ZNALECKÝ POSUDEK
č. 2948 – 322 / 2014
dle Usnesení č.j. 067 EX 2345/12-58
Objednavatel:
Sídlo:
IČ:
Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
mail:
Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor
Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
49720821
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Přemyslova 38/1285
500 08 Hradec Králové
2630 2047
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26398.
Znalecký ústav je zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika,
s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.
[email protected]
Účel posudku:
Znalecký posudek je vypracován na základě Usnesení č.j. 067 EX
2345/12-58 vydaného Soudním exekutorem JUDr. Jurajem
Podkonickým, Ph.D. dne 17.02.2014.
Posudek obsahuje:
60 stran včetně příloh
Posudek se předává:
ve třech vyhotoveních
Výtisk číslo:
3
Zpracováno:
09.05.2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Obsah posudku
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
strana
A
1
2
3
4
5
NÁLEZ...............................................................................................................................3
Úkol a předmět ocenění ...............................................................................................3
Místní šetření ...............................................................................................................4
Den ocenění .................................................................................................................4
Podklady ......................................................................................................................4
Uznávané metody ocenění ...........................................................................................5
B
1
2
POSUDEK .........................................................................................................................9
Aplikovaná metoda ocenění.........................................................................................9
Ocenění ......................................................................................................................10
C
REKAPITULACE ..........................................................................................................34
D
ZNALECKÁ DOLOŽKA...............................................................................................35
E
PŘÍLOHY........................................................................................................................36
2
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
A NÁLEZ
1
ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ
Znalecký posudek je vypracován na základě žádosti objednavatele posudku. Úkolem zhotovitele je
dle Usnesení č.j. 067 EX 2345/12-58 ocenit nemovité věci včetně všech jejich součástí
a příslušenství.
Jedná se o ocenění:
a) spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 na nemovitých věcech:
Příslušenství:
vedlejší stavby: garáž s kotelnou, hospodářská stavba, zděný přístřešek, vše na pozemku
parc.č. St. 84,
venkovní úpravy: oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč.
obrubníků,
inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, přípojka kanalizace
do odpadní jímky, odpadní jímka,
studna na pozemku parc.č. St. 84.
Součástí pozemků je rostlinstvo:
pozemek parc.č. St. 84: okrasné keře (15 kusů), okrasné stromy (2 kusy),
pozemek parc.č. 243/1: okrasné keře (6 kusů), okrasné stromy (4 kusy).
Technický popis staveb, jejich konstrukčního provedení a technického vybavení, je detailně proveden
níže v části B - Posudek.
b) spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 na nemovitých věcech:
3
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Součástí pozemků je rostlinstvo:
pozemek parc.č. 245: okrasné stromy (7 kusů),
pozemek parc.č. (PK) 248: lesní porost jehličnatý,
pozemek parc.č. (PK) 240: lesní porost jehličnatý.
Příslušenství nemovitého majetku nebylo zjištěno.
2
MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 13.03.2014 za přítomnosti
spoluvlastníků a uživatelů nemovitých věcí. Povinná na výzvu ke kontaktování zhotovitele posudku
nereagovala.
3
DEN OCENĚNÍ
Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 09.05.2014, což je den
ocenění.
4
PODKLADY
- Výpisy z Katastru nemovitostí, LV č. 11 LV č. 218, k.ú. Hybrálec, získané prostřednictvím
-
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí dne 17.02.2014
Snímek katastrální mapy
Usnesení č.j. 067 EX 2345/12-58
barevná fotodokumentace
informace získané při místním šetření
záznam z prohlídky a zaměření nemovitých věcí
zákon č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004
Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011, č. 350/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb.
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška)
Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM,
s.r.o., 1997
4
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
- Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. - Teorie oceňování nemovitostí, VIII. vydání, Akademické
-
nakladatelství CERM, s.r.o., 2010
Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009
Zbyněk Zazvonil - Výnosová hodnota nemovitostí, Ceduk 2004
Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress 2006
časopis „Soudní inženýrství“ vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno; ročníky 1996 až 2014
odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců majetku,
Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2014
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Financování developerských projektů (2009)
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2006, 2008, 2010
5
5.1
UZNÁVANÉ METODY OCENĚNÍ
Metoda nákladová
Metoda nákladová je založena na principu pojetí náhrady. Vychází z předpokladu, že hodnota aktiv
(nemovitých věcí) nebude větší, než činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených
odpisů. Jedná se tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové plochy, délky (dle
charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí odpovídající cena za zvolenou měrnou
jednotku, chybějící prvky konstrukcí se nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Jednotková
cena se získá nejčastěji srovnáním s již realizovanými stavbami a cenami, za které byly provedeny
(např. z Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, vydáváno pololetně –
ÚRS Praha nebo Báze technicko-hospodářských ukazatelů stavebních objektů PORINGS, s.r.o.
(reprezentativní vzorek cca 1200 objektů). Vynásobením zjištěné zastavěné plochy nebo
obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí hodnota. Je-li výchozí hodnota
vztažena k jiné cenové úrovni než je cenová úroveň k datu ocenění, je nutno tuto hodnotu upravit
pomocí tzv. Stavebního indexu, který je vyčíslen Českým statistickým úřadem. Od takto zjištěné
výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu,
výsledkem je věcná hodnota. Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty
používá též modifikovaná metodika, a to vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení
zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).
5.2
Metoda výnosová
Fundamentálním principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat jako součet
všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou hodnotu peněz. Na principu
očekávání nejsou prognózovány pouze budoucí výnosy a jejich časový vývoj, ale i volba
kapitalizačních měr, které implicitně odrážejí stupeň jejich očekávané pravděpodobnosti,
spolehlivosti a stability.
Fundamentální vzorec výnosové metody: VH = V [Kč]
i
kde:
VH ... hledaná výnosová hodnota nemovitých věcí
V ... čisté příjmy z nemovitých věcí
i ... míra kapitalizace
Anticipovaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném realitním
trhu, popřípadě jde-li o nemovitou věc v daném místě a čase neúčelně využívanou, lze aplikovat
výnos dosažitelný. Roční výnos z pronájmu nemovité věci je třeba snížit o obhospodařovací náklady
5
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
související nemovitou věcí.
Transformace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace (Yield
Capitalization), která je procesem vycházejícím z exaktních principů složeného úročení jakožto jedné
z disciplin finanční matematiky. Délka uvažovaného časového úseku (Projection Period) odpovídá
většinou intervalu několika roků, během nichž jsou trendy ve vývoji výše výnosů ještě objektivně
předpověditelné. Konkrétní délka zvoleného pásma není v odborné literatuře nijak limitována,
zpravidla se užívá interval 5 - 15 let. Kratší interval je spíše výjimečný, neboť zmenšování pásma
směřuje k přímé (nikoliv výnosové) kapitalizaci. V závěru zvoleného úseku se obvykle uvažuje
s reverzním výnosem simulujícím např. výnos z prodeje.
Očekávaný výnos se u předmětné nemovité věci zjistí z dosaženého (popřípadě jde-li o nemovitou
věc v daném místě a čase neúčelně využívanou, lze použít výnos dosažitelný) ročního nájemného.
Roční výnos z pronájmu nemovité věci je třeba snížit o náklady na provoz nemovité věci (zejména se
jedná o náklady na průměrnou roční údržbu, správu nemovité věci, daň z nemovitosti a pojištění
nemovitého majetku). Některé metodiky odpočítávají i neprovozní náklady (zejména odpisy).
Domníváme se (spolu s odbornou veřejností zejména v bankovním a investičním sektoru), že tato
kategorie nákladů nemá své opodstatnění. Zřejmou výhodou metodik výpočtu bez neprovozních
nákladů je odpověď na otázku investora, za jak dlouhý časový úsek bude počáteční investice do
pořízení nemovité věci návratná.
