VY_32_INOVACE_VV1_01-20
ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
Předmět
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
Datum
6. 2. 2012
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Šk. rok: 2011/2012- 6.A, 6.B, 7.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
Výtvarná výchova - Společná setkání nad výtvarnými díly 1
PDF
MZ 4 / VY_VV1_32_01-20
Číslo
Označení
hodiny materiálu (přílohy)
1.
Baroko
Jméno vyučujícího
Mgr. Lenka Pavlíková
6. 2. 2012
2.
Klasicismus
Mgr. Lenka Pavlíková
17. 2. 2012
3.
Romantismus
Mgr. Lenka Pavlíková
20. 2. 2012
4.
Realismus
Mgr. Lenka Pavlíková
16. 2. 2012
5.
Veni vidi vici:
antika
Mgr. Lenka Pavlíková
1.3. 2012
6.
Egypt
Mgr. Lenka Pavlíková
10. 1. 2012
7.
Pravěk
Mgr. Lenka Pavlíková
10. 1. 2012
8.
Veni vidi vici
Pravěk
Mgr. Lenka Pavlíková
3. 1. 2012
9.
Románské umění
Mgr. Lenka Pavlíková
10. 1. 2012
10.
Gotika
Mgr. Lenka Pavlíková
17. 1. 2012
11.
Renesance
Mgr. Lenka Pavlíková
7.11.2011
12.
Secese
Mgr. Lenka Pavlíková
Podpis
vyučujícího
14.11.2011
13.
Expresionismus
Mgr. Lenka Pavlíková
2.12.2011
14.
Kubismus
Mgr. Lenka Pavlíková
2.12.2011
15.
Futurismus
Mgr. Lenka Pavlíková
16.12.2011
16.
Abstraktní umění
Mgr. Lenka Pavlíková
6. 1. 2012
17.
Dadaismus
Mgr. Lenka Pavlíková
6. 1. 2012
18.
Surrealismus
Mgr. Lenka Pavlíková
13. 1. 2012
19.
Op art
Mgr. Lenka Pavlíková
27.1. 2012
20.
Veni vidi vici:
umělecké směry 20.
století
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum
1.2.2013
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_20
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Baroko – 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
baroko a Evropa
znaky, Carravagio
malířství, Rembrandt
Rubens
Brandl
vanDyck
kvíz
fresky a závěsné obrazy
architektura
sochařství
sochy Brauna
selské baroko
rokoko
představitelé
barokní oděv
menu
Snímek 3
3
Baroko se v Evropě rozšířilo v 17.- 18. století.
Baroko je uměním protireformačním a protihumanistickým.
Snaţí se člověka přivést opět k duchovnímu ţivotu
a potlačit renesanční názory a ideály.
V Evropě zuřila třicetiletá válka a lidem kromě víry v boha moc nadějí
nezůstávalo.
menu
Snímek 4
4
Název baroko je zřejmě odvozen
od portugalského slova "barroco",
jehoţ význam znamená nepravidelnou perlu.
Barokem označujeme umělecký sloh,
který vzniká v 17. století a trvá
aţ do prvního desetiletí století osmnáctého.
V malířství se hojně vyuţívá mytologických
vypjatých scén či sugestivní zobrazování
krutých náboţenských výjevů – mučení
křesťanů apod. Umělci zde dávají
vyniknout hře světla a stínu, šerosvitu,
tvářím a postav plné emocí. Baroko
navazuje na renesanci .
Michelangelo Merisi (Carravagio),
Barokní umění směřovalo především k monumentálnímu účinku na člověka,
působilo na něj velikostí a okázalou nádherou.
menu
Snímek 5
5
Barokní malířství si libovalo v mytologických a alegorických výjevech,
oslavujících v podobě antických bohů nebo hrdinů příslušníky panovnických
rodů.
Barokní malířství bylo zaloţeno
na principu contrapposto,
který otáčel ramena a boky postav
opačnými směry. Tak bylo dosaţeno
pohybové dynamiky, ze které baroko
vycházelo. V obrazech bylo vyuţíváno
šerosvitu, hry světla a stínu na tvářích
plných emocí, k dokreslení emocionality
bylo pouţito jemných a teplých tónů.
Dynamiky bylo často dosaţeno bohatostí
drapérií a dramatickou korpulentností
nahých ţenských těl.
menu
Rembrandt
Alegorie hudby
Snímek 6
6
Petr Pavel Rubens
Andělíčci - častý námět barokních umělců
menu
Snímek 7
7
Petr Brandl
Dívka s číší
menu
Snímek 8
8
Anthonis van Dyck
menu
Snímek 9
9
kvíz: kdo je kdo a v jakém oboru….???
Johan Sebastin Bach
Jean Baptiste Moliere
menu
Rembrant van Rijn
Snímek 10
10
Fresky a závěsné
obrazy byly v těsném
spojení s architekturou.
Jejich provedení
s nevšední perspektivou
na stropech a kupolích
kostelů dotvářelo prostor
a celkový dojem
monumentálnosti
a nekonečnosti.
V hlavním sále barokního zámku OHRADA (Hluboká nad Vltavou)
je nástropní barevná freska ARTEMIDY.
menu
Snímek 11
11
V baroku převládala především církevní architektura a architektura panských sídel.
Mohutný sakrální prostor kostelů a chrámů působil na city člověka, kompozice
vzbuzovala neklid, napětí, mystické opojení z rozsáhlosti. Interiéry budov sloţitých
dynamických půdorysů byly plny fresek, soch, bohaté štukové výzdoby křivek a elips
v osové souměrnosti. Vzorem uplatnění souměrnosti se pak stal přísně geometrický
francouzský park.
Svatá hora u Příbrami
menu
myš
Snímek 12
12
interiér kostela na Svatém Kopečku u Olomouce
menu
Snímek 13
13
Barokní sochařství opustilo tvarově
vyrovnaný střízlivý ideál renesanční krásy.
Bylo úzce vázáno na architekturu, neboť
díla většinou slouţila jako dekorace mostů,
hradních nádvoří, zahrad a kostelů.
Častými náměty byly sochy světců,
náboţenské scény a alegorie. Sochy byly
zachyceny s monumentální nadsázkou.
Celé dílo pak působilo svou nadnesenou
dynamičností a divadelní vznešeností
zanícených gest. K ještě většímu efektu
neklidu a dramatické citovosti byla často
přidána hra světla a stínu v záhybech
rozevlátých rouch a drapérií.
autory soch
na Karlově mostě jsou
F. M. Brokoff a M. Braun
menu
Snímek 14
14
barokní sochy M. Brauna na zámku Kuks
menu
Snímek 15
15
Pozdní barokní kultura pronikla i do lidových
vrstev. V obci Holašovice (v seznamu památek
světového dědictví UNESCO) se dochovala řada
selských stavení s typickými prvky barokní
kultury. Bohatá štuková výzdoba většiny
průčelí vychází z tradic baroka
a dokládá jeho svérázné
přetvoření do venkovského
prostředí, nazývané proto
tzv. selským barokem.
V lidovém umění bylo baroko zastoupeno oblíbenými kříţovými cestami, kapličkami,
mezníky a milníky.
menu
Snímek 16
Rokoko
16
Rokoko
Pozdní fáze barokního slohu se nazývá
rokoko, přeumělkovaný, velice zdobný
sloh, jehož typickým znakem
je rokaj - nesymetrický hřebínkový,
často prokrajovaný ornament,
napodobující mušli.
menu
Snímek 17
17
Hlavní představitelé:
Diego Rodriguez Velazquez, Annibale Carracci, Michelangelo Merisi
(Carravagio), Paulus Peeter Rubens, Frans Hals, Nicolas Poussin,
Anthonis van Dyck.
Další představitelé:
Jan Petr Brandl, Matyáš Braun, Pieter de Hooch, Luca Giordano,
Jacob Jordaens, Karel Škréta, Georges de La Tour, Jan Kupecký, Nicolaes Maes,
Luis Melendez, Louise Moillon, Aert van der Neer, Clara Peeters, Rembrandt,
Giovanni Santini, Daniel Seghers, Frans Snyders, Jan Steen, Michael Sweerts.
menu
Snímek 18
18
Barokní oděv dával najevo zlatavý odlesk
bohatství, naproti tomu rokoko kladlo důraz
především na přirozený půvab a šarm.
Sice rokokový oděv přejímá z předchozího
období střih, ale s novou dekorativnější
a rafinovanější náplní. Výrazné barvy 17. století
vystřídaly světlé a něţné pastelové odstíny.
Jediné, co se od baroka přeneslo v plné síle
i do rokoka byla nehygieničnost.
menu
Snímek 19
19
zdroje informací:
http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/baroko
http://www.galerietousek.cz/stranky/slovniky2_3.htm
http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=58
http://www.google.cz/
http://www.galerie-rembrandt.cz/rembrandt-oleje.aspx
http://www.myslivost.wz.cz/1pamatky.html
http://www.zsrokytnice.cz/4d_slohy.php#2
http://parezova-habrova.tym.cz/history.htm
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Baroko
Mgr. Lenka Pavlíková
8. 7. 2011
6. 2. 2012
PPT
19
MZ 4 / VY_32
8
Baroko
- rozlišit základní znaky baroka
1 vyučovací hodina
- rozšiřování znalostí o baroku
Pavlíková/VV/8./20
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_21
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Klasicismus – 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
znaky
architektura
u nás
architektura
v USA
společenský
ţivot
menu
Snímek 3
3
Klasicismus je umělecký směr, který má
podobně jako renesance svůj vzor v antice.
Usiluje o to ji obnovit napodobováním
forem klasických děl. Vznikl v Itálii koncem
18. století
V architektuře se pouţívají antické sloupy,
římsy, při čemţ se stavitelé dopouštěli
omylů protoţe kopírovali jen určité
venkovní části. Tak vznikaly stavby plné
protikladů.
Umělecká řemesla v tvorbě uţitkového
umění se také inspirovali antickými vzory,
zaznamenali celkový úpadek.
Vyznačoval se pevnými estetickými pravidly a normami podle klasického
vzoru. Kázeň a střídmost, symetrie, strohost. Stavby monumentální, chladné.
menu
Snímek 4
4
Architektura
Stavovské divadlo v Praze.
Lázeňská města- Mariánské a Františkovy lázně.
Parky – v Lednici, Krásném Dvoře.
menu
Snímek 5
5
Do USA se přenesl nový sloh prostřednictvím francouzských architektů.
V klasicistním duchu byl zaloţen Washington, ale i další ameriská města.
Asi nejznámějším skvostem je washingtonský Kapitol, symbol sebevědomí
americké demokracie.
menu
Snímek 6
6
Do 18. století církevní hudba převaţovala
nad světskou. V období klasicismu byla
jiţ hudba neodmyslitelnou sloţkou
společenského ţivota všech vrstev.
