www.JsmePartners.cz
Splněný sen
Karla Marouška
4/11
Kohout se ptá Kohouta
Dramata a frašky
ekonomie
S Karlem Marouškem a
Dušanem Šídlem o exkluzivních
nízkonákladových produktech
–
s leteckou dopravou. Boom takzvaných nízkonákladových aerolinií
pořádně zahýbal světem; způsobil, že létání přestalo být výsadou horních
Proč a jak
vlastně
k finančním
krizímvlnu
dochází?
Jsou
deseti
tisíc a zároveň
zdvihl obrovskou
kontroverze.
Mimo to se pojem
nízkonákladový stal náramně „in“ snad ve všech odvětvích, finanční trh
nevyhnutelné?
nevyjímaje.
– Jak nejlépe ochránit své úspory?
– Jak funguje
pojištění
a máme
na Je
něsnad
ve něco
stáří
Asi sesociální
teď ptáte, jak
to celé souvisí
s Partners.
společného ve
filozofii naší firmy a aerolinek typu Ryanair a easyJet? Právě naopak!
spoléhat?
Nalijme si čistého vína: zisky nízkonákladových leteckých společností
– Jak by sejsou
mělo
nejlépe
financovat
zdravotnictví?
založeny
na široké
škále všemožných
poplatků, jako cestující se
s nimi
setkáte
prakticky
v jakékoliv
situaci.
Zaplatíte za rezervaci sedačky
A školství?
v letadle, za přednostní nástup na palubu, za přepravu zavazadla,
– Jaká je cena
za sociální
o občerstvení
během stát?
letu ani nemluvě. A když si koupíte letenku do Paříže,
přistanete
– Je kultura
zboží?místo toho v městečku Beauvais vzdáleném skoro osmdesát
kilometrů od Champs-Élysées. Nenechte se zmást tím, že jde jen o leteckou
– Co se todopravu.
děje v Podobné
Řecku principy
a jaká je
budoucnost eurozóny?
bohužel fungují i na finančním trhu.
– Do jaké míry ovlivňuje korupce státní rozpočet?
Partners však představují pravý opak toho, jak lze chápat pojem
atd., atp…
nízkonákladový. Již od úvodního roku svého fungování klade naše
společnost důraz na exkluzivní nízkonákladové produkty. Vyjednáváním
s obchodními
partnery
se nám
podařilo
pro naše
klienty
připravit
Ekonom Pavel
Kohout
(*1967)
nám
ve své
knize
nabízí
takové produkty, které za vysoce konkurenceschopné ceny přinášejí řadu
vhled do těchto
i jiných
problémů.
Opírá sepojistným
při tom plněním
o svoupočínaje,
unikátních
parametrů,
nadstandardním
věrnostními
bonusy konče.
Nejenže
netrápíme klienty
skrytými poplatky,
širokou erudici
a publicistický
talent
a odpovídá
na otázky,
ale ještě jim přinášíme něco navíc.
2
které mu v zastoupení laiků klade jiný Pavel Kohout
(*1928), spisovatel
dramatik.
Jejich dialog,
publikovaný
Jak je možnéatohoto
efektu dosáhnout?
To vám
prozradí Karel Maroušek
a
Dušan
Šídlo.
Dozvíte
se
také,
jaké
novinky
čeká
v blízké
budoucnosti
na pokračování na stránkách Lidových novin od října
2010
naše produktové portfolio. Mimochodem, Karel Maroušek vám toho
do září 2011,
představuje
učebnici
ekonomicv tomto
čísle prozradísvéráznou
ještě mnohem
víc. Na podzim
se totiž stal v pořadí
pátým
Partneremsice
společnosti
a ve
svém kariérovémpřehled
příběhu vypráví o tom,
kého myšlení.
Nenabízí
žádný
systematický
co předcházelo dosažení nejvyšší pozice ve firemní hierarchii a co bylo jeho
pojmů a nevyžaduje
žádné nudné biflování pouček a zádávným snem.
konů, za to však poskytuje hlubší porozumění ekonomicklidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok
kým silám, Přeji
jimižvám
jsme
zmítáni.
Jakub Zeman
P I STO R I U S & O LŠ A N S K Á
12
Vzdělávání
V dobách krize vystupují do popředí ekonomické a finanční
otázky, které v jiných dobách většinu občanů zajímají
Co se vám vybaví, když se řekne nízkonákladový?
mnohem méně
a k jejichž posouzení je třeba mít alespoň
elementárníV uplynulém
ekonomické
znalosti:
desetiletí
bylo toto adjektivum spojováno především
Kohout
se ptá
Kohouta
4
TÉMA
JSME PARTNERS
Gabriela Kudrnová představuje
obsah seminářů Train the
Trainer pro příští rok
16
SERIÁL
PRO PORADCE
Tomáš Malkus radí, jak na
kvalitní servis
PARTNERS
MEDIA
26
O tom, proč je důležité sledovat
dění na webech Peníze.cz a
Finmag.cz
LITERATURA
30
Pavel Kohout uvádí svou
novou knihu Dramata a frašky
ekonomie
Kariérový
příběh
32
Karel Maroušek popisuje svou
cestu na pozici Partnera
FOTOGALERIE
44
Na fotkách si připomeneme
společenský večer Partners
Soirée a mnohé další
3
TÉMA JSME PARTNERS
Produkty dovedené k dokonalosti
Text:
Jakub Zeman
Karel Maroušek
Oproti jiným poradenským firmám v Česku zastávají Partners zcela unikátní
filozofii, co se pojetí produktového portfolia týče. Prostřednictvím exkluzivních
nízkonákladových produktů naplňujeme své poslání být proklientsky orientovanou
firmou a přinášíme svým klientům dlouhodobě nejlepší řešení na trhu. Produkty
Partners již dnes představují špičku zejména v oblasti životního pojištění a naše
společnost míří dál. Podrobnosti prozradili Partner společnosti a člen produktového
výboru Karel MAROUŠEK a vedoucí analytického oddělení Dušan ŠÍDLO.
„Exkluzivní nízkonákladové produkty
podtrhují proklientskou filozofii naší
firmy. Dlouhodobou snahou Partners je
vrátit finančnímu poradenství důstojnost, která mu náleží. Nízkonákladové
produkty jsou jedním z nástrojů, kterým naše úsilí vedeme k cíli,“ vysvětluje
Karel Maroušek. Idea exkluzivních níz-
4
konákladových produktů spočívá v tom,
že klient Partners jejich prostřednictvím získává něco, co by na trhu běžně
nemohl za stejnou cenu sehnat. „Nižších cen dosahujeme snížením marží
– jak na straně Partners, tak u daného
obchodního partnera. Zatímco v případě naší společnosti se to týká provizí,
v případě obchodního partnera se bavíme o výnosech. U těchto produktů je
měřítkem úspěchu kvantita, tedy počet
klientů, kteří si takový produkt pořídí.
A právě kvantita našim partnerům bohatě kompenzuje menší dílčí zisky,“ dodává Maroušek.
Dušan Šídlo
Produkty, které nás odlišují
První exkluzivní produkt představili Partners již v úvodním roce svého
fungování. Šlo o pojištění Comfort
100P, v y vinuté ve spolupráci s pojišťovnou AXA. Hned trojice poplatků byla tehdy snížena oproti sazbě
za produkt běžně dostupný v pojišťovně. „Po těch bezmála pěti letech mají
mnozí poradci tendenci brát exkluzivní nízkonákladové produkty jako
samozřejmost,“ uvažuje Maroušek.
„Nesmíme ale zapomínat že právě nízkonákladové produkty jsou jedním
z hlavních aspektů, který v ystihuje
odlišnost Partners od ostatních poradenských společností. Naší snahou je
tedy apelovat na samotné poradce, aby
při schůzkách s klienty dokázali podat
pozitiva exk luziv ních produktů se
všemi náležitostmi; nemusí samozřejmě zabíhat do technických detailů, ale
klientovi by měl být zdůrazněn fakt, že
tak výhodné ceny produktu jsme dosáhli právě tím, že jsme si dobrovolně
řekli o menší provize, a ač má produkt
přídomek nízkonákladový, přináší klientovi přidanou hodnotu, kterou by
jinde nezískal.
Když už jsme zmínili výši provizí, rád
bych také zdůraznil, že přestože naše
exkluzivní produkty jsou zpravidla zatíženy nižšími náklady na provize, naši
poradci mají ve většině případů provizi
obdobnou, nebo dokonce vyšší, než jaká
je u našich konkurentů. Tohoto dosahujeme pro poradce výhodnějším přerozdělovacím poměrem centrála : poradci. Jsou
samozřejmě i případy, kdy (hlavně u IŽP)
konkurence láká naše poradce na provize vyšší. Je ale zapotřebí si uvědomit, že
tento náklad je v ceně produktu započítaný, ať už to na první pohled patrné je či,
nikoli. Klient to prostě zaplatí, a jde tedy
o vědomé poškozování svých vlastních
klientů. Naštěstí ale mohu s klidem prohlásit, že toto drtivá většina našich poradců chápe, za což jsem na ně hrdý.
Exkluzivní a „exkluzivní“ není to
samé
Pojem „exkluzivní produkt“ sice prostoupil celým finančním trhem, ale
ne vždy se jedná o exkluzivitu, která
by byla synonymem v ýhodnosti daného produktu pro klienta. „Existuje celá řada společností, které svým
5
u jiných produktů, na třetí kategorii
poplatků se často zapomíná. Leckdy
se ta k stane, že smlouva na pr v ní
pohled v y padá velmi v ýhodně, ale
po určité době třeba v y jde najevo,
že klient investuje pouze do fondů,
které mají management fee 3,5 procenta. Naproti tomu leckterý konkurenční produkt může mít poplatek
pouze 1,5 procenta. Aby bylo možné
produkty relevantně porovnávat, je
třeba toto zohlednit ve v ýpočtu nákladovosti a odečíst od v ýnosu právě ona inkriminovaná dvě procenta.
Mimochodem, často platí, že ten nejv ýhodnější produkt podle žebříčku
analýzy finančních produktů (např.
TA NK) pro klienta v reálu není ten
nejvhodnější.“
Produkt, který klienta provází
celý život
Karel Maroušek na slavnostním
představení pojištění Allianz F1
klientům nabízí exkluzivní produkty.
Bohužel pro klienty se za touto exkluzivitou skrývají vyšší náklady a slovo
exkluzivní tak má spíše až hanlivý význam,“ popisuje analytik Dušan Šídlo. Podle Karla Marouška je možné
tento fenomén dobře demonstrovat
na příkladu uvádění poplatků u běžných produk t ů na trhu. Ty mohou
bý t matoucí nejen pro k lienta, ale
dokonce i pro samotného poradce,
k ter ý chc e pr o du k t y p or ov návat.
„Máme de facto tři kategorie poplatků: fixní poplatky, rizikové poplatky
a poplat k y navá za né na i nve st ič ní složk u smlouv y. Zat ímco pr v ní
dvojici poplat k ů lze velmi snadno
spočítat a porovnat s v ýší poplatků
6
Pod le Dušana Šíd la je poplat ková
st r u k t u r a ex k lu z iv n ích pro du k t ů
Partners zcela transparentní, a poradci si tak mohou v sazebnících jednoduše ověřit eventuální výši management fee. „To je úprava, která je
na první pohled viditelná. Ve druhé
rovině mluvíme o méně viditelných
úpr avách, k teré se ná m p o d a ř i lo
v y jednat s pojišťovnami. Tím mám
na mysli například různé modifikace pojistných podmínek, nebo třeba
loyalt y bonus, na kter ý byla zaměřena jed na z k a mpa ní d iv i ze d ist r ibuce. Dá le př iná šíme k lient ům
speciální připojištění, z těch nejaktuálnějších třeba př ipojištění horních končetin, které jsme připravili
ve spolupráci s pojišťov nou Uniqa.
Máme také rizikové pojištění, které nemá žádné minimální pojistné;
poradci si tedy sami můžou v ybrat
mezi r izikov ý m a investičním po jištěním.“ Hlavní přidanou hodnotou pro klienta je podle Šídla to, že
poradce nesjednává produkty, které
by za normálních podmínek do dvou
let zmizely z nabídky. „Na trhu je to
bohužel zcela běžná praktika a třeba u investičního životního pojištění
tak pojišťovny devalvují vlastní smysl produk tu. Naše ex k luziv ní pro dukty jsou díky ochotě a vstřícnosti obchodních par tner ů prav idelně
upgradovány a klientov i tak budou
sloužit po celý život.“
Vyjednáváme ty nejlepší podmínky
Exk luziv ní produkt y se neomezují
pouze na rámec životního pojištění.
„Vezměme si třeba takovou Partners
hy poték u,“ upozor ňuje Maroušek.
„Dík y našim specif ick ý m podmínk á m o dp ad á nut no s t pr ok a z ov á ní bonit y u celé řady profesí. A to
i u takových klientů, kteří by neměli
šanci v bance získat hypotéku.“ Tím
v ýč e t ú s p ě c hů Pa r t ner s v obl a s t i ex k luziv ních nízkoná k ladov ých
produk t ů zda lek a nekončí. „ S po jišťovnou Allianz jsme momentálně
dokončili exkluzivní produkt, který
pok r y je obla st pojištění majet k u.
Zajímavostí je, že tento produkt nám
smluvně zaručí nejširší pojistné krytí na trhu,“ chlubí se Maroušek.
Během bezmála pěti let své existence Par tners zdokonalili schopnosti
vyjednávání s obchodními partnery.
„ Zatímco v případě historicky pr vní ho ex k lu z iv ní ho produ k t u jsme
v podstatě jen připojili pár doplňků
k běžnému produktu, nyní jsou naše
ná rok y v ý ra z ně v y š ší. Kdy ž jsme
před časem s Allianz v y víjeli investiční životní pojištění F1, měli jsme
přesný seznam požadavků na to, co
by mě l tento pro du k t ob sa hovat.
Partner tak od nás dostal jakési vodítko, jak nastavit produkt, aby byl
konkurenceschopný, a aby navíc klienta zaujal nějak ý m nadstandardním prvkem,“ říká Maroušek. Podle
Dušana Šídla dokonce vstupuje péče
o produktové portfolio do zcela nové
fáze. „Počínaje příštím rokem zřizuje obchodní oddělení novou funkci,
jejíž v ykonavatel bude mít za úkol
sledovat, jak jednotlivé pojišťov ny
plní pojistné události. Cena pojistky je totiž jedna věc, její plnění věc
druhá,“ dodává s tím, že v České republice k této problematice doposud
chybí jakékoliv statistiky.
„V životním pojištění jsme dosáhli
opravdu v ysokého standardu. Proto
se nyní chceme zaměřit i na ostatní
oblasti a postupně i další produkty
dovést k dokonalosti,“ shrnuje Karel
Maroušek. V hledáčku obchodního
oddělení jsou proto nyní především
produkt y z oblasti hy poték, prav idelných investic a pojištění majetku.
Kampaň
s Nestlé
rok poté
Loni v listopadu spustila divize
distribuce pilotní kampaň, pro kterou
se vžil název „Akce Nestlé“. Nyní
přinášíme její vyhodnocení.
„Kampaň s Nestlé nelze hodnotit jinak
než pozitivně,“ říká Petr Borkovec.
„Byla to zajímavá zkušenost a kampaň se ekonomicky všem vyplatila.“
Poradcům kampaň usnadnila přístup
k novým obchodům, ale i k doporučením a další klientele. Partners tak
zároveň podpořili svůj brand. „Z této
akce jsme ale zároveň vyvodili celou
řadu ponaučení. Poradci ve dvou třetinách případů neuváděli zdroj kontaktu
na smlouvách a to je pro nás známkou
toho, že musíme příště zajistit kvalitnější zdroj a nesmíme se spoléhat
na to, že poradci nezapomenou označit
smlouvy. Bohužel toto je zcela zásadní, protože za podobné akce či leady
platí společnost paušální částku při
převzetí leadu či celé databáze právě
s předpokladem, že se investovaná
částka vrátí díky jinému přerozdělení
provizí.“ Podle Petra Borkovce se nyní
divize distribuce soustředí na zajištění
kvalifikovaných tipů – leadů, o nichž
máme detailnější informace než v případě kontaktů získaných kampaní
s Nestlé.
