Cerrahi Enfeksiyonlar,
Cerrahi alan Enfeksiyonları,
Profilaksi Şeması
A–
Cerrahi Enfeksiyonlar
•
•
•
•
•
•
Cerrahi klniklerin yükünü arttıran
Yatış süresini uzatan
Bazen yeni cerrahi girişim ihtiyacı doğuran
Maliyeti arttıran
Iş gücü kaynı nedeni
Mortalitenin yükselmesi
SORUNDUR !
Cerrahi Enfeksiyonlar
• Cerrahi girişimi izleyen dönemde cerrahi
alanı ilgilendiren (yara enfeksiyonu, karın
içi apseler vb.)
• Tedavisi için cerrahi girişim ihtiyacı
duyulan enfeksiyonlar (meme apsesi,
panaris vb.)
• Diğer bir grup ise nasokomial
enfeksiyonlar
Bu başlık altınca inceleyeceğiz konular
Tarihçe
• Lister asepsi ve antisepsi alanında gözlem
ve deneyimleri
• Semmelweis’ın elleri hipoklorid solüsyonu
ile yıkaması sonrası fark ettiği puerperal
sepsistedi azalma
• Erlich ile başlayan ve İan Fleming ile
ortaya çıkan antibiyotikler
• Halstedt’in lastik eldiven kullanımı
Günümüzdeki cerrahi profilaksi ve tedavinin
kilometre taşlarıdır.
Cerrahi Enfeksiyonlar
• Enfeksiyonun klasik kardinal belirtilerinin takibi
ve gözlemlenmesi çok önemlidir; kızarıklık,
ağrı, lokal ısı artışı, şişlik
• Ayrıca; ameliyat sonrası hastanın iştahının
kesilmesi, uykusuzluk çekmesi, etraf ile
ilgisinin azalması, karında gerginlik, susuzluk
hissi, dil kuruluğu, idrar miktarında azalma
uyarıcı olmalıdır.
• Yapılması gerekenler; hastanın gün içinde bir
kaç kez gözlenmesi, iletişişm kurulması,
hastanın tüm koşullarda gözlenmesi gibi bir
protokol oluşturulmalıdır.
• Yani cerrah beş duyusunu açık tutmalıdır.
Hastane Enfeksiyonlarında En sık
Mikroorganizmalar
(NNIS 1989–1998) Medikal & Cerrahi
Relative Percentage by Site of Infection
Pathogen
All Sites
n=235,758
BSI
n=50,091
Pneumonia
n=64,056
SSI
n=22,043
Coag-neg Staph
S aureus
14.3
11.4
39.3
10.7
2.5
16.8
13.5
12.6
Enterococci spp.
P aeruginosa
Enterobacter spp.
E coli
C albicans
K pneumoniae
Others
8.1
9.9
7.3
7.0
6.6
4.7
30.7
10.3
3.0
4.2
2.9
4.9
2.9
21.8
1.9
16.1
10.7
4.4
4.0
6.5
37.1
14.5
9.2
8.8
7.1
4.8
3.5
26.0
BSI=bloodstream infection; SSI=surgical site infection.
Fridkin SK et al. Clin Chest Med. 1999;20:303-316.
Patogenez
• Cerrahi enfeksiyonların oluşması için
doğal savunma engeli olan cilt-mukoza
epitel devamlılığının bozulması
• Enfeksiyon etkeninin/etkenlerinin
bulaşması
• Potansiyel virulansın aktif hale gelmesi
gerekir.
• Kısacası; saldırı-savunma dengesinin
saldıran lehine bozulması ile enfeksiyonlar
ortaya çıkar.
Enfeksiyon Riski
Bakteri dozu
Virülans
Konak direncinde azalma
Patogenez
• Enfeksiyon etkeni
• Organizmaya ait faktörler
• Lokal faktörler
Enfeksiyonun derecesini, yaygınlığını,
mortalite ve morbiditeyi belirler.
Patogenez –
1) Enfeksiyon etkeni
• Klostridium, stafilokok, streptekok türleri
ekzotoksinleri ile doku harabiyetine yol
açarken, özellikle gram negatif bakteriler
daha çok endotoksinleri ve sitokinler ile
olayları başlatırlar.
