PŘEPOČÍTÁVAČ MNOŽSTVÍ PLYNU
nanoELCOR
Popis přístroje
Návod k obsluze
Technický popis
Montážní návod
Jednokanálový přepočítávač proteklého množství plynu na základní podmínky.
Schváleno pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu.
leden 2012
Rev.0c
Bezpečnostní opatření
Toto měřicí zařízení může obsluhovat pouze pracovník, který je zaškolený
v souladu s technickými podmínkami, bezpečnostními předpisy a normami ČSN.
K tomu je nutné brát v úvahu další právní a bezpečnostní předpisy určené pro
speciální případy použití. Podobné opatření platí i pro speciální případy použití.
Obdobné opatření platí i pro používání příslušenství. Školení obsluhy musí být
v souladu s vyhláškou 50/1978 Sb.
Údaje v této příručce nemají váhu právního závazku ze strany výrobce. Výrobce si
vyhrazuje právo změn. Změny v příručce nebo na samotném výrobku mohou být prováděny
kdykoliv bez předchozího upozornění s cílem zdokonalení přístroje nebo opravy
typografických či technických chyb.
OBSAH 1 Úvod ........................................................................................................ 3 1.1 Základní popis přístroje ........................................................................................ 3 1.2 Princip funkce ........................................................................................................ 4 1.3 Rozměry přístroje .................................................................................................. 7 2 Technický popis přístroje .......................................................................... 8 2.1 2.2 2.3 2.4 Architektura přístroje ............................................................................................ 8 Napájení přístroje ................................................................................................ 10 Zabezpečovací značky přístroje ........................................................................... 12 Výrobní štítky ..................................................................................................... 14 3 Bezpečnostní instrukce ............................................................................ 15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Všeobecně ........................................................................................................... 15 Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ........................................................... 15 Rizika použití ....................................................................................................... 15 Zvláštní podmínky použití .................................................................................... 16 Použití přístroje pro různé skupiny plynů ............................................................ 16 4 Metrologické vlastnosti ........................................................................... 17 4.1 4.2 4.3 4.4 Měření teploty .................................................................................................... 17 Měření tlaku ........................................................................................................ 17 Výpočet kompresibility ........................................................................................ 17 Měření a výpočet objemů .................................................................................... 18 5 Připojení vstupů a výstupů ...................................................................... 21 5.1 Vstupy ................................................................................................................. 21 5.2 Výstupy ............................................................................................................... 22 6 Komunikace s přístrojem ......................................................................... 24 6.1 Priority přidělování komunikačního kanálu ......................................................... 24 6.2 Optické rozhraní IEC‐1107 ................................................................................... 24 7 Funkční popis .......................................................................................... 26 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Označování veličin ............................................................................................... 26 Okamžité hodnoty ............................................................................................... 26 Archivy ................................................................................................................ 27 Parametrizace přístroje ....................................................................................... 30 Další vlastnosti přístroje ...................................................................................... 30 Zabezpečení přístroje proti změně metrologických parametrů ............................ 31 8 Uvedení do provozu ................................................................................ 35 9 Obsluha přístroje ..................................................................................... 36 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Displej přístroje ................................................................................................... 37 Klávesnice ........................................................................................................... 39 Systém menu ....................................................................................................... 39 Hlavní menu ........................................................................................................ 39 Zobrazení chyb přístroje ...................................................................................... 43 10 Montážní návod ...................................................................................... 46 10.1 Mechanická montáž přístroje .............................................................................. 46 10.2 Připojení kabelů, zemnění ................................................................................... 50 11 Příslušenství ............................................................................................ 52 11.1 Montážní příslušenství ........................................................................................ 52 11.2 Ostatní příslušenství ............................................................................................ 52 12 Technické parametry ............................................................................... 53 13 Parametry nevýbušnosti .......................................................................... 57 14 Co dělat když něco nefunguje .................................................................. 58 15 Seznam literatury .................................................................................... 61 16 Software .................................................................................................. 62 17 Použité ochranné značky ......................................................................... 62 18 Seznam obrázků ...................................................................................... 63 19 Seznam tabulek ....................................................................................... 63 nanoELCOR
Použité symboly a pojmy
Symbol
AGA8-G1
AGA8-G2
AGA8-92DC
AGA NX-19 mod
ASS
BTS
...
...
...
...
...
…
CL 1
CRC
CTR
DATCOM-Kx
...
...
...
...
DLMS
DC
dE
dV
dVb
dVm
E
Es
EMC
EMI
firmware, FW
GOST NX-19
...
...
…
…
…
…
…
…
...
...
...
...
Hs
JB
Modbus
M900
SGERG-88
...
SNAM
SW
C
K
kp
N
p
pb
Q
Qb
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
T
t
...
...
...
...
...
...
Význam
metoda výpočtu stupně kompresibility plynu
metoda výpočtu stupně kompresibility plynu
metoda výpočtu stupně kompresibility plynu
metoda výpočtu stupně kompresibility plynu
Autorizované servisní středisko
Base Transceiver Station, základní vysílač stanice
mobilní sítě
modul pro realizaci proudového výstupu 4-20mA
kontrolní součet – použit pro ochranu dat
komunikační protokol
některý z výrobků řady DATCOM-K (DATCOM-K1,
DATCOM-K2, DATCOM-K3, DATCOM-K3/A,
DATCOM-K4, DATCOM-K4/A)
komunikační protokol
stejnosměrné napětí
přírůstek (diference) energie
přírůstek (diference) provozního objemu Vm
přírůstek (diference) přepočteného objemu
přírůstek (diference) provozního objemu
energie
náhradní hodnota energie
elektromagnetická kompatibilita a odolnost
elektromagnetické vyzařování
programové vybavení nahrané v přístroji
metoda výpočtu stupně kompresibility plynu (příbuzná
AGA NX-19 mod) podle direktivy VNIMS (platná
v rozsahu teplot -23°C až +60°C)
spalné teplo
jiskrově bezpečný, jiskrová bezpečnost
komunikační protokol navržený firmou Modicon [15]
komunik. protokol navržený firmou RMG
metoda výpočtu stupně kompresibility plynu, blíže viz
[18]
komunikační protokol
software – program pro počítač PC
přepočítávací číslo
stupeň kompresibility plynu ( Z/Zb)
konstanta plynoměru (počet imp na 1m3)
počet vstupních impulzů od plynoměru
absolutní tlak při podmínkách měření
absolutní tlak při základních podmínkách
průtok při podmínkách měření (dále též provozní průtok)
průtok při základních podmínkách (dále též normovaný
průtok)
absolutní teplota při podmínkách měření (T = t + 273,15)
teplota plynu
1
Jednotka
MJ
m3
m3
m3
MJ
MJ
MJ/m3
imp/m3
imp
kPa
kPa
m3/h
m3/h
K
°C
nanoELCOR
Tb
V
Vm
Vb
...
...
...
...
Vbs
...
Vs
...
Vd
Vbd
Vf
Vbf
Z
Zb
...
...
...
...
...
...
absolutní teplota při základních podmínkách
objem Vm
objem při podmínkách měření (dále též provozní objem)
objem při základních podmínkách (dále též normovaný
objem)
náhradní objem při základních podmínkách (dále též
náhradní normovaný objem)
náhradní objem při podmínkách měření (dále též
náhradní provozní objem)
diference provozního objemu
diference objemu při základních podmínkách
čítač tarifní pulzů provozního objemu
čítač tarifní pulzů objemu při základních podmínkách
kompresibilitní faktor plynu při podmínkách měření
kompresibilitní faktor plynu při základních podmínkách
2
K
m3
m3
m3
m3
m3
m3
nanoELCOR
1
Úvod
1.1 Základní popis přístroje
Přepočítávač množství plynu nanoELCOR (dále jen přístroj) je měřidlo určené
k přepočtu objemu plynu měřeného za provozních podmínek na objem při základních
podmínkách.
Informace o proteklém objemu plynu je snímána prostřednictvím impulzních
výstupů plynoměru. Teplota plynu a tlak plynu jsou měřeny integrovanými
převodníky. Stupeň kompresibility plynu vypočítává přístroj podle běžných metod
nebo používá konstantní hodnotu.
Přístroj je zkonstruován a schválen podle normy ČSN EN 12405-1+A2 jako
přepočítávač typu 1 (kompaktní systém) a může být dodáván jako T, PT nebo PTZ
přepočítávač. Je vyráběn jako jednokanálový přepočítávač.
Z hlediska bezpečnosti je přístroj zkonstruován podle ČSN EN 60079-11 jako
jiskrově bezpečný a je schválen do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Je vyráběn a dodáván ve shodě s následujícími směrnicemi evropského
parlamentu:
1994/9/ES
Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu (NV č. 23/2003 Sb.)
2004/108/ES Elektromagnetická kompatibilita (NV č. 616/2006 Sb.)
2004/22/ES Směrnice o měřicích přístrojích (NV č. 464/2005 Sb.)
99/5/ES
Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení (NV č.
426/2000 Sb.)
Přístroj je uváděn na trh a do užívání podle výše uvedených směrnic a je
označen CE značkou.
Přístroj s osazeným GSM/GPRS modemem je možné provozovat jako radiové
zařízení na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17.
Přístroj je vestavěn do skříně z odolného plastu s krytím IP65. Je vybaven
displejem a dvěma ovládacími tlačítky. Dále je vybaven impulzními vstupy pro
připojení plynoměru s nf impulzním výstupem a binárními vstupy. Binární vstupy
mohou pracovat jako kontrolní vstupy pro kontrolu spojení s plynoměrem nebo
mohou plnit jinou funkci např. sledovat stav bezpečnostních rychlouzávěrů, stav
dveří apod. V přístroji jsou k dispozici dva digitální výstupy. Ty mohou být
konfigurovány jako impulzní nebo binární výstupy a nebo jako datové výstupy pro
modul CL-1. S použitím tohoto modulu lze realizovat analogový proudový výstup.
Přístroj je napájen z bateriového bloku LP-08 obsahujícího lithiovou baterii.
V definovaném pracovním režimu je životnost baterie vyšší než 5 let. Pro napájení
interního modemu je použit zvláštní bateriový blok LP-07.
V přístroji je realizován datový archiv naměřených hodnot s nastavitelnou
strukturou a s nastavitelnou periodou ukládání. Binární archiv zachycuje změny na
binárních vstupech a výskyt hlídaných událostí (meze, ...) Chybové stavy jsou
3
nanoELCOR
ukládány do statusového archivu. V denním a měsíčním archivu lze naprogramovat
ukládání důležitých veličin a výpočet a uložení některých statistických hodnot.
V archivu nastavení jsou pro potřeby servisu a metrologie při změnách nastavení
zaznamenány úkony, které ovlivňují parametry přístroje. K dispozici jsou i další
archivy, bližší popis je dále.
Pro komunikaci s nadřízeným systémem je přístroj vybaven optickým rozhraním
a interním modemem. V případě vzniku alarmního stavu může sám iniciovat spojení.
Konfiguraci přístroje lze provádět pomocí dodávaného SW [23] pro počítače
PC. Tento SW umožňuje rovněž vyčítání, zobrazení a archivaci jak okamžitých
měřených hodnot, tak obsahů vnitřních archivů přístroje.
1.2 Princip funkce
1.2.1 Přepočet podle stavové rovnice
Data o protékajícím množství plynu získává přístroj prostřednictvím impulzů (N)
z nf snímače umístěného v plynoměru. Z počtu impulzů (N) a z konstanty plynoměru
(kp) vypočítává objem při podmínkách měření (V).
Z převodníků teploty a tlaku dostává přístroj další údaje o protékajícím plynu –
teplotu plynu (t) a absolutní tlak při podmínkách měření (p). Z těchto údajů se
vypočítává přepočítávací číslo (C), které je ovlivňováno ještě dalšími faktory:
absolutní teplotou při základních podmínkách (Tb), absolutním tlakem při základních
podmínkách (pb) a kompresibilitním faktorem plynu při základních podmínkách (Zb).
Objem při podmínkách měření (provozní objem) :
N
V=
kp
Stupeň kompresibility plynu:
Z
K=
Zb
Přepočítávací číslo:
p
Tb
1
C=
*
*
pb
(t + 273.15)
K
Objem při základních podmínkách (normovaný objem) :
Vb = V * C
Kompresibilitní faktor plynu vyjadřuje odchylku vlastností zemního plynu od
vlastností ideálního plynu. Nastavením parametrů je možné vybrat pro výpočet
kompresibilitního faktoru konkrétní metodu dle normy (AGA NX-19 mod, AGA8-G1,
AGA8-G2, SGERG-88 nebo AGA8-92DC). Pro jiné plyny než zemní plyn lze použít
konstantní hodnotu kompresibility. Pokud hodnota tlaku nebo teploty vybočí mimo
mez platnosti zvolené normy pro výpočet kompresibility, počítá přístroj s náhradní
hodnotou kompresibility.
4
nanoELCOR
Z frekvence impulzů na vstupu vypočítává přístroj
matematickou filtrací z přicházejícího signálu průtok plynu.
Provozní průtok:
Q = ∆V / ∆t [m3/h]
v reálném
čase
kde:
∆V ............................
přírůstek provozního objemu
∆t .............................
čas mezi impulzy s přesností setiny sekundy
Hodnota okamžitého průtoku zobrazovaná na displeji přepočítávače se
aktualizuje každých 10 sec.
Normovaný průtok:
Qb = C * ∆V / ∆t [m3/h]
1.2.2 Náhradní hodnoty objemů při podmínkách měření a objemů
při základních podmínkách
Pro výpočet za chybových podmínek (tj. z důvodu chyby převodníku, vybočení
hodnoty veličiny z pracovního rozsahu nebo chyby přístroje) jsou v přístroji
realizována počitadla náhradního objemu při podmínkách měření (Vs) a náhradního
objemu při základních podmínkách (Vbs). Tato počitadla jsou spřažena s příslušnými
počitadly objemu za normálních podmínek.
