OBSAH
ZEMNÍ PRÁCE
VÝKOP A LOŽE POD POTRUBÍ
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ǹ
DALŠÍ
196
UKLÁDÁNÍ TRUB INTEGRAL
POKLÁDKA TRUB
q
198
ULOŽENÍ TRUB A VÝPOČTOVÉ METODA FASCIKL 70
TYPY ULOŽENÍ / ZÓNA OBSYPU
200
TYPY ULOŽENÍ / DRUHY A NÁVRH
201
PROVÁDĚNÍ LOŽE A ZÁSYPU
202
SPECIÁLNÍ UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ
POKLÁDKA VE SVAHU
204
POKLÁDKA NA MOSTĚ
206
POKLÁDKA NAD ZEMÍ
208
POKLÁDKA VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH
209
VSTUPY DO SÍTÍ
PŘÍPOJKY – ČISTICÍ A REVIZNÍ KUSY, ODBOČKY
210
STOKOVÉ SÍTĚ – VSTUPNÍ T KUSY, REVIZNÍ VÍKA
214
– PŘIPOJENÍ NA BETONOVÉ ŠACHTY
217
OSAZENÍ ŠACHTY Z TVÁRNÉ LITINY
218
MONTÁŽ BETONOVÉ ŠACHTY
219
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
ZKOUŠENÍ SÍTÍ
ZKOUŠKA NEPROPUSTNOSTI GRAVITAČNÍCH SÍTÍ
(VODOU A VZDUCHEM)
220
OVĚŘENÍ PRŮTOČNÝCH PODMÍNEK
224
KONTROLA MÍRY ZHUTNĚNÍ
225
I
TISK
KONEC
Zemní práce
Výkop a lože pod potrubí
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
196
Zemní práce
Výkop a lože pod potrubí
Všeobecná pravidla pro návrh a provádění zemních prací s ohledem na
mechanické vlastnosti trub INTEGRAL.
PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ
CHARAKTERISTIKY VÝKOPU
■ Šířka výkopu
Lože pro uložení trub zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení v namáhané zóně. Další podpory pro trouby INTEGRAL nejsou nutné.
Provedení lože musí být věnována zvláštní pozornost v případě
malého spádu tak, aby byl dodržen tok vody. To usnadňuje
podélná tuhost a délka trub INTEGRAL.
≥ 0,80 m
min.
∅ ext.
0,10 m
Jednoduchost a spolehlivost automatického spoje umožní
zmenšit šířku výkopu za předpokladu, že bude dodrženo
uložení určené v projektu.
■ Hloubka výkopu
Doporučené minimální krytí je 0,80 m pro jakékoliv potrubí.
Tvárná litina díky své mechanické odolnosti připouští snížit
minimální krytí, což se podstatně projeví v určitých případech
v ekonomice pokládky (skalnaté podloží, minimální spád...).
Je-li potrubí ukládáno přímo na dno výkopu, je třeba počítat s provedením montážních jamek pro spoje tak, aby trouby ležely na podloží v celé
své délce.
Kromě toho je třeba ohlídat, aby nebyla snížena únosnost dna výkopu
(zvodnění...)
■ Odvodnění výkopu
Dno výkopu musí být udržováno bez vody, což ale není nutné v určitých případech nehutněného zásypu.
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
■ Lože pod potrubí
Šířka výkopu musí být dostatečná, aby bylo možné položit potrubí,
dovybavit spoje a provést odpovídající zásyp.
Minimální šířka paženého výkopu
se rovná vnějšímu průměru trub
0,30 m
0,30 m
zvětšenému
∅ ext.
oboustranně o:
– 0,30 m + tloušťka pažení pro
DN ≤ 600,
– 0,40 m + tloušťka pažení pro
DN > 600.
DN ≤ 600
q
ǹ
Ǻ
Skutečný úhel uložení trouby musí odpovídat minimálně úhlu použitému
při statickém výpočtu v projektu.
Typ zeminy
Lože
DALŠÍ
ZPĚT
Nesoudržné zeminy
Potrubí může být uloženo přímo na tyto zeminy
Zrno < 20 mm.
po urovnání dosedací plochy v celé délce trouby.
Jemné nebo písčité štěrky.
+
ZVĚTŠIT
Soudržná zemina
a kompaktní spraše,
jíl...
Potrubí může být uloženo přímo na zeminu, pak
se vyplní místní zeminou zóna pod troubou až do
dosažení požadovaného úhlu uložení.
-
ZMENŠIT
Hrubé štěrky.
Uložení na hrubé štěrky je možné, je-li
maximální velikost zrn menší než 1/5 tloušťky lože.
Zemina nestejnorodá,
nevhodná k provedení
lože.
Lože je nutné provést v tloušťce cca 10 cm
z drcených štěrků nebo písku.
I
V trase v prudkém svahu je nevhodné používat písky (problém vymílání
jemných částic), jinak platí předešlá doporučení.
TISK
KONEC
197
Ukládání trub INTEGRAL
Pokládka trub
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
SPOUŠTĚNÍ DO VÝKOPU
■ Způsoby vázání trub
■ Ukládání do paženého výkopu
• Zásady
Zatížení
Pm
Zatížení
Pm
Pažení se použije pro výkop rýhy
od hloubky 1,30 m, je-li šířka výkopu stejná nebo menší než 2/3
hloubky.
Délka trub INTEGRAL vyžaduje
při použití pažení zvláštní organizaci stavby.
Např. v případě použití pažicích
boxů je nutné k zajištění racionalizace postupů a bezpečnosti stavby
dodržet tyto 4 body pracovního
cyklu:
1. osadit pažicí prvky,
2. uložit trouby do zapažené části
výkopu,
3. zasypat výkop,
4. vytáhnout pažicí prvky ze zasypané části výkopu.
