Návod k instalaci
Esserbus® alarmový koppler
Installation Instruction
®
esserbus alarm transponder
(Obj. č. / Part No. 808623)
798885
Technické změny vyhrazeny!
Technical changes reserved!
07.2011
© 2011 Honeywell International Inc.
Pozor!
Tento návod k instalaci si pozorně přečtěte před uvedením přístroje do provozu. Při škodách způsobených nedodržením návodu k
instalaci zanikají veškeré záruční nároky. Za následné škody, které z toho vyplynou, se žádným způsobem neručí.
Warning!
These instructions must be studied carefully before commissioning. Any damage caused by failure to observe the
installation instructions voids the warranty. No liability is accepted for any resulting consequential loss.
Všeobecně
Esserbus® alarmový koppler (obj. č. 808623) s integrovaným oddělovačem je určený výhradně pro připojení ke kruhovému vedení
(esserbus® / esserbus®-PLus) ústředen EPS IQ8Control a FlexES control. Pro konfiguraci je zapotřebí programovací software
tools 8000.
General
The esserbus® alarm transponder (Part No. 808623) with integrated isolator is designed for operation only as loop device
(esserbus® / esserbus®-PLus) of the Fire Alarm Control Panel IQ8Control and FlexES control. The programming software
tools 8000 is required for the device configuration.
Systémové předpoklady
Centrála/transpondér
IQ8Control
FlexES control
Esserbus® koppler
System requirements
Panel / transponder
IQ8Control
System software FACP / transponder
from Version V3.09
FlexES control
from Version V04.01
from Version V1.16
esserbus® transponder
from Version V3.0
from Version V1.15
Firmware ústředny / esserbus® koppler
od verze V3.09
od verze V04.01
od verze V3.0
Programovací software tools 8000
od verze V1.15
od verze V1.16
od verze V1.15
Systémové limity
• max. 100 esserbus® kopplerů na jednu ústřednu EPS
• max. 31 esserbus® kopplerů na jedno kruhové vedení
• max. 127 skupin hlásičů na jedno kruhové vedení
Počet hlásičů na vstup koppleru:
• max. 30 standardních hlásičů (bez ESK)
• max. 10 standardních hlásičů (s ESK)
• max. 10 ručních (tlačítkových) hlásičů
• max. 10 modulů TAL
• max. 5 konvenčních signalizačních zařízení (viz výpočetní tabulka v tools 8000)
System restrictions
• max. 100 transponders per fire alarm control panel
• max. 31 transponders per loop
• max. 127 detector zones per loop
Detector numbers per zone input of the transponder:
• max. 30 conventional detectors (without SOC)
• max. 10 conventional detectors (with SOC)
• max. 10 Manual call points
• max. 10 Technical Alarm Modules (TAM)
• max. 5 audible alarm device (observe calculation table in tools 8000)
Instalace
Esserbus® alarmový koppler (obj. č. 808623) v krytu (např. obj. č. 788600) musí být namontován v bezprostřední blízkosti
externího síťového zdroje nebo měniče napětí (obj. č. 761336, popř. 761337). Alternativně může být montáž provedena uvnitř
externího síťové zdroje nebo ústředny EPS.
Pro jednodušší instalaci mohou být připojovací svorky staženy vhodným nástrojem, např. úzkými kleštěmi. Po připojení
vedení se svorkovnice opět nasadí na zástrčné kontakty.
Installation
The esserbus®-alarm transponder (Part No. 808623) with housing (e.g. Part No. 788600) must be mounted in a close range to the
ext. power supply unit or voltage converter (Part No. 761336 or 761337). Alternatively it is possible to mount the transponder inside
of the ext. power supply unit or the Fire Alarm Control Panel.
For easy installation the terminals may be removed with a suitable tool, such as needle-nose pliers. When the loops have
been connected, attach the terminal strip to the plug contact again.
Connection cable
Use cable I-Y (St) Y n x 2 x 0.8 mm with special designation or fire detection cable!
The shielding must be connected for EMI protection of the communication cable!
Připojovací kabel
Používejte komunikační kabel I-Y (St) Y n x 2 x 0,8 mm se zvláštním označením nebo požární hlásicí kabel! Připojením stínění
kabelu jsou komunikační vedení chráněna proti rušivým vlivům.