Podrobný popis chování přístroje za normálních a za chybových podmínek je
popsán v odstavci 4.4.
1.2.3 Přepočet objemu na energii
Přístroj umožňuje vyčíslit odebrané množství plynu ve formě odebrané energie.
Přepočet objemu na energii využívá hodnotu spalného tepla Hs. Výpočet je prováděn
přičítáním přírůstků objemu dVb (a dVbs) vynásobených aktuální hodnotou spalného
tepla Hs.
dE=Hs x dVb, dEs=Hs x dVbs
V přístroji jsou pro měření v energetických jednotkách přidány další dvě
počítadla, počítadlo energie E a počitadlo náhradních hodnot energie Es.
Při konfiguraci lze zvolit měřící jednotku energie z následujícího výčtu: MJ,
kWh, Btu.
Upozornění :
Při změně jednotky se neprovádí přepočet absolutní hodnoty počitadla E (Es).
Další přírůstky jsou načítány již s respektováním nové měřící jednotky.
Principielní schéma výpočtu energie je znázorněno na
Obr. 1.
Spalné teplo Hs
5
nanoELCOR
Pro zajištění správného přepočtu je nutné použít hodnotu spalného tepla Hs při
správně zvolených podmínkách. Za tímto účelem je nutno zadat hodnotu spalného
tepla a vztažné podmínky. Přístroj poté provede přepočet vztažného tepla pro
zadané vztažné podmínky a výslednou hodnotu použije pro výpočet energie.
V případě metodiky AGA8-92DC se spalné teplo nezadává a přístroj ho
vypočte ze zadaného složení plynu dle EN ISO 6976. Pro ostatní metodiky je nutno
hodnotu Hs zadat ručně. Hodnota Hs (MJ/m3) se zadává vždy pro tyto vztažné
podmínky:
teplota hoření/ teplota plynu = 25°C / 0 °C
6
nanoELCOR
Obr. 1 Výpočet objemů a energie – schéma výpočtů
1.3 Rozměry přístroje
Obr. 2 Rozměry přístroje (provedení bez krytů)
Obr. 3 Rozměry přístroje (provedení s kryty)
7
nanoELCOR
2
Technický popis přístroje
2.1 Architektura přístroje
Elektronika přístroje je rozložena na několika deskách (viz Obr. 4).
Ve spodní části skříně je umístěna základní deska obsahující napájecí
bateriový blok LP 08, záložní baterii (ukrytá pod krytem desky), svorkovnici pro
připojení tlakového a teplotního snímače, a svorkovnici dalších vstupů/výstupů
přístroje. Připojení související s metrologickou funkcí přepočítávače jsou chráněna
kryty, které jsou zajištěny úřední značkou.
V krytu desky je otvor pro přístup k servisnímu přepínači. Pomocí servisního
přepínače lze povolit/zakázat nastavení parametrů přístroje pomocí obslužného SW.
Metrologický přepínač je zakryt štítkem a zajištěn úřední značkou.
Základní provedení přístroje zajišťuje následující vstupy a výstupy:
- analogový vstup (tlak P) - metrologický kanál
- analogový vstup (teplota T) - metrologický kanál
- 3x digitální vstup DI1 až DI3 (binární, impulzní)
- 2x digitální výstup DO1 až DO2 (binární, impulzní, analogový)
- vestavěný GSM/GPRS modem
Ve víku skříně je umístěna displejová deska, která je celá chráněna krytem a
zajištěna značkou výrobce.
2.1.1 Interní GSM/GPRS modem
Přístroj má integrovaný GSM/GPRS modem na základní desce. Na této desce
je rovněž umístěn držák SIM karty. Modem je napájen ze samostatné baterie LP-07.
Tato baterie slouží výhradně pro napájení modemu. Ovládání modemu je plně
zajištěno pomocí parametrů přístroje. Vzhledem k proudové spotřebě modemu je
nutné vhodně zvolit režim a časování přenášených dat a řídit zapínání a vypínání
modemu s ohledem na životnost napájecí baterie modemu.
8
nanoELCOR
Obr. 4 Hlavní části přístroje
2.1.1.1
Použití přístroje s externí anténou
Přístroj je standardně dodáván s úhlovou anténou se ziskem 2dB umístěnou na
pravém boku přístroje. Anténa je připojená pomocí standardního konektoru SMA.
V místech se špatnou kvalitou signálu GSM/GPRS lze jednoduchým způsobem
anténu vyměnit za typ s větším ziskem (např. prutová anténa 5dB). Tato anténa
může být umístěna v zóně s nebezpečím výbuchu nebo v bezpečném prostředí.
Příklady použití externích antén jsou na obrázku č.3 .
Upozornění:
Při navrhování instalace a použití jiné než standardně dodávané antény,
zejména při jejím umístění mimo zónu s nebezpečím výbuchu je třeba provést
opatření pro snížení účinků úderu blesku (viz ČSN EN 60079-14 a
ČSN EN 62305-3).
Maximální délka kabelu u externí antény je 10 m.
9
nanoELCOR
Obr. 5 Příklad použití externí antény
2.2 Napájení přístroje
Přístroj obsahuje dva nezávislé napájecí bateriové bloky. Bateriový blok LP-08
je určen k napájení obvodů přepočítávače. Bateriový blok LP-07 je určen pro
napájení integrovaného modemu přepočítávače.
2.2.1 Napájecí baterie přepočítávače
Bateriový blok LP-08 obsahuje lithiový článek s jmenovitým napětím 3,6 V.
Modul modemu není z této baterie napájen (jeho napájení zajišťuje vlastní baterie
umístěná v bateriovém bloku s označením LP-07).
Životnost napájecí baterie LP-08 závisí zejména na konfiguraci přístroje, na
četnosti komunikace a době rozsvícení displeje. Během činnosti přístroje je měřena
a vypočítávána spotřebovaná kapacita a úbytek kapacity je zaznamenáván v paměti,
která je součástí bateriového bloku. Při poklesu kapacity baterie na hodnotu 10%
před očekávaným vybitím upozornění přístroj na nutnost výměny baterie (chybové
hlášení E9, viz Tab. 9).
Definovaný režim s životností napájecí baterie LP-08 více než 5 let :
• perioda archivace datového archivu 1 h
• komunikace s přístrojem 2 min denně
• zobrazování na displeji 2 min denně
• perioda vstupních impulzů ≤10 Hz
• perioda měření 15 s
• okolní teplota 25 °C
10
nanoELCOR
Při potřebě provozu přístroje s vyšší spotřebou než v definovaného režimu je
nutno počítat s častější výměnou napájecí baterie.
2.2.2 Zálohovací baterie
Baterie zabezpečuje zálohování důležitých funkcí v případě vybití nebo výměny
napájecího bloku LP-08. Zálohovací baterie je umístěna na základní desce pod
krytem. Zálohovací baterii je možno vyměnit v autorizovaném servisním středisku po
porušení úřední a výrobní značky (výměnu není možno provádět v prostředí
s nebezpečím výbuchu). Je nutné použít pouze předepsaný typ baterie.
Definovaný režim pro dobu životnosti zálohovací baterie 10 let
• skladování, teplota 25 °C
• zálohované vstupy (DI1 – DI3) nezapojené nebo připojené kontakty
rozpojené
• napájecí baterie přepočítávače je připojena
Poznámka: V případě dlouhodobého odpojení napájecí baterie se může životnost
zálohovací baterie snížit až na 7 let.
Definovaný režim pro dobu životnosti zálohovací baterie 3 roky
• zálohované vstupy (DI1 – DI3) zkratované
• přepočítávač bez napájecí baterie
2.2.3 Napájecí baterie modemu
Pro napájení modemu je použit samostatný bateriový blok LP-07. Tento
bateriový blok je zaplombován výrobcem a z důvodů bezpečnosti nesmí být
rozebírán. Jiný zdroj napájení nesmí být použit. Výměna napájecího bateriového
bloku LP-07 modemu je možná v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Definovaný režim s životností napájecí baterie LP-07 více než 5 let :
2min GPRS/den + servisní okno 10min/týden + přehrání firmware 1x/rok, dobrá
úroveň signálu.
Životnost napájecí baterie závisí na nastaveném režimu modemového spojení
a na síle signálu.
2.2.4 Výměna napájecích baterií
Napájecí bateriový blok přístroje i modemu lze vyměňovat v prostředí
s nebezpečím výbuchu. Je povoleno používat pouze předepsané typy napájecích
bloků LP-08 a LP-07.
11
nanoELCOR
Vybitou napájecí baterii (bateriový blok) je vhodné co nejdříve odpojit. Po dobu
výměny baterie LP-08 přístroj neměří tlak ani teplotu, ale počítá příchozí nf pulzy
(neprovádí ale přepočet pulzů, ten se provede až po připojení napájecí baterie) a je
zajištěn chod hodin reálného času. Údaje uložené v archivech přístroje a nastavení
parametrů zůstanou zachovány.
Samovybíjení baterií
Jako zálohovací i napájecí baterie (osazené v bateriových blocích) jsou použity
lithiové články. Vlivem samovybíjení dochází k poklesu jejich kapacity. Doporučená
doba výměny je 10 let, a to i v případě, že baterie nebyla zapojena.
Vybité baterie patří do kategorie nebezpečných odpadů. Podle směrnice o
OEEZ (2002/96/ES) a podle vnitrostátních předpisů nesmí být baterie likvidovány
s odpadem z domácnosti. Na vybité baterie se vztahuje povinnost zpětného odběru.
Proto je nutné vybité baterie odevzdat na místo zpětného odběru nebo
v autorizovaných zpětných místech pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení.
2.3 Zabezpečovací značky přístroje
Zabezpečovací značky umístěné na přístroji indikují technický stav přístroje
z hlediska neoprávněné manipulace.
Zabezpečovací značka výrobce (metrologická značka)
- její provedení je předepsáno v ES certifikátu o přezkoušení typu podle přílohy č. 2,
postupu B, NV č. 464/2005 Sb., vydaným notifikovanou osobou č.1383. Tato
zabezpečovací značka má pro uživatele stejnou váhu, jako tzv. úřední značka dle
zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii.
V případě porušení této značky výrobce negarantuje, že vlastnosti přístroje jsou ve
shodě s ES certifikátem přezkoušení typu.
Značka uživatele
- kontrolní značky uživatele (plomby) dle jeho potřeby
Značka výrobce
- kontrolní značky výrobce dle jeho potřeby
12
nanoELCOR
13
nanoELCOR
Obr. 6 Zabezpečovací značky
2.4 Výrobní štítky
Obr. 7 Příklad výrobního štítku
14
nanoELCOR
3
Bezpečnostní instrukce
3.1 Všeobecně
Shoda přístroje byla posouzena podle Směrnice 94/9/ES (NV č. 23/2003 Sb.) a
k přístroji byl vydán ES Certifikát o přezkoušení typu (ATEX) pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu. Respektování této směrnice je zahrnuto v CE označení
shody.
3.2 Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Na základě ES Certifikátu o přezkoušení typu FTZU 11 ATEX 0247X lze přístroj
provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu s označením:
II 1G Ex ia IIA T3 Ga
...
nanoELCOR
Zóna 0
Pro uvedenou teplotní třídu platí:
Okolní teplota pro teplotní třídu T3
-25 °C až +70 °C
Přístroj je zkonstruován a schválen celý jako jiskrově bezpečný. To
znamená, že ke všem svorkám přístroje mohou být připojeny pouze schválená
zařízení (jiskrově bezpečná zařízení, návazná zařízení) nebo tzv. jednoduchá
zařízení vyhovující normě ČSN EN 60079-11 a vyhovující jiskrově bezpečným
parametrům uvedených v ES Certifikátu o přezkoušení typu [16].
Při propojování musí být dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
Při připojování zařízení je nutno počítat s elektrickými vlastnosti propojovacích
kabelů a dodržet požadavky příslušných bezpečnostních norem. Dále je nutné
respektovat Zvláštní podmínky použití, pokud jsou v těchto certifikátech uvedeny.
Parametry nevýbušnosti přístroje jsou uvedeny v odst. 13.
3.3 Rizika použití
Skříň přístroje je vyrobena z polykarbonátu. Na horním víku je umístěná foliová
klávesnice z polyesteru. V určitých extrémních případech se může na povrchu skříně
nahromadit elektrostatický náboj, jehož energie by mohla způsobit inicializaci okolní
výbušné atmosféry.
Pro zabránění nebezpečí vznícení vlivem elektrostatického náboje
doporučujeme dodržet následující operace:
• Pokud je přístroj použit v prostředí s nebezpečím výbuchu, nesmí být
instalován v místě, kde vnější podmínky mohou způsobit vytváření
elektrostatického náboje.
• Zařízení smí být čištěno pouze vlhkou utěrkou.
15
nanoELCOR
3.4 Zvláštní podmínky použití
Za jistých extrémních okolností se na plastické skříňce může vytvořit
elektrostatický náboj schopný iniciace. Tudíž zařízení nesmí být instalováno
v místech, kde vnější podmínky by mohly vést k vytváření elektrostatického
nabíjení. Dále zařízení smí být otíráno pouze vlhkou utěrkou.
3.5 Použití přístroje pro různé skupiny plynů
Jednotlivé varianty přístroje je možné používat pouze pro určité skupiny plynů
dle následující tabulky:
skupina plynu
varianta přístroje
nanoELCOR
IIC
IIB
IIA
ne
ne
ano
16
nanoELCOR
4
Metrologické vlastnosti
4.1 Měření teploty
Pro měření teploty používá přístroj teplotní sensor PT1000. Připojení teplotního
sensoru je dvouvodičové. Vliv délky a vlastnosti použitého kabelu jsou zohledněny
při kalibraci a proto významně neovlivňují přesnost měření teploty.