Zatížení
Pm
60°
45°
Q = 0,8 Pm
Q = 0,9 Pm
Zatížení
Pm
Zatížení
Pm
Q = Pm
120°
90°
Q = 0,5 Pm
Q = 0,7 Pm
Pm: povolené zatížení závěsu
Q: maximální břemeno
■ Bezpečnostní pokyny
Trouby musí být na dno výkopu ukládány podle bezpečnostních předpisů pro nakládání s těžkými břemeny, zvláště se musí použít vhodné
vázací prostředky.
– Dodávku vhodných manipulačních háků (viz Montážní postupy)
konzultujte s výrobcem trub.
– Je vhodné vždy ověřit možnosti zvedacích prostředků.
• Princip postupu prací a pažení
ǹ
Ǻ
198
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
V případě výkopu ve velmi stísněném prostředí v zastavěném
území je možné použít krátké trouby INTEGRAL spojované
spojkami.
DALŠÍ
TISK
KONEC
Ukládání trub INTEGRAL
Pokládka trub
■ Případ 3 – Spouštění kyvadlovou metodou
Techniky ukládání trub do paženého výkopu mohou být různé podle
délky, druhu použitých pažicích boxů a umístění rozpěr.
Navrhujeme několik různých řešení pro nejběžnější případy:
Pro použití kyvadlové metody musíme mít lano pevně utažené v těžišti
trouby. Trouba je vtahována pod první rozpěru, pak nakloněna, aby
mohla být posunuta zpět pod následující rozpěru. Naklánění trouby se
provádí ručně.
■ Případ 1 – Spouštění jedním boxem
Obrázek ukazuje schematicky spouštění trouby z tvárné litiny do pažení.
Trouba může být opatřena dvěma závěsnými lany (jedno na těle trouby,
druhé u hrdla), a je šikmo zasouvána pod poslední rozpěru ve výkopu.
DN
20
3,90
0
Obrázek ukazuje konstrukci „vstupní rampy" k zasouvání potrubí pod
spodní příčky pažení. Spouštění se provádí jeřábem po předem provedené rampě ze zeminy.
1,50
3,90
1,25
■ Případ 2 – Spouštění přes dva boxy
V případě větší hloubky a tím s výrazně menším prostorem mezi rozpěrami, je nutné vtahovat troubu manévrováním s převazováním závěsu.
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
■ Případ 4 – Spouštění rampou na konci pažení
4,00
OBSAH
4,00
• Způsoby provádění
q
DN 700
3,90
3,90
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Podélníky
1,33 0,51
Rozpěry
I
TISK
4,65
2,61
3,85
Aby se mohla tato metoda použít, je nutné místně zapažit výkop na velkou délku. Nahrazením mezilehlé rozpěry, vytvoříme volné pole, šachtu,
v délce asi 8 m k uložení potrubí horizontálně v celé jeho délce 6 m.
0,20
1,50
■ Případ 5 – Spouštění připraveným vstupem
KONEC
3,95
199
Uložení trub a výpočtová metoda Fascikl 70
Typy uložení/zóna obsypu
• Potrubí INTEGRAL se svojí odolností na vnější zatížení se chová jako
potrubí polotuhé, využívá výhodného spolupůsobení se zeminou.
Fascikl 70 předepisuje hranici zóny pečlivého obsypu pro případ trub
tuhých a pružných:
Zóna zásypu
Zóna
pečlivého
obsypu
Krycí vrstva
Spodní vrstvy
0,10m
• Mechanická odolnost potrubí je úzce spjata se způsobem provedení
zásypu výkopu.
• Předpisy Fasciklu 70 se týkají hlavně zóny uložení (podle ČSN EN
1610 účinné vrstvy).
Zóna zásypu
Vozovka
Zóna
uložení
Lože
Návrh uložení trub vyplývá z chování potrubí. Chování trub je závislé
na poměru tuhosti potrubí a okolní zeminy.
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Zóna
pečlivého
obsypu
2α
2α
Lože
Lože
Potrubí tuhé
Potrubí pružné
Zóna
zásypu
Obsyp
q
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
200
Uložení trub a výpočtová metoda Fascikl 70
Typy uložení/druhy a návrh
Základní parametry pro určení typu uložení jsou tři:
– charakteristika zeminy (typ 1, 2 nebo 3),
– způsob hutnění (NC, CC, CCV),
– způsob odstranění pažení.
– Uložení PROSTÉ: je uložení bez zhutnění – NC – (bez hutnicích prostředků, nekontrolované, neověřené) s vytažením pažení po zásypu potrubí.
• Podle těchto tří faktorů je možné určit optimální řešení pokládky pro
dané prostředí.
Fascikl 70 tedy umožňuje navrhnout výhodné kombinace uložení
vzhledem k rezervě v mechanické odolnosti potrubí.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
■ Poznámky
Výběr mezi typy uložení se provede podle všeobecných doporučení
Fasciklu 70 a namáhání vznikajícího od výšky krytí a příslušného
pohyblivého zatížení uvedeného v kapitole „Základní vlastnosti systému
INTEGRAL“ – Přípustné výšky krytí.
Vysoká mechanická odolnost potrubí INTEGRAL
všeobecně dovoluje ekonomické řešení vzhledem
k ceně pokládky (přídavné materiály, nutnost a intenzita hutnění, odstranění pažení, atd.)
Spolehlivost a bezpečnost je zajištěna a garantována troubami a ne
úrovní provádění stavby.
Osazené pažení
– Uložení STANDARDNÍ: je uložení s kontrolovaným hutněním
– CC– (hutnicí prostředky jsou kontrolovány, mistr se zaručuje za
dodržení způsobu hutnění) s vytažením pažení po provedení hutněných
vrstev.