Akce s Nestlé přinesla Partners 1 300
nov ých klientů a 2 000 smluv. „To
odpovídá 59 400 brutto BJ, z nichž
dosud bylo proplaceno 48 100 BJ.
Dostali jsme se tak na celkový obrat
13 500 000 Kč bez následných provizí,“ uvedl Borkovec.
Jakub Zeman
Jakub Zeman
O Akci Nestlé
Kampaň byla navázána na soutěž firmy Nestlé zaměřenou na spotřebite le tyčinek Koko, Margot a Banány v čokoládě. Soutěž probíhala na přelo mu listopadu a prosince 2010. Hlavní výhrou byla rekonstrukce bytu v ceně
200 000 Kč. Spojili jsme se tak s akcí, která sice pochází z oblasti spotřebního zboží, ale s ohledem na zaměření soutěže (řešení bydlení) jsme se rámcově drželi náplně svého byznysu. Primární cílovou skupinou byly ženy ve věku
25 až 45 let, které žijí aktivním životem a rády pečují o svou rodinu. Kampaň
s Nestlé měla za cíl získat pro poradce Partners nové kontakty na potenciální
klienty. Byla to zatěžkávací zkouška pro naše call centrum: od Nestlé získalo call centrum každý týden přes pět tisíc telefonních čísel. Ty obvolávalo
ve spolupráci s velkým externím call centrem. Účastníkům soutěže byla jako
bonus nabízena možnost schůzky s finančním poradcem Partners.
Vyhodnocení kampaně s Nestlé v číslech:
Jednorázová částka pro zapojení do akce: 750 000 Kč
Externí call centrum ARKO: 209 000 Kč
Externí call centrum QUALIT Y BRANDS: Plus naše call centrum na danou akci: odhadem 1 432 000 Kč
150 000 Kč
CELKEM NÁKLADY 2 600 000 Kč
CELKEM V ÝNOSY CENTRÁLY 4 100 000 Kč
Z ISK : 1 500 000 Kč + následné provize ze 600 pojis tek ,
300 pravidelných investic, 150 jednorázových investic a 200
neživotních pojištění
7
Neoficiální zpráv y v roce 2010 nabyly reálných obrysů a finančněporadenské společnosti se s kontrolory
České národní bank y setkaly t váří v tvář. Pro mnohé z nich to byla
překvapivá novinka, vnímaná možná spíše v tom negativ ním smyslu
slova. Teď v závěru roku 2011, kdy
pr v ních obr ysů nabý vají i v ýsledky kontrol, se dá říci, že pro další
rozvoj a kultivaci finančněporadenského trhu to byla věc veskrze pozitivní.
Kontrola České
národní banky
u zprostředkovatelů
Česká národní banka jako jednotný orgán dohledu
na finančním trhu zahájila v roce 2010 první státní
kontroly u zprostředkovatelů finančních produktů,
respektive na centrálách finančněporadenských
firem. Ačkoliv se o těchto kontrolních „návštěvách“
v kuloárech neoficiálně mluvilo již pár měsíců, nikdo
si přímo nepřipustil, že k tomu skutečně dojde.
Dohled ČNB se totiž primárně zaměřoval na klasické
finanční ústavy. Zprostředkovatelé vzhledem ke svému
množství donedávna kontrolám ČNB unikali.
8
Pro společnost Partners znamenala,
že její snaha není marná a její přání, která na finančněporadenském
trhu byla a jsou často vnímána jako
nesmyslná, protiobchodní a předčasná, se mohou v yplnit. A také že
představ y dohledov ých orgánů se
s představami Par tners př íliš nerozcházejí.
Př i kont rolách na místě má Č N B
za úkol zjistit, zda f inanční instituce v ykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy, tedy dle
jed not liv ých sek torov ých zá konů
v oblast i invest ičních, pojistných
produktů, penzijního př ipojištění
a dalších. Samozřejmě nejdetailnější a nejstriktnější je v tomto úprava investičních produktů, která jde
v mnohém za rámec běžné obchodní
praxe a zvyklostí.
a automatizovaná kontrola doplněná o namátkovou osobní kontrolu
má v m nož st v í t i síc ů f i na nčn ích
poradců, desetitisíců klientů a stat i s í c ů u z a v ř e n ý c h s m lu v n a d ě j i
na úspěch.
Ta kov ý v n it ř n í kont rol n í s y stém
však stojí nemalé peníze na technologiích a pracov ní síle, a př ijatá opatření navíc mohou, pokud se
vhod ně nena stav í, působit prot iobchod ně. Proto řada společností odmítá takov ý systém zavést, ač
si jsou vědomy sv ých pov inností.
Těmto pra k t ik á m je vša k d le po sledních kroků ČNB konec a společnosti s takov ým přístupem mohou
v lepším př ípadě očekávat tučnou
pokutu, v horším i odebrání licence, tedy oprávnění k výkonu činnosti. Odebrání licence je sice mezním
krokem, ale pokud společnost tímto způsobem f lagrantně por ušuje
předpisy, je takov ý krok opodstatněný.
„Až Česká národní banka
začne prvním subjektům
z řad zprostředkovatelů
odebírat licence, teprve
tehdy se ukáže, že snaha
Partners nebyla zbytečným
a protiobchodním krokem.“
I kontrolní systém musí projít kontrolou
ČNB se přirozeně zaměřuje na problematické oblasti, a to na způsob
jednání se zá k a zníkem, s velk ý m
důrazem na řádnou a úplnou informační pov innost, a dá le na kontrolní systém, kterým sama centrála
kontroluje své finanční poradce.
Na st av it kont rol n í mecha n i smu s
u strukturálních firem, „pod kterými“ na území celého státu působí tisíce finančních poradců, je nelehký
úkol a v rámci kontrol se zjistilo, že
mnohé finančněporadenské společnosti – Partners patří mezi výjimky
– o takovém kontrolním mechanismu nemají vůbec tušení. Často kontrolní systém existuje pouze na papíře v rámci pov inných v nitř ních
předpisů, ale reálně kontrolu nikdo
nev ykonává. Přičemž jedině plošná
Partners jsou o dva kroky napřed
Je nutno poznamenat, že i společnost Par tners měla v protokolu ze
s t át n í kont r oly ř adu dop or uč en í
k nápravě, avšak ve většině případů
se jednalo o individuální nedostatky nesystémového charakteru, takže
naším úkolem bylo jen v někter ých
jednot livostech ještě pouprav it či
precizovat náš stávající systém. Pro
jiné společnosti však kontrola ČNB
znamená kontrolní systém v y tvořit
a zavést v praxi. Společnost Partners
již má tuto fázi za sebou. A ž Česká
národní banka začne pr v ním subjektům z řad zprostředkovatelů odebírat licence, teprve tehdy se ukáže,
že snaha Partners nebyla zbytečným
a protiobchodním krokem.
Tento aspekt a důsledek je však pro
pochopení a odůvodnění vnitřního
kontrolního systému zcela zásadní.
Bez něj je jen velmi obtížné vysvětlit obchodníkům při jejich náročné
každodenní práci, že se mají podřídit dalším kontrolním mechanismům z centrály, že mají k lientům
podávat spoust y rozličných informací, které jsou ne vždy pro klienta užitečné a pochopitelné. Dosud
mohli poradci argumentovat tím,
že je snad zbytečné, abychom sami
na sebe pletli bič kontrol a zv yšování odbornosti, když v jiných společnostech se to tak nedělá. Není
sice úplně relevantní argumentovat
ve firmě, která se zavazuje dělat finanční poradenství jinak, tím, jak
to dělají u konkurence, ale teď se
každopádně ukazuje, jak prozíravé
bylo včasné nastavení těchto mechanismů i vzhledem ke stále zpřísňované reg ulaci. Ny ní je věc nad
slunce jasnější: kdo nebude dodržovat pravidla, dostane pokutu nebo
jde z byznysu. Partners mají v ýhodu, že už pravidla dodržovat umějí.
Jak je to s investicemi?
Další důležitou skutečností, která
stojí za připomenutí a za úvahu, je
fa k t, že leg islat iva se v souč asné
podobě zaměřuje pouze na stanovení veřejnoprávních prav idel pro
poskytování služeb, avšak tato prav idla nemají dopad dna konkrétní
soukromopráv ní vztah zprostředkovatele a klienta, potažmo poskytovatele produktu a klienta.
Legislativa se v současné době spokojila pouze s obecný mi prav idly.
Primárně je zaměřena na plnění informační povinnosti, jednání zprostředkovatele musí být v nejlepším
zájmu zákazníka a zprostředkovatel
nesmí upřednostnit svůj zájem nad
zájmem klienta. Žádná pravidla až
na předpisy pro službu investičního poradenství však nestanoví požadavky na správné nastavení klientova por tfolia z r ůzných dr uhů
f inančních nástrojů či neuk ládají
posuzovat ind iv iduá lní vhod nost
produktu pro konkrétního klienta,
tedy nesta nov í žád né zásady pro
posk y tování f inančního poradenství v užším slova smyslu. Pravidla
se tak přesouvají až do roviny zprostředkování konkrétního produktu,
kter ý je v ýsledkem předchozí rady
či doporučení ve vztahu k tomuto
produktu.
Informujte, jinak budou sankce!
ČNB tak může udělit sankci za porušení například informační povinnosti při zprostředkování produktu,
avšak nemůže zasáhnout do konkrétního soukromoprávního vztahu, tedy přinutit zprostředkovatele
k náhradě škody, kterou k lientov i
sv ým špatným jednáním způsobil.
Takovéto náhrady škody se k lient
může domáhat pouze v příslušném
soudním řízení či v určitých oblastech finančního trhu, nově také u finančního arbitra.
Jak jsem již naznačil v ýše, určitou
od lišnost í je posk y tová ní slu ž by
i nve st iční ho poradenst v í, kde je
požadavkem kladeným na investičního poradce posoudit individuální
vhodnost produktu pro klienta. Tam
ovšem také nemá ČNB možnost uložit investičnímu poradci náhradu
škody, kterou způsobil klientovi, ale
tato přesnější zákonná úprava dává
k l ientov i v íc e práv v př ípad ném
soudním řízení. O službě investičního poradenství, kterou začne společnost Partners poskytovat v příštím roce, si řekneme více v jarním
čísle JsmePartners.
Na otázku, jakým způsobem pokračovat dál, musím odpovědět, že tím
nejlepším krokem do budoucna je
v yužít náskoku, který máme, vážit
si práce na kultivaci finančněporadenského trhu a nebát se prosazovat
opatření, která mohou být vnímána
negativ ně, protože cesta za úspěchem není snadná.
Vít Mikolášek
9
kolů je ve FiPu, a pokud máte dobře
v y plněné údaje o klientov i, velkou
spoustu údajů vyplní FiP za vás. Výsledkem je pak pdf, které jen stačí
vytisknout, nechat klienta podepsat
a vše je hotovo.
Protokoly jsou ve FiPu již něja k ý
čas a dostali jsme poměrně hodně
zpětných vazeb na téma, že povinných položek v protokolu je zbytečně mnoho a že by bylo dobré trochu
povolit – aby šlo protokol v y tisknout poloprázdný a vyplňovat ručně
s klientem. Vaše přání je nám rozkazem, cca půlku každého protokolu
lze nechat prázdnou.
Pokud se i tak v ysky tne nějaký extrémní případ, kdy není elektronick ý protokol k dispozici, je snadná
pomoc, stačí v tašce nosit záložní
papírov ý protokol, k ter ý lze ja ko
před tím koupit ze skladu přes Prometea.
Podzim ve FiPu?
Vůbec ne, FiP zažívá
stále jaro!
Zdál se mi sen. V tom snu jsem byl naprosto šťastný.
V tom snu byli všichni uživatelé FiPu spokojení
a nadšení a hlavně se aktivně zajímali o novinky
v systému, zkoušeli sami od sebe nové věci a jejich
reakcí na ně bylo jen užaslé „óch“ a „ách“.
Ale dost legrace a snění. Dobu sladké nevědomosti a naiv it y už mám
bohužel, či bohudík již dávno za sebou, a tudíž je mi naprosto jasné,
že běžný uživatel FiPu má v hlavě
úplně jiné věci než FiP. Protože to
ale dneska bez FiPu tak nějak nejde, pro usnadnění orientace jsem
si dovolil v ybrat pár nejnovějších
a/nebo nejzajímavějších věcí a popsat je na řádcích níže.
Zabezpečení životního standardu
O nástroji Zabezpečení životního
10
standardu již bylo napsáno a namluveno hodně, přesto mi to nedá
a t u h le sk vě lou vě c pr o s tě z m í nit musím. Popis ná st roje by byl
na hodně dlouhé pov ídání, zájemce tedy od k á ž u na v ysí lá ní Pet ra
Borkovce v naší webové Par tners
T V na toto téma, které si lze pustit
i z off-line archivu.
Zjištění potřeb a Investiční dotazník
Pokud vás nebaví ty to tzv. „povinné“ protokoly v yplňovat ručně, nemusíte. Elektronická podoba proto-
Navrhované portfolio
Nav rhova né por t fol io je ná st roj,
kter ý je FiPu již poměrně dlouho,
nicméně bohužel je stále ještě v yužíván v ýrazně méně, než by si zaslou ž il. Pov ídání o Nav rhovaném
p or t fol iu op ě t o d budu o d k a z em
na v ysílání Par tners T V, které tomuto nástroji bylo věnováno, dozvíte se tam, k čemu to je dobré, vazby
na eSL v Prometeu, Zjištění potřeb
a Investiční dotazník atd.
ale naskenovaná analýza a evidovaný souhlas klienta jsou od listopadu nutnou podmínkou pro v ý platu
provize za smlouvy daného klienta.
Sirotci a eskalace řešení opuštěné
analýzy
Boj proti „sirotkům“, tedy analýzám
bez a k t iv ní ho poradce, je ta kov ý
věčný a nikdy nekončí konf likt. Přesto se FiP stále nevzdává a nasazuje
do hry dalšího pěšce.
Po v y t voření ná st roje k hromadnému přesunu analýz ukončených
poradc ů (v i z Ná st roje – A na lý z y
ukončených poradců) přichází nyní
na řadu nástroj „komunikační masáže“. Po ukončení poradce je jeho
nejbližší manažer e-mailem upozorněn na to, že v systému po něm existují opuštěné analýzy. Pokud do 14
d nů nen í a na lý z a př i ř a z ena , jde
tento e-mail manažerovi znovu, ale
tentokrát je touto zprávou obšťastněn i další manažer v pořadí. Pokud
ani poté do 14 dnů nejsou sirotci
přiřazeni, je na dané analýzy pohlíženo jako na analýzy klientů, které
nikdo nechce a mohou být přiřazeny jinému poradci jako „příležitost“
k získání klientů a servisu.
Zákuseček na závěr – méně klikání!
Pokud bych měl spočítat, kolik na fip@
partners.cz chodí mailů se stížnostmi,
že ve FiPu je nutné příliš klikat, nestačily by mně na to nejen moje ruce, ale
ani ruce všech ajťáků a možná ani ruce
všech kolegyň na back office.
Proto – radujme se, veselme se – při
zadání nové analýzy můžete rovnou
určit, které cíle se mají v analýze řešit
a toto stručné ano/ne není nutné vyklikávat pro každý cíl zvlášť. Ušetřeno
až 9 × 3 = 27 kliků! Dále, při vlastní
editaci položek cíle, pokud chcete uložit stávající cíl a přepnout se na jiný,
stačí kliknout na ikonku stránky a formulář se vám sám uloží. Ušetřen jeden klik při každé editaci! A problém
z nejpalčivějších – klikání na záložkách editace údajů klienta. Opět, není
nutné explicitně klikat na „uložit“,
ale stačí přepnout se na jinou záložku a formulář se vám sám „zvaliduje“
a uloží. Další ušetřený klik!