Hrálo se na honosných plesech
i tancovačkách v hostincích. Na zámcích
i měšťanských domech se objevují hudební
salónky, součástí výchovy dětí z vyšších
vrstev byla hra na cembalo či housle.
menu
Snímek 7
7
zdroje informací:
http://www.google.cz/
http://lide.gymcheb.cz/~pakucer/tretakIIpol/umelecke_smery.html
http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/klasicismus-a-empir
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Klasicismus
Mgr. Lenka Pavlíková
15. 7. 2011
6. 2. 2012
PPT
7
MZ 4 / VY_32
8
Klasicismus
- vysvětlit znaky klasicismu
2 vyučovací hodina
-výklad učiva o klasicismu
Pavlíková/VV/8./21
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_22
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Romantismus– 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
Snímek 3
3
Romantismus vzniká počátkem 19. století v Anglii a později se rozšiřuje
na území celé Evropy. Je silně spjat s anglickou dobovou literaturou –
Byron, Scott, Shelley a Keats.
Romantismus se snaţí být dynamický, pravdivý, barevný, uvolněný,
plný citu a vůle vtisknout dílu kousek autorovy osobnosti. V romantismu
se jako častým námětem objevují různé scény z období středověku,
které bylo chápané jako romantické období. Romantici rádi nachází
inspiraci v hudbě, poezii, divadle, literatuře, v bájích a povídkách.
Někteří umělci pouţívají symboliku smrti a noci, která má znamenat
její předzvěst. Romantikové snili o dávných časech a dalekých zemích,
které byly vytrhnutím z kaţdodenní reality.
menu
Snímek 4
4
Architekti napodobovali gotiku. Řada kostelů, zámků, radnic i dalších budov
byla postavena v novogotickém stylu. Stavby byly obklopovány romantickými
parky, atmosféru v nich dotvářely menší stavby jako minarety, umělé zříceniny
hradů, antické chrámy.
Zámek Lednice
menu
Snímek 5
5
Protoţe zvýšený citový ţivot se připisoval jako charakteristická vlastnost
románským národům, dostalo toto hnutí pojmenování romantismus.
V architektuře dochází k přebírání vzorů ze středověké architektury,
gotické a románské.
Typickým prvkem v anglické novogotice je tupé zakončení staveb a věţí
bez viditelných střech.
zámek Hluboká
menu
Snímek 6
6
zámek Sychrov
menu
Snímek 7
7
romantický park
na Bouzově
menu
Snímek 8
8
Hlavní představitelé:
Eugene Delacroix, Theodore Gericault, Pierre-Paul Prud’hon,
Caspar David Friedrich, Francisco Goya, Wiliam Blake, Mandrazo,
Thomas Cole, Thomas Moran, Salvator Rosa, Benjamin West, W. Turner,
J. Constable, W. Blake
menu
Snímek 9
9
v Čechách: J. Navrátil, Mikoláš Aleš , Josef Mánes a J. Čermák
menu
menu
Snímek 10
10
zdroje informací:
http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/romantismus
http://www.satalka.cz/slohy/Romantismus.html
http://www.galerietousek.cz/stranky/slovniky2_3.htm
http://www.dekorastuck.cz/?page=romantismus
http://www.zsrokytnice.cz/4d_slohy.php#7
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Romantismus
Mgr. Lenka Pavlíková
22. 7. 2011
17. 2. 2012
PPT
10
MZ 4 / VY_32
8
Romantismus
- rozlišit znaky romantismu
3 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o výtvarných -ismech
Pavlíková/VV/8./23
VY_32_INOVACE_VV_PaL8_23
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Realismus – 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
Snímek 3
3
Realismus se bude v umění projevovat vţdy. Je to umění, které šlo napříč
skoro všemi uměleckými slohy a pořád pokračuje. Snaha pravdivě zobrazit
skutečnost je nekonečná. Pojem realismus jako takový vzniká v roce 1855,
kdy Gustave Courbet v Paříţi zahajuje výstavu „Le Realisme“.
Základní znaky
- snaha o zachycení reality, pravdy
- skutečnost bez jakéhokoliv přikrášlování
- ţádné klasicistické, romantické estetické ideály
- umělci se zaměřovali na těţkou práci
- díla mají ponuřejší barevnost neţ díla romantická
- umělecká opravdovost
menu
Snímek 4
4
Hlavní představitelé:
Gustave Courbet, Jean-Baptiste Cammille Corot, Honoré Daumier,
Jean Francois Millet, Edgar Germain Hilaire Degas, Josef Mánes,
Mikoláš Aleš, Edouard Manet, Jules Dupré, Václav Hollar, Caravaggio,
Thomas Cole, Francisco Goya.
Peredviţníci
Realisté v Rusku, pro které se stal tento umělecký směr kultovní a národní.
Členové sdruţení putovních výstav název Peredviţníci – putovat, putující.
menu
Snímek 5
5
Repin
Zobrazoval bídu ruského lidu a události ruských dějin.
Nejznámější dílo - Burlaci na Volze (taţení lodí proti proudu – lidé zapřáhnutí
jako zvířata).
Výjevy z rus. dějin i aktuální události – Ivan Hrozný.
menu
Snímek 6
6
Realismus u nás
Generace ND
Architekti: Josef Zítek, po poţáru Josef Schulz.
Stavba byla bezesporu největší kulturní událostí 2. pol. 19. století v našich zemích.
Základní kámen poloţen v roce 1868 poté 1881 vyhořelo a r. 1883 definitivně otevřeno
Smetanovou Libuší.
menu
Snímek 7
7
Josef Mánes - český malíř a kreslíř,
přechod mezi romantismem a realismem.
Orloj má tři části - nejzajímavější je
astronomická část, ukazující polohy
nebeských těles. Pod ní je umístěno
kalendářové kolo, které v 19. století
vybavil malbami malíř Josef Mánes.
menu
Snímek 8
8
Antonín Chitussi – český krajinář, franc. vliv.
menu
Snímek 9
9
zdroje informací:
http://www.umeni.euweb.cz/?id=realismus
http://www.google.cz/
http://www.stopin-praha.cz/blog/astronomical-clock
http://www.czecot.it/struttura-turistica/8663_la-valle-chitussi-curiositanaturalistica-ronov-nad-doubravou
http://2006.bloguje.cz/236997-antonin-chitussi.php
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Realismus
Mgr. Lenka Pavlíková
20. 7. 2011
20. 2. 2012
PPT
9
MZ 4 / VY_32
8
Realismus
- rozlišit znaky realismu
4 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o výtvarných -ismech
Pavlíková/VV/8./24
VY_32_INOVACE_VV_PaL6_25
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Veni vidi vici: antika – 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
200
400
600
1000
POJMY
?
?
?
?
OBRÁZKY
?
?
?
?
kvíz
Snímek 3
3
Jak se nazývají tyto architektonické
řády?
kvíz
kvíz
Snímek 4
4
Jak se jmenuje toto dílo a kdo ho napsal?
Spor Achillea s Agamemnónem o zajatkyni Bríseovnu.
Uražený Achilles odmítá bojovat, žádá svou božskou matku,
aby zvrátila výsledek války.
Nakonec se Agamemnón musí Achillovi omluvit a zajatkyni
mu vrací.
Achilés se opět pustí do boje, zabije trójského hrdinu Hektora.
kvíz
Snímek 5
5
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů!
kvíz
Snímek 6
6
Doplň:
Pro antický starověk je typická ………..
civilizace a jednotná kultura založení.
Předchůdcem antické civilizace byla
…………..-…………….kultura.
kvíz
Snímek 7
7
Jak se jmenuje tato bohyně?
Podle legendy se nenarodila z ženy,
ale vyskočila Diovi z hlavy.
Bohyně války a rozvahy, která vždy hleděla
přispět ke sjednávání míru.
Bohyně vítězná, nepřemožitelná, dokázala
také chránit (města i státy), pomáhala
i v nemocech.
Rozvaha, moudrost, ovládala různá umění
a dovednosti, byly jí připisovány mnohé
vynálezy.
Zpodobňována různým způsobem,
nejčastěji v řasnatém rouchu s přilbicí
na hlavě, se štítem a kopím.
kvíz
Snímek 8
8
Jak se nazývá tato architektonická
památka?
Architekti Iktínos,
Kallikratés, výzdobou
pověřen sochař Feidiás.
Vlys s 92 reliéfy.
Východní štít:
narození Athény.
Západní štít:
zápas Athény s Poseidónem
o Attiku.
kvíz
Snímek 9
9
Jak se jmenuje a kde se nachází
tato jediná památka helénistické
architektury?
kvíz
Snímek 10
10
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 1000 bodů!
+ 1000 bodů navíc:
Je na některé eurominci znázorněno Koloseum?
kvíz
Snímek 11
11
Pojmy 200
Dórský
Iónský
Korintský
kvíz
Snímek 12
12
Pojmy 400
epos Ílias
autorem byl Homér
24 zpěvů; 16 000 veršů
kvíz
Snímek 13
13
Pojmy 1000
Pro antický starověk je typická
městská civilizace a jednotná kultura
založení. Předchůdcem antické
civilizace byla krétsko-mykénská
kultura.
kvíz
Snímek 14
14
Obr. 200
bohyně Athéna
+ 500 bodů navíc:
Řekové měli svou národní obuv-jak se jí říkalo?
kvíz
posuň obr.
Snímek 15
15
Obr. 400
Parthenon
kvíz
Snímek 16
16
Obr. 600
Diův oltář v Pelgramu
Jeho rekonstrukce byla umístěna v Berlíně.
kvíz
Snímek 17
17
Ano, na italské eurominci 5 centů
je vyobrazeno Koloseum.
kvíz
Snímek 18
18
šaty Řecko
Klasický plášť
chitón,
se šikmo ovinul
kolem těla
a doplňovali ho
volné sandály,
které byly
národní obuví.
Šperky nosili
Řekové jako
běţnou součást
oděvu - jehlice,
spony,
náhrdelníky,
náramky, prsteny
a náušnice.
kvíz
Snímek 19
19
Zdroje informací:
http://encyklopedie.seznam.cz
http://lyanna.blog.cz/1106/pallas-athena
http://www.google.cz/
http://myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007070003
http://www.ksoft.cz/magazin/ruzne_dejiny_odivani.htm
http://p-numismatika.cz/index.php?get=kapitola15_02
kvíz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Veni, vidi, vici: antika
Mgr. Lenka Pavlíková
18. 7. 2011
16. 2. 2012
PPT
18
MZ 4 / VY_32
6
Veni, vidi, vici: antika
- rozlišit antické umění
5 vyučovací hodina
-upevňování učiva antiky pomocí kvízu
Pavlíková/VV/6./25
VY_32_INOVACE_VV_PaL6_26
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Egypt – 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
před více neţ
5 000 let
1. seznámení
architektura
Cheopsova
pyramida,
Sfinga
mastaby
obelisk
sochařství
sochy
pohřební
maska
malířství
hieroglyfy
zajímavostiNil
trţiště
symboly
papyrus
mumifikace
hodnota
mumií
recepty
slovníček
podepiš sehieroglyfy
práce našich ţáků:
http://www.zsjiraskova.cz/vytvarna-vychova/egypt
menu
Snímek 3
3
Před více neţ 5 000 lety se na dolním toku ţivotodárného Nilu
vyvinula civilizace, jeţ se svými materiálními i duchovními výtvory
natrvalo zapsala do historie lidstva. Její kulturní dědictví
obdivovali lidé jiţ ve starověku a tento obdiv přetrvává dodnes.