Zakončovací odpor/prvek
Nepoužité volné vstupy koppleru esserbus® musejí být osazeny zakončovacím odporem 10 kΩ nebo
zakončovacím prvkem EOL-I.
Zakončovací odpor 10 kΩ nebo zakončovací prvek EOL-I a EOL-O vložte do připojené periferie (speciální hlásič
nebo akustické/optické signalizační zařízení). Dodržujte polaritu (+/-) zakončovacích prvků. Viz zapojení na str. 2.
End-of-line resistor / end-of-line unit
Free and not connected zone inputs must be terminated with an 10 kOhm End-of-line resistor or EOL-I end-ofline unit.
Insert 10 kOhm End-of-line resistor or EOL-I and ELO-O end-of-line unit for connected devices (third- party
detector or audible / optical indicator). Observe required polarity (+/-) of the EOL-device. Refer to wiring page 2.
Externí napájení/monitorování
Externí napájení (+UBext = 12 V DC nebo 24 V DC) musí být vždy připojeno.
Případná porucha sítě musí být podle normy VDE 0833-2 odstraněna do 24 hodin. Pokud to nelze zaručit, je
nutné použít měnič napětí (obj. č. 761336, popř. 761337)!
Připojení speciálních hlásičů se provádí podle obr. 9 až 14.
Externí napájení koppleru může být v provozním režimu naprogramováno s monitorováním. Přerušení nebo pokles pod
přípustnou mez (-10 %) aktivuje poruchové hlášení na ústředně EPS.
Označení (obr. 2)
Přiloženou nálepku 1 upevněte na kryt koppleru 2, popř. na pouzdro modulu 3 pro montáž na C lištu nebo naklapávací
kolejnici (viz šipka na obr. 2).
Vstupy
Všechny vyhrazené komponenty systému detekce požáru a komponenty uvedené v seznamu EPS IQ8Control / FlexES
control musejí být monitorovány zakončovacími prvky End-of-Line (EOL-I/ EOL-O).
Závazné periferní komponenty na skupinových vstupech poplašného transpondéru:
• Automatický požární hlásič a ruční (požární) hlásič řady 9000
• Automatické adresovatelné požární hlásiče řady 9100 ve standardním provozu
Zone inputs
All designated peripheral devices of the Fire Alarm system and listed components in the corresponding approval of the Fire alarm
System IQ8Control / FlexES control must be terminated and monitored with an End-of-Line (EOL-I/ EOL-O) –device.
Designated devices for the zone input of the alarm transponder:
• Intelligent fire detectors and Manual call points from series 9000
Relay outputs
Designated peripheral devices for the relay output of the alarm transponder:
• Conventional audible alarm devices (Type ROSHNI and ROLP) and beacons (Type SOLEX)
These relay outputs must be terminated with an EOL-O (to be configured with programming software tools 8000).
Each not listed audible alarm device is no component of the Fire Alarm System IQ8Control / FlexES control and
may be connected only in the >dry/not monitored< mode to the relay contacts!
Všechny ostatní typy konvenčních signalizačních zařízení nejsou součástí BMS IQ8Control / FlexES control a
mohou být připojeny k reléovým výstupům jen bez monitorování!
Novar GmbH a Honeywell Company
Internet: www.esser-systems.de
E-mail: info@ esser-systems.de
72
64
Programování chování kontaktů
Relé K1 a K2 mohou být naprogramována jako spínací nebo rozpínací kontakty.
Relay contact operation
The relays K1 and K2 may be programmed as NC (normally closed) or NO (normally open) contacts.
Nastavení provozního režimu
Nastavitelné provozní režimy pro každý reléový výstup:
• Relé 1 + 2 monitorováno (obr. 5)
Operating mode
Available operating modes for each relay:
• Relay 1+2 supervised (Fig. 5)
• Relé 1 + 2 monitorováno plus externí napětí (obr. 6)
• Relay 1+2 supervised + external power supply (Fig. 6)
• Relé 1 + 2 bez napětí, bez monitorování (obr. 7)
• Relay 1+2 relay dry contact, not supervised (Fig. 7)
Funkce resetovacího relé
Oba výstupy koppleru lze použít k resetování speciálních hlásičů. Způsob resetu závisí na připojeném hlásiči, např. sepnutí
odpovídajícího resetovacího vstupu proti GND nebo krátké odpojení provozního napětí hlásiče.