Ehm, začátkem jsem říkal „konec legrace“, ale nějak mi to v předchozím
odstavci nev yšlo. Nicméně přes poněkud nevážný tón považuju zefektivnění práce s FiPem za velmi důležité
a to, že se tak děje na základě vašich
připomínek, je ještě lepší.
Takže, díky za vaše podněty, posílejte je dál. Ačkoli se může stát, že ne
na všechny maily odpovíme, rozhodně
si každý přečteme. Koneckonců je to
váš systém a my ho velmi rádi pro vás
uděláme lepší a radostnější.
Petr Bartoš
Chcete se o novinkách ve
FiPu dozvědět ještě víc?
Pak si pusťte záznam vysílání
Partners web TV. V prvním díle
s vámi Petr Borkovec rozebere
tvorbu finančního plánu na
zabezpečení životního standardu
ve FiPu:
http://www.jsmepartners.cz/cs/
jsme-partners/o-partners/web-tvpetr-borkovec/
Ve druhém díle vám Petr Bartoš
představí nástroje FiPu pro tvorbu
klientských portfolií:
http://www.jsmepartners.cz/
cs/jsme-partners/web-tv/
vysilani-partners-web-tv-s-petrembartosem/
Skeny analýz
Přehlédnout skutečnost, že již pár
měsíců je nutné posílat na centrálu
analý z y k v ůli naskenování a souhlasu se zpracováním osobních údajů, to by dalo opravdu hodně práce. Nicméně podle ohlasů na fip@
partners.cz je naopak velmi snadné
přehlédnout, kde lze vlastně skeny
a na lý z najít. Pok ud tedy h led áte
svoje skeny nebo si chcete ověř it,
ke kter ým klientům máte spárovaný souhlas se zpracováním osobních
údajů, není nic snadnějšího, než si
na analýze vyvolat kontextové menu
(klik pravou myší) a zvolit „Skeny
analýzy“.
U každé nové analýzy věnujte této
stránce pozornost a pohlídejte si, že
je vše v pořádku zpracováno. Nejen
že tím splníte zákonnou povinnost
archivovat záznam jednání se zákazníkem (dle terminologie ČNB),
11
Train the Trainer 2012
Svatava Petrovičová patří mezi přední experty
na vzdělávání ve finančním poradenství. Coby školitelka
a manažerka působí v branži již přes deset let.
Libor Vilím je nezkrotně inovativní pragmatik
na cestě za stále lepšími výsledky vzdělávání,
orientuje se především na konzultace a koučován zde chybí na konci í u koučování.
Tento článek se týká jednoho ze základních pilířů filozofie Partners, kterým je
vzdělávání. Těmito řádky vám chci přiblížit změny a jejich smysl v nastavení a
obsahu seminářů TTT pro rok 2012. Považuji za velmi důležité vás o těchto krocích
informovat, protože TTT semináře jsou tu pro vás a vzdělávání vašich lidí.
V příštím roce se můžete těšit na šestici zcela nových seminářů v podání
externích školitelů. Tato témata byla
připravena tak, abyste návyky a dovednosti z nich získané, mohli v yužít v rámci všech oblastí vaší práce,
ať už při vedení týmu, vedení porad,
přijímacích rozhovorů, vedení osobních rozhovorů, při práci s klienty, či
při budování týmu Prvním z externích školitelů je vám již dobře známý
Robert Stuchlík z Origami. Robert
12
Stuchlík povede semináře na dvě nová
témata, „Zakázané“ přesvědčovací triky aneb úvod do NLP a 100% Pure and
Fresh Training.
„ Zakázané“ přesvědčovací trik y
aneb úvod do NLP
Neurolingvistické programování je
košík plný šťavnatých technik, kterými můžeme pevně držet kormidlo
náboru, motivace, prodeje, vyjednávání. Zní vám to dobře? Chcete to vidět na vlastní oči? Tento seminář vás
naučí, jak lehce a nenápadně s novými technikami motivovat druhé lidi
a pomáhat jim k úspěchu. Sami uvidíte, že je snadné používat nenápadné
způsoby motivace druhých lidí. Díky
semináři si pečlivě vyzkoušíte deset
nejdůležitějších technik, zapíšete si je
a úspěšně je budete používat při prodeji, náboru, vedení spolupracovníků,
v novém
Michal Holík se od roku 2007 věnuje výhradně
lektorské činnosti a za tu dobu vedl stovky seminářů
zaměřených na rozvoj a řízení osobnosti, komunikační
strategie, efektivní vedení týmů a rozvoj klíčových
vztahů. Řídí se heslem „Školím to, co sám dělám“,
a proto jsou jeho semináře velice osobité, plné
opravdových zkušeností a praktických tréninků.
ale i při sebekoučování. Prostě triky,
které vás ve škole nikdo nenaučil.
100% Pure and Fresh Training
Ochutnáte posilující sílu čistého tréninku. Pouze modelové situace, kamera a zpětné vazby. Minimum teorie.
Maximum vitálního tréninku. Na každého se dostane. Každý získá zpětnou
vazbu. Každý se posune vpřed.
Další dvě témata, navazující na sebe,
budou vedena Liborem Vilímem z Trenink Vilim. Vzhledem k tomu, že trénink je nejrychlejší a nejefektivnější
forma rozvoje i trenérských dovedností, připravili jsme pro vás dvoudílný Trénink trenérů – systém přípravy
a realizace tréninku, kde se v průběhu
čtyř dnů (dva moduly po dvou dnech)
zdokonalíte a postupně si osvojíte základní trenérské nástroje.
Text:
Gabriela Kudrnová
Robert Stuchlík je lektor a transformační kouč.
Zaměřuje se na oblast aplikované psychologie a rozvoj
osobnostního potenciálu klientů. Mezi jeho oblíbené
tréninkové moduly patří komunikační dovednosti
(zvládání konfliktů), péče o zákazníky (prodej), jednání
s různými typy zákazníků (typologie), prezentační
dovednosti, zvládání stresu, emoční management,
koučování, trénink trenérů.
Systém přípravy obsahu a metod
realizace tréninku v souladu s očekáváním účastníků a následných
výsledků
Z pr v n í ho t r é n i n k u s i o d ne s e t e
schopnost připravit nastavení pozitivního učebního prostředí – otvírače tréninku, schopnost připravit prezentaci modulu a jeho témat tak, aby
to účastníci „koupili“, tipy na nejlepší
písemné materiály ke změně motivace, znalostí, dovedností, schopnost
převést písemné materiály na prezentaci – na f lip chart a dataprojektor Tipy na zlepšení práce s vizuální
technikou. Naučíte se připravit důvěryhodnou prezentaci s nízkou mírou
par ticipace účastníků, porozumíte
systému vedení dynamických workshopů a budete se moci připravit se
na moderaci s vysokou mírou participace účastníků.
Systém realizace praktického tréninku vedoucí k rozvoji kompetencí
a návyků
Z druhého tréninku si odnesete přehled nejlepších zkušeností účastníků
při zavádění poznatků z prvního tréninku do praxe. Získáte schopnost používat případové studie vlastní i připravené účastníky, schopnost užívat
zážitkových vzdělávacích metod, jako
jsou ukázky a hraní rolí,
i umění předat konstruktivní zpětnou vazbu. Naučíte se zvládat náročné účastníky, neočekávané situace
a vlastní stres a ve výsledku budete
moci vést zábavný drilový trénink zaměřený na odstranění bariér.
S novým tématem přichází i Michal
Holík, který povede seminář s názvem
Mezilidská efektivita – síla důvěry.
13
Novinky v tématech školených
manažery a řediteli ze sítě
V příštím roce se budou realizovat tyto semináře:
vedení týmu + DRF
•N+ epřímé
callparty
•Přijímací pohovory
echniky motivace a nastavení
•Tna podnikání
•Nástroje rozvoje týmu
•Situační vedení
podnikat v Partners (v čem
•Pseročodlišujeme
od konkurence)
Gabriela Kudrnová má v Partners na starost
projekty vzdělávání
Mezilidská efektivita – síla důvěry
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s klíčovými
principy mezilidské efektivity a pomoci jim formou tréninků a vytvořených nástrojů být úspěšnější při práci s lidmi
a v klíčových vztazích. A to jak v pracovním, tak i osobním
životě, v roli finančních poradců nebo při vedení týmů spolupracovníků v roli manažera nebo ředitele.
Z nového semináře si například odnesete tyto dovednosti:
Co to je přístup výhra-výhra a jak si ho osvojit? Jak vytvářet pracovní prostředí výhra-výhra? Jak efektivně komunikovat vlastní myšlenky a zájmy?
Seminářem na téma výběrové interview metodou BEI (behaviorální interview) při výběru nového spolupracovníka
vás provede Svatava Petrovičová.
Výběrové interview metodou BEI (behaviorální interview) při výběru nového spolupracovníka
Jde o strukturovanou formu rozhovoru, která se zaměřuje
na zjišťování informací o chování (behavior) člověka v minulosti a která vychází z prokázaného faktu, že nejlepším
ukazatelem budoucího chování a výkonu na pracovní pozici
je jeho chování v obdobných situacích v minulosti. Při vedení rozhovoru metodou behaviorálního interview se eliminuje možnost účastníka se na rozhovor předem připravit
a manažer získává vysoce hodnotné informace o reaktivitě,
pracovních návycích, způsobu myšlení a hodnotovém žebříčku případného nového spolupracovníka.
14
V roce 2012 se těchto témat ujmou školitelé, kteří jsou na vám bližších pozicích M3
a D1. Naplňujeme tak jeden z požadavků
často uváděný ve vašich zpětných vazbách.
Věříme, že i tato změna pomůže k tomu,
abyste dokázali lépe vstřebat předávané
informace, a díky tomu je mohli efektivně
využít v praxi.
Do konce roku navíc vytvoříme materiál, který
bude popisovat všechna témata (od externistů
i od školitelů ze sítě). V tomto materiálu naleznete
informace, o čem jednotlivé semináře jsou, proč
byste se jich měli účastnit, co vám účast na daném
semináři přinese, jaké dovednosti získáte a v čem
vás tento seminář posune dále. Součástí materiálu
je i časový harmonogram semináře a také informace o školitelích, kteří tyto semináře povedou.
Tento materiál bude pro vás k dispozici
v Prometeu v sekci Akademie finančního
vzdělávání/TTT akademie a v okamžiku,
kdy bude zveřejněn, budete vyrozuměni
mailem.
Těmito všemi změnami reagujeme na vaše zpětné
vazby z roku 2010 a 2011. Snažíme se vám vyjít
vstříc a dát vám to, co chcete a potřebujete.
Věřím, že všechny tyto změny, které jsme pro vás
připravili, budou ku prospěchu věci, pomohou přiblížit vám obsah a přínos seminářů a že dovednosti
a informace, které z nich získáte, pomohou vašemu růstu a úspěšnému budování kariéry.
15
SERIÁL PRO PORADCE
kou nejúspěšnějších poradců Partners,
co se týče obratu u klientů starších než
jeden rok. A jak by vlastně měl ideální
servis v jeho podání probíhat?
Fáze první, rekapitulace stávajícího
portfolia
Servis probíhá tak, že s klientem nejprve zhodnotíme a zrekapitulujeme
nastavení stávajícího portfolia. Souběžně s tím ověř uji u obchodních
partnerů v Prometeu, zda v pořádku
odcházejí platby. V průběhu schůzky
zjišťuji také aktuální hodnotu majetku na smlouvách, a především se dotazuji klienta, zda má nějaký požadavek
nebo problém, který by se mnou rád
řešil. Pokud ano, řešíme prioritně jeho
otázky; později přistoupíme k tomu,
co jsem si pro danou servisní schůzku
připravil já.
Servis s Tomášem Malkusem
Podstata finančního poradenství je založena na dlouhodobém vztahu klienta
a poradce. Právě kvalitním a pravidelným servisem naplňují Partners své poslání
dělat „finanční poradenství jinak“. Zásady pro úspěšné absolvování servisních
schůzek nám představil čerstvě povýšený Team manager Tomáš MALKUS.
Nezbytnost pravidelného servisu dokládá heslem: „Pokud to neuděláte vy, udělá to
za vás někdo jiný.“
16
„Okamžik, zrovna mi volá Olga Sommerová,“ omlouvá se Tomáš Malkus
během našeho rozhovoru. Tato dokumentaristka patří do široké klientské
zák ladny, kterou si Tomáš Malkus
vybudoval z velké části přirozenými
doporučeními. Razí totiž tezi, že vztah
mezi klientem a poradcem má mít kromě obchodního rámce i lidský přesah
a že jedině tak lze dosáhnout opravdu
kvalitního a pro obě strany efektivního servisu. Není bez zajímavosti, že
v uplynulých třech kvartálech se Tomáš Malkus umístil mezi první desít-
Efektivně využívám kampaně, které
připravuje divize distribuce. Díky servisním kampaním se ozvu mnohem
většímu množství klientů. A to i těm,
které bych jinak nebyl schopen obsáhnout. Jsou to hlavně klienti, kteří jsou
ve FiPu zařazeni do kategorie C (klienti, o které se stará centrála). Servisní
kampaně oceňuji zejména v tom, že
jsou velmi proklientsky nastavené a že
klient v nich na první pohled postřehne přidanou hodnotu. Tím pádem je
pro mě mnohem jednodušší z těchto
servisů vytěžit po obchodní stránce
maximum. Ideální je servisní schůzka, na které můžete klientovi nabídnout nějaký zisk: finanční prostředky nad rámec stávajících smluv. Platí
pravidlo, že klienti nejvíce slyší na to,
že něco dostanou. Musí mít ze servisní
schůzky pocit užitku a poradce klientovi rozhodně nemůže pouze stroze
oznámit, že bude mít novou smlouvu.
Ze současných nástrojů se jako ideální motivační element jeví například
Aegon loyalty bonus, bringer bonus,
převody penzijních fondů či úprav y
majetkových pojištění.
Nezapomínejte na pravidelný kontakt
K lienty s nabídkou ser visu oslovuji převážně sám. Opačně je to pouze
v případech, kdy klient čelí nějakému
akutnímu problému. V rámci servisu
se ale snažím udržovat se svými klienty pravidelný kontakt. V praxi to
znamená najít si čas minimálně jednou za půl roku a klienta oslovit, zda
je vše v pořádku a zda vše běží tak,
jak má. Svému týmu doporučuji být
v tomto časovém intervalu s klientem
v kontaktu nejen z důvodu navázání osobního vztahu, ale také aby bylo
se eliminovalo riziko, že klient začne
spolupracovat s někým jiným.
Osobně mám to štěstí, že si dokážu
„Nezapomínejte, že vztah
s klientem se nemůže
odvíjet pouze v rovině čistě
obchodní. Čím lidštější
tvář klientovi ukážete, tím
více vám bude důvěřovat.
I z toho důvodu není
mezi neformální částí
a obchodní částí hovoru
s klientem daná žádná
striktní hranice.“
zapamatovat charakteristiky každého
klienta hned po první schůzce. Leckdy
ale není v lidských silách si pamatovat všechno a tehdy přichází ke slovu
servisní deník ve FiPu. Je také velmi důležité dělat si přesné záznamy
o proběhlých telefonátech nebo o mailové komunikaci s klientem, aby nedošlo k tomu, že budete jednoho klienta
oslovovat dvakrát v té samé záležitosti.
Nezapomínejte, že vztah s klientem se
nemůže odvíjet pouze v rovině čistě
obchodní. Čím lidštější tvář klientovi
ukážete, tím více vám bude důvěřovat.
I z toho důvodu není mezi neformální
částí a obchodní částí hovoru s klientem daná žádná striktní hranice.
