Technologie přímého odparu
Technická příručka pro zemní vrty
do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
Siège Social : THERMATIS Technologies
50 rue Pierre Seghers - Z.A de Morlon - 26800 Portes-Lès-Valence
Tél. : +33 (0)4 75 57 30 30 - Fax : +33 (0)4 75 57 24 00 - www.sofath.com
S.A.S au capital de 1 000 000 Euros - RCS Romans : B 408 193 639 - Code APE 4669 B
Société juridiquement indépendante – SOFATH est une marque de THERMATIS Technologies
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
Obsah
I.
Úvod...................................................................................str. 3
II.
Všeobecné zásady při budování vrtů pro technologii přímého
odparu................................................................................str. 4
III.
Provedení a vystrojení vrtu..................................................str. 8
2
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
I.
ÚVOD
Zemní vrty umožňují využití modelových řad Sofat Caliane a Sofath Natea všude tam, kde
vlivem nedostatku místa nebo přílišné svažitosti není možné vybudování plošného zemního
kolektoru.
Energie je odebírána ze země prostřednictvím chladiva, které koluje v měděných sondách
speciálně vyvinutých pro tento způsob jímání tepla.
Počet sond a jejich délka pro jednotlivé modely kompresorových jednotek jsou specifikovány
v následující tabulce:
Počet a délka vrtů
Kompresorové jednotky Caliane
Kompresorové jednotky Natea
2 * 20m
2 * 30m
Ca05.10
Ca07.10
MT5.10
3 * 30m
4 * 30m
Ca09.10
Ca12.10
MT7.10
MT9.10
5 * 30m
Ca15.10
MT11.10
Měděné zemní sondy SOFATH jsou potažené vrstvou polyethylenu zelené barvy o síle vrstvy
0,8mm. Vrstva polyethylenu zajišťuje dostatečnou pevnost sondy a současně ochranu vůči
chemickým vlivům hornin na měď.
Sondy jsou dodávány ve smotcích. Dolní úvrať sondy je řešena prostým ohybem a opatřena
chráničkou. (Směr dolů i nahoru je z jednoho kusu trubky tzn. beze sváru.)
3
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
Pevný díl na spodní úvrati sondy chrání ohyb trubky při zavádění sondy do vrtu.
S ohledem na povahu místních podmínek jsou sondy dodávány ve třech délkách:
- 61m (kód [email protected] : 90140) ;
- 70m (kód [email protected] : 90141) ;
- 80m (kód [email protected] : 90142).
Pro zajištění správného rozestupu směrů sondy byly vyvinuty speciální plastové rozpěry.
Rozpěry (kód [email protected] : 83815) jsou dodávány v množstvích po 100ks.
4
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
II. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PŘI BUDOVÁNÍ VRTŮ PRO
TECHNOLOGII PŘÍMÉHO ODPARU
Všeobecně platí, že čím ve větší vzdálenosti od sebe budou jednotlivé vrty umístěny, tím lepší
bude celková výtěžnost při přečerpávání tepla.
Musí být bezpodmínečně dodrženy 2 zásady:
1) Vzdálenost jednotlivých vrtů od sebe navzájem musí být minimálně 5m.
2) Délka trubních vedení od jednotlivých vrtů k napojovacímu místu musí být
stejná, aby byla zachována rovnováha poměrů v chlaďařské soustavě.
Příklad rozmístění vrtů pro technologii přímého odparu, kdy v pomyslných rozích čtverce jsou umísněny vrty a
uprostřed montážní šachta se sběrači. Tímto způsobem je zajištěna minimální vzdálenost vrtů od sebe navzájem
5m a současně stejná délka napojovacího trubního vedení od hrdla každého jednotlivého vrtu k montážní šachtě
s rozdělovači.
5
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
 Vrt
Aby při zavádění do vrtu nedošlo k požkození sondy, musí mít vrt minimálně 110mm v
průměru.
 Zabetonování vrtu
Vrt musí být zabetonován speciální cementovou směsí k tomuto účelu určenou s teplonosnou
charakteristikou dle ČSN (Stejný materiál jako v případě « klasických » vrtů, např. Bentonit
ap.)