Poznávání této civilizace probíhá dva a půl tisíce let.
Čím nás tak fascinuje starobylá egyptská
kultura, tolik vzdálená v čase i prostoru?
Jedním z důvodů bezesporu je dlouhé
trvání egyptského státu,
který existoval přibliţně tři tisíce let.
menu
Snímek 4
4
Egyptská říše se rozkládala podél toku řeky Nil, která zajišťovala úrodnou půdu
a sklizeň i několikrát ročně. A tak se obyvatelstvo mohlo věnovat
i stavebním plánům panovníka. Dělníci měli
vymezenou pracovní dobu, ţili v jednoduchých
kamenných domech s kanalizací.
Země byla sjednocena na přelomu
4 a 3 tisíciletí př. n. l. vládci – faraóny.
Smrt Kleopatry r. 30 př. n. l. Egypt připadl
Římské říši.
Časová orientace podle celkem 30 dynastií).
Stará říše 2700 – 2200
Střední říše 2200 – 1500
Nová říše 1500 – 1000 př. n. l.
Nejstarší památky pocházejí z období Staré říše,
z Dolního Egypta (delta Nilu). Centrem bylo město
Memfis. Vznik prvních pyramid.
menu
Snímek 5
5
Architektura
Pyramidy
Promyšlené monumentální stavební
díla ve tvaru jehlanu, která si dávali
stavět faraóni jako své hrobky.
Mnohdy se dokončení ani nedoţili.
Byly součástí chrámových celků.
Stavba trvala desítky let. Egypťané
jiţ ovládali početní operace, vyuţili
znalosti z fyziky a mechaniky
(kladkostroj).
Dţoserova pyramida v Sákkaře –
nejstarší, připomíná zikkurat.
menu
Snímek 6
6
Cheopsova – největší, výška 146m,
strana 230m. Nachází se na pláni v Gíze.
Postavena z více neţ 2 000 000 kamenných
kvádrů.
SFINGA – ztělesňuje tajemno
a záhady ţivota, má lví tělo, orlí
křídla, hlavu a poprsí jako ţena,
měla za úkol střeţit hrobky
a posvátné chrámy, symbolizovala
faraónovu moc.
Sfinga v Gíze – 20m vysoká
socha zvířete s lidskou hlavou.
vzhled a f-ce
menu
Snímek 7
7
Chrám Amona v Luxoru, Abú Simbel
– skalní chrám
Mastaby
Typ hrobek.
Moţná se z nich
vyvinuly
pyramidy.
menu
Snímek 8
8
Obelisk
Štíhlý, vysoký, vztyčený kámen.
Náboţenské účely. Zdobené hieroglyfy.
Často dopravovány do Evropy (Řím, Paříţ).
menu
Snímek 9
9
Sochařství
Dostatek kamene. Námětem panovníci a boţstvo. V pozdějším období první jemná
modelace výrazu obličeje. Sochy polychromovány (barveny), inkrustace (vkládání
drahokamů do očí). Reliéfy -na stěnách chrámů, hrobek, v pyramidách...
portrét (busta) královny Nefertiti
menu
Snímek 10
10
Socha panovníka Rahotepa a Nofrety
menu
Snímek 11
11
Nejznámější pohřební maska:
Tuanchamónova– vytepána
ze zlatého plechu, zdobená
barevnými skly a drahokamy.
Součást bohatě zdobeného
sarkofágu.
menu
Snímek 12
12
Malířství
Technika – přírodní hlinky na omítce, nanášení roztřepeným rákosem.
Neuplatňovali perspektivu. Vzdálenost vyjadřovali umístěním objektů nad sebe
– pásová perspektiva. Na jednom obrazu různá měřítka postav dle důleţitosti –
hieratická perspektiva. Strnulost, neţivost. Typický znak – kombinovaný pohled
- hlava a končetiny zachyceny z profilu, trup a oko zepředu. Obrazy jsou vlastně
písmem. Námětem – pestrost svět obyčejných lidí, faraónů, bohů...
menu
Snímek 13
13
Hieroglyfy - obrázkové písmo, 1000 znaků.
menu
Snímek 14
14
Egypt - zajímavosti
Egypt - Na řece Nil
menu
Snímek 15
15
Egypt - Trţiště (market)
menu
Snímek 16
16
Symboly
EGYPTSKÝ KŘÍŢ ŢIVOTA
„ANCH“ – symbol věčně ţijících
boţstev, označuje ţivot, narození,
ţití. Má dávat dlouhověkost a věčné
zdraví, je klíčem k otevření
mimozemských bran ráje.
menu
SKARABEUS – vruboun posvátný, ţije
v pouštních píscích a dunách (často valí
kuličku obsahující zárodky jeho potomstva).
Symbol slunečních bohů, ztělesnění
nesmrtelnosti, je schopen zplodit sám
sebe a tím být ţivý navěky, je talismanem
pro štěstí. Slouţil i jako pečetidlo.
Snímek 17
17
papyrus
menu
Snímek 18
18
Mumifikace je v Egyptě starší než 5000 let. Pro Egypťany bylo
toto umění velice důleţité. Snaţili se tělo zachovat takové jaké bylo
před smrtí. Mnohým z nás to nahání hrůzu. Ale egyptská víra
a jejich chápání ţivota a smrti s mumifikací souviselo.
*Díky mumifikaci byli Egypťané věhlasnými dobrými lékaři,
protoţe mohli podrobně tělo prozkoumat.
*Jako kuriozitu je moţno uvést, ţe byly velmi zajímavé
mumifikační metody malých dětí, byly totiţ vkládány
do hrnce s medem. Stejně jako ve Starém Babylóně bylo
oblíbeným způsobem konzervace vloţit mrtvolu do medu
nebo do vosku. Například Alexandr Veliký
(zemřel v Babylónii) byl nejdříve zalit do medu
a teprve po převezení do Memphidy byl nabalzamován
po egyptském způsobu.
menu
Snímek 19
19
*Mumie mají nevyčíslitelnou hodnotu
z vědeckého hlediska.Vyšetření mumií
pomocí rentgenu poskytuje mnoho
informací o nemocech
ve starověku. Zobrazení touto metodou
jsou tak podrobná, ţe vědci získávají
informace o jednotlivých tělesných
partiích, aniţ by museli
tělo rozbalit a tím zničit.
Vědci tak mohou zjistit například,
ţe faraón Ramsess II. se holil
nebo ţe Amenophis trpěl bolestmi zubů.
menu
Snímek 20
20
Recepty
foul – národní jídlo, tlusté hnědé boby pokapané citronem, můţe být v nejrůznějších variantách –
se zeleninou, zapečený v chlebové placce
Badigán – nakládaný osmaţený lilek
Bábá ghánúg – sezamový krém s kousky opečeného lilku
Bisára – fazolová kaše s česnekem a osmaţenou cibulkou
Pilav – rýţe se zeleninou a ořechy
Kabáb halla – skopový guláš s kmínem
Kufta – šišky ze sekaného masa pečené na roţni
Hamám mahší – plněná holoubata
Farah – kuře
Samak – ryba
Hummus – cizrnové pyré se sezamovou pastou, podává se s olejem, rajčetem a arabským chlebem
Šorbat adas – jemně propasírovaná čočková polévka s kmínem a citrónem
Molochéjja – olejovitá polévka nahořklé chuti ze zeleninové juty podobné špenátu
Mahší – cuketa, rajská jablíčka, paprika, lilek, bílé zelí plněné kořeněnou rýţí
Wara aanab –vinné listy plněné rýţí, někdy sekaným masem, jedí se horké
Musakka – lilkový nákyp se sekaným masem v rajské a bešamelové omáčce
Falafel – krokety z fazolového pyré nebo zeleniny podávané v arabském chlebu
Šíš kabáb – kousky skopového, jater a cibule, někdy i slepičího masa (firách), pečené na roţni
na dřevěném uhlí
Kushari – směs nudlí, rýţe, čočky, osmaţené cibulky a rajčatové omáčky (velmi ostré)
Tahína – sezamový krém s kmínem a česnekem, podává se salátem
menu
Snímek 21
21
Slovníček obvyklých výrazů
Arabština rozlišuje oslovení mezi muţem (m) a ţenou (f). Normálně se tyká, chceme-li být
zdvořilí, věta začíná hadritak (m) nebo hadritik (f).Téměř všude se však domluvíte anglicky,
ale znalost několika arabských slov zapůsobí jako kouzlo.
Ahoj – salám aleikum
Vítám Tě – ahlan wa sahlan
Dobrý den – sabáh al-chajr
Dobrý večer – misa al- khér
Dobrou noc – tisbah ala khér (m)
Tisbahi ala khér (f)
Tisbahu ala khér (skupině)
Nashledanou – ma as saláma
Omluvte mě – an iznak, smahlí (m)
An iznik esmahílí (f)
An iznukum, esmahúlí (skupině)
Děkuji – šukrán
Děkuji velice ´- šukrán gazílan
Ne, děkuji – la šukrán
Není zač – afuán, al-affu
Ano - aywa nebo naam
Ne – la
Promiňte – assif
Trochu – šwajja
Moţná – mumkin
Nevadí, není to špatné – maléš
menu
Snímek 22
22
NAPIŠTE SI SVÉ JMÉNO POMOCÍ HIEROGLYFŮ
Horus of gold, Lenka, given health.
http://hieroglyphs.net/0301/cgi/pager.pl?p=42
menu
Snímek 23
23
zdroje informací:
http://www.umeni.euweb.cz/?id=egypt
http://www.egypt-info.cz/fotogalerie_index.php?start=36&idZeme=243
http://atevi.txt.cz/clanky/51774/egypt-ve-staroveku
http://www.libri.cz/data/pdf/233.pdf
http://www.google.cz/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Egypt
Mgr. Lenka Pavlíková
1. 7. 2011
1. 3. 2012
PPT
23
MZ 4 / VY_32
6
Egypt
- rozlišit egyptskou kulturu a umění
6 vyučovací hodina
-výklad o egyptském umění a civilizaci
Pavlíková/VV/6./26
VY_32_INOVACE_VVP6_10
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
PRAVĚK – 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
Menu
Datace
Pravěcí lidé
Malby-jeskyně
Sochařství
Keramika
Megalitické
stavby
Zajímavosti
Hrajeme si č.1
Hrajeme si č. 2
Hrajeme si č. 3
Tajenka č. 3
Zdroje informací
Snímek 3
3
První schopnost vytvářet umělecká díla
se objevuje u lidského druhu Homo
habilis (člověk zručný). Vyráběl první
kamenné nástroje opracováním valounů
– úštěpy, sekáče...