• Endotoksik şok; hipotansiyon, pıhtılaşma
bozuklukları, karaciger ve böbrek
yetmezliği, sonunda multipl organ
yetmezliği ile sonuçlanabilen tablodur.
Patogenez –
1) Enfeksiyon etken
• Stafilokoklar; kasık, perine, koltuk altı deri
florasını oluşturur. Daha çok nekroz ve
cerahatlenmeye, apseleşmeye neden
olur.(fronkülit, karbonkül, meme ve perine
apseleri, yağ kisti enfeksiyonları gibi)
Fronkül
Paronişi
Hiradenitis
Meme apsesi
Perirektal apseler
Patogenez –
1) Enfeksiyon etken
• Staph. Aureus, osteomiyelit, damar içi
kateter uygulamaları, arteriel greft
enfeksiyonlarında daha çok etkendir.
Patogenez –
1) Enfeksiyon etken
• Streptokoklar; daha çok bağ dokusu içine
ve lenfatik yayılım gösterir. Bu nedenle
selülit, lenfanjit gibi yoğun inflamasyon
reaksiyonu ön planda olan enfeksiyonlar
vardır.
Patogenez –
1) Enfeksiyon etken
• Yanık ünitelerinde streptekok
infeksiyonlarına sıklıkla rastlanılır.
• Ayrıca çocuk cerrahisinde splenektomi
sonrası sepsisin başlıca nedenidir.
• Strep. Faecalis ise özellikle kolon cerrahisi
ve üriner sistem kateterizasyonunda ağır
enfeksiyon tablosuna yol açtığı bilinir.
Patogenez –
2) Organizmaya ait faktörler
• Deri ve mukoza enfeksiyon etkenlerinin
dokuya girişimlerine karşı ilk engeli
oluştururlar. Ayrıca ek olarak epitelden
salgılanan lipid yapısındaki maddeler,
mide asidi gibi bariyerlerde etkendir.
Patogenez –
2) Organizmaya ait faktörler
• Cerrahi kesi bu bariyeri ortadan kaldırır.
vücudun doğal direnç mekanizması
devreye girer. Opsonin, kompleman
sistemi devreye girer, fagositoz için
makrofajlar, PLN,monositler kesi yerine
ulaşır. Daha önce bu etkenlerle
karşılaşmış ise B lenfositlerin oluşturduğu
IgM, IgG yapısındaki antikorlar, T
lenfositleri devreye girer.
• Ayrıca; Kompleman sitemi, pıhtılaşma
mekanizmaları, kinin, lökotrşenler,
sitokinlerin aktivasyonu vücud direncinde
rol alır.
Patogenez –
2) Organizmaya ait faktörler
Vücud direncini etkileyen faktörler
•Beslenme bozuklukları
•Cerrahi girişim
•Travma
•Yanıklar
•Kanserler
•Kemoterapi
•Transplantasyonda kullanılan ilaçlar ve
steroidler
•Ek hastalıklar(DM, Kalp hast, otoimmun
hast, KOAH vb.)
Patogenez –
3) Lokal faktörler
•
•
•
•
•
Yabancı cisim varlığı
Ölü doku varlığı
Sıvı toplanması, ödem
Periferik arter ve ven bozuklukları
Şok tablosu
Patogenez –
3) Lokal faktörler
William Halsted çağından bu yana
enfeksiyon oluşmadan doku tamiri, yani
primer yara iyileşmesinin olmazsa olmazları
tariflenmiştir:
•Dokuya kibar davranma, zedelememe
•Ölü boşluk ve ölü doku bırakmama
•Potansiyel boşlukları drene etme
•Anastomozda gerginliğe, dolayısıyla
hipoksiye yol açmamak
•Canlılığı olan, kanlanması mevcut dokularda
cerrahi yapma
BCerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE)
• CAE cerrahi girişimden sonra, implant
yoksa 30 güne kadar gelişen
enfeksiyonlar, eğer implant konulmuşsa 1
yıla kadar gelişen enfeksiyonlardır. (Awad et
al. (2009).
• Çoğu CAE cerrahiden sonra ilk 2-3
haftada olur. (Ramos et al. 2008).
Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE)
• Hastane enfeksiyonlarının en sık 2.nedeni
(14%–16%)
• Cerrahi hastalarda en sık hastane enfeksiyonu
nedeni (38%)
• 2/3 insizyonel
• 1/3 cerrahi sırasında girilen organ veya
boşluk
• 7.3 postop ek hastane günü ve ek
$3,152 maliyet
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
Yüzeyel İnsizyonel CAE
Enfeksiyon, cerrahi
girişimden sonraki 30
gün içinde gelişir ve
sadece insizyon
Deri
bölgesinde deri ve
subkutan dokuları
Subkutan doku
içerir.
Yüzeyel
insizyonel
CAE
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
Derin İnsizyonel CAE
Enfeksiyon, implant
yoksa cerrahiden
sonraki 30 gün içinde
gelişir; veya implant
konmuşsa 1 yıl içinde
gelişebilir. Enfeksiyon
cerrahi ile ilişkili görülür
ve derin yumuşak
dokuları, (fassia ve kas
tabakaları) içerir.
Derin yumuşak
doku (fassia &
kas)
Yüzeyel
insizyonel
CAE
Derin insizyonel
CAE
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
Organ/Boşluk CAE
Enfeksiyon, implant
yoksa cerrahiden sonraki
30 gün içinde gelişir; veya
implant konmuşsa 1 yıl
içinde gelişebilir.
Enfeksiyon cerrahi ile
ilişkili görülür ve cerrahi
sırasında açılan/manipüle
edilen insizyon dışında
anatominin herhangi bir
parçasını içerebilir.
Organ/boşluk
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol.
1999;20:250-278.
Yüzeyel
insizyonel
CAE
Derin insizyonel
CAE
Organ/boşluk
CAE
Enfeksiyon Riski
Bakteri dozu
Virülans
Konak direncinde azalma
Enfeksiyon Riski
Bakteri dozu
Virülans
Konak direncinde azalma
Cerrahi
Enfeksiyon
Enfeksiyon
Riski Riski
Virulence
Bacterial
Bacterial
dosedose
Virulence
Impaired
Impaired
host resistance
host resistance
CAE – Yara Sınıflaması
1- TEMİZ YARA
• İnflamasyon olmayan
• Solunum,Sindirim,Genital Sistemlere
veya Enfekte Üriner Sisteme girilmeyen
2- TEMİZ-KONTAMİNE
• Kontrollü olarak
Solunum,Sindirim,Genital Sistemlere
veya Üriner Sisteme girilen
• Sıradışı kontaminasyonun olmadığı
CAE – Yara Sınıflaması
3- KONTAMİNE
• Steril teknik açısından problemli olan
ameliyatlarda
• Sindirim sisteminden akıntı olan
• Akut pürülan olmayan inflamasyonlu
yaralar
4- KİRLİ-ENFEKTE
• Cansız doku içeren
• Enfeksiyonlu, travmatize yaralardır
CAE – Yara Sınıflaması
• Sınıf 1 = Temiz
• Sınıf 2 = Temiz kontamine
Profilaktik
• Sınıf 3 = Kontamine
Antibiyotik
endike
• Sınıf 4 = Kirli, enfekte
Terapötik antibiyotik
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
CAE – Risk Derecelendirme NNIS
Projesi
CAE riski ile ilişkili 3
bağımsız değişken
• Kontamine veya kirli/enfekte yara
sınıflaması
• ASA > 2
• Ameliyat süresi > 75. persentil yapılan
spesifik operasyonun
NNIS. CDC. Am J Infect Control. 2001;29:404-421.
NNIS=National Nosocomial Infections Surveillance.
İTESİ
Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA)
hasta değerlendirme sınıflaması
ASA
Skoru
1
2
3
4
5
Operasyon Öncesi Fizyolojik Durum
Sağlıklı
Hafif sistemik bulgular
Aktiviteyi sınırlayan ciddi sistemik
hastalık
Devamlı yaşamsal tehdit oluşturan
hastalık
Operasyon yapılsa da yapılmasa da
24 saat içinde ölüm beklenen hastalar
CAE – Yara sınıfı vs NNIS Sınıfı
Yara sınıfı
Tüm
NNIS 0
NNIS 1
NNIS 2
NNIS 3
Temiz
Temiz kontamine
Kontamine
Kirli enfekte
2.1%
3.3%
6.4%
7.1%
1.0%
2.1%
N/A
N/A
2.3%
4.0%
3.4%
3.1%
5.4%
9.5%
6.8%
8.1%
N/A
N/A
13.2%
12.8%
Tümü
2.8%
2.9%
6.8%
13.0%
1.5%
NNIS. CDC. Am J Infect Control. 2001;29:404-421.