2α
2α
ǹ
Ǻ
2α
– Uložení PEČLIVÉ: je uložení s kontrolovaným a ověřeným hutněním – CCV– (odpovídá hutnění kontrolovanému ale s povinností ověřit
výslednou míru zhutnění, která má být určena projektem, min. 90%
Proctora) s vytažením pažení před hutněním vrstev.
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
2α
DALŠÍ
TISK
2α
KONEC
201
Uložení trub a výpočtová metoda Fascikl 70
Provádění lože a zásypu
Lože a zásyp musí být provedeny z vhodných materiálů podle
požadované úrovně míry zhutnění.
Jestliže se uvažuje s použitím vykopané zeminy, je třeba
odstranit částice náchylné k vyplavení.
– Bez zhutnění: uložení bez použití hutnicích prostředků a bez
kontroly nebo ověření zhutnění.
Obsyp
– Hutnění kontrolované: kontrola
použitých hutnících prostředků,
v tomto případě, dozor investora
prověří způsob provádění a dodržení předpokládaných dispozic
hutnění dodavatelem stavby.
Je-li předepsáno hutnění lože, bude provedeno lehkými přístroji
(BS 100, hutnicí žábou, pěchem) a podobně, aby se předešlo zborcení
plochy lože nebo vyboulení lože v úrovni potrubí.
Výběr hutnicích strojů a pěchů pro provedení zásypu je závislý na kvalitě zeminy, dispozici pažení a výšce zásypu nad vrchem potrubí.
V případě ukládání potrubí do výkopu pod vozovku se použijí příslušné
normy a předpisy.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Hutnění obsypu
– Hutnění kontrolované a ověřené:
jako výše, ale navíc s ověřením
dosažené míry zhutnění (≥ 90 %
Proctora).
Hutnění vlastního zásypu
I
TISK
KONEC
202
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
203
Speciální ukládání potrubí
Pokládka ve svahu
Pokládka potrubí z tvárné litiny ve svahu se může provádět dvěma
způsoby:
– provedením opěrného betonového bloku pro každou troubu,
– provedením opěry na horním konci šikmého uzamčeného úseku
(betonový blok nebo uzamčený úsek).
Kotevní
objímka
AXIÁLNÍ SÍLA
Posouvající síla
α
P
KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH TRUB
Kotevní objímky
Nezamčené
spoje
Tento způsob je vhodný pro potrubí
položená nad zemí:
– Jeden opěrný blok za každým
hrdlem trouby.
– Pro lepší opření o betonové bloky
jsou hrdla obrácena směrem proti
svahu.
– Mezi hladkým koncem trouby
a dnem hrdla se nechává vůle
10 mm k absorbování dilatace
(klasické podmínky pokládky se
spoji EXPRESS a STANDARD).
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
KOTVENÍ UZAMČENÉHO ÚSEKU
Zámkové spoje
V určitém sklonu svahu je tření
mezi potrubím a zeminou nedostatečné k zajištění potrubí proti
posouvající síle. Je tedy nutné zachytit axiální složku síly kotevním
blokem nebo zámkovými spoji
v hrdlech trub, přičemž se obě tyto
techniky mohou doplňovat.
Zjednodušeně lze říci,že potrubí
musí být kotveno, je-li sklon svahu
větší než:
– 20 % u potrubí uložených mimo
výkop,
– 25 % u potrubí uložených do
výkopu.
q
Uzamčené horní koleno
L
α
Tato technika je vhodná pro potrubí
ukládaná do výkopu. Spočívá
v ukotvení zamčeného úseku:
– buď kotevním blokem umístěným za hrdlem první trouby
nahoře,
– nebo odpovídající uzamčenou
délkou potrubí (L) za horním
kolenem v rovinné části.
Maximální axiální síla je přenášena
prvním zámkovým spojem pod
kotevním blokem. Tato síla je
závislá nejen na sklonu svahu, ale
stejně tak na délce zamčeného
úseku.
Přípustná maximální uzamčená
délka je tedy dána maximální
únosností zámkového spoje.
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
■ Poznámka
Je-li délka svahu větší než je povolená délka uzamčeného úseku, je
možné ji rozdělit na několik nezávislých uzamčených částí, z nichž každá
je zajištěna betonovým opěrným blokem umístěným na začátku úseku.
V takovém případě se nezamykají spoje na krajích úseků.
■ Doporučení pro provádění
Je nezbytné postupovat při pokládce potrubí směrem shora dolů, aby se
zámkové spoje samy aktivovaly tahem způsobeným vahou trouby.
I
TISK
Viz kapitola „Technické specifikace výrobků INTEGRAL“ zámkové
spoje.
KONEC
204
Speciální ukládání potrubí
Pokládka ve svahu
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
DIMENZOVÁNÍ KOTEVNÍHO BLOKU
■ Předpoklady výpočtu
L
∅D
0,3 m
0,3 m
■ Rozměry opěrného bloku:
a
H
α
F
G
B
R
a
• Výslednice R prochází střední třetinou základny bloku.
• Zanedbává se působení hydraulického tlaku na horní koleno.
: výška patky opěrného bloku (v m)
α
: sklon (ve stupních)
F
: posouvající síla (v N)
L
: délka základu (v m)
B
: šířka základu (v m)
H
: výška opěrného bloku (v m)
W
: váha trouby nebo úseku potrubí naplněného vodou (v N)
S
: průřez (v m2)
Pmax : přípustný provozní tlak zámkového spoje (v Pa)
f
: koeficient tření mezi zeminou a troubou
φ
: úhel vnitřního tření zeminy
G
: váha opěrného bloku (v N)
γ
: objemová váha betonu (22 000 N/m3)
D
: průměr potrubí (v m)
B = D + 0,6
6F cos α
L = ————
γ.B
H = 0,5 Ltg α + a (a = 0,10 m mini)
G = γ LBH
Kde : F = W (sin α – f cos α)
f = α2 tg (0,8 φ) přičemž:
α2 = 1 (pro troubu se základním povrchem)
2
troubu s polyetylenovým obalem PE nebo polyuretanem PU).