Typ výstupu >reset relé< a požadovaný provozní režim relé (rozpínací nebo spínací) se v zákaznických datech programují pomocí
programovacího softwaru tools 8000 od V1.14. Příslušný reléový výstup se aktivuje na nastavenou dobu resetu (1–14 sekund),
když je resetován příslušný vstup (G1 pro relé 1 / G2 pro relé 2) koppleru. Požadovanou dobu resetu najdete v dokumentaci
speciálního hlásiče.
Reset-Relay Functionality
Both relay outputs of the transponder may be used to reset a connected third-party detector. The reset function relates to the
corresponding detector, e.g. by switching the appropriate input to GND or by a short interruption of the detectors supply voltage.
Therefore the control mode >Reset-Relay< as well as the desired relay operation mode (normally closed or open) must be
configured with the programming software tools 8000 from V1.14. The relay output will be activated for the selected reset time (1 to
14 seconds) if the assigned input (G1 for relay 1 / G2 for relay 2) of the transponder is reset. Refer to the detectors manual for the
required reset time.
Příklady připojení speciálních hlásiče (k relé K1):
Wiring examples for special „third-party“ detectors (for Relay K1):
Provozní režim resetovacího relé * / funkce
Doba resetu
Bezpotenciálový – bez monitorování – rozpínací
Fireray 50/100
6s
Vypnutí a zapnutí provozního napětí hlásiče
Bezpotenciálový – bez monitorování – spínací
LRMX
5s
Reset pomocí spínacího vstupu hlásiče
Bezpotenciálový – bez monitorování – spínací
LWM-1
2s
Reset pomocí resetovacího vstupu hlásiče
Bezpotenciálový – bez monitorování – spínací
LaserFOCUS
2s
Reset pomocí resetovacího vstupu hlásiče
* Pozor na nastavení zásuvných propojek na desce koppleru - naprogramování v zákaznických datech je nutné.
82
50
Typ hlásiče
Obr. č.
Detector type
11
Fireray 50/100
12
13
14
Technické údaje
Kruhové vedení
Obr. 1: Rozměry a upevňovací otvory (v mm)
Fig. 1: Dimensions and fixing holes (mm)
Jmenovité napětí
:
8 V DC až 42 V DC
Rated voltage
:
8 V DC to 42 V DC
Jmenovitý proud
:
cca 90 µA při 19 V DC
Rated current
:
approx. 90 µA @ 19 V DC
Provozní napětí
:
10 V DC až 28 V DC
1
VdS G 210020
Operating voltage
:
10 V DC to 28 V DC
Odběr proudu
:
max. 120 mA při 12 V DC
Current consumption
:
max. 120 mA @ 12 V DC
Klidový proud
:
cca 12 mA při 12 V DC
Quiescent current
:
approx. 12 mA @ 12 V DC
Odběr proudu
:
max. 25 mA při 9 V DC
Current consumption
:
max. 25 mA @ 9 V DC
Délka připojovacího kabelu
:
max. 1 000 m
Length of connection cable
:
max. 1.000 m
Monitorování vstupu
:
EOL-I nebo 10 kΩ ±40 %
Monitoring detector input
:
EOL-I or 10 kΩ / ±40%
30 V DC / 1 A
Zatížení kontaktů
:
30 V DC / 1 A
Contact rating
:
Monitorování relé
:
EOL-O nebo 10 kΩ / ±40 %
monitoring relay
:
EOL-O or 10 kΩ / ±40%
Pracovní teplota
:
-10 °C až +50 °C
Ambient temperature
:
-10 °C to +50 °C
Skladovací teplota
:
-25 °C až +75 °C
:
-25 °C to +75 °C
:
≤ 95 % (bez orosení)
Storage temperature
Vlhkost vzduchu
Rel. humidity
:
Stupeň krytí
:
IP 40 (v krytu)
≤ 95% (no condensation)
Protection rating
:
IP 40 (with housing)
Hmotnost
:
cca 28 g
Weight:
:
approx. 28 g
Rozměry (š x v x h)
:
82 x 72 x 20 (mm)
Specifikace
:
EN 54-17 : 2005
Certifikát VdS
:
G 210020
CE certifikát
:
0786-CPD-20947 / -21057
Dimensions (w x h x d)
:
82 x 72 x 20 (mm)
Specification
:
EN 54-17 : 2005
VdS Approval
:
G 210020
CE certificate
:
12
2s
13
2s
14
0786-CPD-20947 / -21057
Additional and updated Information
The product specification relate to the date of issue and may differ due to modifications and/or amended
Standards and Regulations from the given information. For updated information and declaration of conformity
refer to www.esser-systems.de.