Rozsah měření teploty je -25 °C až +60 °C. Perioda měření je společná jak pro
měření teploty, tak tlaku a lze ji uživatelsky nastavit v rozsahu od 1s do 30 s.
Jednotky měření teploty jsou nastavitelné.
Výměna teplotního snímače je chráněna zabezpečovací značkou výrobce
(metrologickou značkou) a lze ji provést pouze v Autorizovaném servisním středisku
(ASS).
Při konfiguraci přístroje musí uživatel do přístroje zadat konstantní parametr
Náhradní hodnota teploty. Tato hodnota se použije při výpočtu kompresibility místo
měřené hodnoty teploty v následujících případech:
- hodnota měřené teploty vybočila z měřícího rozsahu
- nastala závada při měření teploty
4.2 Měření tlaku
Měření tlaku zajišťuje analogový převodník. Převodník obsahuje piezorezistivní
křemíkový snímač s odolnou nerezovou membránou. Elektronika přístroje zajišťuje
korekci nelinearity a teplotní závislosti snímače tlaku na základě kalibračních dat
uložených v paměti přístroje. Měřící rozsah převodníku tlaku musí zákazník uvést při
objednávání přístroje. Vyráběné tlakové rozsahy jsou uvedeny v kap. 12.
Perioda měření je společná jak pro měření teploty, tak tlaku a lze ji uživatelsky
nastavit v rozsahu od 1s do 30 s. Jednotky měření tlaku jsou nastavitelné.
Výměna tlakového převodníku je chráněna zabezpečovací značkou výrobce
(metrologickou značkou) a lze ji provést pouze v Autorizovaném servisním středisku.
Při konfiguraci přístroje musí uživatel do přístroje zadat konstantní parametr
Náhradní hodnota tlaku. Tato hodnota se použije při výpočtu kompresibility místo
měřené hodnoty tlaku v následujících případech:
- hodnota měřeného tlaku vybočila z měřícího rozsahu
- přístroj je vyroben bez tlakového převodníku (tzv. TZ nebo T korektor)
- nastala závada při měření tlaku
4.3 Výpočet kompresibility
4.3.1 Přepočet PTZ , TZ
Stupeň kompresibility se počítá ze složení plynu uvedeného v parametrech za
použití některé z následujících metod implementovaných v přístroji: AGA NX-19mod, SGERG-88, AGA8-G1, AGA8-G2 nebo AGA8-92DC.
Výpočet kompresibilního faktoru je prováděn každou měřící periodu. U metody
SGERG-88 a AGA8-G1 se zadává hodnota spalného tepla pro teplotu hoření
25°C / teplotu plynu 0°C. Součástí servisního SW je i vestavěná kalkulačka pro
přepočet spalného tepla udávaného při jiných teplotách.
17
nanoELCOR
Vzhledem k požadované přesnosti přístroje je použití jednotlivých metodik
výpočtu kompresibility omezeno z hlediska tlakových a teplotních rozsahů podle
následující tabulky:
Metoda
měřící rozsah
tlaku
AGA NX-19
mod
SGERG-88
AGA8-G1
AGA8-G2
AGA8-92DC
80 ÷ 250 kPa
80 ÷ 520 kPa
160 ÷ 520 kPa
200 ÷ 1000 kPa
300 ÷ 1000 kPa
400 ÷ 2000 kPa
700 ÷ 3500 kPa
1400 ÷ 7000 kPa
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
nelze použít
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
80 ÷ 1000 kPa
400 ÷ 7000 kPa
nelze použít
nelze použít
-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-10 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
-25 ÷ +60 °C
Tab. 1 Omezení rozsahů platnosti norem výpočtu kompresibility
Poznámka:
V přístroji je navíc implementována metoda výpočtu kompresibility
GOST NX-19. Tato metoda není schválena certifikátem ČMI.
Pro metodu GOST NX-19 je výpočet kompresibility omezen pro rozsah měřené
teploty -23°C až +60°C.
Náhradní kompresibilita
Pro nastavenou metodu je při každém výpočtu kontrolováno, zda změřená
hodnota tlaku a teploty je v oboru platnosti dané metody. Pokud je některá hodnota
mimo tento obor platnosti, je pro přepočet použita tzv. náhradní kompresibilita.
Hodnotu náhradní kompresibility je nutno zadat uživatelem při konfiguraci přístroje.
4.3.2 Přepočet PT, T
Přístroj umožňuje rovněž nastavit stupeň kompresibility K jako pevnou
konstantu. Rozsah zadávané konstanty není omezen.
4.4 Měření a výpočet objemů
Pro měření a výpočet objemů jsou v přístroji použita následující počitadla pro
každý kanál:
Vm - počitadlo objemu při podmínkách měření (provozního objemu)
V
- objem Vm
Vs - počítadlo provozního objemu při chybových podmínkách
(náhradní provozní objem)
Vb - počítadlo objemu při základních podmínkách (normovaný objem)
Vbs - počitadlo normovaného objemu při chybových podmínkách
18
nanoELCOR
4.4.1 Činnost při výskytu chybových podmínek
Při výskytu chybových podmínek přístroj současně s počítáním impulzů do
počitadla objemu při podmínkách měření (V) začne počítat impulzy do počitadla
náhradního objemu při podmínkách měření (Vs). Hodnoty objemů při základních
podmínkách (Vb) přestanou být počítány do počitadla objemu při základních
podmínkách (Vb) a začnou se počítat z náhradních hodnot tlaku, resp. teploty a
dochází k jejich ukládání do počitadla náhradního objemu při základních podmínkách
(Vbs). Do počitadla objemu při základních podmínkách (Vb) se za tohoto stavu
hodnoty neukládají.
Obr. 8 Ukládání impulzů do počitadel
Pokud je při výpočtu použita náhradní kompresibilita z důvodu vybočení
přesnosti pro nastavenou výpočetní normu mimo povolenou hodnotu (viz odstavec
4.3.1), přičemž p ani t nejsou mimo měřící rozsah, je přepočtený objem ukládán do
náhradního počitadla.
4.4.2 Respektování změny směru průtoku plynu plynoměrem
Detekce směru průtoku plynu je možná u plynoměrů vybavených dvěma fázově
posunutými nf snímači.
19
nanoELCOR
V případě vyhodnocení průtoku plynu s respektováním změny směru
přepočítávač zpracovává údaje z plynoměru následovně (Obr. 9):
- Pokud jsou kladné přírůstky provozního objemu Vm, je zpracování objemu
prováděno standardním postupem (tj. zvyšování stavu počitadel Vm a Vb,
popř. Vs a Vbs).
- Pokud dojde ke změně směru otáčení plynoměru, přístroj si zapamatuje
stav počitadla provozního objemu Vm (stav plynoměru), při kterém došlo
k obrácení směru průtoku plynu. Pokud plyn proudí zpět, je aktualizována
pouze hodnota provozního počítadla Vm (a popř. Vs). Všechny ostatní
počítadla nemění svůj stav.
- Po změně směru se obnoví načítání přírůstků do souvisejících počítadel
(Vb, Vbs) až po dosažení stavu, při kterém došlo k reverzaci chodu.
Počítadlo provozního objemu neustále kopíruje stav plynoměru.
Obr. 9 Zpracování objemů při reverzním otáčení plynoměru
20
nanoELCOR
5
Připojení vstupů a výstupů
5.1 Vstupy
K přístroji lze připojit až 3 digitální vstupy, označené jako DI1 až DI3. Vstupy
jsou vyvedeny na svorkovnici uvnitř přístroje. Digitální vstupy lze nastavit pomocí
servisního SW jako binární nebo jako NF impulzní.
vstup
DI1
DI2
DI3
binární impulzní
Poznámka
kontakt
NF
√
√
standardně nakonfigurován jako impulzní
vstup z plynoměru (V, Q)
√
√
√
√
Tab. 2 Možnosti nastavení digitálních vstupů
5.1.1 NF impulzní vstupy
Slouží k čítání impulzů z plynoměru. Pro tyto vstupy lze zvolit funkci měření
průtoku. Zálohovací baterie zajišťuje uchování stavů počitadel a čítání impulzů NF
vstupů i v případě vybití nebo výměny napájecí baterie. Po zapojení napájecí baterie
jsou impulzy načtené během výpadku napětí napájecí baterie přičteny do náhradních
počitadel. NF impulzní vstup se připojuje mezi svorky + - . Dodržení polarity je
důležité v případě připojování NF snímačů typu Wiegand.
Plynoměr s respektováním změny směru průtoku plynu
Plynoměr má dva, fázově posunuté, NF snímače impulzů. Výstupy z těchto
dvou snímačů se připojí do svorek DI1 a DI2 přepočítávače.
Změna měřicích jednotek, nastavení konstanty plynoměru
Měřicí jednotky impulzních vstupů, převodní konstantu plynoměru a výrobní
číslo plynoměru lze měnit pomocí servisního SW [23]. Při nastavování hodnoty
konstanty plynoměru se předpokládají pouze desítkové násobky nebo zlomky
v rozsahu od 0,01 do 100.
Počet míst počitadel nf impulzních vstupů
V případě nf impulzních vstupů pracuje počítadlo s 9 platnými číslicemi,
konstantou plynoměru je ovlivněna velikost maximálního čísla od 9 999 999,99 (pro
konstantu 0,01) do 99 999 999 900 (pro konstantu 100).
5.1.2 Binární vstupy
Těmito vstupy jsou snímány vstupní signály s možností vyhodnocení stavu
„sepnuto“ (tj. log.0) nebo „rozepnuto“ (log. 1). Přístroj umožňuje vyhodnocovat
binární vstupy z bezpotenciálových výstupů (reed kontakt nebo otevřený kolektor - na
vstupech DI1 až DI3 se tyto signály připojují ke svorkám + a -).
Nastavením parametrů může uživatel zvolit zobrazování okamžitých hodnot na
displeji, ukládání změn těchto vstupů do archivu, zobrazovaný nápis pro stav log. 0 a
log. 1 a aktivní úroveň signálu.
21
nanoELCOR
Obr. 10 Svorky vstupů a výstupů
5.2 Výstupy
Přístroj je vybaven 2 digitálními výstupy DO1 a DO2, které lze konfigurovat jako
binární, impulzní nebo datové. Datový výstup slouží k realizaci analogového výstupu
4-20 mA pomocí modulu CL-1, který se připojí na tento výstup.
Výstupy lze ovládat přístrojem pomocí
výpočetních rovnic zapsaných
uživatelem do parametrů přístroje (je možné např. generování výstupů podle
proteklého objemu plynu, indikace alarmového stavu, překročení nastavených mezí
tlaku teploty apod.).
Konstrukce přístroje umožňuje generovat výstupy bez ovlivnění životnosti
baterie. Výstupy jsou typu „otevřený kolektor“ a nejsou galvanicky odděleny. Oba
výstupy mají společný vodič GND.
Výstupy jsou jiskrově bezpečné, proto při připojování standardních zařízení
musí být tato zařízení připojena přes bezpečnostní bariéru (např. DATCOM-K3, viz.
Obr. 11).
Impulzní výstupy
Výstupní impulzy jsou spočítány a odesílány na výstup s periodou měření.
Impulzní výstupy mají nastavitelnou šířku a periodu impulzů v násobcích 0,1 s.
V případě nevhodně nastavených parametrů výstupních impulzů může v přístroji
vznikat tzv. dluh výstupních impulzů. Dluh výstupních impulzů (tj. počet pulzů, které
se během měřící periody nestihly odeslat na výstup) může dosáhnout max. 65535
pulzů. Nahromaděný dluh impulzů se odesílá na výstup i v době, kdy žádné vstupní
22
nanoELCOR
impulzy z plynoměru již nepřicházejí. V nastavovací rovnici výstupní veličiny lze
rovněž realizovat výstupní konstantu.
Binární výstupy
Výstupní svorky jsou podle výstupní veličiny buď v sepnutém nebo rozepnutém
stavu. V klidovém stavu jsou výstupní svorky rozepnuty (stav log.1).
Datový výstup
Takto nakonfigurovaný digitální výstup slouží pro komunikaci s modulem CL-1.
Pomocí tohoto modulu je možno realizovat analogový výstup 4-20 mA. S použitím
výpočetních rovnic lze naparametrizovat hodnotu výstupu úměrnou tlaku, průtoku,
denní spotřebě atd. Modul CL-1 musí být připojen k přepočítávači přes bezpečnostní
bariéru (DATCOM-K3).
Obr. 11 Příklad zapojení impulzního (binárního) výstupu a proudového výstupu
23
nanoELCOR
6
Komunikace s přístrojem
Přístroj je pro komunikaci s jinými zařízeními vybaven jedním komunikačním
kanálem, který je vyveden na dvě komunikační rozhraní:
• Pro operativní vyčítání nebo nastavování přístroje je určeno optické rozhraní
pro infrared hlavici.
• Komunikační rozhraní, na které je připojen interní GSM/GPRS modem
Přístroj je vybaven v současné verzi firmware několika komunikačními
protokoly. Přístroj je připraven na rozšiřování o další protokoly podle požadavků
zákazníků. Standardně jsou implementované protokoly ELGAS ver. 2 a
MODBUS RTU. Nastavený komunikační protokol je společný pro všechna
komunikační rozhraní.
Protokol ELGAS ver. 2 je „mateřským protokolem“ přístroje. K dispozici je úplný
soubor funkcí, které jsou v přístroji realizovány. Servisní SW [23] používá výhradně
tento protokol - pokud je nutné přepnutí do jiné linkové vrstvy, je protokol
ELGAS ver. 2 pouze zabalen do jiné linkové vrstvy (tzv. tunel). Protokol
ELGAS ver. 2 je využíván jako jediný k nahrávání firmware (chráněno metrologickou
značkou).