CAE – Hasta ile İlgili Faktörler
• Yaş
• Diabet
• HbA1C ve CAE
• Glukoz > 200 mg/dL
postoperatif süre
(<48 hours)
• Nikotin kullanımı: primer
yara iyileşmesini
geciktirir
• Steroid kullanımı:
tartışmalı
• Malnütrisyon: tartışmalı
• Obezite: idealden 20%
üst
• Uzun preoperatif kalış
• Preoperatif burunda
Staphylococcus aureus
kolonizasyonu:
belirgin ilişki
• Perioperatif transfüzyon:
tartışmalı
• Uzak bölgelerde
enfeksiyon varlığı
• Bağışıklık yanıtında
azalma
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
CAE – Ameliyat ile İlgili Faktörler
•
•
•
•
•
•
•
Cerrahi skrub süresi
Vücut ısısının korunması
Deri antisepsisi
Preoperatif traş
Operasyon süresi
Antimikrobiyal profilaksi
Ameliyathane
havalandırılması
• Alet sterilizasyonunun
uygunluğu
• Ameliyat sahasında
yabancı cisim
• Cerrahi drenaj
• Cerrahi teknik
– Kötü hemostaz
– Ölü doku temizliğinde
yetersizlik
– Doku travması
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
CAE nasıl
azaltılabilir/önlenebilir?
AMELİYAT ÖNCESİ
•
•
•
•
•
Ameliyat öncesi antiseptik duş
Ameliyat yerinin traşı
Hastanın ameliyata hazırlanması
El/önkol antisepsisi
Enfekte ve kolonize cerrahi
personelin yönetimi
• Antimikrobiyal profilaksi
CAE nasıl
azaltılabilir/önlenebilir?
AMELİYAT SIRASINDA (1)
–Normal glisemi sağla ve izle
–Normotermiyi sağla ve idame et
–Uygun antiseptiklerle doğru cilt hazırlığı
ve gereğinde kıl temizliği
–CAE önlemek için yara dışında da
önlemler
CAE nasıl
azaltılabilir/önlenebilir?
AMELİYAT SIRASINDA (2)
• Havalandırma
• Çevre yüzeyleri
- Mikrobiyolojik örnekleme
• Cerrahi aletler
• Cerrahi aletlerin flaş sterilizasyonu
CAE nasıl
azaltılabilir/önlenebilir?
AMELİYAT SIRASINDA (3)
• Cerrahi giysiler
- Takım giysiler
- Maskeler
- Cerrahi başlık, galoş
- Steril eldivenler
-Boks gömlek ve örtüler
• Asepsi ve Cerrahi teknikler
CAE nasıl
azaltılabilir/önlenebilir?
AMELİYAT SONRASI ve TABURCU
• İnsizyon bakımı
• Postop kullanacağı kendi ilaçlarını,
eklenen ilaçları anlatmak, öğretmek,
takip etmek
• Yapabilecekleri ve yapmaması
gerekenleri açıklamak
• Nelerden şüphelenip doktora
başvurmasını açıklamak
• Kontrole çağırmak
CAE Önleme
• Yaklaşık 40%–60% CAE önlenebilir
• Ameliyatlarda fazla, az, uygunsuz, zamansız, yanlış
antibiyotik kullanımı var.
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
Antibiyotik Profilaksi Prensipleri
Preop uygulama, serum düzeyleri işlem boyunca yeterli,
beklenen mikroorganizmalara karşı aktif antibiyotik
Yüksek Serum
Düzeyleri
1. Preop zamanlama
2. IV yol
3. İlacın yüksek dozu
İşlem süresinde
1. Uzun yarı ömür
2. Uzun işlemde
ikinci doz
3. Fazla kan
kaybında yeni doz
Süre
1. Yara kapandıktan
sonra verilmez
2. En fazla 24 saat
Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.
Zamanlama
• Son zamanlarda yayınlanan bir meta
analizde 250 klinik 4809 hastada
profilaktik antibiyotik etkisi 23 cerrahi
operasyonda araştırılmış.
Is antibiotic prophylaxis in surgery a generally effective intervention?