Observe technical manuals of the FACP to ensure compliance to standards and local requirements of Systems
features!
esserbus® and essernet® are registered trademarks in Germany.
Refer to the Fire Alarm System Catalogue for additional accessories.
X1
Připojovací svorky relé K1 + K2, externí napájení koppleru pomocí +/- UBext
Connection terminals for relay K1 + K2, ext. power supply +/- UBext
X2
Připojovací svorky kruhového vedení, vstupy
Connection terminals of the loop, zone inputs
X11 - X13
Relé K 1
Relay K 1
X14 - X16
Relé K 2
LED V9
Zelená
LED V10
Červená
Red
F1, F2
Elektronická pojistka (Multifuse) reléových výstupů K1 a K2
Electronic fuse (Multifuse) for relay output K1 and K2
F3
Elektronická pojistka (Multifuse) pro externí napájení koppleru pomocí +/- UBext
Electronic fuse (Multifuse) for ext. power supply of the transponder +/- UBext
K1, K2
Relé K1 a K2 pro řízení externích zařízení
Relay contacts K1 and K2 for activating an external field device
Zásuvná propojka otevřená/zavřená
Jumper open / close
Nastavení provozního režimu viz obr. 5 - 7
Obr. 2: Označení
Fig. 2: Identification
11
5s
Relays
Doplňující a aktuální informace
Uvedené informace o výrobcích odpovídají stavu při odevzdání do tisku a vzhledem ke změnám produktů, popř.
norem a směrnic, se mohou lišit od skutečných údajů. Aktualizované informace a prohlášení o shodě najdete na
www.esser-systems.de popřípadě na www.esser.cz
Dodržujte pokyny v dokumentaci ústředny EPS, které se týkají norem, místních požadavků a systémových
předpokladů
esserbus® a essernet® jsou v Německu registrované ochranné známky.
Další příslušenství najdete v katalogu techniky hlášení požáru.
3
Fig. No.
6s
Inputs
Relé
2
Reset time
External power supply
Vstupy
0310
Operation mode of the Reset relay * / function
Dry contact – not monitored – normally closed
Detectors supply voltage switched by the relay
Dry contact – not monitored – normally open
LRMX
Reset via the control input of the detector
Dry contact – not monitored – normally open
LWM-1
Reset via the appropriate detector input
Dry contact – not monitored – normally open
LaserFOCUS
Reset via the appropriate detector input
* Observe jumper setting on the transponder – Customer data configuration required.
Specifications
Loop
Externí napájení
Alarmierungskoppler
808623
Identification (Fig. 2)
The supplied adhesive label ℵ must be placed onto the transponder housing ℑ or module housing ℜ for C- or snap on rail
mounting (refer to arrows in Fig. 2).
• Third party detectors (e.g. wiring page 2)
These zone must be terminated with an EOL-I (in the last detector / device).
Reléové výstupy
Všechny vyhrazené komponenty na reléových výstupech alarmového koppleru:
• Konvenční sirény (typ ROSHNI a ROLP) a majáky (typ SOLEX)
Tyto reléové výstupy musí být zakončeny pomocí EOL-O. EOL-O se programuje s použitím programovacího softwaru tools
8000.
808623
External power supply / Monitoring
The external power supply (+UBext = 12 V DC or 24 V DC) must always be connected to this device.
In accordance to VDE 0833-2 a mains supply fault must be remedied within 24 hour. If this is not ensured a
DC/DC converter (Part. No. 761336 or 761337) must be installed!
The third party detector must be wired as shown in Fig. 9 to 14.
The external operating voltage may be programmed in supervised mode. An interruption of the supply voltage or
voltage drop below the permitted tolerance level (-10%) will cause a fault message of the fire alarm control panel.
• Intelligent addressable fire detectors from series 9100 in conventional mode
• Speciální hlásiče (např. zapojení na straně 2)
Tyto skupiny hlásičů musí být zakončeny pomocí EOL-I (v posledním hlásiči/prvku).
