Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo . Templová 747, 110 01 Praha 1
SMĚRNICE
Číslo:
S/7412-5
Verze:
1
Název:
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů
Vydává:
Útvar
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti
Zpracoval
Odbor pojištění občanů
Vyřizuje
Ing. Tomáš Reitermann
Připomínkoval
Úsek pojistné matematiky, Právní úsek, Ekonomický úsek
Datum vydání
1.3.2012
Účinnost od:
1.3.2012
Konec účinnosti:
---
Přehled zapracovaných změn
Zavedeny jsou asistenční služby – blíže viz informace na str. 1.1 této směrnice
Pojištění domácnosti (DO 7, OP 7)
- varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí
- povinnost prohlídky v místě pojištění až od pojistné částky nad 2 mil Kč
- možnost navýšit limity plnění pro vybrané skupiny věcí až o 30 % z pojistné částky
- zavedeny jen tři kategorie zařízení bytu
- zavedeny jen tři rizikové skupiny / podle výskytu trestné činnosti
- pojištění se vztahuje i na stavební součásti přiléhající k nebytovému prostoru
- navýšen limit plnění pro věci uložené v nebytovém prostoru / v bytovém domě – 10 % z PČ
- nové hranice pojistných částek pro určení předepsaného způsobu zabezpečení bytu
- pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě:
- sjednává se bez spoluúčasti
- automaticky je zahrnuta odpovědnost za velká zvířata (koně, skot)
- územní platnost pojištění je Evropa
- změna nabídky variant u připojištění garáže a věcí v nich uložených / limity poj. plnění
- zrušeno připojištění právní ochrany domácnosti (nově jen samostatný produkt PP 7)
Pojištění rekreační domácnosti (RE 7)
- varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí
- možnost navýšit limity plnění pro vybrané skupiny věcí až o 30 % z pojistné částky
- zavedeny jen tři kategorie zařízení bytu
Pojištění nemovitostí – obecně (RD 7, OP 7, BD 7, BT 7, RE 7)
- varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí
- zavedeno nové připojištění elektronických a strojních zařízení proti technickým rizikům
- změna nabídky variant u připojištění skel
- zrušeno kritérium konstrukce budovy (zděná / kombinovaná); nově uplatněny jednotné sazby
- inflační navýšení při náhradě pojistné smlouvy – min. 2 % za každý uplynulý pojistný rok
- pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti se
sjednává bez spoluúčasti
Specificky pojištění bytového domu (BD 7)
- připojištění PRIMA PLUS / týká se všech pojištěných věcí
- nové vymezení movitých věcí / rozšířeno
- nové pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů (SVJ i družstev)
- u pojištění odpovědnosti za škodu nový režim stanovení výše pojistného / vždy „jeden vchod“
Specificky pojištění jednotky (BT 7)
- rozšířená nabídka připojištění jmenovitě určených věcí:
- vedlejší budovy a stavby na pozemku náležejícím k jednotce
- garáž (vedlejší budova) v jiném místě pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance (OB 8, OB 9)
- variantně zavedena spoluúčast 10 %
- nová úprava slev; zaokrouhlování pojistného na celé koruny (dříve desetikoruny)
- plošně zavedena možnost zjednodušeného režimu správy PS pro skupinová pojištění
Podrobnější přehled novinek naleznete v materiálu Průvodce změnami v pojištění majetku
a odpovědnosti občanů 2012.
03/2012
, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Strana 2 / 3
Obsah:
I. OBECNÁ ČÁST
·
ÚVOD
·
OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU
·
OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA
·
SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS
·
PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY
III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
o POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
o POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU
o OPTIMUM – pojištění rodinného domu a domácnosti
o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
o POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ BUDOVY A REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI
o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ JEDNOTKY
o POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU
ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI
PŘÍLOHY
·
PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÉ SMLOUVY
·
SLEVA ZA PŘEDCHOZÍ PRŮBĚH POJIŠTĚNÍ
·
POJIŠTĚNÍ NÁSTAVEB A PŮDNÍCH VESTAVEB
03/2012
, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Strana 3 / 3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
I. OBECNÁ ČÁST
1. ÚVOD
Tato směrnice upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění majetku
a odpovědnosti za škodu občanů. Jde o pojištění, která se sjednávají prostřednictvím
typizovaných pojistných produktů (průpisovými tiskopisy pojistných smluv nebo
s podporou kalkulátoru, který spolehlivě garantuje formální i věcnou správnost
uzavřených pojištění).
Směrnice je určena výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s.,
Vienna Insurance Group (dále jen „pojišťovna“).
Pro pojištění uvedená v této směrnici platí:
– příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen „zákon“),
– příslušné všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“),
– příslušné zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“),
– příslušné dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“),
– příslušné smluvní podmínky pro poskytování asistence (dále jen „SP“)
– ustanovení pojistné smlouvy.
Jiné druhy pojištění - než uvedené v této směrnici - nelze prostřednictvím
typizovaných produktů uzavřít !
Pojištění za individuálních podmínek lze sjednat pouze výjimečně, a to
výhradně se souhlasem pověřené osoby – produktového disponenta agentury či
pracovníka Úseku pojištění majetku a odpovědnosti za škodu GŘ (dále jen „ÚPMO“).
Nadlimitní a nestandardní obchodní případy jsou realizovány prostřednictvím
speciálních verzí produktů. Úpis těchto smluv je upraven jinou interní směrnicí
pojišťovny; využít lze i textovou formu pojistné smlouvy. V těchto případech je zpravidla
nutná součinnost produktového disponenta agentury.
Ke všem pojištěním bytových domů a dále k ostatním majetkovým produktům
(s výjimkou Pojištění rekreačních budov a rekreačních domácností), je-li základní
pojištění sjednáno ve variantě KOMFORT, jsou poskytovány zdarma asistenční služby.
Smluvní podmínky pro poskytování asistence jsou obsaženy v tiskopisech pojistných
podmínek – jde o SP M-122/12 (pro bytové domy) a M-121/12 (pro ostatní produkty).
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
2. OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Oprávnění
získatele
Pojištění domácnosti je získatel oprávněn sjednat:
-
samostatně, pokud výše pojistné částky domácnosti
nepřesáhne 3 mil. Kč,
-
s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše
pojistné částky domácnosti přesáhne 3 mil. Kč.
Přesáhne-li výše pojistné částky 5 mil. Kč, řeší pověřená
osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO.
Pojištění rekreační domácnosti je získatel oprávněn sjednat:
-
samostatně, pokud výše pojistné částky rekreační
domácnosti nepřesáhne 1 mil. Kč,
-
s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše
pojistné částky rekreační domácnosti přesáhne
1 mil. Kč.
Přesáhne-li výše pojistné částky 3 mil. Kč, řeší pověřená
osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO.
Pojištění rodinného domu / rekreační budovy / jednotky je
získatel oprávněn sjednat:
-
samostatně,
pokud
výše
pojistné
částky
budovy
/ jednotky nepřesáhne 20 mil. Kč,
-
s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše
pojistné částky budovy / jednotky přesáhne 20 mil. Kč.
Přesáhne-li výše pojistné částky 30 mil. Kč, řeší pověřená
osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO.
Pojištění bytového domu je získatel oprávněn sjednat:
-
samostatně, pokud výše pojistné částky bytového domu
nepřesáhne 70 mil. Kč,
-
s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše
pojistné částky bytového domu přesáhne 70 mil. Kč.
Přesáhne-li výše pojistné částky 90 mil. Kč, řeší
pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Souhlas ke sjednání nadlimitního či nestandardního
pojištění
se
vydává
prostřednictvím
rozhodnutí
vypracovaného v systému NOP.
Rozhodnutí může pověřená osoba obratem zaslat na libovolnou
E-mailovou adresu ve formátu pdf. Vytištěné rozhodnutí je
získatel povinen připojit k předmětné pojistné smlouvě a společně
je odeslat do pojišťovny.
3. OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA
Tato kapitola se týká všech pojistných produktů uvedených v této směrnici.
Jde o produkty:
DO 7
Pojištění domácnosti
RD 7
Pojištění rodinného domu
OP 7
OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti
BD 7
Pojištění bytového domu
RE 7
Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti
BT 7
Pojištění bytové a nebytové jednotky
OB 9
Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální
OB 8
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - skupinové
3.1 POJISTNÍK A POJIŠTĚNÝ
Subjekt
pojištění
V rámci pojistných produktů uvedených v této směrnici mohou
být subjektem pojištění pouze fyzické osoby - o b č a n é .
V ýjimku tvoří produkty BD 7, BT 7, OB 8 a OB 9, v rámci nichž
mohou v roli pojistníka vystupovat i firmy – viz tiskopisy
pojistných smluv a nastavení kalkulátoru.
Pojistníkem může být osoba starší 18-ti let nebo osoba
mladší, která již uzavřela manželství. Nezletilec musí
být zastoupen zákonným zástupcem. Občan, který byl pro
trvalou duševní poruchu zbaven způsobilosti k právním
úkonům, musí být zastoupen svým opatrovníkem
Řešení výjimek je v kompetenci ÚPMO.
Cizí
státní
příslušník
Má-li být subjektem pojištění cizí státní příslušník, uvede se
v pojistné smlouvě do kolonky „rodné číslo“ datum narození
(u žen se k měsíci narození přičte + 50) a za lomítko se uvede
„9999“.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
U občana Slovenské republiky se uvede celé rodné číslo.
¨ Příklad: „Rodné číslo“ ženy – cizího státního příslušníka
Datum narození:
16.10.1965
Zápis „rodného čísla“: 656016 / 9999
Korespondenční adresa pojistníka musí být z provozních
důvodů vždy na území České republiky.
3.2 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Všechna pojištění se sjednávají zásadně na dobu
neurčitou ! Výjimkou je jen produkt OB 8.
Vznik
pojištění
Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako
„Počátek pojištění“.
Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po
dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu
pozdějším (např. při náhradě pojistné smlouvy); datum uzavření
pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění
maximálně o tři kalendářní měsíce.
¨ Příklad: Počátek pojištění
Pojistná smlouva uzavřena dne: 16.04.2012
Počátek pojištění:
17.04.2012
Počátek pojištění nelze sjednat zpětně !
Pojistné
období
Pojistné období je časový interval pro placení pojistného
dohodnutý v pojistné smlouvě - tzn. období vymezené daty
dvou po sobě jdoucích plateb pojistného. Dohoda o délce
pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy.
3.3 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ
Územní
platnost
pojištění
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane
škoda na území České republiky (výjimku tvoří pojištění
odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě a pojištění
odpovědnosti zaměstnance).
Výjimečně – výhradně s předchozím souhlasem ÚPMO - může být
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3.4 ADRESA MÍSTA POJIŠTĚNÍ
Místo
pojištění
Místo pojištění je vymezeno adresou uvedenou v pojistné
smlouvě a dále ustanoveními příslušných pojistných podmínek
(viz článek „Místo pojištění“).
Pokud místo pojištění není identifikovatelné známou
adresou, uvede se název katastrálního území a čísla
parcel, na nichž je místo pojištění situováno.
U majetkových pojištění má správné a úplné vyplnění
adresy místa pojištění klíčový význam !
3.5 VARIANTA POJIŠTĚNÍ MAJETKU
Varianta
pojištění
Pojištění majetku lze sjednat v jedné ze dvou nabízených
variant:
– PRIMA,
– KOMFORT.
V pojistné smlouvě musí být vždy označena sjednaná varianta
pojištění, která určuje:
– proti kterým pojistným nebezpečím jsou věci pojištěny,
– plnění pojistitele (viz např. výše limitů pojistného plnění).
3.6 POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Pojistná
nebezpečí
Zvolená varianta pojištění vymezuje pojistná nebezpečí, proti
kterým je majetek pojištěn. Definice nabízených rozsahů
pojištění naleznete vždy v příslušných pojistných podmínkách či
na obalu tiskopisu pojistné smlouvy.
3.7 SYSTÉM POJIŠTĚNÍ
Systém
pojištění
V pojištění majetku musí být vždy stanoven systém pojištění
- tzn. „na jakou cenu“ se věci pojišťují.
S výjimkou pojištění nemovitostí (kdy je nutno systém
pojištění zvolit a označit v pojistné smlouvě) je systém
pojištění definován v příslušných pojistných podmínkách - viz
články „Pojistná hodnota“ a „Pojistné plnění“.
Systém pojištění jednoznačně definuje způsob určení výše
pojistného plnění v případě vzniku škody.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
V pojištění majetku občanů je uplatněno pojištění:
– na novou cenu (obecně preferovaný způsob),
– na časovou cenu,
– na obvyklou cenu (týká se cenností a věcí zvláštní hodnoty).
3.8 POJISTNÉ SAZBY
Pojistné
sazby
Pojistné sazby jsou v této směrnici uváděny:
-
v ‰ (promile) jako roční sazby,
-
přímo v Kč jako roční pojistné.
Jde o tzv. základní sazby, které jsou kalkulovány s ohledem na
výši základní spoluúčasti se kterou se příslušné pojištění
sjednává.
Sjednává-li
se
pojištění
s
vyšší
než
základní
spoluúčastí, je vždy nutno při výpočtu pojistného
uplatnit odpovídající koeficient spoluúčasti !
V tiskopisech pojistných smluv se v kolonce „Sazba“ uvádí vždy
odpovídající základní pojistná sazba.
3.9 SLEVY K JEDNOTLIVÉMU DRUHU POJIŠTĚNÍ
Slevy jsou uváděny v % (procentech).
Při
výpočtu
ročního
pojistného
se
vždy
uplatňují
prostřednictvím koeficientu spoluúčasti a koeficientu slevy.
Koeficient
spoluúčasti
Vyjadřuje slevu za větší spolupodílení se pojištěného na
pojistné události - tzn. za sjednanou vyšší než základní
spoluúčast.
¨ Příklad: Uplatnění slevy za vyšší spoluúčast
Základní pojistná sazba činí 1,3 ‰, zvolena spoluúčast 3 000 Kč
Koeficient spoluúčasti = 0,90 (sleva 10 %)
Reálná výše pojistné sazby = 1,3 ‰ x 0,90 = 1,17 ‰
Koeficient
slevy
Verze 01. 03. 12
Vyjadřuje individuální ohodnocení obchodního případu.
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3.10 OBCHODNÍ SLEVY (K CELÉ SMLOUVĚ)
Obchodní
slevy
Obchodní slevy jsou uváděny v % (procentech).
Celkové roční pojistné před slevou - tj. součet ročního
pojistného za jednotlivé druhy pojištění - lze dále upravit
obchodní slevou.
Při výpočtu celkového ročního pojistného po slevě se obchodní
slevy uplatňují prostřednictvím odpovídající výše koeficientu.
3.11 JEDNORÁZOVÉ SLEVY
Jednorázové
slevy
Tyto specifické slevy (v Kč) se uplatňují pouze k pojistnému za
SIPO, SINK
Rozhodne-li se pojistník při uzavírání pojistné smlouvy pro
první pojistné období. Týkají se následujících případů:
placení pojistného prostřednictvím SIPO nebo SINK, přizná se
vždy jednorázová sleva ve výši 100 Kč.
¨ Příklad: Uplatnění zvláštní slevy – placení SIPO
Pojistné za pojistné období činí 1 580 Kč
Pojistné za první pojistné období činí 1 480 Kč
Povinné
ručení
Klientům,
kteří
mají
u
Kooperativy
sjednáno
pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv.
povinné ručení), je v rámci produktů Pojištění domácnosti,
Pojištění rodinného domu, OPTIMUM, Pojištění nebytové
a bytové jednotky, přiznána jednorázová sleva ve výši 250 Kč.
Do pojistné smlouvy (zvláštních údajů a ujednání) se uvede text:
Pojistné za první pojistné období činí … Kč (sleva za placení SIPO
… za povinné ručení u Kooperativy – PS č. …).
Po uplatnění jednorázové slevy (činí max. 350 Kč)
musí být pojistné za první pojistné období vyšší než
0 Kč !
Při mimořádných marketingových akcích mohou být v praxi
používány i vyšší jednorázové slevy, které však nelze kombinovat
s jinými.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3.12 POJISTNÉ
Pojistné
Pojistné je smluvní cena za pojistnou ochranu a jeho výše musí
být vždy uvedena v pojistné smlouvě.
Je-li sazba pojistného uvedena v ‰ (promile), je při
výpočtu
pojistného
nutno
základnu
pro
výpočet
pojistného (pojistnou částku, limit pojistného plnění) nejprve
dělit tisícem a poté násobit příslušnou sazbou.
¨ Příklad: Výpočet pojistného
Pojistná částka domácnosti činí 300 000 Kč (: 1 000 = 300)
Pojistná sazba činí 2,7 ‰
Roční pojistné = 300 000 x 2,7 = 810 Kč
Zaokrouhlování
pojistného
Roční pojistné se vždy zaokrouhluje na celé Kč, a to následovně:
– do 0,49 Kč směrem dolů,
– od 0,50 Kč směrem nahoru.
Celkové roční pojistné po slevě se zaokrouhluje na celé Kč - při
pojistném období v délce:
– 12 měsíců - vždy směrem dolů,
– 6 měsíců - vždy směrem dolů na nejbližší sudé číslo (aby
částky pololetních plateb vycházely v celých Kč),
– 3 měsíce - vždy směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné
čtyřmi (aby částky čtvrtletních plateb vycházely v celých Kč).
q Příklad: Zaokrouhlování celk. ročního pojistného po slevě
Klientem zvoleno pojistné období v délce 3 měsíce, celkové roční
pojistné po slevě vychází 5 175 Kč
1) kontrola dělitelnosti 5 175 : 4 = 1 293,75 Kč
2) zaokrouhlení pojistného za pojistné období (= 1 293 Kč)
3) celkové roční pojistné po slevě činí 1 293 x 4 = 5 172 Kč
Frekvence
placení
pojistného
Pojistník je povinen platit pojistné v termínech vyplývajících
ze smluvně dohodnutých pojistných období. Konkrétní data
splatnosti jsou vždy uvedena v pojistce - potvrzení o uzavření
pojištění, který klient následně obdrží od pojišťovny.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Pro placení pojistného lze sjednat pojistná období v délce:
– 12 měsíců,
– 6 měsíců (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního
pojistného před slevou 300 Kč),
– 3 měsíce (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního
pojistného před slevou 600 Kč).
Poznámka: Další možné omezení - viz str. 1.7 - jednorázová sleva.
Způsob
placení
pojistného
Pojistník může platit pojistné následujícími způsoby :
– inkasem z bankovního účtu (SINK),
– sdruženým inkasem plateb obyvatelstva (SIPO),
– převodním příkazem – s připomenutím platby (před
splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi
vždy zasláno připomenutí platby),
– poštovní poukázkou (před splatností pojistného na další
pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka).
Připomenutí platby má listinnou podobu. Pokud si však klient
zvolí elektronickou komunikaci (EK), připomenutí platby má
podobu e-mailu nebo SMS zprávy. Souhlas s EK je platný souhrnně
pro všechny pojistné smlouvy daného klienta. Ideální je poskytnutí
obou údajů, pokud klient poskytne e-mail i mobil, pojišťovna
preferuje e-mailovou komunikaci.
Placení trvalým příkazem k úhradě není používáno.
Vzhledem k zavedené indexaci pojistných částek, limitů
pojistného plnění a pojistného by tento způsob placení v dalších
letech mohl způsobit obtíže s automatizovaným přiřazováním
plateb.
Pojistné
za
první
prostřednictvím
pojistné
poštovní
období
se
poukázky
platí
nebo
jednorázovým příkazem k úhradě.
Na poštovní poukázce je nutno vyplnit variabilní symbol
(= číslo PS) a výší pojistného za první pojistné období;
v případě platby jednorázovým příkazem je nutno pojistníkovi
předat potřebné údaje o bankovním spojení.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Pojistné za první pojistné období může být inkasováno i hotově
(týká se výhradně získatelů s příslušným oprávněním) nebo
bezhotovostně, a to na přepážkách pojišťovny vybavených
platebním terminálem.
Jde-li o náhradu pojistné smlouvy a na původní PS je
nespotřebované pojistné - přičemž pojistník si přeje jeho
převod na novou smlouvu - nepředává získatel poštovní poukázku
či jednorázový předpis na úhradu prvního pojistného (v PS se
zaškrtne odpovídající varianta).
Po převodu nespotřebovaného pojistného v provozním systému
pojišťovny klient následně automaticky obdrží vyrovnávací
předpis na zbývající část pojistného.
SINK
Hodlá-li dát pojistník pojišťovně souhlas s inkasem pojistného
ze svého bankovního účtu (SINK), uvede se tato skutečnost do
pojistné smlouvy.
Obdrží-li pojišťovna vyřízenou žádost (přijetí příkazu musí být
potvrzeno klientovou bankou, resp. potvrzením o nastavení
SINK prostřednictvím internetového bankovnictví), provede
automaticky tuto změnu v nastavení způsobu platby pojistného.
Dokument obsahuje údaje o držiteli účtu, limit platby (do jaké
maximální výše může pojišťovna pojistné strhávat – vzhledem
k zavedené indexaci je vhodné doporučit, aby byl pro budoucí
platby raději nastaven vyšší limit), údaje o účtu pojišťovny,
v jehož prospěch se bude inkasovat, a datum, od kdy souhlas
platí.
Klienti, kteří mají veden účet v České spořitelně, nemusejí
sjednávat souhlas s inkasem osobně ve své bance , ale mají
možnost sjednat SINK se získatelem nebo přímo v obchodním
místě pojišťovny.
Zavedení SINK v České spořitelně zajistí pojišťovna.
K tomuto účelu je třeba vyplnit tiskopis „Souhlas s inkasem pro
klienty Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG, kteří mají účet u České
spořitelny a.s.“.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
SIPO
Má-li pojistník zájem o zavedení placení pojistného formou
SIPO, uvede získatel do pojistné smlouvy jeho desetimístné
spojovací číslo.
Bezkontaktní způsob platby je pojišťovnou preferovaný a při
sjednání pojištění je i zvýhodněn jednorázovou slevou.
Chce-li pojistník zavést placení formou SIPO k již existující
pojistné smlouvě, musí vyplnit formulář „Oznámení o změně
/ žádost o změnu pojistné smlouvy“ nebo napsat vlastní žádost
s podpisem. Žádost musí obsahovat: příjmení, jméno, titul,
rodné číslo a adresu pojistníka, čísla PS, které mají být zahrnuty
do SIPO a své spojovací číslo SIPO.
Pojistné za první
Pokud dojde ke škodné události, vzniká pojišťovně
pojistné období
povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem
škodné události zaplaceno první pojistné !
Možnost uplatnění této smluvní sankce slouží jako prevence před
uváděním dřívějšího data počátku pojištění (kdy je pojištění
spekulativně uzavřeno až po vzniklé škodě) – jde o eliminaci
trestné činnosti. Tento mimořádný instrument pojišťovna využije
jen tehdy, existuje-li důvodné podezření na neetické jednání.
V této souvislosti je třeba připomenout potřebu neprodlené
úhrady prvního pojistného a včasného předávání uzavřených
pojistných smluv do kontaktních míst pojišťovny.
3.13 FORMY POJIŠTĚNÍ
Formy
pojištění
Pro účely tohoto sazebníku jsou jednotlivá pojištění rozdělena
do následujících forem:
– základní pojištění,
– připojištění.
Připojištění nelze sjednat samostatně - tzn. bez
základního pojištění !
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS
Níže popsaný systém se týká všech produktů pro pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu občanů, včetně samostatně sjednávaného pojištění právní ochrany.
