Zpravodaj
TRAMVAJE PRO
HEIDELBERG
PŘÍPRAVA NA NOVOU
PLAVEBNÍ SEZÓNU
čtěte na str. 2
čtěte na str. 5
DOPRAVNÍ NEHODY
V LOŇSKÉM ROCE
10 LET PROVOZU
MĚNÍRNY BRNO – STŘED čtěte na str. 4
čtěte na str. 7
b ř ez en 2 0 1 3
1
Milí čtenáři,
o posledním únorovém víkendu zima ještě
pořádně vycenila zuby a masivní sněhovou
nadílkou potrápila i dopraváky. Doufejme,
že letos už opravdu naposledy. Březen přináší oficiálně jaro, ale nejen to. Dlouhé roky
se březen nazýval měsícem knihy a později
se stal měsícem internetu. O významu tohoto média, které během pár let významně
ovlivnilo ekonomiku i celou společnost, asi
v současnosti pochybuje málokdo. Dnes je
Internet součástí každodenního života většiny z nás – máme ho v kanceláři, doma,
na cestách, vyřizujeme přes něj finance, nakupujeme, sháníme informace …
Stranou využívání moderních informačních technologií samozřejmě nezůstává ani
DPMB. Díky webovým stránkám i přítomnosti na facebooku máme velice rychlý
kontakt s našimi zákazníky-cestujícími. Ať
už jde o změny v dopravě, výluky, opravy tratí nebo nejrůznější akce či kampaně,
máme okamžitou zpětnou vazbu. Rychle
zjistíme, co cestující potřebují, co jim vyhovuje, jak reagují na některé záležitosti.
Takto získané informace nám pak umožňují pružně reagovat na nejrůznější situace
v dopravě i v dalších oblastech činnosti naší
akciové společnosti.
Redakce
Tramvaje pro Heidelberg
Ústřední dílny DPMB se podílejí na částečné
rekonstrukci tří tramvajových vozidel pro německý Heidelberg. Spolupráce s tímto městem vyplývá ze smluvního vztahu firmy Cegelec s tamním dopravním podnikem. Firma
Cegelec je zase smluvně vázaná s Krnovskými
opravnami a strojírnami (KOS) na provedení
prací - vložení středního nízkopodlažního
článku. Vzhledem k tomu, že KOS neměly
dostatečnou kapacitu, hledaly vhodného partnera pro dokončení zakázky. DPMB tedy podepsal s KOS smlouvu na provedení celkem
tří vozidel typu M8C.
Vzhledem k možnostem obou firem byly
práce rozděleny, KOS dělají na vozidlech
nejhrubší karosářské práce včetně vytvoření
Zajímavostí je, že tyto tramvaje mají rozchod
1000 mm. Z tohoto důvodu bylo třeba vymyslet systém pohybu jednotlivých článků vozidla po areálu dílen včetně jejich odvozu. Bylo
zkonstruováno pomocné kolejiště, po kterém
se vozidlo v první a poslední fázi pohybuje.
Po dílnách se pohybovalo na upravených podvozcích, které naši konstruktéři upravili tak,
aby bylo vozidlo spojitelné přímo v dílnách,
aniž by muselo pojíždět po svém rozchodu.
Ing. Tomáš Chaloupecký
V posledních letech celkový počet dopravních nehod v provozu brněnské MHD
klesá.
Pokud se s touto problematikou hodláte seznámit podrobněji, podívejte se v dnešním
vydání časopisu na str. 4.
Aktuálně. Na základě výsledků výběrového řízení se vedoucím odboru infrastruktury a investic stal od 1. března
Ing. Vítězslav Žůrek. Uvedený odbor
patří do úseku technického ředitele.
Připravujeme na duben:
Nová služba pro cestující
Pozvání na slavnostní zahájení plavební
sezóny na Brněnské přehradě
Informace z Vědeckotechnického
klubu
Loňský účet za vandalismus
Moje hobby
ZPRAVODAJ
vydává Dopravní podnik města Brna, a.s.
Adresa redakce:
Novobranská 18, tel.: 543 174 122.
Šéfredaktor: PhDr. Šárka Hejlová,
tel.: 543 174 123, e-mail: [email protected]
Sazba a tisk:
Polygra a.s., Palackého třída 150, Brno
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
6. 3. 2013.
Zpravodaj je neprodejný.
