ISSN: 1305-774X
FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR
DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS
Üç Ayda Bir Yayınlanır
Quarterly Journal
Cilt: 10 / Sayı: 38
Volume: 10 / Issue: 38
Yıl / Year: 2014
Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi
JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 10 / Sayı: 38
Volume: 10 / Issue: 38
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/
On Behalf of Legal Yayıncılık A.S.
Publisher and Executive Editor
Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
(Sertifika No. / Certificate No. 27563)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic.
Ltd. Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No. / Certificate No. 13723)
Tel.: 0 212 249 40 60
Basıldığı Yer / Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basım Tarihi / Publication Date: Temmuz / July 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86
Faks / Fax: (216) 449 04 87
E-posta / E-mail: [email protected]
URL: www.legal.com.tr
Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan
yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir.
This journal is a peer reviewed national
law journal published four times a year.
ISSN: 1305-774X
Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: FSHD
For citations please use the abbreviation: “FSHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri: /
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’nin yazılı
izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya
tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed
permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S.
FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Fax: (216) 449 04 87
www.legal.com.tr
[email protected]
Y a y ı n Y ö n e t me n i / E d i t o r
Av. Gülsaniye EKMEKÇİ
Y a y ı n Ko o r d i n a t ö r ü / P u b l i s h i n g C o o r d i n a t o r
Av. Haydar AKSOY
Y a y ı n Ku r u l u / E d i t o r i a l B o a r d
Av. Gülsaniye EKMEKÇİ
Av. Hatice UÇUM
Av. Haydar AKSOY
Av. Başak DÖKER BAYLAN
Av. Mehmet UÇUM
Av. Burcu SARI
Av. Kağan ULAŞ
Av. Yunus ARAS
Av. Gülendam SAN KARABULUTLAR
Av. Emrah ÖNGÖREN
Av. Dilek SALMAN
Av. Mehmet Şerif SAĞIROĞLU
Av. Nuran ASLANER
Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN
Av. Pınar SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Remzi Tamer PEKDİNÇER
D a n ı ş ma n l a r K u r u l u / A d v i s o r y B o a r d
Prof. Dr. Ziya AKINCI
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nigan BAYAZIT
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İst. Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Şafak N. EREL
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD
Prof. Dr. Alkan SOYAK
Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Politikası ABD
Prof. Dr. Arzu OĞUZ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bahadır ERDEM
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku ABD
Prof. Dr. İlhan HELVACI
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sami KARAHAN
Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. K. Emre GÖKYAYLA
Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Gülay HASDOĞAN
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Doç. Dr. Tahir SARAÇ
Rekabet Kurumu Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU
Özyeğin Üniversitesi
Dr. Gürsel ÜSTÜN
İTÜ Mimarlık Fakültesi End. Tasarım Böl. Genel Hukuk ve Tasarım Hukuku
Av. Ali ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Patent Vekili-ASİAD ve MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Dr. Kemal EROL
Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Başkanı ve TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanı
A. Bülent DALOĞLU
Türk Patent Enstitüsü Uzmanı
FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, üç ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir.
The Journal of Intellectual Property Rights is a peer reviewed
journal published four times a year.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, fikrî ve sınai haklar alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile
çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning intellectual
property rights. Articles, case notes and comments, discussions of legislative
development, book reviews and other similar type of papers which are
written in Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana
yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
10
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other
party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the of the published issue will be sent both to the
author (s) and to the reviewer (s).
FSHD - Volume: 10 / Issue: 38 / Year: 2014
Dergimiz Hakkında / About Our Journal
Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk
dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına ilişkin
makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri
vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Journal of Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed
academic law journal published regularly four times a year, concentrating
on issues of intellectual property rights law and considers for publication
articles, case notes and comments, discussions of legislative developments
and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue
contains scholarly works concerning intellectual property rights law,
authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on intellectual property rights; with your contributions and support our
journal will progress.
SUNUŞ…/PRESENTATION…
Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2014 yılının ikinci sayısı ile
sizlerle birlikteliğimiz devam etmektedir.
Makaleler bölümünde; Dr. Ecz./Ph. D. Pınar BULUT’un “İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme – İbandronat
Vakası”, Yard. Doç. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU’nun “Myriad Davası
ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Av. Gönenç
GÜRKAYNAK, Av. Ceyda KARAOĞLAN, Av. Coşku GÖNEN’in
“Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı” ve Stj. Av. Hatice ECE’nin “Marka Devir Şekli”
isimli makalelerine yer verilmiştir.
Uzman Görüşleri bölümünde; Em. Hakim Hasan ÖZKAN’ın
“Markanın Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler” ve Av.
Nihan GENÇ ÖZMEN’in “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gelecek
Yenilikler ve Değişiklikler-2”isimli yazısına yer verilmiştir.
Yabancı Mahkeme Kararları bölümünde; Av. A. Çağla AKAT’ın
“İhtilaflı İnternet Sitesi Alan Adı” isimli karar çevirisine yer verilmiştir.
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin uygulamaların gelişim yönünü
göstermesi açısından önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz Yüksek
Mahkeme kararları bu sayımızda da yerini almış bulunmaktadır.
Dergimizin yararlı olmasını diliyor, katkı ve eleştirilerinizi bekliyoruz.