6.1 Priority přidělování komunikačního kanálu
a) přístroj s vypnutým interním modemem
Komunikační kanál je plně vyhrazen optické hlavici. Komunikace přes
optickou (infrared) hlavici není omezována.
b) přístroj se zapnutým interním modemem
Komunikační kanál je prioritně přiřazen komunikaci přes modem. Probíhá-li
komunikace s modemem (přihlašování/odhlašování k BTS, GPRS, vlastní
přenos uživatelských dat) pak přenos dat přes optickou hlavici není možný.
Přenos dat přes optickou hlavici je možný jakmile jsou tyto činnosti
ukončeny (a to i při zapnutém modemu).
Poznámka:
Komunikace přes optickou hlavici má přednost před modemem pouze je-li
přiložena a dojde k připojení baterie EVC (LP-08), nebo je-li přiložena a
dojde k resetu z klávesnice. Tímto způsobem lze řešit přepnutí
komunikačního kanálu na optickou hlavici v případě dlouhé komunikace
s modemem (např. při problémech v síti, se SIM kartou apod.).
6.2 Optické rozhraní IEC-1107
Na přední stěně skříně vedle klávesnice je optický průzor pro komunikaci
pomocí optické hlavice. Optická hlavice se přiloží k průzoru. Její připevnění je
zabezpečeno pomocí magnetu. Jako optickou hlavici lze použít některou z typů
HIE-03 a HIE-04. Po přiložení optické hlavice přejde přístroj z úsporného režimu do
režimu, kdy je schopen přijímat data. Podle nastavení přístroje setrvá v tomto stavu
buď až do sejmutí přiložené optické hlavice z komunikačního rozhraní, nebo po
uplynutí nastavené časové prodlevy (timeout v rozmezí Nikdy, 1 až 255 s) od
poslední komunikace. Velikost timeoutu lze nastavit pomocí servisního SW [23]
(parametr „Vypnout IR hlavici po [s]:“ na kartě Servisní parametry).
24
nanoELCOR
V parametrech přístroje lze nastavit komunikační rychlost optického rozhraní.
Nastavení komunikačního protokolu je pro všechny rozhraní společné.
25
nanoELCOR
7
Funkční popis
Možnosti přístroje z hlediska zobrazování údajů na displeji a ukládání veličin
jsou velice variabilní a uživatelsky nastavitelné. Uživatel má plně pod kontrolou, které
veličiny budou zobrazovány v okamžitých hodnotách i které veličiny budou ukládány
do jednotlivých archivů.
7.1 Označování veličin
Pro označení veličin je použita symbolika uvedená v tabulce „Použité symboly a
pojmy“ (viz str.1).
Označování veličin
- u metrologických veličin není použit v označení veličiny index.
- u ostatních veličin (nemetrologických) může být použit index k rozlišení veličin
stejného typu.
Uživatelské označení veličin
Přístroj umožňuje nadefinovat uživateli vlastní označení veličin. Defaultní označení
veličin v servisním programu [23] je zobrazováno modře. Označení veličin je nutno
volit tak, aby byla zachována jednoznačnost označení. Jednoznačnost označení je
servisním programem kontrolována.
U metrologických veličin lze jejich označení měnit pouze v úrovni ASS a označení
musí být v souladu s metrologickým schválením.
Uživatelsky definované označení veličin je použito při zobrazování na displeji
přístroje i v servisním programu a je exportováno pro použití v SW třetích stran.
7.2 Okamžité hodnoty
U zobrazovaných veličin lze uživatelsky nastavit počet zobrazovaných míst,
jednotky a zobrazovaný název. Pokud je měřená veličina v chybovém stavu, je tento
stav indikován na displeji příznakem (viz odst. 9.4.1).
Příklad veličin, které mohou být zobrazeny jako okamžité hodnoty:
• tlak p
• teplota t
• provozní objem Vm
• náhradní provozní objem Vs
• normovaný objem Vb
• náhradní normovaný objem Vbs
• provozní průtok Q
• normovaný průtok Qb
• přepočítávací číslo C
• stupeň kompresibility K
• chyba zařízení
• kapacita baterie
• interní teplota
26
nanoELCOR
7.3 Archivy
Hodnoty jsou v archivech uspořádány do časových řezů, součástí jednoho
časového řezu je časový údaj řezu a hodnoty jednotlivých veličin vybraných pro
archivaci.
Měřené a vypočítané hodnoty veličin mohou být ukládány do následujících
archivů:
• Měsíční archiv
• Denní archiv
• Datový archiv
• Binární archiv
• Mezní archiv
Vedle těchto datových archivů jsou v přístroji ještě archivy:
• Statusový archiv
• Fakturační archiv
• Archiv nastavení
• Archiv složení plynu
V dostupné paměti přístroje jsou na jejím začátku nejdříve uloženy archivy
s pevným počtem záznamů (měsíční, denní, binární, mezní) a do zbývající paměti je
umístěn datový archiv (jeho délka je závislá na velikosti zbývající paměti).
Datový Denní Měsíční Mezní
archiv archiv archiv archiv
Analogové veličiny
Vstupní analog - střední hodnota
Interní analog - střední hodnota
Výstupní analog - střední hodnota
Minimum/maximum
Impulzní veličiny, měření průtoku
Provozní objem - absolutní stav
Normovaný objem - absolutní stav
Náhradní provozní objem - absolutní stav
Náhradní normovaný objem – absolutní stav
Max. denní spotřeba - provozní objem
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Max. denní spotřeba - normovaný objem
ano
1)
ano
1)
Max. hodinová spotřeba - provozní objem
ano
1)
ano
1)
Max. hodinová spotřeba – normovaný objem
ano
1)
ano
1)
Interní čítač - absolutní stav
Výstupní impulzy - stav dluhu impulzů
Provozní průtok - střední hodnota
Normovaný průtok - střední hodnota
Minimum/maximum průtoku
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Přepočet, stupeň kompresibility plynu
Přepočítávací číslo - střední hodnota
ano
ano
ano
27
ano
2)
ano
2)
Binární
archiv
nanoELCOR
Stupeň kompresibility plynu – střední hodnota
Minimum/maximum přepočtu, stupně kompres.
ano
ano
ano
ano
ano
ano
2)
Binární veličiny
Binární vstup – stav
Binární výstup – stav
Setpointy – stav
Chyby zařízení a komunikace s převodníky –
stav
Interní binár
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Ostatní veličiny
Čítač/časovač - absolutní stav
ano
Status přístroje (kompaktní formát 24 bitů
Tab. 11)
ano
ano
ano
Poznámky :
1) Spolu s hodnotou je ukládána hodina nebo den (nebo kombinace, co je vhodné).
2) Spolu s hodnotou je ukládán datum a čas dosažení minima nebo maxima.
Tab. 3 Možnosti archivace jednotlivých veličin
7.3.1 Měsíční archiv
Kapacita archivu: 25 záznamů
Hodnoty se do archivu zaznamenávají jednou měsíčně v nastavenou
„plynárenskou“ hodinu (obvykle 6:00 h). Časový údaj záznamu je uložen v archivu
spolu s hodnotami. Pokud dojde k naplnění archivu, nové údaje začnou přepisovat
nejstarší. Je zde možnost ukládat statistické hodnoty spotřeb plynu a analogových
veličin (viz. Tab. 3).
Záznam s datem 01.06. tedy znamená statistické hodnoty veličin v intervalu
1.05. 6:00 až 1.06. 6:00.
7.3.2 Denní archiv
Kapacita archivu: 400 záznamů
Má podobné vlastnosti jako měsíční archiv (výčet možností viz.Tab. 3), i zde lze
ukládat statistické hodnoty spotřeb plynu a analogových veličin. Hodnoty se do
archivu zaznamenávají jednou denně v nastavenou „plynárenskou“ hodinu (obvykle
6:00 am).
Záznam s datem 13.06. tedy znamená statistické hodnoty veličin v intervalu
12.06. 6:00 až 13.06. 6:00.
7.3.3 Datový archiv
Kapacita archivu: Je variabilní podle konfigurace ukládaných veličin. Kapacita
je operativně zobrazována při konfiguraci archivu
v servisním SW.
Perioda archivace: nastavitelná v rozsahu 1s až 1h
28
nanoELCOR
Veličiny jsou v tomto archivu ukládány v nastavenou periodu, velikost periody
může nastavit uživatel. Přednastavená hodnota je 1h. U stavových veličin je uložen
v archivu výskyt aktivního stavu v dané archivační periodě. Pro binární vstupy lze
aktivní stav nastavit podle skutečného stavu parametrizací, pro setpointy a chyby je
aktivním stavem log.1.
7.3.4 Binární archiv
Kapacita archivu: 2000 záznamů
V archivu jsou uloženy společně stavy binárních vstupů, statusové bity
vypočítávané a ukládané v systému a chyby jednotlivých zařízení. Hodnoty se do
tohoto archivu ukládají pouze pokud se změní stav některého ukládaného bináru.
Součástí záznamu je časový údaj s rozlišením na sekundy.
7.3.5 Mezní archiv
Kapacita archivu: 1 záznam pro každou sledovanou veličinu
U archivovaných veličin je ukládáno dosažení extrému (minima nebo maxima).
Je ukládána hodnota a časový údaj. Při inicializaci tohoto archivu dojde k nastavení
aktuálních měřených hodnot konkrétních veličin do registrů maxim i minim.
7.3.6 Statusový archiv
Kapacita archivu: 500 záznamů
Do archivu se ukládá datum a čas změny události, statusové slovo (64 bitů)
popisující stavy všech sledovaných událostí v přístroji a stav počitadla provozního
objemu V a počítadla normovaného objemu Vb. Seznam sledovaných událostí
v přístroji je uveden v Tab. 9 a v Tab. 10.
Obsah archivu nelze zobrazit přímo na displeji, zobrazit ho lze prostřednictvím
obslužného SW na PC.
7.3.7 Archiv nastavení
Kapacita archivu: průměrně 500 záznamů (závisí na délce/typu záznamů)
V archivu nastavení se ukládají změny parametrů, zejména pokud mají vliv na
metrologické vlastnosti přístroje. Do archivu se ukládá i identifikace pracovníka, který
změnu provedl. V záznamu je obsažen časový údaj, identifikace pracovníka, popis
činnosti, případně nové a staré hodnoty parametrů, které byly nastavovány.
Tento archiv je na rozdíl od ostatních archivů, nepřetáčející se, tj. po zaplnění
do archivu nelze do něj ukládat a je znemožněna další modifikace parametrů. Tento
archiv nelze zobrazit na displeji, obsah je možné zobrazit pouze prostřednictvím PC.
7.3.8 Fakturační archiv
Kapacita archivu: 15 záznamů
Přístroj obsahuje fakturační archiv. Tento archiv slouží k záznamu dat
s fakturační periodou nastavenou v parametrech přístroje. Způsob zápisu do tohoto
archivu je možný následujícími způsoby – jednorázově podle předem nastaveného
času nebo periodicky v intervalech 1,2,3,4,6 a 12 měsíců. V tento čas se provede
záznam všech aktuálních stavů počítadel primárního objemu a přepočítaného
objemu a to jak celkového počitadla tak i počítadel jednotlivých tarifních pásem.
29
nanoELCOR
Přístroj dovoluje nastavit periodu fakturačního období a zároveň čas, kdy má
dojít k přechodu na další fakturační období.
7.3.9 Archiv složení plynu
Kapacita archivu: 150 záznamů
Při změně složení plynu nebo změně normy pro výpočet kompresibility plynu
se provede záznam do tohoto archivu. Ukládá se časový údaj, informace o použité
kompresibilitě a velikosti jednotlivých položek složení plynu. Pokud dojde k naplnění
archivu, nové údaje začnou přepisovat nejstarší.
7.4 Parametrizace přístroje
7.4.1 Parametrizace pomocí servisního SW
Přístroj poskytuje velmi široké možnosti z hlediska nastavení. Vzhledem
k širokému rozsahu se parametrizace v plném rozsahu provádí pomocí dodávaného
servisního SW [23] určeného pro počítače PC. Vedle nastavení přístroje tento SW
umožňuje rovněž vyčítání, zobrazení, archivaci a tisk jak okamžitých hodnot, tak i
obsahu archivů.
Přístroj neumožňuje nastavování parametrů z klávesnice přístroje, tj. bez
použití počítače.
7.5 Další vlastnosti přístroje
7.5.1 Letní/zimní čas (DST)
V přístroji je implementována funkce změny času (letní/zimní čas). Pomocí
servisního SW lze tuto funkci aktivovat/deaktivovat. Pokud je tato funkce aktivována
potom přístroj provede automaticky změnu času na základě nastavení příslušného
regionu, kde je přístroj používán (Evropa nebo USA). Zároveň je potřeba pro
správnou funkci nastavit odchylku od centrálního času (GMT). V archivech přístroje
je poté rozlišeno zda byl záznam pořízen v letním, nebo zimním čase.
7.5.2 Tarifní počítadla
V přístroji jsou k dispozici až čtyři tarifní počítadla, která umožňují kalkulaci
objemu podle předem nastaveného časového rozvrhu. K dispozici jsou dva
samostatné rozvrhy (Tariff schedule 1 a Tariff schedule 2), které lze konfigurovat
nezávisle na sobě a vždy je aktivní pouze jeden. V těchto rozvrzích lze přiřadit
jednotlivé tarify určitým časovým úsekům v jednotlivých dnech a zároveň je možné
definovat jestli zvolený den je dnem pracovním, sobotou nebo nedělí (svátek).
Každý rozvrh má svoje vlastní identifikační číslo a zároveň je možné nastavit
čas aktivace každého rozvrhu zvlášť.
7.5.3 Remote download
Dálkové nahrávání firmware dle specifikací WELMEC 7.2 umožňuje aktualizaci
softwaru přístroje. V tomto případě je firmware vybaven unikátním digitálním
30
nanoELCOR
podpisem, pomocí kterého lze překonat hardwarovou blokaci v přístroji. Nahrávání
firmware lze provést lokálně přes optickou hlavici nebo dálkově přes modem.
