Schéma elektrických stanic, odbočky a
rozvodná zařízení nn
Místní rozvodné sítě nízkého napětí jsou ve venkovské zástavbě provedeny jako vzdušné rozvody,
volným vedením, nebo častěji závěsným kabelem. V husté městské zástavbě jsou budovány častěji
jako zemní kabelové sítě. (zdroj fotografií: http://www.elektropuchner.cz/clanek/pripojky-nn)
Obrázek1: Vnitřní elektrická stanice 22/0,4 kV
Obrázek 3 přechod vzdušného vedení do kabelu
Obrázek2:Venkovní elektrická stanice 22/0,4 kV
Obrázek 4: Střešní stožár s kotvícím lanem
Obrázek 5: Přípojka závěsným kabelem:
Vzdušné rozvody
Podpěrnými body vzdušných rozvodů nízkého napětí jsou domovní střešní stožáry, tzv. střešníky,
nebo volně stojící sloupy ze dřeva, betonu, betonu a dřeva, nebo oceli. Podle funkce se podpěrné
body dělí na řadové, rohové, větvicí a koncové. Rohové, větvicí a koncové sloupy jsou vystaveny
tahu vedení, musí mít proto vzpěry nebo kotvení.
 Střešníky se dělají z pozinkované ocelové trubky průměru 70 až 100 mm. Střešník se
upevňuje objímkami k trámům nebo jiným nosníkům střešní konstrukce a na výstupu otvorem
střechy se osazuje manžetou proti zatékání vody. Na stožáru jsou připevněny konzoly s
izolátory, vyrobené z ocelového pozinkovaného U profilu. Na horním konci je střešník
uzavřen nasazovací hlavicí, pod kterou jsou do trubky svedeny vodiče domovní přípojky.
Střešníky síťových přípojek nesmějí být kvůli nebezpečí požáru spojeny s uzemňovacím
vedením, ani zabezpečeny síťově závislou ochranou.
 Sloupy rozvodů nízkého napětí jsou složeny z betonového pilíře zapuštěného v zemi a k němu
připevněného dřevěného sloupu impregnovaného proti hnilobě. Na sloupu jsou připevněny
ocelové držáky s izolátory.
 Vodiče nízkonapěťových vzdušných rozvodů jsou měděná nebo hliníková lana. Minimální
průřez měděných lan je 10 mm2, hliníkových lan 25 mm2.
Neizolovaná vodivá lana jsou na porcelánových nebo skleněných nosných izolátorech upevněna
jednoduchou nebo dvojitou zkříženou smyčkou. Vedení je navázáno tak, že je při spadení izolátoru
zachyceno držákem, resp. příčným ramenem. K připojení odbočky vedení, např. domovní přípojky k
průběžným vodičům, se používají svorky utahované šrouby. Přípojka musí být volná a nesmí
zatěžovat průběžné vedení tahem. Koncové úvazky na izolátorech musí být zajištěny zakončovacími
svorkami. Ke spojování lanových vodičů se používají vrubové nebo trubkové spojky.
Obr 5. Minimální vzdálenosti pro instalace venkovních rozvodů
Při napojení mezi měděným a hliníkovým lanem je nutno použít kombinovaných svorek ze stejných
kovů jako vodiče, aby při styku různých kovů nedocházelo ke korozi, např. při napojení měděné
domovní přípojky na průběžné hliníkové vedení. Pro izolovaná venkovní vedení se používají
hliníková lana průřezu 25 – 70 mm2. Vodiče izolované síťovaným polyetylenem jsou spleteny do
lana. K upevnění na sloupech se používají izolované závěsné svorky. Označení fázových vodičů L1,
L2, L3 je provedeno odpovídajícím počtem podélně vedených textilních snopků na izolaci vodiče.
Neutrální, případně PEN vodič nemá žádné označení.