Yayın Kurulu / Editorial Board
FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ
Cilt: 10 / Sayı: 38
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler..................................................................................................................... 21
İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme – İbandronat
Vakası
Dr. Ecz. Pınar BULUT............................................................................................ 23
Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı
Bir Bakış
Yard. Doç. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU................................................................. 29
Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik
Yapılmasını Önleme Hakkı
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Av. Ceyda KARAOĞLAN
Av./Atty. Coşku GÖNEN........................................................................................ 55
Marka Devir Şekli
Stj. Av. Hatice ECE ................................................................................................ 79
Uzman Görüşleri....................................................................................................... 105
Markanın Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler
Em. Hakim Hasan ÖZKAN .................................................................................. 107
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ile Gelecek Yenilikler ve Değişiklikler-2
Av. Nihan GENÇ ÖZMEN ................................................................................... 123
Yabancı Mahkeme Kararı ....................................................................................... 133
İhtilaflı İnternet Sitesi Alan Adı
Çeviren: Av. A. Çağla AKAT ............................................................................... 135
Haberler..................................................................................................................... 149
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 229
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................................... 231
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 249
Uygulamaya İlişkin Bilgiler ..................................................................................... 259
Marka Hakkına Tecavüz Halleri ........................................................................... 261
Marka Olarak Tescil Edilebilecek veya Edilemeyecek İşaretler ........................... 265
Marka Mülkiyetinde Değişiklik ............................................................................ 271
Faydalı Bilgiler.......................................................................................................... 279
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 318
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ...................................................... 319
Kavramlara Göre Arama Dizini ............................................................................ 321
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 323
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 324
JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Volume: 10 / Issue: 38
Year: 2014
CONTENTS
Articles ......................................................................................................................... 21
A Review of the Patent Invalidation on Pharmaceuticals –
Ibandronate Case
Ph. D. Pınar BULUT............................................................................................... 23
Myriad Case and a Comparative Look at the Genetic
Sequence Patents
Asst.Prof. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU .................................................................. 29
Qualification of Buildings as Copyrighted Works and Author’s
Right of Integrity
Atty. Gönenç GÜRKAYNAK
Atty. Ceyda KARAOĞLAN
Atty. Coşku GÖNEN .............................................................................................. 55
Methods of Trademark Ownership Assignment
Intern Lawyer Hatice ECE ...................................................................................... 79
Expert Opinions ........................................................................................................ 105
Legal Procedures Regarding Trademark Registration Rights
Retired Judge Hasan ÖZKAN............................................................................... 107
Future Innovations and Amendments with the Statutory Decree Regarding the
Protection of Patent Rights and the Draft Law
Concerning the Amendment in Some Law and Some Statutory
Decrees-2
Atty. Nihan GENÇ ÖZMEN ................................................................................. 123
Foreign Judgment ..................................................................................................... 133
Contested Web Site Domain Name
Translated by: Atty. A. Çağla AKAT.................................................................... 135
The News ................................................................................................................... 149
Decisions of the Court of Appeal ............................................................................. 229
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions ................................. 231
Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal............................................ 249
Practical Informations.............................................................................................. 259
Instances of Trademark Infringement ................................................................... 261
Signs which may, or may not be Registered as Trademarks ................................. 265
Modification in Trademark Ownership ................................................................. 271
Useful Informations .................................................................................................. 279
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 318
Index of Supreme Court Decisions .......................................................................... 319
Index of Related Legal Terms ............................................................................... 321
Index of Related Statutory Provisions................................................................... 323
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE ........... 324
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
MA KA L E L E R
ARTICLES
* İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme –
İbandronat Vakası
A Review of the Patent Invalidation on Pharmaceuticals –
Ibandronate Case
Dr. Ecz./Ph. D. Pınar BULUT
* Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı
Bir Bakış
Myriad Case and a Comparative Look at the Genetic Sequence Patents
Yard. Doç. Dr./Asst.Prof. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU
* Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik
Yapılmasını Önleme Hakkı
Qualification of Buildings as Copyrighted Works and Author’s
Right of Integrity
Av./Atty. Gönenç GÜRKAYNAK
Av./Atty. Ceyda KARAOĞLAN
Av./Atty. Coşku GÖNEN
* Marka Devir Şekli
Methods of Trademark Ownership Assignment
Stj. Av./Intern Lawyer Hatice ECE
H
İLAÇLARDA PATENT HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI
KONUSUNDA BİR İNCELEME – İBANDRONAT VAKASI
(A REVIEW OF THE PATENT INVALIDATION ON PHARMACEUTICALS –
IBANDRONATE CASE)
Dr. Ecz./Ph. D. Pınar BULUT*
ÖZET
Bu incelemede ABD’de BONIVA isimli ilaç ile ilgili patent konusu buluşun aşikar olup olmaması ile ilişkili Federal Mahkeme Kararı1,
New Jersey Bölge Mahkemesi Kararı2, konu ile ilgili internet yayınları3
ve söz konusu ilaçlar ile ilgili patentler değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlaç patentleri, buluş basamağı, aşikar olma,
patent hükümsüzlük davası, Boniva, İbandronat
ABSTRACT
The essay is about the obviousness of invention relating to a
medicine named BONIVA in USA. Also, associated with this case, the
Federal Court Decision4, New Jersey District Court Decision5,relevant
internet publications6 and patents related to subject pharmaceutical are
reviewed.
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Patent Vekili, Patent Danışmanı; Farma Patent Araştırma ve Danışmanlık, Ankara; Email: [email protected]
1
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/search/report.html (Appeal No:13-1128)
2
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-jersey/njdce/2:2007cv04661/206921/201
3
Federal Circuit Find Fractures in Roche Boniva Patents
http://www.pharmapatentsblog.com/2014/04/14/federal-circuit-find-fractures-in-rocheboniva-patents/
4
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/search/report.html (Appeal No:13-1128)
5
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-jersey/njdce/2:2007cv04661/206921/ 201
6
Federal Circuit Find Fractures in Roche Boniva Patents
http://www.pharmapatentsblog.com/2014/04/14/federal-circuit-find-fractures-inroche-boniva-patents/
*
24
İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme –
İbandronat Vakası
Keywords: Pharmaceutical patents, inventive step, obviousness,
patent invalidation case, Boniva, Ibandronate
***
“...
Temyiz
Temyiz duruşması sonunda 2 üye hakim hükümsüzlük yönünde
karar vermiş, bir hakim ise karara muhalif kalmıştır. Kararda aşağıdaki
hususlar değerlendirilmiştir:
Hükümsüzlük yönünde karar veren 2 üye patentli istemi ayda bir
doz verilmesi ve aylık dozun 150mg olması şeklinde 2 kısımda ele almıştır. Dozun ada bir uygulanması konusunda tekniğin bilinen durumunda çeşitli bilgiler olduğu kabul edilmiştir. Roche tarafından “buluş
tarihinde bir veya iki haftadan daha uzun aralıkta bifosfonat uygulanması halinde bu uygulamanın tıbbi açıdan etkili olmadığı” yönündeki
argümanlar ileri sürülmüş, ancak kabul edilmemiştir.