MK ČR E 15689
Titulní strana: Rekonstruovaná dílna
středních oprav autobusů v Medlánkách.
Foto: Stanislav Neuwirth
2
nízkopodlažního článku. Potom už se všechny ostatní činnosti provádějí v našich dílnách
(vkládání kabeláže, veškerá zapojení, montáž
dveří, montáž střešních kontejnerů včetně
klimatizace, veškerá obložení, montáž madel,
oken, skládání stanoviště řidiče a další). Během prací došlo k několika přerušením zejména materiálového charakteru, kvůli tomu bylo
potřeba upravit rozsah prací. První vozidlo
bylo dokončeno v listopadu 2012. V současné
době, přesněji 4. března, bylo dokončeno druhé vozidlo a následovat bude poslední.
V síti brněnské MHD je rozmístěno celkem 160 automatů na prodej jízdenek. Občas dochází
k situacím, kdy automat má poruchu nebo se stane terčem vandalů a je nefunkční.
Pokud automat nevydá jízdenku a nevrátí vhozené mince nebo jízdenku vydá, ale ta je nečitelná
a proto nepoužitelná, může cestující požadovat náhradu škody, tedy vrácení příslušné částky.
Od počátku letošního roku řeší tyto náhrady škod pracovníci doplatkové pokladny
tarifního kontaktního centra v budově na Novobranské 18. Novinkou v oblasti reklamací
jízdenkových automatů je pak řešení reklamací přes internetovou aplikaci. Na podnikových
internetových stránkách www.dpmb.cz se nachází banner – Poruchy jízdenkových automatů.
Ve zobrazeném formuláři se vyplní požadované údaje a po odeslání je možné si tento
formulář také vytisknout. Zavedení nové služby má přispět ke zkvalitnění a zjednodušení
služeb cestujícím v dané oblasti.
Miroslav Slavíček
Systém řízení kvality a cíle kvality 2013
V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO
9001:2009 – Management kvality byly příkazem generálního ředitele 03/13 vyhlášeny cíle
kvality na rok 2013 a jmenovány funkce nezbytné pro zavedení a udržování systému managementu kvality. Ty jsou následující:
Představitel managementu pro QMS
Ing. Karel Kalivoda, správce dokumentace,
Ing. Lenka Sedláčková DiS., správce IT,
Ing. Xenia Malá, vedoucí auditor QMS
Mgr. Karel Homola, interní auditoři QMS
Ing. Karel Kalivoda, Ing. Lenka Sedláčková
DiS., Ing. Jan Blumenschein, Ing. Pavel Zemánek, Ing. Petr Chabičovský, Aleš Malina.
Cíle kvality pro letošní rok byly stanoveny
na základě návrhů příslušných odpovědných
útvarů a aktuálních potřeb DPMB, v souladu s dodržením zásady neustálého zlepšování
procesů s přímým dopadem na zákazníka.
Ekonomické výsledky podniku v minulém roce
Rok 2012 byl rokem, kdy jsme si ještě více uvědomili, že hospodaření není způsob, jak utratit finanční
prostředky získané od vlastníka a z poskytovaných služeb cestujícím. Naopak je třeba začít intenzivně
přemýšlet, jak tyto „pohodlné“ zdroje nejlépe a nejefektivněji vynaložit. Ekonomické podmínky městských společností se totiž zásadně mění. Mohu srovnávat s podmínkami společností jiných městských
dopravců, a to od těch nejmenších, až po největší dopravní podniky v ČR, ke kterým se řadíme.
Městské rozpočty prostředky na navyšování
kompenzací nemají. Rozhodování o zvyšování
cen jízdného, které je jedním z vlastních finančních zdrojů financování, není snadné a mnohdy
nepřinese žádaný efekt. Když k tomu přidáme
daňové dopady, kterými jsou odvod vyšší DPH,
nárůst cen pohonných hmot i prostředky vložené na vyrovnání inflačního dopadu do sociální
oblasti, je zřejmé, že „přežít“ v dané situaci je
možné jen za cenu razantních úspor, popřípadě
hledáním možností, jak zvýšit produktivitu a výkony pro externího zákazníka. Výsledkem tohoto
snažení v uplynulém roce byla realizace některých výrobních a opravárenských projektů využívajících kapacit ústředních dílen (subdodávky
v oboru tramvajového opravárenství a celkové
rekonstrukce autobusů). Možnost obchodního
využití má ale své limity a samotné vyhledávání
obchodních příležitostí není jednoduchým úkolem.