α2 = ––(pro
3
§``````
ǹ
Ǻ
■ Další podmínky, které je třeba ověřit:
– pevnost zámkového spoje: W < Pmax.S
F cos α
– zajištění proti posunu opěrného bloku: ———— ≤ 0,9 tg φ
G
(neplatí-li, je třeba zvětšit H).
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
205
Speciální ukládání potrubí
Pokládka na mostě
Položit potrubí sestavené z hrdlových trub na most znamená vyřešit:
– uložení na podpěrách,
– vyrovnání tepelných dilatací,
– ukotvení prvků namáhaných hydraulickým tlakem,
– ochranu proti mrazu je-li to nutné.
Existují dva základní principy pokládky, volba mezi nimi je závislá na
typu mostu:
– potrubí pevně spojené s mostem,
– potrubí uložené nezávisle na mostu.
Dále uvedené případy představují obvyklé situace pokládky na most;
jsou uvedeny jako možné příklady a nevyčerpávají různorodost situací,
které se mohou vyskytnout.
Každý most je zvláštní případ a musí být na něj nahlíženo specifickým
způsobem. Zejména je třeba předem ověřit, zda most potrubí unese
a zda je možné kotvení podpěr do mostu.
Typová podpěra
Gumová
podložka
Typová podpěra
2α
Upevňovací
objímka
Tradiční zděný most s malým rozpětím
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
POTRUBÍ PEVNĚ SPOJENÉ S MOSTEM
Gumová
podložka
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Upevňovací
objímka
Most s volně uloženým koncem
L
∆
I
TISK
KONEC
206
Speciální ukládání potrubí
Pokládka na mostě
■ Podpěry
L
– Pod každou troubou jedna podpěra.
– Podpěra je vždy hned za hrdlem.
– Podpěrné sedlo (α = 120° zajistí vhodné uložení).
– Upevňovací objímka.
– Gumová ochranná podložka.
∆L
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Izolované potrubí INTEGRAL
se zámkovými spoji
■ Tepelné dilatace
Relativní dilatace: Každá objímka musí být dostatečně utažena,
aby tvořila spolu s mostem pevný bod.
Mezi jednotlivými podpěrami působí hrdlový spoj jako
kompenzátor dilatací, tím, že vyrovná dilataci jedné délky trouby.
Celková dilatace (∆L): celková dilatace potrubí je na koncích mostu
vyrovnávána v závislosti na amplitudě buď jednoduchým hrdlovým
spojem (případ tradičního zděného mostu s malým rozpětím) nebo
kompenzátorem dilatací o dostatečné kapacitě (případ mostu s volně
uloženým koncem).
■ Kotvení
Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, T-kusy, uzávěry…) musí být stabilizován kotvicím systémem.
Podpěry musí být navrženy tak, aby udržely potrubí osově vyrovnané
a aby přenesly hydraulické síly.
POTRUBÍ ULOŽENÉ NEZÁVISLE NA MOSTĚ
■ Podpěry
Každá podpěra je pevně spojena s potrubím a je oddělená, nezávislá na
pohybech mostu. Existuje několik možností, kluzné uložení, valivé, na
koleji nebo na válečcích, v závislosti na velikosti dilatací.
Síly vznikající posunováním po podpěrách musí být v souladu se systémem kotvení potrubí:
– pod každou troubou jedna podpěra
– podpěra je vždy hned za hrdlem
– podpěrné sedlo
– upevňovací objímka
– ochranná kaučuková podložka.
ǹ
Ǻ
■ Tepelné dilatace
Potrubí se rozpíná nebo smršťuje nezávisle na mostu. Spoje jsou uzamčeny: usnadňují montáž a podílejí se na působení celkové dilatace
potrubí. Tato dilatace ∆L je vyrovnávána na volném konci mostu
kompenzátorem dilatace dostatečné kapacity.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
■ Kotvení
Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, T-kusy, uzávěry…) musí být stabilizován kotvicím systémem.
Posuvné podpěry musí být navrženy tak, aby udržely potrubí osově
vyrovnané a přenesly účinky hydraulických sil..
I
■ Kompenzátor
TISK
Zvláštní případy konzultujte s techniky výrobce.
KONEC
207
Speciální ukládání potrubí
Pokládka nad zemí
Položit potrubí sestavené z hrdlových trub nad zemí znamená vyřešit:
– uložení na podpěrách,
– vyrovnání tepelných dilatací,
– ukotvení prvků namáhaných hydraulickým tlakem.
Potrubí z tvárné litiny s hrdlovými spoji nabízí jednoduché řešení při
realizaci nadzemních potrubí.
Upevňovací
objímky
(pevné body)
Výhoda potrubí z tvárné litiny spočívá v tom, že není třeba
navrhovat a osazovat speciální kompenzátory dilatací.
Pevné body: každá objímka musí být dostatečně utažena, aby tvořila
pevný bod (navrhnout dostatečnou šířku objímek).
Vyrovnávání dilatací: mezi jednotlivými podpěrami působí hrdlový
spoj jako kompenzátor dilatací tím, že vyrovná dilataci jedné délky
trouby.
Elastomerová
podložka
– Podpěrné sedlo (α = 120° je
vhodné uložení),
– upevňovací objímku používat
s ochrannou elastomerovou podložkou.
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Hrdlové spoje
(kompenzují
dilatace)
PODPĚRY
Upevňovací
objímka
OBSAH
TEPELNÁ DILATACE
V následujících odstavcích jsou popsány obecné principy klasického
řešení s hrdlovými troubami STANDARD.