Dieselstraße 2, D-41469 Neuss
Programming software tools 8000
from Version V1.15
Configuration of operating mode refer to Fig. 5 - 7
Relay K 2
Green
LED kontrolky blikají sporadicky při komunikaci s ústřednou EPS
LED indicator for communication to the FACP, flashes sporadically
Zapojení / Typical wiring
• Připojení dalších speciálních hlásičů podle dokumentace 798961 na www.esser-systems.de.
BM Z / FACP
• Dodržujte pokyny pro instalaci na straně 1 této dokumentace!
7
6
5
4
3
2
1
12 11 10 9
8
7
6
5
X13
X12
X11
X11
X16
F1
K1
X15
F2
K2
X13
F1
K1
X12
F2
K2
4
3
2
1
Připojení vstupu
X16
8
X14
7
GND
12V DC / +U bext
• Pokud elektrické napájení koppleru zajišťuje ústředna EPS, musí být stínění kabelu připojeno ke
svorce X1/1, jak je znázorněno např. na obr. 3.
X1
12 11 10 9
X15
X1
X14
Netzteil / Power supply
4 o. 5 o. 6
A
Alarm
Klidový stav
Porucha
Ringmodul /
Loop module
A+
AB+
B-
808623
V 10
V9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
X2
10K
10K
10K 10K
Alarm
Klidový stav
Porucha
1 kΩ / 10 kΩ
10 kΩ
rozpojení kabelu/zkrat
• Observe installation information in this documentation on page 1!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
X2
B
1 kΩ / EOL-I
EOL-I
rozpojení kabelu/zkrat
• Additional wiring examples for third-party detectors refer to documentation 798961.GB0 at www.essersystems.de.
808623
V 10
V9
Připojení vstupu
10K 10K
• If the transponder is powered by the supply voltage of the FACP, the cable shielding must be connected
to the terminal X1/1, e.g. as shown in Fig. 3.
EOL-I
S1
1K
M eldergruppen-Eingänge
Detector zone input
A
Wiring zone input
Wiring contact input
10K
S2
1K
+
-
B
A
Alarm
Quiescent
Fault
A Nächster esserbus® /
B
1 kΩ / EOL-I
EOL-I
wire breakage / short circuit
Alarm
Quiescent
Fault
1 kΩ / 10 kΩ
10 kΩ
wire breakage / short circuit
esserbus® -PLus Teilnehmer
+
-
B
Next esserbus ® /
esserbus® -PLus loop device
®
Obr. 3: Princip připojení esserbus alarmového koppleru k ústředně EPS
®
Fig. 3: Principal wiring, esserbus alarm transponder to FACP
Relais / Relay
optische Anzeige
akustische Anzeige
akustische Anzeige
akustische Anzeige
optische Anzeige
akustische Anzeige
akustische Anzeige
akustische Anzeige
optical indicator
audible indicator
audible indicator
audible indicator
optical indicator
audible indicator
audible indicator
audible indicator
1N4004
1N4004
1N4004
EOL-O
EOL-O
-
+
z.B. / e.g. 24 V DC
+UBext
-UBext
z.B. / e.g. 12 V DC
-UB
+UB
z.B. / e.g. 12 V / 24 V DC
-UBext
+UBext
X1
X1
K1
X16
K2
X15
F1
X13
F2
X14
X13
K1
X14
X11
X16
K2
X15
X14
X11
X13
K1
X12
K2
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
F2
F1
X15
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
F2
F1
808623
z.B. / e.g. 12 V / 24 V DC
-UB
+UB
X12
X16
X14
X11
z.B. SST-Funktion /
e.g.
(Extinguishing interface)
#1
1N4004
-
X1
V10
#2
1N4004
+
EOL-O
EOL-O
1N4004
+
X15
K1
X13
K2
X12
F1
-
X11
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
F2
1N4004
+
Relais-Kontakt /
Relay contact
X16
X1
1N4004
X12
-UBext
+UBext
1
+UBext R2
+R2
-R2
+UBext R1
+R1
-R1
2
V9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
G1 G1 +
G2 G2 +
G3 G3 +
G4 G4 +
+UL
-ULin
-ULout
X2
Ringleitung
Loop
10K
10K
10K
10K
Připojení induktivních zátěží
Connecting inductive loads
Pro každý indukční spotřebič (např. dveřní magnety, ventily, relé, sirény) je zapotřebí jedna zhášecí dioda
(např. 1N400x).
A recovery diode (e.g. type 1N400x) must be connected for each external inductive load
(e.g. door control magnets, valves, relays or audible alarm devices).