Poznámka: V tiskopisech speciálních produktů KOMPLET a VÝHODA je uvedeno číslo
pojistné smlouvy na připojené poštovní poukázce.
Jedinou výjimkou je skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu
způsobenou zaměstnavateli (OB 8), které se sjednává v jiném provozním
režimu – platí zde číselná řada pro pojištění podnikatelských rizik.
Číslo pojistné smlouvy lze získat prostřednictvím nepřetržité SMS služby, zdarma
prostřednictvím sponzorované zprávy nebo automatizovaně pomocí kalkulátoru.
A. Postup získání čísla PS prostřednictvím SMS služby
Tento postup se používá, sjednává-li se pojištění formou průpisového formuláře PS nebo
v případech, kdy získatel v kalkulátoru nemá naplněn zásobník čísel PS a pracuje v režimu
off-line.
1. Vypíše se SMS ve formátu: ČísloZískatele TypPojištění KolikČísel
Jednotlivé položky v SMS jsou odděleny mezerou. Pro pojištění občanů je „TypPojištění“
MAJ nebo maj (na velikosti písmen nezáleží). Údaj „KolikČísel“ se nemusí zadávat
- v tomto případě je automaticky přiděleno pouze jedno číslo.
Rozpětí položky „KolikČísel“ je min. 1, max. však 5.
2. Zpráva se odešle na telefonní číslo:
( 724 804 796
Příklad: 123654 MAJ 2
Potom získatel (jehož číslo je 123654) obdrží SMS např. ve tvaru:
MAJ: 3800073135, 3800073136
3. Po obdržení SMS se přidělené číslo PS vyplní do průpisového formuláře nebo
v kalkulačce Malaga ručně zadá do příslušné položky.
B. Postup získání čísla PS pomocí kalkulátoru
Funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při
sjednávání pojištění (z naplněného zásobníku čísel PS).
Upozornění: Číslo PS jednou použité se již nesmí použít znovu !!!
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.12
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
5. PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY
Zvýhodněný program se týká produktů:
DO 7
Pojištění domácnosti
RD 7
Pojištění rodinného domu
OP 7
OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti
BT 7
Pojištění bytové a nebytové jednotky
OB 9
Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální
Program Kooperativa připravila ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR
(dále NRZP).
Podmínky pro přihlášení se k zvýhodněnému programu:
-
členství v některé z organizací NRZP
-
zpravidla předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P
Platí obecné pravidlo, že zdravotně postižená osoba musí být vlastníkem nebo
spoluvlastníkem pojišťované věci, resp. souboru věcí (samozřejmou výjimku tvoří
případy, kdy je zdravotně postiženou osobou dítě).
Specifické výjimky z výše uvedených pravidel může povolit produktový disponent
agentury.
Sjednávání těchto zvýhodnění je podporováno kalkulátorem.
Zcela individuální obchodní požadavky je nutno řešit v součinnosti s ÚPMO GŘ.
Všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou.
Specifika pro sjednávání pojištění:
-
vstřícná smluvní ujednání – podstatně rozšiřující rozsah pojistné ochrany - jsou
upravena v dodatkových pojistných podmínkách M-150/12, které je nutno
přiložit k pojistné smlouvě (jsou k dispozici i na www.koop.cz)
-
uplatňuje se obchodní sleva ve výši 10 %; u odpovědnosti zaměstnance 15 %.
V pojistné smlouvě (části „zvláštní údaje a ujednání“) je vždy nutno uvést
následující specifikaci: „PROGRAM ZP, nadřazené č. 7400000002. Rozsah
pojištění je upraven DPP M-150/12.“
Poznámka: U produktu OB 9 se DPP M-150/12 neuvádějí, neboť rozsah pojištění v tomto
produktu neupravují.
Verze 01. 03. 12
OBECNÁ ČÁST
Str. 1.13
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY
Tato kapitola se týká všech pojištění majetku uvedených v tomto sazebníku.
Klasifikace rizika povodně nebo záplavy (dále jen „klasifikace rizika“) určuje
pravděpodobnost vzniku povodňových nebo záplavových škod v daném místě pojištění.
Klasifikace rizika musí být stanovena k místu pojištění vždy, nejsou-li
z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí
povodeň, záplava.
Kooperativa využívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikace AQUARIUS, resp.
AQUA, prostřednictvím nichž lze získat informace o pravděpodobnosti výskytu povodní
nebo záplav v místě pojištění. Území jsou graficky a číselně rozdělena na tzv. povodňové
zóny České asociace pojišťoven (dále jen „povodňová zóna“).
POVODŇOVÁ ZÓNA
Povodňová
zóna
Údaj o povodňové zóně lze získat:
- dotazem na telefonní lince Kooperativy ( 844 400 500
(je k dispozici denně od 8:00 do 20:00 h),
- v aplikaci AQUA („Vyhledávání adres v registru UIR-ADR“),
- v kalkulátoru ISOS (obsahuje registr UIR-ADR),
- v aplikaci AQUARIUS (obsahuje i mapové podklady),
- dotazem v obchodních místech Kooperativy (AQUARIUS).
Údaj o povodňové zóně se označuje římskou číslicí I. až IV.
PZ
Verze 01. 03. 12
Ohrožení místa povodní nebo záplavou
I.
nejnižší ohrožení – mimo předpokládané rizikové
území záplav
II.
území se zvýšenou pravděpodobností povodně nebo
záplavy – odpovídá předpokládanému maximálnímu
možnému rozlivu (AQUARIUS - vyznačeno modře)
III.
území s vysokou pravděpodobností povodně nebo
záplavy - odpovídá zátopovému území 50-ti leté vody
(AQUARIUS - vyznačeno žlutě)
IV.
území s nejvyšší pravděpodobností povodně nebo
záplavy - odpovídá zátopovému území 20-ti leté vody
(AQUARIUS – vyznačeno červeným šrafováním)
KLASIFIKACE RIZIKA
Str. 2.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Adresa
místa
pojištění
Získatel je povinen zjistit a uvést adresu místa
pojištění v úplném a správném tvaru. Pro stanovení
povodňové zóny má tento údaj zcela zásadní význam.
Správnost adresy i tarifní povodňovou zónu lze ověřit
prostřednictvím kalkulátoru ISOS - Malaga či aplikace AQUA
(„Vyhledávání adres v registru UIR–ADR“). Tyto aplikace jsou
přístupné na Intranetu a Extranetu Kooperativy.
Má-li rekreační objekt přiděleno číslo evidenční, je třeba
před číslo uvádět symbol „E“ a toto psát a vyhledávat
v kolonce „číslo popisné“ (např. E123).
Povodňovou zónu následně automatizovaně ověřuje informační
systém pojišťovny; vadně uzavřenou pojistnou smlouvu nelze
akceptovat.
Výše uvedené podpůrné aplikace stanoví povodňovou zónu za
předpokladu, že jde o známou adresu, prostřednictvím které lze
zaměřit konkrétní objekt.
Neznámá
adresa
Jde-li podle podpůrných aplikací o neznámou adresu nebo
pokud místo pojištění bylo zaměřeno s přesností nižší než na
konkrétní objekt – např. novostavba, rekreační objekt – musí
být upřesnění povodňové zóny provedeno ručním zaměřením
v aplikaci AQUARIUS – NAVIGÁTOR.
Podkladem pro ruční zaměření je zákazníkem vyznačená poloha
místa pojištění na jakémkoli zřetelném mapovém podkladu,
který umožňuje lokalizovat neznámou adresu. Mapový podklad
a výstup z aplikace AQUARIUS – NAVIGÁTOR se přikládají
k pojistné smlouvě. Na mapový podklad připojí pojistník datum
a svůj podpis (pokud zákazník lokalizuje neznámou adresu
přímo v aplikaci AQUARIUS – NAVIGÁTOR, připojí datum
a podpis na tento výstup).
Pro urychlení procesu zaměření neznámé adresy je možno
využít např. aplikaci mapy.cz. Zde je možné objekt přesně
lokalizovat, dále místo označit „ikonou“ a zvýraznit souřadnice.
Verze 01. 03. 12
KLASIFIKACE RIZIKA
Str. 2.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Dokument lze v elektronické podobě přeposlat odpovědnému
pracovníkovi pojišťovny, který neznámou adresu (prostřednictvím
zjištěných
souřadnic)
zaměří
v aplikaci
AQUARIUS
– NAVIGÁTOR.
Jde-li o neznámou adresu a místo pojištění se
nachází na rozhraní povodňové zóny III. a IV., nebo
pokud jde o známou adresu, avšak zaměření neodpovídá
realitě, je získatel povinen vždy kontaktovat pověřenou
osobu, která ověří přesnost lokalizace v mapě, rozhodne
o zařazení do povodňové zóny a vystaví rozhodnutí
prostřednictvím aplikace NOP.
KLASIFIKACE RIZIKA
Klasifikace rizika je údaj, který stanoví získatel z povodňové
zóny po zohlednění dalších skutečností – přehled viz tabulka
č. 2.1.
Údaj o klasifikaci rizika se označuje arabskou číslicí 1 až 4.
K upřesnění a stanovení klasifikace rizika slouží
dotaz na klienta – viz počet povodní nebo záplav
v posledních 20-ti letech.
Tato velmi důležitá odpověď musí být vyznačena v každé
pojistné smlouvě, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé
působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava.
Klasifikace rizika nabývá následujících hodnot:
Klasifikace rizika
1 – nízké
Popis
Místo
pojištění
je
situováno
v povodňové
zóně
„I.“
a v posledních 20-ti letech se zde nevyskytla povodeň nebo
záplava.
2 - zvýšené
Místo
pojištění
je
situováno
v povodňové
zóně
„I.“
a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo
záplava pouze jednou.
NEBO
místo
Verze 01. 03. 12
pojištění
je
situováno
KLASIFIKACE RIZIKA
v povodňové
zóně
Str. 2.3
„II.“
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
20-ti letech se zde povodeň nebo záplava
a v posledních
nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou.
3 - střední
Místo
pojištění
a v posledních
je
situováno
v povodňové
zóně
„III.“
20-ti letech se zde povodeň nebo záplava
nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou.
4 - nepojistitelné
Místo pojištění je situováno v povodňové zóně „IV.“.
NEBO
v místě pojištění se v posledních 20-ti letech vyskytla povodeň
nebo záplava více než jednou.
Z pojištění je vždy nutno vyloučit škody vzniklé
působením
nebezpečí
pojistných
povodeň
nebo
záplava !
Tabulka 2.1
Klasifikace rizika povodně nebo záplavy - přehled
Počet povodní
nebo záplav
Povodňová zóna
I.
II.
III.
IV.
Ani jedna
1
2
3
4
Maximálně jedna
2
2
3
4
Více než jedna
4
4
4
4
(20 let)
INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE RIZIKA
Individuální
klasifikace
rizika
Nachází-li se celý byt pojištěného v bezpečném
podlaží bytového domu (tzn. minimálně 3 m nad
úrovní okolního terénu - věci v něm uložené nejsou těmito
pojistnými
nebezpečími
bezprostředně
ohroženy),
může
získatel samostatně riziko individuálně klasifikovat jako
1 - nízké. Bytů v rodinných domech se pravidlo netýká.
Podmínky:
Toto
pravidlo
se
týká
výhradně
pojištění
domácnosti (tzn. movitého majetku a stavebních součástí);
netýká se pojištění nemovitostí – bytových jednotek. Bytový dům
musí mít zděnou či betonovou konstrukci, resp. ocelovou
konstrukci.
Verze 01. 03. 12
KLASIFIKACE RIZIKA
Str. 2.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
V těchto případech není rozhodující zjištěná povodňová zóna
nebo počet povodní či záplav v posledních 20-ti letech (musí
platit, že jimi věci uložené v bytě pojištěného nebyly postiženy).
V pojistné smlouvě stačí vyznačit kladnou odpověď na dotaz
směřující k výše uvedené specifikaci polohy bytu pojištěného.
¨ Příklad: Individuální klasifikace rizika
Bylo zjištěno, že místo pojištění je v povodňové zóně „III.“
a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava
pouze jednou (střední riziko). Byt pojištěného však splňuje výše
uvedenou podmínku. Individuálně lze proto riziko klasifikovat
jako 1 – nízké (a při výpočtu pojistného uplatnit pojistnou sazbu
stanovenou pro tento stupeň rizika).
Výjimka
V ostatních věcně opodstatněných případech jsou kompetence
pro individuální klasifikaci rizika upraveny následovně:
a) ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněn individuální
klasifikaci rizika provést produktový metodik agentury,
b)
ostatní
případy
individuální
klasifikace
rizika
jsou
v kompetenci ÚPMO.
Rozhodnutí o individuální klasifikaci rizika jsou realizována na
základě doložených skutečností prostřednictvím aplikace NOP.
Z provozních důvodů musí být specifikován i důvod změny
klasifikace rizika.
Z provedené prohlídky místa pojištění či fotodokumentace
musí být zřejmé, že riziko povodně nebo záplavy je konfigurací
terénu či pevnými protipovodňovými zábranami podstatně
sníženo nebo zcela vyloučeno.
SMLUVNÍ VÝLUKA NEBEZPEČÍ
Smluvní
výluka
nebezpečí
Pojištění lze - na výslovné přání klienta - sjednat s výlukou škod
vzniklých působením pojistných nebezpečí povodeň nebo
záplava i v případech, kdy jde o pojistitelné riziko (2 nebo 3).
Vzhledem k tomu, že jde o podstatné omezení pojistné ochrany,
nelze tento postup obecně doporučovat.
Verze 01. 03. 12
KLASIFIKACE RIZIKA
Str. 2.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
VÝLUKA NEBEZPEČÍ – POJISTNÉ SAZBY
Pojistné
sazby
Jsou-li
z pojištění
vyloučeny
škody
vzniklé
působením pojistných nebezpečí povodeň nebo
záplava, pro výpočet pojistného se vždy použijí pojistné sazby
stanovené pro stupeň rizika 1 – nízké.
Verze 01. 03. 12
KLASIFIKACE RIZIKA
Str. 2.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Tato kapitola má obecnou platnost a týká se všech pojistných produktů uvedených
v této směrnici, v rámci nichž je pojišťován nemovitý majetek.
Uvedené principy proto již nejsou opakovaně zmiňovány v dalších částech směrnice.
PROHLÍDKA NEMOVITOSTI
Prohlídka
Prohlídku pojišťované nemovitosti je nutno provést jen
tehdy, jestliže z odpovědí uvedených v pojistné smlouvě
vyplývá, že hlavní konstrukční prvky pojišťované budovy jsou
v problémovém technickém stavu - neudržované či poškozené
(tato budova však zpravidla nebude pojistitelná - viz výluky)
Technický
stav
Hlavními konstrukčními prvky, jejichž technický stav má vliv
na přijetí budovy do pojištění, jsou:
– nosné konstrukce (zdivo, stropy, krovy apod.) a střešní
krytina,
– vodovodní a kanalizační instalace,
– elektroinstalace,
– klempířské prvky (parapety, žlaby, svody, úžlabí komínů
apod.).
VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ
Zásadně
se
nepojišťují
nemovitosti
opuštěné,
poškozené či neudržované !
Poškozená
nemovitost
Za poškozené se považují nemovitosti, které mají poškozené
prvky dlouhodobé životnosti (trhliny ve zdech, pokleslé základy,
propadlou konstrukci krovu, deformace stropních konstrukcí
apod.).
Neudržovaná
nemovitost
Za neudržované se považují nemovitosti, které nemají
v dobrém stavu prvky krátkodobé životnosti, čímž by mohlo
dojít i k poškození prvků dlouhodobé životnosti (poškozenou
střešní krytinu, silně zkorodované okapy, chybějící výplně oken,
dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace
apod.).
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
ČLENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
V rámci pojistných produktů rozlišujeme:
a) hlavní budovu (rodinný dům, rekreační budova, bytový dům),
b) ostatní objekty.
Hlavní
budova
Hlavní budova je určující pro volbu pojistného produktu.
Rozlišovací kritéria hlavních budov jsou specifikována v dalších
částech sazebníku.
Obecně lze hlavní budovy rozdělit na:
– trvale obývané (rodinné domy a bytové domy),
– přechodně obývané (rekreační budovy).
Jednou pojistnou smlouvou lze pojistit pouze budovy pod
jedním číslem popisným (tzn. pouze jednu hlavní budovu);
výjimku tvoří pouze bytový dům s více samostatnými vchody.
Ostatní
objekty
Za ostatní objekty se považuje soubor ostatních budov a staveb
včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek.
Jde o budovy a stavby, které se nacházejí na pozemku
náležejícím k hlavní budově.
Jde např. o stodoly, kolny, garáže, část usedlosti sloužící
k hospodářským účelům, altány, ploty, studny, bazény, chodníky,
atd.
Pojištění
ostatních
objektů
nelze
sjednat
bez
pojištění hlavní budovy. Předmětem pojištění nejsou
ostatní objekty ve špatném technickém stavu a ostatní objekty
na vodních tocích (zpevněná koryta, mostky, apod.).
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI
Postup sjednávání pojištění všech nemovitostí je prakticky
zcela shodný.
Hlavní
budova
Při pojišťování hlavní budovy je třeba:
– zjistit riziko povodně nebo záplavy,
– určit druh budovy (rodinný dům, rekreační budova, ... ),
– zjistit provedení budovy (účelné, běžné, nadstandardní) a typ
střechy (rozlišuje-li se),
– zjistit celkovou plochu všech podlaží budovy,
– vyhledat v příslušné tabulce tzv. průměrnou hodnotu,
– stanovit systém pojištění (na novou cenu, na časovou cenu),
– vypočítat minimální pojistnou hodnotu budovy,
– zjistit požadovanou výši pojistné částky budovy,
– zjistit požadovanou variantu pojištění (PRIMA, KOMFORT),
– zjistit požadovanou výši spoluúčasti,
– vyhledat odpovídající pojistnou sazbu,
– vyhledat koeficient spoluúčasti a koeficient slevy,
– vypočítat roční pojistné.
Ostatní
objekty
Při pojišťování ostatních objektů je třeba:
– chce-li klient stanovit limit pojistného plnění ve výši
odpovídající skutečné pojistné hodnotě ostatních objektů,
vypočítat orientační pojistné hodnoty ostatních budov
a odhadnout pojistnou hodnotu staveb,
– zjistit klientem požadovanou výši limitu pojistného plnění,
– vyhledat odpovídající pojistnou sazbu,
– použít stejný koeficient spoluúčasti jako u pojištění hlavní
budovy,
– vypočítat roční pojistné.
Varianta pojištění a výše spoluúčasti musejí být vždy
stejné jako u pojištění hlavní budovy.
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
SPECIFIKACE BUDOVY
Pro účely pojištění se budovy dále člení podle:
– provedení (pro účely stanovení minimální pojistné hodnoty),
– typu střechy (pro účely stanovení minimální pojistné
hodnoty).
Provedení
budovy
– účelné,
– běžné,
– nadstandardní.
Typ
střechy
– sklonitá,
– plochá.
CELKOVÁ PLOCHA VŠECH PODLAŽÍ BUDOVY
Plocha
podlaží
Plocha podlaží (v m2) je plocha vymezená vnějším obrysem
příslušného
podlaží
pojišťované
budovy.
U
budovy
nepravidelných tvarů lze pro zjednodušení výpočtu plochy
půdorys budovy rozdělit na jednoduché geometrické obrazce.
Plocha podlaží se vždy zaokrouhluje na celé m2 (od 0,5 m2
směrem nahoru).
Plochy balkonů, teras, vnějších schodišť, arkýřů
a přistavěných ostatních objektů se do plochy podlaží
nezapočítávají.
Celková plocha všech podlaží budovy (v m2) se vypočte jako
součet ploch všech podlaží pojišťované budovy.
PRŮMĚRNÁ HODNOTA
Průměrná
Průměrná hodnota (Kč/m2) vyjadřuje cenu budovy vztaženou na
hodnota
1m2 plochy. Výše průměrné hodnoty se vyhledá v příslušné
tabulce (podle typu a provedení budovy, popř. typu střechy).
SYSTÉM POJIŠTĚNÍ
Na novou
cenu
Na novou cenu se pojišťuje každá hlavní budova, jejíž hlavní
konstrukční prvky jsou udržované a nepoškozené (viz dotazy
uvedené v pojistné smlouvě); na novou cenu lze dále pojistit
hlavní budovu v rekonstrukci (viz str. 3.8).
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Na časovou
cenu
Na časovou cenu je možno pojistit starší hlavní budovu, bylo-li
prohlídkou zjištěno, že sice byla zanedbána její průběžná
údržba, avšak technický stav hlavních konstrukčních prvků
budovy umožňuje její přijetí do pojištění.
Případný zhoršený technický stav hlavních konstrukčních prvků
je nutno specifikovat v pojistné smlouvě.
Na časovou cenu je dále možno pojistit starší hlavní budovu
v dobrém technickém stavu – na výslovné přání klienta.
Pozornost je třeba věnovat především hlavním budovám,
jejichž stáří v době sjednávání pojištění přesáhlo 50 let
a jejichž hlavní konstrukční prvky nebyly zrekonstruovány.
Sjednává-li se pojištění hlavní budovy na časovou cenu, je třeba
klientovi
důkladně
principy
objasnit
plnění
pojistitele
v případě vzniku pojistné události (viz VPP čl. 23. odst. 2)
M-100/12 a čl. 24. odst. 5) VPP M-200/12. Jde o zohlednění
opotřebení či jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci před
vznikem pojistné události.
MINIMÁLNÍ POJISTNÁ HODNOTA BUDOVY
Pojištění
na novou
cenu
Minimální pojistná hodnota budovy (Kč) se stanoví jako součin
celkové plochy všech podlaží budovy (m 2) a odpovídající
průměrné hodnoty (Kč/m2).
Pro její výpočet se používá Dotazník pro stanovení minimální
pojistné hodnoty nemovitosti – NEM 07.
Minimální
pojistná
hodnota
budovy
má
pouze
informativní charakter - jde však o spodní hranici pro
stanovení pojistné částky hlavní budovy .
Výjimku tvoří sporné případy, kdy pojistník trvá na nižší
pojistné
hodnotě
budovy,
kterou
doloží
odborným
posudkem vypracovaným stavební nebo projektantskou firmou
nebo znalcem, ve které technická - reprodukční - cena budovy
(nikoli obvyklá cena, která vyjadřuje aktuální prodejní cenu
nemovitosti) odpovídá cenovým relacím platným v době sjednání
pojištění. Kopie posudku pak tvoří nedílnou součást pojistné
smlouvy.
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Pojištění
na časovou
cenu
Sjednává-li se pojištění hlavní budovy na časovou cenu, stanoví
se minimální časová pojistná hodnota budovy vynásobením
minimální pojistné hodnoty koeficientem opotřebení, který je
uveden v tab. 3.1, a to v závislosti na stáří budovy.
Stáří budovy vyjadřuje počet let, které uplynuly od roku
následujícím po roce, v němž bylo započato užívání budovy, do
doby sjednání pojištění.
Tabulka 3.1
Stáří budovy
Koef. opotřebení
Při
nad 20
nad 30
nad 40
nad 50
0,80
0,70
0,60
0,50
náhradě
pojistné
smlouvy
(netýká
se
PS
uzavřených prostřednictvím produktu Pojišťovny České
spořitelny), není získatel povinen přepočítávat minimální
pojistnou hodnotu hlavní budovy. To platí jen tehdy, jsou-li
zároveň splněny obě následující podmínky:
– v průběhu pojištění nedošlo ke změně hlavní budovy, která
způsobila změnu její pojistné hodnoty (zvětšení podlahové
plochy přístavbou, nástavbou, resp. rozsáhlá modernizace
budovy, ...),
– klient souhlasí s navýšením původně sjednané pojistné
částky hlavní budovy za každý uplynulý pojistný rok
minimálně o 2 %.
