N E F I T F A S T O : ČISTÉ TEPLO – ČISTÝ ZISK
LINE
NÁVOD
K INSTALACI A POUŽITÍ
MODULINE IV
NEFIT
ECOMLINE
NEFIT
verze prosinec 96
2
Obsah části pro uživatele
1. Úvod
4
2. Nefit ModuLine IV, první seznámení
6
3. Obsluha
11
3.1
3.2
3.3
3.4
Všeobecné instrukce k obsluze
Nastavení teploty
Programování
Moduly pro ModuLine IV
11
12
14
25
4. Zkrácený návod programování časů
29
5. Servisní kódy a první kroky při poruše
32
Obsah části pro odborníky a pokročilé uživatele
6. Montáž a instalace
6.1
6.2
6.3
Instrukce pro montáž a instalaci ModuLine IV
Montáž modulů
Kalibrování senzorů
7. Ekvitermní regulace
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Funkce ekvitermního modulu
Standardní topná křivka
Volba topné křivky
Vyregulování topné soustavy
při ekvitermním řízení
Dostavení topné křivky
Seznam použitých výrazů
Možné problémy
8. Technická data
34
34
38
39
41
41
44
45
47
48
51
52
53
3
1 Úvod
Dříve než budete používat ModuLine IV, doporučujeme Vám
přečíst si v klidu tento návod. Zjistíte, že ModuLine IV se od
jiných programovatelných termostatů výrazně odlišuje.
Návod je rozdělen na část pro uživatele a část pro odborníky
a pokročilou obsluhu. Rozdělení bylo provedeno s ohledem
na požadavek co nejrychlejšího řešení běžných
uživatelských požadavků s možností ponechat stranou
technické podrobnosti.
Regulace ModuLine IV odpovídá
evropským normám (CE).
V oddílu 2 této příručky se dočtete, co dělá ModuLine IV tak
zvláštní.
V oddílu 3 "Obsluha" je přehledně vysvětleno, jak máte
ModuLine IV obsluhovat. Zhruba jsou rozlišeny tři úrovně
ovládání:
1. Nastavení teplot (první a vždy dostupná úroveň)
2. Programování časů (ovládací panel pod velkým krytem).
3. Moduly (ovládací panel pod malým krytem).
Oddíl 4 obsahuje instrukce pro časté úkony včetně
zkráceného návodu.
Oddíl 5 obsahuje rozšířený přehled provozních stavů a
servisní kódy kotlů spolupracujících s modulační regulací
ModuLine IV. Oddíl 6 obsahuje instrukce pro montáž.
Protože moduly jsou k dostání samostatně a mohou se
namontovat do ModuLine IV později, je zde také popsán
postup montáže modulů. Nakonec jsou popsány způsoby
nastavení instalačních parametrů a senzorů odborníkem.
Oddíl 7 obsahuje seznámení s provozem topné soustavy
regulované ekvitermní regulací a další nutné zásady při
použití tohoto typu regulace.
4
Obr.1: Ovládací úroveň 1
1 Úvod
Obr.2: Obslužná úroveň 2
5
Obr.3: Obslužná úroveň 3
2 Nefit ModuLine IV, první seznámení
ModuLine IV je programovatelná regulace speciálně
vyvinutá pro kotle Nefit EcomLine a kotel Nefit HRC 23 VT.
ModuLine IV je navržena pro použití v obytné místnosti,
případná kontrola nebo změna konfigurace může být
provedena bez toho, že by bylo nutné chodit do prostoru,
kde je umístěn kotel. ModuLine IV se odlišuje od jiných
programovatelných termostatů zejména:
1. Jednoduchou obsluhou: ModuLine IV může obsluhovat
každý.
2. Funkčností: ModuLine IV plní svou funkci regulace
teploty na velmi vysoké úrovni, především modulací
výkonu.
3. Flexibilitou: ModuLine IV může uspokojit mnohá, často
přehnaná přání zákazníka, zejména možností instalace
zvláštních modulů.
Tyto vlastnosti jsou dále podrobně popsány.
2.1
Jednoduchá obsluha!
U programovatelného termostatu v místnosti se nejčastěji
vyskytuje požadavek obsluhy co nejjednodušším způsobem
změnit standardní nastavení. V závislosti na vnějších vlivech
nebo osobní potřebě je žádoucí přizpůsobit standardní
nastavení regulace. Jinak řečeno, programové nastavení
pracuje ke spokojenosti jen tehdy, lze-li ho velmi jednoduše
měnit podle vlastních požadavků.
Obr.4: Provoz Ručně / AUTO
To platí pro všechny uživatele, ať už se jedná o nájemníky
a majitele nebo příležitostné návštěvníky včetně služby pro
hlídání dětí, uklízečky, dědečka a babičky, sousedky atd.
Tato filozofie obsluhy je realizována na ovládací úrovni I
formou velkého otočného knoflíku pro nastavení teploty.
U knoflíku je známá analogická stupnice, na které může
každý nastavit žádanou teplotu. V poloze 20°C je cítit malý
aretační odpor, aby bylo možné přesnější nastavení. Pokud
je ukazatel na knoflíku proti některé pozici stupnice, je
program vypnut a regulace přechází na manuální obsluhu.
V úplně nejnižší poloze ukazatele knoflíku proti označení
"AUTO", pracuje regulace podle programu v automatickém
režimu. V této poloze knoflíku je možné pomocí tlačítka + / naprogramovanou teplotu měnit. Změna nastavení teploty je
platná pouze pro aktuální časovou periodu. Otočný knoflík
6
s teplotní stupnicí je jako princip obsluhy takovým způsobem
univerzální a vyzkoušený, že jen málokdo může váhat při
jeho obsluze. Význam tlačítka + / - pro dočasnou změnu
nastavení teploty v poloze "AUTO" je jasný sám o sobě.
Také o něco méně obsluhou používané programování
časových úseků a požadovaných teplot bude po přečtení
oddílu 3 jednoduché.
2.2
Funkčnost regulace modulací výkonu
Ve standardním provedení je možné Nefit ModuLine IV
používat jako zdokonalený pokojový termostat, který
moduluje (mění) okamžitý výkon kotle podle pokojové
teploty: ModuLine IV je umístěn v obytné místnosti.
Regulace měří nepřetržitě teplotu v místnosti a určuje, jakým
výkonem má kotel v daném čase pracovat. Tím je zaručeno,
že kotel nikdy nehoří větším výkonem než je potřeba pro
dosažení a udržení požadované teploty.
Kotle Nefit EcomLine mohou poměrně dlouhou dobu
pracovat na velmi nízký výkon. Tato vlastnost přispívá k
dosažení co největšího tepelného komfortu, protože teplota
zůstává konstantní bez rušivých odchylek. Protože přitom
kotel pracuje v oblasti své nejvyšší účinnosti, je to zároveň
nejekonomičtější provoz, který oceníte v souvislosti s nižšími
provozními náklady.
Kotel Nefit EcomLine pracuje, pokud je potřeba v topné
soustavě udržovat teplotu pro vytápění požadovaných
místností. To je výhodou např. při otevření dříve uzavřeného
radiátoru, kdy dojde okamžitě k ohřevu radiátoru a vytápění
místnosti (např. studovna nebo jiná jen občas používaná
místnost).
Standardní provedení, které bylo právě popsáno, je
nejvhodnější regulací pro naprostou většinu topných
soustav.
2.3
Flexibilita regulace vybavením moduly
ModuLine IV může být vybavena různými moduly.
Komunikační modul je dodáván standardně viz obr. 5.
Pomocí komunikačního modulu je možné sledovat funkce
kotle, zda kotel ohřívá teplou vodu nebo pracuje do topení,
či odečítat teplotu TUV, aniž by bylo nutné opustit místnost.
7
Při případné poruše kotle je možné okamžitě odečítat
poruchové kódy. Tyto informace jsou pak velmi dobrým
vodítkem pro Vašeho servisního technika. Pomocí seznamu
servisních a poruchových kódů na konci tohoto návodu,
můžete ihned zjistit, co je nutné udělat pro odstranění
závady. V oddílu 5 návodu pro ModuLine IV je uvedena
tabulka s vysvětlením všech poruchových kódů.
1. Ekvitermní modul (viz obr. 6)
Obr.6: Ekvitemní modul
Obr.7: Regulační principy
Obr.8: Modul vlhkosti vzduchu
Osazením ekvitermního modulu do ModuLine IV je možné
pro regulaci využívat ekvitermní závislosti řízení. (Neplatí
pro kotel Nefit HRC 23 VT.) S tímto modulem je dodáváno
také čidlo venkovní teploty, které se připojuje do svorkovnice
kotle. Po osazení modulu je možné volit mezi třemi druhy
regulační závislosti:
1. pravá ekvitermní regulace
Natápěcí teplota je určována v závislosti na venkovní
teplotě. Pokud je venku chladněji, je natápěcí teplota
zvyšována a naopak. Tato metoda nesplňuje všechny
požadavky na regulaci v užitkových budovách a bytech,
protože obytná místnost není příliš vhodným referenčním
místem pro celý topný systém. V místech, kde je
požadována nižší teplota, je nutné ji doregulovat
termostatickými ventily.
2. ekvit. regulace s kompenzací podle pokojové teploty
Natápěcí teplota je určována podle teploty venkovní a
korigována v závislosti na skutečné pokojové teplotě
podle místa, kde je instalována regulace ModuLine IV.
Pro správnou funkci tohoto druhu regulace je důležité
správné hydraulické vyvážení celé topné soustavy.
3. regulace podle pokojové teploty
Stejný druh regulace, jako při standardní dodávce
ModuLine IV (bez ekvitermního modulu).
Obecně platí, že regulace nebude pracovat k plné
spokojenosti, pokud není upraven časový rozvrh podle
individuálních požadavků.
2. Modul vlhkosti vzduchu (viz obr. 8)
Modul vlhkosti vzduchu měří relativní vlhkost v místnosti,
kde je regulace instalována. Důkladná izolace a nové
technologie výstavby nových budov zabraňují přirozené
ventilaci. Tím se vnitřní prostředí stává kritičtějším.
Monitorování relativní vlhkosti vzduchu je přiměřeným
způsobem udržení kvality prostředí.
Obr.9: Modul tlaku vzduchu
8
Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká, je možnost výskytu
bakterií, plísní a domácích roztočů větší. V případě příliš
nízké vlhkosti (např. v zimě) se objevuje více obtížných virů,
ozónu a infekcí přenášených vzduchem. Nejvhodnější
vlhkost vzduchu je v oblasti mezi 40 % a 60 % RV. Přijatelná
je oblast mezi 30 % a 75 % RV. Vlhkost vzduchu může být
ovlivněna dobrým větráním (snížení vlhkosti) nebo vlhčením
(zvlhčovače vzduchu, rostliny atd.).
3. Barometrický modul (viz obr. 9)
Modul měří barometrický tlak vzduchu. Na základě tendence
změn bar. tlaku lze odhadovat vývoj počasí.
Moduly jsou k dostání samostatně u Vašeho dodavatele
regulace.