Meldergruppen-Eingänge
Detector zone input
®
Obr. 4: Alarmový esserbus koppler
Fig. 4: esserbus® alarm transponder
Obr. 5: Relé 1 + 2 monitorované
Fig. 5: Relays 1 + 2 monitored
Obr. 6: Relé 1 + 2 monitorované a externí napájení 24 V DC
Fig. 6: Relays 1 + 2 monitored and external power supply, 24 V DC
Obr. 7: Relé 1 + 2 bez napájení, bez monitorování
Fig. 7: Relays 1 +2 dry contact, not monitored
Externí napájení / Ext. power supply
5
4
Spannungskonverter
DC / DC converter
Spannungsversorgung
Power supply
Spannungsversorgung
Power supply
(Art.-Nr. / Part No. 761336)
12 V DC
12 V DC
7
oder / or
6
Spannungskonverter
DC / DC converter
Spannungsversorgung
Power supply
(Art.-Nr. / Part No. 761337)
24 V DC
12 V DC
oder / or
7
7
24 V DC
12 V DC
12 V DC
Obr. 8: Zapojení ve standardním provozu
Fig. 8: Wiring standard operation
Obr. 9: Připojení speciálního hlásiče
Fig. 9: Wiring third party detector
5
-
o.
+
Obr. 10: Alternativní připojení speciálního hlásiče
Fig. 10: Alternative wiring third party detector
6
5
o.
6
+
7
7
X1
1
X1
NO
gelb / yellow
R ALARM
1K
5
F1
K2
K1
4
3
2
1
X16
6
+ - no c nc no c nc
8 08 6 23
V10
7
X13
0V / GND
X11
schwarz / black
8
F2
X15
12 11 10 9
X14
2
X12
3
X15
X14
X13
K1
4
EOL-I
5
1K
6
K2
X11
rot / red
12 - 24 V DC
7
F1
X12
FIRERAY
50 RV / 100 RV
8
F2
X16
12 11 10 9
fault
fire
V9
Alarm
COM
blau / blue
LRMX
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NC
8 08 6 23
V1 0
V9
X2
10K
weiss / white
10K 10K
controller
led
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
reset
X2
Störung /
trouble
COM
grün / green -
+
10K
10K 10K
EOL-I
S teckkon tak t m it ange schlosse nem Kabel (Län ge ca. 50 cm )
P lug w ith ca ble (len ght approx. 50 cm )
Obr.11: Připojení lineárního optického hlásiče kouře Fireray 50 RV / 100 RV (obj. č. 761315 / 761316)
Fig. 11: Wiring line- type smoke detector Fireray 50 RV / 100 RV (Part No. 761315 / 761316)
6
5
-
o.
7
- +
7
3K6
8K2
SENSOR
CM
DIFF. ALARM
CM
EXT. RESET
NC
NO
EOL-I
X14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2K7
-
NC
NO
V 10
12 11 10 9
R ALARM
6
5
F1
K2
K1
V 10
4
3
2
1
80 8 6 23
V9
LaserFOCUS
NC
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
X2
X2
10K
Obr. 13: Připojení lineárního teplotního hlásiče LWM-1 (obj. č. 761290)
Fig. 13: Wiring line- type head detector LWM-1 (Part No. 761290)
7
FIRE 1
FAULT
RELAY
RELAY ACTION
RELAY
80 8 6 23
V9
8
F2
X16
1
X15
2
X13
K1
3
+
X15
K2
X13
F1
X12
F2
4
X14
5
X16
6
GPI +
GPI -
MAX. ALARM
7
1K
+
OR
WH
BL
RD
CM
8
+
PWR IN
RALARM EOL-I
NO
FAULT
X11
12 11 10 9
-
X1
-
X1
Auswerteeinheit
Evaluation unit
LWM-1
6
- +
X12
+
X11
o.
-
1K
5
+
Obr. 12: Připojení lineárního optického hlásiče LRMX (obj. č. 761400.10)
Fig. 12: Wiring line- type smoke detector LRMX (Part No. 761400.10)
10K
10K 10K
Obr. 14: Připojení systému nasávání kouře LaserFOCUS (obj. č. 761519)
Fig. 14: Wiring Aspirating system LaserFOCUS (Part No. 761519)
10K 10K
Download

Alarmierungskoppler 808623 VdS G 210020 0310 - hls