7.6 Zabezpečení přístroje proti změně metrologických
parametrů
Proti neoprávněné manipulaci zejména s údaji, které ovlivňují metrologické
vlastnosti přístroje je přístroj vybaven metrologickým a servisním přepínačem a
využívá zabezpečení pomocí systému hesel. Změny v nastavení přístroje a další
úkony jsou ukládány do archivu nastavení. Tyto prostředky umožní zabezpečit
přístroj jak v souladu, tak i nad rámec normy ČSN EN 12405-1+A2.
7.6.1 Ochrana přepínačem
Uvnitř přístroje jsou umístěny dva přepínače, metrologický a servisní.
7.6.1.1 Metrologický přepínač
- chrání metrologické nastavení přístroje. Je umístěn pod krytem na základní
desce uvnitř přístroje (viz Obr. 4) a je chráněn štítkem, který je zajištěný
zabezpečovací značkou výrobce (úřední metrologickou značkou, viz Obr. 6).
7.6.1.2 Servisní přepínač
- je umístěn vedle metrologického přepínače (Obr. 4). Je zdvojen, při přepínání
je nutno přepnout obě části přepínače. Otevření přístroje a tím přístup k tomuto
přepínači je možné chránit značkou uživatele, viz. Obr. 6.
Funkce servisního přepínače je závislá na nastavení jeho významu v
parametrech v přístroji. Toto nastavení se provádí servisním programem (menu
Parametry -> Význam servisního přepínače). Zde může uživatel zvolit, jaký vliv bude
mít nastavení přepínače na jednotlivé skupiny parametrů přístroje.
Tato variabilnost řeší nastavení různých možností přístupů k práci s přístrojem
(např. vzdálené nastavování parametrů přes modem...).
Servisní přepínač - význam
Uživatel má možnost nastavit servisním SW jeden ze tří významů servisního
přepínače:
význam
přepínače
úplný 1)
poloha
OFF
Je zablokován zápis parametrů do přístroje.
ON
Do přístroje lze zapisovat parametry.
OFF
žádný
ON
1)
popis
Nezáleží na poloze přepínače, do přístroje lze zapisovat.
Ochrana přepínačem je potlačena.
Tento význam je přednastaven výrobcem (default nastavení)
31
nanoELCOR
OFF
Zápis do přístroje je zablokován s výjimkou zápisu
nemetrologických parametrů (např. perioda archivace,
parametry komunikace, identifikace stanice, nastavení
systémového času apod.).
Tento způsob nastavení je vhodný v případě dálkových
přenosů dat z přístroje. Jeho použití je vhodné zabezpečit
pomocí hesel.
ON
Do přístroje lze zapisovat parametry (tj. stejné jako v případě
úplného významu).
částečný
Tab. 4 Nastavení servisního přepínače
7.6.2 Přístupová hesla
Přístroj pracuje s dvěma hesly: „Heslo pro úplný přístup“ a „Heslo pro čtení“. V
případě zadání prázdného hesla je funkce hesla vypnuta. Pro funkčnost systému
hesel je nutné zadat heslo s max. počtem 6-ti alfanumerických znaků. Některé
implementované protokoly nepodporují při komunikaci využití systému hesel i když je
systém zapnut.
7.6.3 Úrovně přístupu
Z pohledu možnosti modifikace parametrů a dalších operací s přístrojem lze
rozdělit uživatele přístroje s různými úrovněmi přístupu.
Uživatelská úroveň
- případ běžného uživatele přístroje. V této úrovni je povoleno vyčtení všech
údajů z přístroje a nastavení velkého množství parametrů. Nelze měnit
parametry přímo ovlivňující metrologické vlastnosti přístroje. Bližší popis viz
Tab. 5. Jako ochranu proti zneužití lze využít ochranu servisním přepínačem
spolu se značkou uživatele a systém hesel.
Akreditované servisní středisko (ASS)
- určeno pro pracovníky střediska autorizovaného výrobcem. Středisko je
oprávněno provádět s přístrojem operace, týkající se jeho metrologických
vlastností. Tyto činnosti jsou podmíněny porušením úřední značky,
přepnutím metrologického přepínače a použitím HW klíče pro servisní
program [23]. Popis viz. Tab. 6.
32
nanoELCOR
Uživatelská úroveň
metrologické změny
nemetrologické změny parametrů
čtení dat
činnost
- čtení okamžitých hodnot veličin
- čtení archivů
- čtení parametrů
- zapínání/vypínání archivace
jednotlivých veličin do
jednotlivých archivů
- nastavení periody měření
- nastavení periody archivace
datového archivu
- změna hesel
- nulování archivů
- nastavení vnitřního času
přepočítávače
- nastavení parametrů
komunikace
- nastavení identifikace stanice
- nastavení hodiny počátku
plynárenského dne
- zapínání/vypínání zobrazování
okamžitých hodnot
nemetrologických veličin na
displeji
- konfigurace digitálních vstupů
- konfigurace digitálních výstupů
- možnost uživatelského
označení veličin
- přiřazení vlivu servisního
přepínače na zápis parametrů
- nastavení počitadel V a Vs
- změna metody výpočtu stupně
kompresibility
- nastavení složení plynu
- nastavení měřících jednotek a
konstant
- nastavení náhradních hodnot
teploty a tlaku pro přepočet
poloha
servisního
přepínače
povolení činností při použití hesel
• povoleno při vypnutých heslech,
OFF, ON
• při zapnutých heslech povoleno po
zadání „hesla pro čtení“ 2)
ON
• povoleno při vypnutých heslech
• při zapnutých heslech povoleno po
zadání hesla pro „úplný přístup“ 2)
ON
Tab. 5 Uživatelská úroveň přístupu - pro „úplný“ význam servisního přepínače
2
) účinek zapnutých hesel lze potlačit použitím HW klíče WGQOI, varianta“ Servisní“ (version
„Service“)
33
nanoELCOR
Úroveň Autorizovaného servisního střediska (ASS)
poloha
metrologického
přepínače
činnost
-
metrologické změny
-
všechny činnosti popsané
v uživatelské úrovni
nastavení masky
statusových bitů (veličina
Diagnostika)
OFF, ON
upgrade firmware
změna varianty
metrologického schválení
(NMi, ČMI, MID, ...)
nastavení vztažné teploty
nastavení vztažného tlaku
nastavení počitadel Vb, Vbs
konfigurace metrologických
veličin (C,K,Vm,Vb,Vs,Vbs)
výměna převodníku
jednobodové nebo
dvoubodové dostavení
převodníku
nulování archivu nastavení a
statusového archivu
možnost uživatelského
označení veličin
ON
povolení činnosti při
Poznámka:
Při použití HW klíče, je
potlačen vliv hesel pokud
jsou u přístroje použita.
použití HW klíče s označením
WGQOI, varianta
„Autorizovaný servis“
(„Accredited service“)
Tab. 6 Úroveň přístupu ASS
34
nanoELCOR
8
Uvedení do provozu
Přístroj je dodáván buď v provozním stavu s připojenou baterií, nebo vypnutý
s odpojenou napájecí baterií.
Je-li přístroj dodán ve vypnutém stavu (na displeji není nic zobrazováno po
stisku kteréhokoliv tlačítka) a bateriový blok LP-08 je vložen v přístroji, je kablík od
bateriového bloku LP-08 odpojen od základní desky. Zastrčením kablíku do
konektoru dojde k připojení baterie a přístroj se uvede do provozu. Tato operace je
možná i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Pro napájení přístroje smí být použit pouze typ lithiové baterie uvedený
v technických parametrech přístroje (viz kapitola 12).
Po připojení baterie je přístroj automaticky ve funkčním stavu.
Přístroj je dodáván rovněž s odpojenou napájecí baterií modemu. Při uvádění
do provozu je potřeba vývod z bateriového bloku LP-07 opatřený konektorem
zasunout do konektoru na základní desce.
V základním nastavení přístroje je displej přístroje zhasnut. K rozsvícení
displeje dojde po stisku kterékoliv ovládací klávesy přístroje.
Poznámka:
V případě delšího skladování přístroje doporučujeme napájecí bateriové bloky
odpojit od přístroje.
35
nanoELCOR
9
Obsluha přístroje
Přístroj není vybaven vypínačem, pokud je v přístroji vložena a připojena
napájecí baterie, je přístroj automaticky ve funkčním stavu (přístroj registruje NF
pulzy i v případě, že je baterie vyjmuta).
K obsluze přístroje, zobrazování měřených a jiných hodnot slouží dvou
tlačítková klávesnice. Hodnoty jsou zobrazovány na zákaznickém LCD displeji. Při
bateriovém provozu je displej po uplynutí 30 s od posledního stisku kterékoli klávesy
zhasnut. K rozsvícení displeje dojde automaticky po stisku některé klávesy.
Na displeji lze zobrazovat hodnoty okamžitých a vypočtených údajů, různé
parametry přístroje, systémové údaje a diagnostiku přístroje. Zobrazení obsahu
údajů uložených v archivech a změny nastavení přístroje je možné pouze pomocí
servisního SW [23] spuštěného na PC.
Výběr zobrazovaných údajů se provádí pomocí menu přístroje. Zobrazení
položek menu je závislé na nastavených parametrech přístroje. Obsah některých
položek menu lze uživatelsky nakonfigurovat.
Vlastnosti zobrazení
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
automatická aktualizace zobrazení u měnících se údajů s periodou 1 sec.
zobrazení bez diakritických znamének
v souladu s normou ČSN EN 12405-1+A2 odst. 6.3.1.5 přechází zobrazení do
základního zobrazení. Prostřednictvím parametrů lze zvolit dobu, za kterou
má přístroj přejít k základnímu zobrazení.
pro zjednodušení obsluhy nezaškoleným uživatelem je zapracována možnost
zobrazit postupně okamžité hodnoty stiskem klávesy RIGHT (popis kláves –
viz odst. 9.2). Předtím je nutno nejprve vystoupit několikanásobným stiskem
klávesy ESC do nejvyšší úrovně menu (Vb).
z důvodu úspory energie se displej přístroje zhasíná po 30 s při bateriovém
napájení, po stisku klávesy dojde k opětovnému rozsvícení.
36
nanoELCOR
9.1 Displej přístroje
označení provozního stavu přístroje „Nekonfigurovaný“
označení provozního stavu přístroje „Údržba“
indikace stavu metrologického a servisního přepínače (viz
Tab. 8)
Indikace součtového statusu přístroje.
nezobrazeno: - status je OK
svítí:
- varování (Warning)
bliká:
- indikuje se chyba (Error)
Komunikační kanál přístroje je přepnut na optické rozhraní.
svítí: - infrared hlavice je k přepočítávači přiložena
bliká: - probíhá přenos dat
Komunikační kanál přístroje obsluhuje GSM/GPRS modem.
Komunikace probíhá vytáčeným spojením v síti GSM.
bliká: - navazování spojení
svítí:
- připojeno
37
nanoELCOR
Komunikační kanál přístroje obsluhuje GSM/GPRS modem.
Komunikace probíhá v režimu GPRS.
bliká spodní čárka:
- navazování spojení
nebliká spodní čárka: - přihlášeno do GPRS
Stav napájecí baterie GSM/GPRS modemu (LP 06).
Indikovaná kapacita baterie podle počtu zobrazených černých
obdélníků:
počet obdélníků:
3
2
1
0
kapacita:
100% 50% 25% 10%
Indikace síly signálu GSM sítě v místě přístroje.
Indikovaná síla signálu podle počtu zobrazených černých
obdélníků:
počet obdélníků:
3
2
1
0
úroveň sig.:
100% 50% 25% 10%
Stav napájecí baterie (LP 08) přístroje.
Indikovaná kapacita baterie podle počtu zobrazených černých
obdélníků:
počet obdélníků:
3
2
1
0
kapacita:
100% 50% 25% 10%
Tab. 7 Význam ikon displeje
metrologický přepínač
servisní přepínač
zobrazení ikony
poloha přepínače
OFF
OFF
ON
OFF
ON
OFF
nesvítí svítí
bliká
ON
ON
bliká
Tab. 8 Indikace stavu metrologického a servisního přepínače
38
nanoELCOR
9.2 Klávesnice
Na přední straně přístroje je umístěna klávesnice pro ovládání přístroje. Klávesnice
je tvořena dvěma tlačítky. Podle délky stisku tlačítka má každé tlačítko dva významy.
Krátký stisk:
V aktuální úrovni zobrazení pohyb směrem doleva, tj. přechod na
předchozí údaj. V dalším textu je uváděno jako klávesa LEFT.
Dlouhý stisk:
Přechod z aktuální úrovně menu na vyšší úroveň. V dalším textu je
uváděno jako klávesa ESC.
Krátký stisk:
V aktuální úrovni zobrazení pohyb směrem doprava, tj. přechod na
následující údaj. V dalším textu je uváděno jako klávesa RIGHT.
Dlouhý stisk:
Přechod z aktuální úrovně menu na nižší úroveň (submenu).
V dalším textu je uváděno jako klávesa ENTER.
Klávesa ENTER slouží k přechodu do nižší úrovně ale i k výběru
funkce nebo volbu variantního zobrazení (např. zobrazení desetinné
části při zobrazování objemu). Uživatel je informován šipkou na
spodním řádku displeje, když má smysl stisknout klávesu ENTER.
Obr. 12 Význam kláves
9.3 Systém menu
Údaje, které lze zobrazit na displeji přístroje jsou strukturovány pomocí menu.
Pro účely dalšího výkladu nazýváme nejvyššími základní položky hlavního menu,
vnořením do těchto položek přecházíme k nižším úrovním menu (submenu).
Pokud byl displej zhasnut delší dobu, zobrazí se vždy po stisku kterékoliv
klávesy úvodní displej s hodnotou Vb objemu.
9.4 Hlavní menu
Menu je závislé na parametrech nastavených v přístroji, sada dále uvedených
položek se může změnit dle nastavení přístroje.