S dokonaleji opracovanými valouny
se setkáváme u druhu Homo erectus
(člověk vzpřímený) – pěstní klíny,
vrtáky, rydla, čepelovité noţe...
Homo sapiens neanderthalensis
(neandrtálec) – noţe, rydla, škrabáky,
vrtáky, kamenné sekery... Otisky nohou,
značky načrtnuté prsty.
MENU
Snímek 4
4
Malířství
Jeskynní malby. Nejčastěji zoomorfní náměty. Motivace - lov.
Barva z drcených nerostů smíchaných s tuky nebo vodou.
Nanášení prsty, nebo štětci ze srsti zvířat.
MENU
Snímek 5
5
Niaux
altamira2
Rouffignac
Chauvet
Jeskyně
Altamira – (Špa.) objevena 1879. Barvy – bílá,
okrová, červená, černá, hnědá, ţlutá. Zvířata v běhu,
skoku...
Lascaux, Niaux – (Francie) zvířata zasaţena šípy.
Chauvet, - (Fr.) přes 300 maleb.
Les trois Fréres – lovec v kůţi zvířete.
Rouffignac - (Fr.) jeskyně „sta mamutů“.
Lascaux
MENU
Snímek 6
6
Sochařství
Sošky z hlíny, mamutoviny. Náměty - zoomorfní nebo ţenské postavy (venuše)
– symbol plodnosti.
originální Věstonická venuše
z Laussel
z Willendorfu
MENU
Snímek 7
7
Keramika
Lineární – zdobená především spirálami. Vypichovaná.
Hra na pravěk:
vezměte si plastelínu
a špejlí vydekorujte.
MENU
Snímek 8
8
Datace
Doba kamenná 3 000 000 př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l
Doba bronzová do 750 př. n. l.
Doba ţelezná 750 př. n. l. - 0
Neolitická revoluce
Člověk přechází od lovu a sběru ke společnosti
usedlé, zaloţené na zemědělství => nové nástroje –
jehly, hroty ke zbraním, dýky, saně, brusle, lyţe,
keramika
Doba bronzová
Objev slitiny mědi a cínu. Rozvoj kovotepectví,
odlévání do forem. Výsledkem vznik šperků, spon,
náramků, zdobených dýk, jehlic, mečů...
MENU
Snímek 9
9
Megalitické stavby
Jsou to velké kamenné bloky neznámých
tvůrců.
Význam: hrobky, kultovní místa, posvátná
obřadiště...
Typy:
Menhiry – Vysoké vztyčené
kameny, někdy tvoří aleje. Největší
menhir u Bretaně 23m, 348 tun.
(rozdrcen bleskem).
Dolmeny – dva kameny
přepaţeny třetím (trilitem).
Převáţně hrobky.
Kromlechy – kamenné kruhy,
astronomicky orientované.
Nejznámější Stonehenge, ţulové
bloky dopravovány ze vzdálenosti
aţ 160 km.
MENU
Snímek 10
10
unikátní pec zvaná koch, která se pouţívala uţ v pravěku
MENU
Snímek 11
11
*Pravěcí lidé se neţivili jen lovem a sběrem divokých plodin, ale dokázali si
uţ vyrábět mouku a z ní péci pravděpodobně placky. Mouka se na rozdíl
od nezpracovaných plodin a masa dala skladovat dlouhou dobu,
aniţ se zkazila.
*Mrtví byli pohřbíváni ve skrčené poloze, pokrýváni bylinami a posypáni
červeným barvivem.
*Velmi častým výtvorem pravěkých umělců byl obraz
ruky. Lidé smíchali v ústech trochu barviva
se slinami a pak prskli barvu přes hřbet ruky
přiloţené ke skalní štěně. Tam, kde ruka nedovolila
barvě ulpět na kameni, vznikl „negativ“ dlaně.
*Kosti gigantické velryby s obrovskými zuby objevili vědci v Jiţní Americe.
Informovala o tom agentura DPA. Zhruba 40 centimetrů dlouhé zuby činí
z tohoto vyhynulého mořského ţivočicha pravěkou příšeru. Její chrup je
největší mezi všemi dosud známými ozubenými kytovci.
MENU
Snímek 12
12
Který z vás doplní všechna slova?
Ţivot v pravěku
Člověka, který na našem území ţil v pravěku, nazýváme ________________.
Uměl jiţ rozdělat _____________. K výrobě nástrojů a zbraní vyuţíval
_________________, podle toho se také nejstarší dějiny označují jako doba
______________________. Opracovaný kámen k výrobě pravěkého nářadí
nazýváme ___________________. Pravěcí lidé zhotovovali sošky ţen,
kterým říkáme _______________. Nejznámější byla nalezena v Dolních
Věstonicích, proto se jmenuje _____________________ . V mladší době
kamenné lidé jiţ začali pěstovat obiloviny a také si ochočili ____________.
Pravěcí lidé nepouţívali pouze kámen. Dalšími materiály byly postupně
_____________, ___________________ a ___________________.
MENU
Snímek 13
13
Kdo z vás bude nejrychlejší?
Čím se pračlověk ţivil?
1 2 3 4 5 6789
BRMĚLOVES
9, 1, 4, 2, 8, 3 __________________
a 5, 6, 7, 8, 3 __________________.
MENU
Snímek 14
14
1. Nástroj ke kácení stromů
2. Nádoby z hlíny
3. Jedna z prvních rostlin vyuţitých ke tkaní látek
4. Materiál, který nahradil bronz
5. Kamenný předchůdce mlýnku
6. Obdělávat pudu
7. Nástroj ke kopání
8. Rostlina ke tkaní látek
9. Vědec, který zkoumá památky z naší minulosti
10. Skupina pravěkých lidí
MENU
Snímek 15
15
Správné odpovědi ke kříţovce:
1. sekera
2. keramika
3. konopí
4. ţelezo
5. drtidlo
6. orat
7. motyka
8. len
9. architekt
10. tlupa
Tajenka: SEKEROMLAT/ kamenný nebo kovový nástroj
s okem pro topůrko; na jedné straně se sekerovým břitem,
na druhé s úderovou ploškou. Uţíván od neolitu/.
MENU
Snímek 16
16
Zdroje informací:
http://www.umeni.euweb.cz/?id=pravek
http://vtm.zive.cz/clanek/prilis-stara-jeskyne
http://vytvarkapostupicka.rajce.idnes.cz/pravek-socharstvi/#originalni_Vestonicka_venuse.jpg
http://vytvarkapostupicka.rajce.idnes.cz/pravek-socharstvi/#venus_of_willendorf.jpg
http://www.sestka.zlutaponorka.com/clanky/experimentalni-archeologie-i-2007020046
http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=23768
http://www.lidovky.cz/omyl-vedcu-praveci-lide-vyrabeli-mouku-o-deset-tisic-let-drive-p66/ln_veda.asp?c=A101019_142630_ln_veda_jmt
http://www.zsletovice.cz/pictures/e-learnig/dejepis/zapisy_hodin/6.rocnik/pravek.pdf
http://cr.ic.cz/tisk/pravek_ukoly.pdf
http://www.muzeum-vyskovska.cz/expozice/pravek/pravek_2.htm
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1710&akce=show2&dev=1
http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/Prav%C4%9Bk/Projekt%20%20Prav%C4%9Bk/Prav%C4%9Bk%C3%A9%20%C5%A1perky.jpg
http://kotanec.wsn.cz/image/556_Prav%C4%9Bk_-_Prehistoric__Dinosaur/11698_prav%C4%9Bk_006.jpg
MENU
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Pravěk
Mgr. Lenka Pavlíková
6. 5. 2011
10. 1. 2012
PPT
16
M2/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Pravěk
- ukázat a formulovat znaky pravěkého umění
1 vyučovací hodina
- rozšiřování znalostí o pravěku
Pavlíková/VV/6./10
VY_32_INOVACE_VVP6_11
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Veni vidi vici: pravěk – 6. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
200
400
600
1000
POJMY
?
?
?
?
OBRÁZKY
?
?
?
?
kvíz
Snímek 3
3
Jak se nazývá druhá doba v pravěku?
kvíz
Snímek 4
4
Vyráběl Homo habilis pěstní klíny?
kvíz
Snímek 5
5
Co jsou kromlechy?
kvíz
Snímek 6
6
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 1000 bodů!
kvíz
Snímek 7
7
Jak se jmenuje tato soška?
kvíz
Snímek 8
8
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 400 bodů!
kvíz
Snímek 9
9
Která je nejznámější megalitická
stavba pravěku?
kvíz
Snímek 10
10
Jak se jmenuje pravěká keramika
zdobená spirálami?
kvíz
Snímek 11
11
Pojmy 200
Datace
Doba kamenná 3 000 000 př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l
Doba bronzová do 750 př. n. l.
Doba ţelezná 750 př. n. l. - 0
kvíz
Snímek 12
12
Pojmy 400
První schopnost vytvářet umělecká díla se objevuje u lidského
druhu Homo habilis (člověk zručný). Vyráběl první kamenné
nástroje opracováním valounů – úštěpy, sekáče...
S dokonaleji opracovanými valouny
se setkáváme u druhu Homo erectus (člověk vzpřímený) –
pěstní klíny, vrtáky, rydla, čepelovité noţe...
Homo sapiens neanderthalensis (neandrtálec) – noţe, rydla,
škrabáky, vrtáky, kamenné sekery... Otisky nohou, značky
načrtnuté prsty.
kvíz
Snímek 13
13
Pojmy 600
Typy megalitických staveb:
Menhiry – Vysoké vztyčené kameny, někdy tvoří aleje. Největší
menhir u Bretaně 23m, 348 tun. (rozdrcen bleskem).
Dolmeny – dva kameny přepaţeny třetím (trilitem). Převáţně
hrobky.
Kromlechy – kamenné kruhy, astronomicky orientované.
Nejznámější Stonehenge, ţulové bloky dopravovány ze vzdálenosti
aţ 160 km.
kvíz
Snímek 14
14
Obr. 200
Věstonická venuše
kvíz
posuň obr.