Plán pro rok 2012 byl sestaven vyrovnaně. Prostředky uvolněné z rozpočtu města Brna pro rok
2012 v objemu 1 731 mil. Kč měly plně pokrýt
ztrátu i plánované investice. Přesto bylo rozhodnuto o nutnosti vylepšit hospodaření, zvýšit
hospodářský výsledek a zdrojově podpořit další
období. Bylo zřejmé, že dosavadní každoroční
nárůst rozpočtových výdajů města ve prospěch
dopravního podniku nebude možný a naopak
pravděpodobnější bude stagnace popřípadě
i jejich snižování. Důvodem v žádném případě
není změna v přístupu a postoji města k požadavkům dopravního podniku, ale vlastní kritická
Vyhodnotit optimalizační opatření v provozu MHD a případně navrhnout další
podpůrná opatření v dotčených oblastech.
Připravit a koordinovat dopravní opatření
k rozsáhlým výlukám na infrastruktuře města
a DPMB, a.s. (M. Horákové, Minská-Horova, Vídeňská - Modřice atd.). Připravit a realizovat opatření k projektu BMUE 2013,
včetně doprovodných akcí a vazby na výročí
areálu DPMB, a.s. (vozovna Medlánky).
Navrhnout úpravu jízdního řádu lodní dopravy
s cílem rozšíření stávající nabídky spojů, především v hlavní turistické sezóně. V souvislosti s provozem historické tramvajové linky
v centru připravit a realizovat pravidelný
provoz návazné historické trolejbusové
linky. Navrhnout a realizovat režim cíleného
posilování vybraných spojů linky 76 z Letiště
Tuřany při kapacitní nedostatečnosti po kumulovaných příletech. Obnovit provoz minibusové linky k hradu Špilberk v turistické
sezóně a rozšířit dopravní obsluhu k Vile
Tugendhat. Podílet se na zpracování Projektu
VHD na území města Brna pro rok 2014. (garant: Bc. Jan Seitl)
Zajistit instalaci 100 ks nových označníků
zastávek. (Ing. Miloslav Jičínský)
Navýšit nabídku garantovaných spojů tramvajemi s nízkopodlažní částí. Pokračovat v rekonstrukci tramvají s nízkopodlažní částí
(8 vozů). Pokračovat ve vybavování tramvají
formou klimatizační jednotky při celkových
opravách (24 vozů). Tramvaje v celkových
rozpočtová situace. Její příčinou je nejen krácení
daňových příjmů jako dopad reálných výsledků
ekonomiky, ale i významná změna zákona o rozpočtovém určení daní, která od roku 2013 zvýhodňuje menší obce na úkor velkých měst. Zcela
obezřetným byl permanentní tlak na snižování
nákladů.
Auditované výsledky roku 2012 budou potvrzeny v 1.polovině března. Již nyní je zřejmé, že
i navzdory značným obavám se podařilo realizovat stanovené cíle. Hospodářský výsledek
daný plánem roku 2012 ve výši 150 761 tis. Kč
byl překročen o téměř 38 mil. Kč. Pokud nedojde v průběhu auditu k významnějším změnám,
konečný výsledek hospodaření- zisk po zdanění
dosáhne téměř 189 mil. Kč. Prostředky zisku budou použity v souladu se smlouvou na financování investičního rozvoje v dalším období. Výsledek
hospodaření je rozdílem hodnoty zúčtovaných
nákladů ve výši 2 930 mil. Kč a dosažených výnosů ve výši 3 119 mil. Kč. Uspořen byl materiál, služby i externí opravy. Z pohledu vnitropodnikové ekonomiky se podařilo snížit náklady
ve všech trakcích. Přestože byly do nákladů zúčtovány v rámci závěrečných účetních operací vysoké částky zohledňující kvantifikovaná budoucí
provozní a daňová rizika, v absolutním objemu
nákladů se podařilo uspořit.
V roce 2012 se nepodařilo naplnit plánované
tržby z jízdného a smluvních sankcí z trestného
jízdného. Propad tržeb a pokles cestujících není
zjevně jen naším problémem, ale řeší ho většina
dopravních společností v republice. Významným
Cíle kvality
na rok 2013
opravách vybavit pískovacím systémem
s úspornou spotřebou písku (31 vozů).
(Jaroslav Bukvald)
Vybavení 11 trolejbusů klimatizací kabiny řidiče Janoza. Vybavení 7 trolejbusů vnitřním
informačním LED panelem.
(Ing. Dalibor Šimka)
Při rekonstrukcích autobusů vybavení 20 autobusů klimatizací kabiny řidiče. Při rekonstrukcích autobusů vybavení 20 autobusů
zařízením pro chlazení a ohřev nápojů řidičů. Instalace 20 ventilátorů do kabiny řidiče do autobusů bez klimatizace. Doplnění
ochlazovačů nápojů pro řidiče do další skupiny autobusů (EURO4 – 21 ks solo a 22 ks
kloub). Zajistit instalaci klimatizace kabiny
řidiče do nově pořizovaných autobusů.
Rozšířit nabídku spojů zajišťovaných nízkopodlažními autobusy provozováním dalších
autobusů tohoto typu.
(Ing. Petr Chabičovský)
Zabezpečení projektu zavedení SMS jízdenek
na základě uzavřeného výběrového řízení.
Zavedení změny způsobu uplatňování reklamací funkčnosti jízdenkových automatů.
Plnění opatření na podporu prodeje jízdních
dokladů. Aktivní účast na projektu elektronického odbavování cestujících v IDS JMK.
a také nepříznivým faktorem byl dopad legislativních změn v oblasti vymáhání pohledávek,
jehož záměrem bylo snížení dopadů nákladů
exekučního vymáhání na neplatiče. Výsledkem
byl výrazný pokles zájmu o pohledávky vůči neplatičům jízdného a nárůst pohledávek u věřitelů.
Výsledek roku 2012 jednoznačně hodnotíme
jako pozitivní. Přepravní závazky vyplývající
ze smlouvy s městem se nám podařilo splnit.
Ukončili a uzavřeli jsme vymezenou časovou
etapu. Před námi jsou již nové úkoly roku 2013.
Zavázali jsme se zajistit výkony a optimalizovat
náklady. Významná by měla být realizace značného objemu investičních zakázek, včetně pořízení
nových vozidel i zahájení výjimečného dopravně
ekologického projektu plynofikace autobusové
provozovny ve Slatině. Případné zajištění financí
z evropských fondů by tento projekt zcela jistě
zastabilizovalo i urychlilo realizaci. Všichni zajisté vynaložíme veškeré úsilí k tomu, abychom
na výsledky roku 2012 ve všem pozitivním navázali.
Ing. Zuzana Ondroušková
ekonomická ředitelka
Příprava optimalizace cen jízdného.
(Vít Prýgl)
Příprava VŘ na dodávku elektřiny a plynu
na rok 2014. Dokončení studie optimalizace
problematiky kolo – kolejnice. Příprava výběrového řízení nakládání s odpady. Revize
používaných chemických látek a směsí. Zabezpečení zapojení do projektu EU Civitas
Plus II. Příprava technických požadavků pro
výběrová řízení na nová vozidla.
(Ing. Zdeněk Jarolín)
Pro zkvalitnění tramvajového provozu
MHD bude provedena výměna kolejí v délce
3 000 m různých tvarů kolejnic. Pro zkvalitnění napájecí sítě provozu MHD (tramvaje,
trolejbusy) bude provedena rekonstrukce a obměna 3 000 m trakčních a zpětných kabelů.
Pro potřeby kvalitního provozu MHD
(tramvaje, trolejbusy) bude provedena rekonstrukce a výměna 5 000 m trolejového vodiče.
Pro potřeby kvalitního vytápění a úspor za tepelnou energii bude provedena výměna radiátorů za konvertory v počtu 23 ks v I. patře administrativní budovy Pisárky. Zajistit rekonstrukci a modernizaci kolejového křížení vč.
ovládání výhybek na Moravském náměstí.
Zajistit projekt a legislativní úkony pro realizaci
nové zastávky LD Hrad Veveří. Zajistit realizaci Rekonstrukce dílny BO AD Medlánky.
Zajistit rekonstrukci 6 ks tramvají na typ Vario
LF a 2 ks na Vario LF 2. Zajistit rekonstrukci
14 ks autobusů B 931 a 6 ks B 961.
(Ing. Josef Polcar)
3
Trend posledních let: celkový počet nehod klesá
V minulém roce došlo v brněnské MHD
celkem k 662 nehodám, což je o 71 méně
než v roce 2011. Z tohoto počtu zavinili
řidiči DPMB, a.s. 198 nehod, což je o dvě
nehody více, než v předchozím roce. Podíl
zaviněných nehod představoval 29,9%.
V loňském roce také došlo k 48 střetům našich vlastních vozidel a to je o 8 více než
v roce 2011. Došlo také k 18 vykolejením,
což je o 4 více než předloni.
Po extrémním roku 2011, kdy bylo při nehodách v MHD zraněno 116 osob, se tento
počet v minulém roce snížil na „jenom“ 75.
Bohužel i vloni bylo jedno zranění se smrtelným následkem.
Sledujeme li rozložení nehod během jednotlivých dnů v týdnu, pak nejvíce nehod bylo
v pondělí (128) a pátek (125), nejméně samozřejmě o sobotách (41) a nedělích (23).
V průběhu dne se pak nejvíce nehod stalo
mezi 14. a 17. hodinou (158) a dopoledne
mezi 8. a 11. hodinou (142).
Pokud zkoumáme příčiny u nehod zaviněných našimi řidiči, jednoznačně „vede“ neodhadnutí profilu a nepozornost.
Rozložení nehodovosti podle jednotlivých
linek samozřejmě odpovídá jejich délce,
počtu vozidel a zatíženosti trasy. U tramvají jsou nejrizikovější linky 1 (52 nehod), 4
(45) a 6 (37), u trolejbusů vítězí linky 26 (21
nehod) a 25 (12) a 31 (10 nehod), u autobusů je to okružní linka 44 (18 nehod), linka
60 (17) a o třetí příčku se dělí linky 67 a 84
se 13 nehodami.
Z 18 vykolejení tramvají bylo 12 zaviněno
řidičem a 6 stavem tratě nebo výhybky.
Příčiny nehod zaviněných řidiči
DPMB v roce 2012
celkový počet nehod
z toho zaviněných řidiči DPMB
Nehodový místopis nám ukazuje přehled
ulic, ve kterých dochází k největšímu počtu
nehod: Lidická - 28, Křenová - 27, Palackého - 26, Dornych - 20, Cejl - 18, Veveří
– 17, Merhautova – 16 a Štefánikova 13
nehod.
Viktor Maňoušek
Dopravní nehody v únoru
V měsíci únoru došlo v brněnské MHD celkem k 58 dopravním nehodám, z nichž řidiči
DPMB zavinili 19. Nejvíc nehod zaviněných
našimi řidiči bylo způsobeno neodhadnutím
profilu - 7, rychlostí - 4, couváním - 3, nepozorností jedna a kamenem 4 nehody.
Při všech těchto nehodách došlo ke zranění 18
osob. Došlo také ke třem střetům našich vozidel a ke třem vykolejením.
Viktor Maňoušek
4
Srovnání s rokem
Nehody celkem
Zaviněné DP
Zraněné osoby
Střet vlastních vozidel
Nehody provozoven
Nehody celkem
Zaviněné
2011
47
14
8
7
2121
16
2
2012
50
12
2
1
2122
8
2
2200
11
4
2013
58
19
18
3
2321
13
6
2322
10
5
Nedá se říct, že už by počasí zrovna lákalo
na projížďku lodí po hladině přehrady. Při
pohledu do kalendáře však zjistíme, že do zahájení nové plavební sezóny není daleko.
Naše lodní flotila vypluje na hladinu Brněnské přehrady již za měsíc. Jak probíhala příprava lodí na provoz během zimních měsíců
a jaké novinky jsou pro letošek připraveny?
Na to odpovídá vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.
► Od počátku roku funguje lodní doprava
jako samostatné středisko, přineslo to nějaké
výraznější změny v její činnosti? Jako samostatná provozovna jsme plně odpovědni
za ekonomické vyhodnocení a analýzy jednotlivých období s návazností na vytvoření plánu pro období nadcházející. Tímto,
právě pro určitá specifika naší práce, očekáváme zvýšení efektivity procesu údržby
v období mimo plavební sezónu. Alfou
a omegou naší provozovny je lodní sezóna,
ve které míra samostatnosti až tak nehraje
roli, ale opírá se zejména o firemní kulturu
a schopnost práce v týmu.
► Co se děje na lodní dopravě v zimě? Především připravujeme lodě a plovoucí zařízení
na novou sezónu. Na plavidlech se provádí
kontrola veškerých systémů – to znamená
kormidelního, sanitárního, drenážního,
požárního, a také elektrovýzbroje. Dále
je třeba provést nátěry ploch, které bývají
za uplynulou sezónu vždy nejvíc poškozené, jedná se hlavně o horní palubu lodí
a pochozí plochy. Kromě toho se však naši
zaměstnanci musí podívat i do míst téměř
nepřístupných, což jsou vnitřní prostory
plovoucího zařízení. To je velice náročná
práce. Plovoucí zařízení, tedy přístavní
můstky, lávky i pontony, molo pro stání lodí
v noci, to vše musí být před zahájením sezóny perfektně připraveno. Je to pochopitelně
nutné i pro bezpečnost cestujících. S touto
bezpečností úzce souvisí i údržba samotných přístupových cest na jednotlivá přístaviště, betonových schodů a zábradlí. V době
mimo plavební sezónu je také nesmírně
důležitá údržba baterií, které jsou na tzv.
udržovacím dobíjení, procházejí kapacitní
zkouškou. Řada lidí se domnívá, že po vytažení lodí z vody začíná období odpočinku. Ale je to spíš naopak. Ukončením jedné
plavební sezóny začíná pro zaměstnance
lodní dopravy příprava na tu následující,
a to včetně veškeré administrativy.
► Připravujete na tuto sezónu nějaké novinky? Nejvíce viditelná je v areálu přístaviště
rekonstrukce manipulační plochy v prostoru
nad kotvou. Méně viditelná, ale dnes už téměř neodmyslitelná věc, je možnost platby
platební kartou v předprodeji na hlavním
přístavišti. Připravujeme rezervační systém na jednotlivá místa na horní palubě
lodí. Očekáváme, že hlavním přínosem této
akce bude spokojený zákazník, který půjde
na loď s jistotou, že bude s rodinou pohromadě pohodlně sedět. Výhodou tohoto
systému bude možnost koupit si jízdenku
s libovolným předstihem, podle možností
a potřeb zákazníka. O zmíněné novince ještě budeme podrobně informovat před zahájením plavební sezóny.Spolu s odborem
marketingu připravujeme koncepci týkající
se zviditelnění lodní dopravy v okruhu širší
veřejnosti. Samozřejmě rádi bychom si přízeň udrželi i v řadách zaměstnanců dopravního podniku.
► Kdy bude slavnostní zahájení letošní plavební sezóny? Plavební sezóna v tomto roce
začne 13. dubna a naposledy by pak měly letos naše lodě vyplout na hladinu Brněnské
přehrady 13. října.
(sha)
Foto: V. Barák
Narozeninová Galerijní tramvaj Ratolesti Brno
Celý březen bude ulicemi Brna jezdit narozeninová Galerijní tramvaj věnovaná Ratolesti Brno. Výstava představí práci organizace, která už 18 let pomáhá ohroženým
dětem a mládeži, kteří mají jedno společné – vyrůstají v nefungujících rodinách.
Ratolest Brno vznikla jako občanské sdružení na podzim roku 1995. Zdarma poskytuje
širokou nabídku sociálních a preventivních aktivit dětem, mládeži a jejich rodinám z Brna
a okolí. Ročně využije služeb Ratolesti Brno na 600 dětí a více jak 40 rodin, ve kterých hrozí
odebrání dítěte z domova. Více informací najdete na www.ratolest.cz
Galerijní tramvaj je nekomerční projekt Dopravního podniku města Brna a vyjíždí každý den na běžných tramvajových linkách, nejčastěji jako linka 2, 5 nebo 6.
Aktuální polohu vozu s číslem 1033 můžete sledovat také pomocí online aplikace
http://www.irisbrno.cz/
Minikvíz
Co víte a nevíte o lodní dopravě?
1. Lodní flotilu dopravního podniku
na Brněnské přehradě tvoří celkem
šest lodí. Pět plavidel je nových, jedno
už ledacos zažilo. Víte, jak se jmenuje
poslední historická loď v naší flotile?
a/ Praha
b/ Lipsko
c/ Brno
2. Ve kterém roce nebyla vzhledem
ke značnému odpouštění přehrady lodní doprava vůbec provozována?
a/ 2009
b/ 2008
c/ 2007
3. Přehrada dostala původně jméno podle obce, která kvůli ní musela být zatopena – Kníničská. Kdy byla přejmenována na Brněnskou přehradu?
a/ 1949
b/ 1959
c/ 1969
4. V roce 2003 byla v prostoru mezi Kozí
horkou a Roklí postavena nová zastávka. Víte, jaký je její název?
a/ Cyklistická
b/ Zouvalka
c/ U Kotvy
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c
Lodní doprava funguje
od počátku roku samostatně
Místní organizace Svazu tělesně postižených na ul. Kosmonautů děkuje všem řidičům, kteří jezdí na autobusových linkách 81
a 82 a také s dalšími bezbariérovými vozidly
brněnské MHD, za jejich přístup k potřebám postižených a vstřícnost. Bezbariérová
doprava v Brně se stále zlepšuje a umožňuje
tak nejen dostupnost úřadů a institucí, ale
i účast na zajímavých akcích kulturních či
sportovních, které obohacují život těm, jimž
osud připravil nejednu překážku. Autoři poděkování doufají, že DPMB bude přívětivý
k lidem s postižením i v příštích letech.
5
Zajímavá profese: technik požární ochrany
TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY zabezpečuje úkoly na úseku
požární ochrany, které pro akciovou společnost vyplývají z platné právní úpravy. Organizuje, kontroluje a metodicky řídí činnost zaměstnanců
v oblasti požární ochrany (dále jen PO), která je stanovená v interních
předpisech (směrnice, pokyny).
Důležitou činností je spolupráce s orgány státního požárního dozoru Hasičského záchranného sboru ( dále jen SPD HZS). Zajišťuje hlášení
o požárech, které vznikly v objektech na zařízeních a vozidlech společnosti. Spolupracuje
při jejich vyšetřování a přijímání preventivních opatření proti vzniku požárů. Poskytuje
součinnost SPD při provádění kontrol zajištění PO ve společnosti.
V naší akciové společnosti je referát Požární
ochrana součástí Odboru kontrol a je přímo
řízen vedoucím uvedeného odboru. Vlastní
chod pracoviště zajišťuje technik PO Vladimír Vltavský, který v dané profesi pracuje
devět let. Jeho práce zahrnuje činnosti v oblasti prevence PO. Organizuje a kontroluje
plnění povinností vyplývajících z předpisů
o PO. K tomu V. Vltavský doplňuje: Požární
technik dbá, aby se úkoly dané předpisy PO dodržovaly v celé firmě. Základním zákonem
v dané oblasti je Zákon o požární ochraně č.
133/85 Sb. včetně prováděcích předpisů a jeho
novelizace. K nejvýraznější novelizaci došlo
v roce 2000 a její výsledky zahrnuje vyhláška
o požární prevenci č. 246/01 Sb. Dále jsou to
pak příslušná vládní nařízení a podobně. A to
všechno musí referát PO realizovat. Pokud jde
o vnitropodnikové předpisy, vycházíme v dané
oblasti ze směrnice B10 – Požární ochrana.
Dále řídí po odborné stránce činnost preventistů na jednotlivých provozovnách nebo útvarech a zaměstnanců pověřených plněním úkolů
na úseku PO, podílí se na školení a odborné
přípravě zaměstnanců o PO. V našem podniku
je 17 preventistů, kteří dohlížejí na všechna
pracoviště. Jsou to například správci budov,
na technických i dopravních provozovnách jsou
to většinou pracovníci určení vedoucím. Technik PO zajišťuje jejich odbornou přípravu, to
znamená, že jsou každý rok proškoleni. Každý
z preventistů musí pravidelně kontrolovat svůj
úsek a provést o tom zápis do požární knihy.
Tuto knihu kontroluje jak technik PO, tak
kontroloři z HZS. Ti provádějí kontroly nepravidelně a bez předcházejícího upozornění.
DPMB loni navštívili třikrát, říká V. Vltavský. A dále pokračuje: Technik PO také organizuje, kontroluje a odborně školí preventivní
požární hlídky na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím. Tyto hlídky jsou trojčlenné
a jejich personální složení určuje příslušný vedoucí. Nejvíc jich je v ústředních dílnách – lakovna, klempírna, stolárna, čalounická dílna,
dále klempírna ED v Medlánkách nebo těžká
údržba trolejbusů v Komíně. Technik PO také
provádí školení vedoucích pracovníků a některých dalších vybraných pracovníků, například
revizorů. Zajišťuje se i školení řidičů, a to jak
nových, tak těch stávajících, podle platných
předpisů.