Hlavní menu je tvořeno sedmi položkami. Hlavní menu lze zobrazit z úvodního
displeje (Vb) dlouhým stiskem spodní klávesy (ENTER). Listování položek se provádí
krátkým stiskem některé z kláves (LEFT, RIGHT). Pokud některá z položek hlavního
menu obsahuje submenu (např. položka PARAM nebo SYSTEM) pak se přechod do
submenu vyvolá klávesou ENTER.
poř
.č.
hlavní
menu
1
2
VB
ACTUAL
1. submenu
2.
submenu
3.
submenu
poznámka
aktuální hodnota počitadla objemu Vb
zobrazení okamžitých hodnot
stav počitadla přepočítaného objemu Vb
Dalším stiskem ENTER se zobrazí
desetinná část číselného údaje Vb.
VB
39
nanoELCOR
VM
stav počítadla provozního objemu Vm
Dalším stiskem ENTER se zobrazí
desetinná část číselného údaje Vm
aktuální hodnota tlaku plynu
aktuální hodnota teploty plynu
aktuální hodnota provozního průtoku Q
aktuální hodnota normovaného průtoku Qb
přepočítávací číslo
P
T
Q
QB
C
Z/ZB
VBS
VMS
... atd.
3
4
5
USER1
USER2
PARAM
COMMUN
SPEED
ADDR
PROT
SERV
S.N.
FW VER
STNAME
CONV
STAND
PB
TB
ZB
GAS
CO2
H2
N2
DENS
CALOR
PSPARE
TSPARE
ZSPARE
PRANGE
TRANGE
INPUTS
40
stav náhradního počítadla přepočítaného
objemu
Dalším stiskem ENTER se zobrazí
desetinná část číselného údaje Vbs
stav náhradního počítadla provozního
objemu
Dalším stiskem ENTER se zobrazí
desetinná část číselného údaje Vs
další položky dle konfigurace přístroje
uživatelsky definované zobrazení
uživatelsky definované zobrazení
zobrazení parametrů přístroje
komunikační parametry
komunikační rychlost (optické rozhraní)
adresa přístroje (Addres1, Address 2)
nastavený komunikační protokol přístroje
servisní parametry
výrobní číslo přepočítávače
verze firmware přístroje
identifikace stanice
parametry přepočtu množství plynu
metodika výpočtu kompresibility
vztažná hodnota tlaku
vztažná hodnota teploty
kompresibilitní faktor plynu při základních
podmínkách
parametry složení plyny
obsah CO2
obsah H2
obsah N2
relativní hustota
Spalné teplo (calorific value)
náhradní hodnota tlaku
náhradní hodnota teploty
náhradní hodnota kompresibilitního faktoru
plynu při podmínkách měření
tlakový rozsah
teplotní rozsah
nanoELCOR
6
PRANGE
PS.N.
TRANGE
TS.N.
GASKP
GASSN
SYSTEM
TIME
TEST
RESET
MODEM
GPRSIP
MODERR
SIGNAL
MOD ON
CALL
BAT
BATMOD
7
DIAG
ACT
SUM
RESSUM
tlakový rozsah
Dalším stiskem ENTER se zobrazí výrobní
číslo převodníku (PS.N).
teplotní rozsah
Dalším stiskem ENTER se zobrazí výrobní
číslo převodníku (TS.N.).
konstanta plynoměru [impuls/m3]
Dalším stiskem ENTER se zobrazí výrobní
číslo plynoměru.
Systémové parametry
systémový čas
Dalším stiskem ENTER se zobrazí
systémové datum.
provedení vnitřního testu přístroje (po stisku
klávesy ENTER)
reset přístroje
(po stisku klávesy ENTER)
parametry modemu
IP adresa GPRS modemu
kod poslední chyby modemu a čas výskytu
síla GSM signálu
(po stisku klávesy ENTER)
ruční zapnutí napájení GSM/GPRS
modemu
ruční inicializace GSM/GPRS volání z
přístroje na nadřízený systém
zbývající kapacita baterie přístroje [%]
zbývající kapacita baterie přístroje [%]
Diagnostika přístroje
Zobrazí se aktuální status přístroje
(prohlížení pomocí klávesy ENTER)
Zobrazí se součtový status přístroje
(prohlížení pomocí klávesy ENTER)
nulování součtového statusu
Poznámka:
Počet zároveň zobrazovaných znaků (číslic) je omezen displejem je omezen na 10. Pokud je
třeba zobrazit delší znakovou informaci (např. položka STNAME - Identifikace stanice) bude
zobrazovaný údaj na displeji rolován.
9.4.1 Položka menu ACTUAL – zobrazení okamžitých hodnot
Jsou zobrazovány okamžité hodnoty metrologických veličin a nastavených
nemetrologických veličin (nastavení zobrazení nemetrologických veličin se provádí
v parametrch přístroje pomocí obslužného programu [23]).
Indikace překročení meze
41
nanoELCOR
V případě, že u měřené veličiny byla naměřená hodnota mimo měřící rozsah
přístroje, je před zobrazeným číselným údajem zobrazen příznak „E“.
9.4.2 Položka menu SYSTEM - systémové údaje
TEST - test přístroje
Po zvolení této položky menu provede přístroj otestování svého vnitřního stavu
(indikováno nápisem WORKING na displeji) a na displeji vypíše seznam zjištěných
chyb a varovných hlášení. Spuštěný test přístroje trvá řádově několik vteřin a nemá
vliv na vlastní měřící a archivační činnost přístroje. Provedení příkazu je nezávislé na
poloze servisního přepínače.
Během testu je zobrazováno upozornění na displeji. Indikované chyby jsou
označeny prefixem „E“ a identifikačním číslem, podobně u varovných hlášení je
použit prefix „W“. Úplný seznam chyb a varovných hlášení – viz. odst. 9.4.3.
RESET - reset přístroje
Po zvolení resetu přístroje následuje skok programu na startovací adresu a
provede se opakovaná inicializace celého měřícího systému. Obsahy všech archivů
ani stavy všech počítadel objemů plynu (Vm, Vs, Vb, Vbs) se během této operace
nemění. Rovněž všechny ostatní nastavené parametry se nemění. Provedení
příkazu je nezávislé na poloze servisního přepínače.
9.4.3 Položka menu DIAG – diagnostika přístroje
V menu DIAG jsou uloženy informace o stavu přepočítávače.
ACT - okamžitý status
V tomto menu se zobrazuje okamžitý stav přístroje. Stiskem tlačítka RIGHT se
postupně zobrazí všechny aktuální chyby a varovná hlášení přepočítávače.
SUM - součtový status
Součtový status slouží ke sledování výskytu aktivních chybových stavů
(jednotlivých bitů statusu přístroje) od poslední inicializace součtového statusu. To
znamená, že zde jsou zapamatovány i stavy přístroje, které třeba již zanikly.
Základní informace o stavu součtového statusu je zobrazována rovněž ve
formě ikony „zvoneček“ displeje přístroje.
RESSUM - inicializace součtového statusu
Po provedení této volby pomocí klávesnice přístroje, nebo pomocí volby
„Nulování součtového statusu“ z menu „Nastavení-Diagnostika“ ze servisního SW
PC, dojde k inicializaci součtového statusu, tj. nastaví se aktuální stav dle
okamžitého statusu. Pro povolení inicializace musí být servisní přepínač v ON.
Pokud je přepnut do OFF, zobrazí se hlášení („Not possible“), že inicializaci nelze
provést.
42
nanoELCOR
9.5 Zobrazení chyb přístroje
Chybová hlášení se zobrazují v menu „ACT“ a „SUM“. Pravidelně je spouštěna
autodiagnostika, jednou denně kompletní test přístroje, jednou za hodinu test
záměny snímačů nebo nepravidelně při zapnutí přístroje.
Výsledný stav součtové diagnostiky je zobrazován na displeji ikonou
“zvonečku“. Detailnější zobrazení diagnostických informací lze provést pomocí
servisního SW [23].
9.5.1 Stavové slovo přístroje
Aktuální stav přístroje je ukládán do stavového slova přístroje. Stavové slovo
přístroje má 64 bitů. V případě změny sledovaného bitu je celé uloženo ve
Statusovém archivu. Význam jednotlivých bitů je uveden v Tab. 9 a v Tab. 10.
9.5.2 Stavové slovo přístroje ukládané v datových archivech
Pro uložení do datového, denního nebo měsíčního archivu je v přístroji
nadefinováno kompaktní stavové slovo (24 bitů). V archivech se ukládá informace,
zda se daný bit dostal během intervalu archivace dostal do aktivního stavu.
Jednotlivé bity jsou vypočítávány jako součet příslušných bitů Stavového slova
přístroje. Význam jednotlivých bitů je uveden v Tab. 11.
Zobrazení na displeji
Popis
E0 CRC programu
Chyba kontrolního součtu firmware.
E1 CRC loaderu
Chyba kontrolního součtu loaderu.
E2 CRC parametru
Chyba kontrolního součtu parametrů přístroje.
E3 chyba pameti
Chyba paměti přístroje.
E4
- nepoužito E5 plny arch.n.
Plný archiv nastavení.
E6 zamena prev.
Byla provedena záměna snímače nebo modifikace jeho
parametrů.
E7 komun. prev.
Chyba komunikace se snímačem.
E8 chyba prevod.
Chyba snímače.
E9 vybita bat.
Baterie je vybitá (zbývající kapacita baterie je cca 10 %).
E10 tab. kompres
Chyba výpočtu tabulky kompresibility z důvodu vstupních
parametrů
E11 chyba kompr.
Nelze provést výpočet kompresibility z důvodu omezení
rozsahu použité normy pro výpočet kompresibility v
měřené teplotě a tlaku plynu
E12
- nepoužito
E13
- nepoužito
E14 P1 pod mezí
E15 P1 nad mezí
E16 chyba P1
stav překročení měřícího rozsahu
E17 T1 pod mezí
E18 T1 nad mezí
E19 chyba T1
E26 synchr. RTC
Chyba synchronizace RTC, byl požadován posun > 2 h
E27
Chyba baterie modemu - nízká kapacita.
E28
- nepoužito
Tab. 9 Seznam událostí - chybových hlášení (indikace Err)
43
nanoELCOR
Zobrazení na displeji
W0 varovani prev
Popis
Některý z připojených převodníků má aktivní varovné
hlášení. Detailně lze zjistit vyčtením parametrů
převodníku.
- nepoužito
Chyba EPROM baterie přístroje.
Došlo k proudovému přetížení.
- nepoužito
- nepoužito
Archiv nastavení zaplněn z 80%.
Kontakt narušení 1 aktivní.
Kontakt narušení 2 aktivní.
W1
W2
W3 nadproud
W4
W5
W6 archiv n. zaplnen
W7 k.naruseni 1
W8 k.naruseni 2
W9 P1 pod mezí
W10 P1 nad mezí
W11 T1 pod mezí
W12 T1 nad mezí
W13 Q1 pod mezí
stav překročení uživatelských mezí
W14 Q1 nad mezí
W15 Qb1 pod mezí
W16 Qb1 nad mezí
W17 C1 pod mezí
W18 C1 nad mezí
W29
Chyba EPROM baterie modemu.
W30
Chyba napětí baterie modemu.
Tab. 10 Seznam událostí - varovných hlášení (indikace Wrn)
bit Zobrazení
Popis
0
1
2
3
4
obecna chyba
obecne varovani
----aktivni TAMPER
chyba prepoctu
5
6
chyba prevodniku
hodnota mimo rozsah
7
hodnota mimo meze
Obecná chyba přístroje.
Obecné varování přístroje.
- nepoužito
Kontakt narušení aktivní.
Došlo k chybě přepočtu, přepočet prováděn do
náhradních počitadel.
Došlo k chybě převodníku
Hodnota teploty nebo tlaku vybočila mimo rozsah
převodníku.
Hodnota teploty nebo tlaku vybočila mimo
uživatelem nastavené meze.
Teplota t mimo povolený rozsah
Tlak p mimo povolený rozsah
Překročení maximálního průtoku
Nízké napětí baterie
Archiv nastavení je zaplněn z 90 %
Plný archiv nastavení
Chyba synchronizace času
Pracovní režim MAINTENANCE
8
9
10
11
12
13
14
15
44
nanoELCOR
Tab. 11 Kompaktní stavové slovo přístroje
45
nanoELCOR
10 Montážní návod
Přepočítávač množství plynu nanoELCOR je kompaktní zařízení vestavěné do
skříně z houževnatého plastu s krytím IP65. Zařízení je určeno pro montáž do
prostředí s nebezpečím výbuchu s klasifikací Zóna 0, Zóna 1 a Zóna 2.
Uvnitř skříně je kromě kompletně zakrytované vyhodnocovací elektroniky
umístěna napájecí baterie přepočítávače (LP-08) a napájecí baterie modemu
(LP-07). Analogový převodník tlaku se vstupním šroubením se závitem M12x1.5 dle
DIN W 3861 pro připojení tlakového potrubí je umístěn na kabelu vně přístroje.
V boční části skříně jsou umístěny 4 kovové kabelové vývodky PG7 s krytím
IP68 určené pro připojení vstupních a výstupních signálů s možností vodivého
spojení stínění kabelů.
Na čelní straně přístroje je umístěn foliový štítek s průzorem pro displej,
optickým rozhraním pro komunikaci pomocí komunikační hlavice (HIE-03,04) a
tlačítkovými ovládacími prvky přístroje.
10.1 Mechanická montáž přístroje
Přístroj je koncipován tak, že jej lze velice snadno namontovat bud přímo na
plynoměr s pomocí nerezových připevňovacích pásek, nebo s využitím montážní
desky na zeď regulační stanice nebo na potrubí.