– Pod každou troubou jedna
podpěra,
– podpěra je vždy hned za hrdlem.
q
KOTVENÍ
2α
dF
Betonová podpěra, patka
dF
dθ
dF
Každý prvek namáhaný hydraulickým tlakem (kolena, T-kusy,
uzávěry…) musí být stabilizován
kotvicím blokem.
Změny směru s velkým
poloměrem zakřivení
mohou být realizovány
prostým vychýlením spojů (v mezích povolených tolerancí). V tom
případě je třeba zesílit příslušné
podpěry, po posouzení hydraulických sil vznikajících ve vychýlených spojích.
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
208
Speciální ukládání potrubí
Pokládka ve zvláštních podmínkách
• Optimální ekonomické řešení trasy kanalizační sítě nebo respektování
okolního prostředí může vést investora k úvahám o zvláštních technických řešeních, aby se snížila celková cena investice.
• PAM provádí na objednávku klientů studie k vyhodnocení problémů
v takovýchto případech a navrhne optimální řešení.
Týká se to zejména řešení následující problematiky:
– pokládka na dno řeky,
– splavování,
– pokládka na pilotách,
– pokládka v zónách jímání vody,
– průchod hrází.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
209
Vstupy do sítí
Přípojky – čisticí a revizní kusy, odbočky
Systém INTEGRAL nabízí osvědčená řešení k napojení
přípojek při zachování požadovaných vlastností sítě (bezpečnost a spolehlivost připojení, nepropustnost, mechanická
pevnost, odolnost na korozi, použitelnost pro různý materiál
potrubí používaný v oblasti odvodnění).
ČISTICÍ KUS
(PRO PŘÍPOJKY DN 150 NEBO DN 200
S OTVOREM 400 x 150 NEBO 400 x 200)
HORNÍ
REVIZNÍ KUS BEZ PLOMBY
(PŘÍPOJKA DN 150 – VSTUP DN 250)
■ Horní část: s vloženou redukovanou spojkou, která umožňuje
jednoduché připojení na běžné
materiály (viz kapitola Technické
specifikace výrobků INTEGRAL).
■ Dolní část: hladký konec
INTEGRAL
k napojení na hrdlo INTEGRAL.
DOLNÍ
HORNÍ
■ Zvýšení vstupní části: Napojení seku trouby INTEGRAL na
spoj I.M. DN 250.
■ Doporučení pro osazení
Tento kus může být osazen buď v betonové šachtě nebo přímo do země.
V druhém případě je vhodné provést betonovou patku pro výškovou
stabilizaci.
INTEGRAL
DOLNÍ
■ Horní část: hrdlo Intermaterial (varianty připojení viz kapitola
Technické specifikace výrobků INTEGRAL).
■ Dolní část: hladký konec k napojení na hrdlo INTEGRAL.
■ Doporučení pro osazení
Přístupnost tohoto čisticího kusu pro údržbu nebo kontrolu je velice
snadná při osazení v betonové šachtě.
REVIZNÍ KUS S PLOMBOU
(PŘÍPOJKA DN 150 – VSTUP DN 250)
HORNÍ
INTEGRAL
DOLNÍ
Tato tvarovka je stejná
jako revizní kus bez
plomby s tím, že vstup
DN 250 je opatřen rozpínací zátkou s plombou a uvnitř odbočky
je uzavírací přepážka. Revizní kus
s plombou znemožňuje připojení
objektů na veřejnou síť bez souhlasu provozovatele, odstraněním
přepážky provozovatel přípojku
zprovozní.
Vstup DN 250 je se spojem I.M., který umožní zvýšení tvarovky pomocí
seku trouby INTEGRAL.
Na tento sek je možné osadit rozpínací zátku s plombou.
210
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
Vstupy do sítí
Přípojky – čisticí a revizní kusy, odbočky
MONOLITICKÝ KUS
(PŘÍPOJKA DN 150 – VSTUP DN 250)
PŘÍPOJKOVÝ KUS PRO STOKY DN 400
(TĚLO DN 400 – VÝTOK DN 200)
Tento kus není nutné zvyšovat.
Dodán může být podle potřeby ve
dvou výškách.
Kus se osazuje v místě odbočky
pro pozdější připojení.
Splašky se přivádí troubou shora.
INTEGRAL
DOLNÍ
HORNÍ
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
DOLNÍ
Reference
Výška H
AS 25 N3G
AS 25 N4G
1,00 m
1,40 m
■ Horní část: hladký konec umožňuje připojení na běžné materiály
(DE = 160). Tento konec odbočky se může před napojením přípojky
uzavřít rozpínací zátkou.
■ Dolní část: hladký konec k napojení na hrdlo INTEGRAL.
■ Doporučení pro osazení: Tento kus může být osazen do betonové
šachty nebo přímo do země, v každém případě je nutné provést betonovou
patku (240 x 260) pro výškovou stabilizaci.
ǹ
Ǻ
■ Nastavení: kus se dodává se spojem IM DN 400, což umožňuje
připojení seku trouby INTEGRAL.
■ Výtok: hladký konec k napojení na hrdlo INTEGRAL.
■ Poznámka: na objednávku možno dodat verzi se sifonem.
PŘÍPOJKOVÝ KUS DN 400 PŘÍMÝ
S MOŽNÝM BOČNÍM PŘIPOJENÍM
(VTOK A VÝTOK DN 200)
(BOČNÍ VTOKY DN 150 NA OBJEDNÁVKU)
HORNÍ
AMONT
■ Doporučení pro osazení:
Betonový podklad garantuje stabilitu kusu.
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
DOLNÍ
DALŠÍ
TISK
KONEC
211
Vstupy do sítí
Přípojky – čisticí a revizní kusy, odbočky
Přípojkový kus – vstup DN 300
A) Přímý s výtokovou otočnou koncovkou (pro spád 3%)
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ZVYŠOVACÍ NÁSTAVCE
■ Horní část přípojkového kusu
(z budovy)
■ Litinové DN 300
Předpokládá se sek trouby INTEGRAL.