2.3.1 Flexibilita regulace jedinečným časovým
programem
U většiny programovatelných termostatů lze zadat určitý
počet časů za den (většinou tři) a určitý počet teplotních
úrovní (dvě nebo tři). Někdy lze volit i mezi určitým počtem
programů za týden. Pro mnoho domácností je to však
nedostačující. Počet možností se jeví často příliš malým.
Například: rodina s dvěma dětmi chodícími do školy, kde
otec pracuje na plný úvazek a matka na částečný úvazek.
V pondělí, úterý a čtvrtek pracují oba rodiče a děti jsou ve
škole. Pro tyto dny je v provozu stálý program. Ve středu a
v pátek je matka odpoledne doma a děti chodí do školy
pouze ráno. V sobotu (nákupy) má tato rodina jiný rytmus
než v neděli (delší spánek). To jsou dohromady už čtyři
denní programy.
Ve středu a v pátek chce např. tato rodina ráno v 7.00 hodin
teplotu 19 °C, v 9.00 hodin 16 °C (celá rodina jde do práce
nebo do školy), ve 12.30 hodin 20 °C (jeden z partnerů a
děti jsou odpoledne doma), večer v 17.00 hodin je ideální
teplota 21 °C a ve 23.00 hodin, když jdou všichni spát, je
noční teplota snížena na 16 °C. Tento ne tak neobvyklý
časový režim vyžaduje už zadání pěti spínacích časů. Pokud
je počet časů omezený, nelze uvedený program realizovat.
Nefit ModuLine IV nezná tato omezení!
Celkem může být naprogramovaných až 70 spínacích časů,
kterými může být týden rozdělen podle individuálních
požadavků.
9
Programový bod ModuLine IV sestává z určení dne, času a
teploty.
Obr. 10: Libovolný programový bod na displeji
V časovém rozvrhu je možné provádět občasné změny
pomocí funkcí PAUZE a PARTY. Jednoduchým zásahem
lze provádět změny programu i v průběhu předvolené doby
dovolené (doba delší nepřítomnosti). Před návratem z
dovolené se postará Nefit ModuLine IV o to, aby ve Vašem
domě bylo již příjemně teplo.
S tlačítky AAN/UIT/AUTO můžete volit posloupnost mezi
přípravou teplé vody a topením. Ústřední vytápění tak může
být trvale zapnuto - AAN nebo vypnuto - UIT nebo se
automaticky zapínat či vypínat, podle nastavené venkovní
teploty (pouze pokud je zapojeno čidlo venkovní teploty).
V případě, že kotel připravuje také TUV, může být tato
funkce permanentně zapnuta nebo vypnuta. Ve funkci
AUTO se udržuje TUV na zvolené teplotě pouze přes den.
V časovém úseku nočního snížení teploty se příprava TUV
vypíná 30 min. po posledním programovém bodu dne a
začíná se připravovat až cca 30 minut před prvním
programovým bodem dne dalšího. Při "ranní špičce" je tedy
TUV již připravena. Po aktivaci funkce PARTY, kdy je
prodloužena doba udržování komfortní teploty, a jejím
ukončení, není již TUV v následujících 30 min. připravována.
Funkcí AUTO pro přípravu TUV využijete speciální možnost
ušetřit energii, aniž by bylo nutné snížit Váš komfort.
Pozor: Pokud použijete funkci PAUZE, je příprava TUV
vypnuta.
10
3 Obsluha
3.1
Všeobecné instrukce k obsluze
Abyste předešli nesprávnému používání regulace,
doporučujeme Vám přečíst tento návod pečlivě dál. Nechte
si od servisního technika podrobně vysvětlit použití a funkce
ModuLine IV. Neměňte žádné hodnoty, které se vyvolávají
tlačítkem CAL (kalibrování), pokud nejednáte zcela záměrně
a uváženě. Funkce regulace tak může být narušena, což
může vést k poruchám.
Předtím, než ModuLine IV zapojíte:
Po zapojení regulace do svorkovnice kotle (svorky 3 a 4),
začne testování regulace. Na displeji se objeví blikající den,
čas a naměřená teplota. Blikání zastavte krátkým stlačením
tlačítka "TIJD" - čas.
Zkontrolujte nastavený čas
Aby časový rozvrh pracoval správně, je nezbytné nastavit
přesný čas. Zkontrolujte nastavený čas, případně ho
opravte. Viz § 3.2.
Rozvrhněte si teplotní režim
Vyhněte se extrémním nastavením a rychlým změnám
teploty v programu. Rozdíl mezi noční útlumovou teplotou a
průměrnou teplotou přes den by neměl být větší než 5 °C.
Nenechte prostory silně ochladit během nočního útlumu.
Když se stěny silně ochladí, musí ústřední topení více a déle
pracovat, aby byla dosažena nastavená komfortní teplota
(výkyvy teplot působí nepříjemným pocitem).
Příjemné klima nezávisí pouze na nastavené teplotě, ale
také na vlhkosti vzduchu v domě. Během teplejšího počasí
je uvnitř většinou stejná vlhkost vzduchu jako venku, protože
se často a hodně větrá. V přechodném období se méně
větrá a vlhkost vzduchu uvnitř je značně vyšší než venku. I v
této době je důležité dobře větrat. Chvilkové intenzivní
větrání je energeticky méně náročné než dlouhotrvající
částečné větrání. V chladných měsících je procento vlhkosti
ve venkovním vzduchu nízké. V místnostech pak může
relativní vlhkost vzduchu klesnout až pod 30 %. Pak je
vhodné dodatečné zvlhčování. To je možné např.
zvlhčovačem vzduchu, ale také větším množstvím
pokojových rostlin.
11
Baterie již nejsou potřeba
Nefit ModuLine IV pracuje nezávisle na bateriích. Napájení
je zajištěno připojením na kotel. Po nabití záložního
kondenzátoru (trvá cca 8 hod.) jsou nastavené parametry
zálohované pamětí cca na 3 hodiny. V průběhu výpadku el.
energie je displej vypnut. Po obnovení napájení displej bliká.
Blikání se zastaví krátkým stlačením tlačítka "TIJD".
Údržba
ModuLine IV čistěte suchou utěrkou, nepoužívejte žádné
mokré houby a čistící prostředky.
3.2
Nastavení teploty
Aby byla regulace pro uživatele přijatelná, musí mít každý
možnost nastavení teploty podle vlastních potřeb v průběhu
celého dne. Tuto podmínku splňuje Nefit svou promyšlenou
filosofií už v ovládací úrovni I. Zde má uživatel k dispozici
dva velmi jednoduché způsoby, jak změnit nastavenou
teplotu:
1. Přepnutím na manuální ovládání (nastavením otočného
knoflíku na požadovanou teplotu se vypne program
regulace)
2. Pomocí tlačítka +/- s knoflíkem v poloze AUTO. Změna
platí do dalšího programového bodu, časový rozvrh
zůstává aktivní!
Obr. 11: Ruční nastavení teploty
12
1. Změna přepnutím na manuální ovládání.
Otočením nastavovacího knoflíku teploty do rozsahu mezi
10 °C a 30 °C se manuálně nastaví žádaná pokojová teplota
(viz obr. 11).
Časový program se tak vypne a začne být znovu aktivní,
když bude otočný knoflík znovu nastaven do polohy AUTO.
Kontrolka MAN (manuálně) začne svítit. Při nízké nastavené
teplotě bude zároveň svítit kontrolka NACHT, t.j. teplota je
nastavena stejná nebo nižší jako noční útlumová teplota.
Zároveň se vypíná i příprava TUV, pokud je nastavena na
funkci AUTO. Na displeji je indikována aktuální teplota.
Pozice otočného knoflíku udává požadovanou teplotu.
2. Změna teploty tlačítkem +/- v poloze knoflíku AUTO
Časový program je aktivní, pokud je otočný knoflík v nejnižší
poloze (AUTO). Pokojová teplota je určována navolenou
hodnotou podle programu. Kontrolka AUTO svítí.
Pomocí tlačítka +/- můžete teplotu nastavenou v programu
dočasně korigovat. Stlačením "+" nebo "-" tlačítka zvýšíte
nebo snížíte požadovanou teplotu do následujícího
programového bodu (viz obr. 12).
Stisknutím tlačítka +/- se nejdříve na displeji objeví
nastavená naprogramovaná teplota, která bliká. Při delším
tisknutí nebo vícenásobném mačkání hodnota klesá nebo
stoupá po 0,5°C (max. změna je ± 2,5°C). Na stupnici +/- na
displeji nad hodnotou teploty se objevují čtverečky, které
svou orientací a množstvím indikují rozdílnou nastavenou
teplotu proti původnímu programu (1 čtvereček = 0,5°C).
13
Obr. 12: Nastavení teploty na Auto
Po 5 sekundách se na displeji opět objeví aktuální teplota se
stupnicí +/-, která indikuje, že je naprogramovaná teplota
dočasně změněna.
Změna není uložena do programu. Při následující
programové změně nastavení (programového bodu) je
změna smazána.
3.3
Programování
V úrovni obsluhy 2 můžete tlačítky pod velkým víčkem měnit
a kontrolovat nastavení časového programu. Princip obsluhy
v této úrovni je na základě "STLAČIT A OTÁČET": vyberete
si tlačítko z hodnot, které chcete změnit (např. TEMP) a
držíte jej stlačené. Otáčením knoflíku nastavíte na displeji
požadovanou hodnotu. Další postupy obsluhy jsou jeden za
druhým popsány v následujícím textu.
V klidovém stavu je na displeji v řadě za sebou zobrazen
aktuální den, čas a naměřená pokojová teplota. Program
bude bezchybně pracovat, jen je-li nastaven správný čas.
Zkontrolujte tedy, zda hodiny ukazují správný den a správný
čas. Pokud tomu tak není, nastavte znovu hodiny. Po
případném výpadku el. energie bliká na displeji čas a den.
Pokud je zobrazený údaj správný, je nutné jen blikání
zastavit stlačením tlačítka TIJD (čas).
Obr.13: Odkryté horní víčko
14
Správné seřízení hodin
0. Displej v klidovém stavu.
1. Nastavení dne: Držte tlačítko DAG (den) stlačené a
změňte den programovacím otočným knoflíkem. Uvolněte
tlačítko DAG.
2. Nastavení času: Držte tlačítko TIJD (čas) stlačené a
změňte čas progr. otočným knoflíkem. Rychlým otáčením
změníte hodiny, pomalým otáčením změníte minuty.
Uvolněte tlačítko TIJD.
Pozor: Nastavovat hodiny lze pouze tehdy, je-li displej v
klidovém stavu. Pokud není displej v klidovém stavu
(protože právě programujete), vyčkejte 7 sekund,
dokud se na displeji neobjeví klidové údaje.
Standardní hodinový program
Nefit ModuLine IV má z výroby přednastaven standardní
hodinový program. Regulace pracuje podle programu, pokud
je knoflík nastavení teploty v pozici AUTO. Program je
předem nastaven následovně:
Pondělí až Pátek
Sobota a Neděle
7:00
21°C
8:00
9:00
19°C
- - : - - - -°C
17:00
21°C
- - : - - - -°C
23:00
16°C
23:00
21°C
16°C
Od času uvedeného vlevo je udržována příslušná teplota.
Uvažujte nutný náběhový čas!
Pozor: Regulace ModuLine IV nepracuje podle
optimalizačního režimu, proto nezačíná topit dříve
než v daném čase.
15
Kontrola nastaveného programu
V klidovém stavu jsou na displeji za sebou zobrazeny den,
čas a naměřená teplota. Pokud otáčíte otočným progr.
knoflíkem, objevují se na displeji postupně všechny
programové body (tj. den, čas a požadovaná teplota).
Váš vlastní hodinový program
Váš ideální hodinový program nastavíte změnou parametrů
standardního programu. Můžete měnit čas a teplotu
každého programového bodu (PB). Je možné také všechny
body smazat a zadat úplně nové.
1. Změna programových bodů (PB)
Pokud chcete změnit nastavení programového bodu,
pokračujte podle následujících instrukcí:
0. Displej v klidovém stavu
1. Hledejte např. progr. otočným knoflíkem programový bod,
který chcete změnit.
2. Držte trojúhelníkové tlačítko TIJD (čas) stlačené (pokud
chcete změnit čas) a otáčejte zároveň programovým
otočným knoflíkem až se objeví žádaná hodnota (krok po 10
minutách). Uvolněte tlačítko TIJD (čas).
3. Stejným postupem pomocí tlačítka TEMP můžete změnit
teplotu.
Nyní jste změnili programový bod. Po cca 7 vteřinách se
displej vrátí do klidového stavu.
Pozor:
Programový bod můžete měnit pouze tehdy, je-li
nejprve vybrán (otáčením progr. knoflíku).
16
2. Vložení programového bodu
Pokud potřebujete pro realizaci Vašeho ideálního
hodinového programu vložit do programu další programové
body, postupujte následně:
0. Displej v klidovém stavu.
Hledejte např. otočným knoflíkem bod, po kterém chcete
vložit nový programový bod.
1. Stiskněte tlačítko INS (vložení) a opět ho uvolněte.
Označení dne bliká a lze ho změnit podle bodu 2.
2. Držte tlačítko DAG (den) stisknuté a nastavte den
otočným knoflíkem. (např. Do - čtvrtek)
3. Držte tlačítko TIJD (čas) stisknuté a nastavte čas otočným
knoflíkem. (např. 18:00 hodin)
4. Držte tlačítko TEMP (teplota) stlačené a nastavte teplotu
otočným knoflíkem. (např. 20°C)
Tím je nastaven nový programový bod. Asi po 7 vteřinách se
displej vrátí do klidového stavu.
17
Pokud chcete zadat více programových bodů najednou,
nemusíte čekat 7 vteřin do vrácení displeje do klidového
stavu, ale můžete stlačit tlačítko INS (insert - vložení).
Zadané parametry se zapíší do programu a na displeji
zůstane zobrazeno poslední zadání, které můžete měnit a
znovu zapisovat. Po skončení zadání všech změn a vyčkání
7 vteřin se displej vrátí opět do klidového stavu.
Programový bod s časem 24:00 a později je nutné zadat
jako programový bod následujícího dne.
Např.: Požadavek je zadat noční útlum v pátek a v sobotu
od 01:00 h v noci. Pak musíte programové body s
časem 01:00 zadat v sobotu a v neděli.
3. Okamžité zadání programového bodu
Může se stát, že právě teď si přejete, aby se nastavení
teploty měnilo. Pak můžete vložit do programu programový
bod, pro který bude platit okamžitý čas:
0. Displej je v klidovém stavu.
1. Stiskněte tlačítko INS (vložení) a držte ho, pomocí
otočného knoflíku nastavte na displeji požadovanou teplotu
a tlačítko INS uvolněte.
Po cca 7 vteřinách se displej vrátí do klidového stavu a nový
programový bod je vložen.
4. Vymazání programového bodu
Vložené programové body se mohou stát přebytečnými.
Pokud chcete některý smazat, postupujte následovně:
0. Displej je v klidovém stavu.
18
1. Vyberte otočným knoflíkem progr. bod, který chcete
smazat.
2. Držte tlačítko C (clear-smazat) stlačené do té doby, až
všechna čísla z displeje zmizí. Označení dne a aktuální
teplota zůstanou viditelné!
Programový bod je smazán, když se na displeji znovu objeví
aktuální čas a teplota.
Pozor: Pokud pustíte tlačítko C předtím, než všechna čísla
zmizí, programový bod se nesmaže.
5. Návrat k standardnímu programu
Pokud si nejste jisti, svým postupem při programování,
můžete se následujícím způsobem znovu bezpečně vrátit
zpět ke standardnímu programu:
0. Displej je v klidovém stavu.
1. Stačte tlačítka TIJD, INS a C zároveň a držte je, dokud
všechna čísla z displeje nezmizí.
Standardní program je znovu aktivován, když se na
displeji objeví aktuální čas a teplota. Všechna nastavení,
která jste provedli dříve, jsou nyní smazána včetně
případného zadání funkcí Party, Pauze (Přestávka) nebo
VAKANTIE (Dovolená)!
Pozor: Pokud pustíte tlačítko C předtím, než všechna čísla
zmizí, zůstane v paměti dosud platný program.
19
Speciální funkce
1. Vložení přestávky (Pauze)
Tlačítko PAUZE je určeno pro změnu programu při
přechodné a nepravidelné nepřítomnosti uživatelů. Např.
když jdete nakupovat nebo k někomu na návštěvu a
nechcete, aby byl byt udržován během Vaší nepřítomnosti
na nastavené teplotě (např. 20 °C). Naopak má být v této
době udržována noční teplota a při návratu má být opět
příjemně. V průběhu nastaveného času (přestávky) je tedy
vypnuto udržování komfortní teploty (s podmínkou nastavení
otočného knoflíku teploty v poloze AUTO).
Funkce PAUZE pracuje následovně:
0. Displej je v klidovém stavu.
1. Stiskněte před odchodem tlačítko PAUZE. Držte tlačítko
stisknuté a nastavte čas ukončení přestávky otočným
programovacím knoflíkem.
Přestávka je nyní nastavena. Displej ukazuje namísto dne
zkratku "PS" a aktuální čas se střídá s časem ukončení
přestávky. Pokud chcete změnit čas ukončení přestávky,
pak zmáčkněte znovu tlačítko PAUZE a změňte čas
ukončení podle Vašeho přání.
Nastavenou přestávku můžete zrušit stlačením tlačítka C,
až na displeji zmizí všechny číslice. Pokud nastavíte čas
ukončení přestávky na aktuální čas, je funkce samozřejmě
zrušena také.
2. Nastavení funkce Party
Tlačítko PARTY slouží pro přechodné prodloužení periody
udržování komfortní teploty. Např. z důvodu večírku, který
trvá déle, kdy chcete odložit Váš obvyklý odchod ke spánku
místo ve 23.00 hodin až na 01.00 hodinu ráno.
Postupujte následovně:
0. Displej je v klidovém stavu.
20
1. Držte zmáčknuté tlačítko PARTY a nastavte programovacím knoflíkem nový čas.
Tlačítko uvolněte.
2. Pokud chcete teplotu během večírku změnit, potom držte
tlačítko TEMP stlačené a nastavte teplotu programovacím
otočným knoflíkem.
Programový bod je nyní dočasně změněn. Samozřejmě
tento postup neplatí pouze pro večírky. Pomocí této funkce
můžete všechny programové body dočasně změnit.
Pozor: Můžete nastavit jednu dočasnou změnu jednoho
programového bodu. Po uplynutí nastaveného času
je automaticky obnoven původní čas programového
bodu. Pokud je dočasná změna aktivní, je na
displeji symbol "PY" a střídavě aktuální čas a
konečný čas funkce "Party".
Pokud chcete změnit čas ukončení funkce "Party", stiskněte
opět tlačítko PARTY a změňte čas ukončení funkce na
požadovanou hodnotu. Nastavenou funkci "Party" můžete
zrušit stlačením tlačítka C, až všechny číslice z displeje
zmizí. Změnou času ukončení funkce na aktuální čas je
funkce zrušena také.
3. Nastavení funkce Vakantie (Dovolená)
Tlačítkem VAKANTIE můžete nastavit nižší teplotu pro delší
časový úsek bez toho, abyste museli měnit Váš hodinový
program. Chcete-li např., aby se během Vaší dovolené
udržovala teplota nočního útlumu, postupujte následovně:
0. Displej je v klidovém stavu.
21
1. Držte tlačítko VAKANTIE stlačené a nastavte
programovým otočným knoflíkem počet dnů, ve kterých
nebudete přítomni. Uvolněte tlačítko (počítejte současný den
jako den dovolené).
Například:
Odjezd ve středu odpoledne a návrat v
neděli odpoledne t.j. 5 dní dovolené.
2. Pokud chcete změnit nastavení teploty pro dobu
dovolené, podržte tlačítko TEMP stlačené a nastavte teplotu
programovým otočným knoflíkem.
Tím je nastavena doba dovolené a požadovaná teplota. Na
displeji je zobrazen symbol kufříku, který oznamuje, že
regulace je ve funkci "Vakantie" (Dovolená). Pokud chcete
změnit počet dní, kdy jste nepřítomni, stiskněte tlačítko
VAKANTIE a změňte počet dní programovým otočným
knoflíkem. Pokud nastavíte počet dní na 0 nebo zmáčknete
tlačítko C, je funkce zrušena.
Pozor: Můžete programovat pouze jednu speciální funkci
(Party, Pauze nebo Vakantie). Pokud naprogramujete funkci Pauze nebo Party v průběhu doby
nastavené dovolené, je funkce "Vakantie" smazána.
22
4. Příprava TUV Zap/Vyp/Auto
Jestliže Váš kotel Nefit také připravuje teplou vodou, pak lze
nastavit přípravu TUV do tří provozních stavů: Zapnuto,
Vypnuto a AUTO. Nastavení provedeme následovně:
0. Displej je v klidovém stavu.
1. Držte stlačené tlačítko se symbolem vodovodního
kohoutku a zvolte programovým otočným knoflíkem
požadované nastavení: Zapnuto, Vypnuto nebo AUTO.
V provozu Aan (zapnuto) je ohřev TUV zajišťován
nepřetržitě, zásoba teplé vody je tedy neustále k dispozici.
V provozu Uit (vypnuto) není TUV připravována. V případě
externího bojleru v něm teplota TUV postupně klesá a k
dispozici je pouze zásoba již ohřáté vody v bojleru, další
množství již není připravováno.
V provozu Auto (automaticky) se připravuje TUV v závislosti
podle nastaveného programu. Příprava TUV je vypnuta při
noční útlumové teplotě (a také během nastavené funkce
Vakantie - dovolená). V denním režimu je příprava TUV
zapnuta. Zásoba TUV je připravována ještě 30 min. po
přepnutí na noční provoz a opět se zapíná 30 min. před
přechodem regulace na denní provoz (poslední programový
bod předchozího dne a první programový bod následujícího
dne). Příprava TUV je v činnosti pouze v denním režimu, kdy
se očekává její spotřeba a v nočním režimu není zbytečně
spotřebovávána energie na udržování teploty v bojleru.