Montáž na stěnu:
Montáž na stěnu je prováděna pomocí montážní desky. Vlastní osazení
montážní desky přepočítávačem nanoELCOR se provede nasunutím přístroje na
aretační výstupky a jeho zajištění pomocí šroubu M4x10 ČSN EN ISO 1207 (ČSN
021131) do montážního otvoru přístupného po otevření víka přístroje. Deska je pak
připevněna min. 2 ks vrutů do stěny.
Montáž na potrubí:
Mechanická montáž přepočítávače nanoElcor
na potrubí je usnadněna
použitím montážní desky, kterou lze s výhodou připevnit na rovný neosazený úsek
potrubí pomocí páru montážních třmenů s aretačními příložkami.
Vlastní osazení montážní desky přepočítávačem nanoElcor se provede
nasunutím přístroje na aretační výstupky a jeho zajištění pomocí šroubu M4x10
ČSN EN ISO 1207 (ČSN 021131) do montážního otvoru přístupného po otevření
víka přístroje.
46
nanoELCOR
Obr. 13 Montáž na potrubí
Třmeny s roztečí odpovídající průměru potrubí se provléknou otvory v montážní
desce a nasunou na potrubí. Na volné konce třmenů se maticemi M6 přes podložky
připevní příložky, kterými se montážní deska přitáhne v požadované poloze na
potrubí. Montážní desku lze využít pro upevnění na potrubí DN80-150.
Montáž na membránový plynoměr:
Konstrukce přepočítávače nanoELCOR umožňuje přímou montáž na rozličné
typy membránových plynoměrů. Montáž probíhá v následujících krocích:
Na dno přepočítávače se nalepí do vyznačených pozic oboustranná lepící
páska (součást montážního příslušenství).
Kovovou přezkou na dně přístroje a prostorem nad montážním šroubem v horní
části dna se provlékne nerezová montážní páska šíře max. 8mm s délkou minimálně
o 5 cm delší než obvod pláště použitého plynoměru.
V případě montáže přepočítače na typ membránového plynoměru, který je
v dělící rovině spojen nalisovanou obrubou (horní a dolní polovina plynoměru není
spojena šroubovými spoji) do dna přepočítávače nasuneme 2 ks dilatačních vložek,
které umožní snadnou fixaci přepočítávače na těleso plynoměru.
Odstraníme krycí folie z oboustranných samolepících terčíků nalepených na
dnu přepočítávače a tento nasuneme na lem plynoměru a přilepíme.
Provedeme fixaci přepočítávače pomocí nerezových montážních pásek na
těleso plynoměru. V zadní části plynoměru pásky provlékneme sponou, která přidrží
pásky ve správné poloze a zamezí jejich případnému sklouznutí. K utažení použijte
speciální kleště s odstřihem zbytku pásky dodávané prodejci pásek.
47
nanoELCOR
Obr. 14 Montáž na membránový plynoměr
Připojení převodníku tlaku
Pro připojení tlakového vstupu doporučujeme přesné bezešvé trubky 6x1mm
z nerezové oceli. K připojení z plynového potrubí se využije Pm (dřívější označení
Pr) výstup plynoměru popřípadě je nutno využít přivařeného tlakového návarku
určeného pro připojení tlakové trubky požadovaného rozměru.
V případě připojení tlaku k přepočítávači přes trojcestný kohout je princip
připojení následující:
Tlaková trubička 6x1 délky 60 mm s předlisovaným zářezným prstencem na
obou stranách se nejprve zasune na doraz do tlakového vstupu přístroje a přitáhne
maticí M12x1,5. Její druhý konec se nasune na pracovní výstup trojcestného kohoutu
připevněného 4ks šroubů M5x40 ČSN EN ISO 1207 (ČSN 021131) na nosník
trojcestného kohoutu a lehce dotáhne matice. V této fázi pak dotáhneme nosník
trojcestného kohoutu k montážní desce 2ks šroubů M5x10 ČSN EN ISO 1207
(ČSN 021131). Poslední operací je dotažení matic na obou stranách propojovací
tlakové trubky.
Připojení převodníku teploty
Pro připojení převodníku teploty se prioritně využije teplotní jímka osazena na
plynoměru. Pokud není plynoměr teplotní jímkou osazen provede se přivaření
návarku pro osazení teplotní jímky dle instrukcí výrobce použitého plynoměru,
48
nanoELCOR
zpravidla ve vzdálenosti DN až 2DN za plynoměrem ve směru proudění média.
Návarek musí být přivařen tak, aby teplotní jímka byla při montáži ve svislé poloze,
popř. odkloněna 45° od svislé osy dutinou nahoru (Obr. 15) Do návarku se přes
měděné těsnění našroubuje teplotní jímka příslušné délky pro použitou světlost
trubky (viz. Tab. 12). Do jímky se nasune až na doraz vlastní převodník teploty
Pt 1000 a zajistí se přitažením přítužné matice.
DN (mm)
L – jímka (mm)
návarek
40
55
šikmý
50
55
přímý
80
100
šikmý
100
100
přímý
150
160
šikmý
>200
160
přímý
Tab. 12 Přiřazení návarků a jímek podle průměru potrubí
Uživatelská značka
Obr. 15 Montáž snímače teploty
49
nanoELCOR
Převodník teploty
Přítužná matice
Jímka
Přímý návarek
Obr. 16 Montáž snímače teploty pomocí přímého návarku
10.2 Připojení kabelů, zemnění
K propojení přístroje s ostatními zařízeními je nutné vždy použít stíněné kabely.
Na straně přístroje musí být stínění kabelu spojeno s kovovým tělem kabelové
vývodky podle obr. Obr. 17. Všechny kabelové vývodky v přístroji jsou vzájemně
vodivě spojeny, stínění všech kabelů přicházejících do přístroje je tedy propojeno.
Tím je zajištěna vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení. Na druhé straně
se stínění kabelů nepřipojuje.
Snímač teploty a externí převodník tlaku (je-li instalován) jsou rovněž vybaveny
kabelem, jehož stínění je spojeno s kovovým tělem kabelové vývodky. Kovová
stopka snímače teploty je izolovaná. Kovové pouzdro převodníku tlaku je spojeno se
stíněním kabelu.
Při instalaci přístroje a zapojování stínění je třeba zajistit, aby nedošlo
k vytvoření zemních smyček.
Přístroj není třeba zemnit.
Pro připojení kabeláže (průřez vodičů 0,5 – 1,5 mm2) jsou v přístroji osazeny
svorky, v jejichž blízkosti jsou formou potisku na desce plošného spoje umístěny
popisy signálů, které jsou na danou svorku vyvedeny. Před zapojením kabelů je
nejprve nutné na odizolované konce vodičů nasadit dutinky a zalisovat je pomocí
kleští doporučených výrobcem dutinek. Vodiče zakončené dutinkami lze do svorek
50
nanoELCOR
zasunovat bez použití nástroje, při vyndávání vodiče je potřeba mírně zatlačit na
výstupek svorky a lehce vytáhnout vodič.
Impulzní vstup
Impulzní výstupy
typ kabelu průměr
doporučený typ kabelu
kabelu
2 vodič
4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 2 x 0.25 Lappkabel Stuttgart
SRO 2.22 ČSN347761 Kablo Velké Meziříčí
stíněný
6 vodič
4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 6 x 0.25 Lappkabel Stuttgart
SRO 6.22 ČSN347761 Kablo Velké Meziříčí
stíněný
Tab. 13 Doporučené typy kabelů
U kabelů typu SRO je teplotní odolnost udávaná výrobcem v rozmezí –5°C +45°C. Výrobce Lappkabel Stuttgart uvádí u svých výrobků Unitronik LiYCY odolnost
pro pohyblivé přívody v rozmezí –5°C - +70°C a pro pevné přívody –30°C - +80°C.
Z těchto hodnot vyplývají i teplotní podmínky pro montáž zařízení.
12
35
Obr. 17 Připojení stínění v kabelových vývodkách
51
nanoELCOR
11 Příslušenství
11.1 Montážní příslušenství
1 ks montážní deska (kovová)
2 ks třmen s příložkou
pro montáž desky na potrubí (pro potrubí Ø 50 mm, Ø 100 mm, Ø 150 mm
– nutno specifikovat při objednávce)
1 ks teplotní jímka (délka jímky 54 mm, 100 mm, 160 mm – nutno specifikovat
při objednávce)
1 ks návarek pro teplotní jímku (přímý nebo šikmý – nutno specifikovat při
objednávce)
1 ks trojcestný kohout PN 100
11.2 Ostatní příslušenství
CL-1
HIE-03
HIE-04
DATCOM-K3
modul analogového výstupu 4-20 mA
infračervená hlavice s komunikačním rozhraním RS232
infračervená hlavice s komunikačním rozhraním USB
komunikační modul, bezpečnostní bariéra
52
nanoELCOR
12 Technické parametry
Mechanické parametry
- mechanické rozměry (š x v x h)
- hmotnost
- materiál skříně
- připojovací svorky – průřez vodiče
…
…
…
…
233 x 178 x 47 mm
1,3 kg
polykarbonát
0,5 mm2 - 1,5 mm2
Prostředí
- krytí
- pracovní teplota
- skladovací teplota
- pracovní poloha
…
…
…
…
IP65, dle ČSN EN 60529
-25 °C - +70 °C
-40 °C - +85 °C
svislá
Nevýbušné provedení - jiskrová bezpečnost
nanoElcor
- číslo certifikátu
- klasifikace prostředí
… Ex II 1G Ex ia IIA T3 Ga
… FTZÚ 11 ATEX 0247X
… ZONA 0, ZONA 1, ZONA 2
Napájení přístroje
… Bateriové (není možné z ext. zdroje)
(oddělené baterie pro přepočítávač a
modem)
Napájení přepočítávače
- měření životnosti napájecí baterie
- typ zálohovací baterie
- životnost zálohovací baterie
Bateriový blok LP-08
… (lithiový článek 3,6 V/17 Ah)
… > 5 let 3)
… 2,8 ÷ 3,6 V
ano, výstraha při poklesu kapacity na
… 10%
… lithiová 3,6 V/1 Ah (velikost ½ AA)
… >10 let
Napájení modemu
- typ napájecí baterie
- životnost napájecí baterie
- napětí napájecí baterie
… Bateriový blok LP-07
… > 5 let 4)
… 3,6 V
Přepočet
- typ
- označení typového schválení měřidla
… PTZ, PT, TZ, T
... TCM 143/11-4891
- typ napájecí baterie
- životnost napájecí baterie
- napětí napájecí baterie
3)
Perioda měření 15 s, komunikace 10 min/týden. Životnost napájecí baterie závisí na nastaveném
režimu.
4)
2 min GPRS/den + servisní okno 10 min/týden + přehrání firmware 1x/rok, dobrá úroveň signálu.
Životnost napájecí baterie závisí na nastaveném režimu modemového spojení a na síle signálu.
53
nanoELCOR
- kompresibilita
- celková chyba přepočítávače
… AGA NX-19 mod, AGA 8-G1
AGA 8-G2, AGA-DC92, SGERG-88,
… konstanta
… max 0,5%, typicky 0,15%
Měření tlaku
- převodník tlaku
…
- rozsahy
…
…
- přesnost
- max. přetížení
- přetížení způsobící mechanické zničení
…
…
…
…
pouze ext. s integrálním kabelem, délka
1,5 m (max. 5 m)
zúžené
80 - 250 kPa
160 - 520 kPa
300 - 1000 kPa
standardní
80 - 520 kPa
200 - 1000 kPa
400 - 2000 kPa
700 - 3500 kPa
1400 - 7000 kPa
rozšířené
80 - 1000 kPa
400 - 7000 kPa
< 0,25% z měřené hodnoty
125% horní meze měřicího rozsahu
150% horní meze měřícího rozsahu
Měření teploty
- snímací sensor
- rozsah
- přesnost
- provedení
… Pt 1000, dvoudrát, typ TR115
… -25 až +60°C
… ± 0,2°C
nerezová stopka Ø 5,7 mm na kabelu
- délka stopky 120 mm, délka kabelu 1,5 m
nebo
- délka stopky 50 mm, délka kabelu 0,75 m
… (max. délka kabelu 10m)
Měření interní teploty
- chyba měření
… ±3 °C
Obvod reálného času
- dlouhodobá stabilita
… ±5 min / rok při 25 °C
Digitální vstupy (DI1 až DI3)
- počet
- možnosti vstupů
- délka kabelu pro jednotlivé vstupy
Binární vstup (DI1 až DI3)
- max. počet vstupů
- typ vstupu
- min. doba trvání stavu
- napětí naprázdno
… 3
… nf impulzní vstup (možnost akceptovat
směr), binární vstup
… 30 m
… 2 (DI2, DI3)
… nízkopříkonový vstup - připojení
jazýčkového kontaktu nebo
bezpotenciálového výstupu
… 100 ms
… 2,5 V - 3,6 V
54
nanoELCOR
- zkratový proud
- úroveň „ON“
- úroveň „OFF“
NF Impulzní vstup (DI1 až DI3)
- max. počet vstupů
- maximální kmitočet
- typ vstupu
- min. délka pulzu / prodlevy
- napětí naprázdno
- zkratový proud
- úroveň „ON“
- úroveň „OFF“
Digitální výstupy (DO1, DO2)
- počet
- možnosti výstupů (sw konfigurace)
- typ výstupů
- délka kabelu pro jednotlivé výstupy
- bez galvanického oddělení
… cca 3 μA
… R < 100kΩ nebo U < 0,2V
… R > 2MΩ nebo U > 2,5V
… 3
… 10 Hz
… připojení jazýčkového kontaktu nebo
bezpotenciálového výstupu, WIEGAND
… 40 ms
… 2,5 V - 3,6 V
… cca 3 μA
… R < 100 kΩ nebo U < 0,2 V
… R > 2 MΩ nebo U > 2,5 V
… 2
… impulzní výstup, binární výstup, analogový
výstup (prostřednictvím CL-1)
… Otevřený kolektor
… 30 m
Binární výstup (DO1, DO2)
- max. počet výstupů
- max. napětí
- max. proud
- max. odpor v sepnutém stavu
…
…
…
…
2
15 V
100 mA
10 Ω
Impulzní výstup (DO1, DO2)
- max. počet výstupů
- max. napětí
- max. proud
- max. odpor v sepnutém stavu
- doba sepnutí
- doba rozepnutí
…
…
…
…
…
…
…
2
15 V
100 mA
10 Ω
Programovatelná 0,1 s - 25 s (krok 0,1 s)
Programovatelná 0,1 s - 25 s (krok 0,1 s)
Analogový výstup (DO1, DO2)
- max. počet výstupů
- typ výstupu
Místní rozhraní
Display
Klávesnice
… 2
… proudový výstup 4-20 mA (realizovaný
externím modulem CL-1)
… LCD s podsvícením
… 2 tlačítka
(umožňuje pouze řídit zobrazení zákl.
veličin bez možnosti nastavovat
parametry přístroje z klávesnice)
Obě rozhraní sdílejí stejný komunikační
kanál – nelze provozovat současně
Rozhraní pro komunikaci s nadřízeným
systémem
55
nanoELCOR
Rozhraní IEC-1107
- komunikační rychlost
… 9600 Bd až 38400 Bd
Integrovaný modem
Typ spojení
Frekvence
… GSM/GPRS/SMS
… 850/900/1800/1900 MHz (QUAD)
Externí úhlová (možnost připojení antény na
kabelu)
Anténa
SIM karta
… 1,8 V/3 V
Baterie použité v přístroji patří do kategorie nebezpečných
odpadů. Spotřebované baterie je možno vrátit výrobci
průmyslových baterií a akumulátorů v rámci odděleného sběru,
nebo výrobci přístroje, nebo předat osobě oprávněné
k ekologické likvidaci baterií a akumulátorů/elektrických a
elektronických zařízení.