Do pojistné smlouvy získatel uvede číslo původní pojistné
smlouvy.
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJISTNÁ ČÁSTKA HLAVNÍ BUDOVY
Pojistná
částka
Pojistnou částku stanovuje vždy pojistník tak, aby odpovídala
skutečné pojistné hodnotě budovy.
Pojistná částka má odpovídat technické ceně hlavní
budovy (ve znaleckých posudcích jde o tzv. „cenu
reprodukční“), která vychází z místně obvyklých cen stavebních
prací a materiálů, nikoli tržní ceně, ve které je zohledněna
atraktivnost či neatraktivnost polohy nemovitosti (pokud je ve
výpočtu zahrnut koeficient prodejnosti kp, je nutno jej eliminovat).
Pojistná
částka
je
základnou
pro
výpočet
pojistného.
Zaokrouhluje se vždy na celé desetitisíce Kč (vždy směrem
nahoru).
Z důvodu předcházení podpojištění vlivem inflačního
vývoje
nabízí
Kooperativa
průběžnou
aktualizaci
pojistných částek budov, limitů pojistného plnění a příslušného
pojistného v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu za
uplynulý pojistný rok (indexace).
Jde o velmi důležitý prvek moderní pojistné ochrany, k jehož
odmítnutí neexistuje žádný racionální důvod. Odmítnutím
indexace se klient vystavuje riziku možného podpojištění.
POJIŠTĚNÍ HLAVNÍ BUDOVY VE VÝSTAVBĚ
Jde-li o pojištění hlavní budovy ve výstavbě (nová budova před
kolaudací, resp. před začátkem užívání, není-li v daném případě
kolaudace nutná), zaškrtne získatel v pojistné smlouvě platnou
variantu odpovědi.
Kopii
potvrzení
na
projektové
dokumentaci,
písemného
souhlasu stavebního úřadu či stavebního povolení není třeba
přikládat k pojistné smlouvě.
Pro zařazení nemovitosti a stanovení minimální pojistné
hodnoty lze použít popis a rozměry z projektové dokumentace.
Po kolaudaci není nutné zasílat kolaudační rozhodnutí do
pojišťovny.
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Budova
ve výstavbě
Sjednává-li se pojištění hlavní budovy ve výstavbě:
· pojistná částka se stanoví ve výši finální technické ceny
budovy (cílový stav dokončené budovy),
· pojistné za pojištění hlavní budovy se snižuje o 25 %
(zvláštní koeficient slevy); sleva trvá i po kolaudaci
a počátku užívání budovy – PS není třeba přepracovat ( ! ),
· pojistné za pojištění ostatních objektů se neupravuje
zvláštním koeficientem slevy.
U budov, kterým dosud nebylo přiděleno číslo popisné, se
ve specifikaci adresy místa pojištění uvede název
katastrálního území a čísla parcel, na nichž je místo pojištění
situováno.
Za hlavní budovu ve výstavbě se nepovažuje hlavní
budova v rekonstrukci.
POJIŠTĚNÍ HLAVNÍ BUDOVY V REKONSTRUKCI
Za hlavní budovu v rekonstrukci se považuje nemovitost, na
které jsou nebo budou prováděny rozsáhlé stavební práce, při
nichž dochází i k zásahům do nosných konstrukcí. Nejde o běžné
opravy.
Kopii
potvrzení
na
projektové
dokumentaci,
písemného
souhlasu stavebního úřadu či stavebního povolení není třeba
přikládat k pojistné smlouvě.
Pro zařazení nemovitosti a stanovení minimální pojistné
hodnoty se použijí popis a rozměry ze schválené projektové
dokumentace.
Aktuální
technický
stav
budovy
není
v tomto
případě
rozhodující pro přijetí budovy do pojištění. Pojištění lze
sjednat na novou cenu.
Budova
v rekonstrukci
Sjednává-li se pojištění budovy v rekonstrukci:
· pojistná částka se stanoví ve výši vyjadřující finální
technickou cenu budovy (cílový stav po rekonstrukci),
· pojistné za pojištění hlavní budovy se neupravuje
zvláštním koeficientem slevy (standardní výpočet).
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
V pojistné smlouvě získatel zaškrtne příslušnou variantu
odpovědi. Pojistitel bere na vědomí, že po dobu rekonstrukce
rodinný nebo bytový dům nemusí být trvale obýván.
NEMOVITOST V PODÍLOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ
Podílové
spoluvlastnictví
Je-li pojišťovaná nemovitost v podílovém spoluvlastnictví,
pojišťuje se vždy celá nemovitost, nikoli jednotlivý vlastnický
podíl (např. ideální polovina).
Vlastnický podíl lze - na výslovnou žádost klienta - pojistit jen
zcela výjimečně. Tyto mimořádné případy řeší ÚPMO. Souhlas se
vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému
NOP.
VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI
Katastr
nemovitostí
Vlastnictví nemovitosti je dáno zápisem do listu vlastnictví
katastru nemovitostí. Převádí-li se nemovitost na základě
smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí.
Vklad je však zpravidla proveden zpětně ke dni podání návrhu
na vklad.
Je-li sjednáváno pojištění v době, kdy pojistník ještě není
vlastníkem pojišťované nemovitosti (např. kupuje nemovitost
a bere si na její koupi úvěr u peněžního ústavu), bude tento
budoucí vlastník uveden v pojistné smlouvě jako „pojistník“
a kolonka „pojištěný“ nebude vyplněna - i když do doby nabytí
nového vlastnického práva k nemovitosti bude pojištěným
původní vlastník nemovitosti.
Dle VPP M-100/12 a VPP M-200/12 (viz čl. 3. odst. 1)
pojištění nezaniká, pokud se pojistník stane vlastníkem
nebo spoluvlastníkem pojištěné nemovitosti.
Dle VPP M-100/12 a VPP M-200/12 (viz čl. 15. odst. 3) má kromě
pojištěného právo na pojistné plnění i pojistník, a to při splnění
daných podmínek.
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
TABULKY PRŮMĚRNÝCH HODNOT
Provedení
budovy
V tabulkách průměrných hodnot je rozlišeno provedení budovy
/ jednotky, které může být:
– Účelné
Zpravidla starší budova; chybí část obvyklé vybavenosti (např.
vodovod, koupelna nebo sprchový kout, splachovací WC,
ústřední nebo etážové topení).
– Běžné
Budova
řešena
funkčně,
vybavena
standardně;
použité
konstrukční prvky a materiály jsou převážně v nižší a střední
cenové hladině.
– Nadstandardní
Budova řešena reprezentativně, vybavena komfortně; použité
konstrukční prvky a materiály jsou převážně ve vyšší cenové
hladině. Oproti běžnému provedení je budova zpravidla i lépe
zabezpečena
(bezpečnostní
žaluzie
v oknech,
elektrická
zabezpečovací signalizace instalována v celém objektu apod.).
Vysvětlivky
Nepodsklepená budova – budova vůbec nemá podzemní
podlaží.
Podsklepená budova – budova je z jakékoli části podsklepena.
Započítává se pouze skutečná plocha podzemního podlaží !
Jedno nadzemní podlaží – budova s přízemím (bez dalšího
patra).
Dvě nadzemní podlaží – budova s přízemím a jedním patrem.
Bez obytného podkroví – budova bez obytného podkroví nebo
s podkrovím, které je z méně než poloviny podlahové plochy
podkroví určeno k obývání. Plocha podkrovních obytných
místností se v tomto případě do výpočtu minimální pojistné
hodnoty budovy vůbec nezapočítává !
S obytným podkrovím – budova s podkrovím, které je z více
než poloviny podlahové plochy podkroví určeno k obývání.
Započítává se vždy plocha celého podkroví (nejen plocha
podkrovních obytných místností) !
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Další vysvětlení naleznete pod jednotlivými tabulkami.
Obytné
budovy
Průměrné hodnoty pro obytné budovy naleznete v dalších
Ostatní
budovy
Pro účely stanovení odpovídající výše limitu pojistného
částech sazebníku – vždy u příslušného produktu.
plnění za ostatní objekty je možno klientovi přiblížit
orientační minimální pojistné hodnoty ostatních budov, které
jsou pojištěny v rámci souboru „ostatní objekty“.
O výši limitu plnění pro ostatní objekty však rozhoduje vždy klient
- podle svých skutečných potřeb.
Tabulka 3.2
Ostatní budovy – orientační průměrné hodnoty
Typ budovy
Kč/m2
Garáž, dílna
7 000
Kolna
3 200
Hospodářská budova – s výškou do 4 m
10 800
Hospodářská budova – s výškou nad 4 m
14 000
Vysvětlivky:
Obytné ostatní budovy lze ohodnotit na základě průměrných
hodnot uvedených v dalších částech sazebníku (podle jejich
charakteru).
Atypické ostatní budovy (zahradní altán, sauna, apod.) a ostatní
stavby (ploty, chodníky, studna, apod.) musí individuálně
ohodnotit pojistník.
Verze 01. 03. 12
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Str. 3.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠT ĚNÍ D O M Á C N O S T I
q produkt DO 7
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu:
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-001
– dotazník DOM 07
-
tiskopis č. Vm-006
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
– DPP pro pojištění zdrav. postižených osob
-
tiskopis č. Vm-013
Pojistné podmínky vztahující se k produktu:
– VPP M - 100/12, ZPP M - 500/12, DPP M - 150/12, SP M - 121/12 (varianta KOMFORT)
Domácnost
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí
a společně uhrazují náklady na své potřeby ve smyslu
ustanovení § 115 občanského zákoníku (pozn. domácnost tvoří
i jedna fyzická osoba).
Pojištěný
Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti
s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě.
1. OBECNÉ ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
Soubor
zařízení
domácnosti
Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor
zařízení
domácnosti
a
slouží
k jejímu
provozu
nebo
k uspokojování potřeb členů domácnosti.
Jde o věci:
– vlastní (které jsou majetkem členů domácnosti),
– cizí (které členové domácnosti oprávněně užívají).
Stavební
součásti
Předmětem pojištění je i příslušenství a stavební součásti
přiléhající k vnitřním prostorám bytu (např. kuchyňská linka
včetně vestavěných spotřebičů, vyzděné bytové jádro, obklady,
malby stěn, tapety, ...) nebo nebytového prostoru.
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Zařízení
druhého
bytu
Pojištění zařízení bytu, který pojištěný neobývá trvale, avšak
tento byt se nachází v trvale obydlené budově (dále jen „druhý
byt“), je možno sjednat prostřednictvím tohoto produktu.
V pojistné smlouvě stačí označit příslušnou odpověď. Ostatní
podmínky pojištění zůstávají beze změn, pro výpočet
pojistného se vždy uplatní pojistné sazby uvedené v tab. 4.6
a 4.7.
POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Definice
základních
pojistných
nebezpečí
a
výklady
jednotlivých pojmů naleznete v čl. 18. a čl. 35. VPP M-100/12.
Základní
pojištění
Nabízené varianty pojištění zahrnují následující pojistná
nebezpečí:
PRIMA i KOMFORT:
a) živelní pojistná nebezpečí,
b) odcizení,
c) vandalismus.
KOMFORT (navíc):
a) dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační
síti,
b) podpětí v elektrorozvodné síti,
c) zatečení atmosférických srážek,
d) únik vody z akvária či jiné nádrže,
e) poškození nebo zničení skel jakoukoli nahodilou událostí.
Připojištění
K základnímu pojištění domácnosti lze sjednat:
– pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském
životě,
– připojištění elektromotorů,
– připojištění garáže a věcí v ní uložených.
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Místo
pojištění
Místem pojištění jsou (viz čl. 3. odst. 1 ZPP M-500/12):
– byt,
– nebytový prostor,
– společný nebytový prostor.
Jiné
místo - ČR
Pojištění se vztahuje i na pojistné události, při nichž škoda
vznikne mimo místo pojištění (viz čl. 3. odst. 3, 4 a 5 ZPP
M-500/12).
2. ZPŮSOB SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Postup
Postup při sjednávání základního pojištění je následující:
a) zjistit riziko povodně nebo záplavy v místě pojištění (popř.
polohu bytu v bytovém domě – viz individuální klasifikace
rizika),
b) zjistit kategorii zařízení bytu a celkovou započitatelnou
plochu bytu (povinně musí být vyplněn tiskopis DOM 07
- Dotazník pro stanovení minimální pojistné hodnoty
souboru movitých věcí),
c) vypočítat min. pojistnou hodnotu souboru movitých věcí,
d) zjistit požadovanou výši pojistné částky,
e) zjistit požadovanou variantu pojištění (PRIMA, KOMFORT);
ověřit, zda základní výše limitů plnění stanovených pro
vybrané skupiny pojištěných věcí (viz čl. 7. ZPP M-500/12)
vyhovují potřebám zákazníka; nedostačuje-li výše některého
z limitů, navrhnout jeho zvýšení,
f) zařadit místo pojištění do příslušné rizikové skupiny (obec),
g) zjistit skutečný způsob zabezpečení bytu (možnost slevy),
h) zjistit požadovanou výši spoluúčasti (možnost slevy),
i) v závislosti na zvolené variantě pojištění, rizikové skupině,
riziku povodně či záplavy a skutečnosti - zda pojištěný obývá
byt trvale - vyhledat v příslušné tabulce odpovídající
pojistnou sazbu, zjistit výše koeficientů (spoluúčasti a slevy)
a vypočítat pojistné za soubor pojištěných věcí,
j) má-li být zvýšen některý z limitů pojistného plnění, zjistit
částku, o kterou je třeba limit plnění zvýšit; v závislosti na
sjednané variantě pojištění vyhledat odpovídající pojistnou
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
sazbu a vypočítat pojistné za zvýšení limitu plnění (je třeba
aplikovat stejné koeficienty spoluúčasti a slevy),
k) ověřit, zda pojištěnému vyhovuje výše základního limitu
plnění pro stavební součásti; nepostačuje-li, sjednat jejich
připojištění.
Celková
započitatelná
plocha bytu
Celková započitatelná plocha bytu je podlahová plocha bytu
včetně kuchyně, chodeb, WC, koupelny a schodiště. Do této
plochy se nezapočítávají plochy balkonů, lodžií, teras, plochy
ostatních příslušenství bytu a nebytových prostor.
Celková započitatelná plocha bytu se vždy zaokrouhluje na
celé metry čtvereční (od 0,5 m2 směrem nahoru).
Kategorie
zařízení
bytu
Pro potřeby pojištění jsou v dotazníku DOM 07 rozlišeny tři
kategorie zařízení bytu.
Zařízení bytu zařadí do odpovídající kategorie vždy pojistník
(po konzultaci se získatelem).
Průměrná
vybavenost
Průměrná vybavenost vyjadřuje průměrnou pojistnou hodnotu
majetku vztaženou na 1 m2 celkové započitatelné plochy bytu.
Pro jednotlivé kategorie zařízení jsou v tab. 4.1 uvedeny
odpovídající
výše
průměrné
vybavenosti
(Kč/m2),
a
to
v závislosti na velikosti celkové započitatelné plochy bytu.
Minimální
pojistná
hodnota
Minimální pojistná hodnota souboru movitých věcí (Kč) se
stanoví jako součin celkové započitatelné plochy bytu (m2)
a hodnoty průměrné vybavenosti (Kč/m2).
Minimální pojistná hodnota souboru movitých věcí má
pouze informativní charakter, jde však o spodní
hranici pro stanovení pojistné částky.
Pojištění s nižší pojistnou částkou - s výjimkou níže uvedených
případů - nelze uzavřít.
Pojištění „nestandardního zařízení“ (pojistníkem udávaná
skutečná pojistná hodnota majetku je pod minimální
hodnotou stanovenou pro kategorii „zařízení účelné“) lze sjednat
pouze výjimečně, a to se souhlasem produktového disponenta
agentury. V dotazníku DOM 07 se jako kód kategorie zařízení
uvede „N“ (nestandard).
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Pojistná
částka
Pojistnou částku souboru pojištěných věcí stanovuje vždy
pojistník tak, aby odpovídala celkovému součtu pojistných
hodnot všech věcí patřících do pojištěného souboru.
Výše pojistné částky nesmí u typizovaného produktu
(DO 7, OP 7) přesáhnout 3 000 000 Kč.
Pojištění s vyšší pojistnou částkou lze uzavřít výhradně
prostřednictvím
speciálního
produktu
pro
pojištění
domácnosti DT 7; v těchto případech je zpravidla nutný
individuální přístup, získatel proto na řešení spolupracuje
s produktovým disponentem agentury.
Pojistná částka je základnou pro výpočet pojistného za soubor
pojištěných věcí. Zaokrouhluje se vždy na celé desetitisíce Kč
(vždy směrem nahoru).
Prohlídka
v místě
pojištění
Přesáhne-li výše pojistné částky 2 000 000 Kč, je
získatel
povinen
prohlídkou
v
místě
pojištění
posoudit, zda skutečná pojistná hodnota souboru pojištěných
věcí odpovídá výši pojistné částky navrhované pojistníkem.
Limity
plnění
Pro vybrané skupiny pojištěných věcí a pro pojistné události,
při nichž škoda vznikne mimo byt, jsou v pojistných
podmínkách stanoveny limity pojistného plnění (viz čl. 7. ZPP
M-500/12).
Výše části limitů plnění je u jednotlivých variant pojištění
rozdílná
(limity
„KOMFORT“
jsou
dvojnásobkem
limitů
„PRIMA“).
Výše uvedené limity plnění se netýkají pojistných událostí
vzniklých na invalidním vozíku, rehabilitačních či
jiných zdravotních pomůckách a přístrojích, …
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Přehled limitů pojistného plnění, které je možno dále zvyšovat:
Základní výše limitu
Vybrané skupiny věcí
plnění
(z PČ)
PRIMA
KOMFORT
Elektronika, optika, nosiče informací
15 %
30 %
Cennosti
10 %
20 %
Věci zvláštní hodnoty
10 %
20 %
Stavební součásti *)
10 %
20 %
*) připojišťují se odlišným způsobem – viz str. 4.7
Zvýšení
limitu
plnění
Nedostačuje-li pojištěnému některý z limitů plnění, lze podle
jeho skutečných potřeb tento limit plnění dále individuálně
zvýšit. Výše pojistné částky se zvýšením limitu plnění nemění
(jde pouze o zvýšení vnitřního limitu plnění v rámci dané
pojistné částky).
Částka, o níž se limit plnění zvyšuje, je základnou pro výpočet
pojistného za zvýšení limitu plnění.
Maximální
navýšení
limitů plnění
Limity pojistného plnění stanovené pro vybrané
skupiny věcí mohou být navyšovány libovolně - podle
skutečných potřeb pojištěného - avšak celkový součet částek,
o které se zvýšily jednotlivé limity plnění, může činit
maximálně 30 % z pojistné částky (platí pro varianty pojištění
PRIMA i KOMFORT).
¨ Příklad: Maximální navýšení limitů plnění
Pojistná částka činí 800 000 Kč; celkový součet částek, o které se
zvýšily jednotlivé limity plnění, může činit max. 240 000 Kč (bez
ohledu na skutečnost, zda byl navyšován pouze jeden či více
limitů plnění).
Pojištění majetku s nestandardní strukturou, kdy ani uvedené
navýšení limitů plnění nedostačuje, lze uzavřít prostřednictvím
speciálního produktu pro pojištění domácnosti DT 7.
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Zvyšuje-li se limit plnění za vybranou skupinu „cennosti",
je třeba klienta upozornit na skutečnost, že pro peněžní
hotovost, vkladní a šekové knížky, platební karty nebo jiné
obdobné dokumenty je v pojistných podmínkách navíc stanoven
pevný limit v Kč (jde o věci patřící do této vybrané skupiny).
PŘIPOJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ
Stavební
Nedostačuje-li pojištěnému výše základního limitu plnění pro
součásti
stavební součásti (výklad pojmu viz čl. 15. ZPP M-500/12), lze
v rámci
základního
pojištění
domácnosti
sjednat
jejich
samostatné připojištění (za velmi výhodných podmínek - nižší
pojistná sazba, připojištění stavebních součástí nezvyšuje
nároky na předepsaný způsob zabezpečení bytu).
Pojistná částka zvyšuje kapacitu plnění za stavební součásti a je
základnou pro výpočet pojistného za připojištění stavebních
součástí.
PŘEDEPSANÉ ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ
Způsoby
zabezpečení
Podle sjednané výše pojistné částky souboru pojištěných věcí
a celkové výše limitu plnění pro cennosti jsou v pojistných
podmínkách
přehledně
předepsány
odpovídající
způsoby
zabezpečení (viz tabulky č. 1 a 2 v ZPP M-500/12).
Bude-li mít nedodržení předepsaného způsobu zabezpečení vliv
na vznik pojistné události, má pojišťovna právo uplatnit
odpovídající sankci (viz čl. 11. odst. 1 a 2 ZPP M-500/12).
DEFINICE RIZIKOVÝCH SKUPIN
Riziková
skupina
Pro účely pojištění je nutno zařadit místo pojištění (obec) do
jedné ze tří níže uvedených rizikových skupin. V tomto
rozdělení je zohledněn výskyt trestné činnosti v daném
regionu.
Pro zařazení obce do rizikové skupiny není vždy
rozhodující PSČ obce – dodací pošty. Samostatné menší
obce, které nejsou níže uvedeny, a ve kterých Česká pošta nemá
pobočku (dodací pošta je proto v některé z níže uvedených obci), se
zařazují do rizikové skupiny „C“.
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Riziková skupina
Obce / místa
A
Praha (týká se všech městských částí)
B
Beroun, Benešov, Bohumín, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Brno, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek
Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hradec Králové,
Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Jirkov, Kadaň,
Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Liberec,
Litoměřice, Litvínov, Lovosice, Mladá Boleslav, Most,
Neratovice, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice,
Plzeň, Prostějov, Přerov, Příbram, Slaný, Sokolov, Teplice,
Třinec, Ústí nad Labem, Zlín
a osamoceně postavené objekty
(byt v budově postavené mimo obec – tzn. samoty,
polosamoty)
C
ostatní výše neuvedené obce.
VÝPOČET MINIMÁLNÍ POJISTNÉ HODNOTY
Výši průměrné vybavenosti naleznete v tab. č. 4.1
Tabulka 4.1
Hodnoty průměrné vybavenosti (Kč/m2)
Celková započitatelná plocha bytu (m 2)
Kategorie
zařízení bytu
do 5 0
do 1 0 0
do 1 5 0
nad 1 5 0
Účelné
3 000
4 500
3 500
3 000
Standardní
5 000
6 500
5 500
5 000
Nadstandardní
7 500
9 000
8 000
7 500
Jde-li o mimořádně hodnotně zařízený byt, je nutno stanovit
pojistnou hodnotu individuálně.
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Kategorie
zařízení
V tabulce
hodnot
průměrné
vybavenosti
je
rozlišována
kategorie zařízení bytu, které může být:
– Účelné
Byt je zařízen funkčně a účelně. Nábytek, podlahové krytiny,
svítidla, elektrospotřebiče a ostatní věci tvořící soubor zařízení
domácnosti, stejně jako i věci osobní potřeby (obuv, oblečení,
…) jsou běžného průmyslového provedení, převážně v nižších
cenových relacích. Věci zvláštní hodnoty (věci umělecké nebo
historické hodnoty, starožitnosti, …) a cennosti (zlato, šperky,
drahokamy, …) tvoří jen malou část z celkové hodnoty majetku.