Aylık dozun 150mg olması konusunda ise tekniğin durumunda bilinen günlük 5mg dozdan hareketle aylık 150mg doza ulaşmanın aşikar
olduğu kabul edilmiştir (30gün x 5mg = 150mg). Hasta uyumu açısından
doz sıklığının azaltılması probleminin çözümüne ihtiyaç bulunduğu
ifade edilmiştir.
Bu konuda Roche tarafından ileri sürülen günlük 5mg dozla ilgili
güvenlik ile ilişkili argümanlar red edilmiştir.
Roche tarafından ileri sürülen sonuçların umulmadık olduğu iddiası kabul edilmiş, ancak bu hususun aşikarlık konusu için yeterli olmadığına karar verilmiştir.
Çoğunluğun kararına katılmayan üçüncü üye ise diğer iki hakim
tarafından patentlerde yer alan yöntemin sonucunun beklenmedik olduğunun kabul edildiğine ve tekniğin durumunda etkin olacak bir aralıklı
tedavi programı konusunda başarısızlık olduğuna dikkat çekmiştir. Keza
tekniğin bilinen durumundaki bilgilerin yüksek dozlarda güvenlik açısından tehlikenin olası olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca diğer
iki üye tarafından yöntemin tekniğin durumundaki prosesleri, yöntemin
üstünlüğünü, toksisteye ilişkin uyarıları göz ardı edildiğini ifade etmiştir...”
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
H
MYRIAD DAVASI VE GENETİK SEKANS
PATENTLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
(MYRIAD CASE AND A COMPARATIVE LOOK AT THE GENETIC
SEQUENCE PATENTS)
Yard. Doç. Dr./Asst.Prof. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU*
ÖZET
Bu makalede ABD Yüksek Mahkemesi’nin 2013 tarihli Myriad
Kararı incelenerek ABD ve AB hukuk sistemleri genetik sekanslara patent verilebilirlik koşulları bakımından ele alınmıştır. Çalışma içinde
genetik sekansların yapısı, işlevi ve patentle korunabilir unsurları açıklanmış, doğal formdaki genetik sekansların hangi şartlarda ve ne ölçüde
patentle korunabilir olduğu incelenmiştir. Myriad Kararı sonrası ABD
Hukukunda görülen tutum değişikliğinin AB patent rejimiyle ne şekilde
farklılık gösterdiği ve bunun uygulamadaki olası sonuçları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Myriad, ABD Patent Hukuku, Avrupa Patent
Anlaşması, AB Biyoteknoloji Direktifi, biyoteknolojik buluş, genetik
sekans, patent verilebilirlik
ABSTRACT
This article examines the patenting of genetic sequences under the
US Law as set forth by the Supreme Court in the Myriad Case. Throughout
the article, the structure and function of genetic sequences are defined
within the context of EU and US laws and their patent eligibility as
inventions is further assessed. The article provides a brief review of the
regime established in EU Law by the Biotechnology Directive and the
European Patent Convention and elucidates the possible practical effects of
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Koç Üniversitesi
26
Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
certain discrepancies which have arisen between the EU and the US legal
systems following to the Myriad decision.
Keywords: Myriad, US Patent Law, European Patent Convention, EU
Biotechnology Directive, biotechnological invention, genetic sequence,
patent eligibility.
***
“....
Biyoteknolojik araştırmaların, buluşlar üzerinde fikri mülkiyet
hakları tanınması yoluyla teşvik edilmesi bugün için geçerli stratejidir.
Ancak bu strateji gerçekleştirilirken, müteakip araştırmaların fikri hak
tekelleri vasıtasıyla engellenmesine veya yalnızca belli kişiler eliyle yapılmasına yol açacak bir hukuki rejimin önlenmesi esastır. Bilimsel
araştırmaların ve sağlık sektöründeki inovasyonun fikri hak tekelleri
tarafından sekteye uğratılmaması için kanuni muafiyetlere ve zorunlu
lisans düzenlemelerine yer verilmelidir.1
Ayrıca belirtmek gerekir ki, kamu sağlığı için gerekli ilaç ve tedavilere ilişkin araştırma ve buluşları desteklemek için patent haklarıyla
yaratılan ticari model, azgelişmiş ülkelerde görülen veya nadir sıklıkta
rastlanan pek çok hastalığa çare bulunması noktasında hiçbir olumlu
unsur içermemektedir. Bu bağlamda, yapılan yatırımın meşru kıldığı
makul ticari getiriyi sağlamak kaydıyla açık kaynak lisanlarına dayalı
ticari modellerin de değerlendirilmesi gerekir.
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
1
Gibson, J.: Patenting Lives – Life Patents, Culture, and Development, Queen Mary
Intellectual Property Research Institute. http://ssrn.com/abstract=1347102.
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
H
MİMARİ YAPILARIN ESER NİTELİĞİ VE
ESER SAHİBİNİN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI
ÖNLEME HAKKI
(QUALIFICATION OF BUILDINGS AS COPYRIGHTED WORKS AND AUTHOR’S
RIGHT OF INTEGRITY)
Av./Atty. Gönenç GÜRKAYNAK*
Av./Atty. Ceyda KARAOĞLAN**
Av./Atty. Coşku GÖNEN***
ÖZET
Çalışmamızın konusunu mimari yapıların fikir ve sanat eserleri
hukuku kapsamında korunmasının koşulları ve mimari eser niteliğini
haiz yapılarda sonradan yapılan değişikliklere karşı eser sahibinin değişiklikleri önleme hakkının kapsamı oluşturmaktadır. Bu çerçevede,
FSEK kapsamında eser sayılabilmenin koşulları mimari yapılar açısından değerlendirilmiş ve eser sahibinin eseri üzerinde sahip olduğu manevi haklarından olan değişiklikleri önleme hakkının kapsamı incelenmiştir. Son olarak, FSEK kapsamında korunan bir mimari yapı üzerinde
birbirinden bağımsız olarak bir arada bulunan ve çoğu zaman çatışan,
eser sahibinin telif hakkı ile yapı malikinin mülkiyet hakkından kaynaklanan menfaatlerin dengelenmesi kurumu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mimari eser, eser sahibinin manevi hakları,
eserde değişiklik yapılmasını menetmek hakkı, menfaatlerin dengelenmesi ilkesi.