Testing a generic hypothesis over a set of meta-analyses. Ann Surg. 2009;49:551–556.
Zamanlama
• En iyi koruma insizyondan 30 dk önce
yapılan antb görülmüş.
• Vancomycin ve diğer uzun etkili antb
zamanlama farklı. 2048 hastada koroner
arter bypass, op da optimal vancomycin
zamanı 16 -60 dakika.
DEPARTMENT OF SURGERY PROPHYLACTIC ANTIBIOTIC ADMINISTRATION
Always check for allergy prior to administration – call for alternate orders if allergy reported or patient is < 18 years of age.
Administer medication to ensure antibiotic is infused within 0-60 minutes prior to time of infusion (* within 30 minutes)
Infusion Time Recommended
Category
Surgery
Antibiotic
Dose
Re-dosing
Interval
Appendectomy
Cefotetan
1 gm IV
3-5 min
4-6 hours
Abdominal Colorectal surgery of any type
Cefotetan
1 gm IV
3-5 min
4-6 hours
Gastroduodenal or small bowel surgery
Cefotetan
1 gm IV
3-5 min
4-6 hours
Cardiac
Pacer and other implants
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
General
Any implanted foreign body, eg Marlex for hernia
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
OB/GYN
Abortion – second trimester
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
Hysterectomy – abdominal vaginal
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
C-Section*
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
Esophageal surgery of any type
Clindamycin & 600-900 mg IV 60 min (30 mg/min)
3-6 hours
Head & Neck
Gentamicin
1.5 mg/kg IV
30-60 min
3-6 hours
Laryngectomy
Clindamycin & 600-900 mg IV 60 min (30 mg/min)
3-6 hours
Gentamicin
1.5 mg/kg IV
30-60 min
3-6 hours
Oral surgery of any type
Clindamycin & 600-900 mg IV 60 min (30 mg/min)
3-6 hours
Gentamicin
1.5 mg/kg IV
30-60 min
3-6 hours
Pharyngeal surgery – excluding T&A
Clindamycin & 600-900 mg IV 60 min (30 mg/min)
3-6 hours
Gentamicin
1.5 mg/kg IV
30-60 min
3-6 hours
Orthopedic Internal fixation of fracture
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
Joint replacement
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
Thoracic
Pulmonary Resection
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
Thoracotomy
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
Vascular
Amputation (administer prior to tourniquet
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
inflation)
Arterial surgery, including all aortic surgery
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
2-5 hours
2 hours when on
Valve or bypass grafts
Cefazolin
2 gm IV
3-5 min
bypass machine
Vascular access devices, implants or repairs
Cefazolin
1 gm IV
3-5 min
2-5 hours
Note: If a patient is unable to receive a cephalosporin because of a true B-lactam allergy (urticaria, pruritis angioedema, bronchospasm, hypotension, or
arrhythmia) Clindamycin or Vancomycin (1 gm IV 120 minutes prior to incision) are recommended alternatives for gram-positive bacterial coverage.
Prolonged use of prophylactic antimicrobials is associated with emergence of resistant bacterial strains. Published evidence demonstrates that antimicrobial
prophylaxis after wound closure is unnecessary, and recommend prophylaxis end within 24 hours after the operation.
51
Hastanemizde CPŞ Uyum
• 1- Antibiyotik uygunluğu
• 2- Zamanında verilme
• 3- Kısa süreli profilaksi
Cerrahi Enfeksiyon Önlenmesi
Alanı traş etme
Uygun antibiyotik kulan
Normal vücut ısısını koru
Oksijen basıncını optimize et
Normal kan glukozunu koru
Tetanoz
• Özellikle toprakta yoğun bir şekilde
bulunan, anaerob, spor yapan bir bakteri
olan clastridium tetani’ninnyol açtığı
mortlitesi yüksek klinik bir tablodur.
• Bilinen antiseptiklere dirençli olması dikkat
çekicidir.
• Bir nörotoksin olan tetanospazmin salgılar.
Bu madde kan yoluyla omurilik ön
boynuzuna yerleşir ve hastalığı ana ögesi
olan kas spazmlarına neden olur.
Tetanoz
• %10 oranında sağlıklı kişilerin normal
barsak mukozasında bulunabilir. Sindirim
kanalı ameliyatlarından sonrada
görülebilir. (kolon ameliyatı, apandektomi,
perianal apseler, septik düşük, gangren
nedeniyle yapılan ekstremite
amputasyonları vb.)
• Çok az görülme sıklığı vardır. (14 vaka)
Tetanoz
• Kuluçka dönemi 7-8 gün bazen haftalarda
sürebilir.
• Neonatal tetanoza doğumdan sonraki ilk 3-10
gün içerisinde ortaya çıkar. İlk bulgusu emme
güçlüğüdür.
• Kuluçka döneminden sonra yara yerinde ve
etrafında ağrı, küçük kasılma ve segirme
görülebilir.
• Huzursuzluk ve baş aürısı ilk bulgular olabilir.
Farinks kaslarının tutulması yutma güçlüğüne
neden olur. Çene kitlenir, aüız etrafı kaslar
spazm olurhastada ‘risus sardonicus’ adı
verilen acı gülümseme oluşur.
Tetanoz
• Opistotonus; bel,sırt, uyluk kaslarının
spazmı ile baş ve topuklar yatağa değecek
şekilde yatma poziyonu gelişir.
• Sfinkter spazmı ile beraber idrar ve dışkı
retansiyonu gelişir.
• Sesli ve ışıklı uyarılar ile artan
konvülziyonlar gelişir.
Tetanoz
•
•
•
•
Hasta sakin bir ortama alınır
Damar yolu açılır.
Gerekirse hava yolu için trakeostomi açılır
Sedasyon uygulanır(lorazepam ya da
diazepam)
• Antibiyotik başlanır( metranizadol 4x1,
basile etkili olan kristalize penisilin20-24
milyonünite/gün, tedavi 7-10 gündür)
• Olabilecek ek hastalıklara karşı ek
tedaviler gerekir(hipertansiyon gibi)
Tetanoz
• Ilk yapılacak şey yaranın temizliğidir.
• Yara bol su ve oksijenli suyla yıkanır.
• Nekrotik dokular ve varsa yabancı cisimler
çıkarılır.
• Tetanoz açısı toksoid aşıdır. Pediatrik DT,
yetişkin Td formları ve pediatrik DTaP, yetişkin
TdaP formu bulunur(hem difteri toksoidi
hemde aselüler boğmaca aşısı ile beraber)
• Yaranın özelliği, yaralanmadan sonra geçen
süre, kişinin immun durumu göz önüne
alınarak aşı ve/veya TIG uygulanabilir.
Tetanoz Aşılama Takvimi
• Bebekler için rutin aşı şeması 2., 4., 6.
aylarda veya 2., 3. ve 4. aylarda üç doz ve
15-18. aylar arasında dördüncü doz olmak
üzere toplam dört doz olarak uygulanır.
Beşinci dozun yani tekrar dozun (rapel)
normal koşullarda 4-6 yaş arasında
uygulanması önerilmektedir.
• ilk tekrar doz Td aşısının 11-12 yaş
arasında uygulanmasını önerenler de
vardır
Tetanoz Aşılama Takvimi
• Erişkinlere; her 10 yılda bir difteri, tetanoz
aşısı (Td) ya da Tdap uygulanmalıdır.
Daha önce üç doz tetanoz, difteri aşısı
olup olmadığından emin olmayan kişiler,
üç dozluk seriyi uygun aralıklarla
tamamlanmalıdır (0, 1.ay, 1.yıl).
Tetanoz
• Eğer derin delici kesici yaralanma veya
kirli yaralanma olursa ve son dozdan
sonra beş yıldan daha uzun bir süre
geçtiyse ek bir doz tetanoz aşısı
uygulanmalıdır. Tüm aşılamaların
kayıtlarının tam olarak tutulması fazla doz
aşıların uygulanmasını önleyecektir.
Gebelerde Aşı takvimi
Travmalı hastada yaranın
değerlendirilmesi
Aşı takvimi
Tig; 250-500 ünite
Tetanoz aşı takvimi
• Risk taşımayan yaralanmalarda ise 0.5 ml
toksoid yapılması ve 6 hafta ara ile iki kez
tekrarlaması yasa karşısında hekimi
koruyucu olacaktır.
TEŞEKKÜR EDERİM
Download

2015 Cerrahi enfeksiyonlar, cerrahi alan