– Standardní
Byt je vybaven množstvím doplňků, působí útulně. Nábytek,
podlahové krytiny, svítidla, elektrospotřebiče a ostatní věci
tvořící soubor zařízení domácnosti, stejně jako i věci osobní
potřeby (elektronické přístroje, sportovní potřeby, …) jsou
běžného průmyslového provedení, převážně ve středních
cenových relacích. Část zařízení domácnosti mohou tvořit
i hodnotnější kusy. Věci zvláštní hodnoty a cennosti tvoří spíše
menší část z celkové hodnoty majetku.
– Nadstandardní
Byt je zařízen komfortně. Věci tvořící soubor zařízení
domácnosti, stejně jako i věci osobní potřeby, jsou převážně ve
střední a vyšší cenové kategorii. Celkovou hodnotu majetku
mohou významněji spoluurčovat i věci zvláštní hodnoty
a cennosti.
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. VÝPOČET POJISTNÉHO
Soubor
pojištěných
věcí
Sazba pro pojištění souboru pojištěných věcí se vyhledá na
základě údajů uvedených v tab. 4.2 nebo 4.3, a to v závislosti na:
– variantě pojištění,
– riziku povodně nebo záplavy,
– rizikové skupině místa pojištění.
Sazby pro produkt OPTIMUM jsou uvedeny na str. 6.2.
Sazby pro druhý byt jsou uvedeny v tab. 4.6 a 4.7.
Tabulka 4.2
PRIMA - pojistné sazby (‰)
Riziková
skupina / riziko
1 – nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
5,8
7,5
9,3
B
4,0
5,4
6,8
C
2,7
3,6
4,6
Tabulka 4.3
Zvýšení
limitu
plnění
KOMFORT - pojistné sazby (‰)
Riziková
skupina / riziko
1 – nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
7,3
9,4
11,6
B
5,8
7,8
9,9
C
4,3
5,8
7,3
Sazba pro zvýšení limitů plnění (stejná pro všechny vybrané
skupiny věcí) se vyhledá v závislosti na
zvolené variantě
pojištění.
Tabulka 4.4
Varianta pojištění
Verze 01. 03. 12
Pojistné sazby (‰)
PRIMA
7,0
KOMFORT
5,0
DOMÁCNOST
Str. 4.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Připojištění
stavebních
součástí
Sazba pro připojištění stavebních součástí se vyhledá
v závislosti na variantě pojištění a riziku povodně či záplavy.
Tabulka 4.5
Pojistné sazby (‰)
Varianta
pojištění
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,5
2,0
2,4
KOMFORT
1,8
2,3
2,9
Minimální roční pojistné za soubor pojištěných věcí
činí 3 0 0 Kč (platí i pro druhý byt).
Druhý
byt
Sazba pro pojištění souboru pojištěných věcí ve druhém bytě
se vyhledá v tab. 4.6 nebo 4.7.
Tabulka 4.6
Riziková
skupina /
riziko
PRIMA - pojistné sazby (‰)
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
6,7
8,7
10,7
B
4,6
6,2
7,8
C
3,1
4,2
5,3
Tabulka 4.7
Riziková
KOMFORT - pojistné sazby (‰)
skupina /
Verze 01. 03. 12
riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
8,3
10,8
13,3
B
6,7
9,0
11,3
C
5,0
6,7
8,4
DOMÁCNOST
Str. 4.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Koeficient spoluúčasti
Spoluúčast
Základní pojištění domácnosti a připojištění garáže a věcí v ní
uložených se sjednávají se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč, která je
již zohledněna v sazbě.
Jiné
varianty
Je-li sjednána vyšší spoluúčast, uplatní se u příslušného
pojištění koeficient spoluúčasti dle údajů uvedených v tab. 4.8.
Tabulka 4.8
Spoluúčast
Sleva
Koef. spoluúčasti
3 000 Kč
10 %
0,90
5 000 Kč
15 %
0,85
Pojištění s jinou výší spoluúčasti lze sjednat pouze zcela
výjimečně, a to se souhlasem ÚPMO.
Koeficient slevy
Sleva za
zabezpečení
bytu
K základnímu pojištění (za soubor pojištěných věcí i za
zvýšení limitů plnění !) se sleva uplatní v případě, kdy
skutečný způsob zabezpečení bytu je v době sjednání pojištění
vyšší než předepsaný a získatel se o tom prohlídkou přesvědčil,
resp. pojistník předložil certifikát zabezpečovacího zařízení
s dokladem o provedení jeho montáže.
Kopii
certifikátu
zabezpečovacího
zařízení
či
dokladu
o provedení jeho montáže není třeba přiložit k pojistné
smlouvě.
Poskytnutí slevy je získatel povinen stručně zdůvodnit
v pojistné smlouvě (v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Tabulka 4.9
Sleva
Koef. slevy
o jeden stupeň
10 %
0,90
o více než jeden stupeň
20 %
0,80
Zabezpečení bytu vyšší
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.12
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
je upraveno v části 3 a části 3.1 VPP M-100/12.
Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti
s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě (děti bez ohledu na
jejich věk).
Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) psem (jehož je pojištěný vlastník nebo opatrovatel),
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním jiných
domácích a hospodářských zvířat (včetně koní a skotu).
Územní
platnost
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na území Evropy (bez
Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými
státy EU).
Limit
pojistného
plnění
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby
pojišťovna uhradila:
a) v případě vzniku pojistné události
i) škodu na zdraví nebo na životě,
ii) škodu vzniklou na věci,
iii) jinou majetkovou škodu (finanční),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného,
a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Typ pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant.
Tabulka 4.10
Typ pojištění
A
B
C
D
E
Limit poj. plnění (Kč)
500 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
10 000 000
Roční pojistné (Kč)
270
340
450
720
1 100
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
DOMÁCNOST
Str. 4.13
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ ELEKTROMOTORŮ
Připojištění elektromotorů je upraveno v čl. 12. ZPP M-500/12.
Připojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení
elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů
a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu zkratem
nebo přepětím v elektrorozvodné síti.
Jde např. o elektromotor pračky, myčky nádobí, chladničky,
vysavače, hobby nářadí, čerpadla, ...
Pojistníkem zvolený limit pojistného plnění je horní hranicí
pojistného plnění ze všech pojistných událostí vzniklých
v jednom pojistném roce.
Tabulka 4.11
Typ pojištění
Limit pojistného
plnění (Kč)
Roční pojistné (Kč)
A
5 000
290
B
10 000
390
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 200 Kč.
PŘIPOJIŠTĚNÍ GARÁŽE A VĚCÍ V NÍ ULOŽENÝCH
Připojištění je upraveno v čl. 13. ZPP M-500/12.
Připojištění garáže a věcí v ní uložených se vždy sjednává ve
variantě PRIMA (platí stejný výčet pojistných nebezpečí jako
u pojištění domácnosti).
Předmětem připojištění jsou:
a) garáž (nemovitost) včetně stavebních součástí a příslušenství,
b) movité věci, které tvoří soubor věcí uložených v garáži (jde
o věci vlastní i věci cizí, které členové domácnosti oprávněně
užívají).
Verze 01. 03. 12
DOMÁCNOST
Str. 4.14
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
V pojistné smlouvě musí být vždy jednoznačně
vymezeno odlišné místo pojištění (resp. jednoznačná
specifikace pojištěné garáže).
Garáž
Jde o garáž, která je obvykle postavena jinde než na
pozemku náležejícím k budově, v níž se nachází byt
pojištěného (tzn. nejde o nebytový prostor ve smyslu čl. 3. odst. 1
písm. b) ZPP M-500/12). Toto pojištění je určeno především pro
občany žijící v bytových domech (často mají garáž v jiném místě).
Užívá-li pojištěný garáž na základě nájemní smlouvy, vyznačí se
v pojistné smlouvě, že jde o garáž ve vlastnictví jiné osoby.
Pojištění garáže (nemovitosti) se sjednává vždy na novou cenu;
limit plnění za pojistnou událost vzniklou na garáži činí
200 000 Kč. Pojistné za garáž je již zohledněno v ročním
pojistném (viz tab. 4.12).
Movité
věci
Předmětem připojištění nejsou věci uvedené v čl. 13. odst. 3
ZPP -500/12.
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Uvedený limit plnění platí pro movité věci a je horní
hranicí pojistného plnění ze všech pojistných událostí vzniklých
v jednom pojistném roce.
Tabulka 4.12
A
Limit pojistného plnění
(Kč)
20 000
B
30 000
510
C
40 000
660
D
50 000
810
E
60 000
960
Typ pojištění
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Roční pojistné (Kč)
360
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.
DOMÁCNOST
Str. 4.15
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
5. OBCHODNÍ SLEVA
1.
Za roční frekvenci placení pojistného se vždy uplatní
sleva k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 5 %.
2.
Získatel
může
samostatně
rozhodnout
o uplatnění
obchodní slevy ve výši 10 %.
3.
Nachází-li se byt v nemovitosti, která je pojištěna
u Kooperativy, uplatní se sleva k celkovému ročnímu
pojistnému ve výši 10 %.
4.
V rámci programu pro zdravotně postižené osoby se
uplatňuje sleva k celkovému ročnímu pojistnému ve výši
10 %.
5.
Za předchozí bezeškodní průběh pojištění se uplatní
rovněž sleva k celkovému ročnímu pojistnému. Pravidla pro
uplatnění této slevy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto
sazebníku.
Obchodní slevy lze kombinovat (načítat). Maximální
výše obchodní slevy však činí 25 %.
Uplatnění obchodní slevy je nutno zdůvodnit v pojistné smlouvě
(v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Tabulka 4.14
Verze 01. 03. 12
Výše obchodní slevy
Koeficient
5%
0,95
10 %
0,90
15 %
0,85
20 %
0,80
25 %
0,75
DOMÁCNOST
Str. 4.16
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠT ĚNÍ R O D I N N É H O D O M U
q produkt RD 7
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu:
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-002
– dotazník NEM 07
-
tiskopis č. Vm-006
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
– DPP pro pojištění zdrav. postižených osob
-
tiskopis č. Vm-013
Pojistné podmínky vztahující se k produktu:
– VPP M - 100/12, ZPP M - 300/12, DPP M-190/12, DPP M - 150/12,
SP M - 121/12 (varianta KOMFORT)
Způsob sjednávání pojištění je upraven v kap. III. této směrnice (viz str. 3.1 a násl.).
1. OBECNÉ ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
Rodinný
dům
Za rodinný dům se považuje budova s nejvýše třemi
samostatnými bytovými jednotkami, která svým stavebním
uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je
více než polovina podlahové plochy všech místností určena
k bydlení.
Za rodinný dům se považuje i obytná část hospodářské usedlosti
(bez ohledu na poměr ploch); zbylá část usedlosti sloužící
k hospodářským účelům se vždy považuje za ostatní objekt.
Nejde-li o budovu ve výstavbě, resp. v rekonstrukci, musí být
rodinný dům trvale obýván.
Movité
věci
Předmětem pojištění jsou i následující movité věci:
– stavební materiál,
– věci
sloužící
k výstavbě,
opravám
nebo
rekonstrukci
nemovitosti (s výjimkou ručního nářadí),
– dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě
rodinného domu.
Verze 01. 03. 12
RODINNÝ DŮM
Str. 5.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Ostatní
objekty
Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění je
dále soubor ostatních budov a staveb včetně všech stavebních
součástí, příslušenství a přípojek. Jde o věci, které se nacházejí
na pozemku náležejícím k rodinnému domu.
Tímto produktem nelze pojistit rodinný dům, který
slouží zcela k podnikatelské činnosti (tyto obchodní
případy se řeší prostřednictvím produktů pro pojištění
podnikatelských rizik).
POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Definice pojistných nebezpečí a výklady jednotlivých pojmů
naleznete v čl. 18. a čl. 35. VPP M-100/12.
Základní
pojištění
Nabízené varianty pojištění zahrnují následující pojistná
nebezpečí:
PRIMA i KOMFORT:
a) živelní pojistná nebezpečí,
b) pojištění elektromotorů (škody vzniklé zkratem, přepětím).
KOMFORT (navíc):
a) odcizení,
b) vandalismus / i nezjištěný pachatel vně budovy,
c) dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační
síti,
d) podpětí,
e) zatečení atmosférických srážek,
f) aerodynamický třesk při přeletu nadzvukových letadel,
g) mechanické poškození zateplení pláště budovy / zvířaty,
h) únik vody v souvislosti s vodovodní pojistnou událostí.
Připojištění
K základnímu pojištění nemovitosti lze sjednat:
– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví
nebo držby pojištěné nemovitosti,
– připojištění elektronických a strojních zařízení,
– připojištění skel,
– připojištění jmenovitě určených věcí.
Verze 01. 03. 12
RODINNÝ DŮM
Str. 5.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Nemovitost
Místo pojištění nemovitosti je vymezeno v pojistné smlouvě
adresou nebo katastrálním územím a číslem parcely.
Movité
věci
Místem pojištění jsou:
– rodinný dům,
– ostatní objekty,
– pozemek náležející k rodinnému domu.
VÝPOČET MINIMÁLNÍ POJISTNÉ HODNOTY
Rodinný
dům
Výše průměrných hodnot jsou uvedeny v tab. 5.1 a 5.2.
Ostatní
objekty
Bližší vysvětlení naleznete na str. 3.11.
Verze 01. 03. 12
Bližší vysvětlení naleznete na str. 3.10.
RODINNÝ DŮM
Str. 5.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Rodinný dům se sklonitou střechou
Tabulka 5.1
Účelné
(Kč/m2)
Běžné
(Kč/m2)
Nadstandard
(Kč/m2)
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepený, bez obytného
podkroví
17 800
20 900
26 100
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepený, s obytným
podkrovím
10 100
11 900
14 800
jedno nadzemní podlaží,
podsklepený, bez obytného
podkroví
12 900
15 200
19 000
jedno nadzemní podlaží,
podsklepený, s obytným
podkrovím
9 700
11 400
14 300
dvě nadzemní podlaží,
nepodsklepený, bez obytného
podkroví
12 900
15 200
19 000
dvě nadzemní podlaží,
nepodsklepený, s obytným
podkrovím
9 700
11 400
14 300
dvě nadzemní podlaží,
podsklepený, bez obytného
podkroví
10 900
12 800
16 000
dvě nadzemní podlaží,
podsklepený, s obytným
podkrovím
9 300
10 900
13 700
Typ / provedení
Poznámka: Má-li rodinný dům více než dvě nadzemní podlaží, platí stejné průměrné
hodnoty, jako pro dům se dvěma nadzemními podlažími.
Verze 01. 03. 12
RODINNÝ DŮM
Str. 5.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Rodinný dům s plochou střechou
Tabulka 5.2
Účelné
(Kč/m2)
Běžné
(Kč/m2)
Nadstandard
(Kč/m2)
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepený
14 000
16 500
20 600
jedno nadzemní podlaží,
podsklepený
11 300
13 300
16 600
dvě nadzemní podlaží,
nepodsklepený
11 300
13 300
16 600
dvě nadzemní podlaží,
podsklepený
10 100
11 900
14 800
Typ / provedení
Poznámka: Má-li rodinný dům více než dvě nadzemní podlaží, platí stejné průměrné
hodnoty, jako pro dům se dvěma nadzemními podlažími.
Verze 01. 03. 12
RODINNÝ DŮM
Str. 5.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
2. VÝPOČET POJISTNÉHO
Níže uvedené pojistné sazby platí pro pojištění na novou i na časovou cenu.
Rodinný
dům
Sazba pro pojištění rodinného domu se vyhledá na základě údajů
uvedených v tab. 5.3, a to v závislosti na:
– variantě pojištění,
– riziku povodně nebo záplavy.
Sazby pro produkt OPTIMUM jsou uvedeny na str. 6.1.
Tabulka 5.3
Pojistné sazby (‰)
Varianta / riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,0
1,5
2,2
KOMFORT
1,4
1,9
2,6
Minimální roční pojistné za pojištění rodinného domu
činí 5 0 0 Kč.
Ostatní
objekty
Sazba pro pojištění ostatních objektů se vyhledá v závislosti na
variantě pojištění (je vždy stejná jako u rodinného domu)
a riziku povodně či záplavy.
Tabulka 5.4
Varianta
pojištění / riziko
Verze 01. 03. 12
Pojistné sazby (‰)
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,5
2,5
3,5
KOMFORT
2,0
3,0
4,0
RODINNÝ DŮM
Str. 5.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Koeficient spoluúčasti
Spoluúčast
Základní pojištění nemovitosti a připojištění jmenovitě
určených věcí se sjednávají se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč,
která je již zohledněna v sazbě.
Jiné
varianty
Je-li sjednána vyšší spoluúčast, uplatní se u příslušného
pojištění koeficient spoluúčasti dle údajů uvedených v tab. 5.5.
Tabulka 5.5
Spoluúčast
Sleva
Koef. spoluúčasti
3 000 Kč
10 %
0,90
5 000 Kč
15 %
0,85
Pojištění s jinou výší spoluúčasti lze sjednat pouze zcela
výjimečně, a to se souhlasem ÚPMO.
Koeficient slevy
Budova
Jde-li o rodinný dům ve výstavbě, uplatňuje se u pojištění
ve výstavbě
rodinného domu sleva ve výši 25 %.
Tabulka 5.6
Verze 01. 03. 12
Budova ve výstavbě
Sleva
Koef. slevy
Rodinný dům
25 %
0,75
RODINNÝ DŮM
Str. 5.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo
držby pojištěné nemovitosti je upraveno v části 3. a 3.2 VPP
M-100/12.
Jde o odpovědnost pojištěného nebo jím pověřené osoby za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou
nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a pozemku k ní
příslušného.
Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí
osoby (z odpovědnosti za škodu na zdraví).
Limit
plnění
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby
pojišťovna uhradila:
a) v případě vzniku pojistné události
i) škodu na zdraví nebo na životě,
ii) škodu vzniklou na věci,
iii) jinou majetkovou škodu (finanční),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného,
a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant.
Tabulka 5.7
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
500 000
180
B
1 000 000
260
C
2 000 000
440
D
5 000 000
720
E
10 000 000
1 190
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
RODINNÝ DŮM
Str. 5.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Připojištění elektronických a strojních zařízení je upraveno
v DPP M-190/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro soubor stacionárních elektronických (např. EZS,
EPS, zařízení pro měření a regulaci, anténní a satelitní
elektronika, komunikační systémy, zvonky a telefony, kamery,
řídící jednotky inteligentních domů, čidla vlhkosti, časové
spínače, ovládání energetických systémů, …) a strojních zařízení
(např. kotel, klimatizace, tepelné čerpadlo, ponorné čerpadlo,
elektrický pohon garážových vrat, …), která tvoří stavební součást
či příslušenství pojištěné budovy nebo stavby a slouží jejímu
provozu.
Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení
pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí (s výjimkou
uvedených výluk).
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 5.8
Spoluúčast
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
40 000
580
B
60 000
870
C
80 000
1 160
D
100 000
1 450
E
150 000
2 175
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 1 000 Kč.
Verze 01. 03. 12
RODINNÝ DŮM
Str. 5.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ SKEL
Připojištění skel je upraveno v čl. 7. ZPP M-300/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro skla osazená v pojištěných budovách či stavbách
(týká se škod vzniklých jakoukoli nahodilou událostí, s výjimkou
uvedených výluk).
Toto připojištění se netýká skleníků !
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 5.9
Spoluúčast
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
5 000
70
B
10 000
140
C
30 000
420
D
50 000
700
E
70 000
980
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 200 Kč.
Verze 01. 03. 12
RODINNÝ DŮM
Str. 5.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ JMENOVITĚ URČENÝCH VĚCÍ
Připojištění upravují příslušná ustanovení VPP M-100/12,
ZPP M-300/12 a ustanovení pojistné smlouvy.
Předmět
připojištění
Jde o věci, které jinak nejsou předmětem základního pojištění.
Předmětem tohoto připojištění mohou být:
a) vedlejší budovy plnící doplňkovou funkci k rodinnému domu,
které se nacházejí jinde než na pozemku náležejícím
k rodinnému domu (např. garáž, hospodářská budova …),
b) stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty
(např. fresky, reliéfy, sochy),
c) skleníky.
Pojistné
sazby
a) pojištění vedlejších budov, které se nacházejí jinde než na
pozemku náležejícím k rodinnému domu, se sjednává za
stejných podmínek a sazeb jako pojištění ostatních objektů
Poznámka: Je-li sjednáno připojištění elektronických a strojních
zařízení, vztahuje se i na vedlejší budovy.
V pojistné smlouvě je nutno specifikovat odlišné místo
pojištění, riziko povodně či záplavy, popis předmětu
pojištění (např. stodola, garáž, …) variantu pojištění, pojistnou
částku, popř. i skutečnost, že jde o pojištění na časovou cenu.
b) pojistné sazby pro stavební součásti umělecké nebo
historické hodnoty
Tabulka 5.10
Varianta / riziko
Verze 01. 03. 12
Pojistné sazby (‰)
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
3,0
4,5
6,0
KOMFORT
6,0
9,0
12,0
RODINNÝ DŮM
Str. 5.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
c) pojistné sazby pro skleníky
Tabulka 5.11
Varianta / riziko
PRIMA
Pojistné sazby (‰)
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
10,0
15,0
20,0
KOMFORT
nelze
Minimální pojistnou hodnotu skleníku (Kč) lze stanovit jako součin
zastavěné plochy (v m2) a průměrné hodnoty, která činí
2 000 Kč / m2.
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč.
RODINNÝ DŮM
Str. 5.12
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. OBCHODNÍ SLEVA
1.
Za roční frekvenci placení pojistného se vždy uplatní sleva
k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 5 %.
2.
Získatel
může
samostatně
rozhodnout
o
uplatnění
obchodní slevy ve výši 10 %.
3. V rámci programu pro zdravotně postižené osoby se
uplatňuje sleva k celkovému ročnímu pojistnému ve výši
10 %.
4. Za předchozí bezeškodní průběh pojištění se uplatní rovněž
sleva k celkovému ročnímu pojistnému. Pravidla pro
uplatnění této slevy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto
sazebníku.
Obchodní slevy lze kombinovat (načítat). Maximální
výše obchodní slevy však činí 25 %.
Uplatnění obchodní slevy je nutno zdůvodnit v pojistné smlouvě
(v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Tabulka 5.12
Verze 01. 03. 12
Výše obchodní slevy
Koeficient
5%
0,95
10 %
0,90
15 %
0,85
20 %
0,80
25 %
0,75
RODINNÝ DŮM
Str. 5.13
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
OPTIMUM
q produkt OP 7
- p o j i š tění r o d i nného d o m u a d o m á c nosti
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu:
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-002
– dotazník DOM 07, NEM 07
-
tiskopis č. Vm-006
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
– DPP pro pojištění zdrav. postižených osob
-
tiskopis č. Vm-013
Pojistné podmínky vztahující se k produktu:
– VPP M - 100/12, ZPP M - 300/12, ZPP M - 500/12, DPP M-190/12, DPP M - 150/12,
SP M - 121/12 (varianta KOMFORT)
Sjednávání pojištění se řídí - s výjimkou níže uvedených odchylek - ustanoveními části
5. a části 4. této směrnice (viz RD 7, DO 7).
Pojistné sazby OPTIMUM lze uplatnit jen tehdy, je-li současně uzavřeno
pojištění rodinného domu i domácnosti (v jednom místě pojištění).
Varianta pojištění rodinného domu se nemusí shodovat s variantou pojištění
domácnosti; volba kombinace variant pojištění závisí jen na rozhodnutí klienta.