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
ELİG Ortak Avukat Bürosu, Ortak Avukat
**
ELİG Ortak Avukat Bürosu, Avukat
***
ELİG Ortak Avukat Bürosu, Avukat
*
28
Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik Yapılmasını
Önleme Hakkı
ABSTRACT
This article traces the conditions of protection of buildings as
artistic work of art under copyright law and author’s right of integrity
against subsequent alteration of the building. In this regard, criteria for
protection of buildings under the Law on Intellectual and Artistic Works
and author’s right of integrity as one of his moral rights are examined.
Finally, the principle of balancing the interests derived from the
authorship rights of the author of the artistic work and property right of
the owner of the building is evaluated.
Keywords: Architectural design, moral rights of the author,
author’s right of integrity, principle of balancing the interests.
***
“...Bu çalışmada öncelikle bir fikir ürününün FSEK nazarında eser
sayılabilmesinin koşullarına kısaca değinilmiş, mimari eserler özelinde
konu ele alınmış ve FSEK m. 4’te belirtilen özel koşulları da karşılayan
mimari yapıların mimari eser olarak korunabileceği tespit edildikten
sonra, bir mimari eserde eser sahibinin manevi haklarından olan, eserde
değişiklik yapılmasını önleme hakkının kapsamı FSEK m. 16 hükmü
çerçevesinde incelenmiş ve yapı malikinin hakları ile eser sahibinin
haklarının kesiştiği noktaların üzerinde durulmuş; ilaveten, çakışan hakların dengelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.
...
Kanaatimizce de, eser sahibinin şeref ve itibarı zedelenmedikçe ve
eserin bütünlüğü bozulmadıkça, haklı gerekçelere dayanan ve zorunlu ve
ihtiyaçtan kaynaklanan değişikliklerin yapı maliki tarafından yapılabilmesi hakkaniyetli bir sonuç olup menfaatlerin dengelenmesi ilkesi ile de
örtüşmektedir. Bu kapsamda, yapı malikinin ihtiyaçtan doğan değişiklik
talepleri, mimari eser sahibinin manevi haklarına dayanılarak engellenmemelidir. Ancak yapı malikine bu serbest hareket alanı sağlanırken
eser sahibinin, şeref ve itibarına yönelik hak ve menfaatlerin ihlal edilmemesinin de temin edilmesi gerekmektedir.
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
H
MARKA DEVİR ŞEKLİ
(METHODS OF TRADEMARK OWNERSHIP ASSIGNMENT)
Stj. Av./Intern Lawyer Hatice ECE
ÖZET
Çalışmam markanın devir şeklinin Kanun Hükmünde Kararname’de ve Uygulama Yönetmeliğinde farklı düzenlenmiş olmasına
ilişkindir. Markanın yazılı bir devir sözleşmesi çerçevesinde devredildiği
hallerde, devir işleminin sicile kaydedilmesi, devrin hükümlerini doğurması bakımından kurucu olmadığı halde devir işleminin tescili ile devir
sözleşmesi arasındaki süreçte hukuk güvenliği açısından sorunlar yaşanmaktadır. Devir işleminin tescili, tarafların bu sayede elde ettiği
hakları iyi niyetli 3. kişilere karşı ileri sürebilmesini sağlar.
Marka işletmeden bağımsız devredilebilir mi? Tüm marka türleri
devir şekli aynı mıdır? Marka başvurusu devre konu olabilir mi? Devrin
konusu nelerdir? Bu gibi sorular cevaplanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşletmeden bağımsız marka devri, markanın
kısmen devri, Markanın devir konusu, markanın devrinin kapsamı,
marka başvurusunun devri, marka devrine uygulanacak hükümler, markanın devir şekli, markasını kimler devredebilir, Marka devrinin hüküm
ve sonuçları
ABSTRACT
My work is on the different methods of assigning trademark
ownership under the statuory decree, and under the governing
regulations. In situations, where the trademark ownership is assigned
through a written assignment agreement, the procedure of the
registration of the assignment is not constitutive as far as resulting in the
validity of the assignment is concerned. Even so, during the period of
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Marka Devir Şekli
30
signing the assignment agreement, and the registration of the
agreement, there are some legal security problems. Registration of the
assignment procedure, enables the parties to assert these rights against
bona fide 3rd persons
Is it possible to assign trademark ownership independent of the
business entity? Are all types of trademarks assigned in the same
manner? May the trademark registration application be the subject of
assignment? What is the subject matter of assignment? These are the
questions, I tried to answer.
Keywords: Assignment of trademark ownership independent of the
business entity; partial assignment of a trademark; Subject matter of the
assignment of trademark ownership; scope of trademark ownership
assignment; assignment of the trademark ownership application;
provisions which will apply to trademark ownership assignment; the
method of trademark ownership assignment; who may assign their
trademark ownership; effect, and consequences of trademark
assignment.
***
“...MarKHK’nin 16/1. maddesi gereğince marka, temsil ettiği mal
veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Yani marka
birkaç sınıfta tescil edilmişse bazı sınıfları bu devir işlemin dışında tutarak kısmi devir yapabiliriz. Bu durumda hem markayı devralan hem de
devreden markayı farklı mal ve hizmet sınıflarında kullanabilecektir.
Devir sözleşmesi genellikle bir satım sözleşmesi şeklinde olmaktadır. Her satım sözleşmesinde belirli bir meblağ vardır. Bu bedelin belirlenmesinde taraflar serbesttir. Burada önemli olan bu bedelin hesaplanabilir olmasıdır. Markanın devrine ilişkin bu sözleşmenin yazılı olarak
yapılması gerekir. Bu yazılı olma hususu sözleşmenin geçerlilik şartıdır.
Bu konuyla ilgili yönetmelik maddesinde bu sözleşmenin noter marifetiyle yapılmasını öngörmüştür. Fakat yönetmeliğin bu maddesi
MarKHK’ye aykırıdır. Ancak maalesef hala bu konuya ilişkin çelişkisiz
düzenleme mevcut değildir.