Snímek 15
15
Obr. 600
Stonehenge
posuň obr.
kvíz
Snímek 16
16
Obr. 1000
posuň obr.
lineární
kvíz
Snímek 17
17
Zdroje informací:
http://www.umeni.euweb.cz/?id=pravek
http://vtm.zive.cz/clanek/prilis-stara-jeskyne
http://vytvarkapostupicka.rajce.idnes.cz/pravek-socharstvi/#originalni_Vestonicka_venuse.jpg
http://vytvarkapostupicka.rajce.idnes.cz/pravek-socharstvi/#venus_of_willendorf.jpg
http://www.sestka.zlutaponorka.com/clanky/experimentalni-archeologie-i-2007020046
http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=23768
http://www.lidovky.cz/omyl-vedcu-praveci-lide-vyrabeli-mouku-o-deset-tisic-let-drive-p66/ln_veda.asp?c=A101019_142630_ln_veda_jmt
http://www.zsletovice.cz/pictures/e-learnig/dejepis/zapisy_hodin/6.rocnik/pravek.pdf
http://cr.ic.cz/tisk/pravek_ukoly.pdf
http://www.muzeum-vyskovska.cz/expozice/pravek/pravek_2.htm
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1710&akce=show2&dev=1
http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/Prav%C4%9Bk/Projekt%20%20Prav%C4%9Bk/Prav%C4%9Bk%C3%A9%20%C5%A1perky.jpg
http://kotanec.wsn.cz/image/556_Prav%C4%9Bk_-_Prehistoric__Dinosaur/11698_prav%C4%9Bk_006.jpg
kvíz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Zvyšování kvality výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Veni vidi vici: pravěk
Mgr. Lenka Pavlíková
26. 7. 2011
10. 1. 2012
PPT
17
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
6.
Pravěk
- rozlišit základní znaky pravěku
2 vyučovací hodina
-opakování pojmů pravěkého umění
-upevňování učiva pravěku pomocí kvízu
Pavlíková/VV/6./11
VY_32_INOVACE_VVP7_6
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Románské umění – 7. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
vznik
románská
kultura
architektura
rotunda
bazilika
minikvíz
sochařství
malířství
dekorativní
umění
menu
Snímek 3
3
Vzniká na území bývalé západořímské říše.
Evropa zahlcena křesťanstvím.
Název odvozen od Roma = Řím,
protoţe jako vzor, po technické stránce slouţí
římské stavby.
U nás
Pozůstatky hradů. Kostelíky s pevnou věţí
obranného charakteru.
Rotunda sv. Jiří na Řípu. (r. 1126)
Sv. Kateřiny ve Znojmě.
Bazilika sv. Jiří (část praţského hradu).
menu
Snímek 4
4
Romanské umění se datuje od 10. do 12. století.
Romanská kultura se šířila hlavně díky mnichům z rozličných
mnišských řádů (především Benediktínům a Premonstrátům).
Kultura je pevně v rukách církve
a svět tehdejšího člověka je pohlcen náboţenstvím
menu
Snímek 5
5
Architektura v románském slohu je těţkopádná, masivní, bez jakýchkoliv
zdobností a má typicky přísný (pro toto období) církevní charakter.
Architektura je postavena na kříţové či valené klenbě, kterou podpírá
systém pilířů a sloupů. Objevují se dva druhy budov – rotunda a bazilika.
menu
Snímek 6
6
Rotunda je mohutná kruhová stavba,
s malými úzkými okny, apsidou,
kulatou věţičkou a masivním zdivem.
Součástí hradu v Týnci nad Sázavou je i románská rotunda svatého Václava.
Byla zaloţena v 11. století a slouţila původně jako farní kostel.
Vnější stěny rotundy jsou obloţeny ţulovým kamenem, v dolní polovině stavby se střídají
řádky velikých neuhlazených kvádrů.
Zajímavostí je, ţe na hradě sídlí kolonie chráněného netopýra velkého.
menu
Snímek 7
7
Bazilika má půdorys
obdelníku, často má více
lodí a hranaté věţe.
Je zástupcem moderních
katedrál, kterých by se zachovalo
mnohem více, kdyby nebyly
později přestavěny v gotickém či barokním duchu.
menu
Snímek 8
8
MINIKVÍZ:
(odpověď můţete hledat na IE)
Význačnou stavbou románského období byl
……….. kamenný most
- v Praze z let 1158 aţ 1172,
souběţný s nynějším Karlovým mostem.
menu
Snímek 9
9
Sochařství v tomto období je úzce spjato
s architekturou. Objevují se plastiky, reliéfy
a různé zdobné prvky v interiérech s
převáţně s ţivočišnými či rostlinnými
prvky. Značný rozvoj zaţívá i figurální
sochařství, kde se jiţ projevuje lehký posun
ke člověku avšak styl je nadále příliš spjat s
náboţenstvím a sochy působí strnule a bez
výrazu. Mezi hlavní pouţívané materiály
patří kámen a dřevo.
menu
Snímek 10
10
Stejně jako sochařství, tak i malířství je úzce spjato s církevní tématikou.
Nejčastějšími náměty jsou výjevy z náboţenského ţivota či svaté ikony.
K rozvoji malířství dochází hlavně
v tvorbě nástěnných maleb a fresek.
I zde se však jasnou charakteristikou
stává ona strnulost, mohutnost
a bezvýrazovost. Malíři se rozvíjí
a dále pracují např. s obrysovými
liniemi a zabývají se i knižní malbou
a tvorbou vitráží.
menu
Snímek 11
11
Dekorativní umění
se v románském období
zaměřovalo téměř výhradně
na předměty náboţenského
uţití – bohaté textilie
církevních představitelů
a hodnostářů, zlaté a stříbrné
poháry a relikviáře.
*Románská móda ovšem znamenala převrat
v dějinách odívání vůbec, začal se totiţ výrazně
lišit oděv muţský od oděvu ţenského. Muţi začali
nosit tuniku, která navazovala na tuniku antickou
a k tomu začali nosit nový prvek, kterým byly
kalhoty.
menu
Snímek 12
12
menu
Snímek 13
13
zdroje informací:
http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/romanske-umeni
http://www.google.cz/
http://www.satalka.cz/slohy/Romansky.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Románské umění
Mgr. Lenka Pavlíková
4. 7. 2011
3. 1. 2012
PPT
13
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
7
Časový rozsah
Formy použití
3 vyučovací hodina
-výklad románského umění
Románské umění
- rozlišit základní znaky románského umění
Pavlíková/VV/7./6
VY_32_INOVACE_VVP7_9
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Gotika – 7. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
znaky
malířství
Mistr
třeboňského
oltáře
gotika v
Čechách
architektura
gotika ve
Francii
gotika ve
Skotsku
minikvíz 1
minikvíz 2
minikvíz 3
oděv
písmo –
praktická
část
Snímek 3
3
Gotika
v roce 1150 přímo navazuje na románský sloh a v Evropě trvá aţ do roku 1500.
*gotický sloh je dekorativní a v jeho novosti aţ přezdobený
*tendence a snaha o vyjádření osobnosti umělce a autoři vystupují z anonymity
*značný vývoj k zachycení a ztvárnění duševních pocitů, namísto pouhé
náboţenské symboliky
*díla více plastická, dávají vyniknout hře světla a stínu
*náboţenské motivy zasazují i do přírodních scenérií či jiného pozemského
prostředí
*vznikají dva proudy, kdy první z nich směřuje k nadpozemským křesťanským
výjevům a druhý si klade za cíl ukázat krásu pozemského ţivot
*gotický směr mu ukazuje krásy toho skutečného
menu
Snímek 4
4
Gotické malířství
Gotické malířství se rozvíjelo v deskových
obrazech, kniţní výzdobě, v nástěnných
malbách a vitráţích. Raně gotický
schematismus řešil otázky prostoru, krajiny
a vnitřních vztahů postav, objevily se počátky
podobizny.
menu
Snímek 5
5
Mistr třeboňského oltáře:
Zmrtvýchvstání, kolem 1380, 132 x 92 cm
(Praha, Národní galerie)
menu
Snímek 6
6
Do českých zemí dorazil gotický styl ve druhé čtvrtině 13. století a setrval zde
přibliţně 300 let.
Nejvýznamnějším gotickým skvostem
na našem území je katedrála svatého Víta
(hlavní výstavba probíhala mezi lety
1344 aţ 1420, dokončena však byla
aţ ve 20. století).
V gotickém stylu byl za vlády Karla IV.
přebudován i Starý královský palác
na Praţském hradě.
Jednou z prvních gotických staveb v Praze byl
však Aneţský klášter.
V gotickém stylu byla dále započata
například stavba chrámu
svaté Barbory v Kutné Hoře (1388-1547).
menu
Snímek 7
7
V konstrukci gotických katedrál vyniká systém důmyslné konstrukce
opěrného systému kříţové klenby, která v kombinaci s mohutnými pilíři
a sloupových podpěr, dovoluje stavět více do výšky. Gotické katedrály
tím působí odlehčeně a vzdušně. Typickým gotickým znakem je lomený
oblouk, který je pouţit většinou po celém obvodu katedrály. Dalšími znaky
pro zdobnou gotickou architekturu jsou např. různé prohlubně, věţičky,
výčnělky, chrliče apod.
menu
Snímek 8
8
gotika v cizině
menu
opevněné město Carcassonne ve Francii
Snímek 9
9
hrad ve Skotsku
menu
Snímek 10
10
minikvíz 1:
Na obrázku je
chrám sv. Víta.
Uveď názvy
alespoň dvou
prvků gotického
slohu.
Napiš jména dvou
stavitelů chrámu.
Některé prvky gotiky: štíhlé pilíře, ţebrové
kříţové klenby, lomený oblouk, důmyslný
opěrný systém a štíhlost tvarů směřujících
vzhůru (vertikalita), chrliče, fiály s kraby.
Stavitelé jsou: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř.
myš
Jsou zde uloţeny korunovační klenoty Českého království i ostatky českých panovníků.
menu
Snímek 11
11
minikvíz 2:
Věţ je na staroměstské straně Karlova mostu,
jmenuje se Staroměstská mostecká věţ.
Je z doby Karla IV., gotická.
Sochy na věţi jsou (zleva) Karel IV., svatý Vít
a Václav IV.
Kde se v Praze nalézá tato věţ?
V jakém slohu je postavena?
Které osobnosti jsou zde
ztvárněny jako sochy?
myš
menu
Snímek 12
12
minikvíz 3:
přiřaďte alespoň 4 jména, pojmy, názvy,… pojící se s tímto hradem
Karlštejn, Karel IV., Petr I. z Roţmberka, Mistr Theodorik, gotika
myš
menu
Snímek 13
13
menu
http://youtu.be/X3L4dwcESDk
Snímek 14
14
Cvičení gotického písma;
tuš, olejové křídy, formát
A4
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/gotika
http://www.czech.cz/cz/66802-historie-vytvarneho-umeni
http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/g_u/7_27.htm
http://www.57osobnosti.cz/5
http://www.zsdobrichovice.cz/dobik/2008_09/odpovedi.htm
http://www.knihy-a.cz/10985/tajemstvi-gotickych-katedral
http://www.google.cz/
http://kuttna.sweb.cz/indexpuv.htm
http://history-if.blog.cz/0912/goticka-kultura
http://www.libuse.lei.cz/navrhovani.php
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Gotika
Mgr. Lenka Pavlíková
14. 7. 2011
10. 1. 2012
PPT
15
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
7
Časový rozsah
Formy použití
4 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o gotice
- práce s gotickým písmem
Gotika
- rozlišit znaky gotického umění
Pavlíková/VV/7./9
VY_32_INOVACE_VVP7_14
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Renesance – 7. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
znaky
architektura
česká
architektura 1
česká
architektura 2
česká
architektura 3
1. kniha
tištěná
v Čechách
malířství
Mona Lisa
da Vinci
a současnost
da Vincikresby
sochařství,
Buenarroti
Donatello
renesanční
oděv
menu
písmo
15. – 16. st.
rozšiřující
učivo
Snímek 3
3
První novověký umělecký sloh
Renesanční umění vzniká ve Francii ve 14. a trvá aţ do 16.století ,
kde na něj navazuje baroko. Renesance, i kdyţ přichází po gotice,
ţádným způsobem na ni nenavazuje, naopak je s ní v plném kontrastu.