1. POJISTNÉ SAZBY - OPTIMUM
Rodinný
dům
Sazba pro pojištění rodinného domu se vyhledá na základě údajů
uvedených v tab. 6.1, a to v závislosti na:
- sjednané variantě pojištění,
- riziku povodně nebo záplavy.
Tabulka 6.1
Pojistné sazby (‰)
Varianta / riziko
Verze 01. 03. 12
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
0,9
1,4
2,0
KOMFORT
1,3
1,8
2,4
OPTIMUM
Str. 6.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Ostatní
objekty
Sazba pro pojištění ostatních objektů se vyhledá na základě
údajů uvedených v tab. 6.2.
Tabulka 6.2
Pojistné sazby (‰)
Varianta / riziko
Domácnost
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,4
2,2
3,1
KOMFORT
1,8
2,6
3,5
Sazba pro pojištění souboru pojištěných věcí se vyhledá na
základě údajů uvedených v tab. 6.3 nebo 6.4.
Tabulka 6.3
PRIMA - pojistné sazby (‰)
Riziková
skupina / riziko
1 – nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
5,5
6,8
8,4
B
3,6
4,9
6,1
C
2,4
3,3
4,1
Tabulka 6.4
Zvýšení
limitu
plnění
KOMFORT - pojistné sazby (‰)
Riziková
skupina / riziko
1 – nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
6,9
8,5
10,4
B
5,2
7,0
8,9
C
3,9
5,2
6,6
Sazba pro zvýšení limitů plnění (stejná pro všechny vybrané
skupiny věcí)
Tabulka 6.5
Varianta pojištění
Verze 01. 03. 12
Sazby (‰)
PRIMA
6,3
KOMFORT
4,5
OPTIMUM
Str. 6.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
V
případě
pojištění
potřeby
další
domácnosti
(v pojištěném rodinném domě bydlí více domácností …) se
pojistná smlouva uzavře prostřednictvím produktu DO 7; uplatní se
příslušná
obchodní
sleva
za
byt
v nemovitosti
pojištěné
u Kooperativy.
Připojištění garáže a věcí v ní uložených je určeno jen pro
případy, kdy je garáž postavena mimo pozemek náležející
k rodinnému domu (jinak je garáž pojištěna v rámci ostatních
objektů a movité věci v ní uložené jsou pojištěny v rámci
domácnosti - viz limit pojistného plnění pro věci uložené
v nebytovém prostoru).
V rámci produktu OPTIMUM nelze pojistit rodinný
dům ve výstavbě (uplatnit zvláštní koeficient slevy ve
výši 0,75). Rodinný dům již musí být užíván a řádně zabezpečen.
V pojištění domácnosti se nesjednává připojištění stavebních
součástí (tyto jsou pojištěny v rámci rodinného domu).
2. SPOLUÚČAST
Základní pojištění (nemovitosti a domácnosti) se
sjednávají s jednou společnou spoluúčastí.
Jde o další přednost produktu OPTIMUM.
Verze 01. 03. 12
OPTIMUM
Str. 6.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. OBCHODNÍ SLEVA
1.
Za roční frekvenci placení pojistného se vždy uplatní sleva
k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 5 %.
2. Získatel může samostatně rozhodnout o uplatnění obchodní
slevy ve výši 10 %.
3. V rámci programu pro zdravotně postižené osoby se
uplatňuje sleva k celkovému ročnímu pojistnému ve výši
10 %.
4. Za předchozí bezeškodní průběh pojištění se uplatní rovněž
sleva k celkovému ročnímu pojistnému. Pravidla pro
uplatnění této slevy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto
sazebníku.
Obchodní slevy lze kombinovat (načítat). Maximální
výše obchodní slevy však činí 25 %.
Uplatnění obchodní slevy je nutno zdůvodnit v pojistné smlouvě
(v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Tabulka 6.6
Verze 01. 03. 12
Výše obchodní slevy
Koeficient
5%
0,95
10 %
0,90
15 %
0,85
20 %
0,80
25 %
0,75
OPTIMUM
Str. 6.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠT ĚNÍ B Y T O V É H O DO M U
q produkt BD 7
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu:
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-003
– dotazník NEM 07
-
tiskopis č. Vm-006
– VPP pro pojištění bytových domů
-
tiskopis č. Vm-012
Pojistné podmínky vztahující se k produktu:
VPP M-200/12, DPP M-190/12, SP M - 122/12 (platí pro varianty KOMFORT i PRIMA )
Způsob sjednávání pojištění je upraven v kap. III. této směrnice (viz str. 3.1 a násl.).
1. OBECNÉ ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
Bytový
dům
Za bytový dům se pro účely tohoto pojištění považuje budova se
čtyřmi a více samostatnými bytovými jednotkami, ve které
nejméně třetina podlahové plochy slouží k účelům trvalého
obývání.
Budovu, která je majetkem fyzické osoby - občana
a nesplňuje výše uvedenou podmínku (jde např. o bytový
dům upravený na administrativní budovu či ordinace), lze rovněž
pojistit prostřednictvím tohoto produktu. Poznámku o této
skutečnosti, spolu s charakteristikou využití budovy, získatel uvede
do pojistné smlouvy (části „základní pojištění - specifikace“).
Pojistníkem i pojištěným může být fyzická či právnická
osoba. Tímto produktem lze pojistit i bytový dům ve
vlastnictví právnické osoby (např. družstva, spol. s r. o.).
Toto pravidlo se však netýká budovy ve výstavbě, která je
v majetku právnické osoby (tyto obchodní případy se vždy řeší
prostřednictvím produktů pro pojištění podnikatelských rizik).
Při sjednávání pojištění je vždy třeba ověřit, kdo je vlastníkem,
resp. spoluvlastníkem, pojišťované budovy (tzn. kdo má být
v pojistné smlouvě uveden jako pojištěný) !
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Existuje-li více vlastníků budovy, uvede se jako pojištěný jeden
z nich.
Společenství vlastníků jednotek je zpravidla pouze pojistníkem,
jako pojištění se v PS vyznačí vlastníci jednotek (viz příslušná
varianta).
Je-li
předmětem
samostatnými
pojištění
vchody,
bytový
přičemž
dům
každý
s více
vchod
má
přiděleno vlastní číslo popisné, je možno pojištění celé budovy
sjednat prostřednictvím jedné pojistné smlouvy. V adrese místa
pojištění se uvedou čísla popisná všech pojištěných „vchodů“.
Pro účely pojištění odpovědnosti za škodu se však v tomto
případě každý vchod nepovažuje za samostatný dům (tzn. roční
pojistné se nenásobí počtem pojištěných vchodů).
Prostřednictvím
tohoto
produktu
nelze
pojistit
bytový dům s pojistnou částkou nad 100 mil. Kč.
Tyto
obchodní
případy
je
nutno
řešit
individuálně
prostřednictvím jiného produktu Kooperativy.
Individuální výjimku může povolit jen ÚPMO.
Movité
věci
Předmětem pojištění jsou dále následující movité věci:
– stavební materiál,
– věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě bytového
domu nebo pozemku k němu příslušejícího,
– dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě
bytového domu,
– věci sloužící ke správě bytového domu (např. zařízení
kanceláře SVJ nebo bytového družstva).
Ostatní
objekty
Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění je
dále soubor ostatních budov a staveb včetně všech stavebních
součástí, příslušenství a přípojek. Jde o věci, které se nacházejí
na pozemku náležejícím k bytovému domu.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Definice
základních
pojistných
nebezpečí
a
výklady
jednotlivých pojmů naleznete v čl. 18. a čl. 37. VPP M-200/12.
Základní
pojištění
Nabízené varianty pojištění zahrnují následující pojistná
nebezpečí:
PRIMA i KOMFORT:
a) živelní pojistná nebezpečí,
b) pojištění elektromotorů (škody vzniklé zkratem, přepětím).
KOMFORT (navíc):
a) odcizení,
b) vandalismus / i nezjištěný pachatel vně budovy,
c) dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační
síti,
d) podpětí v elektrorozvodné síti,
e) zatečení atmosférických srážek,
f) aerodynamický třesk při přeletu nadzvukových letadel,
g) mechanické poškození zateplení pláště budovy / zvířaty,
h) únik vody v souvislosti s vodovodní pojistnou událostí.
Je-li pojištění sjednáno ve variantě PRIMA, lze sjednat
připojištění PRIMA PLUS, které rovněž zahrnuje všechna výše
uvedená nebezpečí (viz KOMFORT).
Připojištění
K základnímu pojištění nemovitosti lze sjednat:
– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví
nebo držby pojištěné nemovitosti,
– pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů,
– připojištění elektronických a strojních zařízení,
– připojištění skel (proti všem nebezpečím),
– připojištění PRIMA PLUS,
– připojištění jmenovitě určených věcí.
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Nemovitost
Místo pojištění je vymezeno v pojistné smlouvě adresou nebo
katastrálním územím a číslem parcely.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Movité
věci
Místem pojištění pro movité věci jsou:
– bytový dům,
– ostatní objekty,
– pozemek náležející k bytovému domu.
LIMIT PLNĚNÍ PRO PŘÍPAD POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY
Je-li riziko povodně nebo záplavy v místě pojištění
klasifikováno jako 2 - zvýšené nebo 3 - střední, je
získatel povinen v pojistné smlouvě sjednat limit pojistného
plnění pro případ povodně nebo záplavy (viz předmětný dotaz
v pojistné smlouvě).
Výše limitu pojistného plnění závisí na výši pojistné částky
bytového domu:
Tabulka 7.1
Limit
plnění
PČ bytového domu (Kč)
Limit pojistného plnění (Kč)
do 10 mil.
3 000 000
nad 10 mil. do 20 mil.
5 000 000
nad 20 mil. do 50 mil.
8 000 000
nad 50 mil.
10 000 000
VÝPOČET MINIMÁLNÍ POJISTNÉ HODNOTY
Bytový
dům
Výše průměrných hodnot jsou uvedeny v tab. 7.2.
Ostatní
objekty
Bližší vysvětlení naleznete na str. 3.11.
Verze 01. 03. 12
Bližší vysvětlení naleznete na str. 3.10.
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Bytový dům
Tabulka 7.2
Typ konstrukce / provedení
Bez rozlišení
Účelné
(Kč/m2)
Běžné
(Kč/m2)
Nadstandard
(Kč/m2)
9 000
12 000
18 000
Poznámky:
Typ střechy se u bytových domů nerozlišuje.
Sklep a podkroví se považují za další podlaží bytového domu (nerozlišují se).
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
2. VÝPOČET POJISTNÉHO
Níže uvedené pojistné sazby platí pro případy pojištění na novou i časovou cenu.
Bytový
dům
Sazba pro pojištění bytového domu se vyhledá na základě údajů
uvedených v tab. 7.3, a to v závislosti na:
– variantě pojištění,
– riziku povodně nebo záplavy.
Tabulka 7.3
PRIMA - pojistné sazby (‰)
Budova / riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
0,8
1,2
1,6
KOMFORT
1,1
1,5
1,9
Je-li bytový dům pojištěn ve variantě PRIMA, je
možno dále připojištěním rozšířit rozsah ochrany
pojištěných věcí / viz str. 7.11. - PRIMA PLUS.
Ostatní
objekty
Sazba pro pojištění ostatních objektů se vyhledá v závislosti na
variantě pojištění (vždy musí být stejná jako u pojištění
bytového domu) a riziku povodně či záplavy.
Tabulka 7.4
Varianta
Pojistné sazby (‰)
pojištění / riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,3
2,0
2,6
KOMFORT
1,7
2,4
3,0
Koeficient spoluúčasti
Spoluúčast
Základní pojištění nemovitosti a připojištění jmenovitě
určených věcí se sjednávají se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč,
která je již zohledněna v sazbě.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Jiné
varianty
Je-li sjednána vyšší spoluúčast, uplatní se u příslušného
pojištění koeficient spoluúčasti dle údajů uvedených v tab. 7.5.
Tabulka 7.5
Spoluúčast
Sleva
Koef. spoluúčasti
3 000 Kč
10 %
0,90
5 000 Kč
15 %
0,85
10 000 Kč
20 %
0,80
Pojištění s jinou výší spoluúčasti lze sjednat pouze zcela
výjimečně, a to se souhlasem ÚPMO.
Koeficient slevy
Pojistná
částka BD
Ve výpočtu pojistného za pojištění bytového domu se dále
uplatňuje sleva v závislosti na výši pojistné částky bytového
domu - bez ohledu na zjištěnou povodňovou zónu. Slevy
uvedené v tab. 7.6. představují možné maximum, individuálně
může být aplikována i nižší sleva (v případě zvýšené
rizikovosti, výskytu škod apod.).
U pojištění ostatních objektů může získatel individuálně
uplatnit pouze slevu ve výši 10 % (koef. slevy 0,9).
Poskytnutí slevy není třeba v pojistné smlouvě zdůvodňovat.
Tabulka 7.6
PČ bytového domu (Kč)
Sleva
Koef. slevy
do 10 mil.
15 %
0,85
nad 10 mil. do 20 mil.
20 %
0,80
nad 20 mil. do 30 mil.
25 %
0,75
nad 30 mil. do 50 mil.
30 %
0,70
nad 50 mil.
35 %
0,65
Budova
Jde-li o bytový dům ve výstavbě, uplatňuje se u pojištění hlavní
ve výstavbě
budovy sleva ve výši 25 % (zvláštní koef. slevy 0,75).
Přesahuje-li však výše PČ bytového domu 30 mil. Kč, uplatní se
i v tomto případě sleva uvedená v tab. 7.6 (slevy se
nekombinují !).
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo
držby pojištěné nemovitosti je upraveno ve VPP M-200/12.
Jde o odpovědnost pojištěného nebo jím pověřené osoby za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou
nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a pozemku k ní
příslušného.
Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí
osoby (z odpovědnosti za škodu na zdraví).
Limit
plnění
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby
pojišťovna uhradila:
a) v případě vzniku pojistné události
i) škodu na zdraví nebo na životě,
ii) škodu vzniklou na věci,
iii) jinou majetkovou škodu (finanční),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného,
a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant.
Tabulka 7.7
Spoluúčast
Kód typu
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
A
1 000 000
1 180
B
2 000 000
2 700
C
3 000 000
4 190
D
5 000 000
5 350
E
10 000 000
7 230
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
I když jde o bytový dům s více samostatnými vchody,
přičemž každý vchod má přiděleno vlastní číslo popisné,
uplatní se vždy výše pojistného uvedená v tab. 7.7.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU – ČLENOVÉ ORGÁNŮ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů
společenství vlastníků jednotek nebo členy orgánů bytového
družstva je upraveno v části 3. a 3.2 VPP M-200/12.
Orgány
SVJ, družstvo
Společenství vlastníků jednotek: výbor, pověřený vlastník (není
-li zvolen výbor), kontrolní komise nebo revizor
Bytové družstvo: představenstvo, kontrolní komise
Pojištěný
Pojištěným je každá fyzická nebo právnická osoba, která v době
trvání pojištění byla, je nebo bude členem orgánu. Pojistná
ochrana se automaticky vztahuje na všechny nové členy orgánů,
jejichž funkce vznikla v době trvání pojištění
Limit
plnění
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby
pojišťovna uhradila:
a) v případě vzniku pojistné události
i) škodu na zdraví nebo na životě,
ii) škodu vzniklou na věci,
iii) jinou majetkovou škodu (finanční),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného,
a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant.
Tabulka 7.8
Typ pojištění
A
B
C
D
E
Limit poj. plnění (Kč)
500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
5 000 000
Roční pojistné (Kč)
700
950
1 450
1 950
2 700
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Připojištění elektronických a strojních zařízení je upraveno
v DPP M-190/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro soubor stacionárních elektronických (např. EZS,
EPS, zařízení pro měření a regulaci, anténní a satelitní
elektronika, komunikační systémy, zvonky a telefony, kamery,
řídící jednotky inteligentních domů, čidla vlhkosti, časové
spínače, ovládání energetických systémů, …) a strojních zařízení
(např. výtah, kotel, klimatizace, elektromotory, elektrický pohon
garážových vrat, …), která tvoří stavební součást či příslušenství
pojištěné budovy nebo stavby a slouží jejímu provozu.
Připojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení
pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí (s výjimkou
uvedených výluk).
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 7.9
Spoluúčast
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
100 000
1 650
B
200 000
3 300
C
300 000
4 950
D
400 000
6 600
E
500 000
8 250
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 1 000 Kč.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ SKEL
Připojištění skel je upraveno v čl. 26. VPP M-200/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro skla osazená v pojištěných budovách či stavbách
(týká se škod vzniklých jakoukoli nahodilou událostí, s výjimkou
uvedených výluk).
Toto připojištění se netýká skleníků !
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 7.10
Kód typu
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
10 000
290
B
20 000
580
C
30 000
870
D
50 000
1 450
E
70 000
2 030
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové výše
pojistného plnění, min. však 200 Kč.
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRIMA PLUS
PRIMA PLUS
Je-li bytový dům pojištěn ve variantě PRIMA, je možno rozšířit
rozsah pojistné ochrany pro pojištěné věci – jde o připojištění
dalších nebezpečí, která jsou obsažena ve variantě KOMFORT.
Pojištění upravují VPP M-200/12 a ustanovení pojistné
smlouvy.
Předmět
připojištění
Jde o věci, které jsou automaticky předmětem základního
pojištění. ( ! ) Proto je-li bytový dům pojištěn ve variantě
KOMFORT, nedává eventualita tohoto připojištění smysl.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Předmětem připojištění PRIMA PLUS jsou:
a) stavební součásti všech pojištěných budov nebo staveb,
b) příslušenství všech pojištěných budov nebo staveb,
c) pojištěné movité věci,
které se nacházejí v místě pojištění.
Vysvětlivky:
Toto připojištění se vztahuje i na hasicí zařízení (přístroje, hadice
apod.), jejichž pojištění je v praxi často poptáváno. Tyto věci jsou
však v produktu BD 7 rovněž automaticky předmětem základního
pojištění.
Pojištění se týká i stavebních součástí a příslušenství budov nebo
staveb sloužících k podnikatelské činnosti.
Limit
plnění
Výši limitu pojistného plnění stanoví vždy pojistník na základě
svých individuálních potřeb (tzv. podpojištění se neuplatňuje
v žádném případě).
Doporučená min. výše limitu pojistného plnění činí 100 000 Kč.
Pojistná
sazba
Jednotná pojistná sazba činí 12,0 ‰ (promile).
Základnou pro výpočet pojistného je limit pojistného plnění.
Spoluúčast
Připojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč, která je již
zohledněna v sazbě.
PŘIPOJIŠTĚNÍ JMENOVITĚ URČENÝCH VĚCÍ
Další
připojištění
Předmět
připojištění
Pojištění
upravují
příslušná
ustanovení
VPP
M-200/12
a ustanovení pojistné smlouvy.
Jde o věci, které jinak nejsou předmětem základního pojištění.
Předmětem tohoto připojištění mohou být:
a) vedlejší budovy plnící doplňkovou funkci k bytovému domu,
které se nacházejí jinde než na pozemku náležejícím
k bytovému domu (např. garáž, hospodářská budova …),
b) stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty
(např. fresky, reliéfy, sochy),
c) skleníky.
Pojistné
sazby
Verze 01. 03. 12
Výše pojistných sazeb a podmínky pojištění jsou stejné jako
v produktu Pojištění rodinného domu (viz RD 7, str. 5.11).
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.12
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. OBCHODNÍ SLEVA
1. Za roční frekvenci placení pojistného se vždy uplatní sleva
k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 5 %.
2. Získatel může samostatně rozhodnout o uplatnění obchodní
slevy ve výši až 20 %.
3. Za předchozí bezeškodní průběh pojištění se uplatní rovněž
sleva k celkovému ročnímu pojistnému. Pravidla pro uplatnění
této slevy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto sazebníku.
Obchodní slevy lze kombinovat (načítat). Maximální
výše obchodní slevy však činí 25 %.
Uplatnění obchodní slevy je nutno zdůvodnit v pojistné smlouvě
(v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Tabulka 7.11
Verze 01. 03. 12
Výše obchodní slevy
Koeficient
5%
0,95
10 %
0,90
15 %
0,85
20 %
0,80
25 %
0,75
BYTOVÝ DŮM
Str. 7.13
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠT ĚNÍ R E K R E AČN Í B U D O V Y
A R E K R E AČN Í D O M Á C N O ST I
q produkt RE 7
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu:
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-004
– dotazník DOM 07, NEM 07
-
tiskopis č. Vm-006
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
Pojistné podmínky vztahující se k produktu:
– VPP M - 100/12, ZPP M - 300/12, ZPP M - 600/12, DPP M-190/12.
1. OBECNÉ ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
A. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ - NEMOVITOST
Rekreační
budova
Za rekreační budovu se pro účely tohoto pojištění považuje dům,
chalupa nebo chata, tzn. objekt sloužící k přechodnému obývání.
Za rekreační budovu se považuje i obytná část hospodářské
usedlosti; zbylá část usedlosti sloužící k hospodářským či jiným
účelům se vždy považuje za ostatní objekt.
Movité
věci
Předmětem pojištění jsou i následující movité věci:
– stavební materiál,
– věci
sloužící
k výstavbě,
opravám
nebo
rekonstrukci
nemovitosti (s výjimkou ručního nářadí),
– dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě
rekreační budovy.
Ostatní
objekty
Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění je
dále soubor ostatních budov a staveb včetně všech stavebních
součástí, příslušenství a přípojek. Jde o věci, které se nacházejí
na pozemku náležejícím k rekreační budově (např. kolna, plot,
studna).
Tímto produktem nelze pojistit rekreační budovu, která
slouží zcela k podnikatelské činnosti.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
B. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ – DOMÁCNOST
Pojištěný
Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti
s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, popř. i další osoby
uvedené v pojistné smlouvě a členové jejich domácností.
V pojistné smlouvě je klient dotazován na skutečnost, zda je
soubor
zařízení
rekreační
domácnosti
výhradně
ve
vlastnictví pojištěného a osob žijících s ním ve společné
domácnosti. Pokud ne, uvedou se v pojistné smlouvě jména
ostatních spoluvlastníků souboru - vždy pouze jeden zástupce
z každé další domácnosti (viz „zvláštní údaje a ujednání“).
Soubor zařízení
rekreační
domácnosti
Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor
zařízení rekreační domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo
k uspokojování potřeb členů domácnosti.
Jde o vlastní věci i o cizí věci, které členové domácnosti
oprávněně užívají.
Stavební
součásti
Předmětem pojištění jsou i příslušenství a stavební součásti
přiléhající
k vnitřním
prostorám
bytu
nebo
nebytového
prostoru.
Pojištění rekreační domácnosti lze výjimečně sjednat
i samostatně; rekreační budova by však zpravidla měla
být pojištěna u Kooperativy.
POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Definice
základních
pojistných
nebezpečí
a
výklady
jednotlivých pojmů naleznete v čl. 18. a čl. 35. VPP M-100/12.
Nabízené varianty pojištění zahrnují následující pojistná
nebezpečí:
Nemovitost
PRIMA i KOMFORT:
a) živelní pojistná nebezpečí,
b) pojištění elektromotorů (škody vzniklé zkratem, přepětím).
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
KOMFORT (navíc):
a) odcizení,
b) vandalismus / i nezjištěný pachatel vně budovy,
c) dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační
síti,
d) podpětí v elektrorozvodné síti,
e) zatečení atmosférických srážek,
f) aerodynamický třesk při přeletu nadzvukových letadel,
g) mechanické poškození zateplení pláště budovy / zvířaty,
h) únik vody v souvislosti s vodovodní pojistnou událostí.
Domácnost
PRIMA i KOMFORT:
a) živelní pojistná nebezpečí.