K ochraně proti přepětí při úderu blesku jsou na všech odbočkách, napájecích přípojkách, koncích
vzdušných vedení i přechodek na kabelová vedení připojeny bleskojistky. Vodiče vzdušných vedení
mají omezenou mechanickou pevnost v tahu, proto musí být dodrženy přípustné hodnoty vzdáleností
mezi místy upevnění a přípustné hodnoty namáhání v tahu (viz. ČSN).
Zemní kabelové rozvody
Jsou poměrně bezpečnější než vzdušná vedení a nenarušují obraz krajiny. Přímo
do země bez
další ochrany lze ukládat jen zemní kabely. Používají se většinou kabely s PVC
izolací vodičů i PVC pláštěm, čtyřkilové s měděným nebo hliníkovým jádrem.
Kabely se ukládají pod chodníky do hloubky minimálně 0,6 m. Pod vozovkou
musí být v hloubce nejméně 0,8 m. Dno příkopu pro uložení musí být rovné bez
kamenů a před uložením kabelu se pokrývá min. 8 cm vysokou vrstvou písku. V
trasách, kde nehrozí mechanické poškození, se kabel překryje pouze výstražnou
plastovou fólií. V mechanicky namáhaných trasách se kabel překrývá cihlami,
dlaždicemi nebo tvárnicemi. Při souběhu nebo křížení silnoproudého kabelu s
telekomunikačním kabelem je třeba dodržet min. vzdálenost 30 cm. Nelze-li dodržet min. vzdálenost,
je třeba mezi ně uložit nějakou nehořlavou ochranu – např. kabely vložit do ochranných žlabů, trubek
apod.
Domovní přípojka
Domovní přípojka se skládá z přípojného vedení (k přípojkové skříni na sloupu, na zdi nebo ve
veřejně přístupné části domu) a ze vstupního vedení (od přípojkové skříně s pojistkami a
elektroměrem) k domovnímu nebo bytovému rozvaděči. Přípojné vedení a elektroměr jsou majetkem
rozvodných závodů a jsou zaplombované jejich pracovníky.
Vstupní vedení z venkovní vzdušné přípojky může být přivedeno vnitřkem střešního stožáru
nebo průchodkami ve štítové zdi.
a) Vstupní vedení je přivedeno na svorkovnici rozvaděče rodinného domku, bytu nebo rekreační
chaty. Vstupní vedení musí být uloženo tak, aby případné plameny při zkratu mezi vodiči
nemohly nic zapálit. Vedení může být upevněno na nehořlavé stěně, nebo např. na 30 cm
široké žáruvzdorné podložce na dřevěné stěně. Při uchycení vedení na konzolách s objímkami
musí být dodržena bezpečná vzdálenost od stěny z hořlavého materiálu.
b) Přívody ze střešních stožárů ve vlhkých prostorách nebo v prostorech se zvýšeným požárním
nebezpečím, např. ve stolárnách, stodolách nebo senících musí být provedeny podle toho, zda
se jedná o prostory nebezpečné, nebo prostory zvláště nebezpečné. Je-li přívod tvořen
jednožilovými izolovanými vodiči, musí být veden např. vícekanálovým plastovým profilem,
odolným proti vlivům tepla a vlhkosti. Pro případ pozdějšího přepojení vstupního vedení ze
vzdušné přípojky na kabelovou je třeba instalovat mezi dosavadním elektroměrem a
předpokládaným místem budoucí přípojkové skříně trubku dostatečného průměru (aspoň 36
mm).
c) Zemní domovní přípojka. Zemní kabel přípojného vedení končí v přípojkové skříni, kterou
montují rozvodné závody do výklenku venkovní zdi domu nebo do vnitřního prostoru na
vnější zeď domu. Před elektroměrovým rozvaděčem musí být volný prostor o hloubce alespoň
80 cm s rovnou podlahou. Zemní kabel přípojného vedení domovní přípojky je napojen na
distribuční kabelovou síť v kabelové spojce s odbočkou. Po připojení odbočky se kabelová
spojka zalije pryskyřičnou nebo jinou izolační zalévací hmotou a uzavře.
Download

Schéma elektrických stanic, odbočky a rozvodná