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
EXPERT OPINIONS
* Markanın Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler
Legal Procedures Regarding Trademark Registration Rights
Em. Hakim/Retired Judge Hasan ÖZKAN
* Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gelecek Yenilikler ve
Değişiklikler-2
Future Innovations and Amendments with the Statutory Decree
Regarding the Protection of Patent Rights and the Draft Law
Concerning the Amendment in Some Law and Some Statutory Decrees-2
Av./Atty. Nihan GENÇ ÖZMEN
MARKANIN TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ
HUKUKİ İŞLEMLER
(LEGAL PROCEDURES REGARDING TRADEMARK REGISTRATION RIGHTS)
Em. Hakim/Retired Judge Hasan ÖZKAN
Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması
Türk Patent Enstitüsüne tescil edilmiş bir marka;
a) Başkasına devir edilebilir.
b) Miras yolu ile intikal edebilir.
c) Kullanma hakkı lisans konusu olabilir.
d) Rehin edilebilir
e) Rehin hakkı bakımından Medeni Yasa’ nın rehin hakkına
ilişkin hükümleri uygulanır.
Tescilli Marka Üzerinde Sağlararası İşlemler
Türk Patent Enstitüsüne tescil edilmiş bir marka üzerindeki
sağlararası işlemler yazılı biçime bağlıdır. Sözlü devir geçerli bulunmamaktadır.
...
İtirazların Hakkında Karar
İtirazların incelenmesinden sonra yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu, İtiraz hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermektedir.
Verilen Kararlara karşı dava açılması
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun itiraz işlemlerine
karşı verdiği kesinleşen kararlarına, bu kesinleşen kararların bildirim
(tebliğ) gününden itibaren (iki) ay içinde Adli yargı yerinde yani yetkili
mahkemede dava açılabilmektedir. (MHKHKHK 53)
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN
VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
İLE GELECEK YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER-2
(FUTURE INNOVATIONS AND AMENDMENTS WITH THE STATUTORY
DECREE REGARDING THE PROTECTION OF PATENT RIGHTS
AND THE DRAFT LAW CONCERNING THE AMENDMENT IN SOME LAW AND
SOME STATUTORY DECREES-2)
Av./Atty. Nihan GENÇ ÖZMEN
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarının,
36 ncı maddesi ile 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin tamamı değiştirilerek TPE kararlarına itiraz imkânı getirilmiş olup ret ve yayın kararlarına yapılacak itirazlarla ilgili esasa ve şekle dair düzenleme yapılmıştır. Mevcut düzenlemede altı ay olan itiraz süresi yeni düzenlemede başvuru sahiplerinin iki
ay içinde üçüncü kişilerin ise altı ay içinde yazılı olarak itiraz edebileceği düzenlenmiştir.
...
87 nci madde ile Kanun ile kadroları iptal edilen personelin müşavir kadrosuna atanacağı belirtilmiş ve bu şekilde müşavir kadrosuna atanmış bulunanların atanma sonucunda özlük haklarında kayıp olmaması için düzenleme
yapılmıştır.
88 inci madde ile 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun’un 39 uncu maddesinde düzenlenen entegre devre topografyası hakkına tecavüz hallerinde uygulanacak cezalar hükme bağlanmıştır.
89 uncu maddesi ile “endüstriyel tasarım” ibaresi “tasarım” olarak değiştirildiğinden mevzuatta ifade birliği sağlanması için 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanununun ilgili
maddesinde değişiklik yapılmıştır.
90 ıncı madde ile “endüstriyel tasarım” ibaresi “tasarım” olarak değiştirildiğinden mevzuatta ifade birliği sağlanması için 492 sayılı Harçlar Kanununa
ekli (8) sayılı tarifede değişiklik yapılmıştır.
91 ve 92 inci madde Yürürlük Yürütme maddeleridir.
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
Y A B A N C I MA HKE ME
KA R A R I
FOREIGN JUDGMENT
* İhtilaflı İnternet Sitesi Alan Adı
Contested Web Site Domain Name
Çeviren/Translated by: Av./Atty. A. Çağla AKAT
İHTİLAFLI İNTERNET SİTESİ ALAN ADI
(CONTESTED WEB SITE DOMAIN NAME)
Çeviren/Translated by: Av./Atty. A. Çağla AKAT
CONCEPTS: The disputed domain name
Date: March 12, 2014
SUMMARY: In view of the Panel, it is clear that the registration
of the disputed domain name was an intentional effort to gain Internet
traffic from the typing errors of users seeking Complainant’s official
domain names <volkswagentransporter.de> and <volkswagentransporter.com> the latter of, which differs only by a hyphen
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Volkswagen AG v. PrivacyProtect.org / Aditya Roshni, Web
Services Pty
Case No. D2014-0058
1. The Parties
The Complainant is Volkswagen AG of Brieffach, Wolfsburg,
Germany, represented by Grenius Rechtsanwälte, Germany.
The Respondent is PrivacyProtect.org / Aditya Roshni, Web
Services Pty of Nobby Beach, Queensland, Australia / Janakpuri, New
Delhi, Delhi, India.
2. The Domain Name and Registrar
The disputed domain name <volkswagentransporter.com> is
registered with BigRock Solutions Pvt Ltd. (the “Registrar”).
....
İhtilaflı İnternet Sitesi Alan Adı
38
İHTİLAFLI İNTERNET SİTESİ ALAN ADI
KAVRAMLAR: İhtilaflı Alan Adı
ÖZET: Hakem, ikayet Eden’in resmi internet siteleri olan
<volkswagentransporter.de> and <volkswagen-transporter.com>’dan söz
konusu alan adının tek bir harfle ayrılması, Şikayet Edilen’in ihtilaflı
alan adını tescili işleminin kasıtlı olarak yazım hatasından faydalanmak
suretiye trafik elde etmek amacı için olduğu görüşündedir.