Hrdlo přípojkového kusu má spoj IM a centrovací kroužek (bílé barvy).
Je opatřen redukovanou spojkou pro snadné
a nepropustné připojení potrubí z běžně používaných materiálů DN 100.
■ Dolní část přípojkového kusu
■ Zátka nástavce
Hladký konec k napojení do hrdla
INTEGRAL DN 125 nebo DN 150.
Otočná koncovka se může natočit o max. 20°
dolů, doprava nebo doleva.
Pro utěsnění použít zátku reference AG 30 B1
AD, která se osadí z vnějšku na sek litinové
trouby.
■ Doporučení pro osazení
■ Nástavce z PVC DN 315
Tento kus může být osazen do betonové
šachty nebo přímo do země, v druhém případě
je třeba provést podklad z betonu pro dobrou
stabilitu.
Předpokládá se trouba CR4 nebo CR8. Centrovací kroužek (bílé barvy) se musí zasunout na
maximum, aby byla zaručena nepropustnost.
B) Přípojkový kus přímý s pevnou odbočkou
Je verzí výše popisovaného kusu.
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
h
H
■ Horní část přípojkového kusu
L
Je opatřen redukovanou spojkou pro snadné
a nepropustné připojení potrubí z běžně používaných materiálů DN 100.
■ Zvyšovací víko
■ Dolní část přípojkového kusu
Hladký konec k napojení do hrdla INTEGRAL DN 125 nebo DN 150.
PVC
■ Doporučení pro osazení
Tento kus může být osazen do betonové
šachty nebo přímo do země, v druhém případě
je třeba provést podklad z betonu pro dobrou
stabilitu.
Osadí se dovnitř nástavce.
Zvýšení 10 cm.
Reference:
– pro litinový nástavec: RE 30 S4 FD
– pro nástavec z PVC: RE 30 S4 PD
I
TISK
KONEC
LITINA
212
Vstupy do sítí
Přípojky – čisticí a revizní kusy, odbočky
Přípojkový kus – vstup DN 300
A) Odkalovací s výtokovou otočnou koncovkou
(výška usazovacího prostoru 100 mm)
H
h
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
■ Litinové DN 300
Předpokládá se sek trouby INTEGRAL.
Hrdlo přípojkového kusu má spoj I.M. a centrovací kroužek (bílé barvy).
Je opatřen redukovanou spojkou pro snadné
a nepropustné připojení potrubí z běžně používaných materiálů DN 100.
L
OBSAH
ZVYŠOVACÍ NÁSTAVCE
■ Horní část přípojkového kusu
(z budovy)
■ Dolní část přípojkového kusu
■ Zátka nástavce
Hladký konec k napojení do hrdla
INTEGRAL DN 125 nebo DN 150.
Otočná koncovka se může natočit o max. 20°
dolů, doprava nebo doleva.
Pro utěsnění použít zátku reference AG 30 B1
AD, která se osadí z vnějšku na sek litinové
trouby.
■ Doporučení pro osazení
■ Nástavce z PVC DN 315
Tento kus může být osazen do betonové
šachty nebo přímo do země, v druhém případě
je třeba provést podklad z betonu pro dobrou
stabilitu.
Předpokládá se trouba CR4 nebo CR8. Centrovací kroužek (bílé barvy) se musí zasunout na
maximum, aby byla zaručena nepropustnost.
B) Přípojkový kus odkalovací s pevnou odbočkou
Je verzí výše popisovaného kusu.
q
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
PVC
■ Horní část přípojkového kusu
+
ZVĚTŠIT
Je opatřen redukovanou spojkou pro snadné
a nepropustné připojení potrubí z běžně používaných materiálů DN 100.
-
ZMENŠIT
■ Zvyšovací víko
■ Dolní část přípojkového kusu
Hladký konec k napojení do hrdla
INTEGRAL DN 125 nebo DN 150.
PVC
■ Doporučení pro osazení
Osadí se dovnitř nástavce.
Zvýšení 10 cm.
Reference:
– pro litinový nástavec: RE 30 S4 FD
– pro nástavec z PVC: RE 30 S4 PD
I
Tento kus může být osazen do betonové šachty nebo přímo do země, v druhém případě je
třeba provést podklad z betonu pro dobrou
stabilitu.
TISK
KONEC
LITINA
213
Vstupy do sítí
Stokové sítě – vstupní T kusy – revizní víka
■ Čisticí T kus DN 400
■ Revizní T kus DN 400
Tyto neprůlezné T kusy umožňují vsunutí přístrojů pro údržbu (čisticí,
kontrolní) na gravitačním potrubí:
– Jsou k dispozici pro DN 150, 200, 250, 300.
– T kusy jsou dodávány se všemi třemi spoji I.M.
Tento kus umožňuje vstup do sítě, použije se ke vsunutí čisticího nebo
kontrolního zařízení.
Doporučení pro osazení
T kus se namontuje před uložením do výkopu.
– Osadit těsnění víka.
– Osadit víko.
– Klíčem č. 27 utáhnout postupně 4 uzavřené matky víka.
Nástavec
Použít sek trouby INTEGRAL nebo troubu z jiného běžně používaného
materiálu s DE 425,8 až 432,8 mm.
Doporučení pro montáž
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
Litina Integral
DN 400
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
214
q
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
215
Vstupy do sítí
Stokové sítě – vstupní T kusy
SVAŘOVANÁ ODBOČKA DN 400 PRO STOKY
DN 600 AŽ DN 2000
Tyto odbočky navařované na trouby INTEGRAL jsou vyráběny
a dodávány na objednávku.