KOMFORT (navíc):
a) odcizení,
b) vandalismus,
c) zatečení atmosférických srážek,
d) únik vody z nádrže, která nemá povahu vodovodního
zařízení.
Varianta pojištění rekreační budovy se nemusí shodovat
s variantou pojištění rekreační domácnosti; volba kombinace
variant pojištění závisí jen na rozhodnutí klienta.
Připojištění
K základnímu pojištění lze dále sjednat:
– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví
nebo držby pojištěné nemovitosti,
– připojištění elektronických a strojních zařízení (k pojištění
nemovitosti)
– připojištění skel (k pojištění nemovitosti),
– připojištění jmenovitě určených věcí, které nejsou jinak
předmětem základního pojištění (k pojištění nemovitosti),
– připojištění elektromotorů (k pojištění domácnosti).
Pojištění odpovědnosti za škodu nelze sjednat bez
pojištění rekreační budovy.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Nemovitost
Pro pojištění nemovitosti je místo pojištění vymezeno
v pojistné smlouvě adresou nebo katastrálním územím a číslem
parcely.
Pro pojištění movitých věcí jsou místem pojištění hlavní
budova, ostatní objekty a pozemek náležející k rekreační
budově.
Rekreační
domácnost
Místem pojištění jsou:
– byt,
– nebytový prostor.
(viz čl. 4. odst. 1 ZPP M-600/12).
Pojištění se vztahuje i na pojistné události, při nichž škoda
vznikne mimo místo pojištění (viz čl. 4. odst. 2 ZPP M-600/12).
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
2. ZPŮSOB SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
A. NEMOVITOST
Způsob sjednávání pojištění je upraven v kapitole III. této
směrnice (viz str. 3.1 a násl.).
B. DOMÁCNOST
Postup
Postup při sjednávání pojištění rekreační domácnosti je
následující:
a) zjistit riziko povodně nebo záplavy v místě pojištění,
b) zjistit kategorii zařízení bytu a celkovou započitatelnou
plochu bytu (povinně musí být vyplněn tiskopis DOM 07
- Dotazník pro stanovení minimální pojistné hodnoty
souboru movitých věcí),
c) vypočítat minimální pojistnou hodnotu souboru movitých
věcí,
d) zjistit požadovanou výši pojistné částky,
e) zjistit požadovanou variantu pojištění (PRIMA, KOMFORT);
ověřit, zda základní výše limitů plnění stanovených pro
vybrané skupiny pojištěných věcí (viz čl. 8. ZPP M-600/12)
vyhovují
potřebám
pojištěného;
nedostačuje-li
výše
některého z limitů, navrhnout jeho zvýšení,
f) sjednává-li se pojištění ve variantě KOMFORT, zjistit
požadovanou výši limitu plnění pro případ odcizení nebo
vandalismu,
g) zařadit místo pojištění do příslušné rizikové skupiny (A, B),
h) zjistit požadovanou výši spoluúčasti (možnost slevy),
i) zjistit skutečný způsob zabezpečení bytu (možnost slevy),
j) v závislosti na sjednané variantě pojištění, rizikové skupině,
riziku povodně či záplavy, vyhledat v příslušné tabulce
odpovídající pojistnou sazbu a vypočítat pojistné za soubor
pojištěných věcí,
k) má-li být zvýšen některý z limitů pojistného plnění, zjistit
částku, o kterou je třeba limit plnění zvýšit; v závislosti na
sjednané variantě pojištění vyhledat odpovídající pojistnou
sazbu a vypočítat pojistné za zvýšení limitu plnění,
l) sjednává-li se pojištění ve variantě KOMFORT, vyhledat
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
odpovídající pojistnou sazbu a vypočítat pojistné za pojistná
nebezpečí odcizení, vandalismus.
Celková
započitatelná
plocha bytu
Celková započitatelná plocha bytu je podlahová plocha bytu
včetně kuchyně, chodeb, WC, koupelny a schodiště. Do této
plochy se nezapočítávají plochy balkonů, lodžií, teras, plochy
ostatních příslušenství bytu a nebytových prostor.
V případě rekreační budovy jednoznačně prostorově rozdělené
mezi více vlastníků jde o plochu užívanou pojištěným, která
v tomto případě bude dále specifikována v pojistné smlouvě.
Celková započitatelná plocha bytu se vždy zaokrouhluje na
celé metry čtvereční (od 0,5 m2 směrem nahoru).
Kategorie
zařízení
Pro potřeby pojištění jsou v dotazníku DOM 07 rozlišeny tři
kategorie zařízení bytu.
Zařízení bytu zařadí do odpovídající kategorie vždy pojistník
(po konzultaci se získatelem).
Průměrná
vybavenost
Průměrná vybavenost vyjadřuje průměrnou pojistnou hodnotu
majetku vztaženou na 1 m2 celkové započitatelné plochy bytu.
Pro jednotlivé kategorie
odpovídající
výše
zařízení jsou v tab. 8.1 uvedeny
průměrné
vybavenosti
(Kč/m2),
a
to
v závislosti na velikosti celkové započitatelné plochy bytu.
Minimální
pojistná
hodnota
Minimální pojistná hodnota souboru movitých věcí (Kč) se
stanoví jako součin celkové započitatelné plochy bytu (m2)
a hodnoty průměrné vybavenosti (Kč/m2).
Minimální pojistná hodnota souboru movitých věcí má
pouze informativní charakter, jde však o spodní
hranici pro stanovení pojistné částky.
Pojištění s nižší pojistnou částkou - s výjimkou níže uvedených
případů - nelze uzavřít.
Pojištění „nestandardního zařízení" (pojistníkem udávaná
skutečná pojistná hodnota věcí je nižší než minimální
pojistná hodnota stanovená pro kategorii „zařízení účelné“) lze
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
sjednat pouze výjimečně, a to pouze se souhlasem produktového
disponenta agentury. Do dotazníku DOM 07 se jako kód kategorie
uvede „N" (nestandard).
Pojistná
částka
Pojistnou částku souboru pojištěných věcí stanovuje vždy
pojistník tak, aby odpovídala celkovému součtu pojistných
hodnot všech věcí patřících do pojištěného souboru.
Výše pojistné částky rekreační domácnosti nesmí
u typizovaného produktu (RE 7) přesáhnout částku
1 000 000 Kč.
Pojištění s vyšší pojistnou částkou lze uzavřít výhradně
prostřednictvím speciálního produktu CT 7; v těchto případech
je zpravidla nutný individuální přístup, získatel proto na řešení
spolupracuje s produktovým disponentem agentury.
Pojistná částka je základnou pro výpočet pojistného za soubor
pojištěných věcí. Zaokrouhluje se vždy na celé desetitisíce Kč
(vždy směrem nahoru).
Limity
plnění
Pro vybrané skupiny pojištěných věcí a pro pojistné události,
při nichž škoda vznikne mimo byt, jsou v pojistných
podmínkách stanoveny limity pojistného plnění (viz čl. 8. ZPP
M-600/12).
Výše limitů plnění je u obou variant pojištění stejná (PRIMA,
KOMFORT).
Přehled limitů pojistného plnění, které je možno dále zvyšovat:
Základní výše limitu
Vybrané skupiny věcí
plnění (z pojistné
částky)
Elektronika, optika, nosiče informací
15 %
Věci zvláštní hodnoty
10 %
Jízdní kola
10 %
Stavební součásti *)
10 %
*) nepřipojišťují se (jsou předmětem pojištění nemovitosti)
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Zvýšení
limitu
plnění
Nedostačuje-li pojištěnému některý z limitů plnění, lze podle
jeho potřeb tento limit plnění dále individuálně zvýšit. Výše
pojistné částky se zvýšením limitu plnění nemění (jde pouze
o zvýšení vnitřního limitu v rámci dané pojistné částky).
Částka, o níž se limit plnění zvyšuje, je základnou pro výpočet
pojistného za zvýšení limitu plnění.
Maximální
navýšení
limitů plnění
Limity pojistného plnění stanovené pro vybrané
skupiny věcí mohou být navyšovány libovolně - podle
skutečných potřeb pojištěného - avšak celkový součet částek,
o které se zvýšily jednotlivé limity plnění, může činit
maximálně 30 % z pojistné částky.
¨ Příklad: Maximální navýšení limitů plnění
Pojistná částka činí 100 000 Kč; celkový součet částek, o které se
zvýšily jednotlivé limity plnění, může činit max. 30 000 Kč (bez
ohledu na skutečnost, zda byl navyšován pouze jeden či více
limitů plnění).
Pojištění majetku s nestandardní strukturou, kdy ani výše
uvedené navýšení limitů plnění nedostačuje, lze uzavřít
výhradně prostřednictvím speciálního produktu pro pojištění
rekreační budovy a rekreační domácnosti - CT 7.
Limit plnění
- odcizení,
vandalismus
Sjednává-li se pojištění domácnosti ve variantě KOMFORT, je
vždy nutno v pojistné smlouvě stanovit limit plnění pro případ
odcizení nebo vandalismu, na který je vázán i předepsaný způsob
zabezpečení bytu.
Limit plnění pro případ odcizení nebo vandalismu stanovuje
vždy pojistník, a to v rozmezí 50 % (tj. minimum) až 100 %
z pojistné částky.
Vznikne-li na pojištěných věcech škoda působením
pojistných nebezpečí odcizení nebo vandalismus,
poskytne pojišťovna plnění jen do sjednané výše limitu plnění
pro případ odcizení nebo vandalismu (stejně tak platí limity
pojistného plnění pro vybrané skupiny pojištěných věcí a pro
pojistné události, při nichž škoda vznikne mimo byt, …).
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Předepsaný
způsob
zabezpečení
Podle výše limitu plnění pro případ odcizení nebo vandalismu
je v pojistných podmínkách přehledně předepsán odpovídající
způsob zabezpečení bytu (viz ZPP M-600/12, tabulka č. 1).
Bude-li mít nedodržení předepsaného způsobu zabezpečení vliv
na vznik pojistné události, může uplatnit pojišťovna sankci (viz
čl. 9. odst. 2 ZPP M-600/12).
Pro účely pojištění je nutno zařadit místo pojištění do jedné ze
Riziková
skupina
dvou níže uvedených rizikových skupin.
Riziková skupina
Popis
A
Poloha rekreačního objektu v místě se zvýšeným rizikem
(samota, chatová osada apod.); jde o každý rekreační objekt,
který je od nejbližšího trvale obývaného objektu vzdálen více
než 100 m.
B
Poloha rekreačního objektu v místě s nižším rizikem; rekreační
objekt je od nejbližšího trvale obývaného objektu vzdálen
maximálně do 100 m.
C. VÝPOČET MINIMÁLNÍ POJISTNÉ HODNOTY
Rekreační
domácnost
Výši průměrné vybavenosti naleznete v následující tabulce:
Tabulka 8.1
Hodnoty průměrné vybavenosti (Kč/m2)
Kategorie
zařízení bytu
Celková započitatelná plocha bytu (m 2)
do 5 0
do 1 0 0
do 1 5 0
nad 1 5 0
Účelné
1 200
1 800
1 400
1 200
Standardní
2 500
3 300
2 800
2 500
Nadstandardní
4 500
5 400
4 800
4 500
Jde-li o mimořádně hodnotně zařízený byt, je nutno stanovit
pojistnou hodnotu individuálně.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Kategorie
zařízení
V tabulce
hodnot
průměrné
vybavenosti
je
rozlišována
kategorie zařízení bytu, které může být:
– Účelné
Byt je zařízen funkčně a účelně, převážně staršími věcmi.
Nábytek, podlahové krytiny, svítidla, elektrospotřebiče a ostatní
věci tvořící soubor zařízení rekreační domácnosti, stejně jako
i věci osobní potřeby (obuv, oblečení …) jsou běžného
průmyslového provedení, převážně v nižších cenových relacích.
Elektronické přístroje a jiné hodnotnější věci tvoří jen malou
část z celkové hodnoty majetku.
– Standardní
Byt je vybaven množstvím doplňků, působí útulně. Nábytek,
podlahové krytiny, svítidla, elektrospotřebiče a ostatní věci
tvořící soubor zařízení rekreační domácnosti, stejně jako i věci
osobní potřeby (elektronické přístroje, sportovní potřeby …)
jsou běžného průmyslového provedení, převážně v nižších
a středních cenových relacích.
– Nadstandardní
Byt je zařízen obdobně jako byt určený k trvalému obývání. Věci
tvořící soubor zařízení rekreační domácnosti, stejně jako i věci
osobní potřeby, jsou převážně ve střední a vyšší cenové
kategorii. Celkovou hodnotu majetku mohou významněji
spoluurčovat i věci zvláštní hodnoty (věci umělecké nebo
historické hodnoty, starožitnosti …).
Rekreační
budova
Výše průměrných hodnot jsou uvedeny v tab. 8.2 a 8.3.
Ostatní
objekty
Bližší vysvětlení naleznete na str. 3.11.
Verze 01. 03. 12
Bližší vysvětlení naleznete na str. 3.10.
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Rekreační dům, chalupa
Tabulka 8.2
Účelné
(Kč/m2)
Běžné
(Kč/m2)
Nadstandard
(Kč/m2)
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepený, bez obytného
podkroví
16 000
18 000
23 500
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepený, s obytným
podkrovím
9 100
10 700
13 400
jedno nadzemní podlaží,
podsklepený, bez obytného
podkroví
11 600
13 700
17 000
jedno nadzemní podlaží,
podsklepený, s obytným
podkrovím
8 700
10 300
12 800
dvě nadzemní podlaží,
nepodsklepený, bez obytného
podkroví
11 600
13 700
17 000
dvě nadzemní podlaží,
nepodsklepený, s obytným
podkrovím
8 700
10 300
12 800
dvě nadzemní podlaží,
podsklepený, bez obytného
podkroví
9 800
11 500
14 400
dvě nadzemní podlaží,
podsklepený, s obytným
podkrovím
8 400
9 800
12 300
Typ / provedení
Poznámka: Má-li rekreační dům plochou střechu, platí údaje uvedené v tab. 5.2.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Rekreační chata
Tabulka 8.3
Účelné
(Kč/m2)
Běžné
(Kč/m2)
Nadstandard
(Kč/m2)
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepená, bez obytného
podkroví
13 000
15 300
19 100
jedno nadzemní podlaží,
nepodsklepená, s obytným
podkrovím
7 400
8 700
10 800
jedno nadzemní podlaží,
podsklepená, bez obytného
podkroví
9 400
11 000
13 900
jedno nadzemní podlaží,
podsklepená, s obytným
podkrovím
7 100
8 300
10 400
Typ / provedení
Poznámka: Za rekreační chatu se pro účely tohoto pojištění považuje objekt zpravidla
nemovitého charakteru, kde zastavěná plocha včetně verand a teras nesmí přesahovat 80 m2.
Hygienická zařízení zpravidla nejsou vestavěna.
Poznámka: Má-li rekreační budova více než dvě nadzemní podlaží, platí stejné průměrné
hodnoty, jako pro budovu se dvěma nadzemními podlažími.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.12
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. VÝPOČET POJISTNÉHO
A. NEMOVITOST
Níže uvedené pojistné sazby platí pro pojištění na novou i na
časovou cenu.
Rekreační
budova
Sazba pro pojištění rekreační budovy se vyhledá na základě
údajů uvedených v tab. 8.4 , a to v závislosti na:
– variantě pojištění,
– riziku povodně nebo záplavy.
Tabulka 8.4
Pojistné sazby (‰)
Budova / riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,5
2,3
3,4
KOMFORT
2,0
2,8
3,9
Minimální roční pojistné za pojištění rekreační budovy
činí 3 0 0 Kč.
Ostatní
objekty
Sazba pro pojištění ostatních objektů se vyhledá v závislosti na
variantě pojištění (je vždy stejná jako u pojištění rekreační
budovy) a riziku povodně nebo záplavy.
Tabulka 8.5
Pojistné sazby (‰)
Varianta
pojištění / riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
1,8
2,9
4,0
KOMFORT
2,4
3,5
4,6
Koeficient spoluúčasti
Spoluúčast
Základní pojištění nemovitosti a připojištění jmenovitě
určených věcí se sjednávají se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč,
která je již zohledněna v sazbě.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.13
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Jiné
varianty
Je-li sjednána vyšší spoluúčast, uplatní se u příslušného
pojištění koeficient spoluúčasti
Tabulka 8.6
Spoluúčast
Sleva
Koef. spoluúčasti
3 000 Kč
10 %
0,90
5 000 Kč
15 %
0,85
Pojištění s jinou výší spoluúčasti lze sjednat pouze zcela
výjimečně, a to se souhlasem ÚPMO.
Koeficient slevy
Budova
Jde-li o nemovitost ve výstavbě, uplatňuje se u pojištění
ve výstavbě
rekreační budovy sleva ve výši 25 % (zvláštní koef. slevy 0,75).
Tabulka 8.7
Verze 01. 03. 12
Budova ve výstavbě
Sleva
Koef. slevy
Rekreační budova
25 %
0,75
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.14
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
B. DOMÁCNOST
Soubor
pojištěných
věcí
Sazba za soubor pojištěných věcí se vyhledá na základě údajů
uvedených v tab. 8.8, a to v závislosti na:
– riziku povodně nebo záplavy,
– rizikové skupině místa pojištění.
Tabulka 8.8
Rizik. skupina
/ riziko
PRIMA i KOMFORT - pojistné sazby (‰)
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
A
5,5
7,7
9,4
B
5,0
6,9
8,4
Minimální roční pojistné za soubor pojištěných věcí
činí 3 0 0 Kč.
Zvýšení
limitu
plnění
Sazba pro zvýšení limitů plnění (stejná pro všechny vybrané
skupiny věcí) se vyhledá podle zvolené varianty pojištění.
Tabulka 8.9
Varianta pojištění
Limit plnění pro
případ odcizení
nebo vandalismu
Pojistné sazby (‰)
PRIMA
2,0
KOMFORT
3,0
Sazba za pojistná nebezpečí odcizení, vandalismus (platí jen
pro variantu pojištění KOMFORT) se vyhledá v závislosti na
rizikové skupině místa pojištění.
Tabulka 8.10
Verze 01. 03. 12
Riziková skupina
KOMFORT – pojistné sazby (‰)
A
14,5
B
12,0
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.15
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Koeficient spoluúčasti
Spoluúčast
Základní pojištění nemovitosti, domácnosti a pojištění
jmenovitě určených věcí se sjednávají se spoluúčastí ve výši
1 000 Kč, která je již zohledněna v sazbě.
Jiné
varianty
Je-li sjednána vyšší spoluúčast, uplatní se u příslušného
pojištění koeficient spoluúčasti dle údajů uvedených v tab.
8.11.
Tabulka 8.11
Spoluúčast
Sleva
Koef. spoluúčasti
3 000 Kč
10 %
0,90
5 000 Kč
15 %
0,85
Pojištění s jinou výší spoluúčasti lze sjednat pouze zcela
výjimečně, a to se souhlasem ÚPMO.
Koeficient slevy
Sleva za
zabezpečení
bytu
K základnímu pojištění (za soubor pojištěných věcí, za zvýšení
limitů plnění i za limit plnění pro případ odcizení nebo
vandalismu !) se sleva uplatní v případě, kdy skutečný způsob
zabezpečení bytu je v době sjednání pojištění výrazně vyšší než
předepsaný a získatel se o tom prohlídkou přesvědčil, resp.
pojistník
předložil
certifikát
zabezpečovacího
zařízení
s dokladem o provedení jeho montáže.
Kopii
certifikátu
zabezpečovacího
zařízení
či
dokladu
o provedení jeho montáže není třeba přiložit k pojistné
smlouvě.
Poskytnutí slevy je získatel povinen stručně zdůvodnit
v pojistné smlouvě (v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Tabulka 8.12
Verze 01. 03. 12
Zabezpečení bytu vyšší
Sleva
Koef. slevy
o více než jeden stupeň
10 %
0,90
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.16
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo
držby pojištěné nemovitosti je upraveno v části 3. a 3.2 VPP
M-100/12.
Jde o odpovědnost pojištěného nebo jím pověřené osoby za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou
nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a pozemku k ní
příslušného.
Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí
osoby (z odpovědnosti za škodu na zdraví).
Limit
plnění
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby
pojišťovna uhradila:
a) v případě vzniku pojistné události
i) škodu na zdraví nebo na životě,
ii) škodu vzniklou na věci,
iii) jinou majetkovou škodu (finanční),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného,
a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant.
Tabulka 8.13
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
500 000
170
B
1 000 000
240
C
2 000 000
420
D
5 000 000
680
E
10 000 000
1 110
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.17
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Připojištění elektronických a strojních zařízení je upraveno
v DPP M-190/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro soubor stacionárních elektronických (např. EZS,
EPS, zařízení pro měření a regulaci, anténní a satelitní
elektronika, komunikační systémy, zvonky a telefony, kamery,
řídící jednotky inteligentních domů, čidla vlhkosti, časové
spínače, ovládání energetických systémů, …) a strojních zařízení
(např. kotel, klimatizace, tepelné čerpadlo, ponorné čerpadlo,
elektrický pohon garážových vrat, …), která tvoří stavební součást
či příslušenství pojištěné budovy nebo stavby a slouží jejímu
provozu.
Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení
pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí (s výjimkou
uvedených výluk).
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 8.14
Spoluúčast
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
40 000
580
B
60 000
870
C
80 000
1 160
D
100 000
1 450
E
150 000
2 175
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 1 000 Kč.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.18
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ SKEL - NEMOVITOST
Připojištění skel je upraveno v čl. 7. ZPP M-300/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro skla osazená v pojištěných budovách či stavbách
(týká se škod vzniklých jakoukoli nahodilou událostí, s výjimkou
uvedených výluk).
Toto připojištění se netýká skleníků !
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 8.15
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
5 000
70
B
10 000
140
C
30 000
420
D
50 000
700
E
70 000
980
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 200 Kč.
PŘIPOJIŠTĚNÍ JMENOVITĚ URČENÝCH VĚCÍ - NEMOVITOST
Připojištění upravují příslušná ustanovení VPP M-100/12,
ZPP M-300/12 a ustanovení pojistné smlouvy.
Předmět
pojištění
Jde o věci, které jinak nejsou předmětem základního pojištění.
Předmětem tohoto připojištění mohou být:
a) vedlejší budovy plnící doplňkovou funkci k rekreační budově,
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.19
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
které se nacházejí jinde než na pozemku náležejícím
k rekreační budově (např. garáž, hospodářská budova …),
b) stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty
(např. fresky, reliéfy, sochy),
c) skleníky.
Pojistné
sazby
Výše pojistných sazeb a podmínky pojištění jsou stejné jako
v produktu Pojištění rodinného domu (viz RD 7, str. 5.11).
PŘIPOJIŠTĚNÍ ELEKTROMOTORŮ - DOMÁCNOST
Připojištění elektromotorů je upraveno v čl. 10. ZPP M-600/05.
Připojištění se vztahuje na případy poškození nebo zničení
elektromotorů domácích spotřebičů, ručního nářadí či strojů
a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu zkratem
nebo přepětím v elektrorozvodné síti.
Jde např. o elektromotor pračky, chladničky, vysavače, hobby nářadí,
čerpadla, sekačky na trávu, ...
Pojistníkem zvolený limit pojistného plnění je horní hranicí
pojistného plnění ze všech pojistných událostí vzniklých
v jednom pojistném roce.
Tabulka 8.16
Typ pojištění
Limit pojistného
plnění (Kč)
Roční pojistné (Kč)
A
5 000
290
B
10 000
390
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 200 Kč.
Verze 01. 03. 12
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.20
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
5. OBCHODNÍ SLEVA
1.