İDARİ HEYET KARARI
Volkswagen AG v. PrivacyProtect.org / Aditya Roshni, Web
Services Pty
Dava No: D2014-0058
Tarih: 12 Mart 2014
1. Taraflar
Şikayet Eden, Almanya, Grenius Rechtsanwälte tarafından temsil
edilen Volkswagen AG of Brieffach, Wolfsburg,
Şikayet Edilen, Queensland, Avustralya / Janakpuri, Yeni Delhi,
Delhi, Hindistan; PrivacyProtect.org / Aditya Roshni, Web Services Pty
of Nobby Beach.
2. Alan adı ve tescil eden kuruluş
İhtilaflı alan adı <volkswagentransporter.com> BigRock Solutions
Pvt Ltd. (Tescil Eden Kuruluş) Tarafından tescil edilmiştir.
...
Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
HA B E R L E R
THE NEWS
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/11) Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/14) Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/18) Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/17) Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/19) Yayınlandı
* Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin
Yönetmelik Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/12) Yayınlandı
* Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/13) Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/15) Yayınlandı
* İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/8) Yayınlandı
* Türk Patent Enstitüsü Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına
Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
* Cin Ali Karakteri Mahkemelik Oldu
Haberler ayrıntılı bir şekilde dergimizde yer almaktadır ve
8 0 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
YARGITAY KARARLARI
DECISIONS OF THE COURT OF
APPEAL
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal
* Yargıtay Ceza Daire Kararı
Court of Appeal Criminal Chamber Decision
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
COURT OF CASSATION ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/11-308
Karar No. 2014/61
Tarihi:
05.02.2014
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/115
• MARKA BAŞVURUSUNUN TESCİLİ İSTEMİ
• HUKUKİ YARAR
ÖZETİ: Somut olayda davacı-karşı davalı tarafın marka başvurusu
17.08.2001 tarihinde yapılmış olup mal ve hizmetler için tescil
işlemi 08.01.2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Karşı davanın
açıldığı 04.10.2005 tarihinde hükümsüzlüğü istenen 16511
sayılı marka tescil başvurusunun kısmen de olsa henüz tescil
edilmediği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak,
marka tescili yargılamanın devam ettiği aşamada 08.01.2007
tarihinde gerçekleşmiştir. Bu itibarla, TPE YİDK kararının
iptaline ilişkin açılan asıl dava ile birlikte bir hükümsüzlük
davası olan karşı davanın birlikte görülerek delillerin toplanması ve hükümsüzlüğü istenen marka başvurusunun yargılama devam ederken TPE marka siciline tescil edilmiş olması
karşısında yukarıda açıklanan 6100 Sayılı HMK uyarınca
eldeki somut olayda artık bu aşamada dava şartının bulunmadığından söz edilemez.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/11-1138
Karar No. 2014/16
15.01.2014
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
556 s. MKHKHK/1
5846 s. FSEK/Ek4
4721 s. TMK/3
• MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ
• DAVACININ HUKUKİ YARARININ BULUNMASI
GEREĞİ
• MÜTECAVİZİN KUSURLU OLMASI GEREĞİ
Yargıtay Kararları
44
ÖZETİ: Davalıya tebliğ olunan dava dilekçesinin içeriği itibariyle tecavüzden haberdar olan ve buna rağmen üçüncü kişiler tarafından davalıya ait web sitesindeki ihlal oluşturan dava konusu içeriğin web sitesinden çıkartılması ya da erişimin engellenmesi şeklinde olumlu bir davranışta bulunmayarak,
tecavüz teşkil eden içeriği işletmecisi olduğu “www.g.g..com”
adlı web sitesinden çıkartmamak suretiyle kusurlu davranan
davalının, iştirak halinde sorumluluğu nedeniyle davacının
tescilli marka hakkına tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve
tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılması talepleri bakımından eda hükmü oluşturulması gerekirken; davanın husumetten reddine ilişkin yerel mahkeme direnme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçe ile bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2013/11-52
Karar No. 2013/1416
Tarihi:
02.10.2013
İlgili Kanun/Madde
556 s. KHK/6
• TESCİLLİ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE KARAR
VERİLMESİ İSTEMİ
• İKİ İŞARETİN KARIŞTIRILMA İHTİMALİNİN
BULUNMASI
• MARKALAR ARASINDA BİRÇOK NOKTADA FARK
BULUNDUĞUNUN TESPİTİ
ÖZETİ: Somut olayda, her iki markanın da 14. ve 42. sınıftaki emtiaları kapsar şekilde tescilli olmaları ve taraf markalarında yer
alan “Diamond” ibaresinin taraf markalarının esaslı unsurunu oluşturması nedeniyle, markaları oluşturan işaretlerin
benzer oldukları ve markaların halk tarafından karıştırılma
ihtimali bulunduğu Hukuk Genel Kurulu çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
2013/10709
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
4857 s. İşK/25
Karar No. 2013/12058
27.06.2013
Tarihi:
• DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ
• İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH
HAKKI
ÖZETİ: Davacı davalının Batı Trakya Bölge Müdürlüğünde saha satış
yöneticisi olarak çalışmıştır. Fesih bildiriminde ise “Eylül
2009 tarihinde K. Gıda Satış temsilcilerini promosyonu kullanarak spot kanala yönlendirdiğiniz, bu kanala mal satışı sağlamak için satış temsilcilerine ve distribütöre baskı kurduğunuz belirlenmiştir. Savunmanızda bu husus kabul ettiğiniz, bu
nedenle iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-e ve ı
maddeleri uyarınca feshedildiği” belirtilmiştir. Dosya kapsamından spota mal vermek diye tabir edilen kayıtlı olmayan
müşterilere mal vererek ürünün toptancılara ulaşmasının
önüne geçilmesi konusunda işverenin son derece hassas olduğu, bu uygulamanın ürünlerin kayıt dışı olup denetimlerinin yapılmasına engel olduğu, ürünün fiyat ve marka değerini
düşürdüğü, son kullanma tarihlerinin denetlenemediği ve bu
nedenle müşteri sağlığının da tehlikeye düşmesine yol açtığı
anlaşılmaktadır. Davacının da kabulünde olan bu davranışı
tüm toplanan bu deliler ışığında işçinin doğruluk ve dürüstlüğüyle bağdaşmayan bir davranış biçimidir ve işverene de iş
sözleşmesini son derece açık olarak tazminatsız ve bildirimsiz
olarak sonlandırma hakkı vermektedir. Mahkemece davacının
bu davranışı nedeniyle işverenin zarara uğramış olduğunu
ispatlayamamış olması nedeniyle davacının kıdem ve ihbar
tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuştur.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
2013/11208
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/Gç3
Karar No. 2013/9767
21.06.2013
Tarihi:
• KARAR KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEĞİ
ŞİKAYETİ
Yargıtay Kararları
46
ÖZETİ: Alacaklı şirket tarafından, borçlu aleyhinde Manisa 1. Fikri ve
Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 06.12.2012 tarih ve
2011/417 E. - 2012/460 K. sayılı, ilamına dayalı olarak, ilam
kesinleşmeden ilamlı takip başlatılmıştır. Borçlu süresinde
icra mahkemesinde, ilamın şahsın hukukuna ilişkin olduğu ve
kesinleşmeden icra edilemeyeceği şikayetinde bulunmuştur.
