1
OTÁZKY K NOVELIZACI 111/1994 Sb. O silniční dopravě.
1.)K § 2 odstavec 10, písm. b)
Znamená pojem více než 9 osob včetně řidiče, řidičský průkaz skupiny „D“?
Odpověď:
Ano, k řízení vozidel určených k přepravě více než 9 osob včetně řidiče je nutné řidičské
oprávnění skupiny D.
2.) V § 3 odst. 1 se písm. c) a d) zrušují.
Znamená tato skutečnost, že se řidiči vozidla taxislužby nemusí nadále zúčastňovat školení řidičů a
nemusí jednou za dva roky, respektive po 50 roku věku podstupovat lékařskou prohlídku?
Odpověď:
a) Pravidelného školení řidičů (zdokonalování odborné způsobilosti) se řidiči taxislužby
nemusí zúčastňovat již od 1. 4. 2008, kdy začala platit novela zákona č. 247/2000 Sb., o
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řízení motorových vozidel.
b) Pravidelné lékařské prohlídky řidič taxislužby (zaměstnanec i OSVČ) musí podstupovat
pravidelně každé 2 roky do věku 50 let a každý 1 rok po dovršení věku 50 let (§ 87 odst. 1 a 2
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Doklad o pravidelné lékařské prohlídce však
řidič taxislužby při řízení u sebe mít nemusí (POZOR, řidič /obecně každý řidič/ po dovršení
věku 60 let však již ano – viz § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb.).
Změna v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, platná od 1. 5. 2013 pouze znamená, že za
pravidelnou lékařskou prohlídku řidiče (a případně jeho odbornou způsobilost k řízení
vozidel) neponese již odpovědnost i jeho zaměstnavatel (dopravce), ale pouze řidič sám.
3.) V § 3 odst. 2 nastává změna ve smyslu „Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu
velkými vozidly“
Znamená tato skutečnost, že řidiči taxislužby již nadále nemusí vyplňovat záznamy o době řízení,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku?
Odpověď:
Ano, od 1. 5. 2013 se bez náhrady ruší povinnost řidiče vozidla určeného k přepravě nejvýše 9
osob včetně řidiče (kategorie M1) vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních
přestávkách a době odpočinku (stejně tak budou v prováděcí vyhlášce zrušena příslušná
ustanovení upravující samotné bezpečnostní přestávky a doby odpočinku).
POZOR!!!
a) je nutné rozlišovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době
odpočinku řidiče (vztahuje se k práci řidiče) a záznam o provozu vozidla taxislužby (vztahuje
se k provozu vozidla). Záznam o provozu vozidla taxislužby musí dopravce vést i nadále
(upraveno v § 21 odst. 6 písm. a) novely zákona o silniční dopravě, následně bude upřesněno v
prováděcí vyhlášce č. 478/2000 Sb. – návrh novely vyhlášky je v současné době v komisích
Legislativní rady vlády).
b) je nutné dodržovat jiné předpisy upravující dobu práce řidiče, vč. případné evidence této
doby – zejména zákoník práce v případě řidičů-zaměstnanců (toto jsou však již obecné
povinnost každého zaměstnavatele, nikoliv speciální povinnosti dopravců – pro bližší
informace z oblasti pracovněprávní doporučujeme obrátit se na Ministerstvo práce a
sociálních věcí).
2
K otázkám č. 4 až 7 doporučujeme důvodovou zprávu k novele zákona č. 111/1994 Sb.
(součást senátního tisku č. 46), zvláštní část, kde jsou jednotlivé otázky podrobněji popsány.
4.)K § 9 odstavec 3 písm. a)
Co si máme představit pod pojmem „dvakrát nebo vícekrát“ uložena sankce za přestupek nebo
jiný správní delikt? spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby, spočívající v
1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů,
2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo
3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,
Odpověď:
V posledních 5 letech nabyla právní moci nejméně 2 rozhodnutí o sankci za tentýž bod
uvedený v písm. a), tj. např. nejméně dvakrát za poškození cestujícího na ceně, nikoliv jednou
za poškození cestujícího na ceně a jednou za nepořízení záznamu o přepravě.
5.)V § 9 odst. 3 písm. d) je výčet trestných činů.
Znamená tato skutečnost, že nespolehlivý je ten, kdo se některého z uvedených činů dopustil, bez
ohledu, že má tento čin již vymazán z trestního rejstříku?
Odpověď:
Nikoliv. Je-li trest z výpisu z trestního rejstříku vymazán, hledí se na pachatele, jako by nebyl
odsouzen (trest je zahlazen).
6.)Neodporuje si písm. c) s písm. a) ve smyslu opakovanosti přestupku?
c)komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v
taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný
správní delikt nebo pořádková pokuta.
Odpověď:
Nikoliv, zatímco podmínkou ztráty spolehlivosti podle písm. a) je opakovanost sankce (tj.
minimálně dvakrát) za tam vymezená jednání, ztráta spolehlivosti podle písm. c) nastane již
po první sankci za neumožnění kontroly/SOD – tento nástroj má zamezit rozšířené praxi
řidičů neumožňovat kontrolu, kde sankce bývá menší, než by byla za všechna případná
zjištění při kontrole. Tvrdost písmene spočívající v principu jednou a dost je zmírněna
zkrácenou lhůtou 12 měsíců, tzn. že 1 rok po nabytí právní moci sankce za neumožnění
kontroly/SOD se řidič stane opět spolehlivým.
7.) V § 9 je doplněný odst. 5
Vyplývá z jeho znění, že na posouzení spolehlivosti a tedy vydání průkazu o spolehlivosti řidiče
taxislužby není nově potřeba dokládat výpis karty řidiče?
Odpověď:
Ano, výpis z karty řidiče si od 1. 5. 2013 musí opatřovat dopravní úřady samy (stejně jako
výpis z rejstříku trestů nebo údaje o vozidle z technického průkazu při evidenci vozidla).
Jedná se o jednu z několika snah o snížení administrativní zátěže podnikatelů a řidičů
taxislužby.
Nicméně zjišťování těchto údajů dopravními úřady může prodloužit dobu správního úkonu, a
proto pokud podnikatel či řidič „spěchají“ na vyřízení své žádosti, nic jim nebrání spolu se
žádostí podat i příslušné výpisy pro urychlení zkoumání spolehlivosti řidiče. Dopravní úřad
však nemá právo po nich tyto doklady požadovat, nebo kvůli tomu dokonce blokovat
3
provedení požadované správního úkonu (zaevidování vozidla, udělení oprávnění řidiče
taxislužby, vydání průkazu atd.).
8.) K § 21 odst. 3, písm. a) odst. 1 a § 21 odst. 6, písm.b)
Doufáme, že je základním pracovněprávním vztahem myšlen trvalý pracovní poměr a dohoda o
provedení práce, ano? Nápis TAXI nesmí být na vozidle ani pokud se jedná o obchodní název?
Odpověď:
a) Ano, podle § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním pracovněprávním
vztahem pracovní poměr (tj. pracovní smlouva) a právní vztahy založené dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).
b) Ano, nápis TAXI (nebo i jiný nápis, který by mohl na ulici u kolemjdoucích vzbudit dojem,
že se jedná o vozidlo taxislužby, kterým je nabízena přeprava) nesmí být na vozidle
taxislužby, je-li užito k jinému účelu, než k provozování taxislužby (soukromý provoz, jiný
druh dopravy), nebo je-li s ním poskytována přeprava na základě předchozí písemné
smlouvy, i když se jedná o součást obchodního jména dopravce, nebo o součást názvu
radiodispečinku, pod kterým řidič jezdí. Je-li slovo TAXI součástí obchodního jména
dopravce, považujeme za ideální řešení označit obchodním jménem střešní svítilnu (vozidlo
tak bude označeno jak obchodním jménem, tak svítilna bude obsahovat slovo TAXI) – barva
a velikost písma přitom nejsou stanoveny (musí však být čitelné i z přiměřené vzdálenosti,
nesmí se jednat o titěrná písmenka – proto je toto provedení omezeno délkou obchodního
jména dopravce). V případě radiodispečinků taxislužby bude zřejmě muset dojít k odstranění
„trvalých“ reklamních nápisů a nahrazení odstranitelnými reklamami, které však nesmí být
na vozidle v době, kdy je s vozidlem poskytována přeprava na základě předchozí písemné
smlouvy včetně činností s tím souvisejících nebo je vozidlo použito k jinému účelu než k
provozování taxislužby.
9.) K § 21 odst. 4
Je na základě předchozí písemné smlouvy poskytovat taxislužbu za cenu vyšší než regulovanou a
jak má vypadat stvrzenka, když nebude použit taxametr?
Odpověď:
a) Ohledně cenové regulace je nutné se obrátit na příslušnou obec (v Praze Magistrát hl. m.
Prahy), jak reguluje ceny v taxislužbě, do jejíž pravomoci regulace cen spadá (cenová
problematika nespadá do působnosti Ministerstva dopravy).
b) Doklad o zaplacení jízdného se při poskytnutí přepravy „na smlouvu“ v případě, že vozidlo
taxislužby je vybaveno taxametrem, vydá z tiskárny taxametru, jako u „klasické“ přepravy z
ulice (je-li vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem, musí řidič „normálně“ používat taxametr
i pří jízdách „na smlouvu“ – zde se výjimka týká pouze označení vozidla taxislužby a
viditelnosti zobrazovače taxametru). Jestliže dopravce v taxislužbě hodlá poskytovat přepravy
na základě „paušálů“ (tzn. předem sjednanou celkovou cenu bez ohledu na čas a vzdálenost),
měl by takové vozidlo taxislužby vybavit taxametrem, který tyto paušály umožňuje (jedná se
zpravidla o nejnovější výrobky na trhu). V případě, že vozidlo taxislužby není vybaveno
taxametrem, vydává se doklad o zaplacení jízdného podle obecných právních předpisů (viz
např. § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
10.)K § 21a, odst. 1 písm.d) a odst. 5 písm. d)
Týká se pojem pravomocně uložená sankce, že tato sankce měla být uložena dopravci nebo se za
4
stávajícího stavu může jednat o vozidlo, které dopravce provozuje na základě zařazení do evidence
vozidel taxislužby a majitelem je, jak to většinou bývá, osoba řidiče?
Odpověď:
Vlastníkem nebo provozovatelem musí být v registru vozidel zapsán dopravce (tzn. že
vlastníkem/majitelem je např. řidič, ale provozovatelem je dopravce). Druhá věc je evidence
vozidel taxislužby – zde se jedná o evidenci vozidel, kterými konkrétní dopravce bude
provozovat taxislužbu (vazba na řidiče není evidována, řidič s evidencí vozidel taxislužby
nijak nesouvisí, i kdyby byl vlastníkem/majitelem vozidla). Rozhodující tedy je, na jakého
dopravce je vozidlo evidováno v evidenci vozidel taxislužby (nikoliv jaký řidič je
vlastníkem/majitelem vozidla zapsaný v registru vozidel).
Jestliže vozidlem taxislužby, které je evidováno na dopravce A, bude taxislužbu provozovat
někdo jiný než dopravce A, pak dopravní úřad dopravci A toto vozidlo z evidence vozidel
taxislužby vyřadí a toto vozidlo nebude smět být následující rok po nabytí právní moci pokuty
podle § 35 odst. 2 písm. l) zákona o silniční dopravě (ve znění novely) zapsáno jako vozidlo
taxislužby do evidence vozidel taxislužby pro dopravce A. Zažádá-li o zapsání do evidence
vozidel taxislužby dopravce B, zastává Ministerstvo dopravy nezávazný právní názor, že bez
ohledu na sankci uloženou dopravci A lze vozidlo zapsat na dopravce B, je-li tento dopravce v
registru vozidel zapsán jako vlastník nebo provozovatel tohoto vozidla. Pro jednotlivé
dopravní úřady je takový právní názor vodítkem, nikoliv však právně závazným postupem. V
případě opačného názoru dopravního úřadu, tedy že takové vozidlo nelze zařadit ani u
dopravce B, by o správnosti toho kterého právního názoru v konkrétním případě rozhodl
soud.
11.)K § 21b, odst. 1
Rozumíme správně tomu, že pokud obec nevydá vyhlášku, která by stanovila mít za povinnost ve
vozidle osvědčení o složení zkoušky, nevyplývá tato povinnost ze zákona?
Odpověď:
Zákon o silniční dopravě od 1. 5. 2013 nestanovuje dopravci povinnost zajistit, aby řidič měl
složené zkoušky z místopisu, nebo aby měl u sebe osvědčení o zkouškách. Tato věc je čistě
záležitostí řidiče a týká se samostatné působnosti obce. Přítomnost osvědčení o zkouškách ve
vozidle nemůžou nadále kontrolovat pracovníci dopravního úřadu v rámci státního
odborného dozoru v silniční dopravě podle § 34 zákona o silniční dopravě (případné
oprávnění kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů obce týmiž pracovníky je
otázkou samostatné působnosti obce, organizační struktury úřadu a pracovních náplní jeho
zaměstnanců).
Doporučujeme, aby se s touto otázkou (žádostí o stanovisko) obrátili řidiči na příslušnou obec,
která tohoto zmocnění využila.
12.)K § 21b, odst. 2
Dříve měla obec oprávnění stanovit obecně závaznou vyhláškou i podmínky pro uzavření smlouvy
s právnickými nebo fyzickými osobami o užívání stanoviště. V novele toto oprávnění není.
Znamená tato skutečnost, že nově nebude mít obec tuto možnost a že by mohla zřizovat
taxistanoviště pouze tzv. Volné?
Odpověď:
Dříve zákon o silniční dopravě nesprávně umožňoval obcím upravovat obecně závaznou
vyhláškou obce soukromoprávní vztahy mezi obcí a soukromým subjektem. Tato nesrovnalost
byla odstraněna. Případné podmínky pro uzavření smlouvy o užívání taxistanoviště jsou
soukromoprávní záležitosti obce v samostatné působnosti. Stejně tak zda zřízené
5
taxistanoviště bude „volné“, „na smlouvu“ či „se souhlasem“ je na rozhodnutí obce
v samostatné působnosti.
Doporučujeme tuto problematiku řešit s příslušnou obcí.
13.) K § 21c, odst. 7
Musí osoba pověřená výkonem SOD, PČR a strážník obecní policie v případě zadržení průkazu o
spolehlivosti řidiče taxislužby důvodné pochybnosti dokládat osobě, které bude předmětný průkaz
zadržovat?
Odpověď:
Zákon přímo nenařizuje seznámit řidiče s důvody pochybností o jeho spolehlivosti (či
platnosti průkazu), nicméně lze doporučit, aby tyto důvody byly uvedeny na potvrzení o
zadržení průkazu řidiče taxislužby, který kontrolní pracovník (příslušník PČR či obecní
policie) řidiči o zadržení průkazu vystaví.
Pokud by průkaz byl zadržen bez důvodných pochybností, může se řidič domáhat náhrady
škody.
14) Dále bychom se chtěli zeptat kdo bude řešit přestupky podle ust. § 34e), tedy jaký správní
orgán?
Odpověď:
Věcná a místní příslušnost k řešení přestupků je dána zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích
(obecní úřady obcí s rozšířenou působností). V hl. m. Praze by to měly městské části 1-22
(správní obvody stanovené Statutem hl. m. Prahy).
Doporučujeme však se s touto otázkou obrátit na Magistrát hl. m. Prahy.
15) Je možné provádět kontrolu vozidla pokud bude používáno k „civilním“ účelům? Například,
když pojedu s manželkou na nákup.
Odpověď:
Ano, pokud bude existovat důvodné podezření, že je porušován zákon o silniční dopravě –
např. označení vozidla, podezření, že spolucestující jsou zákazníci, apod.
8.)Jaké mají úřady lhůty na vydání průkazů a výpis evidence z vozidel taxislužby?
Odpověď:
Lhůty nejsou nově stanoveny zvlášť zákonem o silniční dopravě, a proto se řídí obecnými
lhůtami podle správního řádu (pro udělení oprávnění řidiče taxislužby platí lhůty dle § 71
správního řádu (resp. § 151 správního řádu při vydání průkazu namísto rozhodnutí o udělení
oprávnění), pro vydání průkazu řidiče taxislužby (má-li již řidič platné oprávnění) a výpisu
z evidence vozidel taxislužby lhůty podle § 155 správního řádu – je nutno oddělit rozhodování
o udělení či odejmutí oprávnění řidiče taxislužby a „opakované“ vydání průkazu řidiče
taxislužby (např. při jeho ztrátě) jakožto dokladu, který osvědčuje, že řidič již má uděleno
oprávnění), resp. bezodkladně provést zápis vozidla do evidence, jestliže jsou ověřeny všechny
podmínky pro zápis vozidla (nejedná se o správní řízení, ale o evidenční úkon).
Jestliže by dopravní úřad úkon neprovedl „bezodkladně“ nebo v přiměřeném čase, ačkoliv
byly splněny všechny podmínky pro provedení úkonu a dopravní úřad má již ověřeny
všechny skutečnosti, lze se domáhat opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu a
případně náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem
6
Pokud dostane řidič postih za přestupek je možné ukládat postih dopravci
Odpověď
a) Jedná-li se o model zaměstnavatel-zaměstnanec (dopravce Jan Novák, řidič Petr Vomáčka),
pak to jsou dva subjekty, které nebudou trestány za „tentýž“ skutek, takže se nejedná o
zakázaný princip, že nikdo nesmí být trestán dvakrát za tentýž skutek (zde se jedná o různé
osoby).
b) Jedná-li se o model OSVČ (dopravce Jan Novák je současně řidičem), pak by měl být
potrestán pouze Jan Novák jako dopravce za jiný správní delikt podle zákona o silniční
dopravě (přednost má závažnější skutková podstata deliktu – hierarchie je od nejméně
závažné k nejzávažnějšímu tato: přestupek – jiný správní delikt – trestný čin). V tomto
případě nesmí být Jan Novák potrestán jak za přestupek, tak za jiný správní delikt.
.Je vyžadováno IČO v OTP vozidla i u fyzické osoby, u právnické osoby samozřejmost.
( zvláštní právní předpis)
Odpověď:
V zákoně o silniční dopravě není vyžadováno, aby dopravce – fyzická osoba – byl zapsán v
OTP jako podnikající fyzická osoba, tzn. na IČO (ať už jako vlastník nebo provozovatel),
může být zapsán i na RČ. Nicméně z pohledu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích, by měl být správně zapsán „na IČO“, neboť vozidlo používá ke
svému podnikání. Z pohledu evidence vozidel taxislužby však tato skutečnost není
rozhodující.
Přechodná ustanovení
Kdo může získat licenci
Odpověď:
Pokud licencí myslíte oprávnění řidiče taxislužby (a potažmo nový průkaz řidiče taxislužby),
pak ten, kdo bude splňovat „novou“ spolehlivost podle novely zákona o silniční dopravě (i
když by byl „nespolehlivý“ podle „staré“ spolehlivosti).
kdy bude vydám prováděcí předpis a kde jej nalezneme
Odpověď:
Novela prováděcí vyhlášky je v současné době v komisích Legislativní rady vlády, po jejich
projednání bude vydána ve Sbírce zákonů – předpokládáme, že to bude do konce dubna,
nicméně záleží na době projednávání v komisích LRV (dle pravidel na to mají 45 pracovních
dní).
Download

OTÁZKY K NOVELIZACI 111/1994 Sb