Za roční frekvenci placení pojistného se vždy uplatní sleva
k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 5 %.
2.
Získatel
může
samostatně
rozhodnout
o
uplatnění
obchodní slevy ve výši 10 %.
3.
Má-li pojištěný sjednáno u Kooperativy pojištění trvale
obývané domácnosti (i produktem Pojišťovny České
spořitelny),
uplatní
se
sleva
k celkovému
ročnímu
pojistnému ve výši 10 %.
4. Za předchozí bezeškodní průběh pojištění se uplatní rovněž
sleva k celkovému
ročnímu
pojistnému.
Pravidla pro
uplatnění této slevy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto
sazebníku.
Obchodní slevy lze kombinovat (načítat). Maximální
výše obchodní slevy však činí 25 %.
Uplatnění obchodní slevy je nutno zdůvodnit v pojistné smlouvě
(v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Tabulka 8.17
Verze 01. 03. 12
Výše obchodní slevy
Koeficient
5%
0,95
10 %
0,90
15 %
0,85
20 %
0,80
25 %
0,75
REKREAČNÍ OBJEKT
Str. 8.21
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠT ĚNÍ B Y T O V É
A NEBYTOVÉ JEDNOTKY
q produkt BT 7
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu:
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-005
– dotazník NEM 07
-
tiskopis č. Vm-006
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
– DPP pro pojištění zdrav. postižených osob
-
tiskopis č. Vm-013
Pojistné podmínky vztahující se k produktu:
– VPP M - 100/12, ZPP M - 400/12, DPP M-190/12, DPP M - 150/12,
SP M - 121/12 (varianta KOMFORT)
1. OBECNÉ ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
Jednotka
Předmětem základního pojištění může být:
a) byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu
včetně stavebních součástí a příslušenství (dále jen "jednotka")
a/nebo
b) nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných
částech domu včetně stavebních součástí a příslušenství
(dále jen "jednotka").
Byt
Za byt se považují stavební konstrukce vymezující místnost,
nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního
úřadu určeny k bydlení, včetně vedlejších místností, za které se
považují místnosti, které jsou určeny ke společnému užívání
s bytem (např. sklepní kóje).
Nebytový
prostor
Za
nebytový
prostor
se
považují
stavební
konstrukce
vymezující místnost nebo soubor místností, které jsou podle
rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než
k bydlení, včetně vedlejších místností, za které se považují
místnosti,
které
jsou
určeny
ke
společnému
s nebytovým prostorem.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.1
užívání
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Společné
části
domu
Za společné části domu se považují části domu určené pro
společné užívání, dále vedlejší budovy a vedlejší stavby
(např. garáže, ploty, chodníky), které náleží k domu.
Zákon č. 72/1994 Sb. (tj. zákon o vlastnictví bytů)
vymezuje, že spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu
nebo nebytového prostoru v ní lze nabýt pouze v budovách, které
mají alespoň dva byty nebo dva nebytové prostory nebo alespoň
jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. Spoluvlastnictví
budovy představuje spoluvlastnický podíl na společných částech
domu a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru. Jsou-li
v budově vymezeny jednotky podle tohoto zákona, musí být
o této skutečnosti učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí.
Nelze pojistit obecní či družstevní byt ! V domě musí být
vymezeny jednotky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb.
Movité
věci
Předmětem pojištění jsou i následující movité věci:
– stavební materiál,
– věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci jednotky.
Vlastní-li pojištěný v jednom místě pojištění dvě jednotky, lze je
pojistit společně jednou smlouvou.
POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
Definice
základních
pojistných
nebezpečí
a
výklady
jednotlivých pojmů naleznete v čl. 18. a čl. 35. VPP M-100/12.
Základní
pojištění
Nabízené varianty pojištění zahrnují následující pojistná
nebezpečí:
PRIMA i KOMFORT:
a) živelní pojistná nebezpečí,
b) pojištění elektromotorů (škody vzniklé zkratem, přepětím).
KOMFORT (navíc):
a) odcizení,
b) vandalismus / i nezjištěný pachatel vně budovy,
c) dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační
síti,
Verze 01. 03. 12
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
d) podpětí v elektrorozvodné síti,
e) zatečení atmosférických srážek,
f) aerodynamický třesk při přeletu nadzvukových letadel,
g) mechanické poškození zateplení pláště budovy / zvířaty,
h) únik vody v souvislosti s vodovodní pojistnou událostí.
Připojištění
K základnímu pojištění nemovitosti lze sjednat:
– pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví
nebo držby pojištěné nemovitosti,
– připojištění elektronických a strojních zařízení,
– připojištění skel,
– připojištění jmenovitě určených věcí.
MÍSTO POJIŠTĚNÍ
Jednotka
Místo pojištění jednotky je vymezeno v pojistné smlouvě
adresou nebo katastrálním územím a číslem parcely.
Movité
věci
Místem pojištění pro movité věci jsou:
– budova, ve které se jednotka nachází,
– jiný objekt na pozemku náležejícím k této budově,
– pozemek náležející k jednotce.
2. ZPŮSOB SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Při sjednávání pojištění by měl klient, pokud možno, předložit
smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce (obsahuje mj.
přesnou lokalizaci místa pojištění, popis převáděného bytu, resp.
nebytového prostoru, určení společných částí domu a klientova
podílu na společných částech domu) nebo výpis z katastru
nemovitostí.
Postup
Postup při sjednávání pojištění jednotky je následující:
– zjistit riziko povodně nebo záplavy,
– zjistit velikost plochy bytu (resp. nebytového prostoru),
– zjistit kategorii provedení bytu (resp. nebytového prostoru),
– vyhledat tzv. průměrnou hodnotu,
– stanovit systém pojištění (na novou, resp. časovou cenu),
– vypočítat minimální pojistnou hodnotu jednotky,
Verze 01. 03. 12
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
– zjistit požadovanou pojistnou částku jednotky,
– zjistit požadovanou variantu pojištění (PRIMA, KOMFORT),
– zjistit požadovanou výši spoluúčasti,
– vyhledat odpovídající pojistnou sazbu,
– určit koeficient spoluúčasti a koeficient slevy,
– vypočítat roční pojistné.
Plocha
bytu
Plocha bytu (resp. nebytového prostoru) je podlahová plocha
všech
místností
bytu
včetně
podlahových
ploch
jeho
příslušenství (jde např. o balkon, lodžii, vedlejší místnosti
- sklepní kóji, komoru, garáž…). Plocha bytu se vždy
zaokrouhluje na celé m2.
Minimální
pojistná
hodnota
Pro výpočet se používá Dotazník pro stanovení minimální
pojistné hodnoty nemovitosti – NEM 07.
Vypočtená minimální pojistná hodnota jednotky má
jen informativní charakter - jde však o spodní hranici
pro stanovení pojistné částky.
Výjimku tvoří sporné případy, kdy klient trvá na nižší
pojistné hodnotě jednotky, kterou doloží odborným
posudkem vypracovaným stavební nebo projektantskou firmou
nebo znalcem. Kopie posudku pak tvoří nedílnou součást pojistné
smlouvy.
Pojistná
částka
Pojistnou částku stanovuje vždy pojistník tak, aby odpovídala
skutečné pojistné hodnotě jednotky.
Pojistná
částka
je
základnou
pro
výpočet
pojistného.
Zaokrouhluje se vždy na celé desetitisíce Kč (vždy směrem
nahoru).
Podílové
spoluvlastnictví
jednotky
Verze 01. 03. 12
Jde-li o jednotku v podílovém spoluvlastnictví, lze sjednat
pojištění pouze pro celou jednotku, nikoli pro jednotlivý
vlastnický podíl.
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Jednotka
ve výstavbě
Spoluvlastnický
podíl
Pro pojištění jednotek ve výstavbě platí stejná pravidla jako pro
pojištění budov ve výstavbě (viz str. 3.8).
Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu
(může být včetně pozemku) se, pokud možno, uvádí do pojistné
smlouvy. Nejde však o povinný údaj.
VÝPOČET MINIMÁLNÍ POJISTNÉ HODNOTY
Minimální pojistná hodnota jednotky (Kč) se vypočte podle
vzorce:
MHJ = plocha bytu (m2) x p
Kde :
MHJ ...... je minimální pojistná hodnota jednotky
p ............ je průměrná hodnota vztažená na 1 m2 bytu
Tabulka 9.1
Kategorie provedení
Průměrná hodnota (Kč/m2)
Účelné
15 000
Běžné
20 000
Nadstandard
30 000
Jde-li o nebytový prostor s minimální vybaveností (garáž,
dílna apod.), lze pro výpočet minimální pojistné hodnoty použít
polovinu výše uvedených průměrných hodnot.
Sjednává-li se pojištění jednotky na časovou cenu, stanoví se
minimální časová pojistná hodnota jednotky vynásobením
minimální pojistné hodnoty koeficientem, který je uveden
v tab. 9.2, a to v závislosti na stáří budovy.
Tabulka 9.2
Stáří budovy (v letech)
Verze 01. 03. 12
nad 20
nad 30
nad 40
nad 50
0,80
0,70
0,60
0,50
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. VÝPOČET POJISTNÉHO
Níže uvedené pojistné sazby platí pro pojištění na novou i na časovou cenu.
Jednotka
Sazba pro pojištění jednotky se vyhledá na základě údajů
uvedených v tab. 9.3, a to v závislosti na:
– variantě pojištění,
– riziku povodně či záplavy.
Tabulka 9.3
Pojistné sazby (‰)
Varianta / riziko
1 - nízké
2 - zvýšené
3 - střední
PRIMA
0,8
1,2
1,6
KOMFORT
1,1
1,5
1,9
Minimální roční pojistné za pojištění jedné jednotky
činí 2 0 0 Kč.
Koeficient spoluúčasti
Spoluúčast
Pojištění jednotky a připojištění jmenovitě určených věcí se
sjednávají se spoluúčastí ve výši 1 000 Kč, která je již
zohledněna v sazbě.
Jiné
varianty
Je-li sjednána vyšší spoluúčast, uplatní se u příslušného
pojištění koeficient spoluúčasti dle údajů uvedených v tab. 9.4.
Tabulka 9.4
Spoluúčast
Sleva
Koef. spoluúčasti
3 000 Kč
10 %
0,90
5 000 Kč
15 %
0,85
Pojištění s jinou výší spoluúčasti lze sjednat pouze zcela
výjimečně, a to se souhlasem ÚPMO.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Koeficient slevy
Individuální
sleva
V rámci základního pojištění může získatel samostatně
uplatnit slevu ve výši 10 % - na základě individuálního
posouzení obchodního případu (nemovitost je v dobrém
technickém
stavu,
v místě
pojištění
není
zřejmá
vyšší
rizikovost, …).
Podmínka: Místo pojištění musí být v povodňové zóně I. nebo
II. (při jiném riziku lze slevu uplatnit jen tehdy, jsou-li
z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením povodně nebo
záplavy).
Mimořádné uplatnění této slevy je v kompetenci produktového
metodika agentury či ÚPMO.
Poskytnutí slevy není třeba v pojistné smlouvě zdůvodňovat.
Tabulka 9.5
Jednotka
ve výstavbě
Jednotka
Sleva
Koef. slevy
Individuální sleva
10 %
0,90
Jde-li o jednotku ve výstavbě, uplatňuje se sleva ve výši 25 %
(zvláštní koef. slevy 0,75).
Tato sleva se nekombinuje s individuální slevou.
Verze 01. 03. 12
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo
držby pojištěné nemovitosti je upraveno v části 3. a části 3.2
VPP M-100/12.
Jde o odpovědnost pojištěného nebo jím pověřené osoby za
škodu vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou
nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě a pozemku k ní
příslušného.
Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených
zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí
osoby (z odpovědnosti za škodu na zdraví).
Limit
plnění
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby
pojišťovna uhradila:
a) v případě vzniku pojistné události
i) škodu na zdraví nebo na životě,
ii) škodu vzniklou na věci,
iii) jinou majetkovou škodu (finanční),
b) náklady nutné k právní ochraně pojištěného,
a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant.
Tabulka 9.6
Kód typu
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
500 000
160
B
1 000 000
230
C
2 000 000
390
D
5 000 000
650
E
10 000 000
1 090
Sjednává-li se jednou pojistnou smlouvou pojištění dvou
jednotek, výše ročního pojistného se nemění.
Spoluúčast
Verze 01. 03. 12
Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘIPOJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Připojištění elektronických a strojních zařízení je upraveno
v DPP M-190/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro soubor stacionárních elektronických (např. EZS,
EPS, zařízení pro měření a regulaci, anténní a satelitní
elektronika, komunikační systémy, zvonky a telefony, …)
a strojních zařízení (např. kotel, klimatizace, …), která tvoří
stavební součást či příslušenství pojištěné jednotky a slouží
jejímu provozu / připojištění se netýká společných částí domu.
Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení
pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí (s výjimkou
uvedených výluk).
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 9.7
Spoluúčast
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
40 000
580
B
60 000
870
C
80 000
1 160
D
100 000
1 450
E
150 000
2 175
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 1 000 Kč.
PŘIPOJIŠTĚNÍ SKEL
Připojištění skel je upraveno v čl. 7. ZPP M-400/12.
Jde o rozšíření pojistné ochrany - nad rámec sjednané varianty
pojištění - pro skla osazená v budově, ve které se jednotka
Verze 01. 03. 12
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
nachází (týká se škod vzniklých jakoukoli nahodilou událostí,
s výjimkou uvedených výluk).
Typ
pojištění
Typ pojištění volí vždy pojistník – výběrem jedné z nabízených
variant. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného
plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném
roce.
Tabulka 9.8
Typ pojištění
Limit pojistného plnění
(Kč)
Roční pojistné
(Kč)
A
5 000
70
B
10 000
140
C
30 000
420
D
50 000
700
E
70 000
980
Připojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 % z celkové
výše pojistného plnění, min. však 200 Kč.
PŘIPOJIŠTĚNÍ JMENOVITĚ URČENÝCH VĚCÍ
Připojištění upravují příslušná ustanovení VPP M-100/12,
ZPP M-400/12 a pojistné smlouvy.
Předmět
připojištění
Jde o věci, které jinak nejsou předmětem základního pojištění.
Předmětem tohoto připojištění mohou být:
a) vedlejší budovy a stavby plnící doplňkovou funkci k pojištěné
jednotce, které se nacházejí na pozemku náležejícím
k jednotce (např. altán, pergola, kolna na nářadí, …),
b) garáž (vedlejší budova), která se nachází v jiném místě
pojištění,
c) stavební součásti umělecké nebo historické hodnoty
(např. fresky, reliéfy, sochy),
d) skleník.
Pojistné
sazby
Verze 01. 03. 12
Výše pojistných sazeb a ostatní podmínky jsou stejné jako
v produktu Pojištění rodinného domu (viz RD 7, str. 5.11).
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.10
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
5. OBCHODNÍ SLEVA
1. Za roční frekvenci placení pojistného se vždy uplatní sleva
k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 5 %.
2. Získatel může samostatně rozhodnout o uplatnění obchodní
slevy ve výši 10 %.
3. V rámci programu pro zdravotně postižené osoby se
uplatňuje k celkovému ročnímu pojistnému ve výši 10 %.
4. Za předchozí bezeškodní průběh pojištění se uplatní rovněž
sleva k celkovému ročnímu pojistnému. Pravidla pro uplatnění
této slevy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto sazebníku.
Obchodní slevy lze kombinovat (načítat). Maximální
výše obchodní slevy však činí 25 %.
Uplatnění obchodní slevy je nutno zdůvodnit v pojistné smlouvě
(v části „zvláštní údaje a ujednání“).
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Tabulka 9.9
Verze 01. 03. 12
Výše obchodní slevy
Koeficient
5%
0,95
10 %
0,90
15 %
0,85
20 %
0,80
25 %
0,75
BYTOVÁ JEDNOTKA
Str. 9.11
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJIŠT ĚNÍ O D POV ĚDNOS TI Z A MĚS T N A N C E
Z A Š K O D U Z PŮS O B E N O U Z A MĚS T N A V A T E L I
q produkty OB 8 a OB 9
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu OB 9 (individuální pojištění):
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-007
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
Přehled tiskopisů vztahujících se k produktu OB 8 (skupinové pojištění):
– pojistná smlouva
-
tiskopis č. Vm-008
– brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů
-
tiskopis č. Vm-011
– příloha – seznam pojištěných
-
tiskopis č. Vm-009
– dodatek k pojistné smlouvě
-
tiskopis č. Vm-010
Pojistné podmínky vztahující se k produktům:
VPP M-100/12, ZPP M-800/12
Pojištěný
Pojištěným může být zaměstnanec, který vykonává práci
v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy, jmenování
nebo volby nebo na základě dohody o pracovní činnosti.
Pojistit se může také osoba ve služebním poměru (např.
příslušník Policie ČR, voják z povolání, celník).
Zaměstnavatel musí mít sídlo nebo místo podnikání
na území České republiky !
1. ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou
zaměstnavateli je upraveno příslušnými ustanoveními VPP
M-100/12 a ZPP M-800/12.
Rozsah
pojištění
Pojištění se sjednává pro případ zákoníkem práce nebo
obdobným
právním
předpisem
stanovené
odpovědnosti
pojištěného (zaměstnance) za škodu vzniklou zaměstnavateli
při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu nebo v přímé souvislosti s ním.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Obdobný
právní
předpis
Obdobným
právním
předpisem
se
rozumí
např.
zákon
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
nebo nesprávným úředním postupem, zákony upravující
služební poměry.
Podle § 17 a § 24 zákona č. 82/1998 Sb. může být
uplatněna regresní úhrada proti osobě, která se podílela
na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním
postupu. Pokud je regresní úhrada uplatněna proti osobě, u níž
účast na rozhodování náležela k povinnostem vyplývajícím
z pracovního poměru, řídí se výše regresní úhrady zákoníkem
práce (maximálně do výše 4,5 násobku průměrného hrubého
měsíčního výdělku). Nárok na regresní úhradu vylučuje nárok na
náhradu škody podle zákoníku práce.
Příklad: Pracovník finančního úřadu vydá nezákonné rozhodnutí,
z něhož vznikla škoda třetí osobě. Stát odpovídá za škodu a pokud
ji nahradí, může požadovat regresní úhradu přímo po úředníkovi,
který se podílel na vydání nezákonného rozhodnutí.
Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho
pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše
limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
Spoluúčast
Spoluúčast lze zvolit výběrem jedné z nabízených variant:
– 30 %, nebo
– 10 %.
Výluky
Tímto produktem nelze uzavřít pojištění:
a) pro výkon funkce člena statutárního orgánu
(jednatel, člen představenstva) či jiného orgánu
společnosti (např. člen dozorčí rady),
b) osobě, která je zaměstnancem fyzické osoby
podnikající, která je jejím sourozencem nebo
příbuzným v řadě přímé nebo osobě, která s ní žije
ve společné domácnosti,
c) osobě, která je zaměstnancem právnické osoby, ve
které má tato osoba většinovou majetkovou účast
d) pro výkon funkce člena zastupitelstva za škodu
způsobenou obci.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Poznámka k písm. a):
Pro vztahy mezi členy těchto orgánů a společností samotnou
neplatí zákoník práce. Jiná práce než funkce člena statutárního či
jiného orgánu společnosti může být vykonávána v pracovním
poměru.
V těch případech, kdy klient uvádí jako druh práce „manažer“ či
„ředitel“, je zapotřebí zkoumat, zda tuto práci - a v jakém rozsahu
- vykonává v pracovním poměru. Pojištění lze uzavřít pouze tehdy,
bude-li doložena platná pracovní smlouva, jejíž kopie se přiloží
k pojistné smlouvě.
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost podle zákoníku práce.
ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ
Varianty
Pojištění je možno sjednat v jedné ze dvou variant územní
platnosti, a to:
– území České republiky,
– celý svět.
Pojistníkem
zvolená
varianta
územní
platnosti
pojištění musí být vyznačena v pojistné smlouvě.
2. ZPŮSOB SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Postup
Postup při sjednávání pojištění je následující:
a) zařadit pojištěného do rizikové skupiny (01, 03),
b) zjistit požadovaný rozsah pojištění – zda má pojištění
zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli
v souvislosti s řízením dopravního prostředku (A, B),
c) zjistit požadovanou výši spoluúčasti (10 %, 30 %)
d) zjistit požadovanou územní platnost pojištění (ČR nebo celý
svět),
e) zjistit požadovaný limit pojistného plnění (u skupinového
pojištění jde o limit pojistného plnění za jednotlivce),
f) zjistit roční pojistné (u skupinového pojištění jde o roční
pojistné za jednotlivce),
g) u skupinového pojištění dále určit v každém seznamu počet
pojištěných a roční pojistné za všechny osoby na seznamu;
následně stanovit celkové roční pojistné za celou smlouvu.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Riziková
Získatel zařadí pojištěného do jedné z následujících rizikových
skupina
skupin podle jeho povolání:
kód 01
– řidič z povolání (např. řidič nákladního či osobního vozidla,
autobusu, trolejbusu, tramvaje, vysokozdvižného vozíku, …)
kód 03
Rozsah
pojištění
kód A
– ostatní
V rámci rizikové skupiny 03 je nutno dále rozlišit rozsah
pojištění:
– pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou
v souvislosti
s řízením
dopravního
prostředku
(např.
zaměstnanec používající referentské vozidlo, automechanik
popojíždějící s vozidly zákazníků, prodejce provádějící
zkušební jízdy, …),
kód B
– pojištění
se
nevztahuje
na
odpovědnost
za
škodu
způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.
Limit
pojistného
plnění
Limit pojistného plnění si volí pojistník výběrem jedné
z nabízených variant (viz tabulky 10.1 a 10.2).
Jeho výše by měla odpovídat minimálně 4,5 násobku hrubého
měsíčního výdělku pojištěného.
Skupinové
pojištění
Pojistníkem může být buď zaměstnavatel nebo zástupce
kolektivu pojištěných.
Skupinové pojištění je možno sjednat pro minimálně
pět pojištěných osob.
Klientem zvolená výše spoluúčasti platí vždy pro celou
pojistnou smlouvu / tzn. pro všechny pojištěné.
Pojištění jsou specifikováni v seznamech pojištěných, které
tvoří nedílnou přílohu pojistné smlouvy.
Za úplnost a správnost údajů o pojištěných odpovídá pojistník.
Má-li být pojistník současně i pojištěným, musí být v seznamu
rovněž uveden jako pojištěný.´
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
V jednom seznamu mohou být uvedeni pouze pojištění, kteří:
– jsou zahrnuti do stejné rizikové skupiny,
– mají zvolenu stejnou variantu územní platnosti,
– mají zvolen stejný rozsah pojištění,
– mají sjednanou stejnou výši limitu pojistného plnění.
Příklad:
Seznam č. 1: – Riziková skupina 03
– Územní platnost pojištění celý svět
– Rozsah pojištění A
– Limit pojistného plnění 100 000 Kč
Obecně není možno sjednat skupinové pojištění bez
seznamu; specifické požadavky na úpis a správu
případů
s vysokým
počtem
pojištěných
jsou
řešeny
individuálně – prostřednictvím jiného produktu pojišťovny.
Úpis
pojištění
za
individuálních
podmínek
či
smluvních odchylek podléhá předchozímu souhlasu
ÚPMO.
3. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ
Individuální
pojištění
Skupinové
pojištění
Individuální pojištění se sjednává vždy na dobu neurčitou.
Skupinové pojištění je možno sjednat na dobu
jednoho pojistného roku nebo na dobu tří let.