Mahkemece ilamın haksız rekabet nedeniyle tazminata ilişkin
olduğu ve kesinleşmeden icra edilemeyeceği gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiş, alacaklı vekilince karar temyiz
edilmiştir.
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ
2013/5492
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
7201 s. TebligatK/21, 28, 35
Karar No. 2013/21835
02.12.2013
Tarihi:
• DAVALININ ADRESİNİN BİLDİRİLMEMESİ
• GÖSTERİLEN ADRESTE DAVALININ
BULUNMAMASI
ÖZETİ: Davacı, davalının adresini dava dilekçesinde bildirmediği için
kendisine verilen bir haftalık süre içerisinde de davalının adresini bulamadığı takdirde, dava açılmamış sayılmaz. Bu durumda mahkemece yapılan araştırmadan sonra gerekirse ilan
yoluyla dava dilekçesinin tebliği gerekir. Bunun gibi tarafın
gösterdiği adreste davalının bulunamaması halinde mahkemece davalının açık adresinin araştırılması gerekmektedir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
2012/18307
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
5846 s. FSEK/35, 67
Karar No. 2013/16333
23.09.2013
Tarihi:
• MAKALENİN HUSUSİYET TAŞIYAN BİLİMSEL
METİN OLUP İZİNSİZ KULLANILDIĞI İDDİASI
• FİKRİ VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA
KORUNAN ESER
FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014
Decisions of the Court of Appeal
47
ÖZETİ: Davacı tarafından 2001 yılında yayınlanan makalede açıklanan Mnara antik yerleşim yerine ilişkin tanımlama ve bu kentin haritada gösterildiği işaret noktası dışında, söz konusu
makalede ifade edilen ve davacının hususiyetini taşıyan bilimsel metnin de davalı tarafından 2002 yılında yayınlanan makalede izinsiz olarak alındığı hususunda bir tespit bulunmamaktadır. Bu durumda, davalı eylemi sadece davacı tarafından daha önce bilimsel yöntem ve araştırma sonucu bulunan
ve coğrafi olarak işaretlenen antik yerleşim yerine ilişkin belirlemenin davalı tarafından yayınlanan makalede davacı buluşu olduğundan bahsedilmemesinden ibaret olduğuna göre,
eser sahipliğine dayalı bir iddianın somut uyuşmazlıkta tartışma yeri bulunmadığı halde, yazılı gerekçe ile 5846 sayılı
FSEK 35. ve 67. maddelerinden bahisle manevi tazminata
hükmedilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ
2011/10052
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
556 s. KHK/12
Karar No. 2013/12932
20.06.2013
Tarihi:
• MARKA VE TASARIM
• FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNİN
GÖREVLİ OLMASI
ÖZETİ: Birleşen davada davalıların anılan sözleşme maddesine aykırı
hareket edip etmediklerinin tespiti için davalıların "dalan"
ibaresini marka ve tasarım olarak kullanıp kullanmadıkları
hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 556 Sayılı
KHK'nin 12. maddesinde, dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite,
miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya
sunuluş zamanı veya diğer niteliklere dair açıklamaları kullanmalarının marka sahibi tarafından engellenemeyeceği
düzenlenmiştir. Bu itibarla, uyuşmazlığa konu "dalan" ibaresinin kullanımının anılan madde kapsamında kalan dürüst bir
kullanım olup olmadığının tespitiyle sonucuna göre sözleşme
hükmünün ihlal edilmiş bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, gerek asıl dava gerekse
birleşen davadaki uyuşmazlığın temel noktasının "dalan"
ibaresinin marka ve tasarım olarak kullanılıp kullanılmadığıyla, kullanılmış ise bu kullanım şeklinin anılan madde ve
sözleşmeye aykırılık oluşturup oluşturmadığının tespitine dair
olması sebebiyle asıl ve birleşen davaların bu tür davalara
bakmakla görevli ihtisas mahkemesi olan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerekmektedir.
Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 38. sayısından
ulaşabilirsiniz
FSHD - Volume: 10 / Issue: 38 / Year: 2014
UYGULAMAYA İLİŞKİN
BİLGİLER
PRACTICAL INFORMATIONS
MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ
(INSTANCES OF TRADEMARK INFRINGEMENT)
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“556 Sayılı KHK”) m. 61 vd. marka hakkına tecavüz hallerini düzenlemektedir.
MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER VE CEZA
HÜKÜMLERİ
556 Sayılı KHK m. 61’de marka hakkına tecavüz halleri sayılmıştır.
Anılan madde uyarınca aşağıda sayılan haller marka hakkına tecavüz sayılacaktır.
i) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı marka tescilinden doğan
hakları düzenleyen 9. Maddede belirtilen biçimlerde kullanmak,
Bu bent anlamında tecavüzden söz edebilmek için, tescilli marka ile aynı
veya benzer olan işaretin üretilmesi yetmez, bu işaretin mal yada ambalajı
üzerine konulmuş olması da gerekir. İşaretin mal yada ambalaj üzerine ne
şekilde konulmuş olduğunun herhangi bir önemi yoktur. Ayrıca, işaretin mal
yada ambalajı üzerine konulmasının, malların piyasaya sürülmesi amacına
yönelik olması da gerekir. Ancak işareti taşıyan malın fiilen piyasaya sürülmüş
olup olmadığının önemi yoktur. Zira malın piyasaya sürülmesi KHK 9/II’nin b
bendi uyarınca ayrı bir tecavüz hali oluşturur.
ii) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak,
Örneğin;Güray şeklinde ün yapmış tescilli bir tencere markası varken
başka bir tencere firmasının Güray’dan ayırt edilemeyecek ve aldatıcı bir benzerlik yaratacak şekilde sunulmuş Güral markalı tencereyi piyasaya çıkarmış
olması.
iii) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz
yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,
Uygulamaya ilişkin bilgilerin tamamına, dergimizin 38.
sayısından ulaşabilirsiniz
MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK VEYA
EDİLEMEYECEK İŞARETLER
(SIGNS WHICH MAY, OR MAY NOT BE REGISTERED AS TRADEMARKS)
Marka olarak kullanılabilecek işaretler” Markanın içereceği işaretler”
başlığıyla 556 Sayılı MarKHK’nin 5. maddesinde;
“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal
veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar ve malların biçimi veya ambalajları gibi
çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.
Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal
veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak
sağlamaz “İnhisarî hak sağlamayan bu tür unsurlar, tescil belgesi üzerinde
açıkça belirtilir” şeklinde düzenlenmiştir. Maddede işaret geniş anlamı ile kullanılmıştır. Sözcükler, logolar, armalar, harfler, sayılar, renkler, üç boyutlu
cisimler ve bunların kendi aralarında oluşturdukları kompozisyonlar veya birbirleri ile olan kombinasyonları yahut marka olarak tescil edilebilecek her şey
işarettir. Ancak kararnamede ifade edilen her işarette marka olarak tescil edilemez. Bir işaretin marka olarak tescili için o işaretin “ayırt edici” özelliğinin
olması gereklidir. Marka, eşyanın veya hizmetin adıyla özdeş ise ayırt edici
gücü ortadan kalkar. Bu nedenle MarKHK’nin 7/I-c maddesinde; belirtilen
ticaret alanında cins, çeşit vasıf, kalite miktar değer, coğrafi kaynak ve m.7/Id’de belirtilen herkes tarafından kullanılan ve belirli bir meslek veya ticaret
grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler marka olarak tescil
edilemez. Örneğin; Yargıtay bir televizyon şirketinin “MULTİCANAL” ibaresinin marka olarak adına tesciline “çok kanallı tv veya radyo hattı anlamını
ifade etmektedir…”, “…bir markada bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak ayırt edici unsurunu taşımadığı…” “…sadece
cins çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka olarak tesciline
7/I-c maddesi engel teşkil etmektedir…” gerekçeleri ile onay vermemiştir.
....
Uygulamaya ilişkin bilgilerin tamamına, dergimizin 38.
sayısından ulaşabilirsiniz
MARKA MÜLKİYETİNDE DEĞİŞİKLİK
(MODIFICATION IN TRADEMARK OWNERSHIP)
MARKA DEVRİ
Markalar devir edilebilir. Devir sözleşmesi noter huzurunda imzalanmalı
ve taraflar noter huzurunda hazır bulunmalıdır. Tam veya kısmi devir gerçekleştirilebilir. Devir sözleşmesinde marka tescil numarası, tescil tarihi, devri
gerçekleştirilecek sınıflar ve marka açıkça belirtilmelidir. Devir sözleşmesi
Türk Patent Enstitüsüne dilekçe ekinde verildiğinde sicil kayıtları değiştirilir.
Sözleşmenin geç tesliminde ikinci bir satış veya haciz sorunları ile karşılaşılabilir.
Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç markanın devri yazılı olarak
yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Marka siciline kaydedilmeyen
devir, üçüncü kişilere marka hakkı olarak ileri sürülemez.
Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin aynı veya ayırt
edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli
başka markaları bulunuyorsa bu markaların da devredilmesi gerekir.
Marka sahibi; devir, kısmi devir nedeniyle değişmişse, değişiklik aşağıda
belirtilen belgelerin sunulması durumunda sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.
Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur:
a)Talep dilekçesi,
b)Ücretin ödendiğini gösterir belge,
c)Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi
devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi ya da
bu sözleşmenin veya mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter tarafından tasdiki i örneği,
d)Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
....
Uygulamaya ilişkin bilgilerin tamamına, dergimizin 38.
sayısından ulaşabilirsiniz
FAYDALI BİLGİLER
USEFUL INFORMATIONS
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2014 YILINDA
UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(BİK/TPE: 2014/1)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
2014 YILI İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA
HARÇLARI
2014 YILI YARGI HARÇLARI
MESLEK BİRLİKLERİ MEVZUATI
LEGISLATION OF EMPLOYEE ASSOCIATION
FİKRİ VE SINAİ HAKLARLA İLGİLİ WEB SİTELERİ
WEBSITES RELATED TO INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS
Faydalı bilgilerin detayları en güncel halleri ile dergimizde
y e r a l m a k t a d ı r v e 4 0 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNLERİ
INDEX OF SUPREME COURT
DECISIONS
* Kavramlara Göre Arama Dizini
Index of Related Legal Terms
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Statutory Provisions
KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LEGAL TERMS
Davacının Hukuki Yararının Bulunması Gereği.................................. 235
Davalının Adresinin Bildirilmemesi .................................................... 252
Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış.......................................... 249
Fikri ve Sanat Eserleri Kanununda Korunan Eser ............................... 254
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması ............. 256
Gösterilen Adreste Davalının Bulunmaması ....................................... 252
Hukuki Yarar ....................................................................................... 231
İki İşaretin Karıştırılma İhtimalinin Bulunması................................... 244
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı ...................................... 249
Karar Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği Şikayeti ............................. 251
....
Kavramlara göre arama dizinin tamamına, dergimizin
38. sayısından ulaşabilirsiniz
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED STATUTORY PROVISIONS
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(5846)
67.............................................. 254
Ek4 ........................................... 235
Madde
Sayfa
35 .............................................. 254
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini tamamına,
dergimizin 38. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE
340 ¨
Download

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