Renesance klade důraz na harmonii jako celku.
Umění poprvé vymaněno z náboţenských vlivů .
Zájem se tedy od Boha obrací ke člověku – důraz se klade na lidský rozum
a pozemský ţivot.
Znamená znovuzrození – znovuzrození antiky.
menu
Snímek 4
4
Architektura
renesanční architekti se opět inspirovali antickými stavbami, jejich:
souměrností
jednoduchostí
pravidelností proporcí
důleţité je také zachování lidského rozměru u staveb světských
od gotiky se liší uzpůsobením. tzn. dílo uţ nemá funkci obrannou, ale spíše reprezentativní
nové typy staveb:
městské paláce
městské a předměstské vily
vedle kamene se začaly uţívat i materiály jako mramor
uplatňuji se:
sloupořadí
klenba
kupole
schodiště (stává samostatným architektonickým prvkem)
nové druh výzdoby fasády (sgrafito)
chrám sv. Petra v Římě
Florentský dóm
menu
Snímek 5
5
V Čechách je s renesanční architekturou spojeno především dobudování
Praţského hradu, v jehoţ areálu vzniká řada nových renesančních staveb.
Královský letohrádek Belvedér byl místem pro odpočinek královny Anny.
menu
Snímek 6
6
zámek Brandýs nad Labem
menu
Snímek 7
7
štíty měšťanských domů v Telči (památka UNESCO)
sgrafita na domech v Prachaticích
menu
Snímek 8
8
Kronika trojánská - první kniha tištěná
v Čechách,vytištěna v tiskárně v Plzni,
1476.
menu
Snímek 9
9
Malířství
Tematika
do značné míry se udrţuje tematika náboţenská
velmi často se ovšem stává pouze prostředkem, jak zobrazit i scény z kaţdodenního ţivota
nově se objevují např. portrét, krajina nebo zátiší
v Itálii se objevují i mytologické motivy převzaté z antického umění
Technika
v malbě se začíná uţívat trojrozměrnost a perspektiva
umělci začali také pracovat v mnohem větší míře s uţitím barev pro vyjádření stínu
např. da Vinci a jeho sfumato uţité velmi výrazně např. v Madoně ve skalách
*zvláštní a odlišnou roli od středověku hraje kresba
(v renesančním umění jiţ slouţí ke studiu skutečnosti pro vylepšení obrazu , typické jsou skicy
vytvořené Leonardem da Vincim studující např. svalstvo a pohyb koně, rysy lidských tváří
a vyjádření různých emocí)
génius – stavitel – malíř – vědec a konstruktér
menu
Snímek 10
10
Obvykle se všichni zaměřují
na její záhadný úsměv, ale Mona Lisa
odhalila své nové tajemství. V tmavé
barvě v jejích očích si všimli malých
písmen a číslic, které tam umístil
umělec Leonardo da Vinci
a odhaleny byly díky zvětšovací
technice.
menu
Snímek 11
11
zorbing
kánon proporcí těla
menu
….ING je definován jako "lehce
adrenalinový" sport, který vznikl v r. 1995
na Novém Zélandu. Tvůrci se nechali
inspirovat slavnou skicou kresby muţe
s roztaţenýma rukama a nohama
od Leonarda da Vinciho.
(znáte tento sport?)
myš
Snímek 12
12
Geniální malíř a vynálezce který předčil svou dobu !!!!
menu
Snímek 13
13
Sochařství
*vlivem zachovaných antických
soch se sochařství stalo prvním
uměním, kde došlo ke změnám
*objevují se, od antiky poprvé,
volně stojící sochy
*umělci dokáţou úspěšně vyjádřit
dramatičnost scény expresivním
zobrazením emocí v obličeji, gesty
či zřasenou drapérií
*výzvou se pro sochaře staly
jezdecké sochy
**dále je navazováno na portrétní
sochařství císařského Říma –
objevují se busty význačných
osobností
David od Michelangela Buonarrotiho
menu
-mramorový David vysoký asi 4 m, politický
symbol florentské komunity, spojení odvahy
a mladistvé síly => heroická bytost
Snímek 14
14
David od Donatella
(1,65 m, 1. známá socha od dob
antiky znázorňující nahou
postavu, 1. volná plastika
bez souvislosti s architekturou) harmonicky vyváţená, nenucená
póza vítěze;
snaha o realismus, ţivotní velikost
menu
Snímek 15
15
menu
Snímek 16
16
písmo 15. – 16. st.
Leonardo byl levák a psal
neobvyklým způsobem,
zprava doleva s obrácenými
písmeny. Tomuto způsobu
se říká zrcadlové písmo. Dá
se číst tak, ţe stránku
drţíme před zrcadlem.
menu
Snímek 17
17
**rozšíření:
Malířství a sochařství – více světských motivů, dokonalá a nahá těla,
pozemský ţivot, znovu objevena perspektiva, sochy jiţ samostatným uměleckým
dílem.
autoři: Michelangello Buonarotti (všeuměl, výzdoba Sixtinské kaple –
poslední soud, stvoření světa, kupole sv.Petra, socha Davida), Rafael
Santi (řídil stavbu sv.Petra), Leonardo da Vinci (Mona Lisa), Sandro
Boticelli ( Zrození Venuše ), Tizian, Tintoretto, Jan van Eyck,
Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer
literatura – Dante, Petrarca, Boccaccio, Villon, Rabelais, Lope
de Vega, Cervantes, Shakespeare, Chaucer, Erasmus
Rotterdamský, Macchiavelli
Další významné osobnosti období renesance
Tadeáš Hájek z Hájku - astronom, matematik, lékař
Jan Jesenius - lékař, rektor Karlovy univerzity
Štěpánek Netolický - stavitel jihočeských rybníků
menu
Snímek 18
18
zdroje informací:
http://www.artsignum.cz/art/mdl/info/renesance
http://www.seminarky.cz/detaily-15013
http://dejinyumeni.euweb.cz/RENESANCE.HTML
http://www.google.cz/
http://www.osud.biz/zahady/objeven-da-vinciho-kod/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Obr%C3%A1zek_t%C3%BDdne/2009
/45
http://cartimmandua.blog.cz/0804/renesancni-umelci-kamenici-a-sochari
http://postmoderni.blog.cz/0803/renesancni-socharstvi
http://www.outfit4events.com/french-hood-gold-p-7884.html
http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0601-pozdni-stredovek-renesance-ahumanismus.php
http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=1014
http://www.zsrokytnice.cz/4d_slohy.php#1
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Renesance
Mgr. Lenka Pavlíková
21. 7. 2011
17. 1. 2012
PPT
18
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
7
Renesance
- rozlišit znaky renesančního umění
5 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o renesanci
Pavlíková/VV/7./14
VY_32_INOVACE_VVP9_1
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Secese – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
úvod
znaky
architektura
malířství
Mucha
Švabinský
sochařství
uţité umění
Tiffany
dámský oděv
pánský oděv
menu
Snímek 3
3
Přelom 19. a 20. století.
Název secese vznikl pro označení protestního hnutí moderních umělců,
usilujících o netradičnost. Oproštění se od starých, konzervativních,
historizujících tradic a konvencí.
Zasáhla nejen klasické projevy umění, ale i uţité umění (nábytek, šperky,
móda...)
autor:???, Hudba
menu
Snímek 4
4
Hlavní znaky
- ornamentálnost (přírodní tvary)
- lineárnost a plošnost (bez modelace světla stínu)
- vlnící se křivka => pohyb v ploše
- vyrovnanost, náladovosti
- barevnost má hodnotou sama o sobě
- vyuţití principu harmonie a kontrastu
- vliv japonské grafiky
- někdy erotičnost
menu
Snímek 5
5
Architektura
Hlavními znaky secesních staveb jsou křivka a rostlinný ornament.
Moderní konstrukce
Př. Gustav Eifel .
V Americe se uplatňují nové konstrukce. Stavba mrakodrapů.
Hlavní nádraţí v Praze
menu
myš
Snímek 6
6
Obecní dům v Praze
menu
Snímek 7
7
Malířství
Plošnost, lineárnost, dekorativnost, rostlinný ornament... Vliv japonského
barevného dřevořezu. Ohraničení silnými konturami.
Gustav Klimt (1862 – 1918)
Patří k největším malířům evropské secese. Rakušan.
Judith
menu
Snímek 8
8
Seasons
Alfons Mucha (1860 – 1939)
Světová malířská osobnost. Čech ţijící v Paříţi a USA. Vytvořil dekorativní
secesní styl, byl vzorem pro ostatní výtvarníky. Tvořil plakáty, reklamní
plakáty, kalendáře, ilustrace. Slovanská epopej – cyklus dvaceti obrazů.
menu
Snímek 9
9
Max Švabinský
Rozsáhlá výtvarná tvorba. Tvorba kolorovaných perokreseb, grafických listů.
Krajinář, portrétista.
Chudý kraj(podobizna jeho manţelky Ely)
menu
Snímek 10
10
Sochaři
Ladislav Šaloun
Pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.
Pomník byl na náměstí odhalen
v roce 1915 k 500. výročí upálení
Jana Husa v Kostnici.
Pomník z kamene a bronzu patří
k nejvýznamnějším secesním pracím
českého monumentálního sochařství.
menu
Snímek 11
11
Uţité umění:
menu
Snímek 12
12
Luis Comfort Tiffany
Do tvaru vyřezaná barevná skla jsou
oblepena samolepící kovovou páskou
(převáţně na bázi mědi) a posléze sletová
na cínem. Cín je moţné dále patinovat
do černa nebo měděna, čímţ navodíme
dojem stáří vitráţe.
lampa NAUTILUS
menu
Snímek 13
13
Linie šat se stylizuje do secesního tvaru S.