Mám několik dlouholetých klientů,
kteří se mnou nekomunikují, a přitom k tomu nemají důvod (jinými slovy smlouvy jsou aktivní a pravidelně
placené). Jak postupovat v tomto případě? Já osobně předávám kontakty
na tyto klienty svým spolupracovníkům. Výhody jsou nasnadě: pokud se
jim podaří klienta kontaktovat, mohou
tak relativně snadno a rychle rozjet
a navázat nový vztah.
Kvalitní analýza je základ
Základem všeho je kvalitní finanční
analýza. S potěšením mohu říci, že
17
dnes máme finanční analýzu dovedenou do naprosté dokonalosti. Problém je v tom, že někteří nováčci mají
tendenci zaběhnutou rutinu spojenou
s finanční analýzou měnit. Jenže manuálu, který sepsal Zbyněk Mátl, by se
měl každý poradce bez výjimky držet.
Finanční poradce jako lékař
Právě poctivému v y pracovávání finančních analýz a lidskému přístupu
ke klientům vděčím za úspěch, jakého
jsem v oblasti poskytování servisu dosáhl. Po letech tvrdé dřiny se mi tak
dostalo té satisfakce, že dnes již nevolám já lidem, ale oni mně. Finanční
poradenství není o tom, že si vezmete
oblek a tváříte se důležitě. Tím klienta neohromíte. Finanční poradce je
v tomto ohledu něco jako lékař. Pokud
jste dobrý, lidé si vás budou přirozeně
doporučovat. A servis o vašich kvalitách vypovídá mnohé.
Každý klient v yžaduje jiný přístup.
V rámci finanční analýzy a následného
poradenství se klienta opakovaně ptám
na jeho názor, co se týče četnosti našich pravidelných schůzek. Vše záleží
i na tom, jak má klient nastavené portfolio a co dané portfolio obsahuje. Ačkoliv je přístup k servisu z pozice Team
managera a Consultanta rozdílný, obecně platí, že u solidní klientské základny
může značnou část vašeho měsíčního
výkonu tvořit právě servis. Mimochodem, servis nemusí vždy sloužit jen
k novému obchodu, ale měl by také fungovat jako zdroj dalších kontaktů na potenciální klienty a spolupracovníky.
Desatero pro kvalitní servis
1 Úspěch se odvíjí od kvalitní finanční analýzy.
2 Z
apamatujte si základní charakteristiky každého klienta; usnadní vám to
komunikaci.
3 S
klienty udržujte pravidelný kontakt - oslov te je alespoň jednou za půl
roku.
4 N
ezapomínejte na zásady telefonování – snažte se včas rozpoznat, zda
je klient příznivě naladěn a zda je ochoten se bavit o obchodních záležitostech.
5 V
komunikaci s klienty rozumně zvolte kompromis mezi obchodním a neformálním rozhovorem.
6 N ezapomeňte, že důvěru klienta získáte především lidským přístupem.
7 K
lienta před servisní schůzkou motivujte produkty s přidanou hodnotou;
klient musí odcházet ze servisu s dobrým pocitem, že získal něco navíc.
Partners investiční společnost, a. s., byla založena 28. dubna 2011 a od tohoto
data nabízí dva podílové fondy, které poskytují investorům možnost vysoce
diverzifikované investice. Nyní Partners přicházejí na trh s třetím fondem –
tentokrát s konzervativní investiční strategií.
8 O
realizovaných servisních schůzkách si veďte pečlivou agendu. K tomuto
účelu vám poslouží třeba servisní deník ve FiPu.
9 N
ezapomeňte, že ser visní schůzkou můžete od klienta získat také nové
kontakty.
10 P
okud klient nejeví zájem o servisní schůzku a ignoruje vaše telefonáty,
předejte kontakt některému ze svých podřízených – mohou tak relativně
snadno a rychle navázat nový vztah.
Jak komunikovat s klientem při nabídce servisu
„Dobrý den, tady XY, neruším váš? Máte na mne chvilku?“
(Zeptat se, zda klienta nerušíte, je zásadou slušnosti. Návody na telefonování
tuto pasáž z nepochopitelných důvodů vynechávají. Musíte sami psychologicky posoudit, v jakém je klient rozpoložení.)
„Mám pro vás něco zajímavého, co by vám mohlo v ydělat velké peníze.
Rozhodnutí je ale na vás, proto vám chci navrhnout krátkou schůzku, kde
bych vám objasnil detaily.“
(Klient se zpravidla zeptá, o jaký produkt se jedná.)
„Momentálně máme speciální akci na XY…“ (Dosaďte libovolný produkt.)
(Nyní následuje ze strany klienta dotaz, kolik s tímto produktem může ušetřit
nebo vydělat.)
„Přesná čísla vám z hlavy neřeknu, proto bych se s vámi rád sešel a probral s vámi detaily.“
(V této fázi se vám podařilo vzbudit zájem a klient už obvykle neřekne ne.)
Tomáš Malkus, Jakub Zeman
Efektivní servis s FiPem
N á s t r oj e C R M (c u s to m e r r e l a t i o n s h ip m a n a g e m e n t)
ve F i P u p o m á h a j í n av y š ova t va š e o b c h o d y a c ho di t
za správnými klienty ve správný čas. Základem CRM je
možnost jednotné, jednoduché a efektivní evidence veškerých základních osobních a kontaktních údajů. Dalším prvkem našeho CRM je možnost evidence všech částí analýzy: majetku, bilance, cílů a zejména i stávajícího finančního
portfolia, které nebylo realizováno přes Partners. Pokro čilejším nástrojem je sledování ser visů a zejména deník
klienta, ve kterém si můžete evidovat veškerou svou ko munikaci s klientem a sledovat také komunikaci s daným
klientem přes další kanály, jako je call centrum, pobočkoví
poradci, či mailové a jiné kampaně.
18
Partners Universe 6:
novinka ve vesmíru fondů
Užitečným nástrojem je komplexní organizátor upomínek
na důležité události týkající se spolupráce s klientem. Díky
němu se dozvíte o událostech, které mohou vést k dalšímu
obchodu. Včas se dozvíte o končící fixaci hypotéky, která
mohla, ale také nemusela být realizována vaším prostřednictvím, včas se dozvíte o konci stavebního spoření či výročí smlouvy, u které jste domluveni na navýšení. Na každou událost si můžete nejen nastavit upomínku mailem či
na úvodní stránku FiPu, ale můžete ji i umístit do FiPového
kalendáře.
Petr Borkovec
Fond Par tners Universe 10 představuje v y vážené portfolio a Partners Universe 13 je urč en dy nam ic k ý m i nve s tor ů m. Oba fondy
v současné době investují přede vším do podílov ých listů okolo 20
různých investičních společností,
včetně ta kov ých, jejichž produkt y si k lient v České republice nemůže běžně koupit. Během velmi
k r át ké doby e x i s tenc e fondů s e
ny n í ú s p ě šně bl í ž í me k h r a n ic i
200 milionů Kč pod správou. Fond
Partners Universe 10 měl k 10. listopadu 2011 objem majet k u pod
správou 91 milionů Kč a fond Partners Universe 13 spravoval ke stejnému datu 75 milionů Kč.
A bychom vho d ně dopl n i l i a k t uá l n í fondovou nabíd k u Pa r t ner s
investiční společnosti, př iprav ili
jsme pro k lient y třetí fond s konz e r v at i v n í i n v e s t i č n í s t r at e g i í .
V s ouč a sné dob ě s c hv a luje s t at ut nového fondu Č esk á ná rod ní
banka a předpok ládáme, že fond
bude v nabídce v pr ůběhu ledna.
Ve stejné logice jako u předchozích
dvou fondů se fond bude jmenovat
Partners Universe 6, neboť jeho riziková alokace je blízká por tfoliu
Partners Mix 6, které znáte z Partners Supermarketu fondů.
Zaměřeno na dluhopisy
A kc iov á slož k a bude č i n it 5–2 5
procent objemu por tfolia. Zby tek
por tfolia bude investován do česk ých st át ních d lu hopisů, k va lit-
ních korporátních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Na rozdíl
od předchozích dvou fondů se
nebude jed nat o fond fondů, a le
o klasický fond, protože velká část
por tfolia bude investována nákupem d lu hopisů např ímo, ni koliv
prostřednict v ím podílov ých listů
jiných fondů. U kon zer vat iv ních
a k t iv je toto dů lež it ý a spek t nákladovosti. Doporučený investiční
horizont nového fondu bude v rozmezí tř i až pět let, k lienti poptávající velmi krátkou dobu investice
či ultrakonzer vativní portfolio by
tedy měli volit z nabídky čistě dluhopisov ých fondů či fondů peněžního trhu.
V současné době schvaluje
statut nového fondu
Česká národní banka
a předpokládáme, že fond
bude v nabídce v průběhu
ledna.
Fo n d b u d e u m o ž ň o v a t z p o č á tk u pou ze jed norá zové inve st ic e,
v ok a m ž i k u, kdy bude d i sp ono vat dostatečný m objemem majetk u pod správou, budou spuštěny
i prav idelné investice. Minimální
investovaná částka v případě pr vní investice bude činit 50 tisíc Kč,
následná investice začíná na 10 tisících Kč. V rá mci ad minist rac e
bude vše fungovat stejně jednoduše jako u obou předchozích fondů
– stačí mít zadanou ana lý zu k lienta v FiP u a celou sm luv ní do k umentaci jed noduše v y t isk nete
z e s y stému. V př ípadě i nve st ic e
k l ient a , k ter ý ji ž má u z av ř enou
rámcovou smlouv u na invest ici do Par tners Universe 10 či 13,
dokonce není nutné novou smlouv u podepisovat, stačí pouze, když
k lient pošle investovanou částku
na sběrný účet nového fondu.
Lucie Simpartlová
19
Stali jste se účastníkem dopravní nehody?
Je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.
Důležité kontakty:
Allianz autopojištění
Tísňové volání
Záchranná služba
Policie
Hasiči
112
155
158
150
Obsah průvodce
 Popis a rozsah poskytovaných
asistenčních služeb
 Povinné ručení
Stalo se Vaše vozidlo nepojízdné? Potřebujte odtah?
 Havarijní pojištění
 Doplňková pojištění
– pojištění skel
– pojištění zavazadel
– pojištění náhradního vozidla
 Záznam o dopravní nehodě
Potřebujete poradit jak postupovat v případě dopravní nehody?
Potřebujete jiné asistenční služby?
Volejte NON-STOP asistenční službu Allianz pojišťovny:
 Pojištění asistence PLUS
Policii určitě volejte, pokud při nehodě došlo:
 Úrazové pojištění osob ve vozidle








 Pojistné podmínky
+420 283 002 780
ke zranění nebo usmrcení osoby
na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě nad 100 000 Kč
ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla)
k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství
(např. dopravní značky, svodidel apod.)
k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení)
nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla)
k přerušení plynulosti provozu, který nebudete sami schopni obnovit.
k jakékoli pochybnosti o Vaší schopnosti prokázat, že za způsobenou škodu ani z části neodpovídáte
ke škodě, kterou budete uplatňovat z havarijního pojištění
V ostatních případech vyplňte na místě dopravní nehody s druhým účastníkem Záznam o dopravní
nehodě.
Pojistnou událost oznamte prosím on-line na www.allianz.cz nebo volejte 844 170 000.
On-line můžete i následně sledovat průběh likvidace a vkládat dokumenty ke škodě.
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 224 405 111
NONSTOP bezplatná linka: 800 170 000
www.allianz.cz · [email protected]
Revoluce v neživotním pojištění
první exkluzivní neživotní pojištění Partners!
Na sklonku roku 2011 posilujeme i v oblasti neživotního pojištění. V oblasti, která
se z nejrůznějších důvodů netěšila z pohledu poradenské sítě největší oblibě, ale
přitom skrývá obrovský obchodní potenciál. Od 1. prosince již budeme umět tento
potenciál plně využít a stát se tak klientům oporou ve všech oblastech.
Partners Domov a Partners Auto, tyto
dva doslovně „produktové bonbonky“
jsme připravili ve spolupráci s pojišťovnou Allianz, která je v oblasti neživotního pojištění, a především jeho plnění
a likvidací absolutním garantem kvality. Z pohledu ochrany majetku klientů je
plnění a likvidace při neživotním pojištění nejen nejdůležitějším ukazatelem
kvality produktu, ale také okamžikem,
kdy se bohužel stává, že klient spláče nad výdělkem, protože se ukáže, že
zrovna vzniklé riziko není v rámci pojištění kryto, jelikož přednost při výběru pojistného produktu dostala výše
ceny pojistného. Přiměřena cena za maximální užitek – to je, oč nám v produktech Partners běží.
Na pojem garance je kladen velký důraz, protože se jedná o základní stavební kámen a exkluzivní prvek produktu
Partners Domov.
20
Garance nejširšího krytí
Partners Domov samozřejmě chrání
proti všem pojistným nebezpečím, která najdete vypsaná v popisu produktu.
Navíc však garantuje pojistné plnění
i v případě vzniku škody z jakéhokoli
pojistného nebezpečí, které zde jmenované není, ale proti kterému v rámci pojištění domácnosti či nemovitosti
chrání kterákoli z českých pojišťoven!
Garance neuplatnění podpojištění
Při sjednání produktu Partners Domov nebude nikdy uplatněno podpojištění.
Příklad: Pan Březina měl sjednané pojištění domácnosti Partners Domov s
garancí neuplatnění podpojištění s doporučenou pojistnou částkou 380 000
Kč. Po několika letech došlo v bytě pana
Březiny ke zkratu v elektrickém vedení
a vypukl požár. Došlo k parciální ško-
dě na majetku v hodnotě 100 000 Kč.
Skutečná cena hodnoty celého majetku
domácnosti pana Březiny v době škody
byla 420 000 Kč. Jelikož měl ale sjednáno pojištění majetku s garancí neuplatnění podpojištění, bylo mu vyplaceno
pojistné plnění ve výši 100 000 Kč. Při
uplatnění podpojištění by dostal vyplaceno jen cca 90 000 Kč.
Garance ponechání plnění
Partners Domov je nositelem garance,
že pojistné plnění vyplacené za odcizené věci a uplatněné na koupi věcí nových
se v případě, že policie odcizené věci najde, nevrací! Klient se může rozhodnout,
zda si chcete nechat nové věci pořízené
za pojistné plnění a nalezené věci předá
pojišťovně, nebo si nechá staré nalezené
věci a vrátí pojišťovně pojistné plnění.
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 224 405 111
NONSTOP bezplatná linka: 800 170 000
www.allianz.cz · [email protected]
Významné výhody PARTNERS AUTO:
Další z významných výhod PARTNERS DOMOV:
• Nejširší rozsah povinného ručení – kvalitní
asistenční služby a tzv. přímá likvidace (Allianz vyřídí nárokování škody po jiné pojišťovně za klienta)
• Zrychlená vinkulace
• A ll-risk havarijní pojištění včetně zahrnutí
tzv. GAP pojištění, tj. při odcizení či totální
škodě nového vozidla se plní jeho kupní cena,
nikoliv takzvaná časová cena, která je i u nových aut po prvním vyjetí obvykle až o dvacet
procent nižší
• P rvní škoda bez vlivu na bonus – v případě
vzniku první škody z povinného ručení (a při
sjednání pojištění pro nové vozidlo i z havarijního pojištění) Allianz nesnižuje bonus.
Škody z doplňkových pojištění nemají na bonusy žádný vliv
• První elektronický formulář na neživotní pojištění ve FiPu
• Kvalitní a rychlá likvidace: oznámení pojistné události on-line včetně následného on-line
sledování průběhu likvidace a vkládání dokumentů souvisejících se škodou
• Speciální systém slev, díky kterému bude pojištění cenově konkurenceschopné i při široké
pojistné ochraně
• Plnění v nových cenách
• Procesní jednoduchost: pojištění domácnosti,
nemovitosti a odpovědnosti na jedné pojistné
smlouvě
• První elektronický formulář na neživotní pojištění ve FiPu
• Kvalitní a rychlá likvidace: oznámení pojistné
události on-line včetně následného sledování
průběhu likvidace a vkládání dokumentů souvisejících se škodou
Vedle zajímavých procesních a produktových
nastavení máme pro vás, poradce Partners,
připravený také výhodný systém slev a převratného provizního nastavení. Počínaje prosincem
naleznete veškeré podrobnosti v Prometeu.