Základní vztah pro výpočet časového úseku návratnosti počáteční investice:
Návratnost [roky] = počáteční investice [Kč] /roční čistý zisk z pronájmu [Kč/rok]
V německy hovořících zemích je obvykle používána metoda „časově omezené renty“:
VHN = ČV ×
kde:
qn −1
HP
+
q n × ( q − 1) q n
ČV ... každoroční čisté příjmy z nemovité věci,
q = 1 + i, kdy i = míra kapitalizace,
n ... zbývající doba užití nemovité věci (myšleno zejména ekonomická a morální životnost),
HP ... hodnota pozemku.
Velice důležitým bodem při stanovení výnosové hodnoty nemovité věci je stanovení diskontní míry.
Míra, kterou se kapitalizují budoucí příjmy (Yield Rate), má na výnosovou hodnotu investice
(nemovité věci) zásadní vliv. Stanovení míry kapitalizace se obvykle děje dvěma způsoby:
1) míra výnosnosti odhadnutá na základě porovnání s obdobnými typy nemovité věci,
2) pokud není dostatek údajů k add 1), pak se konstrukce výpočtu míry kapitalizace obvykle odvíjí od
tzv. stavebnicového způsobu, kdy „jádro“ tvoří výchozí úroveň bezpečného typu investic na
finančním trhu a nadstavbu pak rizikové prémie jako součet všech projevujících se rizik, hrozeb
a nevýhod, kterým jsou vystaveny posuzované nemovité věci na trhu realit oproti výchozí odhadnuté
míře z finančního trhu. Jedná se tedy o součet:
- bezrizikové míry výnosnosti,
- prémií (přirážek) za rizika.
matematické vyjádření:
kde:
i = ibezp + Σσ
i ... míra kapitalizace
ibezp... bezpečný typ investice
Σσ ... součet prémií (přirážek) za rizika
Viz např. „Výnosová hodnota nemovitostí“, autor Ing. Zbyněk Zazvonil, ISBN 80-902109-3-7.
Jako základ pro hodnocení bezpečného typu investice je doporučován výnos z dlouhodobých státních
6
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
dluhopisů; aktuální informace o nich jsou volně k dispozici např. na webových stánkách bank,
obchodníků s cennými papíry či ratingových agentur.
Přirážky k bezpečnému výnosu se pak obvykle pojí s riziky, které lze shrnout do tří bodů:
Přirážka za rizika spojená s technickou kvalitou nemovité věci
Zde procentní přirážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda bude nutné vynaložit
peníze na nepředpokládané opravy či nutné investice, s nimiž nebylo kalkulováno v propočtu nákladů
v jednotlivých fázích použité vícefázové metody. Úkolem odhadce je tedy prověřit technickou kvalitu
stavby.
Přirážka za rizika spojená s ekonomikou nemovité věci
Zde procentní přirážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda bude možné nemovitou
věc pronajímat takovým nájemníkům a za takové nájmy, které byly uvažovány v propočtu příjmů.
Zohledňuje se délka nájemních smluv (doba určitá / neurčitá) a případné riziko, že prostory uvolněné
po nájemci, nebudou rychle pronajaty (pokud možno za stejné nájemné) – tzv. neúplné pronajmutí.
Dále se zohledňuje „kvalita“ nájemců – jejich schopnost platit nájem včas a ve smluvené výši.
V úvahu připadá též riziko, že o pronájem dané nemovité věci přestane být zájem – tzv. „ekonomická
životnost“.
Přirážka za rizika právními povahy
Zde procentní přirážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda jsou s nemovitou věcí
spjaty věcné břemena, práva na náhradní bydlení, zda stavby stojí na pozemcích jiných vlastníků, zda
přístup k nemovité věci je možný jen přes pozemky jiných vlastníků, soudní spory apod.
5.3
Metoda komparativní
Komparativní metoda, též srovnávací metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda.
Vychází z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovité věci (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty
nemovitých věcí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají
o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi
a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitých věcí patří:
Poloha nemovitých věcí
- vzdálenost od center měst či obcí
- vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
- přístup k silničním či železničním trasám
Využitelnost nemovitých věcí
- účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
- kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
- možnosti přístaveb a rozšíření nemovitých věcí
- omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma)
Vlastnické vztahy a zátěžová břemena
- stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost
- předkupní práva, věcná břemena
- zástavní práva
- soudní spory (např. restituční spory)
Situace na realitním trhu
- celkové trendy v prodeji nemovitých věcí
- prodejnost obdobných nemovitých věcí v dané lokalitě
7
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
V podmínkách České republiky má přístup k informacím o všech realizovaných cenách prodejů
nemovitých věcí pouze stát (prostřednictvím finančních úřadů), který však tyto údaje pro potřeby
odhadců systematicky netřídí a rovněž jim je takto z důvodu ochrany osobních dat neposkytuje.
Z toho důvodu existují komerční databáze, kde by soupisy sjednaných cen měly splňovat podmínky
aktuálnosti (jinak je jejich použití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však obecně nelze
přeceňovat, neboť data v nich rychle zastarávají a jsou pak užitečná zejména pro sledování trendů.
Ideální stav by byl, pokud by odhadci byli napojeni na databázi Českého statistického úřadu, který
shromažďuje informace o sjednaných cenách od finančních úřadů a současně měli přístup na databázi
Katastrálních úřadů, ze které by mohli mimo jiné získat příslušnou kupní smlouvu s přesnou
identifikací prodávané nemovité věci. To však v podmínkách České republiky není z důvodů výše
uvedených možné. Přesto lze z veřejně dostupných placených i neplacených zdrojů zjistit trendy ve
vývoji realizovaných cen nemovitých věcí včetně jejich původních nabídkových cen.
Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné
matematické vyčíslení částky, za jakou je nemovitá věc prodejná. Na konečnou cenu má totiž vliv
spektrum okolností, přičemž každou z nich může potenciální kupující pro sebe vyhodnotit jinak,
z jiného úhlu pohledu. Úkolem oceňovatelů je proto zejména prezentovat jejich odborný pohled na
věc, který by ovšem měl korespondovat s pokud možno co nejširší výsečí z portfolia potenciálních
kupujících. To potvrzuje i článek uveřejněný v odborném čtvrtletníku „Odhadce a oceňování
majetku“ č. 3-4/2009, str. 50: „Důležitou dovedností odhadce musí být schopnost vcítění se do
uvažování investora. Znamená to umět si odpovědět na otázky, které si takový investor klade - proč
bych si onu nemovitou věc měl kupovat, jaké přinese benefity, jaká je perspektiva takové investice,
jaká je návratnost.“ Přesto je však pravděpodobné a časté, že existuje zájemce se zvláštním úhlem
pohledu, případně zájemce disponující informacemi, které nejsou nijak veřejně přístupné a známé.
Takový zájemce se pak nachází mimo výše zmíněnou výseč potenciálních kupujících a proto i cena,
kterou je ochoten za danou nemovitou věc vydat, je mimo běžnou relaci. Z těchto důvodů odborná
veřejnost považuje za nejpřesnější možné zjištění obvyklé ceny nemovité věci proces veřejné dražby,
které se může zúčastnit široké spektrum libovolných zájemců o danou nemovitou věc.
Aplikace metod viz např. publikace Teorie oceňování nemovitostí, Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.,
VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009 nebo Ing. Zbyněk Zazvonil,
Porovnávací hodnota nemovitostí, nakladatelství Ekopress 2006.
8
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
B POSUDEK
1
APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ
V tomto posudku je zjišťována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb.
(zákon o oceňování majetku) v platném znění, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Při volbě způsobu zjištění obvyklé ceny jsme nejprve analyzovali teoretickou použitelnost všech
známých a v praxi používaných metod ocenění. Vzhledem k tomu, že předmětem ocenění je běžný
rodinný dům, zemědělské a lesní pozemky, ke kterým je možné nalézt statisticky významný soubor
obdobných staveb včetně pozemků na místním (regionálním) trhu nabízených k prodeji (popř. již
uskutečněných prodejů), domníváme se, že je vhodné pro ocenění použít metodu komparativní.
Zatímco v rozvinutých ekonomikách je za obvyklou cenu považována cena stanovená právě pomocí
metody komparativní (srovnávací), v našich podmínkách je obecná shoda o tom, že tato metoda nemá
stále ještě vypovídací schopnost porovnatelnou se srovnatelnými cenami určovanými v rozvinutých
ekonomikách, i když v určitých aspektech a u některých majetkových hodnot lze i u nás již stanovit
srovnávací metodou cenu, která není zcela nereálná. Přesto se v našich podmínkách, zejména
z důvodu opatrnosti a maximální objektivity, stanovuje obvyklá cena také na základě metod
nákladových a výnosových.
Nákladový způsob ocenění ovšem zjišťuje tzv. věcnou hodnotu nemovité věci (zjišťuje náklady na
znovupořízení staveb, s odpočtem přiměřeného opotřebení). Domníváme se však, že tato metoda
nemá v případě tohoto znaleckého posudku dostatečnou vypovídací schopnost. Jejím výsledkem ve
většině případů není obvyklá cena nemovité věci, používá se spíše pro účely zjištění výše škody,
např. v rámci pojišťovacích řízení.
Výnosový způsob ocenění zjišťuje tzv. výnosovou hodnotu nemovité věci. Principem této metody je
předpoklad, že chování budoucího vlastníka bude podobné chování racionálního investora - investora,
jehož cílem je maximalizace užitku ze svého majetku a bude proto pronajatelné prostory pronajímat.
To se však u podobných staveb sloužících pro rodinné bydlení a zemědělskou prvovýrobu primárně
nepředpokládá, odborná znalecká veřejnost spolu s bankovním sektorem doporučuje výnosové
ocenění neprovádět, výnosovou metodu ocenění proto neaplikujeme.
Komparativní způsob ocenění je proveden srovnáním s realitním trhem ve smyslu bodu A.5.3 tohoto
posudku metodou přímého porovnání.
Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování.
9
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
2
OCENĚNÍ
Komparativní metoda, též srovnávací metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda.
Vychází z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovité věci (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty
nemovitých věcí jsou obvykle stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se
opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi
a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Popis LV č. 11:
Částečně podsklepený, dvoupodlažní rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je
samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu v odlehlé části obce. Okolní zástavbu tvoří
pouze několik rodinných domů. Centrum obce Hybrálec je ve vzdálenosti 3 km, do Jihlavy je
vzdálenost 6,5 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno
včetně zahrady.
Popis LV č. 218:
Pozemky jsou situovány roztroušeně mimo zastavěnou část obce. Jedná se o pozemky s trvalým
travním porostem (neudržovaným) a vzrostlým smrkovým lesem. Přístup k pozemkům je možný
po nezpevněných polních cestách.
Konstrukční řešení a technické vybavení rodinného domu č.p. 36:
Doba výstavby:
dle odborného odhadu před cca 50 – 60ti lety; v roce 1968 kompletní rekonstrukce po vyhoření
Počet podlaží:
částečně podsklepeno, 2 nadzemní podlaží (přičemž 2.NP je upravené podkroví)
Základy:
betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti místy neúčinnou
Nosné konstrukce: zděné z cihel, tvárnic, kamene, nezatepleno
Stropy:
typu Hurdis
Střecha:
tvar sedlový s vikýřem, krov je dřevěný
Klempířské
konstrukce:
dešťové žlaby a svody, okenní parapety, oplechování střešních prostupů z pozinkovaného plechu, nyní
opatřeno nátěry
Vnitřní povrchy:
dvouvrstvé vápenocementové omítky, obklady keramické na WC, v koupelně, v kuchyni
Vnější povrchy:
brizolit, obklad soklu není proveden
Schody:
nosná část železobetonová, povrch stupňů: lepené PVC
Dveře:
dřevěné hladké plné i prosklené s kovovými zárubněmi
a dřevěnými prahy, vstupní jsou dřevěné - svlakové
Okna:
dřevěná se zdvojeným zasklením
Krytina střechy:
Vrata:
osinkocement (šablony), terasa živičná
nejsou
10
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Povrch podlah:
dle účelu užití místnosti: keramická dlažba, lepené PVC, betonová mazanina
Vytápění:
ústřední do plechových radiátorů, kotel je na tuhá paliva
Ohřev teplé vody:
zajišťován lokálním el. ohřívačem, zásobníkovým
Vnitřní vodovod:
je proveden rozvod studené i teplé vody
Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů
1.NP: WC splachovací oddělené od
koupelny; v koupelně umyvadlo,
vana, sprch. kout
Hygienické vybavení:
2.NP: WC splachovací oddělené od
koupelny; v koupelně umyvadlo,
vana
Vnitřní plynovod:
není proveden
Elektroinstalace:
na jističe, kompletní rozvod světelného proudu (230V) a zásuvka motorového proudu (400V);
bleskosvod není instalován
Výtahy:
nejsou
Ostatní:
např. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, krb, digestoř, vestavěné
skříně, rozvod domácího telefonu, odvětrávání ventilátory, rozvod antén pod omítkou: nebylo zjištěno
Vybavení kuchyní:
sporák (na PB)
Dispozice:
1.PP: schodišťový prostor, skladová místnost
1.NP: vstup, veranda, chodba, schodišťový prostor, kuchyně, 4 místnosti, WC, koupelna, technická
místnost
2.NP: chodba, schodišťový prostor, kuchyně, 3 místnosti, WC, koupelna
Konstrukční řešení a technické vybavení garáže s kotelnou:
Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu, půdorysně ve tvaru obdélníka, která je přistavěna
v podélné ose k rodinnému domu. Stavba je rozdělena na dvě části, z nichž jedna slouží jako garáž
pro osobní vozidlo a druhá jako kotelna, kde je umístěn kotel na tuhá paliva a uhelna. Nosné
konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní omítky vápenocementové, vnější brizolitová omítka. Podlaha
je tvořena betonovým potěrem. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří
osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěry.
Vrata kovová dvoukřídlá, dveře kovové. Okna jsou kovová s jednoduchým zasklením. Je proveden
pouze rozvod elektřiny 230V.
Konstrukční řešení a technické vybavení hospodářské stavby:
Bývalá hospodářská stavba je postavena vedle rodinného domu a v současné době je využívána jako
sklad. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu, půdorysně ve tvaru obdélníka. Nosné
konstrukce jsou zděné z cihel s hrubou vnější omítkou. Střecha je sedlová s dřevěným krovem,
krytinu tvoří osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu
opatřeného nátěry. Okna kovová s jednoduchým zasklením, vrata kovová, dvoukřídlá, dveře dřevěné
s kovovou zárubní. Objekt je bez jakéhokoliv technického vybavení.
11
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Konstrukční řešení a technické vybavení zděného přístřešku:
Jedná se o využití zbytku obvodového zdiva bývalé stodoly, která byla z větší části zbourána
a zbývající část upravena na kryté, otevřené posezení ve tvaru písmene „U“. Nosné konstrukce jsou
zděné z kamene, zastřešení je provedeno dřevěnou trámovou konstrukcí, krytinu tvoří pálené tašky.
Podlaha je betonová. Objekt je bez jakéhokoliv technického vybavení.
Srovnávací parametry:
Zastavěná
plocha
[m2]
Užitná
plocha
[m2]
268,40
513,00
Garáž s kotelnou
64,30
54,50
Hospodářská stavba
76,80
65,30
Přístřešek
22,40
17,90
Název
Rodinný dům č.p. 36
Srovnávací kritéria:
Kriterium
Popis kritéria
A – OBEC
1 Velikost obce
obyvatel 316, z toho 194 v produkt. věku
2 Správa, úřady
obecní úřad, ostatní v Jihlavě
3 Poptávka po nemovitých věcech
nabídka převyšuje poptávku
4 Přírodní okolí
velmi dobré
5 Obchod a služby
základní sortiment
6 Školství
není
7 Zdravotnictví
není
8 Kultura, sport
nedostatečné vybavení
9 Ubytování
není
10 Struktura zaměstnanosti
nedostatečná nabídka
11 Životní prostředí
velmi dobré
B – UMÍSTĚNÍ NEMOVITÉ VĚCI V OBCI
12 Poloha vzhledem k centru obce
mimo intravilán
13 Dopravní podmínky
příjezd až ke stavbě a zemědělskými stroji
14 Orientace ke svět. stranám
kombinovaná
15 Konfigurace terénu
mírně svažitý terén
16 Převládající zástavba
bydlení
17 Parkovací možnosti
za oplocením nebo obtížně před oplocením nehlídané
18 Obyvatelstvo v sousedství
nebylo zjišťováno
č.
12
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
19 Územní plán
20 Inženýrské sítě v obci
C – VLASTNÍ NEMOVITÁ VĚC
21 Typ stavby
22 Dostupnost jednotlivých podlaží
23 Regulace nájemného
24 Výskyt radonu
25 Další možnosti ohrožení
26 Příslušenství nemovité věci
27 Možnosti dalšího rozšiřování
28 Technická hodnota stavby
29 Údržba stavby
30 Pozemky celkem LV č.11
31 Zemědělské pozemky LV č. 218
32 Lesní pozemky LV č. 218
33 Ostatní plocha LV č. 218
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
schválený úz. plán
všechny kromě kanalizace
vhodný
pouze po schodišti
žádná
neměřeno
velmi omezené až náhodné
vhodné (identifikace viz výše)
jsou (po vlastních pozemcích)
viz níže
průměrná
1 744 m2
19 795 m2
2 299 m2
1 462 m2
LV č.11
Technický stav:
Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v dobrém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé
životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem průměrné
údržby. To se projevuje na zejména na oknech, která jsou dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní
vlhkosti, což je patrné na vnitřních i venkovních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených
závad, bude zkrácena celková životnost stavby.
Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů či výměně
keramických obkladů, které přestože jsou funkční již neodpovídají nárokům současného standardu.
Oplocení je tvořeno zděnou zídkou z kamene, vjezdová brána a branka jsou kovové. Vše je zatím
v dobrém technickém stavu.
Rizika ekonomické povahy:
Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na opravy.
Závady právní povahy:
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 11 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní
právo, exekuční příkaz k prodeji). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení)
nepovažujeme za závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno.
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 11 existuje soubor omezení vlastnického práva (zástavní
právo, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji). To však vhledem k účelu posudku (pro exekuční
řízení) nepovažujeme za závady právní povahy a není s nimi v tomto posudku uvažováno.
13
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Srovnávací nemovité věci rodinného domu (SN):
1) Rodinný dům, Jezdovice
Rodinný dům o velikosti 6+1 v obci Jezdovice. Nemovitost je situována v klidné části. Veškerá
občanská vybavenost je dostupná do vzdálenosti cca 10 km. Dispoziční řešení: dvě obytné místnosti,
komora, koupelna, toaleta. V přízemí se nachází přípravná kuchyně, prádelna, kotelna, podsklepená
dílna, garáž. V 1.NP o velikosti 4+1 se nachází čtyři obytné místnosti, koupelna a toaleta. K 1.NP
domu náleží balkon. O vytápění domu se stará kotel na tuhá paliva s rozvody ústředního topení.
Odpady jsou svedeny do kanalizace. K domu náleží udržovaná zahrada. Na zahradě se nachází dílna s
vlastní elektřinou a hodinami. Další: garáž, kůlna, sklad, hospodářská budova, pergola se zahradním
krbem.
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Klidná část obce
Typ domu: Patrový
Plocha zastavěná: 350 m2
Plocha pozemku: 836 m2
Plocha zahrady: 486 m2
Garáž: Ano
Topení: Ústřední tuhá paliva
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Telefon, Internet, Satelit
Elektřina: 230V, 400V
Cena nabídková: 1 149 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář Bart Reality, s.r.o.
Holečkova 799/99
15000 Praha
Tel.: +420 725 800 801
www.bart-reality.cz
14
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
2) Rodinný dům, Luka nad Jihlavou
Rodinný dům o velikosti 5+1 v klidné části městyse Luka nad Jihlavou. Suterén: sklep. Přízemí:
vstupní veranda, chodba se schodištěm, kotelna - plynový kotel, kombinovaný bojler, kuchyně, dva
pokoje, koupelna a WC. Podkroví: tři pokoje, lodžie, koupelna s WC. Na dům navazuje menší
dvorek.
Stav objektu: Velmi dobrý
Typ domu: Patrový
Plocha zastavěná: 200 m2
Plocha pozemku: 116 m2
Lodžie: 3 m2
Sklep: 3 m2
Cena nabídková: 1 190 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář JITRES s.r.o.
Benešova 1227/5
58601 Jihlava
Tel.: 567 302 452
www.jitres.com
15
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
3) Rodinný dům, Rozsíčky
Částečně podsklepený rodinný dům o dispozici 4+1, kůlna, garáž, studna a zahrada v Dyjicích, části
obce Dyjička - Rozsíčky. V přízemí domu je kuchyně, obývací pokoj, koupelna, WC, spíž. V prvním
patře je ložnice a 2 pokoje. Vytápění domu je kotlem na tuhá paliva, ústředním topením. Dům je
umístěn na polosamotě v těsném sousedství lesa.
Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Rohový
Umístění objektu: Polosamota
Podlaží počet: 3 včetně 2 podzemního
Plocha zastavěná: 144 m2
Plocha pozemku: 647 m2
Plocha zahrady: 338 m2
Sklep: 63 m2
Voda: Místní zdroj
Topení: Lokální tuhá paliva
Odpad: Septik
Elektřina: 230V, 400V
Cena nabídková: 1 200 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář M & M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2
11000 Praha
Tel.: 800 100 446
www.mmreality.cz
16
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
4) Rodinný dům, Kněžice
Rodinný dům o velikosti 5+1 v Kněžicích. K domu náleží velká zahrada, dvojgaráž, kolna, zahradní
domek a dílna. Rodinný dům je podsklepený, v přízemí je bytová jednotka o dispozici 3+1 a 2
místnosti se nachází v podkroví. Vše je v původním stavu ze 70. let. V obci je veškerá občanská
vybavenost - MŠ, ZŠ, lékař, obchod, pošta, knihovna i kino.
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Klidná část obce
Plocha zastavěná: 110 m2
Plocha pozemku: 347 m2
Terasa: 7 m2
Sklep: Ano
Garáž: Ano
Voda: Dálkový vodovod
Topení: Lokální plynové, Ústřední tuhá paliva
Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Internet
Elektřina: 230V, 400V
Cena nabídková: 1 349 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář RK Fokus
Vaňkovo nám. 234/13
67401 Třebíč
Tel.: 776 050 403
www.rkfokus.cz
17
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
5) Rodinný dům, Vyskytná nad Jihlavou
Rodinný dům o velikosti 5+1 se zahradou ve Vyskytné nad Jihlavou. Dům se nachází asi 200 metrů
od centra obce. Dům obdélníkového tvaru byl postaven ze smíšeného zdiva, má sedlovou střechu
pokrytou eternitem a dřevěná okna. V domě se nachází kuchyně, špajz, 5 ložnic, koupelna s vanou
a WC, dílna a další dílenské místnosti. Dům je částečně podsklepen. V domě je nová elektřina v mědi
220/380V, pitná voda je z vlastní studny (možnost napojení na obecní vodovod), odpady jsou
svedeny do obecní kanalizace. Přípojka plynu je vybudovaná před domem. Vytápění domu je řešeno
ústředním topením s kotlem na tuhá paliva. Za domem se nachází zahrada, dřevník a další
hospodářské místnosti.
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Samostatný
Umístění objektu: Centrum obce
Typ domu: Patrový
Plocha zastavěná: 592 m2
Plocha pozemku: 1 850 m2
Sklep: Ano
Voda: Místní zdroj
Topení: Ústřední tuhá paliva
Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Internet
Elektřina: 230V, 400V
Cena nabídková: 1 399 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář Indecon reality, s.r.o.
Křížová 122/10
58601 Jihlava
Tel.: 725 679 645
www.sreality.cz
18
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
6) Rodinný dům, Ústí
Rodinný dům v obci Ústí prošel částečnou rekonstrukcí - nová koupelna, kuchyň, pokoj, vnitřní
omítky, dlažba, podlahy, k domu přiléhají hospodářské budovy - chlévy, stodola, kůlna, dále je zde
malý zděný domek s obytnými letními místnostmi s kuchyní. Dům je uzavřený, uprostřed zatravněný
dvorek, za domem zahrada s ovocnými stromy, skleníkem.
Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Samostatný
Typ domu: Přízemní
Plocha zastavěná: 250 m2
Plocha pozemku: 1 996 m2
Sklep: Ano
Garáž: Ano
Cena nabídková: 1 400 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář RE/MAX A-City
Žižkova 1696/15
58601 Jihlava
Tel.: +420 603 897 693
www.acity.cz
19
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
7) Rodinný dům, Jiřín
Rodinný dům nedaleko Jihlavy. Je po částečné rekonstrukci s plně vybavenou kuchyňskou linkou
a vestavnými spotřebiči. Je zde udržovaná zahrada s posezením a grilem, sklípek
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Samostatný
Typ domu: Přízemní
Plocha zastavěná: 120 m2
Plocha pozemku: 960 m2
Terasa: Ano
Sklep: Ano
Cena nabídková: 1 490 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář RE/MAX Well 3
Masarykovo náměstí 643/25
58601 Jihlava
Tel.: +420 605 001 129
www.remaxwell.cz/cs/
20
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
8) Rodinný dům, Otín
Rodinný dům o velikosti 3+1 s příslušenstvím, se zahradou a hospodářskými budovami. Jedná se o
plně podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a částečně obytným podkrovím. Další stavby stodola, dílna. Vytápění na tuhá paliva, ohřev TUV - bojler. Okna jsou plastová. Na dvoře vystavěno
posezení s kamenným krbem. U domu je vlastní studna. Odpadní vody jsou staženy do žumpy. Obec
Otín je vzdálena od střediskové obce Stonařov 1,5 km.
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Samostatný
Typ domu: Patrový
Plocha zastavěná: 120 m2
Plocha pozemku: 1 990 m2
Cena nabídková: 1 500 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář STING, s.r.o.
Jihlavská brána 6/2
67401 Třebíč
Tel.: 800 103 010
www.rksting.cz
21
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
9) Rodinný dům, Zbinohy
Rodinný dům o velikosti 6+1, Zbinohy se samostatnou garáží na dvoře. Dům v původním,
zachovalém stavu. K domu patří udržovaná zahrada. Nachází se v klidné okrajové části obce
s veškerou občanskou vybaveností.
Stav objektu: Před rekonstrukcí
Poloha domu: Samostatný
Plocha zastavěná: 578 m2
Balkón: Ano
Voda: Dálkový vodovod
Topení: Lokální tuhá paliva
Odpad: Veřejná kanalizace
Elektřina: 230V
Cena nabídková: 1 880 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář M & M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2
11000 Praha
Tel.: 800 100 446
www.mmreality.cz
22
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
10) Rodinný dům, Střítež
Rodinný dům o velikosti 4+1 v obci Střítež, okr. Jihlava. Dům prošel rekonstrukcí v roce 1992, nová
špaletová okna, voda v plastu. V r. 2013 byla k domu přistavěna garáž. Dva vchody do domu, sklep,
předzahrádka.
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: Řadový
Umístění objektu: Centrum obce
Typ domu: Přízemní
Plocha zastavěná: 270 m2
Sklep: 15 m2
Voda: Dálkový vodovod
Topení: Lokální plynové, Ústřední dálkové
Odpad: Veřejná kanalizace
Elektřina: 120V, 230V, 400V
Cena nabídková: 1 999 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář M & M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2
11000 Praha
Tel.: 800 100 446
www.mmreality.cz
23
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Srovnávací nemovité věci - zemědělské pozemky (SN):
1) Zemědělská půda, Habrek
Zemědělské pozemky o několika velikostech, část trvalý travní porost u Ledče nad Sázavou, v okrese
Havlíčkův Brod, katastrální území Habrek. Část parcel je v blízkosti zástavby. IS jsou na okraji obce.
Některé pozemky jsou v současné době využívány k zemědělským účelům.
Plocha pozemku: 54 520 m2
Cena nabídková: 10,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář AVAREAL
41113 Třebenice
Telefon: 800 107 777
www.avareal.cz
2) Zemědělská půda, Prosíčka
Zemědělské pozemky v k.ú. Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Parcely charakteru trvalý travní porost,
zahrada, ostatní plocha.
Plocha pozemku: 13 449 m2
Cena nabídková: 10,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář RK NIKA realitní kancelář
Sokolská 418, 51301 Semily
Tel.: 778 024 001
www.rknika.cz
24
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
3) Zemědělská půda, Souboř
Zemědělský pozemek v k.ú. Souboř, okres Havlíčkův Brod, vedený jako orná půda.
Plocha pozemku: 16 611 m2
Cena nabídková: 11,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář RK NIKA realitní kancelář
Sokolská 418
51301 Semily
Tel.: 778 024 001
www.rknika.cz
4) Zemědělská půda, Horní Dlužiny
Zemědělská půda a trvalý travní porost v katastrálním území Horní Dlužiny, obec Světlá n. Sázavou.
Plocha pozemku: 13 517 m2
Cena nabídková: 12,- Kč/m²
Fotografie není k dispozici
Prodejce:
Hana Olšarová
Nám. Přemysla Otakara II. 11/7
České Budějovice
Tel.: 775 777 743
www.farmy.cz
25
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
5) Zemědělská půda, Kamenice
Zemědělské pozemky v obci Kamenice, k.ú. Kamenice u Jihlavy.
Plocha pozemku: 12 433 m2
Cena nabídková: 13,60 Kč/m²
Fotografie není k dispozici
Prodejce:
Pavel Calta
Tel.: 739 605 606
www.farmy.cz
6) Zemědělská půda, Humpolec
Zemědělské pozemky v katastrálním území Humpolec, okres Pelhřimov. Pozemky jsou jsou
pronajaty na dobu neurčitou s 5-ti letou výpovědní lhůtou.
Plocha pozemku: 20 574 m2
Cena nabídková: 14,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář M & M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2
11000 Praha
Tel.: 800 100 446
www.mmreality.cz
7) Zemědělská půda, Vojslavice
Zemědělské pozemky se nachází v obci Vojslavice v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. U severního
okraje obce probíhá dálnice D1, na jihu se rozlévá vodní nádrž Želivka - Švihov.
Plocha pozemku: 17 411 m2
Cena nabídková: 15,- Kč/m²
26
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Zdroj:
Realitní kancelář LONDON FINANCE AND INVESTMENT, a.s.
Nemanická 440/14
37010 České Budějovice
Tel.: +420 380 405 390
8) Zemědělská půda, Habry
Pozemek určený k zemědělské činnosti, který se nachází v blízkosti obce Habry. Dobrá dostupnost.
Plocha pozemku: 6 821 m2
Cena nabídková: 15,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář M & M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2
11000 Praha
Tel.: 800 100 446
www.mmreality.cz
27
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Srovnávací nemovité věci - lesní pozemky (SN):
1) Lesní pozemek, Sulkovec
Lesní pozemek v obci Sulkovec, okr.Žďár nad Sázavou. Lesní pozemek se nachází na rovinatém
terénu. Na většině pozemku jsou převážně smrky.
Plocha pozemku: 25 778 m2
Cena nabídková: 5,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář REALPROGRES BRNO
Kounicova 944/3
60200 Brno
Tel.: +420 734 216 920
www.realprogresbrno.cz
2) Lesní pozemek, Vrbka
Lesní pozemek v k.ú. Vrbka u Ledče n/Sázavou. Les udržovaný.
Plocha pozemku: 6 000 m2
Cena nabídková: 6,- Kč/m²
Fotografie není k dispozici
Prodejce:
Jiří Lebeda
Červené Janovice 168
Tel.: 776611206
www.farmy.cz
28
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
3) Lesní pozemek, Zhoř u Tábora
Lesní pozemky na sebe navazují, rozděluje je potok. Přístup z obou stran. V lese proběhla řádná těžba
v roce 2013. Na ploše zůstává porost 40let – 0,2 ha.
Plocha pozemku: 12 795 m2
Cena nabídková: 8,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář SORENT s.r.o.
Na Veselí 871/10
14000 Praha
Tel.: 777 235 528
www.sorent.cz
4) Lesní pozemek, Košice
Lesní pozemky v katastrálním území Doubí nad Lužnicí. V lese proběhla řádná těžba, čtyři pozemky
jsou v záboru nové železnice. Na ploše zůstává porost 46-60let - borovice, dub, buk.
Plocha pozemku: 60 667 m2
Cena nabídková: 9,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář SORENT s.r.o.
Na Veselí 871/10
14000 Praha
Tel.: 777 235 528
www.sorent.cz
29
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
5) Lesní pozemek, Číchov
Les ve dvou parcelách v k.ú. Třebíčský Číchov. Jedná se o různé věkové porosty, druh dřeviny je SM
a BO. Les je ve svahu.
Plocha pozemku: 28 346 m2
Cena nabídková: 12,- Kč/m²
Zdroj:
Realitní kancelář LK REAL s.r.o.
Palackého 5001/1
58601 Jihlava
Tel.: 739 641 944
www.lk-real.cz
6) Lesní pozemek, Hlávkov
Lesní pozemek ve třech částech nedaleko od sebe vzdálených. Zásoba dřeva nad 80let asi 1000 m3.
Plocha pozemku: 87 800 m2
Cena nabídková: 13,- Kč/m²
Fotografie není k dispozici
Prodejce:
Tel.: 731112179
www.farmy.cz
7) Lesní pozemek, Budíkov
Les včetně pozemku, 90% smrk, 10% borovice, stáří 80 let.
Plocha pozemku: 6 700 m2
Cena nabídková: 15,- Kč/m²
Fotografie není k dispozici
Prodejce:
Jiří Morávek, Chrást 192
Tel.: 777720821
www.farmy.cz
30
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Závěrečná analýza
Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orientačně
a s velkou obezřetností vzhledem k tomu, že realitní kanceláře většinou v první fázi inzerce respektují
přání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře
tedy zpravidla inzerují ceny určené prodávajícími a až po delší době, v dalších fázích neúspěšné
inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku „Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich
odpovídajících dob trvání nabídky“ prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního
inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: „Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv.
koeficient redukce ceny, který představuje poměr tržní ceny ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento
koeficient kZC ≤ 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. Při
oceňování nemovitostí porovnávací metodikou se někdy používá paušálně hodnota kZC = 0,85.“
Uveřejněno v časopise Soudní inženýrství č. 4, ročník 20-2009 na str. 188.
Obdobně v časopise „Odhadce a oceňování majetku“ č. 3-4/2009 v článku autorů Ing. Jana
Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str.
37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skutečných prodejů vykazují podobné tendence (korelační
koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99).
Stejně tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, VII.
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-578-5, strana 350: „Ceny
inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy.
Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité nemovité věci postupně v čase
klesá, až z inzerce zmizí - nemovitá věc se zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované.
Cena nemovité věci nemůže být větší, než cena stejné nemovité věci inzerované k prodeji.“ V dalším
textu pak: koeficient zdroje informace: 0,65 - 1,00.
Metoda přímého porovnání: Rodinný dům LV č. 11
Srovnávací
nemovité věci
SN 1
SN 2
SN 3
SN 4
SN 5
SN 6
SN 7
SN 8
SN 9
SN 10
Index odlišnosti IO
Cena ke
srovnání
[Kč]
zdroj
poloha
1 149 000
1 190 000
1 200 000
1 349 000
1 399 000
1 400 000
1 490 000
1 500 000
1 880 000
1 999 000
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,10
1,10
1,10
1,10
1,00
1,10
1,00
1,10
1,10
1,00
velikost
tech. stav a
vybavenost
ostatní
0,90
0,80
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
0,85
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,15
1,00
1,00
1,10
1,00
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
0,90
1,00
n: počet srovnávacích nemovitostí
Obvyklá cena:
Obvyklá cena po zaokrouhlení:
Statistické veličiny:
Směrodatná odchylka [SO]
Minimální hodnota
AP - SO
Aritmetický průměr [AP]
AP + SO
Maximální hodnota
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši:
1
/
16
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu po zaokrouhlení:
Upravená
cena [Kč]
819 007
1 060 290
1 009 800
1 268 735
1 259 100
1 247 400
1 542 150
1 633 500
1 675 080
1 619 190
10
1 313 425
1 313 425
296 099
819 007
1 017 326
1 313 425
1 609 524
1 675 080
82 089
82 000
31
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
a) Zemědělské pozemky LV č. 218
Srovnávací
nemovité věci
Výměra
[m2]
SN 1
SN 2
SN 3
SN 4
SN 5
SN 6
SN 7
SN 8
54 520
13 449
16 611
13 517
12 433
20 574
17 411
6 821
Cena ke
srovnání
[Kč/m2]
10,00
10,00
11,00
12,00
13,60
14,00
15,00
15,00
Index odlišnosti IO
zdroj
poloha
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
velikost
vybavenost
ostatní
0,80
1,00
1,00
1,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
1,00
1,00
1,05
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,10
1,00
1,00
n: počet srovnávacích nemovitostí
Obvyklá cena:
Statistické veličiny:
Směrodatná odchylka [SO]
Minimální hodnota
AP - SO
Aritmetický průměr [AP]
AP + SO
Maximální hodnota
19 795 m2
Výměra:
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši:
1
/
16
Upravená
cena
[Kč/m2]
7,20
9,45
9,90
11,34
12,85
12,60
13,50
14,85
8
11,46
2,00
7,20
9,46
11,46
13,46
14,85
226 880,39
14 180,02
b) Lesní pozemky LV č. 218
Srovnávací
nemovité věci
Výměra
[m2]
SN 1
SN 2
SN 3
SN 4
SN 5
SN 6
SN 7
25 778
6 000
12 795
60 667
28 346
87 800
6 700
Cena ke
srovnání
[Kč/m2]
5,00
6,00
8,00
9,00
12,00
13,00
15,00
Index odlišnosti IO
zdroj
poloha
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,15
1,10
1,15
1,15
1,10
1,00
1,10
2 299 m2
Výměra:
Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ve výši:
velikost
vybavenost
ostatní
0,80
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
0,70
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
0,70
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
n: počet srovnávacích nemovitostí
Obvyklá cena:
Statistické veličiny:
Směrodatná odchylka [SO]
Minimální hodnota
AP - SO
Aritmetický průměr [AP]
AP + SO
Maximální hodnota
1
/
16
Upravená
cena
[Kč/m2]
4,14
5,64
7,45
6,52
9,50
8,19
14,11
7
7,94
3,00
4,14
4,94
7,94
10,94
14,11
18 246,51
1 140,41
32
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
c) Ostatní plocha LV č. 218:
Základní informace
Adresa předmětu ocenění:
586 01
Kraj:
Kraj Vysočina
Okres:
Jihlava
Obec:
Hybrálec
Katastrální území:
Hybrálec
Počet obyvatel:
430
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 180,00 Kč/m2
Koeficienty obce
Název koeficientu
O1. Velikost obce - Do 500 obyvatel
O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce
O3. Poloha obce - Ostatní případy
O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a
kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn
O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka
O6. Občanská vybavenost v obci - Minimální vybavenost (obchod nebo
služby – základní sortiment)
č.
V
IV
V
Pi
0,50
0,60
0,80
II
0,85
IV
0,80
V
0,85
Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 163,69 Kč/m2
Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků:
Zákl. cena
Zatřídění
[Kč/m2]
§ 9 odst. 5 - jiné pozemky - ostatní pozemky
§ 9 odst. 5
163,69
Jednotková cena pozemku nesmí být nižší než 10,- Kč / m2.
Typ
Název
§ 9 odst. 5
Parcelní
číslo
243/4
Výměra
[m2]
1 044,00
ostatní plocha ostatní komunikace
Jednotková cena pozemku nesmí být nižší než 10,- Kč / m2.
§ 9 odst. 5
ostatní plocha 243/6
418,00
ostatní komunikace
Jednotková cena pozemku nesmí být nižší než 10,- Kč / m2.
Jiné pozemky - celkem
Koeficienty
Upr. cena
[Kč/m2]
Úprava
0,04
6,55
10,-
Jedn. cena
[Kč/m2]
6,55
Srážka
Cena
[Kč]
10 440,10,-
6,55
4 180,10,14 620,-
Souhrn cen LV č 218:
a) + b) + c) = 14 180,02 Kč + 1 140,41 Kč + 14 620,- Kč = 29 940,43 Kč, po zaokrouhlení:
30 000,- Kč
33
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
C REKAPITULACE
Výslednou obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 na nemovitých věcech:
včetně příslušenství, indikujeme ke dni ocenění na:
82 000,- Kč
Poznámka:
Příslušenstvím jsou:
vedlejší stavby: garáž s kotelnou, hospodářská stavba, zděný přístřešek, vše na pozemku
parc.č. St. 84,
venkovní úpravy: oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč.
obrubníků,
inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, přípojka kanalizace
do odpadní jímky, odpadní jímka,
studna na pozemku parc.č. St. 84.
Výslednou obvyklou cenu spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 na nemovitých věcech:
34
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
indikujeme ke dni ocenění na:
30 000,- Kč
112 000,- Kč
Obvyklá cena celkem:
slovy: Jednostodvanácttisíc korun českých
D ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2948 – 322 / 2014 deníku znaleckého ústavu.
Otisk znalecké pečetě:
V Hradci Králové dne 09.05.2014
Podpis za znalecký ústav:
Ing. Milan Bálek
jednatel společnosti
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Přemyslova 38/1285
500 08 Hradec Králové
35
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2948 – 322 / 2014
E PŘÍLOHY
1. Barevná fotodokumentace
2. Výpisy z Katastru nemovitostí, LV č. 11 LV č. 218, k.ú. Hybrálec, získané prostřednictvím
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí dne 17.02.2014
3. Snímek katastrální mapy
36
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Kat.území: 650366 Hybrálec
Obec: 550281 Hybrálec
List vlastnictví: 11
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Grešlová Miluše, Jarní 389/5, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Pečenka Jiří, Lesní 2968, 40747 Varnsdorf
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
St. 84
1084 zastavěná plocha a
nádvoří
Součástí je stavba: Hybrálec, č.p. 36, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 84
243/1
660 zahrada
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Podíl
615202/1942
840626/2381
825320/2254
Způsob využití
7/8
1/16
1/16
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
Povinnost k
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
(povinná Michala Pitnerová nar. 20.3.1982)
ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: St. 84
Z-284/2013-707
Parcela: 243/1
Z-284/2013-707
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 6 č.j. 067EX2345/2012 -22 (49EXE 4829/12-8) ze dne 09.01.2013.
Z-284/2013-707
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
(povinná Michala Pitnerová nar. 20.3.1982)
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: St. 84
Z-1238/2013-707
Parcela: 243/1
Z-1238/2013-707
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad v České Lípě č.j.4 EX0236/2012 -7 (48 EXE 6461/2012-8) ze dne 01.02.2013.
Z-1238/2013-707
o Zástavní právo exekutorské
- pohledávka ve výši 23.527,- Kč s příslušenstvím
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Kat.území: 650366 Hybrálec
Obec: 550281 Hybrálec
List vlastnictví: 11
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
MĚSTO VARNSDORF, Nám. E. Beneše
470, 40747 Varnsdorf, RČ/IČO:
00261718
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Z-1241/2013-707
Parcela: St. 84
Z-1241/2013-707
Parcela: 243/1
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad v České Lípě č.j.4 EX-0236/2012 -6 (48 EXE 6461/2012-8) ze dne
01.02.2013.
Z-1241/2013-707
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení ze dne 13.5.2013
(Exekuční příkaz nabyl právní moc dne 6.5.2013.).
Z-5135/2013-707
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
ke spoluvlastnickému podílu 1/16
pohledávka ve výši 31.107,34 Kč s příslušenstvím
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
1422/1a, Michle, 14000 Praha 4,
RČ/IČO: 825320/2254
RČ/IČO: 25672720
Z-1301/2013-707
Parcela: St. 84
Z-1301/2013-707
Parcela: 243/1
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 6 č.j. 067EX-2345/2012 -13 ( 49 EXE 4829/2012-8) ze dne
03.12.2012. Právní moc ke dni 17.12.2012.
Z-1301/2013-707
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
- pohledávka ve výši 6.000,- Kč s příslušenstvím
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
MĚSTO VARNSDORF, Nám. E. Beneše
470, 40747 Varnsdorf, RČ/IČO:
00261718
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Z-3877/2013-707
Parcela: St. 84
Z-3877/2013-707
Parcela: 243/1
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad v České Lípě č.j. 4EX-0176/2013 -6 (46EXE 3635/2013-6) ze dne
09.04.2013.
Z-3877/2013-707
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení ze dne 13.5.2013
(Exekuční příkaz nabyl právní moc dne 6.5.2013.).
Z-5137/2013-707
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
(povinná Michala Pitnerová nar. 20.3.1982)
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Obec: 550281 Hybrálec
Kat.území: 650366 Hybrálec
List vlastnictví: 11
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: St. 84
Z-3879/2013-707
Parcela: 243/1
Z-3879/2013-707
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad v České Lípě č.j. 4EX0176/2013 -7 (46EXE 3635/2013-6) ze dne 09.04.2013.
Z-3879/2013-707
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 836/1996 Okresní soud v Jihlavě dne
30.7.1997, právní moc dne
11.9.1997.
POLVZ:344/1997
Pro: Grešlová Miluše, Jarní 389/5, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Z-5500344/1997-707
RČ/IČO: 615202/1942
o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 492/1999 Okresní soud v Jihlavě dne
5.1.2000, právní moc dne
17.2.2000.
POLVZ:32/2000
Pro: Grešlová Miluše, Jarní 389/5, Horní Kosov, 58601 Jihlava
o Smlouva darovací
Z-5500032/2000-707
RČ/IČO: 615202/1942
ze dne 20.01.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.01.2011.
V-327/2011-707
RČ/IČO: 615202/1942
Pro: Grešlová Miluše, Jarní 389/5, Horní Kosov, 58601 Jihlava
o Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresní soud v Děčíně č.j.35D 74/2011 - 32
ze dne 23.11.2011. Právní moc ke dni 23.11.2011.
Z-12806/2011-707
RČ/IČO: 840626/2381
825320/2254
Pro: Pečenka Jiří, Lesní 2968, 40747 Varnsdorf
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
243/1
BPEJ
72914
Výměra[m2]
660
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Kat.území: 650366 Hybrálec
Obec: 550281 Hybrálec
List vlastnictví: 11
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
(St. = stavební parcela)
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
17.02.2014
17:07:45
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Obec: 550281 Hybrálec
Kat.území: 650366 Hybrálec
List vlastnictví: 218
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Grešlová Miluše, Jarní 389/5, Horní Kosov, 58601 Jihlava
Ludvík Vlastimil, č.p. 56, 58601 Hybrálec
Pečenka Jiří, Lesní 2968, 40747 Varnsdorf
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
243/4
(St. = stavební parcela)
Výměra[m2] Druh pozemku
1044 ostatní plocha
245
129 trvalý travní porost
254
4668 trvalý travní porost
Podíl
615202/1942
541128/1491
840626/2381
825320/2254
Způsob využití
ostatní
komunikace
1/8
3/4
1/16
1/16
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)
Parcela
Díl
Typ
Výměra[m2] Původní kat. území
240
243/6
248
252
263
265
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
665
418
1634
2561
7107
5330
Povinnost k
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
(povinná Michala Pitnerová nar. 20.3.1982)
ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: PK 240
Z-285/2013-707
Parcela: PK 243/6
Z-285/2013-707
Parcela: PK 248
Z-285/2013-707
Parcela: PK 252
Z-285/2013-707
Parcela: PK 263
Z-285/2013-707
Parcela: PK 265
Z-285/2013-707
Parcela: 243/4
Z-285/2013-707
Parcela: 245
Z-285/2013-707
Parcela: 254
Z-285/2013-707
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 6 č.j. 067EX2345/2012 -23 (49EXE 4829/12-8) ze dne 09.01.2013.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Kat.území: 650366 Hybrálec
Obec: 550281 Hybrálec
List vlastnictví: 218
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-285/2013-707
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
(povinná Michala Pitnerová nar. 20.3.1982)
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: PK 240
Z-1238/2013-707
Parcela: PK 243/6
Z-1238/2013-707
Parcela: PK 248
Z-1238/2013-707
Parcela: PK 252
Z-1238/2013-707
Parcela: PK 263
Z-1238/2013-707
Parcela: PK 265
Z-1238/2013-707
Parcela: 243/4
Z-1238/2013-707
Parcela: 245
Z-1238/2013-707
Parcela: 254
Z-1238/2013-707
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad v České Lípě č.j.4 EX0236/2012 -7 (48 EXE 6461/2012-8) ze dne 01.02.2013.
Z-1238/2013-707
o Zástavní právo exekutorské
- pohledávka ve výši 23.527,- Kč s příslušenstvím
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: PK 240
Z-1241/2013-707
Parcela: PK 243/6
Z-1241/2013-707
Parcela: PK 248
Z-1241/2013-707
Parcela: PK 252
Z-1241/2013-707
Parcela: PK 263
Z-1241/2013-707
Parcela: PK 265
Z-1241/2013-707
Parcela: 243/4
Z-1241/2013-707
Parcela: 245
Z-1241/2013-707
Parcela: 254
Z-1241/2013-707
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad v České Lípě č.j.4 EX-0236/2012 -6 (48 EXE 6461/2012-8) ze dne
01.02.2013.
Z-1241/2013-707
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení ze dne 13.5.2013
(Exekuční příkaz nabyl právní moc dne 6.5.2013.).
Z-5135/2013-707
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
MĚSTO VARNSDORF, Nám. E. Beneše
470, 40747 Varnsdorf, RČ/IČO:
00261718
o Zástavní právo exekutorské
ke spoluvlastnickému podílu 1/16
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Kat.území: 650366 Hybrálec
Obec: 550281 Hybrálec
List vlastnictví: 218
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
pohledávka ve výši 31.107,34 Kč
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova
1422/1a, Michle, 14000 Praha 4,
RČ/IČO: 25672720
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: PK 240
Z-1299/2013-707
Parcela: PK 243/6
Z-1299/2013-707
Parcela: PK 248
Z-1299/2013-707
Parcela: PK 252
Z-1299/2013-707
Parcela: PK 263
Z-1299/2013-707
Parcela: PK 265
Z-1299/2013-707
Parcela: 243/4
Z-1299/2013-707
Parcela: 245
Z-1299/2013-707
Parcela: 254
Z-1299/2013-707
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 6 č.j. 067EX-2345/2012 -11 (49 EXE 4829/2012-8) ze dne
03.12.2012. Právní moc ke dni 17.12.2012.
Z-1299/2013-707
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Nařízení exekuce
Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák
Ludvík Vlastimil, č.p. 56, 58601 Hybrálec, RČ/IČO:
541128/1491
Z-1864/2013-707
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Jihlavě č.j. 2 EXE-95/2013 -8 (50
EX 3098/12) ze dne 14.01.2013; uloženo na prac. Jihlava
Z-1864/2013-707
o Zástavní právo exekutorské
- pohledávka ve výši 6.000,- Kč s příslušenstvím
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
MĚSTO VARNSDORF, Nám. E. Beneše
470, 40747 Varnsdorf, RČ/IČO:
00261718
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Z-3877/2013-707
Parcela: PK 240
Z-3877/2013-707
Parcela: PK 243/6
Z-3877/2013-707
Parcela: PK 248
Z-3877/2013-707
Parcela: PK 252
Z-3877/2013-707
Parcela: PK 263
Z-3877/2013-707
Parcela: PK 265
Z-3877/2013-707
Parcela: 243/4
Z-3877/2013-707
Parcela: 245
Z-3877/2013-707
Parcela: 254
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad v České Lípě č.j. 4EX-0176/2013 -6 (46EXE 3635/2013-6) ze dne
09.04.2013.
Z-3877/2013-707
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení ze dne 13.5.2013
(Exekuční příkaz nabyl právní moc dne 6.5.2013.).
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Obec: 550281 Hybrálec
Kat.území: 650366 Hybrálec
List vlastnictví: 218
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-5137/2013-707
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/16
(povinná Michala Pitnerová nar. 20.3.1982)
Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf,
RČ/IČO: 825320/2254
Parcela: PK 240
Z-3879/2013-707
Parcela: PK 243/6
Z-3879/2013-707
Parcela: PK 248
Z-3879/2013-707
Parcela: PK 252
Z-3879/2013-707
Parcela: PK 263
Z-3879/2013-707
Parcela: PK 265
Z-3879/2013-707
Parcela: 243/4
Z-3879/2013-707
Parcela: 245
Z-3879/2013-707
Parcela: 254
Z-3879/2013-707
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad v České Lípě č.j. 4EX0176/2013 -7 (46EXE 3635/2013-6) ze dne 09.04.2013.
Z-3879/2013-707
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 492/1999 Okresní soud v Jihlavě dne
5.1.2000, právní moc dne
17.2.2000.
POLVZ:32/2000
Pro: Grešlová Miluše, Jarní 389/5, Horní Kosov, 58601 Jihlava
o Smlouva darovací
Z-5500032/2000-707
RČ/IČO: 615202/1942
ze dne 25.02.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.02.2009.
Pro: Ludvík Vlastimil, č.p. 56, 58601 Hybrálec
V-889/2009-707
RČ/IČO: 541128/1491
o Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví Okresní soud v Děčíně č.j.35D 74/2011 - 32
ze dne 23.11.2011. Právní moc ke dni 23.11.2011.
Pro: Pitnerová Michala, Křižíkova 2741, 40747 Varnsdorf
Pečenka Jiří, Lesní 2968, 40747 Varnsdorf
F
Z-12806/2011-707
RČ/IČO: 825320/2254
840626/2381
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2014 12:35:57
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2345/12 pro JUDr. Juraj
Podkonický, Ph.D.
Okres: CZ0632 Jihlava
Kat.území: 650366 Hybrálec
Obec: 550281 Hybrálec
List vlastnictví: 218
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Parcela
243/6
248
252
263
265
245
254
PK PK PK PK PK BPEJ
72914
76811
76811
76811
76811
72914
76811
(St. = stavební parcela)
Výměra[m2]
418
140
2159
7107
5330
129
4668
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
17.02.2014
17:09:06
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, kód: 707.
strana 5
Download

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2948 – 322 / 2014