I v tomto období se uplatňoval korzet, který tvaroval ţenskou postavu.
menu
Snímek 14
14
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.umeni.euweb.cz/?id=secese
http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1093&bih=499&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=U%C5%BEit%C3%A9+um%C4%9Bn%C3%AD+secese&oq=U%C5%B
Eit%C3%A9+um%C4%9Bn%C3%AD+secese&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs
_upl=370l2590l0l2837l8l8l0l7l0l0l354l354l3-1l1l0
http://www.patro.cz/objects/1074358155.html
http://www.konecnekreslim.com/tiffany/
http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/kultura-2002-0224/pictures/obrazy/svabinsky/chudy_kraj1900.jpg#pic
http://www.euroagentur.com/cz/praha-vypravi-o-svych-pomnicich
http://www.ksoft.cz/magazin/ruzne_dejiny_odivani.htm
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Secese
Mgr. Lenka Pavlíková
1. 8. 2011
7. 11. 2011
PPT
15
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Secese
- rozlišit znaky secesního umění
1 vyučovací hodina
-výklad o secesi
Pavlíková/VV/9./1
VY_32_INOVACE_VVP9_2
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Expresionismus– 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
znaky
Munch
Ensor
Kokoschka
expresionismus
u nás
Špála
Snímek 3
3
Jiţ ze samotného názvu exprese (výraz, vyjádření) se dá vytušit,
ţe díla zachycovala citové poznatky a pocity umělcovy duše.
Expresionismus seznamoval se světem hrůzné osamělosti,
děsivé úzkosti ze smrti, nemoci a šílenství. Člověk byl viděn jako ţivá
osobnost ztracená na drsném severu, trpící a milující.
Výtvarné prostředky pocity znázorňující vedou
k deformaci a karikatuře.
menu
Snímek 4
4
Hlavní představitelé expresionismu
Edvard Munch (1863-1944)
Norský malíř, obrazy výrazem drsného
severského ţivota. Ovlivněn smrtí matky
a sester. Psychicky nemocen. Zachycuje
výraz lidského nitra (zejména tragično,
úzkost a smrt).
Křik
Nejslavnější a nejznámější expresionistický
obraz. Symbol celého směru, symbolizuje
výraz úzkosti, výrazné barvy, kontury
a značná deformace.
Další díla: Úzkost, Puberta, Madona ...
menu
Snímek 5
5
James Ensor
Belgický malíř, obrazy
s fantaskními náměty.
Častým námětem byly
karnevalové masky
jako symbol pokrytectví,
škodolibosti, grimasy,
kostlivci...
menu
Snímek 6
6
Oskar Kokoschka
Milenci s kočkou
menu
Snímek 7
7
Expresionismus u nás
Munchova výstava v Praze, která vzbudila
ohromný ohlas a vyprovokovala k činnosti
některé dnes slavné malíře.
S postupem let se k expresionismu mísí
ještě kubismus a vzniká tak syntéza zvaná
kuboexpresionismus.
Skupina Osma
Spolek osmi malířů, ve kterých vybudil
Munchův odkaz tvůrčí expresionistickou
náladu, vzbudila u kritiky protichůdné
názory, pozvolna přechází
do kuboexpresionismu a přidávali se k nim
i jiní. (J. Čapek)
Emil Filla
Člen Osmy. Obraz - Čtenář Dostojevského.
menu
Snímek 8
8
Václav Špála
Nebyl přímo členem osmy, ale podílel se s ní na expresionistickém úsilí.
Zachycoval českou krajinu, zátiší a ţenské figury. Typická barevnost – modrá,
červená a bílá. Jeho rukopis tvořily široké stopy štětce.
menu
Snímek 9
9
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=63
http://www.umeni.euweb.cz/?id=expresionismus
http://www.prints.co.nz/page/fine-art/PROD/576
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Expresionismus
Mgr. Lenka Pavlíková
12. 7. 2011
14. 11. 2011
PPT
9
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Expresionismus
- formulovat znaky expresionismu
2 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva výtvarných -ismů
Pavlíková/VV/9./2
VY_32_INOVACE_VVP9_3
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Kubismus+video – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
vznik
rozdělení
kubismu
syntetický
a analytický
1. obraz kubismu
Guernica
video-3D
Guernica
nejdraţší dílo
Picassa
holubice
menu
Snímek 3
3
Kubismus jako avantgardní umělecký směr, který vznikl v roce 1906
v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea.
Kubismus byl ve svých počátcích inspirován africkým, mikronéským
i indiánským uměním.
menu
Snímek 4
4
Kubismus bývá dále rozdělován na analytický a syntetický kubismus.
V období analytického (někdy také hermetického) kubismu
v letech 1910 aţ 1912 umělci natolik zjednodušovali své předměty,
ţe nakonec vytvářeli pouze řady překrývajících se geometrických ploch,
převáţně hnědých nebo šedých odstínů. Jejich oblíbeným ţánrem byla
zátiší, ve kterých zachycovali hudební nástroje, lahve, nádoby, noviny,
karty, v několika případech se zaměřili i na portrét.
Na přelomu let 1912 a 1913 Picasso do svých obrazů poprvé zapojil
techniku koláţe, kdy na plátna nalepil kusy novin, textů, tapet,
tramvajových lístků, notových osnov, ale také drobné předměty.
Tato jeho inovace znamenala vznik syntetického kubismu, který se zaměřil
hlavně na skládání nových prvků v koláţi.
menu
Snímek 5
5
syntetický
menu
kubismus
analytický
Picasso spojil radikální techniku koláţe, konstrukce
a 'mixed-media' malby. Konvenčně pouţívané materiály
jako olejové barvy, uhly, pastely a inkoust spojil s tehdy
zcela nekonvenčními materiály jako lepenka, noviny,
tapety, plech a písek.
Snímek 6
6
Prvním obrazem kubismu byly Slečny z Avignonu (Les Demoiselles
d'Avignon), který Picasso namaloval v roce 1907(s rozměry 244 x 234 cm).
Ţenské postavy zde byly zachyceny
schematicky, po vzoru primitivního
sochařství. Tváře se podobají černošským
maskám, jsou staţené a protaţené,
zobrazené z několika úhlů pohledu
současně (tvář en face a nos z profilu...).
Kaţdý prvek kompozice představuje
kombinaci dvourozměrných,
geometrických tvarů.
menu
Snímek 7
7
Guernica je obraz
vysoký 349 cm
a široký 777 cm.
Picasso jej zhotovil
za necelý měsíc.
Impulsem se mu stalo vybombardování města Guernica, které se odehrálo
26. dubna 1937.
Zobrazuje ţenu, býka a koně ve světě hrůzy, vše je vyvedeno v černé a bílé
barvě. Původně mělo jít o obraz s tématem býčích zápasů. Obraz si získal
celosvětovou proslulost.
menu
Snímek 8
8
Pablo Picasso - Guernica
(Prohlédněte si obraz v trojrozměrném provedení)
http://kultura.idnes.cz/picassova-guernica-trpi-skodi-ji-harcovani-po-svete-fhu/VytvarneUm.aspx?c=A080721_141037_vytvarneum_jaz
menu
Snímek 9
9
Nejdraţší umělecké dílo
v historii - Picassův obraz
vydraţili za dvě miliardy.
menu
Snímek 10
10
A ještě jedna zajímavost - unikátní rozhovory, které Picasso
(1881-1973) poskytl belgické televizi RTBF v roce 1966.
Kdyţ mu bylo necelých sedm let, projevil se jako zázračné dítě. Kupoval si skicáky
a kreslil. Býčí zápasy. Stovky, tisíce holubů. Kreslil si je i do učebnic. Létaly
kolem něj v celých hejnech, jako na náměstí Merced, největším náměstí
v jihošpanělské Malaze, kde se narodil. V patnácti maluje tak přirozeně, jako dýchá.
Holubice s olivovou ratolestí (1961)
menu
Snímek 11
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Kubismus
Mgr. Lenka Pavlíková
11. 7. 2011
2. 12. 2011
PPT
11
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Kubismus
- rozlišit znaky kubismu
3 vyučovací hodina
-výklad učiva o kubismu
Pavlíková/VV/9./3
VY_32_INOVACE_VVP9_4
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Futurismus – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
znaky
Boccioni
ukázky
zvolte název
obrazu
futuristické
stavby 1
futuristické
stavby 2
futuristické
stavby 3
futuristické
stavby 4
Kaplický
ukázky
menu
Snímek 3
3
Literární a výtvarný umělecký směr 1. čtvrtiny 20. stol.
*název z italského futuro, tj. budoucnost
Futuristické kompozice oslavují pohyb
a rychlost.
Dynamickou a barevnou expresí malby,
v níţ mizí význam předmětu,
se futuristé přiblíţili abstraktnímu
malířství.
menu
Snímek 4
4
Reprezentatni uměleckého směru:
Umberto Boccioni
menu
Dušení stav: Sbohem
Snímek 5
5
Duševní stav: Ti kteří jdou
Duševní stav: Ti kteří zůstávají
menu
Snímek 6
6
Dynamismus fotbalového hráče
pokuste se pojmenovat
tento obraz
menu
Snímek 7
7
futuristické stavby
Norsko
menu
Snímek 8
8
menu
Španělsko, hotel
Snímek 9
9
EXPO Čína
menu
Snímek 10
10
Oceánografický park ve Valencii je součástí
výchovného, kulturního a zábavného
komplexu "Město umění a věd", je
největším oceanáriem v Evropě.
menu
Snímek 11
11
Pro současný futurismus je typický odklon od čistě geometrických forem
k organičtějším tvarům a k ladnějším liniím. Futuristická architektura
vyuţívá ty nejnovější materiály, mezi které v současné době patří i umělý
kámen. Futuristické stavby navrhoval i architekt Jan Kaplický.
Vizualizace koncertní a kongresové síně od Jana Kaplického projektované
pro České Budějovice.
menu
Snímek 12
12
Jeden z posledních návrhů Jana Kaplického
- křesla pro Koncertní a kongresové centrum v Českých Budějovicích,
přezdívané Rejnok.
menu
Snímek 13
13
Kukaň s perfektním výhledem na stadion Kaplický vytvořil pro Londýn.
menu
Snímek 14
14
Vizualizace Kaplického blobu na Letné.
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.artchiv.info/GALERIE/UMELECKY_SMER/10014-Futurismus.html
http://www.artchiv.info/GALERIE/MALIR/10014--Umberto-Boccioni.html
http://www.homie-mag.cz/index.php?id=362
http://www.czexpo.com/cs/expo-2010/expo-novinky/6.shtml
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/172846-nejvetsihooceanografium-v-evrope-pripomina-stavby-ze-sci-fi-filmu.html
http://www.novinky.cz/bydleni/172722-na-jana-kaplickeho-vzpominavystava-v-londynskem-muzeu-designu.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Futurismus
Mgr. Lenka Pavlíková
13. 7. 2011
2. 12. 2011
PPT
15
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9
Časový rozsah
Formy použití
4 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva výtvarných -ismů
Futurismus
- rozlišit znaky futurismu
Pavlíková/VV/9./4
VY_32_INOVACE_VVP9_5
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Abstraktní umění – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
nástup
abstraktního umění
techniky
V. Kandinskij
F. Kupka
P. Mondrian
současnost
praktická část
ukázky abstrakce
menu
Snímek 3
3
Začátek dvacátého století byl v umění obdobím plným přelomů
a změn. Některé nové směry zapadly, jiné přetrvaly,
a dokonce podnítily vznik směrů dalších.