Každá objednávka musí být konzultována kvůli přesnému určení DN
stoky, užitné délky, umístění osy odbočky od hrdla a typu požadovaného
spoje odbočky:
■ Odbočka s hladkým koncem
■ Odbočka s přírubou PN 10
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU
– Svařované odbočky se osazují podle postupů platných pro trouby
INTEGRAL. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat pokládání do
výkopu, při manipulaci, aby se nepoškodil konec navařené odbočky.
– Napojení na odbočku musí být spojem STANDARD, spojkou pro dva
hladké konce nebo přírubou.
Tuhá spojení (např. příruba) nejsou vhodná.
Poznámka: odbočky větší nebo více odboček najednou konzultujte
s techniky výrobce.
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
■ Odbočka s hrdlem
I
TISK
KONEC
216
Vstupy do sítí
Připojení na betonové šachty
yy
@@
€€
ÀÀ
;;
;;
;
@@
€€
ÀÀ
;;
yy
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
PŘIPOJENÍ NA BETONOVÉ ŠACHTY
■ Šachtová přechodka INTEGRAL
Přechodka umožňuje pružné a nepropustné spojení mezi troubou
a vstupní šachtou.
Mohou být osazeny do prefabrikovaných šachet i do šachet monolitických prováděných na stavbě.
Připojení je možné pomocí dvou typů přechodek.
;;;
;;;
;;;
;;
;;
• Prefabrikovaná šachta
Osazení přechodek je součástí výrobního procesu prefabrikátu. Tloušťka
betonové stěny pro osazení přechodky nesmí být menší než 140 mm pro
přechodky DN 150 až 600.
Pro DN větší než 600, mohou být vnější strany slícovány se stěnou
betonové šachty.
• Šachta monolitická
■ Spoj / nepropustnost
;;;
;;;
■ Osazení
• Přechodka se spojem
STANDARD
V případě dodatečně bedněné a betonované monolitické šachty jsou
přechodky již osazeny na troubách.
Tento operativní způsob umožňuje vyloučit rizika při spojování nebo
špatného osového vyrovnání mezi stokou a šachtou.
Pro malé profily (DN 150 až 600) je třeba předpokládat tloušťku betonové stěny o 2 až 3 cm větší na obou vnějších stranách přechodek.
Použít třeba polystyren jako potřebné dobednění.
ǹ
Ǻ
– Rozsah DN 150 až DN 2000 se
spojem STANDARD.
– Tyto přechodky jsou spíše určeny
do monolitických šachet.
• Přechodka se spojem I.M.
Rozsah DN 150 až DN 400 (mimo
DN 350) umožňuje spojení se
stokami z litiny INTEGRAL. Koncepce spoje ulehčuje jeho montáž.
Tyto jsou určeny do prefabrikovaných vstupních šachet.
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
;;
;;
KONEC
217
Vstupy do sítí
Osazení šachty z tvárné litiny
Litinová šachta vyrobená na objednávku zaručuje naprostou nepropustnost vstupu a umožňuje přesné provedení podle požadavků a objednávky
klienta.
Monoblok je dílem, které je možné ihned osadit a provést připojení.
;;;;;
;
;;;;
;
;;;;
;;;;;;;
;; ;
;
;
;
;
;
;
;;;;
;;;
;;;
Ukotvení je jednoduché díky čtyřem otvorům v patkách spodní části.
Jsou možné různé techniky osazení podle dostupných zařízení a způsobu
provádění zásypu šachty.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
218
Vstupy do sítí
Montáž betonové šachty
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
219
Zkoušení sítí
Zkouška nepropustnosti gravitačních sítí
■ Princip
max 4 m
1. Síť DN < 1200 bez spodní vody nebo s hladinou spodní vody do
0,5 m pod nejvyšším bodem potrubí
1. případ
max 10 m
ZKOUŠKA NEPROPUSTNOSTI VODOU
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Metoda ověřuje, že zkoušený úsek potrubí udrží maximální
množství napuštěné vody po dobu 30 minut, přičemž testovaná
část je předem napuštěna vodou podle nasákavosti materiálu
potrubí.
■ Zkouška
2. případ
Celá síť.
Potrubí zasypané.
Způsob
provádění
Napuštění vodou (k nasáknutí):
– Litina: 1 h.
– Beton: 24 h.
– Kamenina: 1 h.
– PVC: 1 h.
Tlak:
1. případ: úsek potrubí se šachtou
Plnění horní šachty:
– max. 0,4 baru (4 m vodního sloupce) v horní šachtě,
– max. 1 bar (10 m vodního sloupce) v dolní šachtě.
2. případ: úsek potrubí bez šachty
– zkušební tlak 0,4 baru (4 m vodního sloupce) působící
na horním konci a maximálně 1 bar (10 m vodního
sloupce) na dolním konci úseku.
Kontrolní
parametr
Množství vody potřebné k vyrovnání ztrát je
závislé na druhu materiálu potrubí (v rozmezí
od 1 do 10 pro litinu až beton).
Množství dopouštěné vody jsou určena Fasciklem 70, v tabulce na
následující stránce jsou udána množství vody pro potrubí z litiny.
4m
Provedení
max 10 m
Fascikl 70
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Je rovněž přípustná metoda „W“ podle normy ČSN EN 1610.