V průběhu betonáže musí být sonda pod tlakem (dusík min. 25bar), aby ji betonová směs
nedeformovala. Doporučujeme betonovat vzestupně ode dna vrtu pomocí roury pro zavádění
betonu.
Ilustrační nákres vrtu
1 - kompresorová jednotka
2 – sonda
3 – teplonosné vrstvy hornin
4 – dolní úvrať sondy
5 – cementová směs
6
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
Normou schválené betonové směsi zajistí požadovanou těsnost a současně tepelnou vodivost.
Tepelná vodivost směsi musí být rovna nebo vyšší než 2 W/m.K.
Pažení
Co se týče pažení, existují v podstatě 2 možné přístupy :
1) Pokud je podloží složeno z nesoudržných hornin, musí vrtař « pažit », aby zabránil
možným sesuvům při hloubení. V tomto případě je třeba objednat sondy o délce pouze 61m a
v ústích vrtů je potom nadstavit na trase směrem k rozdělovačům (standardním
předizolovaným chlaďařským potrubím 3/8") V tomto případě je třeba počítat kromě
montážních šachet pro sběrače i s šachtami pro každé jednotlivé zakončení vrtu. Důvodem
jsou ohledy, které bereme na vybavení vrtaře. Pokud bychom totiž použili delší smyčku s
délkou « v jednom kuse až k rozdělovači, což je z důvodu minimalizace svárů žádoucí », vrtař
by nemohl vytáhnout své pažení.
Schema paženého vrtu
7
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
2) Pokud je podloží dostatečně soudržné a pažení není tudíž třeba, můžeme objednat sondy o
větších délkách (70 nebo 80m) a napojit je přímo až do rozdělovačů. V tomto případě budou
jednotlivá hrdla vrtů zahrnuta zeminou a stačí objednat montážní šachty pouze pro napojení
rozdělovačů.
8
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
III. PROVEDENÍ A VYSTROJENÍ VRTU
Jednotlivé etapy můžeme rozdělit následovně:
1) Vrtání:
• vrtař provede vrt
• minimální požadovaný průměr vrtu je 110mm
• vrtař sám posoudí nutnost provádět pažení či nikoliv.
2) Kontrola tlaku sond:
• sondy jsou dodávány natlakované dusíkem na 25bar.
• před jakoukoliv manipulací se sondama, prověřit manometrem tlak.
3) Odvinutí sondy.
Sondu po celé délce opatrně odvineme tak, aby její dolní úvrať s ochranným dílem ležela
nedaleko hrdla vrtu.
9
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
4) Nasazení plastových rozpěr.
Rozpěry se « zacvakávají » přímo na sondy. Doporučujeme umisťovat cca 1 rozpěru na každý
jeden délkový metr vedení.
Rozpěry zajišťují po celé délce udržování rovnoměrné vzdálenosti mezi směry sondy a tím
rovnoměrné jímání tepla.
10
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
5) Zavedení sondy do vrtu.
6) Vyjmutí pažení (eventuelně, viz. 2 možné přístupy k pažení).
7) Kontrola těsnosti sondy:
Kontrola těsnosti sondy pomocí manometru.
8) Zalití vrtu speciální cementovou směsí.
9) Opětovná kontrola tlaku:
Než budeme pokračovat, je nezbytné ještě jednou přistoupit k měření tlaku. Tlak dusíku v
sondě musí být stejný jako při expedici z výroby i po zabetonování tj. 25 bar.
11
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
10) Napojení v hrdle sondy.
V případě, že nesoudržnost terénu vyžadovala pažení, je zapotřebí napojit sondu v jejím hrdle.
V tomto případě bude rovněž nezbytné umístit nad každým hrdlem sondy montážní šachtu
tak, aby byly sváry ze servisních důvodů přístupné.
11) Napojení na rozdělovače vždy umístěné v montážní šachtě.
Sondy jsou napojeny do rozdělovačů, které jsou rovněž umístěny v montážních šachtách z
důvodu zachování servisního přístupu.
12
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
POZNÁMKY
13
Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek
V1.1 – únor 2011
14
Download

Technická příručka pro zemní vrty do malých hloubek