Vladislava Cisarzová
21
archivovat všechna vysílání a uvidíme,
jaký je o sledování pořadů ze záznamu
zájem.
Co se chystá?
Partners web TV: živé vysílání
i ve vašem počítači
Koncem října proběhlo historicky první vysílání webové televize Partners pro
všechny poradce a manažery. Díky tomuto novému komunikačnímu kanálu se
pravidelně dozvídáte o nástrojích ve FiPu, o tom, jak používat novou finanční
analýzu, a mnoho dalšího z pohodlí domova či kanceláře. Do živého vysílání máte
možnost posílat své dotazy a kdykoli navíc můžete zhlédnout vysílání ze záznamu.
Partners web TV je elegantní způsob,
jak se dozvědět o nových projektech
a nástrojích pro poradce i manažery
Partners bez nutnosti absolvovat cestu
na školení v Praze či Brně v konkrétní den a hodinu. V prvním patře brněnského sídla centrály na Spielberku
vzniklo první televizní studio, které
umožňuje živé vysílání do všech počítačů poradců Partners.
Jak na to?
Na webu JsmePartners naleznete přímo sekci nazvanou Web TV. Ke každému v ysílání vznikne samostatný
„článek,“ ve kterém po př ihlášení
22
( jako do Prometea) naleznete odkaz
na vámi vybrané vysílání. V první fázi
bylo nutné ještě další přihlášení přímo do vysílání, nicméně nutnost dvojího přihlášení byla v prvních týdnech
spuštění projektu odbourána. Nyní si
tedy vystačíte již klasicky pouze s přihlášením jako do Prometea.
Aby vysílání ve vašem počítači fungovalo, potřebujete mít nainstalovaný
program Microsoft Silverlight – instalaci zvládne každý a je zdarma. No
a pochopitelně připojení na internet
a případně sluchátka.
Cílem Partners web TV po několika
testovacích týdnech je pravidelné vysílání v pevně danou hodinu, aby s ním
První týdny vysílání slouží především
k technickému a organizačnímu doladění této novinky. Kromě odbourání
dvojího přihlášení ke sledování web
TV se řeší i rychlost přehrávání zvuku,
powerpointové prezentace a elektronické tužky na obrazovkách počítačů.
Vylepšujeme i propojení mezi webem
JsmePartners a poskytovatelem živého
přenosu vysílání.
Co se týče organizace a obsahu, smysl
má dlouhodobě známý program v pravidelný čas živého vysílání, se kterým
může každý ve svém kalendáři s předstihem počítat. Největší přínos web TV
jako komunikačního kanálu je v případě vzdělávacích pořadů a představování novinek a nástrojů. I proto je web
TV využívána také na výuku v rámci
přípravného kurzu k evropskému certifikátu €FA.
Vysílání web TV bude zaměřeno především na problematiku FiPu, finanční analýzy, práce s nováčky, náborů či
stavby portfolia. Odborníci na dané
téma vám mohou efektivní cestou předat své know-how, aniž byste za nimi
museli dojíždět. Výhodou je nav íc
možnost propojení živého v ysílání
s powerpointovou prezentací.
Těšit se ale můžete i na vysílání zaměřené na budoucnost a vize společnosti,
informace o výsledcích kontroly ČNB,
přípravu na investiční poradenství
nebo na nové exkluzivní nízkonákladové produkty v portfoliu.
Podle dosavadních statistik se na web
TV nejradši díváte v době kolem oběda
začátkem týdne. Vhodný čas pro vysílání je i předmětem diskuse na Senátu
Partners a shrnující ankety, ve které
se budete moci na toto téma v yjádřit. Smyslem nicméně je doba vysílání známá minimálně měsíc dopředu
a témata publikovaná rovněž s předstihem tak, abyste si pro vás důležité
informace nenechali ujít. Program
v ysílání Partners web T V naleznete
pravidelně v Partners news i na webu
JsmePartners.
Do budoucna počítáme také se zřízením jednoduchého pražského studia
pro vysílání v nových prostorách centrály v budově Prague Gate. Své tipy
a doporučení k obsahu i organizaci
v ysílání posílejte na alias webT V@
partners.cz.
Lada Kičmerová
Proč Partners web TV?
Konečně máme moderní komunikační kanál, prostřednictvím
kterého se dozvídáte o nových
nástrojích a projektech Partners
užitečných pro vaši práci poradce, manažera i ředitele.
Web TV umožňuje kombinovat
živé vysílání s promítáním powerpointové prezentace, kladením
a odpovídáním otázek v chatu
i sledování vysílání ze záznamu.
Jsme opět napřed: ani jedna
z konkurenčních firem zatím
s vlastním vysíláním nepřišla.
Často se mění legislativa a projektů Partners s velkým potenciálem pro váš byznys přibývá. Díky
Partners web TV dostáváte informace velice rychle a bez nutnosti
číst sáhodlouhé texty.
Získáváte jedinečnou možnost
položit své otázky a sdělit připomínky největším osobnostem
Partners: partnerům i ředitelům
centrály a sítě.
mohl každý dopředu počítat a vyhradit
si na něj čas. Unikátnost Partners web
T V je totiž v živém přenosu a možnosti klást řečníkům přímo otázky
k danému tématu. Máte tak příležitost
získat od partnerů společnosti či ředitelů a manažerů centrály i poradenské
struktury vyjádření ke svým podnětům.
Pokud přesto živé v ysílání v danou
dobu nestihnete, můžete se na něj
podívat na tomtéž místě, v článku
na JsmePartners, i ze záznamu. Vysílání není možné si stáhnout přímo
na disk do počítače, ale pustit si ho
můžete kdykoli, když jste připojeni.
Zpočátku budeme tímto způsobem
23
Měsíční zpravodaj pro klienty:
Partners newsletter
Partners klientský newsletter je senzační nástroj, pomocí kterého klientovi
pravidelně připomínáme značku Partners i jméno jeho poradce. Je to splnění
našeho slibu klientům o poskytování pravidelného servisu. V konečném důsledku
tak newsletter zvyšuje důvěru klienta v Partners i jeho finanční portfolio a snižuje
riziko storen. Díky tomuto nástroji vám také rostou šance na obchodně úspěšnou
servisní schůzku.
Elektronický newsletter začal klientům
chodit e-mailem koncem října. Jeho prostřednictvím se každý měsíc dozvídají
o novinkách z finančního trhu. Obsahem
newsletteru jsou vybrané články z webů
Peníze.cz a Finmag od poradců a analytiků Partners, ale i poradna (odpověď
na otázku klienta k jakékoli věci týkající se financí) nebo PR článek Partners
o novince v portfoliu. Klient se tak touto
cestou například dozví i o nové možnosti
24
pravidelných investic s Partners investiční společnosti nebo novém připojištění v rámci exkluzivního produktu IŽP.
Partners klientský newsletter je klasický
e-mailový zpravodaj záměrně provedený
v jednoduché grafice tak, aby se zobrazoval v e-mailu co největšímu množství
klientů. Někteří e-mailoví poskytovatelé
obrázek s newslettrem zkrátka nezobrazí, pokud si to klient sám nenastaví: v takovém případě je ovšem newsletter k na-
lezení i přímo na webu JsmePartners,
zde již pochopitelně bez personifikace.
Samotný do e-mailu poslaný newsletter
obsahuje podpis poradce Partners a jméno klienta, kterému je newsletter určen.
I do budoucna chceme dále newsletter
více personifikovat, jsme ale velice závislí na kvalitě dat ve FiPu, která stále
není dost vysoká. Mějte to na paměti
vždy, když klienta do FiPu zadáváte!
Nejenom pro nové klienty
Newslet ter chod í automat ick y těm
klientům, kteří splnili v ýchozí podmínky: především je to klient starší
18 let se zadanou e-mailovou adresou, který není segmentován do kategorie A+ a u něhož proběhlo zadání
analýzy do FiPu nejpozději 1. března
2011. Tímto nastavením jsme chtěli
zabránit tomu, aby newsletter chodil
i těm klientům, kteří svého poradce
z Par tners už v íce než rok nev iděli
a newsletter by je mohl trochu zaskočit. To neznamená, že by newsletter
nemohl chodit i „starším“ klientům,
zde už je to ale na vás, abyste odebírání newslettru pro svého klienta „objednali“.
Mnoho z vá s tot i ž projev i lo zájem
posílat newsletter i „starším“ klient ům, jejich ž ana lý za sice proběhla
před mnoha měsíci, ale oni o vás stále
vědí, poskytujete jim servis a podobně. Je to samozřejmě možné, zasílání
si můžete prosadit přímo u klientova
profilu ve FiPu. Jak na to? Po kliknutí
prav ým tlačítkem ve stromu ve FiPu
se vám zobrazí nabídka Newsletter,
ve které je možné zjistit, jestli klient
spadá do podmínek pro odeslání, případně proč nespadá. Dále zde vidíte
datum posledního odeslání newsletteru a máte možnost si zde zasílání
newsletteru „vynutit“.
Informace ve FiPu i na JsmePartners
I n for m ac i , z d a d a nému k l ie nto v i
newsletter chodí či ne, naleznete přímo ve FiPu. Zde probíhá i případné
„objednání“ zasílání zpravodaje klientům. Samozřejmě každý se z odebírání může kdykoli odhlásit. Databáze
adresátů newsletteru je každý měsíc
před odesláním aktualizována o nové
klienty, „v ynucené“ klienty a naopak
vyřazené klienty, kteří newsletter dostávat nechtěli.
Na obsah daného newsletteru i všechna starší čísla se můžete podívat v archivu na JsmePartners. A doporučujeme to jednou za čas udělat, ať víte,
jaké informace klient de facto od vás
(protože jste na konci zpravodaje podepsaní) dostal.
Samozřejmě budu ráda za další připom í n k y a ot á z k y ke k l ient skému
newsletteru!
Lada Kičmerová
25
JsmePartners čte i spouta nováčků, co
mají udělat, pokud by si chtěli vyzkoušet,
jaké je to být novinářem?
Nejdůležitější je chuť zkusit něco nového.
Pak už mi stačí napsat (martin.vlnas@
partners.cz) nebo zavolat a společně pak
doladíme detaily.
Martin Vlnas: sázíme
na perfektní informační
servis pro klienty
Martine, představ si, že jsem poradce, který nechápe,
proč by měla mít finančněporadenská společnost
vlastní média. Jak bys mě přesvědčil o opaku?
Finmag čte každý měsíc zhruba 50 tisíc
lidí, Peníze.cz mají dokonce 350 tisíc
čtenářů měsíčně. To už je slušný zásah,
nemyslíš? Naše cílová skupina čtenářů
se navíc téměř překrývá se skupinou,
z níž se rekrutuje většina „zajímavých“
klientů pro naše poradce. Právě proto
je dobré být vidět. Pokud poradce osloví klienta a řekne, že je z Partners, kteří
šíří finanční osvětu na Peníze.cz a rozšiřují obzory na Finmagu, je s ohledem
na to, kolik lidí nás čte, velká šance, že
v očích klienta stoupne. Jóóó, to je ten
web, kde jsem si nedávno počítal, v kolika letech půjdu do důchodu. Hmm, tak
jo, zkusím najít nějaký volný termín. Samozřejmě to tak nefunguje vždycky, ale
to ani reklama v televizi.
Platí to i pro poradce, kteří na Peníze.cz
a Finmag píšou? Otvírají jim Peníze.cz
dveře k opravdovým penězům?
Určitě. Pokud poradce na některém z našich webů publikuje, zvyšuje nejen renomé firmy, ale samozřejmě i své vlastní.
Jinými slovy klient má záruku, že dotyčný je skutečný odborník, že je důvěryhodný a že to není žádný floutek z ulice,
který se rozhodl „nabušit“ do lidí co nej-
26
víc pojistek. Takže to jste byl vy, kdo psal
komentář k té kalkulačce? Paráda!
Rozhodování klienta, kterou poradenskou společnost zvolí, zkrátka kromě
doporučení známých ovlivňuje i to,
jak se tyhle firmy prezentují navenek.
Na rozdíl od Fincentra, OVB a dalších
sázejí Partners na perfektní informační
servis pro klienty – právě i prostřednictvím Finmagu a Peníze.cz. Nebojíme se
jít s kůží na trh. Nechceme mít tupé klienty, ale spokojené partnery.
Myslíš, že jsou Finmag a Peníze.cz zdrojem informací a novinek i pro poradce?
Rozhodně ano. Pokud vím, poradci si
k nám zvykli chodit pro kvalitní informace o tématech, která hýbou poradenskou branží, a my jsme vděční za důvěru, kterou do nás vkládají. Navíc máme
k dispozici spoustu nástrojů užitečných
i pro „naše lidi“; když dojde k nějaké
reformě, do dvou dnů je na Peníze.cz
kalkulačka, na které si můžou poradci
jednoduše spočítat, jak se daná změna
projeví v životě jejich klientů. Díky zpětné vazbě ze sítě, za níž jsem fakt vděčný,
se nám navíc daří články posouvat zase
o úroveň výš.
… co když má ale poradce skvělý námět,
ale protože psaní není jeho nejsilnější
stránkou, zdráhá se, zda do toho vůbec jít?
Já na to mám takovou vulgární teorii.
Podle mého existují dvě skupiny lidí.
Na jedné straně jsou ti, kteří „hodně vědí“,
a na druhé straně jsou ti, kteří dokážou
uvařit „z prdu kuličku“. Světlou výjimkou
je třeba Pavel Kohout, který ví a navíc parádně píše. Takových lidí je ale jako šafránu. A protože se obě skupiny překrývají
opravdu málo, musíme si pomáhat.
Za dva a půl roku, co působím v Partners
mediích, jsem se setkal snad jen se třemi
články od poradců, které jsem odmítl publikovat. Nebylo to ale proto, že by byly
špatné napsané, ale protože v nich autor
chyboval v opravdu základních faktických
věcech a opravovat je by zabralo léta. Platí
jasné pravidlo: jakýkoliv nápad a podnět je
vítán, a pokud si poradce ohlídá fakta, se
stylistikou mu rádi pomůžeme.
Jaké poradenské téma by podle tebe mohlo čtenáře chytnout?
Finmag i Peníze.cz mají takovou čtenost,
protože se v našich článcích odehrávají reálné příběhy a řešíme problémy, se
kterými se ve světě financí opravdu setkáte. Modelový příklad: moje klientka
šla na přepážku do banky s tím, že zruší
běžný účet. Místo výpovědi si ale odnesla zaručeně garantovou hypervýnosnou
investici a rybářský prut v podpaží. To je
trochu divné, ne? Co takhle kdybych tam
příště vyrazil s ní a zkusil o tom napsat?
Jasně! Tak přesně tohle nás baví! A když
se navíc článek doplní o pár obecných rad,
na co si dát pozor nebo jak se bránit, je to
paráda.
Napsat takový článek, to zabere nějaký
čas. Co z toho vlastně poradce bude mít –
kromě dobrého pocitu?
V prvé řadě má nárok na standardní autorský honorář, který se pohybuje v rozmezí od tisíce do patnácti set korun. Mimo
to získává navíc i bankovní jednotky a zároveň za každý článek jednu smlouvu.
Jakub Zeman, Martin Vlnas
Rok změn na Peníze.cz
Brzy to bude rok, co Partners For Life Planning koupili server Peníze.cz. Pokud
s námi žijete denně, možná jste si mnoha novinek ani nevšimli, protože přicházely
postupně. A pokud se stavíte jen občas na návštěvu, možná jste si jich nevšimli,
protože – protože se stavíte jen občas na návštěvu. Pojďme se proto společně
podívat na výběr toho nejlepšího, co loňský rok přinesl.