V pojistné smlouvě se vždy uvede datum konce pojištění (doba
trvání pojištění končí uplynutím příslušného počtu let dnem,
který bezprostředně předchází dni, jež se číslem shoduje se
dnem počátku pojištění).
U skupinového pojištění zaniká pojištění dnem, kdy pojištěný
uvedený v seznamu přestal být zaměstnancem příslušného
zaměstnavatele (nutno doložit ukončení pracovního poměru).
Lze zvolit specifický režim správy – viz str. 10.9.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
4. VÝŠE POJISTNÉHO
Česká
republika
Minimální roční pojistné za pojištění odpovědnosti s územní
platností Česká republika se vyhledá v tab. 10.1, nebo 10.2, a to
v závislosti na:
– zvolené výši spoluúčasti
– rizikové skupině,
– rozsahu pojištění (A – včetně řízení DP, B – bez řízení DP),
– výši limitu pojistného plnění.
Tabulka 10.1
Limit pojistného
plnění (Kč) / Riziková
skupina
SPOLUÚČAST 30 %, Česká republika - roční pojistné (Kč)
01
03
A
B
100 000
1 760
1 160
500
150 000
2 090
1 380
580
200 000
2 420
1 600
700
250 000
2 640
1 760
800
300 000
3 080
2 090
920
Tabulka 10.2
Limit pojistného
plnění (Kč) / Riziková
skupina
SPOLUÚČAST 10 %, Česká republika - roční pojistné (Kč)
01
03
A
B
100 000
2 200
1 450
620
150 000
2 610
1 720
720
200 000
3 020
2 000
870
250 000
3 300
2 200
1 000
300 000
3 850
2 610
1 150
Výše uvedené sazby ročního pojistného jsou stanoveny jako
minimální; na základě individuálního posouzení rizikovosti
obchodního případu je možno stanovit pojistnou sazbu vyšší.
Pojištění s jinou výší limitu pojistného plnění lze
sjednat pouze výjimečně, a to se svolením produktového
disponenta agentury, který stanoví výši ročního pojistného.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.6
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Minimální roční pojistné za pojištění odpovědnosti s územní
Celý
svět
platností celý svět se vyhledá v tab. 10.3, nebo 10.4, a to
v závislosti na:
– zvolené výši spoluúčasti
– rizikové skupině,
– rozsahu pojištění (A – včetně řízení DP, B – bez řízení DP),
– výši limitu pojistného plnění.
Tabulka 10.3
Limit pojistného
plnění (Kč) / Riziková
skupina
SPOLUÚČAST 30 %, celý svět - roční pojistné (Kč)
01
03
A
B
100 000
2 020
1 330
580
150 000
2 400
1 580
670
200 000
2 780
1 830
810
250 000
3 040
2 020
920
300 000
3 540
2 400
1 060
Tabulka 10.4
Limit pojistného
plnění (Kč) / Riziková
skupina
SPOLUÚČAST 10 %, celý svět - roční pojistné (Kč)
01
03
A
B
100 000
2 520
1 660
720
150 000
3 000
1 970
830
200 000
3 470
2 280
1 010
250 000
3 800
2 520
1 150
300 000
4 420
3 000
1 320
Výše uvedené sazby ročního pojistného jsou stanoveny jako
minimální; na základě individuálního posouzení rizikovosti
obchodního případu je možno stanovit pojistnou sazbu vyšší.
Pojištění s jinou výší limitu pojistného plnění lze
sjednat pouze výjimečně, a to se svolením produktového
metodika agentury, který stanoví výši ročního pojistného.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
POJISTNÉ OBDOBÍ
Je možno sjednat výhradně roční pojistné období.
5. SLEVA K ROČNÍMU POJISTNÉMU (OB 9)
1.
V rámci programu pro zdravotně postižené osoby může
získatel samostatně uplatnit slevu k ročnímu pojistnému ve
výši 15 %.
Výše slevy
Koeficient
15 %
0,85
2. Za předchozí bezeškodní průběh individuálního pojištění
u Kooperativy (po dobu minimálně 3 pojistných roků) lze
uplatnit slevu k celkovému ročnímu pojistnému ve výši
10 %. Tuto slevu nelze načítat s jinými slevami.
3.
Výše slevy
Koeficient
10 %
0,9
Rozhodnutí o jiné - mimořádné - slevě je v kompetenci
ÚPMO (na základě věcného doložení obchodního zájmu).
Souhlas s uplatněním slevy se vydává prostřednictvím
rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Max. výše slevy činí 25 %.
Uplatňuje-li se sleva k ročnímu pojistnému, upravuje se
roční pojistné uvedené v tab. na str. 10.6 a 10.7
odpovídajícím koeficientem a zaokrouhluje se na celé koruny.
Do pojistné smlouvy se uvádí výsledné roční pojistné (tzn. po
uplatnění slevy).
Vždy musí být zřejmé zdůvodnění, na jehož základě byla sleva
v pojistné smlouvě aplikována.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.8
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
6. OBCHODNÍ SLEVA – SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ (OB 8)
Za počet osob pojištěných příslušnou pojistnou smlouvou lze uplatnit obchodní slevu
v následující výši:
Počet pojištěných
Výše slevy
Koeficient
nad 50
5%
0,95
nad 100
10 %
0,9
Rozhodnutí o jiné - mimořádné - obchodní slevě je v kompetenci ÚPMO.
SPECIFICKÝ REŽIM SPRÁVY – OB 8
K usnadnění správy skupinového pojištění (týká se především
pojistných smluv s vyšším počtem pojištěných, kde lze důvodně
předpokládat i zvýšenou fluktuaci), je možno v pojistné
smlouvě zvolit následující režim:
„Zúčtovací období je jeden měsíc. V případě změny ve stavu
zaměstnanců mající vliv na výši pojistného dojde ke změně výše
pojistného vždy až od počátku následujícího zúčtovacího období
následujícího po období, v němž ke změně ve stavu zaměstnanců
došlo. Při nástupu nového zaměstnance vzniká pojištění tohoto
zaměstnance dnem vzniku jeho pracovního poměru.
Pojistník je povinen vždy do 5. dne následujícího zúčtovacího
období oznámit pojistiteli prostřednictvím obchodního zástupce
nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo makléře, který pojištění
zprostředkoval, změnu ve stavu zaměstnanců (zejména předložit
seznam nově příchozích a odchozích zaměstnanců), k níž došlo
v předešlém zúčtovacím období. Na základě tohoto oznámení bude
uzavřen dodatek k pojistné smlouvě a provedeno vyúčtování
pojistného s výpočtem případného nedoplatku, resp. přeplatku na
pojistném.“
Podstatně se tím sníží počet technických dodatků, a tím
i administrativní náročnost správy pojistné smlouvy.
Verze 01. 03. 12
ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
Str. 10.9
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘÍLOHA č. 1 – Provádění změn pojistné smlouvy
Tato kapitola má obecnou platnost a týká se všech pojistných produktů uvedených
v této směrnici.
Typy změn
Rozlišujeme změny:
– administrativní (nemají vliv na výši pojistného),
– technické (mají vliv na výši pojistného),
– vyvolávající storno pojistné smlouvy.
1. Administrativní změny
Administrativní změnou je každá změna pojistné smlouvy
(s výjimkou změny adresy místa pojištění), která nemá žádný
vliv na výši pojistného - tzn. po jejím provedení se předepsaná
výše celkového ročního pojistného nemění.
Administrativní
změny
Jde o změnu:
– jména nebo názvu pojistníka (přičemž rodné číslo, resp. IČ,
zůstává stejné - tzn. osoba pojistníka se nemění );
– adresy či telefonního čísla (např. změna korespondenční
adresy). Toto se však netýká změny adresy místa pojištění
(výjimka je možná pouze v pojištění domácnosti - a to za
předpokladu, že se přestěhováním pojištěného nemění
riziková skupina místa pojištění, riziko povodně nebo
záplavy a způsob zabezpečení bytu);
– způsobu platby pojistného (netýká se změny frekvence
placení pojistného - tzn. změna z/na pojistné období 12
měsíců - viz příslušná obchodní sleva);
– vinkulace pojistného plnění.
Administrativní změny se provádějí na základě písemné
žádosti pojistníka.
V případě osobního kontaktu s pojistníkem lze použít
„Oznámení o změně / Žádost o změnu pojistné smlouvy; žádost
o provedení administrativní změny však může být sepsána
i zcela neformálně - na volném listu.
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Tyto požadavky lze vyřešit i prostřednictvím tzv. elektronické
hlášenky, aplikace KOOPORTÁL či klientské tel. linky.
2. Technické změny
Technickou změnou je každá změna pojistné smlouvy, která má
vliv na výši pojistného (po její realizaci se změní předepsaná
výše celkového ročního pojistného).
Technické
změny
Jde o změnu:
– výše pojistné částky (u pojištění nemovitosti včetně změny
systému pojištění ČC à NC), resp. limitu pojistného plnění,
– druhu pojištění
– u již neaktuální verze produktu je možné pouze
odpojištění jednotlivého druhu pojištění (např. zrušit
některé připojištění);
– byla-li
pojistná
smlouva
uzavřena
prostřednictvím
aktuálně prodávané verze produktu (= podle této
směrnice),
je
možné
odpojištění
i
dopojištění
jednotlivého druhu pojištění,
– indexace (tzn. její aktivace, resp. deaktivace),
– frekvence placení pojistného (změna z/na pojistné období
12 měsíců) – tuto změnu je možno realizovat výhradně
k výročnímu datu.
Technické změny se realizují výhradně
prostřednictvím dodatku k pojistné smlouvě.
Provádění změn se řídí metodikou platnou v době sjednávání
dodatku (výše pojistných sazeb, rozdělení rizikových skupin,
atp.); pokud se však již pojištění v původní variantě
nesjednává, použije se pro výpočet opět původně uplatněná
pojistná sazba.
Dodatek nabývá účinnosti prvním dnem po jeho uzavření,
jestliže nebylo účastníky výjimečně dohodnuto, že se tak stane
později.
Získatel vyplní propisovací tiskopis „Dodatek k pojistné
smlouvě“ (č. Vm-708), kde zřetelně a jednoznačně uvede obsah
požadované změny (původní i nový údaj včetně nového ročního
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
pojistného) a datum počátku účinnosti dodatku.
Pojistník i získatel potvrdí uzavření dodatku svými podpisy.
Další možností je úpis prostřednictvím kalkulátoru ISOS.
Prostřednictvím
Dodatku
k pojistné
smlouvě
je
možno
současně sjednat maximálně tři změny. Jsou-li požadované
změny většího rozsahu nebo jde-li o opakované změny, je nutno
z důvodu přehlednosti pojistnou smlouvu nahradit novou
pojistnou smlouvu.
V rámci produktu OPTIMUM není možno zrušit jedno
ze základních pojištění (tzn. rodinného domu nebo
domácnosti). Tyto požadavky je nutno řešit přepracováním
/ náhradou původní PS.
Technické změny ke skupinovému pojištění odpovědnosti
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli se provádějí
prostřednictvím speciálního tiskopisu „Dodatek k pojistné
smlouvě o odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou
zaměstnavateli“ (č. Vm-010).
Další možností je úpis prostřednictvím kalkulátoru ISOS.
Ilustrativní příklady řešení technických změn:
1. Klient požaduje navýšit pojistnou částku rodinného domu
V dodatku k PS bude uvedeno:
-
změna se týká: Pojištění rodinného domu
-
tímto dodatkem se mění: Pojistná částka 2 000 000 Kč;
původní roční pojistné: 2 000 Kč
-
nově se sjednává: Pojistná částka 2 600 000 Kč; ostatní
údaje zůstávají beze změn; roční pojistné: 2 600 Kč
2. Klient požaduje dopojistit ostatní objekty (jde o aktuální
verzi produktu)
V dodatku k PS bude uvedeno:
-
změna se týká: Pojištění ostatních objektů
-
nově se sjednává: Limit pojistného plnění 300 000 Kč;
varianta PRIMA, sazba 1,6 ‰, roční pojistné: 480 Kč
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.3
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
3. Klient požaduje navýšit pojistnou částku domácnosti
V dodatku k PS bude uvedeno:
-
změna se týká: Pojištění domácnosti
-
tímto dodatkem se mění: Pojistná částka 500 000 Kč;
původní roční pojistné: 2 000 Kč
-
nově se sjednává: Pojistná částka 700 000 Kč; limity
pojistného plnění pro vybrané skupiny věcí se mění ve
smyslu ustanovení pojistných podmínek; ostatní údaje
zůstávají beze změn; roční pojistné: 2 800 Kč
4. Klient požaduje zrušit připojištění skel
V dodatku k PS bude uvedeno:
-
změna se týká: Připojištění skel
-
tímto dodatkem se ruší: celý druh pojištění
původní roční pojistné: 280 Kč
O přesné výši přeplatku / nedoplatku pojistného je klient
následně pojišťovnou písemně informován. V dodatku je
třeba pouze smluvně dohodnout způsob jeho vypořádání
(zaškrtnutím klientem zvolené varianty).
Výpočet výše nespotřebovaného / dlužného pojistného provede
automatizovaně provozní systém pojišťovny.
Jde o komplikovanější operaci s přesným dodržováním pravidel
(zaokrouhlování, počty kalendářních dnů ... ). Zohlednit je nutno
i případnou celkovou obchodní slevu v pojistné smlouvě.
3. Změny vyvolávající storno PS
Jde o změny, které se realizují zásadně přepracováním pojistné
smlouvy. Týká se požadavků většího rozsahu či opakovaných
změn, kdy již není účelné - z důvodu přehlednosti - změnu
realizovat prostřednictvím dodatku k pojistné smlouvě a dále
o níže uvedené změny:
Změny
vyvolávající
storno PS
– v osobě pojistníka (vyjma případů uvedených ve VPP – viz
např. čl. 3. M-100/12 - „Změny účastníků pojištění“),
– varianty pojištění (např. PRIMA à KOMFORT),
– vložení nového druhu pojištění (jde o případy, kdy je
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.4
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
pojištění uzavřeno prostřednictvím verze produktu, která již
není aktuálně nabízena),
– spoluúčasti,
– místa pojištění (u pojištění domácnosti ne vždy – viz níže),
– vyvolanou změnou adresy místa pojištění v pojištění
domácnosti, kdy došlo ke změně rizikové skupiny a/nebo
změně rizika povodně nebo záplavy, popř. k podstatné
změně ve způsobu zabezpečení bytu.
Při uzavírání pojistné smlouvy je nutno věnovat velkou
pozornost správnému a úplnému uvedení adresy místa
pojištění, neboť i požadavek na zpětnou opravu nesprávného
údaje v adrese místa pojištění - z důvodu napsání chybného
údaje – může být ve svém důsledku považován za změnu místa
pojištění.
Přepracovaná pojistná smlouva nabývá účinnosti
prvním dnem po jejím uzavření, jestliže nebylo
účastníky výjimečně dohodnuto, že se tak stane později.
V přepracované pojistné smlouvě získatel uvede číslo původní
pojistné smlouvy (zůstává-li stejný pojistník).
Nespotřebované
pojistné
Nespotřebované pojistné z původní pojistné smlouvy lze
vypořádat:
– převodem na nově uzavřenou pojistnou smlouvu (= klient
neobdrží poštovní poukázku při sjednání nové PS; rozdílový
předpis vytvoří následně provozní systém pojišťovny),
– převodem na účet pojistníka,
– zasláním na korespondenční adresu (poštovní poukázka).
V pojistné smlouvě se vždy zakřížkuje klientem zvolená
varianta.
Přesný výpočet výše nespotřebovaného pojistného provede
automatizovaně
provozní
systém
pojišťovny.
Jde
o komplikovanější operaci s přesným dodržováním pravidel
(zaokrouhlování, počty kalendářních dnů ... ).
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.5
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Na přání klienta tudíž může získatel sdělit pouze orientační výši
nespotřebovaného pojistného, kterou vypočte podle vzorce:
p = ( P / počet dnů v roce ) x n
p ........ výše nespotřebovaného pojistného
P ........ původní výše celkového ročního pojistného
n ........ počet dnů od data účinnosti storna pojistné smlouvy do
data konce pojistného období, za něž bylo zaplaceno pojistné
Obdobně provozní systém automatizovaně vypočte i výši
případného nedoplatku pojistného (existuje-li na ukončované
pojistné smlouvě naopak dluh).
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.6
TECHNICKÉ
ADMINISTRATIVNÍ
ŘADA 7 (DO7, OP7, DT7,...)
ŘADA 6 (DO6, OP6, DT6,...)
AKTUÁLNÍ
ŘADA 5 (DO5, OP5, DT5,...)
atd. ...
VK1 VENKOV
RS0 SPECIÁL
TYP ZMĚNY
DS0 SPECIÁL, DS1
ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ
ZMĚN
NEAKTUÁLNÍ
ŘADA 3 (DO3, OP3, DT3,...)
POJISTNÝ PRODUKT
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Změna jména nebo názvu
Změna adresy*
Kontaktní údaje
ZMĚNA
ZMĚNA
Způsob platby pojistného
Vinkulace
Zvýšení PČ, limitu plnění
DODATEK**
Aktivace indexace
DODATEK**
Změna frekvence placení
Druh pojištění (např. ostatní
objekty, odpovědnost, …)
JEN ODPOJIŠTĚNÍ
VYVOLÁVAJÍCÍ
STORNO PS
Změna osoby pojistníka
Změna varianty pojištění
Vložení jiného předmětu, druhu
pojištění / mimo původní nabídku
STORNO***
STORNO***
Změna spoluúčasti
Změna adresy místa pojištění
/ rizikovosti případu
* Jedná se o upřesnění nové adresy v případě předchozího režimu „výstavba“, nikoli však
o adresu jiného místa pojištění s rozdílnou rizikovostí.
** Jedná se o průpisový formulář nebo dodatek v aplikaci ISOS. K pojistné smlouvě je
možno sjednat až tři dodatky. Komplikovanější změny je vhodné řešit náhradou PS.
** Řeší-li se dodatkem dopojištění předmětu či druhu pojištění, zvýšení PČ či limitu
plnění, musí být použity aktuální sazby a pravidla pro sjednání pojištění a poskytování
slev (viz aktuálně platný sazebník v době sjednání změny). Pokud se však již pojištění
v původní variantě nesjednává, použije se opět pro výpočet pojistného původně
uplatněná pojistná sazba.
*** V přepracované pojistné smlouvě získatel vždy uvede číslo původní pojistné
smlouvy, případně i způsob vypořádání přeplatku či nedoplatku pojistného, pokud vznikl
(kontrola pojistníka – musí být shodný).
Verze 01. 03. 12
PROVÁDĚNÍ ZMĚN PS
Str. 11.7
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
PŘÍLOHA č. 2 – Sleva za předchozí průběh pojištění
Tato příloha upravuje pravidla pro poskytování obchodní slevy za předchozí pozitivní
průběh pojištění. Sleva se týká pojistných smluv uzavřených prostřednictvím
produktů Kooperativy i produktů Pojišťovny České spořitelny.
Tato obchodní sleva se uplatňuje v rámci všech produktů pro
pojištění majetku občanů (netýká se produktů OB 8, OB 9).
Náhrada PS
Při náhradě pojistné smlouvy (nelze-li požadovanou změnu
dodatkem)
vyřešit
může
získatel
podle
individuálních
okolností případu samostatně přiznat obchodní slevu ve výši
10 %, 15 % nebo 20 %, musí však být zároveň splněny všechny
následující podmínky:
-
pojištěný neuplatnil z původní / nahrazované / pojistné
smlouvy žádný nárok na pojistné plnění,
-
mezi datem počátku pojištění a datem požadované náhrady
uplynulo období delší než tři pojistné roky,
-
po uplatnění přiznané obchodní slevy celkové roční pojistné
po slevě neklesne pod celkové roční pojistné po slevě
v původní pojistné smlouvě.
Obecná
pravidla
Obchodní slevu lze individuálně uplatnit i v jiných
případech (pokud např. Kooperativa mohla uplatnit za
vyplacenou
škodu
postih
–
tzv.
vyplaceného
pojistného
plnění
je
uhrazenému
pojistnému
bagatelní
regres,
ve
či
pokud
vztahu
pokud
částka
k celkově
je
celková
historická bilance klienta u Kooperativy výrazně pozitivní)
-
avšak
výhradně
s předchozím souhlasem
vedoucího
kanceláře, produktového metodika agentury nebo ÚPMO.
Souhlas se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného
v systému NOP nebo přímo podpisem na rubové straně PS či
průvodním provizním listu (uvede se vždy celé jméno a podpis
osoby oprávněné ke schválení slevy).
Verze 01. 03. 12
OBCHODNÍ SLEVA
Str. 12.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANŮ
Do pojistné smlouvy (zvláštních údajů a ujednání) se vždy
uvede text:
„Uplatněna sleva za předchozí průběh pojištění.“
Obecně platí pravidlo, že nesmí být překročena
maximální výše obchodní slevy, která pro každý
z majetkových produktů činí 25 %.
Obchodní slevu nad výše uvedený rámec je možno přiznat jen
zcela
výjimečně.
prostřednictvím
Tyto
mimořádné
pověřených
osob.
případy
řeší
ÚPMO
Souhlas
se
vydává
prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP.
Verze 01. 03. 12
OBCHODNÍ SLEVA
Str. 12.2
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANU
PŘÍLOHA č. 3 – Pojištění nástaveb a půdních vestaveb
Jde o pojištění části bytového domu, ve kterém nejsou vymezeny jednotky podle
zákona č. 72 / 1994 Sb.
Tuto metodiku je možno uplatnit v případech, kdy pojišťovaná nástavba či půdní
vestavba je součástí budovy, kterou její vlastník (např. obec) nehodlá pojistit, resp.
pokud peněžní ústav trvá na pojištění konkrétní části bytového domu, na jejíž výstavbu
či rekonstrukci poskytl úvěr.
Pojistníkem bude zpravidla občan (výjimečně právnická osoba – např. družstvo).
Při sjednávání pojištění je třeba zjistit, kdo je
Pojištěný
skutečným
vlastníkem,
resp.
spoluvlastníkem,
příslušného bytového domu - tzn. kdo bude v pojistné smlouvě
uveden jako pojištěný.
Produkt
V těchto nestandardních případech lze pojištění sjednat za
následujících podmínek:
Pojištění se uzavře prostřednictvím produktu BD 7 - Pojištění
bytového domu; pojištění se sjednává za stejných podmínek
jako pojištění celého bytového domu.
Je-li předmět pojištění ve výstavbě, uvede se tento údaj
v pojistné smlouvě; neuplatní se však zvláštní koeficient slevy
(= sleva 25 %).
V části „zvláštní údaje a ujednání“ pojistné smlouvy se uvede
text :
„Odchylně od článku 17. odst. (2) VPP M-200/12 je předmětem
pojištění část bytového domu včetně jejích stavebních součástí,
příslušenství, která je vymezena přiloženou projektovou
dokumentací (dále jen „bytový dům“). Jde o … “ (doplní se bližší
specifikace předmětu pojištění, podlaží budovy …)
Pojistnou částku stanoví vždy pojistník (bez ověřování tzv.
minimální pojistné hodnoty).
Verze 01. 03. 12
NÁSTAVBY, VESTAVBY
Str. 13.1
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU OBČANU
Přílohou pojistné smlouvy musí být vždy kopie projektové
dokumentace (z důvodu jednoznačného vymezení předmětu
pojištění).
Nelze
uzavřít
pojištění
odpovědnosti
za
škodu
vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné části
bytového domu (pouze za celý bytový dům).
Verze 01. 03. 12
NÁSTAVBY, VESTAVBY
Str. 13.2
Download

pojištění rodinného domu a domácnosti