Roku 1910 nastoupilo nejdiskutovanější hnutí, jeţ nikdy doopravdy
neskončilo. Svět spatřil abstraktní umění.
menu
myš
Snímek 4
4
Techniky abstraktního umění
Někteří abstraktní umělci se zaměřili na práci s barvou, kterou pouţívali
s neobvyklou volností, jiní si za cíl tvorby vybrali zpracování forem.
Nahlíţejí na ně nezávisle a nově, coţ má za následek naprosté zrušení
perspektivy a objekt mizí. Ztrácí se motiv, obraz nic nepředstavuje. Nastává
zánik kompozice. Všechny tyto ztráty je ovšem třeba nahradit. Do popředí
se dostává barevnost a geometrické tvary, vyjadřující pohyb, rytmus
a strukturu. Abstraktní malíři nabízejí světu zcela nové představy.
menu
myš
Snímek 5
5
Abstraktní umělci
Vasilij Kandinskij opouští figurativní kresbu, zaměřuje se na barvu,
na pohyb díla, jeţ mají vyjádřit zamýšlenou expresi a emoci.
myš
menu
Snímek 6
6
František Kupka
menu
Snímek 7
7
Holanďan Piet Mondrian
menu
zkusme si v programu Malování
myš
Snímek 8
8
současnost - abstract wallpaper
zkusme si
v programu Gimp
menu
Snímek 9
9
zvolte si sami techniku
menu
Snímek 10
10
ukázky, inspirace
Snímek 11
11
Jaké jsou
moţnosti pouţití?
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
menu
myš
Snímek 14
14
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://oko.yin.cz/19/abstraktni-umeni/
http://www.csfd.cz/uzivatel/44208-faana21/
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/rekord-zajemce-si-rezervoval-kupkuv-obrazza-39-milionu.html http://www.chinafineart.com/oilpainting/image/42814Composition_Vii-Piet_Mondrian.html
http://xaxor.com/wallpapers/22016-abstract-wallpapers-part-26.html
http://www.onlineweblibrary.com/gallery/v/stvalentine/abstract+art.jpg.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Abstraktní umění
Mgr. Lenka Pavlíková
7. 7. 2011
16. 12. 20111
PPT
15
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9
Časový rozsah
Formy použití
5 vyučovací hodina
- práce s PC programy pro abstraktní malování
Abstraktní umění
- rozlišit abstrakci v umění
Pavlíková/VV/9./5
VY_32_INOVACE_VVP9_7
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Dadaismus – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
vznik a znaky
ukázky 1
ukázky 2
ukázky 3
dada písmo
dada věty s čokoládou
dada relax
dada text
menu
Snímek 3
3
Po expresionismu se stal velmi oblíbený dadaismus, téţ Dada.
Vznikl ve Švýcarsku jako revolta skupiny umělců různých národností
proti válečným hrůzám a mezi roky 1916 – 1923 byl velmi populární.
Pro jeho díla je charakteristická úmyslná nerozumnost a odmítnutí převažujících standardů umění,
propagovali totální anarchii v životě i v kultuře, absolutní svobodu tvorby.
Podle dadaistů nebyl Dadaismus umělecký směr, ale jeho opak. Jelikož se umění zabývá estetikou,
dadaismus ji ignoruje, dále se snažili, aby jejich díla neměla žádný význam - výklad jejich děl byl zcela
závislý na divákovi. Tehdy běžné umění se snažilo působit na lidské city, dadaismus se snažil urážet.
menu
Snímek 4
4
menu
Snímek 5
5
menu
Snímek 6
6
menu
Snímek 7
7
menu
Snímek 8
8
jahody,čokoláda a hlavně dadaismus
Lepící pásku volně nalejeme do holícího strojku a opatrně odejmeme
pokličku. Vloţíme klíček, zatáhneme a voila! - máme publicistu.
menu
myš
Snímek 9
9
…pořiďte partnera
své elektrické lapačce
prachu - důleţitý je
výběr inteligence
onoho signalizujícího
kachního ovesného
papiňáku…
menu
myš
Snímek 10
10
NEVSTUPOVAT! VSTUPUJE SAMO!
menu
myš
Snímek 11
11
…na pokyn tapíra indického se mapa
měsíce, ponořená do samolepící
autonomní samosprávy, automaticky
regulovala za soudruţného automatu
předvolbou rychlosti…
BEZPOCHYBY I VY DOKÁŢETE NAPSAT „DADA VĚTU“
menu
Snímek 12
12
A na závěr si dáme malý relax v podobě „dada textu“
menu
Snímek 13
13
menu
Snímek 14
14
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://www.humanart.cz/wiki-slovnik-456-dadaismus.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
http://mitoko.blog.cz/0901/jahody-cokolada-a-dadaismus
http://www.kunstforum.com/content/dadaismus-117.html
http://web.me.com/ganssauge/Genre_Schrift/Geschichte.html
http://www.zeitaugen.de/Three.htm
http://www.internationalartgallery.org/cs/gallery/painting-genre/dadaism
http://gleebtoo.eu/zsbj/Opheila/
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Dadaismus
Mgr. Lenka Pavlíková
25. 7. 2011
6. 1. 2012
PPT
14
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9
Časový rozsah
Formy použití
6 vyučovací hodina
- rozšiřování znalostí výtvarných -ismů
20. století
- práce se slovem v duchu dadaismu
Dadaismus
- vysvětlit znaky dadaismu
Pavlíková/VV/9./7
VY_32_INOVACE_VVP9_8
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Surrealismus – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
znaky
Dalí
ukázky-Dalí
Miro
ukázky-Miro
menu
Snímek 3
3
Surrealismus = umělecký směr, kladoucí důraz na sílu snu,
asociaci volných představ a podvědomí. Dějiny surrealismu
začínají v roce 1924, kdy A. Breton vydal I. manifest surrealismu.
Představitelé mj.: P. Klee, S. Dali, M. Ernst, J. Miró.
Snaţí se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.
menu
Snímek 4
4
menu
Salvador Dalí -katalánský malír a grafik
myš
Snímek 5
5
menu
myš
Snímek 6
6
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
Snímek 11
11
Joan Miro
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
Své obrazy maluje v jasně definované geometrické struktuře dvou rozměrů.
Začíná rozvíjet nový styl svobody, fantazie a harmonie kompozice.
menu
myš
Snímek 14
14
menu
Snímek 15
15
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
http://www.umelcisrdce.wz.cz/Salvador_Dali/Salvador_Dali/zivotopis.html
http://zuzsar.blogspot.com/2010/11/joan-miro-i-ferra-20-dubna1893_12.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Surrealismus
Mgr. Lenka Pavlíková
2. 8. 2011
6. 1. 2012
PPT
15
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Surrealismus
- rozlišit znaky surrealismu
7 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o výtvarných -ismech
Pavlíková/VV/9./8
VY_32_INOVACE_VVP9_12
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Op-art – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
znaky
představitelé
uţití op artu
ukázky a inspirace
menu
Snímek 3
3
Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenţ se
začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století.
Autoři op-artových děl vyuţívají poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky. Snaţí se
pomocí většinou černobílých geometrických obrazců, rastrů a vzájemně se
překrývajících lineárních a plošných útvarů dosáhnout optické iluze pohybu, nestability.
menu
Snímek 4
4
Jedním z hlavních představitelů op-artu je maďarský výtvarník
Victor Vasarely.
(Dále např. Bridget Riley, Jesús-Rafael Soto, Youri Messen-Jaschin,
Richard Anuszkiewicz, Julian Stanczak nebo Carlos Cruz-Diez.)
menu
Snímek 5
5
Jeho principy byly pouţívány
v reklamách, módě, na obalech
gramofonových desek,
ve šperkařství i interiérovém
designu.
Op art se následně stal jedním
z ikonografických směrů
barevných 60. a 70.let a zaţívá
svoji starou slávu i v nových
designech švédské nábytkářské
firmy IKEA.
menu
Snímek 6
6
ukázky a inspirace pro vaši práci např. v programu Malování
menu
myš
Snímek 7
7
menu
myš
Snímek 8
8
menu
myš
Snímek 9
9
menu
myš
Snímek 10
10
menu
myš
Snímek 11
11
menu
myš
Snímek 12
12
menu
myš
Snímek 13
13
Nastříhejte si bílou čtvrtku a kreslete pomocí op-artu.
Vyzkoušejte si ho i pomocí
PC programu Malování nebo Gimp.
menu
Snímek 14
14
zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://ivet.bloger.cz/_/Op-art
http://www.digital-graphic-art.com/page-op-art-refraction-tutorial.html
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Op art
Mgr. Lenka Pavlíková
19. 7. 2011
13. 1. 2012
PPT
14
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Op art
- vysvětlit znaky op artu
8 vyučovací hodina
- práce s PC programy pro malování v op artu
Pavlíková/VV/9./12
VY_32_INOVACE_VVP9_19
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Společná setkání nad výtvarnými díly 1
Veni vidi vici: umělecké směry 20. st. – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
URČETE UMĚLECKÝ SMĚR
URČETE
200
400
600
1000
ZNAKY
?
?
?
?
DÍLA
?
?
?
?
kvíz
Snímek 3
3
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 200 bodů!
kvíz
Snímek 4
4
- vlnící se křivka => pohyb v ploše
- vyrovnanost, náladovosti
- barevnost má hodnotou sama o sobě
- vyuţití principu harmonie a kontrastu
- vliv japonské grafiky
kvíz
odpověď
Snímek 5
5
*navazuje na renesanci
*umění směřovalo především k monumentálnímu
účinku na člověka, působilo na něj velikostí
a okázalou nádherou
kvíz
odpověď
Snímek 6
6
Literární a výtvarný umělecký směr 1. čtvrtiny 20. stol.
Dynamická a barevná exprese
malby, v níţ mizí význam
předmětu.
kvíz
odpověď
Snímek 7
7
kvíz
odpověď
Snímek 8
8
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 400 bodů!
kvíz
Snímek 9
9
kvíz
kvíz
odpověď
Snímek 10
10
odpověď
kvíz
Snímek 11
11
Znaky 400
SECESE
kvíz
Snímek 12
12
Znaky 600
BAROKO
kvíz
Snímek 13
13
Znaky 1000
FUTURISMUS
kvíz
Snímek 14
14
Díla 200
OP-ART
kvíz
Snímek 15
15
Díla 600
BAROKO
kvíz
Snímek 16
16
Díla 1000
SURREALISMUS
kvíz
Snímek 17
17
Zdroje informací:
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wihttp://cs.wikipedia.org/wiki/
kvíz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
III/2
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Umění a kultura
Výtvarná výchova
Veni, vidi, vici: umělecké směry 20. st.
Mgr. Lenka Pavlíková
3. 8. 2011
27. 1. 2012
PPT
17
M4/ VY_32
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Veni, vidi, vici: umělecké směry 20. st.
- rozlišit umělecké směry 20. st.
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva pomocí kvízu
Pavlíková/VV/9./19
Download

ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů III