Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace
793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e – mail: [email protected] , IČ: 70640301
Provozní řád školního hřiště
Využívání hřiště:
1) Provozovatel hřiště je Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál.
2) Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit, zejména k míčovým hrám – házená,
volejbal, nohejbal, fotbal, vybíjená, badminton, tenis apod.
3) Venkovní hřiště i tělocvična slouží hlavně k výuce tělesné výchovy žáků základní školy a
odpolední činnosti žáků ŠD v době od 7.00 do 16.00 hodin. V odpoledních hodinách je
víceúčelové hřiště volně přístupné pro veřejnost.
4) Vstup na hřiště pro ostatní návštěvníky je pouze na vlastní nebezpečí a pouze za účelem
provozování povolených sportovních her.
5) Za chování žáků základní školy je zodpovědný přítomný pedagog.
Provoz a správa hřiště:
1) Za správu hřiště zodpovídá Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál.
2) Každý návštěvník hřiště je povinen udržovat na hřišti pořádek, nezanechávat odpadky,
prázdné plastové láhve apod.
3) V celém areálu je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace
alkoholických nápojů, omamných látek a nošení skleněných lahví s nápoji!
4) V případě prokázaného způsobení škody na majetku školy (rozbití oken tělocvičny,
poškození plotu, poškození omítky stěn budovy tělocvičny, víceúčelového hřiště apod.) je
návštěvník povinen způsobenou škodu uhradit nebo provést opravy na vlastní náklady do 15
dnů ode dne zjištění.
5) Každý návštěvník je povinen respektovat tento provozní řád.
6) Obecní úřad zajišťuje úklid hřiště podle potřeby, nejméhě 2x měsíčně.
7) Provozovatel provádí kontroly technického stavu hřiště 1x za čtvrtletí a 1x ročně revizi
hřiště, kterou provádí odborná firma.
8) Provozovatel odpovídá za odstranění zjištěných závad, které by ohrozily bezpečnost
návštěvníků školního hřiště.
9) Obecní úřad zajišťuje péči o zeleň – zajišťuje sekání trávy, hrabání listí, úklid
suché trávy, drobné prořezy keřů a odstranění navátých nečistot mezi keři.
Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku:
1) V areálu školního hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené
plochy.
2) Žáci provádějí na hřišti pouze činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně
stanovené postupy a způsoby cvičení.
3) V hodinách TV mají žáci vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv (dle počasí).
(v hodinách TV zákaz nošení řetízků, náramků, velkých náušnic a mohutných prstenů)
4) Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují ze hřiště. Vyučujícímu také ohlásí návrat na hřiště
(např. po použití WC).
5) Povinností žáků je chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali zdraví svoje ani
zdraví svých spolužáků.
6) Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně.
Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na oznámení o
úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovém případě náhradu nevyplatí.
7) Při pobytu na hřišti platí:
- Zákaz manipulace s ostrými předměty, nošení skleněných lahví s nápoji
- Zákaz lezení na branky, koše na košíkovou a na ploty
- Zákaz jízdy na kolech nebo kolečkových bruslích
- Zákaz vodění psů do areálu školního hřiště
- Zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření a požívání omamných látek
- Zákaz rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu školního hřiště
- Zákaz kopání míčem do zdi a oken tělocvičny
- Zákaz narušování veřejného pořádku nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
- Zákaz nosit do areálu hřiště střelné zbraně, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty
ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních návštěvníků
8) Provozovatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé na školním hřišti v
odpoledních a večerních hodinách.
9) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči
Záchranná
služba
Policie
Městská
policie
Integrovaný
záchranný systém
150
155
158
156
112
Další ustanovení:
1) Všichni návštěvníci budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy a
budou se řídit vydaným provozním řádem.
2) Nedodržování tohoto provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití
v souvislosti s návštěvou školního hřiště bude oznámeno policii.
3) Tento provozní řád bude vyvěšen na okně tělocvičny a na webové stránce školy.
Tento řád nabývá účinnosti dne 15. 9. 2013
V Úvalně 15. 9. 2013
Mgr. Jana Svobodová
ředitelka školy
Download

Provozní řád hriště - Základní škola a Mateřská škola Úvalno