Rosteme
Stejně jako vás, finanční poradce, i nás
zajímají primárně tvrdá data. Vy máte BJ,
my zase návštěvnost našich stránek. Jak se
dařilo webu Peníze.cz od chvíle, kdy jsme
ho převzali, zjistíte z následujícího grafu:

Když jsme Peníze.cz koncem listopadu
přebírali, chodilo na ně měsíčně „ušmudlaných“ dvě stě tisíc čtenářů. Dnes jsme
na číslech čtyřikrát vyšších. Osm set tisíc
návštěv z unikátních IP adres sice neznamená osm set tisíc unikátních čtenářů.
Těch je dnes přibližně 350 tisíc, protože
k nám lidé chodí jak v práci, tak doma
(a stále více také přes mobilní telefony),
ale pořád je to čtyřikrát tolik. Když to
všechno přepočítáte na počet kliků – v listopadu jich bude něco kolem 3,5 milionu,
zjistíte, že každou vteřinu někdo na něco
klikl. Teď, teď a zase… Samozřejmě nevíme, jestli všichni odcházejí spokojení, ale
lidé se vracejí – a to je hlavní.
Mobilní aplikace
Kdo dneska nemá „jabko“ nebo Androida,
je out skoro jako já, když jsem na základní škole nehrál pogy. A kdo na Androidu
nebo „jabku“ není, je out úplně stejně. Právě proto jsme letos spustili čtečku článků
z Finmagu a Peníze.cz pro iPhony a iPady.
Tím ale přítomnost Peněz.cz v mobilním
světě nekončí. Náš mobilní obchodní rejstřík láme rekordy. Na první místo mezi
nejstahovanějšími free aplikacemi v českém AppStore se vyšplhal hned v den svého spuštění. Už ho máte? Smutnit nemusíte, ani pokud dáváte přednost Androidu.
Na něm bude nová, vylepšená verze aplikace běžet do konce roku. Zkrátka se vám
snažíme být blíž, ať už jste kdekoliv.
Píšeme obyčejně
Ovšem když se řekne být blíž, může to
znamenat i něco jiného. Všimli jste si
někdy toho, že už si lidé dneska nekupují a nepronajímají byty a domy, ale „řeší
900 000
675 000
450 000
225 000
0
XII. 10
III. 11
VI. 11
IX. 11
Měsíční návštěvnost webu Peníze.cz
vlastní bydlení“? My jdeme proti proudu.
Neschováváme se za všeobjímající, ale
nicneříkající sousloví. Proto vám můžeme
slíbit, že budeme pořád co nejvíc nakupovat a pronajímat byty a domy. A nebudeme
„řešit rodinné finance“, ale budeme počítat
peníze a přemýšlet co s nimi. Jste v tom
s námi?
Stejně jako se hledíme vyvarovat floskulí
marketingových oddělení naší konkurence, snažíme se co nejvíc vyhýbat i další
chorobě, kterou je svět peněz prolezlý.
Svět peněz totiž bohužel znamená taky
svět daňových předpisů, svět regulací,
svět smluv – zkrátka až příliš často v něm
přicházejí ke slovu právníci a úředníci.
A dělají psí kusy.
Série je víc
Kdo někdy sbíral – známky, etikety ze zápalek, kartičky s hokejisty, ten vám potvrdí, že mít cenný solitér je fajn, ale že síla
sběratele je v sériích.
I my se snažíme své portfolio článků rozšířit o série, které dokážou problematiku
prozkoumat do hloubky a z více úhlů. Nejnovějším seriálem je průvodce začínajícího
podnikatele od Michala Chlebouna, k dalším patří pronikavé odpovědi Jana Müllera z webu Malé peníze na otázky našich
čtenářů, nebo Škola finanční gramotnos-
ti vašeho kolegy Romana Baroše. V Reality
show Dana Kotuly vás zase naučíme, jak
pořádně investovat do nemovitostí.
A to není všechno. Plány máme velké.
V nejbližší době to bude třeba pravidelná
dávka bankovních účtů, pojatá ovšem dost
netradičně. Zatím snad prozradíme jen to,
že banky půjdou do trenýrek.
Makrodata
Pro ty, kteří se věnují trochu hlouběji
ekonomii, jsme připravili sbírku makroekonomických statistik – o inflaci, nezaměstnanosti, vývoji zahraničního obchodu a podobně. Těm, kteří mají vlastní web
či blog, jsme přichystali widgety – během
chvilky mohou na svůj web umístit například aktuální kurzovní lístek ČNB nebo
cenu akcií SPAD.
Jsme sociální
A nejen na Facebooku. Žijeme i na Twitteru a od listopadu také na Google+. Přidejte
si nás. Na „sockách“ nejen informujeme,
ale umíme i pobavit.
Všechno, co děláme, děláme proto, abychom byli blíž našim čtenářům. Pokud
vám něco schází, napište nám na [email protected] Pojďte blíž i vy!
Martin Vlnas
27
Charitativní granty pokračují
I v tomto kvartálu pomáhali Partners dobrým věcem.
Senior manager Zdeněk Procházka se sv ým týmem podpořil šekem
na 50 000 korun asociaci Trigon,
která letos v Ostravě pořádala již
19. ročník Evropských dnů handicapu.
„ S A s o c i ac í Tr i gon s p olupr ac uji několik let a v ím, že se věnuje
velmi prospěšné činnosti začleňování handicapovaných spoluobčanů do společnost i. Ev ropské d ny
handic apu za dobu své ex istence
přinesly v ýznamné v ýsledky ve v ý-
měně z k u šenost í a c elož ivot n í m
v z d ě l áv á n í o d b or n í k ů z obl a s t i
školst v í, zdravotnict v í a v sociálních službách. Na základě příkladů
dobré pra xe ze za hraničí v znik la
řada inovativ ních projektů, které
podpořily integraci osob se znev ýhodněním do společnosti a zv ýšily
kvalitu jejich života,“ řekl Zdeněk
Procházka.
Z r u kou Lu k á š e S teppa na a Michala Müllera putoval sy mbolický
šek na 30 000 kor u n ob č a n ské -
mu sdružení Roztančená kolečka,
k ter é p oř ád á t a ne č n í k u r z y pr o
vo z í č k á ř e a u s i luj e o z a č le ně n í
vozíčkář ů do běžného života. Des e t it i síc ov ý m g r a ntem p o dp oř i l
D i r e c tor Ma r ek L i š k a br něn sk ý
s p or tov n í k lub K o c i á n k a , k ter ý
f u ng uje v rá mci Úst av u sociá l n í
péče pro tělesně postiženou mláde ž . Pod robnost i o je d not l iv ých
projek tech na leznete na webu
JsmePartners v rubrice Charita.
Co radí děti
Soutěž „Co radí děti“ představila na společenském večeru Partners Soiree Lucie Borkovcová spolu s Ladou Kičmerovou.
Poradci Partners jsou v denním kontaktu se svými klienty, s lidmi ve svém okolí.
Cítíme se být součástí komunit a měst, ve kterých působíme, a chceme pomáhat tam,
kde pomoc často chybí. V roce 2010 jsme z centrálního rozpočtu Partners financovali
charitativní projekty za více než 800 tisíc korun. Další dva miliony korun darovali
nemocnicím nebo občanským sdružením nejvyšší představitelé Partners. V roce 2011
dosáhla podpora charitativních projektů stejné výše a z rozpočtu bylo podpořeno více
než dvacet regionálních projektů vybraných přímo poradci Partners.
Me z i o r g a n i z a c e m i , k t e r é j s m e
v uplynulých letech podpořili, můžeme jmenovat například Fakultní
nemocnici v Motole, Nadační fond
K r tek – dětskou onkolog ii, St ře disko vodicích psů SV V P, Dětské
centrum Jilemnice, Banku pupečn í kové k r ve, Ob č a nské sd r u ž en í
L ogo nebo Nadační fond Šťast ný
úsměv.
Jak si poradit s v ysok ý m s tátním
dluhem? Děti vám to řeknou!
V roce 2011 jsme se roz hod li, že
v rámci společenské odpovědnosti
Partners podpoříme dětské domov y v Č eské republice, a le s oh le dem na svůj slogan bychom k tomu
chtě l i př i stoupit t ro chu „ ji na k “.
28
Tak v znik la myšlenka soutěže Co
radí děti. Zajímá nás, co si o penězích i něk ter ých složit ých eko nomick ých otázkách myslí mladá
generace školáků. Chceme dát prostor dětem v dětsk ých domovech
radit a v tipně odpov ídat na otázk y, se k ter ý mi si ani dospělí leckdy nev í rady. Učených vět z úst
makroekonomů již bylo dost a děti
d o k á ž o u s lo ž i t é p r o blé m y ř e š i t
s nadhledem, humorem a lehkostí. Proto budeme dětem z dětských
domovů, které se soutěže zúčastní,
k lá st ot á z k y t y pu „ Kde se berou
peníze?“ a „Jak si mají politici poradit s v ysokým státním dluhem?“
a jejich krátké odpovědi zveřejňovat v rámci prezentace společenské
odpovědnosti Partners na internetu. A ni nejmladší nebudou ovšem
z e s outě ž e v ylouč en i: mohou s e
z úč a st n it soutěž e o nejk rá snější
obrázek stromu, kter ý je součástí
firemního loga Partners.
Zapojte se i vy!
Těšíme se, že nov ý projekt
soutěže Co radí děti pod poříte i v y tím, že se zapo jíte do hlasování o nejhezčí
odpovědi dětí z dět sk ých
domovů na téma financí!
29
LITERATURA
z kuponové privatizace trval na odpovědi bez kompromisu.)
Koordinace tedy probíhala spíše způsobem „teď bychom se měli věnovat
daním, takže si, Pavle, prosím připrav
nějaké otázky na daně – z příjmu, z přidané hodnoty, spotřební a tak dále“.
Konkrétní formulace otázky byla čistě
věcí literáta, jehož osobitý styl dává knize zvláštní kouzlo. Pavel Kohout starší,
ročník narození 1926, pracoval precizně
a dochvilně; ekonom Kohout by chtěl
být v jeho věku ve stejné kondici, fyzické
i duševní.
Spisovatel Pavel Kohout s ekonomem Pavlem Kohoutem při křtu knihy Dramata a frašky ekonomie
Jak se psala Dramata
a frašky ekonomie
V listopadu vyšla kniha Dramata a frašky ekonomie.
Namísto jména autora je na obálce netradičně
uvedeno: Kohout se ptá Kohouta. Je tím míněno, že
spisovatel a dramatik Pavel Kohout se ptá ekonoma
Pavla Kohouta.
Kniha vznikala jako seriál dramatikových otázek a ekonomových odpovědí
v pátečních Lidových novinách od září
2010 do září 2011. Celkem tedy 52 článků plus předmluva. Celý proces vzniku
byl proto diktován týdenním rytmem
novin: Pavel starší vždy poslal otázku nejpozději o víkendu, Pavel mladší během pondělí až úterka promýšlel
odpověď a během středy večer nebo
nejpozději čtvrtka odpoledne ji „hodil
do stroje“.
30
Zde se nabízí otázka, do jaké míry si Pavel mladší a starší domlouvali otázky dopředu. Odpověď: částečně ano, protože
z hlediska celkové koncepce knihy (která byla plánovaná již od počátku) bylo
zapotřebí mít přehled o tematických
okruzích, které je třeba probrat. Diskuse však rozhodně nebyla manipulovaná,
o čemž svědčí i fakt, že Pavel starší několikrát připomínal mladšímu, že ve své
předchozí odpovědi něco opomenul. (Zejména v otázce svých akcií hotelu Pupp
Pořádkumilovný umělec Kohout si s poněkud rozlétaným ekonomem Kohoutem,
který byl každou chvíli na nějakém výboru, komisi, na přednášce a tak podobně – rozuměli velmi dobře. Však také
o sobě hodně slyšeli a četli se navzájem,
než se poprvé setkali osobně. Kohout
mladší se o dramatikově existenci dozvěděl v roce 1977 ve věku deseti let;
komunistická televize tehdy Kohoutovi
staršímu věnovala obrovskou pozornost
coby jednomu z nejvíce prominentních
signatářů Charty 77. Slova jako „zrádce
dělnické třídy“, „odpadlík“ či dokonce
„přisluhovač kapitalismu a imperialismu“ nutně musela upoutat pozornost citlivého a vnímavého dítěte. To došlo k názoru, že Pavel Kohout starší bude zajisté
zajímavý člověk. Každý, koho komunisté
nenávidí, musí být přece zajímavý, ne?
Nikdy by ovšem tehdejší žák čtvrté třídy základní školy nečekal, že se s oficiálně certifikovaným třídním nepřítelem
někdy setká, natož aby spolu na něčem
pracovali. Někdy koncem roku 2009
se však setkání stalo skutečností díky
společnému známému Vaškovi Vašákovi, „novináři, hudebníkovi a dobrému
člověku“ (tak to má Vašek na vizitce a je
to všechno pravda). Byl z toho rozhovor
a pár obědů (převážně svíčková).
O rok později ekonom Kohout dostal
nabídku od Lidových novin, aby napsal
ekonomický seriál zaměřený převážně
na laické publikum. Pokud možno originálně. Slovo dalo slovo, ekonom zavolal
dramatikovi na jeho sázavskou chatu
– funkcionalistickou stavbu, mimochodem, která rovněž vstoupila do české literatury – a literát byl vstřícný.
Pavel Kohout (ekonom)
31
KARIÉROVÝ PŘÍBĚH
Ta epizoda s pracovním úřadem
mi ale nasadila brouka do hlavy. Často jsem uvažoval nad tím, co vlastně
budu dělat. Teprve později mi došlo, že
bych spíš měl uvažovat nad tím, čeho
opravdu chci v životě dosáhnout.
V rukou volant, v nose vůně spálené gumy
Jako každý puberťák jsem hrával
počítačové hry, a to hlavně Need for
Speed Porsche Challenge. Tu jsem hrál
takřka nepřetržitě. Dítě má bujnou
představivost a já jsem v duchu seděl
ve skutečném autě, svíral rukama kožený volant, šlapal na hliníkové pedály
a chvílemi jsem měl dokonce pocit, že
cítím spálenou gumu. Tehdy jsem si
řekl: chci Porsche.
A ne jen tak ledajaké. Přesně jsem
věděl, jaký model: speciálně upravené
Porsche Turbo. V těch čtrnácti letech
jsem si nedovedl představit eventualitu, že by tahle má touha měla zůstat jen v představách. Porsche jsem
zkrátka chtěl stůj co stůj. Stále jsem
tedy nevěděl, co chci dělat, ale už jsem
věděl naprosto jasně, čeho chci dosáhnout. Dnes se domnívám, že to bylo
klíčov ým předpokladem k dosažení
úspěchu. Člověk má vědět, co chce
v životě dokázat. A pokud máte svůj
vysněný cíl – ať už je to Porsche, nebo
cokoliv jiného – denně před očima,
mozek se automaticky naprogramuje
a dříve či později svého cíle dosáhnete.
Splněný sen Karla Marouška
V pořadí pátým Partnerem společnosti se letos na podzim stal Karel MAROUŠEK.
Jeho začátky v branži vůbec nebyly lehké. Ba právě naopak. Díky silné vůli a chuti
dosáhnout vytouženého cíle se mu ale podařilo počáteční neúspěch překonat.
Nejen že dosáhl nejvyšší pozice ve firemní hierarchii, ale dokonce si splnil i svůj
klukovský sen usednout za volant vozu, který zrychlí z nuly na dvě stě během deseti
sekund…
32
„Člověk má vědět, co chce
v životě dokázat. A pokud
máte svůj vysněný
cíl denně před očima,
mozek se automaticky
naprogramuje a dříve
či později svého cíle
dosáhnete.“
Když jsem chodil na základní školu,
jednoho krásného dne nás odvedli
na pracovní úřad, postavili nás před
obrovskou stěnu poskládanou ze samých šanonů s názv y profesí a my
jsme si měli vybrat své budoucí povolání. Dodneška si to pamatuju. Běhal
mi mráz po zádech a v duchu jsem
se ptal: Jak si proboha můžu vybrat
z tolika nejrůznějších povolání?
Můj tatínek je truhlář a maminka
zubní laborantka. A ačkoliv k obě-
ma t ě mto pr ofe s í m m á m ve l kou
úctu, nedovedl jsem si představ it,
že bych se jim měl věnovat. Jediná
profese, která tenkrát pro mne připadala v úvahu, byl obchodní cestující. Důvod byl prozaick ý – jako
ma lý jsem si rád h rá l na obchod
a z á r oveň jsem mě l z á l ibu v autech. Maloval jsem si to v růžov ých
barvách a říkal jsem si, že jako obchodní cestující určitě budu jezdit
nějakým pěkným autem a budu obchodovat.
Co tě nezabije, to tě posílí
Pojem finanční poradenství jsem
uslyšel vůbec poprvé prosinci roku
2003 na pohovoru u Tomáše Hummela. Jako většina vysokoškoláků jsem
tenkrát hledal brigádu. Ani jsem nepředpokládal, že by to mohlo být něco
dlouhodobého, a tak jsem nastoupil
do OVB. Zakrátko se ale ukázalo, že to
bude běh na dlouhou trať. Na Vysokou
školu ekonomickou jsem totiž nastupoval jako naivní idealistický studen-
33
Karel Maroušek se svou přítelkyní Ke Tao během Leaders Clubu Space Mission.
tík. Mí rodiče za minulého režimu studovat nemohli, a logicky tak do mne
vkládali velké naděje a já sám jsem se
na studium moc těšil. Jenže má očekávání byla moc velká. A jak už to tak
bývá, když máte od něčeho přehnaně
velké očekávání, obvykle vás nemine
zklamání. A přesně tak to bylo i s mou
školou.
Rodiče mne rozmazlovali, a ačkoliv jsem mohl vést vcelku blahobytný
studentský život, děsilo mě pomyšlení
na to, co se mnou bude, až dostuduju.
Měl jsem pocit, že když jsem ve škole,
tak jsem na mrtvém bodě, a naopak
když jsem v kanceláři, tak se rozvíjím.
Když jsem měl jít na vojnu, lékaři mi
diagnostikovali sociální fobii. Dostal
jsem tenkrát modrou knížku, ale v začátcích podnikání jsem to díky tomu
měl náramně složité. Najednou jsem
nebyl zavřený v ulitě školy a byl jsem
34
nucen mluvit s úplně neznámými lidmi. Mé první telefonáty vypadaly naprosto příšerně. Vytočil jsem padesát
čísel a nedomluvil jedinou schůzku.
Tak se mi klepaly ruce, že jsem často
neslyšel, co lidé na druhé straně telefonu říkají. Bylo to nepříjemné, ale
cítil jsem na sobě neuvěřitelný progres
a cítil jsem, že dva měsíce podnikání
ve financích mi daly do života víc než
rok na vysoké škole.
K ukončení studia mě paradoxně
„nakopnul“ můj nejhorší den v práci.
Měl jsem na jediný den domluvených
osm schůzek. Jenže z těch osmi schůzek
proběhly nakonec pouze dvě, a to navíc
neúspěšně. Ostatní ani nedorazili a já
na ně marně čekal. Bylo to obrovské
zklamání, ale právě ten den jsem došel
k názoru, že škola není východisko a že
nezdar v práci musím zlomit. Ve škole
jsem se už nikdy neukázal.
Karel Maroušek spolu se Zdeňkou Marouškovou a Rostislavem Hoffmanem během slavnostního otevírání klientského centra v České Lípě.
Produkty, na nichž stojí budoucnost
V současné době jsem členem produk tového v ýbor u Par tners, coby
zástupce ze sítě. Produktov ý v ýbor
funguje tak, že se zpravidla jednou
za čtrnáct dní setkáváme na centrále
a diskutujeme o aktuálních problémech a vyhledáváme nové obchodní
příležitosti. Musím říci, že za tu dobu,
co jsme na trhu, jsme si udělali skvělé renomé. Jsme v pozici, kdy se firmy
ucházejí o spolupráci s námi, a z toho
mám radost. Na druhou stranu produktov ý v ýbor musí velmi pečlivě
zvažovat, o jaký druh spolupráce má
vůbec naše společnost zájem a kam až
by měla sahat naše působnost. Dokončili jsme práce na nových produktech,
které pokryjí oblast pojištění majetku, nemovitostí a aut. Na trhu vládne filozofie, že „nejlevnější vyhrává“.
My ale zastáváme poněkud odlišný
názor. Spouštíme pojištění majetku,
které bude sice svou cenou bude patřit
k dražšímu průměru, ale mohu slíbit,
že to bude naprostá špička. Pokud se
bav íme o dlouhodobém horizontu,
mám několik vizí, které bych chtěl realizovat. Velký potenciál vidím v hypotékách a umím si představit, že by
Partners v budoucnu měli třeba vlastní hypoteční agenturu.
Produkty vždycky byly mým koníčkem. Párkrát se mi stalo, že jsme
se s klientem zapovídali do pozdních
nočních hodin na téma technických
detailů některých produktů. Pokud
klient projeví vážný zájem a baví ho
to, rád mu o tom vyprávím. Na druhou
stranu by ale poradci stále měli mít
na paměti pravidlo, že méně je více.
U většiny klientů totiž platí pravidlo,
že čím více informací jim dáte, tím váhavější budou. Když na vás v autoservisu vychrlí stovky informací o tom,
jak která převodovka funguje, budete
z toho mít zamotanou hlavu a budete
si to muset rozmyslet v klidu doma –
jinými slovy odejdete s prázdnou.
Přej a bude ti přáno
S oblibou používám motto svojí
maminky: Přej a bude ti přáno. Jsme
firma, která je postavená na principu soutěžení. Každý chce být logicky
ten nejlepší. Jenže soutěživost nám
občas přerůstá přes hlavu a leckdy
to sklouzne k tomu, že svým kolegům
nepřejeme a chceme, aby byli horší
než my. Často se v duchu ptám: Proč?
Když někdo podá špičkový výkon, proč
hned kolují fámy o tom, jak dotyčný
něco „obešel“? Proč se raději nepídíme
po tom, jak toho úspěchu dosáhnul?
Jsem si stoprocentně jistý, že v naší
branži, a navíc ve společnosti, jakou
jsou Partners, je možné dosáhnout
úspěchu i bez vzájemné nevraživosti.
Je mým velkým přáním, aby se toto co
nejdříve změnilo.
A jak to dopadlo s mým klukovským
snem? Ten jsem si splnil již loni v listopadu. Původně jsem si chtěl Porsche
koupit jako odměnu za dosažení pozice Partnera, ale nakonec jsem neodolal. Přišel jsem jednoho dne za Honzou Hárovníkem (D2). Pozdravil jsem
ho a z Honzových úst se místo odpovědi na pozdrav ozvalo: „Nechceš Porsche?“ Jeho známý totiž zrovna jedno
prodával. Zdráhal jsem se, ale byl jsem
zvědavý, tak jsem se na to auto šel podívat. Jako z udělání to byl zrovna ten
můj vysněný model, Porsche Turbo se
speciálními úpravami, které z něj dělají unikátní exemplář. Tak jsem nevydržel a to Porsche si koupil...
Jakub Zeman
35
USPĚŠNÍ PARTNERS
li ten zasloužený odpočinek nebude
rovnou v malém dřevěném pokojíčku
s víkem…
Tento kvartál povýšili…
Poznejte své kolegy, kteří úspěšně budují kariéru a své týmy.
Všem povýšeným gratulujeme!
jen nástrojem k tomu, abych mohl dělat radost těm, kteří si to sami nemohou zařídit. Krátkodobým a zároveň
velkým cílem je otevření klientského
centra v Kolíně – mimochodem v budově, kterou si nechala v roce 1870
postavit Úvěrní banka, později známá jako Pražská úvěrní banka či Pragobanka. Jak říkám – osud.
Roman Konrád
povýšen na M2
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se
úspěšným manažerem? Jaromír Pulec
povýšen na M3
Pocházím z jedné z nejznámějších
obcí České republiky – z Velimi. Možná odvážné tvrzení, ale kdo by neznal
velimské ž v ýkačk y Pedro? Již dva
roky bydlím v Kolíně, kde také pracuji a kam se soustředí pozornost našeho týmu. Studoval jsem v Kutné Hoře
elektroprůmyslovku, obor sdělovací
technika. To samé následně na ČVUT
v Praze. Ve 4. semestru jsem okusil
své pr vní zaměstnání (O2) a touha
po penězích zv ítězila nad studiem.
A jak už to tak bý vá, souhrou několika náhod jsem se ocitl na pohovoru v Partners. Dnes už to svádím
na osud…
Jeden krok nestačí. Je to řada kroků, a o všech určitě nev ím. Zatím
mohu jmenovat poctivost, férovost,
osobní příklad, nasazení, disciplína.
Poté je třeba znát cíl, na cestu si vybrat ty správné lidi a celou dobu ukazovat směr.
Pocházím z Kaplice, městečka nedaleko hranic s Rakouskem. Po gymnáziu jsem studoval na Pedagogické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a následně jsem dva roky
učil na základních školách ve Velešíně
a v Besednici. V té době mne oslovil můj spolužák z vysoké školy Jirka Máče a nabídl mi možnost účasti
na Infu 1 v Českém Krumlově. A pak
už to šlo ráz na ráz…
Jak jste oslavil povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle? I když není pořádně co slavit, neodpustím si akci pojatou jako po děkování svému týmu. Spojíme při
ní příjemné s užitečným – ocenění
těch nejlepších a plány na další rok.
V rámci efek tiv it y v y užiju vánoční čas a pojmu to vše dohromady.
Výsledkem bude vánoční „besídka“
a vánoční bowlingový turnaj. A další
cíle? Počkejte, podívám se do kariérového plánu… Že by D3? Ne, teď vážně,
vzhledem k tomu, že mi život stačil již
něco nadělit, tak mu mám co vracet.
Respektive vnímám to jako svou povinnost. Kariéra pro mě není cílem,
36
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz? Co by vaše děti měly vědět o penězích. Autorem je Dušan Mátl. Článek
poukazoval na ty nejmladší. Jak dětem vysvětlit hodnotu peněz, kde se
berou, jak si vytvářet rezervy a hlavně proč. Zkrátka ukázat jim, že když
není jednoduché peníze v ydělat, že
má smysl si část nechat na budoucí
přání. Naučit je, že ani kapesné není
samozřejmost. Dítě by mělo vědět, že
i takto získané peníze dostává za odměnu, a pakliže si chce udělat radost
něčím větším, tak by mělo vědět, že
si na to může samo našetřit. Pokud
se takto dítě od začátku vede, tak je
ještě zapotřebí, aby následně na základních či středních školách vznikl
předmět, k ter ý bude věnovaný f inanční gramotnosti, kde si vlastně
děti potvrdí to, co jim přísní rodičové
vštěpovali do hlavy. Proč už od první
reálné výplaty nevědět, jak s ní naložit? Co je podle vás klíčové pro
to, abyste se stal úspěšným
manažerem?
Už dlouho jsem přesvědčen o tom,
ž e ú sp ě šného ma na ž er a dě lá jen
úspěšný tým. A úspěšný tým se v ytváří ze skvělých lidí, kteří jsou i výbornými poradci. A to je případ mého
týmu.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz? V poslední době mne zaujal článek
Ondřeje Tůmy o možném věku, kdy
půjdou naše děti do důchodu. Jmenoval se Sedmdesátníci jdou do práce.
Sci-fi, nebo realita? Je zajímavé se zamyslet nad tím, kam až je možné posunout hranici, do níž budeme muset
pracovat, než odejdeme do zaslouženého odpočinku. Až si tak říkám, jest-
V září se konal první Den finanční
gramotnosti v historii Partners,
zapojil jste se i vy osobně
do aktivit spojených s touto akcí?
Den finanční gramotnosti byl výborným způsobem, jak se opět zviditelnit a odlišit od ostatních firem
v oboru. I proto jsem toho také využil
a oslovil své klienty, aby se do projektu zapojili. Setkal jsem se s pozitivním ohlasem, stále více vnímám
zvyšující se potřebu a nároky klientů
ve vztahu k informacím, což je výborná zpráva pro tak nadčasovou společnost, jako je Partners. Jsme jediná
firma v oboru, která stačí rychlému
tempu této doby.
ně – přihlásila jsem se sama. Tehdy
na podzim 2007 mě v Brně u nádraží
zaujal billboard Partners a tato firma se mi zdála až podezřele solidní,
chtěla jsem vědět víc – a už jsem tady
zůstala.
Jak jste oslavila povýšení a jaké
jsou vaše další kariérové cíle?
Svoje pov ýšení jsem zatím neslav ila, musíme především pot v rdit,
že to nebyla jen náhoda. Společně
s celým týmem však plánuji oslavit
náš postup o příčku výš během prodlouženého víkendu ve Špindlerově
Mlýně, kam všechny zvu do našeho
rodinného penzionu. Mý m dalším
kariérov ým cílem je pov ýšit během
příštího roku minimálně tři manažery a získat konkrétní lidi do našeho
týmu. Pokud se mi to podaří, věřím,
že cesta k D1 do konce roku 2013 nebude nereálná. A o dalších krocích
rozhodne i můj zdravotní stav, mám
za sebou totiž jednu poměrně dlouhou zdravotní přestávku, kterou jsem
rozhodně neměla v plánu.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se
úspěšnou manažerkou?
Michaela Klímová
povýšena na M2
Pocházím z Brna a spolupracovníky mám v Brně, Svitavách a Praze. Vystudovala jsem provozně-ekonomickou fakultu na MZLU v Brně
a v rámci studia mi asi nejvíce dala
roční stáž na Aberdeen Universit y
ve Skotsku, odkud jsem si přivezla
titul MSc. Byly to sice těžké chvíle,
ale do života mi to hodně dalo a všem
m ladý m l idem poby t na st ud i ích
v zahraničí doporučuji. Potom jsem
v Brně zakládala pobočku ČSOB Leasing, a. s., a vedla jsem ji pět let až
do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Moje záliby jsou především
moje děti a jejich záliby – mám dva
syny ve věku 7 a 10 let, aktivně sportují – věnují se sjezdovému lyžování,
v létě často jezdíme na naši chalupu
do České Kanady a užíváme si cyklistiky a krásných lesů. Na další záliby
mi už moc času nezbývá.
Jak jsem se dostala do Partners?
P r avdě p o dobně do c el a ne t r ad ič -
Podle mého názoru je to především
dobře si v ybrat členy svého t ý mu,
jít jim ve všem příkladem a pečovat
o dobré vztahy v týmu.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Přiznám se, že poslední dobou nestíhám číst všechny zajímavé články,
jednak je to hektick ý m pracov ním
nasazením, jednak důsledkem operace mozku, kterou jsem absolvovala letos v lednu. Mám bohužel stále
pooperační dyslexii a ta způsobuje,
že čtu mnohem pomaleji než dříve
a neumím přelétnout text očima a zaměřit se na to nejpodstatnější. V naší
práci je to dost nepř íjemné, a tak
jsem ráda, že stíhám absorbovat informace ze všech mailů a udělám si
čas na články Pavla Kohouta, ze kterých čerpám inspiraci pro rozhovory
s klienty nad současným stavem ekonomiky.
V září se konal první Den finanční
gramotnosti v historii Partners,
zapojila jste se i vy osobně
do aktivit spojených s touto akcí?
Dne finanční gramotnosti jsem využila při pohovorech s potenciálními
spolupracov ník y jako př ipomenutí
potenciálu trhu. Také jsme to v íce
rozebrali s našimi dětmi – vzhledem
k tomu, že oba s manželem působíme v Par tners, kluci „nasávají“ informace o financích průběžně a jsou
na svůj věk možná až příliš finančně
gramotní. Bavili jsme se především
o důsledcích nedostatečné finanční
gramotnosti a v tomto mají synové
jasno – v Partners potřebujeme více
dobr ých poradců, aby se lidé uměli lépe starat o svoje peníze. Možná
nám budoucí generace poradců v yrůstá už i u nás doma…
Lucie Juřičková
povýšena na M3
Je mi 24 let a pocházím z vesničky Spytihněv. Od patnácti let mě můj
otec ved l k tomu, abych pracovala, proto jsem už v pr vním ročníku
na gymnáziu měla svoji první práci.