56
nanoELCOR
13 Parametry nevýbušnosti
LF vstupy DI1, DI2, DI3:
Uo = 6,5V
Io = 8mA
Po = 15mW
Co = 18uF
Lo = 200mH
svorky DI1+/-, DI2+/-, DI3+/- (IN)
Digitální výstupy DO1 a DO2:
Ui = 15V
svorky GND, DO1, DO2 (OUT)
ΣPi = 1W
Ci = 500nF
Li = 0
57
nanoELCOR
14 Co dělat když něco nefunguje
problém
Nefunguje vyčítání
Nelze nastavit parametry
přístroje
Chybná hodnota
provozního objemu
Nepředpokládaná
hodnota normovaného
objemu
Nelze rozsvítit displej
Přístroj komunikuje, ale
neměří
Chybný počet výstupních
impulsů
Baterie se rychle vybíjí
Na displeji se rozsvítí
nebo bliká ikona
zvonečku (součtového
statusu)
možná příčina
Nastaven nesprávný port počítače.
Nastavena rozdílná adresa 1 nebo adresa 2 v přístroji a v PC.
Nastavena rozdílná komunikační rychlost v počítači a v přístroji.
Nastaven rozdílný komunikační protokol v počítači a v přístroji.
Máte zapnutý interní modem. Vypněte modem. Při zapnutém
interním modemu nelze komunikovat pomocí kabelu a
komunikace přes hlavici může být omezena.
Servisní přepínač v poloze OFF.
Nesprávné heslo (pokud je v přístroji nastaveno heslo pro úplný
přístup).
Zaplněný Archiv nastavení – odeslat přístroj do autorizovaného
servisního střediska (ASS).
Zkontrolovat propojení plynoměru s přístrojem (impulsní vstup).
Chybně nastavená konstanta plynoměru.
Nesprávně nastaven počáteční stav provozního objemu sesouhlasit hodnotu provozního objemu přepočítávače s aktuální
hodnotou objemu na číselníku plynoměru.
Přístroj ukládá do náhradních hodnot z důvodu chybných hodnot
ukládaných v archivech – spustit diagnostiku přístroje.
Vybitá baterie. Vyměnit baterii nebo připojit externí napájení.
STOP MOD – vybitá baterie. Vyměnit baterii nebo připojit externí
napájení.
Nevhodně nastavená konstanta výstupních impulsů nebo prodleva
mezi impulsy vzhledem k četnosti vstupních impulsů.
Faktory ovlivňující spotřebu energie:
ƒ Příliš častá komunikace – prodloužit interval komunikace
ƒ Krátká perioda měření – prodloužit periodu měření
ƒ Generování výstupních impulsů – zrušit výstupní impulsy
Spustit TEST z klávesnice přístroje – viz dále.
Pokud přepočítávač indikuje chybu nebo varovné hlášení (na úvodním displeji
se zobrazí, nebo bliká ikona zvonečku) je třeba spustit vnitřní test přístroje a
následně blíže identifikovat druh chyby. To lze provést buď z klávesnice přístroje,
nebo pomocí připojeného počítače.
V následující tabulce je uveden seznam možných chybových a varovných
hlášení a možný způsob jejich řešení. Postup je uveden v odst.9.4.3.
58
nanoELCOR
zobrazení na displeji
E0 CRC programu
E1 CRC loaderu
E2 CRC parametru
E3 chyba paměti
E5 plny arch.n.
E6 zamena prev.
E7 komun. prev.
E8 chyba prevod.
E9 napeti bat.
E10 tab. kompres
E11 chyba kompres
popis chyby a případné řešení
Chyba kontrolního součtu firmware.
- je nutná oprava v ASS
Chyba kontrolního součtu loaderu (zavaděče).
- chyba paměti FLASH, je nutná oprava v ASS.
Chyba kontrolního součtu parametrů přístroje.
- proveďte změnu nějakého parametru a zapište změnu
do přístroje.
Chyba paměti přístroje.
- chyba paměti, je nutná oprava v ASS.
Plný archiv nastavení.
- přístroj je funkční, nelze ale změnit žádný parametr
přístroje. Vymazání archivu nastavení v ASS.
Byla provedena záměna převodníku nebo modifikace jeho
parametrů.
- vrátit přístroj do původního stavu nebo zaslat
k novému ověření do ASS.
Chyba komunikace s převodníkem.
- zkontrolujte připojení převodníků, popř. nastavení
správné komunikační adresy převodníků
v parametrech přepočítávače.
Chyba převodníku.
- měřená hodnota může být mimo měřící rozsah, nebo
je vadný převodník-nutná výměna převodníku v ASS.
Napětí baterie pokleslo pod přípustnou hranici.
- vyměňte baterii.
Chyba výpočtu tabulky kompresibility z důvodu vstupních
parametrů.
- opravte složení plynu
Nelze provést výpočet kompresibility z důvodu omezení
rozsahu použité normy pro výpočet kompresibility
v měřené teplotě a tlaku plynu
zobrazení na displeji
W0 varovani prev
W2
W3 nadproud svor
W4
W6 archiv.n.zaplněn
popis varovného hlášení a případné řešení
Varovné hlášení od snímače, nemá vliv na
metrologické vlastnosti.
Chyba EPROM baterie přístroje
Došlo k proudovému přetížení na svorkách interní
sběrnice. 5)
- nepoužito
Archiv nastavení zaplněn z 80%.
5)
zkrácená
forma
Err
Err
Err
Err
Err
Err
Err
Err
Err
Err
Err
zkrácen
á forma
Wrn
Wrn
Wrn
Wrn
Přístroj vyhodnocuje proud odebíraný z dvou obvodů – svorek převodníků a rozšiřujícího konektoru.
Pokud je připojena nadměrná zátěž na jeden z obvodů, přístroj tento obvod samočinně odpojí od napájení.
Opětovné připojení je prováděno periodicky 1 x za hod. Uživatelsky lze připojení vyvolat volbou v menu „Reset
přístroje“.
59
nanoELCOR
Poznámka:
ASS – autorizované servisní středisko
60
nanoELCOR
15 Seznam literatury
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů
ČSN EN 60079-0 ed.2 (33 2320): II.2007 + Z1:3.2010 – Elektrická zařízení pro
výbušnou plynnou atmosféru – Část 0: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 60079-11 (33 2320):VII.2007 – Výbušné atmosféry –Část 11: Ochrana
zařízení jiskrovou bezpečností „i“
ČSN EN 60079-26 ed.2 (33 2320):IX.2007 – Výbušné atmosféry – Část 26:
Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
ČSN EN 12405-1+A2 (25 7865):VI.2011 – Plynoměry – Přepočítávače
množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu.
ČSN EN 60079-14 (33 2320) ed. 3: IV.2009 – Výbušné atmosféry – Část 14:
Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
ČSN EN 61000-4-2 (33 3432) ed.2: XI.2009: Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - zkouška
odolnosti.
ČSN EN 61000-4-3 (33 3432) ed.3:XI.2006 + A1:XI.2008 + Z1: III.2010 +
A2:III.2011 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a
měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole zkouška odolnosti.
ČSN EN 61000-4-4 (33 3432) ed.2:V.2005 + A1:X.2010 + Opr.1:III.2007 +
Opr.2:VIII.2008 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a
měřicí technika - Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny impulzů - zkouška
odolnosti.
ČSN EN 61000-4-6 (33 3432) ed.2:II.2008 + Z1:XI.2009 + Z2:III.2010 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika Oddíl 6: Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným
vysokofrekvenčními poli.
ČSN EN 61000-6-2 (33 3432) ed. 3:II.2006 – Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí.
ČSN EN 61000-6-4 ed.2:IX.2007 + A1:IX.2011 – Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové
prostředí
ČSN EN 62056-21 (35 6131): III.2004 – Měření elektrické energie - Výměna dat
pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže – Část 21: Přímá místní
výměna dat.
ČSN 33 2000-4-41 ed.2: VIII.2007 + Z1:IV.2010 - Elektrotechnické instalace
nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Modicon Modbus Protocol Reference Guide, Modicon Inc., Industrial
Automation Systems, 1996
FTZÚ 08 ATEX 0324X - ES certifikát o přezkoušení typu
TPG 902.01
61
nanoELCOR
[18] ČSN EN ISO 12213-3:II.2010 Zemní plyn-výpočet kompresibilitního faktoruČást 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností
[19] Zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech
[20] TCM 143/11 – 4891, EC-Type Examination Certificate nanoELCOR
[21] NV 466/05 Sb., Technické požadavky na měřidla
[22] ČSN EN ISO 12213-2: II.2010 Zemní plyn – Výpočet kompresibilitního faktoru –
Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení
16 Software
[23] TELVES.exe, Elgas, s. r. o., software dodáván s přístrojem
[24] Reliance, GEOVAP Pardubice
17 Použité ochranné značky
{1}
{2}
IrDA® - je ochranná známka společnosti Infrared Data Association
ModBus® - je ochranná značka společnosti Modicon
62
nanoELCOR
18 Seznam obrázků
Obr. 1 Výpočet objemů a energie – schéma výpočtů ................................................. 7 Obr. 2 Rozměry přístroje (provedení bez krytů).......................................................... 7 Obr. 3 Rozměry přístroje (provedení s kryty) .............................................................. 7 Obr. 4 Hlavní části přístroje ........................................................................................ 9 Obr. 5 Příklad použití externí antény ........................................................................ 10 Obr. 6 Zabezpečovací značky .................................................................................. 14 Obr. 7 Příklad výrobního štítku ................................................................................. 14 Obr. 8 Ukládání impulzů do počitadel ....................................................................... 19 Obr. 9 Zpracování objemů při reverzním otáčení plynoměru ................................... 20 Obr. 10 Svorky vstupů a výstupů .............................................................................. 22 Obr. 11 Příklad zapojení impulzního (binárního) výstupu a proudového výstupu .... 23 Obr. 12 Význam kláves ............................................................................................ 39 Obr. 13 Montáž na potrubí ........................................................................................ 47 Obr. 14 Montáž na membránový plynoměr............................................................... 48 Obr. 15 Montáž snímače teploty ............................................................................... 49 Obr. 16 Montáž snímače teploty pomocí přímého návarku ...................................... 50 Obr. 17 Připojení stínění v kabelových vývodkách ................................................... 51 19 Seznam tabulek
Tab. 1 Omezení rozsahů platnosti norem výpočtu kompresibility ............................ 18 Tab. 2 Možnosti nastavení digitálních vstupů ........................................................... 21 Tab. 3 Možnosti archivace jednotlivých veličin ......................................................... 28 Tab. 4 Nastavení servisního přepínače .................................................................... 32 Tab. 5 Uživatelská úroveň přístupu - pro „úplný“ význam servisního přepínače....... 33 Tab. 6 Úroveň přístupu ASS ..................................................................................... 34 Tab. 7 Význam ikon displeje ..................................................................................... 38 Tab. 8 Indikace stavu metrologického a servisního přepínače ................................. 38 Tab. 9 Seznam událostí - chybových hlášení (indikace Err) ..................................... 43 Tab. 10 Seznam událostí - varovných hlášení (indikace Wrn) ................................. 44 Tab. 11 Kompaktní stavové slovo přístroje ............................................................... 45 Tab. 12 Přiřazení návarků a jímek podle průměru potrubí ........................................ 49 Tab. 13 Doporučené typy kabelů .............................................................................. 51 63
nanoELCOR
PŘEPOČÍTÁVAČ MNOŽSTVÍ PLYNU nanoELCOR
Zpracoval:
Vydal:
Datum vydání:
Vydání:
Kolektiv autorů
ELGAS, s.r.o.
Ohrazenice 211
533 53 Pardubice
Česká Republika
leden 2012
Rev.0c
tel.: +420 466 414 500, 511
fax: +420 466 411 190
http://www.elgas.cz
e-mail: [email protected]
H081CZ_201201_R0c_nanoELCOR
64
Download

PŘEPOČÍTÁVAČ MNOŽSTVÍ PLYNU nanoELCOR