4.10.5. Kultura bydlení a odívání
Vyučovací předmět Kultura bydlení a odívání je koncipován jako povinně-volitelný s časovou
dotací 2 hodiny týdně a bude realizován v podobě dvouhodinových cvičení. Je určen žákům 7.-9.ročníků.
Očekávané výstupy
1. KULTURA BYDLENÍ
žáci
1V1
1V2
1V3
1V4
umí posuzovat interiéry z hlediska účelnosti a podmínek zdravého bydlení
umí doplnit interiér vhodnými doplňky
poznají základní květiny a jejich umístění
umí aranžovat suché kytky
2. KULTURA ODÍVÁNÍ
žáci
2V1
2V2
2V3
umí rozeznávat základní druhy látek a jejich vlastnosti
umí volit vhodné oblečení k určitým činnostem
umí pracovat se střihy a umí si sám ušít jednoduchý oděv
338
Download

4.10.5- Kultura bydlení a odívání