Nejdříve v McDonald’s, pak za pokladnou v Kauf landu. Zatímco moje
v rstev nice chod i ly za zábavou, já
jsem byla v práci. Dříve jsem to otci
zazlívala a mrzelo mě, že nemám stejné zájmy jako moje kamarádky. Dnes
jsem za tuto zkušenost hrozně vděčná. Nebýt táty, nikdy bych se do práce netěšila tak jako teď. V roce 2007
jsem se v prvním ročníku na vysoké
škole seznámila s Martinem Výmolou, mým nynějším získatelem a životním partnerem. Právě díky němu
jsem se dostala do světa finančního
poradenství. Byla to sice dlouhá cesta, ale také poučná. Naučila jsem se
pracovat s lidmi a získala víru v práci. Líbí se mi, že sama za sebe rozhoduju, zda budu úspěšná nebo ne.
Partners tento rok zažívají boom
klientských center, máte nějaký
37
nápad, jakým způsobem by se
dala KC ještě více zatraktivnit, aby
oslovila co nejvíce potenciálních
klientů?
S týmem jsme si udělali brainstorming přesně na toto téma a přišli jsme
na dva způsoby: zaprvé open semináře pro stávající klienty, ale i nové klienty, kde hrajeme finanční svobodu,
a zadruhé nás napadly světelné bannery u chodníku, kde poběží krátká
informace o Partners, a kolemjdoucí
si bude moct banner přečíst a uvidí,
čím se vlastně zabýváme a co děláme.
Když jsme otevřeli klientské centrum
ve Zlíně, spousta lidí se přišla zeptat,
co jsme vlastně za firmu a čím se zabýváme. Právě takový banner plánujeme
umístit u našeho klientského centra…
ukazuje, jak komplikované a náročné je přirozené tržní podnikání. Dokazuje, že v naší branži je podnikání
vlastně mnohem jednodušší než jinde.
Oba články se dají krásně použít, jak
na pohovoru, tak při každodenní práci
s lidmi.
V září se konal první Den finanční
gramotnosti v historii Partners,
zapojila jste se i vy osobně
do aktivit spojených s touto akcí?
Zapojila jsem se ja ko fanoušek
na Facebooku. A sledovali jsme s klienty a spolupracovníky Školu finanční
gramotnosti, kterou na webu Peníze.cz
připravuje poradce Partners Roman
Baroš.
Máte nějakou osvědčenou metodu,
jak motivovat své spolupracovníky
k co nejlepším výkonům?
Metod je samozřejmě celá řada, ale
po čtyřech letech ve financích jsem
přišla na to, že nejdůležitější je, pokud
je spolupracovník motivován sám sebou. Nejdůležitější je vnitřní motivace,
ta vnější je poněkud těkavá – dnes tu
je a zítra už ne. Mohu mu ukázat cestu,
tedy nástroje pro podnikání, potenciál
této služby, možnosti profesního růstu, možnost podnikání, možnost otevřít si vlastní pobočku, možnost vytvoření super kolektivu, ale chtít musí
on sám, a že chce. to mi dokazuje dostatečným množstvím aktivit v týdnu.
Chci investovat svůj čas do lidí, kteří
do podnikání dávají minimálně polovinu úsilí co já. Vždy když jsem v kariéře chtěla dosáhnout víc než spolupracovník, dopadlo to špatně. Proto
jako klíčové vidím sledování toho, jak
moc spolupracovník chce. Právě takovými kolegy se obklopuju – pak je
podnikání radost a na každý další den
se těšíte, co vám přinese nového, koho
potkáte – zkrátka tím žijete….
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Pokud mám v ybrat pouze jeden,
pak by to byl rozhovor s panem Siudou, kter ý popisoval, proč většina
Čechů netvoří rezervy a kde mají uloženy své peníze. Tento článek krásně
ukazuje, jak velký potenciál pro naši
službu v Česku je. No a pak také Začínáme podnikat, nový seriál, který
38
Jak jste oslavil své povýšení?
Poslední rok byl divoký. Otevřeli
jsme jedny kanceláře na jaře v Praze
a následně jsme za tři měsíce dostali
v ýpověď z důvodu prodeje celé nemovitosti, takže nastalo druhé kolo
stěhování, během kterého jsem povyšoval. Teď není čas na oslavy, musíme
dohnat to, co nám kvůli nepohodlí při
stěhování uteklo. Samozřejmě jako
každý rok beru celý manšaft na víkend
na hory, kde asi zakončíme tento „rok
ďábla“…
Jaké jsou vaše další kariérové cíle?
Momentálně pracuji na tom, abych
z Šárky Foltýnkové a Davida Michálka v ychoval kompetentní Executive
manager y. Honzu Havlíka a Katku
Ráczovou připravuji na pozici Team
m a n a ger a . Z á r ove ň s e c hy s t á me
na pov yšování na D1, nábor ujeme
a pracujeme na tom, aby bylo v íce
kompetentních manažerů ve struktuře. Kromě toho si doplňuju ekonomické vzdělání, které nemám (kurz €FA).
M3 bude doufám jen taková „zastávka
na znamení“.
Je m i 31 let a pochá z í m z Br na,
k de ny n í ž iji s ž e nou R om a nou
a dcerou Kristýnkou. Kancelář mám
na Holandské ulici, kde působí větší
část našeho t ý mu. Dr uhá, menší,
ale též nezanedbatelná část t ý mu
má kanceláře na Čajkovského ulici.
K Par tners jsem se dosta l v roce
2007, tehdy ještě jako klient. Tomáš
Rašovský mi tenkrát zavolal, abych
př išel na schů zk u, k terá se bude
týkat mých financí. Pochopil jsem
pozvání špatně a od schůzky jsem
čekal pracovní příležitost. Konala se
však analýza a já se stal klientem.
Práci jsem s Tomášem začal řešit až
na ser v isní schůzce na konci roku
2008. Opustil jsem svou reklamní
f ir mu a da l se na pod nik á ní
ve f i n a nc íc h . Mý m kon íč kem je
umění, grafika, design a architektura.
Grafikou jsem se živil do doby, než
mě přestala bavit nejistota spojená
s tímto odvětvím. Dnes si chci zajistit
potřebný kapitál na to, abych mohl
cestovat a z koníčka opět udělat jen
radost.
Jaké jsou vaše další kariérové cíle?
Martin Kutěj
povýšen na M2
Pocházím z vesnice poblíž města
Hranice, kde jsem později v ystudoval gymnázium. V roce 2005 odešel
studovat do Prahy. Posledních šest let
tedy žiji v Praze, kde jsem vystudoval
2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií, konkrétně ve 3. ročníku jsem se díky kamarádovi dostal
do kontaktu s Partners. Líbila se mi
myšlenka profesionalizace finančního
plánování a poradenství, a vzhledem
k tomu, že v současném světě nestačí
jen v ystudovat v ysokou školu a čekat na nabídky, které se (ne)pohrnou,
chtěl jsem při škole dělat maximum
dalších činností, které mě obohatí.
Postupem času mě představa budování vlastního byznysu natolik pohltila,
že jsem se rozhodl po ukončení studií
pokračovat dál cestou financí a lékařinu nechat jako záložní plán. Moje
záliby? Chodím občas rozjímat k vodě
na ryby nebo se svými přáteli a kolegy
navštěvujeme tradiční pražská gastronomická zařízení. Dá se říct, že mezi
moje záliby patří i studium jako takové, prostě se rád vzdělávám…
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se úspěšným
manažerem?
Přijmout fakt, že ne všechno může
být vaše chyba, ale za vše nesete jako
manažer odpovědnost vy. A taky přijmout odpovědnost za svoje činy…
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Rád čtu články Pavla Kohouta. Líbí
se mi jeho lehká ironie a sarkasmus.
Z těch nejaktuálnějších bych asi zmínil články týkající se situace v Řecku.
Klienti se o ni často zajímají.
Martin Simonides
povýšen na M2
Povýšení jsem zatím neoslavil ani
s týmem, ani s rodinou. To vše nás
čeká teprve v okamžiku, kdy pov ýšení pot v rdíme. V pr v ním měsíci
po povýšení jsme „vypnuli“ a to byla
chyba. Teď jsme však zase na koni
a v příštím roce bych měl pov ýšit
na pozici M3. Vše ale stavím na lidech v týmu a můj úspěch je úměrný jejich úspěchu. V Partners mířím
hodně vysoko a k tomu potřebuji nejen manažery, ale i ředitele. Čeká nás
tedy nábor a budování schopných
struktur.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem v cestě stát se úspěšným
manažerem?
Kupředu mě posunuje schopnost
uznat vlastní chyby. Vždy se z nich
snažím poučit. Uvědomil jsem si, že
jsem se mýlil v tom, co jsem schopný dokázat, a tak jsem přestal házet
sám sobě klacky pod nohy a začal realizovat své sny. Dále je třeba si uvědomit, jak důležitá je komunikace
v týmu. Mají-li vás lidé podpořit, pak
musí cítit, že za nimi stojíte. Dobře
fungující firma a spokojený tým, to
jsou podle mého hlavní předpoklady,
aby byl člověk dobrým manažerem.
příležitost. Nikde není napsáno, že
například analýza musí končit pouze
na poradenství realizací finančního
plánu. Kdokoliv pro nás může být jakkoliv zajímavý, jen je třeba vidět cesty
a způsoby, jak dosáhnout úspěchu.
Jaký článek vás v poslední době
nejvíce zaujal na našich webech
Finmag a Peníze.cz?
Petr Šebák
povýšen na M2
Žiju ve Vyškově; je to menší město,
ale na druhou stranu je v blízkosti několik větších měst jako Brno, Olomouc
nebo Kroměříž, takže pro podnikání je
to ideální základna. K Partners jsem se
dostal během studia na vysoké škole.
Studoval jsem na právnické fakultě se
svým dlouholetým kamarádem a budoucím získatelem Kamilem Masným.
Už v době studií jsem přemýšlel nad
tím, jak bych mohl vydělat nějaké peníze mimo „klasické“ brigády. Pracovat
pár hodin denně za barem ve fitness
centru bylo sice příjemné a nenáročné,
nicméně tomu samozřejmě odpovídal
výdělek. Navíc jsem v průběhu studia
začal cítit, že právu se nechci věnovat,
nebaví mě a možnost zajímavějšího
uplatnění je velmi nízká. Když Kamil
začal podnikat v Partners, byl jsem
velmi zvědavý, jak se mu bude dařit.
Snad každý týden jsem se ho po cestě
do Brna ptal, jak to jde. Ve chvíli, kdy
jsem začal vnímat jeho úspěch, myšlenka podnikání ve financích byla pro
mě velmi lákavá, tak jsem se zeptal,
zda by tato možnost nebyla i pro mě.
Proto jsem toto podnikání už od začátku nevnímal „jen jako práci“, ale i jako
zábavu.
Co je podle vás nejzásadnějším
krokem na cestě stát se úspěšným
manažerem?
Podle mě je jeden z nejdůležitějších
faktorů vytrvalost. Práce ve financích
je krásná, nicméně ne vždy je jednoduchá. To, že se naše podnikání často přirovnává ke sportu, rozhodně není žádná planá fráze. Tam je také nutné často
a usilovně trénovat a cesta za úspěchem netrvá jeden ani dva měsíce. Je
třeba myslet na cíl a jasně vědět, čeho
chci v životě dosáhnout. A ještě dodám
jeden z mého pohledu důležitý faktor,
každou schůzku brát jako obchodní
Zaujal mě rozhovor s Pavlem Kohoutem s názvem Bankrot se zbytečně démonizuje. A platí to i pro Itálii! Jedná
se o aktuální téma, které se v podstatě
denně řeší v médiích. Je dobré znát názor a pohled nestranného odborníka.
Líbil se mi také článek Sedmdesátníci
jdou do práce. Sci-fi, nebo realita? Opět
je to hodně diskutované téma. Oblast
důchodů, respektive problematika rodící se důchodové reformy, je v této
době velmi zajímavá. Z mého pohledu jsou tato témata veřejnosti špatně
komunikovaná, což nám jen nahrává.
Myslím si, že více a více bude (nejen)
díky tomu vznikat přirozená poptávka
po našich službách. Čím lépe budeme
informovaní, tím více můžeme z této
situace vytěžit.
V září se konal první Den finanční
gramotnosti v historii Partners,
zapojil jste se i vy osobně do aktivit
spojených s touto akcí?
Den f inanční gramotnosti jsem
využil především tak, že jsem svým
kolegům, v ybraným klientům a potenciálním budoucím spolupracovníkům poslal odkaz na záznam reportáže a následné diskuse, která na toto
téma proběhla na ČT24 s Pavlem Kohoutem. Zpětná vazba byla výhradně
pozitivní, všichni klienti i potenciální
spolupracovníci byli příjemně překvapení, do jakých oblastí také zasahujeme
a na jakých projektech pracujeme.
V uplynulém kvartálu
dále povýšili:
Martin Frantík, Dušan
Mátl, Jaroslav Hejný, David
Kučera, Miroslav Rája
a Michal Krejčí.
39
Partners expandují
v Moravskoslezském kraji
Tyrkysová mapa se na
podzim rozrostla hned
o dvě nová města
v Moravskoslezském
kraji; M1 Tomáš Nožka
inicioval vznik kanceláří
Partners v Českém
Těšíně a tým M3 Zdeňka
Procházky na začátku
listopadu slavnostně
otevřel nové klientské
centrum v Hlučíně, které
bylo realizováno již plně
v souladu s novým design
manuálem.
40
41
Leaders Club Space
Mission
Zářijový Leaders Club,
který pro Partners
připravila pojišťovna
Aegon, se nesl v duchu
dobrodružné vesmírné
mise. Manažeři si mohli
například na vlastní kůži
vyzkoušet skydiving ve
větrném tunelu
v letňanské Skydive
Aréně.
42
43
Partners Soiree
Společenský večer pro
manažery Partners
a jejich životní partnery
se uskutečnil 22. října
v brněnském hotelu Boby
Centrum. Zatímco první
polovina večera patřila
slavnostnímu jmenování
manažerů a ředitelů do
nových pozic, druhá část
se nesla v duchu tance
a zábavy. Moderování
večera Partners Soiree se
letos ujala herecká dvojice
Alice Bendová a Marek
Vašut..
44
45
15.
50 s
50%
DEN
er
n
t
r
a
P
e 13
s
r
e
Univ
50%
ers
n
t
r
Pa
e 10
s
r
e
Univ
o
d
ě
lečn
!
ů
d
n
u fo
r
í
m
ves
Spo
46
47
Nové mistrovské produkty pro vaše klienty
Výjimečné finanční poradenství je postaveno na výjimečných produktech. Ať již jde
o životní pojištění, penzijní připojištění nebo nově o autopojištění a ochranu majetku.
Partners Domov
Partners Auto
1. Včetně všech vedlejších prostor a staveb
2. GARANCE nejširšího krytí
3. Kompletní plnění v nových cenách
4. GARANCE neuplatnění podpojištění
5. Nejrychlejší TURBOvinkulace
6. GARANCE ponechání plnění
7. Nejširší asistenční služby
1. Bezpečný limit 100 mil. / 100 mil
2. Všestranná asistence (porucha/nehoda/živel)
3. Náhradní vozidlo 5 dní + 5 dní v ceně
4. Nejspolehlivější přímá likvidace Allianz
5. První škoda bez vlivu na bonus
6. All-riskové havarijní pojištění bez amortizace
7. Včetně GAP pojištění pro nová auta
S vámi od A do Z
48
Download

Otevřít náhled PDF