I
TISK
KONEC
220
Zkoušení sítí
Zkouška nepropustnosti gravitačních sítí
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
TROUBA INTEGRAL (hodnoty pro 1 m trouby)
DN (mm)
Omočená plocha (m2)
Objem potrubí (m3)
Maximální množství
dopuštěné vody (l)
100
0,3141
0,008
0,013
125
0,3927
0,012
0,016
150
0,4712
0,018
0,019
200
0,6283
0,031
0,025
250
0,7854
0,049
0,031
300
0,9425
0,071
0,038
400
1,2556
0,126
0,050
500
1,5708
0,196
0,063
600
1,8850
0,283
0,075
700
2,1991
0,385
0,088
800
2,5133
0,503
0,100
900
2,8270
0,636
0,113
1 000
3,1416
0,785
0,126
1 200
3,7699
1,131
0,151
1 400
4,3982
1,539
0176
1 600
5,0266
2,011
0,201
1 800
5,6540
2,543
0,226
2 000
6,2832
3,142
0,252
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
221
Zkoušení sítí
2. Síť DN < 1200 ve spodní vodě s hladinou > 0,5 m nad nejvyšším
bodem potrubí
■ Princip
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Hladina spodní vody
h > 0 ,5 m
Zjišťuje se průtok ovlivněný spodní vodou.
Potrubí uložené do spodní vody
Zkouška proběhne úspěšně, když se prokáže, že výtok na spodním konci
zkoušeného úseku má menší hodnoty než jsou hodnoty udané v tabulce
pro zkoušku ad. 1.
3. Síť DN ≥ 1200 bez spodní vody nebo ve spodní vodě s hladinou
< 0,5 m nad nejvyšším bodem potrubí
Vizuální kontrola je možná.
Zkoušky se mohou provádět stejně jako pro menší průměry nebo eventuálně spoj po spoji.
V tomto případě:
– je zkušební tlak 0,4 bary (4 m sloupce vody),
– doba trvání 30 minut bez nasakování,
– objem napouštěné vody musí být menší než objem určený pro 1 m
potrubí.
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
4. Síť DN ≥ 1200 ve spodní vodě s hladinou > 0,5 m nad nejvyšším
bodem potrubí
Sledují se průsaky spodní vody jako u menších DN.
I
TISK
KONEC
222
Zkoušení sítí
Zkouška nepropustnosti vzduchem
PRINCIP
VÝHLED
Metoda ověřuje nepropustnost úseku potrubí (trouby a šachty)
vzduchem při nízkém tlaku (10, 50, 100 – 200 milibarů).
Norma ČSN EN 1610 popisuje možné různé způsoby.
Fascikl 70 neurčuje pravidla pro zkoušení vzduchem.
Zkoušení vzduchem je jednodušší na provedení, tedy levnější, mělo by
být více používáno, také umožňuje komplexnější kontrolu sítě.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Zkoušky nepropustnosti vzduchem se provádějí na komplexu sítě: stoka,
šachta, přípojka, odbočka.
ǹ
Ǻ
Zkouška je v normě ČSN EN 1610 nazývána „Metodou L“
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
INTEGRAL A ZKOUŠKA VZDUCHEM
Systém INTEGRAL vyhoví všem typům zkoušek a PAM
garantuje u svých výrobků nepropustnost při 100 milibarech
(trouby a šachty).
KONEC
223
Zkoušení sítí
Ověření průtočných podmínek
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
KONTROLA POMOCÍ TV, KAMEROVÁ ZKOUŠKA
Tato metoda dovoluje kontrolovat plynulost toku vody, průtočných
podmínek (napojení přípojek) a infiltrace (v případě spodní vody).
Nenahrazuje zkoušku nepropustnosti.
■ Princip
Při kontrole se vsune videokamera do potrubí a její záběry jsou přenášeny na obrazovku umístěnou ve vozidle na povrchu terénu. Zjištěné
anomálie (poškození, špatně osazené těsnění, vadné přípojky, protispády)
jsou zaznamenávány.
;;
;;
;
;
;;
■ Přednosti
– Kontrola se provádí po provedení zásypu výkopu.
– Možnost záznamu anomálií.
– Rychlost kontroly: 500 m/den.
– Metoda odhalí různé typy poruch (rozbití, perforace, rozpojení trub,
proražení odboček atd.).
■ Nevýhody
– Drahé a značkové vybavení.
– Provádění speciálními firmami, zvýšené náklady na přesun.
– Metoda nenahrazuje zkoušku nepropustnosti. Umožňuje jen zjištění
druhu stávajících vad.
– Určité vady nepropustnosti nebývají nalezeny: chybějící nebo špatně
osazené těsnění…
– Rozbor a vyhodnocení snímků musí být provedeno profesionálně.
ǹ
Ǻ
DALŠÍ
ZPĚT
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
I
TISK
KONEC
224
Kontrola míry zhutnění
Definice hutnění (podle Fasciklu 70)
TŘI ÚROVNĚ KVALITY HUTNĚNÍ
TEST
■ Bez zhutnění : provedení obsypu nevyžaduje hutnící prostředky ani
žádnou kontrolu nebo ověřování.
■ Hutnění kontrolované: kontrola způsobu hutnění prováděného
obsypu, přičemž dodavatel prací předkládá zodpovědnému vedoucímu
stavby hlášení o způsobu provádění a kontrole hutnění podle stanovených kriterií. Ověření provedených prací se nevyžaduje.
■ Hutnění kontrolované ověřené: jako výše ale s tím, že se provádí
kontrola výsledků provedeného hutnění (≥ 90% OPN) (*).
Zhutnění musí být zkontrolováno před provedením vozovek a chodníků,
jedná se o zónu obsypu.
Test se provádí sondami pomocí penetrometru.
Je potřeba postupovat se vší opatrností, aby se nepoškodilo potrubí.
q
OBSAH
p
KONTAKTY
9
ÚVOD
ZAČÁTEK
Ǻ
ZPĚT
Počet úderů
Nedostatečně
zhutněný
obsyp
Hloubka
+
ZVĚTŠIT
-
ZMENŠIT
Kontrola hutnění může být prováděna i technikou zarážené sondy.
Výsledek je zaznamenáván ve formě diagramu (viz výše).
I
TISK
KONEC
(*) OPN = OPTIMUM PROCTOR NORMAL
225
Download

kanalizace Integral III [pdf]