V průběhu trvání funkce Pauze je příprava TUV v provozu
Auto také vypnuta. Při zapnuté funkci Party je TUV
připravována až do skončení nastavené doby. V obou
případech je změna stavu přípravy TUV okamžitá a neplatí
zde 30 min. přesah.
5. Vytápění Zap/Vyp/AUTO (letní/zimní provoz)
Pomocí tlačítka se symbolem radiátoru můžete provoz
vytápění nastavit do provozního stavu Zapnuto, Vypnuto
nebo AUTO.
23
Poloha AUTO platí pouze tehdy, jestliže je ModuLine IV
vybavena ekvitermním modulem a zapnut režim s nebo
bez kompenzace podle pokojové teploty.
V tomto režimu je zapínání nebo vypínání vytápění řízeno
na základě venkovní teploty (letní/zimní provoz). Nastavení
je následovné:
0. Displej je v klidovém stavu.
1. Držte tlačítko se symbolem radiátoru stlačené a zvolte
pomocí programového otočného knoflíku požadovaný
provozní stav: Aan / Uit nebo AUTO. Pokud zvolíte AUTO,
musíte současně zvolit venkovní teplotu (mezi 10 až 25 °C),
při jejímž překročení se regulace automaticky vypne.
V provozu Aan (zapnuto) je vytápění zapínáno podle
nastavených parametrů bez ohledu, jedná-li se o krátkodobý
malý pokles teploty v letním období nebo normální topnou
sezónu (stejně se chová regulace bez ekvitermního
modulu).
V provozu Uit (vypnuto) nebude kotel zapínán pro vytápění.
Kotel bude zapínán pouze pro ohřev TUV.
V provozu AUTO se vytápění zapíná nebo vypíná v případě
dosažení nastavené venkovní teploty. Venkovní teplota pro
přepnutí kotle na letní provoz lze nastavit např. na 15°C
nebo standardně na 20°C.
Pozor: V poloze Uit (vypnuto) a při osazeném modulu
ekvitermního řízení zůstává aktivní protimrazová
ochrana. Čerpadlo se zapíná při dosažení venkovní
teploty +1°C do trvalého provozu a automat UBA
zapíná kotel při teplotě topného média +7°C.
24
3.4
Moduly regulace ModuLine IV
Nefit ModuLine IV může být rozšířen čtyřmi rozdílnými
moduly ModuLine IV. Každý modul, který přidáte, má
zvláštní možnosti řízení a kontroly Vaší instalace a klimatu
uvnitř Vašeho bytu.
I. Komunikační modul (obr. 14)
Pomocí tohoto modulu můžete přímo kontrolovat funkci
kotle, aniž by bylo nutné být přímo u něj. Přepínačem
můžete volit mezi funkcemi Diagnose (diagnostika) a CVTemp (natápěcí teplota) a Energiemeter (výkon kotle).
Obr. 14
V případě funkce Diagnose (symbol panáčka) je na displeji
zobrazován kód funkce kotle a servisní kód. Kódy
provozních stavů a servisní kódy jsou uvedeny v oddílu 6,
podle nich můžete snadno určit v jakém provozním stavu
kotel právě je. V případě poruchy blikají na regulaci
ModuLine IV LED diody Man a Auto a na displeji můžete
odečíst kód poruchy. Kódy poruch jsou uvedeny také v
oddílu 6, kde je i stručný návod k jejich odstranění. V
případě nutnosti můžete kód poruchy nahlásit přímo
servisnímu mechanikovi, který je schopen podle tohoto kódu
předběžně identifikovat poruchu.
Ve funkci CV-Temp (symbol teploměru a radiátoru) je na
displeji zobrazena hodnota okamžité natápěcí teploty. Vlevo
můžete podle symbolu určit, zda kotel hoří pro přípravu TUV
nebo pro vytápění.
Ve funkci Energiemeter (symbol plamínků) je na displeji
zobrazena hodnota od 0 do 5. Při vypnutém kotli je na
displeji číslo 0, při nejnižším možném výkonu číslice 1 a při
maximálním výkonu číslo 5.
Obr. 15
2. Ekvitermní modul (obr. 15)
Modulem ekvitermní závislosti můžete dále zlepšit funkci
regulace. Modulační řízení v závislosti na pokojové - vnitřní
teplotě je tak rozšířeno o závislost na venkovní teplotě.
Dostáváte tak možnost regulace v závislosti na venkovní
teplotě nebo ekvitermní regulace s kompenzací podle
pokojové teploty.
Každá regulační kombinace má svá specifika a okruh
nasazení. Na displeji modulu je zobrazována okamžitá
venkovní teplota a pomocí tlačítka Control lze volit mezi
třemi následujícími regulačními principy, které jsou určeny
pozicí kurzoru na displeji:
25
Pozor:
Regulace ModuLine IV určuje hodnotu venkovní
teploty jako průměr za určitý časový úsek. To
znamená, že hodnota na displeji nemusí vždy
odpovídat hodnotě platné pro funkci regulace.
Ekvitermní regulace bez kompenzace podle pokojové
teploty
Ekvitermní regulace určuje hodnotu natápěcí teploty v
závislosti na velikosti střední venkovní teploty. Pokud je
venkovní teplota nižší, zvyšuje se natápěcí teplota a naopak.
Obr. 16
Snížení Setpointu
Setpoint
15
Max. natáp.
75°C
Max. tep. UBA 90°C
Pokojová teplota je doregulovávána pomocí termostatických ventilů. Tento typ regulace je používán v
případech, kdy místnost, kde je umístěna regulace nemůže
být považována za referenční nebo nelze referenční
místnost určit. Nastavením požadované pokojové teploty
programem nebo otočným knoflíkem teploty je zvyšována
nebo snižována natápěcí teplota. Můžeme také hovořit o
zvyšování nebo snižování úrovně "Setpointu" požadované
pokojové teploty.
Ekvitermní regulace s kompenzací podle pokojové
teploty
Obr. 17
Zvýšení Setpointu
Setpoint
25
Max. natáp.
75°C
Max. tep. UBA 90°C
Natápěcí teplota je určována podle střední venkovní teploty
a korigována podle převažující teploty v místnosti, kde je
umístěna regulace ModuLine IV. Regulace pracuje podle
podmínek v místnosti, kde je umístěna ModuLine IV. Pro
správnou funkci regulace by neměly být v místnosti s
regulací termostatické ventily nebo musí být úplně otevřeny.
V ostatních místnostech mohou být termostatické ventily
namontovány a teplota je určována jejich nastavením.
Při použití ekvitermní regulace musí být pozorně
nastavena topná křivka (provede servisní technik).
Viz § 7.4.
Při použití regulace bez kompenzace podle pokojové teploty
je možné nastavit natápěcí teplotu tak, aby pokojová teplota
vyhovovala ve všech kritických místnostech. Topná křivka se
pak nastaví tak, aby ve všech místnostech, které mají být
vytápěny, byla přijatelná pokojová teplota.
V případě regulace s kompenzací podle pokojové teploty se
může stát, že ne ve všech kritických místnostech bude
možno udržet požadovanou teplotu. Topná křivka se
nastavuje podle referenční místnosti.
26
Doporučení Nefit Fasto:
Pokud je nutná ekvitermní regulace, je převážně lepším
řešením použít regulaci bez kompenzace pokojové teploty.
Topná soustava je pak poměrně jednodušší a i regulace
pomocí termostatických ventilů je přijatelná. Pak je dosahováno dobrých výsledků, kritické místnosti jsou dobře
vytápěny na požadovanou teplotu a topná soustava je dobře
regulována podle topné křivky.
Regulace podle vnitřní teploty
Funkce a výkon kotle Nefit EcomLine jsou modulačně
regulovány na základě vnitřní teploty v referenční místnosti.
ModuLine IV je převážně umísťována v obývacím pokoji.
Regulace kontinuálně sleduje teplotu v místnosti a určuje,
jakým výkonem a jak dlouho kotel bude pracovat.
ModuLine IV modulací zajišťuje, že kotel nikdy nebude hořet
větším výkonem, než je právě potřeba k udržení požadované pokojové teploty zadané obsluhou nebo programem.
Kotel hoří poměrně dlouhou dobu nejnižším možným
výkonem. Tím je zaručen vysoký komfort uživatele, protože
teplota v místnosti je stabilní a bez nepříjemných výkyvů.
Uvedený princip přispívá k dosažení nejefektivnějšího využití
kotle, protože pracuje v oblasti své nejvyšší účinnosti a tedy
i úsporně.
Kotel pracuje déle a nižším výkonem, proto je v topném
systému neustále potřebná teplota. To se projeví např. při
otevření termostatického nebo ručního ventilu na topném
tělese, které bylo zavřeno. Těleso téměř okamžitě hřeje
(výhoda pro méně často nebo nepravidelně používané
místnosti - studovna atd.).
Principiálně není možné regulaci správně nastavit bez
individuálního nastavení hodinového programu.
Pozor:
V místnosti, kde je umístěna regulace musí být
ventily radiátorů (i termostatické) otevřeny, aby
funkce regulace nebyla ovlivňována.
3. Modul vlhkosti vzduchu (obr. 18)
Obr. 18
Kontrola relativní vlhkosti vzduchu v bytě začíná být často
požadovaným faktorem. Zvýšením kvality izolace a novými
stavebními postupy a technologiemi bývá často zamezeno
přirozenému větrání.
27
Prostředí v obytných prostorách se pak stává kritičtějším.
Relativní vlhkost vzduchu je dobrým ukazatelem kvality
vzduchu. Pomocí dalšího modulu regulace ModuLine IV je
možné vlhkost vzduchu snadno měřit a tak kontrolovat
prostředí, v jakém se pohybujeme.
Na displeji modulu je hodnota relativní vlhkosti indikována v
procentech. Na modulu je vyznačena stupnice s přijatelným
rozsahem od 30 do 75%. Optimální rozsah je 40 až 60% (viz
obr. 7). Nižší hodnota než 21 % není zobrazována.
Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu (< 30 %) je příčinou:
- velmi nízkého komfortu tepla a přecitlivělosti na průvan
- zvýšené možnosti infekcí průdušek (viry zůstávají déle
naživu v suchém vzduchu)
- podráždění očí a pokožky
- vysušení dřeva a jiných materiálů (škodlivé pro starožitný
nábytek, hudební nástroje)
- zvyšování přenosu alergenů vnitřním ovzduším
- zvyšování tvorby ozónu
Příliš vysoká relativní vlhkost vzduchu (> 75 %) je příčinou:
- zvýšení možností škod způsobených vlhkostí v bytě (při
dlouhém trvání)
- zvýšení alergických reakcí (zrychleným růstem plísní a
roztočů)
- zvýšení emisí formaldehydů
Zkuste vlhkost vzduchu udržovat v přijatelných mezích
dobrým větráním, při příliš vysoké relativní vlhkosti vzduchu
a při nízké vlhkosti vzduch zvlhčovat např. zvlhčovači
vzduchu, umístěním více květin apod.
4. Modul tlaku vzduchu (obr. 19)
Obr. 19
Modul měří hodnotu barometrického tlaku, která je udávána
v milibarech. Na základě okamžité hodnoty a tendence tlaku
klesat či stoupat je možné usuzovat na klimatické změny.
Stupnice na modulu umožňuje rychlou orientaci na základě
naměřené hodnoty.
V kombinaci s aktuální venkovní teplotou, kterou můžete
odečítat na modulu ekvitermního řízení, dává barometrický
modul dobrou možnost orientace o okamžitých
povětrnostních podmínkách a o možnostech očekávaných
změn.
Přestože Nefit zvolil pro měření tlaku velmi citlivé čidlo,
může se v průběhu doby stát, že údaje na displeji nebudou
zcela odpovídat skutečnosti. V § 6.3 se dočtete, jak můžete
čidlo vlhkosti a barometrického tlaku znovu zkalibrovat.
28
4 Zkrácený návod programování časů
Při popisu následujících nastavovacích postupů se vždy
vychází z klidového stavu displeje, tj. na displeji je zobrazen
aktuální čas a den.
Obecný princip nastavování je "STISKNI A TOČ": tlačítko
požadované funkce je stlačeno a přidrženo. Otáčením
programovacího otočného knoflíku je měněna hodnota.
Nastavení dne
Nastavení času
Změna teploty aktuálního
programového bodu
Změna teploty
programového bodu
Změna času
programového bodu
Zadání aktuálního času
pro programový bod
Zadání nového
programového bodu
29
Vymazání
programového bodu
Návrat zpět ke
standardnímu programu
Nastavení nebo změna
funkce Pauze
Zrušení funkce Pauze
Nastavení nebo změna
času funkce Party
Změna nastavení teploty
pro funkci Party
Zrušení funkce Party
30
Nastavení nebo změna
funkce Vakantie - dovolená
Změna teploty pro
funkci Vakantie
Zrušení funkce Vakantie
Příprava TUV
Aan/Uit/Auto
Vytápění
Aan/Uit/Auto
31
5 Servisní kódy a první kroky při poruše
Standardním vybavením regulace ModuLine IV je
komunikační modul s on-line připojením na řídící automat
kotle Nefit.
Pomocí tohoto modulu můžete přímo na regulaci odečítat ve
funkci Diagnose provozní, servisní a poruchové kódy a tím
přesně určit v jakém provozním stavu je kotel v daném
okamžiku.
1. Kódy displeje
Kód se skládá vždy ze dvou částí číslice a písmene. První
určuje funkci nebo proces, ve kterém se kotel právě nachází.
Následuje přehled všech možností:
0
= Standby
-.
= vytápění
=.
= příprava TUV
1
= odvod spalin
2
= topná instalace
3
= přívod vzduchu
4
= teplota topného média
5
= komunikace - přenos dat
6
= ionizace
7
= napájení
8
= přívod plynu
9
= systém
E
= UBA automat
Druhá část kódu konkretizuje provozní stav nebo funkci kotle
určenou první částí kódu. Přesný význam všech kombinací
je popsán v Návodu k použití kotle Nefit EcomLine nebo
Nefit HRC 23 VT.
2. Kódy displeje v normálním provozním stavu
V normálním provozním stavu kotel hoří nebo čeká na povel
od regulace (Standby).
Mohou být indikovány následují kombinace :
P
= start řídícího automatu kotle
r
= restartování po resetu kotle
c
= automat kontroluje hodnoty kotle při startu
d
= automat kotle načítá hodnoty kotle
0A
= aktivní proticyklovací program
0C
= kotel čeká na přepnutí třícestného ventilu
0H
= Standby - není požadavek vytápění
0L
= kotel zapaluje hořák
0U
= 15 vteřin provětrávání kotle před zapálením
0Y
= natápěcí teplota je vyšší než nastavená,
kotel čeká
32
-.H
=.H
= kotel topí
= kotel připravuje TUV
3. Kódy displeje při poruše
Pokud je kotel v poruchovém stavu, který vyžaduje zásah
obsluhy, blikají na regulaci ModuLine IV LED diody Man a
Auto. Na displeji komunikačního modulu je zobrazen
poruchový kód kotle. Poruchové kódy jsou vysvětleny v
Návodu k použití kotle Nefit EcomLine nebo Nefit HRC 23
VT. V případě poruchy proveďte následující:
- zapište si kód na displeji (číslo a písmeno)
- podívejte se do návodu k použití kotle a pokuste se
provést popsané postupy.
4. Další hlášení poruch
Pokud je do regulace nainstalován modul ekvitermního
řízení a není dosud připojeno čidlo venkovní teploty blikají
na regulaci LED diody Man a Auto.
Pokud je namontován ekvitermní modul a je přerušeno
spojení mezi venkovním čidlem a kotlem, je na displeji
ekvitermního a komunikačního modulu zobrazen symbol čtyř
čárek. Také blikají obě LED diody.
Pokud je přerušena komunikace mezi regulací ModuLine IV
a kotlem, je na displeji komunikačního modulu zobrazen
symbol čtyř čárek a obě LED diody blikají.
33
6 Montáž a instalace
6.1
Instrukce pro montáž a instalaci Nefit ModuLine IV
Nefit ModuLine IV se namontuje do dodaného montážního
soklu. V balení také najdete potřebné upevňovací prvky a
návod pro uživatele.
Montáž provedete následovně:
1. Najděte vhodné místo.
2. Upevněte montážní sokl na zeď.
3. Připojte kabel ke kotli.
4. Umístěte Nefit ModuLine IV do soklu a zkontrolujte
hlavní funkce.
5. Zkontrolujte přizpůsobení instalačních parametrů.
1. Nalezení vhodného místa
Zvolte místo na vnitřní stěně cca 1,5 m od podlahy podle
následujících pokynů:
- kolem termostatu musí být dostatečný oběh vzduchu, ale
zcela bez průvanu!
- teplota v prostoru, kde je umístěná regulace, má být pro
regulaci referenční
- vyhněte se oblastem ovlivněným přímými zdroji tepla,
potrubím teplé vody, rádiovým přijímačem a televizí,
otevřeným ohništěm, lampou se stínítkem a dopadajícím
slunečním svitem
- vyhněte se rovněž přímým vlivům zdrojů chladu, jako
nevytápěná místnost na druhé (opačné) straně zdi,
potrubí studené vody a průvan
- neumísťujte termostat do tzv. "mrtvého rohu" místnosti.
- dbejte na rovný podklad
2. Upevnění montážního soklu na zeď
POZOR:
1. Montážní sokl je přizpůsoben pro montáž na standardní
elektrokrabice a pro montáž na zeď.
2. Vyjměte termostat z montážního soklu.
Postupujte následovně:
Obr. 20
Položte ModuLine IV na stůl. Na zadní straně ModuLine IV
pod malými dvířky najdete uprostřed západku. Trochu ji
vyhněte, otevřete obě dvířka a uchopte pevně ModuLine IV
na boční straně. Spodní stranou ModuLine IV zatáhněte
dopředu a můžete regulaci opatrně vyhnout z montážního
soklu.
34
3. Pokud bude stávající termostat nahrazen regulací
ModuLine IV, odstraňte nejdříve starý termostat.
4. Dbejte, aby volný konec připojovacího kabelu byl přibližně
7,5 cm dlouhý a kabel vedl na místo, kde má být
namontován ModuLine IV.
Obr. 21
5. Použijte montážní sokl pro naznačení montážních otvorů
a po odejmutí montážního soklu vyvrtejte na označená
místa díry o průměru 5 mm.
6. Namontujte sokl pro ModuLine IV pomocí dodaných
šroubů (s plochou hlavou) a hmoždinek. Nešroubujte
šrouby příliš rychle a dávejte pozor, aby byl sokl
namontován rovně. Upevnění na standardní vestavnou
krabici je zřejmé.
3. Elektrické propojení
Obr. 22
Zkontrolujte, zda je v kotel zapojen do sítě.
POZOR:
2
2
Spojovací vodiče musí mít průřez 0,75 mm až max. 1 mm .
Regulace je součástí sériové sběrnice, proto platí následující
maximální hodnoty:
- maximální odpor vedení:
2 x 5 Ohmů
- maximální délka kabelu:
30 m
- max. délka souběžného
kladení se silovým rozvodem:
2,5 m.
Regulace ModuLine IV je připojena dvoulinkou. Při zapojení
není nutno dodržovat polaritu.
1. Připojte kabel do montážního soklu na jeho zadní stranu
pod připravené šroubky s podložkou.
2. Pokud je připojení hotovo, zastrčte zbytek kabelu zpět do
otvoru ve zdi. Otvor zaplňte tmelem, aby regulace nebyla
ovlivňována případným průvanem.
3. Dbejte, aby vedení nebylo mimo žlábky na zadní straně
soklu a nebyly překříženy.
4. Druhý konec kabelu připojte do svorkovnice kotle. Připojte
jej do svorek 3 a 4 se symbolem digitální modulační
regulace (obr. 24). Propojku musíte předtím nejdříve
odstranit.
Pozor: Při chybném propojení se může regulace zničit. V
případě ekvitermní regulace je nutné ještě připojit čidlo
venkovní teploty do svorek 7 a 8. (Neplatí pro kotel Nefit
HRC 23 VT.)
Obr. 23
35
4. Umístění ModuLine IV do montážního soklu a kontrola
hlavních funkcí
Vložte regulaci zpět do montážního soklu. Pokud jsou
použity další zvláštní moduly, je nutné je nejdříve zasunout
do regulace (čl. 6. 2.).
1. Otevřete dvířka a založte horní stranu ModuLine IV do
pantů na horní straně montážního soklu. Pak zaklapněte
spodní stranu regulace do soklu a zkontrolujte, že
správně zapadla.
2. Zapněte kotel ústředního topení do sítě a zkontrolujte
funkci regulace.
Obr. 24
Po zapnutí kotle do sítě regulace automaticky provede
následující funkce:
- nejprve se objeví prázdný displej
- pak jsou na 5 vteřin zobrazeny všechny segmenty (prvky)
displeje
- na displeji se objeví číslo verze software
- EE - test: OK (objeví se vlevo na displeji)
- test UBA: OK (pokud není OK kontrolujte připojení)
- test RT (regulace): OK.
Na konci cyklu tohoto testu se na displeji objeví: standardní
čas v blikajícím režimu, např. ZO 23.59 (NE 23.59). Blikání
přestane stlačením tlačítka TIJD. Nastavte správný čas.
Regulace Nefit ModuLine IV je vybavena záložním
kondenzátorem, který, je-li v nabitém stavu, udrží naprogramované hodnoty nejméně po dobu 3 hodin. Po zapnutí kotle
ústředního topení do sítě je záložní kondenzátor nabit cca
po 8 hodinách.
5. Kontrola přizpůsobení instalačních parametrů
Instalační parametry jsou výrobcem nastaveny na obvyklou
hodnotu. Tato hodnota je zvolená tak, aby ModuLine IV
pracovala ve většině situací správně.
Změny těchto hodnot může provádět instalatér v tzv.
instalačním režimu. Pro zvolení instalačního režimu,
stiskněte tlačítko INS (vložení) a současně stiskněte tenkým
předmětem (např. špičkou tužky) zároveň tlačítko CAL
(kalibrace / instalace).
Obr. 25
Tlačítko CAL můžete uvolnit. Nyní jste v instalačním režimu
a máte k dispozici první instalační parametr. Po uvolnění
tlačítka INS a jeho opětovném stlačení, se objeví následující
instalační parametr. Při instalacích s ekvitermní závislostí
může být nutné změnit několik parametrů.
36
Požadované hodnoty instalačních parametrů mohou být
nastaveny při stlačeném tlačítku INS otáčením
programového otočného knoflíku.
1. Klimatická zóna (pouze u ekvitermní regulace)
Tímto parametrem nastavujete požadovanou natápěcí
teplotu při venkovní teplotě -10 °C. Nastavením se mění
směrnice topné křivky a určuje se závislost mezi střední
venkovní teplotou a natápěcí teplotou kotle.
Standardní nastavení: 75 °C (viz str. 44)
2. Jazyk: holandsky nebo německy
Nastavení komunikační řeči na LCD displeji
Standardní nastavení: NL
3. Noční snížená teplota (parametr NT)
Nastavení hraniční teploty, která je referenční pro noční
funkce. Při nastavení této a nižší teploty se rozsvítí LED
dioda NACHT a příprava TUV, pokud je přepnuta na AUTO,
se vypíná (viz str. 24).
Standardní nastavení: 16 °C
4. Test ModuLine IV: Zapnuto/Vypnuto
Standardně je test nastaven na VYPNUTO (UIT). Přepnutím
na ZAPNUTO (AAN) se regulace resetuje a znovu
proběhnou kontrolní inicializační testy (viz str. 39). Po
dokončení testů se parametr opět automaticky nastaví na
VYPNUTO.
5. Korekce hodin: -99/+99
V některých případech se může stát, že se vnitřní hodiny
předcházejí nebo zpožďují. Tímto parametrem můžete
hodiny seřídit. Zvýšení nebo snížení o 6 stupňů znamená,
že jdou hodiny rychleji nebo pomaleji o 1 minutu za rok.
Standardní nastavení: 0
6. Charakter vytápění (pouze u regulace podle pok.
teploty)
U regulace ModuLine IV je možné ovlivnit charakteristiku
reakce podle pružnosti topné soustavy a tím přizpůsobit
celou soustavu vytápěným prostorům.
Je možné následující nastavení:
pro NL
pro ČR
PID 11 až 13
PID 21 až 26
Rozdílné hodnoty jsou dány jinými stavebními normami a
jinými klimatickými podmínkami.
37
Standardně je parametr PID nastaven na hodnotu 11. Proto
je nutné při instalaci v ČR změnit nastavení na hodnotu 21.
Pokud je pozorován při přechodu na vyšší teplotu velký
překmit skutečné teploty a topná soustava je správně
vyregulována, je možné parametr o jeden stupeň zvýšit (22).
Tím je perioda natápění prodloužena a překmit není tak
velký. V případě, že překmit zůstává dále velký, je možné
parametr ještě zvýšit. Poslední možností je omezit
maximální výkon na UBA kotle. Nastavení parametru
odpovídá následujícím situacím:
21 až 22 :
Málo izolovaný dům s pomalou reakcí topné
soustavy.
23 až 24 :
Dům s rychlou reakcí topné soustavy. Dobře
dimenzovaná topná soustava s malým
obsahem vody.
24 až 25 :
Velmi rychlá reakce topné soustavy, až
předimenzovaná topná plocha.
7. Přechod na topnou sezónu (pouze u ekvitermní
regulace)
Obr. 26
Parametrem HA lze nastavit venkovní teplotu, při které kotel
začíná vytápět podle nastaveného programu. Parametr platí
pouze při čisté ekvitermní regulaci bez kompenzace podle
pokojové teploty. Rozsah nastavení je -10°C až +10°C.
Přednastavená hodnota je +5°C.
6.2
Montáž modulů
Základní regulaci ModuLine IV je možno dále rozšířit čtyřmi
přídavnými moduly. Každý modul přidává další možnosti
regulace nebo sledování vnitřního mikroklima. Moduly
mohou být dokoupeny a namontovány i později.
Při instalaci modulů postupujte následovně:
1. Vyjměte regulaci z montážního soklu následujícím
způsobem:
- uvolněte západku uprostřed pod malým víčkem opatrným
stlačením
- otevřete obojí víčka
- vyjměte ModuLine IV z montážního soklu, spodní stranu
přitáhněte k sobě a otáčejte směrem nahoru (viz obr.20).
Obr. 27
38
2. Vyjměte z regulace krytku montážního otvoru pro modul,
který chcete montovat. Na zadní straně regulace uvolněte
pomocí malého šroubováku západku a krytku posuňte
dolů. Zasuňte modul na místo krytky až správně zapadne
západka.
Obr. 28
Každý modul má své pevné místo. Pokud je modul
namontován na jiné místo, nebude správně pracovat.
Moduly se montují zleva doprava v pořadí podle obrázku.
3. Namontujte Nefit ModuLine IV zpět do montážního soklu.
Otevřete víčka, regulaci založte do pantů na horní straně
soklu a zamáčkněte spodní stranu ModuLine IV až
západka na montážním soklu zapadne.
6.3
Obr. 29
Kalibrování (seřízení) čidel
Třebaže Nefit Fasto používá velmi přesná čidla, nelze
vyloučit malé rozdíly mezi jednotlivými kusy ve výrobě. S
pomocí funkce Kalibrování (CAL) můžete čidla znovu seřídit.
Tuto funkci použijte pouze tehdy, jestliže odchylka měření
evidentně ovlivňuje funkci regulace. Případně požádejte
instalačního technika o kontrolu a provedení kalibrace.
Kalibrování je možné provést následovně:
Stiskněte nějakým tenkým předmětem (např. špičkou tužky)
tlačítko CAL. Poté můžete okamžitě pomocí otočného
programovacího knoflíku kalibrovat první čidlo. Na velkém
displeji vidíte na levé straně vždy současnou měřenou
hodnotu senzoru a vpravo od ní bliká nová nastavená
měřená hodnota, kterou nastavujete.
Pokud pustíte tlačítko CAL a znovu jej zmáčknete a držíte,
můžete pokračovat v kalibraci dalšího čidla. Celkem lze
kalibrovat pět následujících čidel:
39
1. Čidlo vnitřní teploty
Pokud je teplota, kterou ModuLine IV ukazuje na velkém
LCD displeji v klidovém stavu, rozdílná od skutečné teploty,
je nutné čidlo vnitřní teploty na ModuLine IV znovu seřídit.
POZOR: není jednoduché nastavit skutečnou teplotu. Místo,
kde měříte a přesnost teploměru, který používáte, jsou
ovlivňovány okolním prostředím. Dbejte zároveň na dobu,
kdy nastavování provádíte. Nastavování lze provádět, jen
když je teplota ustálená.
2. Ruční nastavení teploty
Pokud čidlo vnitřní teploty ukazuje správnou hodnotu, může
se přesto stát, že při ručním nastavení teploty nesouhlasí
nastavená teplota na stupnici se skutečně udržovanou
teplotou. Např. nastavíte na ModuLine IV manuálně 20 °C,
ale na displeji je po určité době 21°C nebo se nastavené
teploty 20 °C vůbec nedosáhne. V takovém případě je nutné
knoflík ručního nastavení teploty překalibrovat.
3. Čidlo venkovní teploty (pouze při ekvitermní regulaci)
Může se stát, že čidlo venkovní teploty neměří správnou
hodnotu. Výsledkem je nesprávná funkce regulace. Čidlo
venkovní teploty je možné kalibrovat jen podle přesného
teploměru umístěného ve stejném místě jako čidlo. Před
vlastní kalibrací proveďte nejprve kontrolní měření, které
porovnejte s údajem na displeji ekvitermního modulu.
4. Čidlo vlhkosti vzduchu
Přesnost použitého čidla vlhkosti vzduchu je kolem 5 %. Je
tedy značně lepší než běžné vlasové vlhkoměry. Rozdíl
přesnosti je max. 0,5 % ročně. Pokud přesto chcete čidlo
znovu nakalibrovat, je třeba použít samostatný a přesný
vlhkoměr, abyste dosáhli požadovaného seřízení.
5. Čidlo atmosférického tlaku
Pro toto čidlo platí stejné podmínky jako pro čidlo vlhkosti.
Seřízení se může provést podle místní meteorologické
předpovědi z novin nebo zpravodajství z rádia nebo televize.
Tlak vzduchu je běžně udávaný parametr.
40
7 Ekvitermní regulace
7.1
Funkce ekvitermního modulu
Modulem ekvitermní závislosti můžete dále zlepšit funkci
regulace. Modulační řízení v závislosti na pokojové - vnitřní
teplotě je tak rozšířeno o závislost na venkovní teplotě.
Dostáváte tak možnost regulace v závislosti na venkovní
teplotě nebo ekvitermní regulace s kompenzací podle
pokojové teploty.
Každý regulační princip má svá specifika a okruh nasazení.
Na displeji modulu je zobrazována okamžitá venkovní
teplota a pomocí tlačítka Control lze volit mezi třemi
následujícími regulačními principy, které jsou určeny pozicí
kurzoru na displeji:
Pozor: Přepínač čerpadla na kotli má být přepnut do polohy
2. Tím je nastaven doběh čerpadla na 24 h.
Ekvitermní regulace bez kompenzace podle pokojové
teploty
Ekvitermní regulace se používá v užitkových budovách,
bytových domech a tam, kde je nesnadné určit referenční
místnost. Je třeba uvažovat oslunění budovy a často
používané místnosti. Hodnota natápěcí teploty je určována v
závislosti na velikosti střední venkovní teploty. Pokud je
venkovní teplota nižší, zvyšuje se natápěcí teplota a naopak.
Pokojová teplota je často doregulovávána pomocí
termostatických ventilů. Venkovní teplota je měřena pomocí
čidla, které je dodáváno současně s ekvitermním modulem.
Čidlo je třeba umístit tak, aby nebylo vystaveno přímému
slunečnímu záření a aby okolní vzduch mohl kolem volně
cirkulovat. Například na severovýchodní stěnu budovy.
Regulace i při tomto způsobu řízení reaguje na nastavený
program.
Při ekvitermním řízení bez kompenzace podle pokojové
teploty nemá pokojová teplota vliv na funkci regulace.
Nastavením požadované pokojové teploty programem nebo
otočným knoflíkem teploty je zvyšována nebo snižována
natápěcí teplota.
Pozor:
Pro zamezení případných nedorozumění je v tomto
případě vhodnější hovořit o "Nastavení Setpointu"
než o nastavení teploty. Topná křivka se v tomto
případě posouvá paralelně.
41
Kotel zajišťuje průběžně natápěcí teplotu odpovídající
zadaným parametrům. Jak již bylo řečeno, jsou radiátory
doregulovány termostatickými ventily, které zajistí
požadovanou teplotu v různých prostorech.
Dále musí být vždy zajištěn dostatečný průtok topnou
soustavou. Je ho možné zajistit instalací přetlakového
(bypass) ventilu do topného systému (viz návod k instalaci
kotle).
Pozor:
Pro dobrou funkci ekvitermní regulace je nutné
správně vyregulovat celou topnou soustavu.
Viz § 7.4: Vyregulování topné soustavy.
Pokud je použit standardní program vytápění, je při
útlumové noční teplotě vypnuto.
Některé výhody vypínání jsou:
- kotel není v nočním režimu zapínán i při požadavku
vytápění
- kotel v nočním režimu nepřipravuje ani TUV
Nevýhodou je, že teplota v průběhu nočního útlumu může
nekontrolovatelně klesat. Můžete však pro nastavení
požadované funkce kotle použít instalační parametr HA.
Podle nastavení tohoto parametru přechází kotel z topné
sezóny do letní a naopak. Standardní nastavení je na +5°C.
Kotel pak začne topit podle nastavené topné křivky při
překročení nastavené teploty.
Kotel zůstane vypnutý za předpokladu dosažení nastavené
venkovní teploty, dokud bude požadovaný okamžitý Setpoint
(podle nastavené topné křivky) stejný nebo menší než
Setpoint odpovídající noční útlumové teplotě.
Aby bylo zajištěno plynulé vytápění, je možné
naprogramovat další spínací body, podle kterých bude kotel
v průběhu nočního útlumu zapínán. Tyto body budou mít
nastaveny poněkud vyšší Setpoint.
Tak bude v topné soustavě stále udržována poněkud vyšší
teplota. Touto úpravou lze ošetřit i velké teplotní rozdíly mezi
denním a nočním režimem, které by jinak mohly být rušivé.
42
Příklad nastavení programu vytápění s vyrovnáním velkého
nočního útlumu:
pondělí až pátek
6:30 h
Setpoint 29 (rychlé zatopení při ekvit. reg.)
7:00 h
Setpoint 21
9:00 h
Setpoint 19
17:00 h
Setpoint 21
23:00 h
Setpoint 16
sobota a neděle
7:30 h
Setpoint 29 (rychlé zatopení při ekvit. reg.)
8:00 h
Setpoint 21
-- : -- h
Setpoint --- : -- h
Setpoint -23:00 h
Setpoint 16
Ekvitermní regulace s kompenzací podle pokojové
teploty
Natápěcí teplota je určována podle střední venkovní teploty
a korigována podle převažující teploty v místnosti, kde je
umístěna regulace ModuLine IV. Teplotu v této místnosti
udržuje přímo regulace ModuLine IV. Pro správnou funkci
regulace by neměly být v této místnosti termostatické ventily
nebo musí být úplně otevřeny. V ostatních místnostech
mohou být termostatické ventily namontovány a teplota je
určována jejich nastavením.
Venkovní teplota je měřena pomocí čidla, které je dodáváno
současně s ekvitermním modulem. Čidlo je třeba umístit tak,
aby nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření a aby
okolní vzduch mohl kolem volně cirkulovat. Například na
severovýchodní stěnu budovy. Regulace i při tomto způsobu
řízení reaguje na nastavený program. Také zde se posouvá
topná křivka paralelně nastavením Setpointu. Viz také popis
funkce regulace bez kompenzace podle pokojové teploty.
Na základě naměřené venkovní teploty (průměrná teplota za
několik hodin), naměřené teploty v místnosti a nastavené
topné křivky je určena a korigována natápěcí teplota.
ModuLine IV pak automaticky posouvá paralelně topnou
křivku.
Přepínač čerpadla na kotli musí být přepnut
do polohy 2.
43
Ventily na radiátorech v místnosti, kde je umístěna regulace
ModuLine IV musí být naplno otevřeny. Ostatní místnosti
mohou být doregulovány pomocí termostatických ventilů na
nižší teplotu.
Pro dobrou funkci ekvitermní regulace je nutné
Pozor:
správně vyregulovat celou topnou soustavu.
Viz § 7.4: Vyregulování topné soustavy.
Kotel zůstává vypnut, dokud není dosaženo nastavené
teploty pro noční útlum. Pak regulace pokračuje ve vytápění
podle nastavené topné křivky pro noční útlumovou teplotu
(standardní nastavení je 16 °C). Ráno regulace pokračuje ve
vytápění podle zadaného programu.
Obr. 30
Standardní topná křivka
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 90°C
ModuLine IV v ekvitermním provozu s kompenzací podle
pokojové teploty měří stále teplotu v místnosti, kde je
instalována. Pokud je zjištěn rozdíl mezi požadovanou a
skutečnou teplotou, je automaticky opraveno nastavení
topné křivky.
7.2
Standardní topná křivka
Přednastavený program vytápění má nastaveny následující
Setpointy:
Obr. 31
Strmější topná křivka
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 90°C
Max. tep. na UBA 90°C
pondělí až pátek
7:00 h Setpoint 21
9:00 h Setpoint 19
17:00 h Setpoint 21
23:00 h Setpoint 16
Pozor:
sobota a neděle
8:00 h Setpoint 21
-- : -- h Setpoint --- : -- h Setpoint -23:00 h Setpoint 16
Přednastavené Setpointy lze měnit a případně
doplnit další programové body.
Standardní topná křivka je přednastavena výrobcem na
následující hodnoty (viz obr. 30):
Venkovní teplota +20°C
»»
natápěcí teplota 20°C
Venkovní teplota -10°C
»»
natápěcí teplota 75°C
Parametry mohou být změněny například takto:
Obr. 32
Pozvolnější topná křivka
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 60°C
Max. tep. na UBA 90°C
•
•
•
Topná křivka může být strmější nastavením natápěcí
teploty ze 75°C na 90°C při venkovní teplotě -10°C.
Topná křivka může být pozvolnější nastavením natápěcí
teploty z 75°C na 60°C při venkovní teplotě -10°C.
Změna teploty, při které je topení vypínáno (param. HA).
44
Obr. 33
Omezení natápěcí teploty
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 60°C
Jak je vidět na obr. 31, může být natápěcí teplota maximálně
90°C. Je dána nastavením potenciometru na UBA. UBA je
elektronický blok automatického řízení hořáku v kotli. Pokud
je např. na UBA nastavena max. teplota 60°C v kombinaci
se standardní topnou křivkou, bude topná křivka od 60°C
pokračovat horizontálně. Viz obr. 33.
Topnou křivku lze jednoduchým způsobem paralelně
posouvat snížením nebo zvýšením Setpointu. Viz obr. 34 a
35.
Průběh topné křivky určují následující tři parametry:
1. Setpoint (nastavená požadovaná teplota)
2. natápěcí teplota pro venkovní teplotu -10°C
3. nastavení teploty na UBA
Pomocí těchto tří parametrů lze nastavit všechny průběhy
topné křivky.
Obr. 34
Zvýšení Setpointu
Setpoint
25
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 60°C
Obr. 35
Snížení Setpointu
Setpoint
15
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 60°C
Přechod na letní období při ekvitermní regulaci
Teplotu, při které se vypíná topení, lze nastavit při
ekvitermní regulaci s kompenzací i bez kompenzace podle
pokojové teploty. Standardně je nastaven patní bod křivky
na natápěcí teplotu 20°C při venkovní teplotě 20°C. To však
znamená, že kotel může zapnout i v letním období.
Abychom tomu předešli, můžeme snížit průměrnou venkovní
teplotu, při které se topení vypíná. Nastavte vytápění do
stavu AUTO (stlačením tlačítka se symbolem radiátoru a
otáčením programovacího knoflíku) a změňte teplotu z 20°C
na 15°C. Viz obr. 36.
7.3
Volba topné křivky
Radiátory:
Charakteristika regulace ModuLine IV je upravena na topnou
soustavu s radiátory. Při správně nastavené topné soustavě
znamená zvýšení Setpointu o jeden stupeň zvýšení natápěcí
teploty o 3°C. Tím se zvýší pokojová teplota cca o 1°C.
Častěji je však pokojová teplota řízena pomocí
termostatických ventilů. Viz příklad na obr. 37 s nastavením
Setpointu na 22.
Obr. 36
Standardní topná křivka
= 15°C
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 90°C
Podlahové vytápění:
Topná soustava s podlahovým vytápěním je relativně
pomalá. Rychlost reakce je dána strukturou podlahové
skladby (objemu ohřívaného materiálu) a velkým obsahem
45
vody v trubkách podlahové sekce. Při správně nastavené
topné soustavě znamená zvýšení Setpointu o jeden stupeň
zvýšení natápěcí teploty o 3°C. Tím se zvýší pokojová
teplota cca o 1°C.
Obr. 41
Radiátory
Setpoint
22
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 90°C
Viz například obr. 38 s nastaveným Setpointem na 20, max.
natápěcí teplotou 60°C a teplotou nastavenou na UBA na
50°C. Pokud je podlahová sekce vybavena vlastním řízením
teploty není nutné dodržet výše uvedené nastavení.
Podlahové vytápění má často vlastní způsob řízení,
omezení max. teploty a oběhové čerpadlo. V tomto případě
je možné nastavit topnou křivku s vyšší natápěcí teplotou.
Konvektory:
Obr. 38
Podlahové vytápění
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 60°C
Max. tep. na UBA 50°C
Topná soustava s konvektory vyžaduje vysoké natápěcí
teploty. Vlivem malého obsahu vody v topné soustavě je
reakce velmi rychlá. Při správně nastavené topné soustavě
znamená zvýšení Setpointu o jeden stupeň zvýšení natápěcí
teploty o 3°C. Tím se zvýší pokojová teplota cca o 1°C. Viz
obr. 39 s nastavením Setpointu na 30 a max. natápěcí
teplotou 90°C.
Vytápění vzduchotechnikou:
Také vzduchotechnické vytápění vyžaduje vysoké natápěcí
teploty. Topná křivka musí odpovídat vysokým teplotám
topné vody. Vlivem malého obsahu vody je reakce topné
soustavy velmi rychlá. Viz obr. 39 s nastavením Setpointu
na 30 a max. natápěcí teplotou 90°C.
Obr. 39
Konvektory a VZT
Setpoint
30
Max. natáp. teplota 90°C
Max. tep. na UBA 90°C
Pozor: Konvektory a vzduchotechnické vytápění není
vhodné provozovat s ekvitermní regulací s
kompenzací podle pokojové teploty. To je dáno
nutností nastavení vysokého Setpointu.
Pozor: Jsou možné i různé kombinace výše uvedených
topných soustav. Pak je nutné nastavit způsob
regulace kompromisně.
46
7.4
Vyregulování topné soustavy při použití ekvitermní
regulace
Ekvitermní regulace bez kompenzace podle pokojové
teploty:
Pro správnou funkci ekvitermní regulace bez kompenzace
podle pokojové teploty je nutné topnou soustavu dobře
vyregulovat.
K tomu je potřeba postupovat následovně:
• Otevřete všechny radiátorové (termostatické) ventily
naplno
• Nastavte přepínač doběhu čerpadla na UBA
do polohy 2.
• Nastavte požadovaný Setpoint. Pro začátek použijte
standardně nastavený program.
• Po ustálení topné soustavy změřte pokojovou teplotu v
každé místnosti, která má být udržována na požadované
teplotě. Pokud není požadované teploty v některé kritické
místnosti dosaženo, zvyšte topnou křivku. Naopak při
překročení teploty topnou křivku snižte.
Pozor:
•
•
•
Při každé změně topné křivky je nutné nechat
topnou soustavu ustálit. To trvá 3 až 4 hodiny.
Určete minimální natápěcí teplotu nutnou k udržení
požadované pokojové teploty v nejchladnější místnosti.
Při ekvitermní regulaci bez kompenzace podle pokojové
teploty je nutné zvýšit topnou křivku nastavením
Setpointu o jeden stupeň výše. Tak je možné krátkodobé
malé zvýšení pokojové teploty pouze nastavením
termostatických ventilů. Zadejte do programu minimální
nutný Setpoint a rozšiřte program o zvýšený Setpoint
před přechodem na denní režim.
Nastavte radiátorové (termostatické) ventily na
požadovanou pokojovou teplotu v každé místnosti. Tím
bude teplota udržována na požadované hodnotě.
Ekvitermní regulace s kompenzací podle pokojové
teploty:
Pro správnou funkci ekvitermní regulace s kompenzací
podle pokojové teploty je nutné topnou soustavu dobře
vyregulovat.
47
K tomu je potřeba postupovat následovně:
• Nejprve nastavte na ekvitermním modulu způsob
regulace bez kompenzace podle pokojové teploty. To je
nutné, aby regulace neměnila automaticky topnou křivku.
• Otevřete všechny radiátorové (termostatické) ventily
naplno.
• Nastavte přepínač doběhu čerpadla na UBA do
polohy 2.
• Nastavte požadovaný Setpoint. Pro začátek použijte
standardně nastavený program.
• Po ustálení topné soustavy změřte pokojovou teplotu v
místnosti, kde je umístěna regulace ModuLine IV. Pokud
není požadované teploty dosaženo, zvyšte topnou křivku.
Naopak při překročení teploty topnou křivku snižte.
Pozor:
Při každé změně topné křivky je nutné nechat
topnou soustavu ustálit. To trvá 3 až 4 hodiny.
Pozor:
Při použití ekvitermní regulace s kompenzací podle
pokojové teploty není nutné dále zvyšovat topnou
křivku. Pokud je např. topná křivka nastavena níže
než je nutné, ModuLine IV provede v případě
potřeby sama její zvýšení.
•
•
•
•
7.5
Zadejte do programu minimální nutný Setpoint.
Nechte radiátorové (termostatické) ventily v místnosti,
kde je regulace ModuLine IV, naplno otevřené.
V ostatních místnostech nastavte radiátorové
(termostatické) ventily na požadovanou pokojovou
teplotu. Tím bude teplota udržována na požadované
hodnotě.
Nastavte na ekvitermním modulu způsob regulace s
kompenzací podle pokojové teploty.
Dostavení topné křivky
Za okolností, kdy topná soustava nepracuje tak, jak je výše
popsáno i po prvním nastavení topné křivky a vyregulování
topné soustavy, je nutné co nejpřesněji dostavit topnou
křivku.
Při vyregulování topné soustavy je zjištěn nejmenší nutný
Setpoint. Ten musí být zadán do programu regulace a
zároveň mohou být zadány další požadované Setpointy. V
závislosti na typu topné soustavy je zvolena počáteční topná
křivka.
48
Pokud přesto dochází k odchylkám od požadované teploty,
je nutné postupovat následovně:
• určete venkovní teplotu, při které dochází k odchylce
• při venkovní teplotě mezi 20 a 10°C:
Posuňte topnou křivku paralelně zvýšením nebo
snížením Setpointu.
• při venkovní teplotě mezi 10 a 0°C:
Změňte topnou křivku kombinací paralelního posunutí
(Setpoint) a strmosti (natápěcí teplota pro - 10°C). Důraz
by měl být kladen na změnu strmosti.
• při venkovní teplotě mezi 0 a -10°C:
Změňte strmost topné křivky změnou natápěcí teploty
pro -10 °C.
Některé příklady:
Situace:
Obr. 40
Standardní topná křivka
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 90°C
Topná soustava s radiátory regulovaná ekvitermní regulací
bez kompenzace podle pokojové teploty. Ve všech
místnostech je dosaženo požadované teploty s nastavením
Setpointu 20. Je použita standardní topná křivka viz obr. 40.
Požadavek 1:
Trvá příliš dlouho, než je ráno dosaženo požadované
teploty.
Řešení 1:
Zkontrolujte zda je nastaven při přechodu na denní provoz
zvýšený Setpoint. (Setpoint navíc). Pokud je nastaven,
prodlužte periodu jeho platnosti např. na 1 hodinu.
Požadavek 2:
Pokojová teplota není dodržována při 15°C. Teplota je nižší
o 2°C.
Řešení 2:
Zkontrolujte nastavení termostatických ventilů. Pokud jsou
správně nastaveny zvyšte Setpoint z 20 na 22. Viz obr. 41.
Požadavek 3:
Pokojová teplota není dodržena při 5°C. Teplota je o 4°C
nižší.
Řešení 3:
Zkontrolujte nastavení termostatických ventilů. Pokud jsou
správně nastaveny zvyšte natápěcí teplotu na 90°C. To
49
znamená při 5°C zvýšení natápěcí teploty o cca 10°C.
Protože pro zvýšení pokojové teploty o 4°C, je nutné zvýšit
natápěcí teplotu cca o 12°C je nutné zbylé dva stupně
realizovat zvýšením Setpointu. Nastavte Setpoint na 21. Viz
obr. 42.
Požadavek 4:
Obr. 41
Zvýšení Setpointu
Setpoint
22
Max. natáp. teplota 75°C
Max. tep. na UBA 90°C
Pokojová teplota není dodržena při -5°C. Teplota je o 4°C
nižší.
Řešení 4:
Zkontrolujte nastavení termostatických ventilů. Pokud jsou
správně nastaveny zvyšte natápěcí teplotu na 90°C.
Požadavek 5:
Pokojová teplota je překročena při libovolné venkovní
teplotě.
Řešení 5:
Nastavte termostatické ventily na nižší teplotu. Tím bude
pokojová teplota korigována.
Obr. 42
Požadavek 6:
Komb. strmosti a Setpointu
Setpoint
21
Max. natáp. teplota 90°C
Max. tep. na UBA 90°C
Pokojová teplota není snížena při nočním provozu při
ekvitermní regulaci.
Řešení 6:
Zkontrolujte nastavení topné křivky. Při ekvitermní regulaci
bez kompenzace podle pokojové teploty je možné snížit
parametr HA.
Při ekvitermní regulaci s kompenzací podle pokojové teploty
nastavte minimální nutný Setpoint. Nepřidávejte žádný
zvláštní Setpoint na rychlé zatopení ráno. Pokud jsou
předchozí pokyny splněny, lze ještě Setpoint snížit
(například druhý Setpoint).
Požadavek 7:
Obr. 43
Zvýšení natápěcí teploty
Setpoint
20
Max. natáp. teplota 90°C
Max. tep. na UBA 90°C
Příliš velké ochlazení při ekvitermní regulaci bez
kompenzace podle pokojové teploty.
Řešení 7:
Nastavená teplota pro noční provoz je stejná nebo nižší než
nastavený parametr NT (kotel se úplně vypíná). Zvyšte
nastavení HA parametru.
50
7.6
Seznam použitých výrazů
Referenční místnost: Místnost, která slouží k měření
pokojové teploty a podle které jsou
řízeny ostatní místnosti. Převážně to
bývá obývací pokoj.
Topná křivka:
Grafické vyjádření závislosti natápěcí
teploty na venkovní teplotě.
Setpoint:
Bod nastavení topné křivky. Jeho
změnou lze topnou křivku paralelně
posouvat. Nastavení je možno provést
změnou požadované teploty v
programu nebo manuálním tlačítkem
+/- pod knoflíkem ručního nastavení
teploty.
Překmit:
Překročení požadované teploty při
zvyšování pokojové teploty na vyšší
hodnotu.
NT hodnota:
Nastavení teploty pro noční útlum.
Standardní nastavení na 16°C.
Požadovaná teplota nižší nebo stejná
je brána jako noční provoz.
UBA:
Univerzální automat řízení hořáku v
kotli.
51
7.7
Možné problémy
Příliš vysoká pokojová teplota při regulaci podle pokojové
teploty.
Nastavte parametr PID poněkud výše (viz str. 37). Jako
poslední možnost snižte maximální teplotu potenciometrem
na UBA.
Dvířka regulace nejdou dovřít.
Zkontrolujte, zda je stěna, na které je regulace
namontována, dostatečně rovná. Jinak použijte vyrovnávací
podložky.
Při topné soustavě s konvektory trvá příliš dlouho, než je
dosažena požadovaná teplota v soustavě.
Protože je topná soustava s konvektory velmi rychlá, může
se stát, že regulace není schopna tak rychlou reakci
zaznamenat. Přesto bude dosaženo požadované teploty.
Kotle Nefit EcomLine HR mají možnost lineárního snižování
výkonu - modulace ze 100% na 30 resp. 40%. Kotel Nefit
HRC 23 VT má možnost snížit výkon až na 38%. Pokud je
dosaženo minimálního výkonu, pokračuje kotel v režimu
zapnout / vypnout.
Každých 10 min. je pak stanovováno, jak dlouho musí kotel
pracovat nejnižším výkonem, aby byla udržena požadovaná
teplota.
52
8 Technické údaje Nefit ModuLine IV
ModuLine IV včetně komunikačního modulu
(obj.č. 5126)
Napájení
nízkonapěťovou dvoulinkou z řídící jednotky kotle (0,75 2
1mm ).
Přípustné okolní teploty
provozní: - 10 ... + 50 °C.
skladovací: - 20 ... + 55 °C.
Přípustná relativní vlhkost
0 ... 90 % (bez kondenzace)
Krytí
IP00
Rozměry
š x v x h: 192 x 120 x 40 mm
Časový program
Počet denních programů:
Počet programových bodů v týdnu:
Počet nastavitelných teplot:
Min. interval nastavení:
Možnost časového řízení přípravy TUV.
Typ regulace teploty
Princip regulace:
Rozsah nastavení teplot:
Rozsah nočních teplot:
Krok nastavení:
Řízení časovým progr.:
Ruční řízení:
Možnosti rozšíření
Komunikační modul:
Ekvitermní modul včetně
čidla venkovní teploty:
Modul vlhkosti vzduchu:
Modul tlaku vzduchu:
7
70
neomezený
po 10 min.
modulace na základě pokojové
teploty, venkovní teploty nebo
kombinace obou.
10 - 30°C
13 - 25°C
0,5°C
digitální
analogové
standardní dodávka s regulací
obj.č.: 5127
obj.č.: 5128
obj.č.: 5129
Rozměry modulů
š x v x h: 45 x 36 x 18 mm.
53
NEFIT FASTO neustále zdokonaluje svoje produkty. Změny v technických datech jsou možné.
H
&
I
Trading Company s.r.o.
756 22 Hošťálková 156, tel.: 571 442 555, fax: 571 442 556
Karlická 9/37, 153 00 Praha 5 - Radotín, tel.: 257 912 060, fax: 257 912 061
NEFIT FASTO: ČISTÉ TEPLO – ČISTÝ ZISK
54
NEFIT
FASTO
Download

L I N E NEFIT E COM L INE