Kromě toho požární technik posuzuje nebo
zajišťuje posuzování požárního nebezpečí
V průběhu roku 2012 se podařilo zrealizovat rekonstrukci dílny středních oprav autobusů v Medlánkách a vytvořit z ní moderní opravárenské pracoviště s litou podlahou a sloupovými zvedáky,
což přispěje k zlepšení pracovních podmínek automechaniků při prohlídkách a vyšší kvalitě prováděných oprav.
Foto: S. Neuwirth
6
v objektech nebo při technologických procesech, zúčastňuje se kolaudací nových
a rekonstruovaných objektů a zařízení, vyjadřuje se k nim z hlediska předpisů a požadavků
PO. To se týká zpracovávání dokumentace
požární ochrany zahrnující celý podnik. Jedná
se o zpracovávání tzv. požárního nebezpečí
a navazujících dokumentů, to znamená požárních řádů a ohlašovacích řádů. Dále je
to dokumentace zdolávání požárů, která se
odevzdává hasičům. Všechny tyto materiály
je potřeba udržovat v aktuálním stavu, což
při rozsáhlosti a množství areálů dopravního
podniku i častých změnách, které tu probíhají,
není nijak jednoduché. Není snadné podchytit
všechny dislokace, stavební úpravy, změny prostor nebo změny jejich využití. Ze současných
stavebních akcí, na kterých se technik PO podílí, je možné uvést rekonstrukci měnírny
v Pisárkách, kde se konkrétně řešila například
otázka požárních žebříků. Na každou stavbu
musí existovat požárně bezpečnostní řešení,
které je součástí stavebního povolení. Požárně
bezpečnostních zařízení v DP přibývá a musí
se udržovat v řádném stavu. V nových objektech nebo při velkých stavebních úpravách
a rekonstrukcích je nutné nainstalovat veškerá
potřebná zařízení od hasicích přístrojů po elektrickou požární signalizaci i automatické hasicí
systémy. Na všem je potřeba provádět údržbu,
všechno je nutné kontrolovat.
Do činnosti uvedeného referátu spadá i vedení
příslušné dokumentace PO, a to jak na celopodnikové úrovni, tak na všech útvarech
společnosti, aby odpovídala skutečné potřebě
a aby byla průběžně aktualizována. Jak už bylo
řečeno – aktualizovat tuto dokumentaci v tak
velké organizaci jako je dopravní podnik,
není jednoduché. Celá agenda je zpracovávána
standardním způsobem, některé její části jsou
však vedeny v elektronické podobě a jsou k nahlédnutí na podnikovém intranetu.
Podívejme se, co ještě patří do pracovní náplně technika PO. Například zajišťuje plnění opatření týkajících se nálezů orgánů
požárního dozoru, kontroluje jejich plnění
ve stanovených termínech. Tady V. Vltavský podotýká: Orgánem požárního dozoru
je pro nás HZS JMK, který má kontrolní
pravomoc. Pro nás je potěšitelné, že během
tří kontrol provedených v loňském roce nebyly shledány žádné závažnější nedostatky
a vůči podniku nebyly uplatněny žádné finanční sankce.
Dále také zpracovává zprávy, hlášení, informace a rozbory o stavu PO a o příčinách
vzniklých požárů vede evidenci a přehledy
o záležitostech PO v celé společnosti. Pokud
jde o požáry, pokud k nim dojde, jsou zpracovávána hlášení o požárech, která se předávají
na HZS JMK, vyhodnocují se příčiny události a přijímají se opatření k jejich odstranění.
V loňském roce byly v DPMB registrovány
čtyři požáry. Dvakrát hořely tramvaje, v obou
případech byl příčinou zkrat v elektroinstalaci,
tedy technická porucha. Na zastávce Švermova
v Bohunicích někdo zapálil dřevěné obložení
přístřešku, což bylo kvalifikováno jako vandalismus. Tak trochu záhadou byla událost, ke které
došlo v červnu loňského roku na tramvajové
trati blízko mostu v Bystrci. Mezi kolejemi tu
plamenem hořel pražec. Technici příčinu požáru nezjistili, uzavírá V. Vltavský.
( sha )
10 let existence podzemní měnírny Brno – střed
Před více než desítkou let bylo rozhodnuto
o výstavbě nové hudební scény v Brně. Úspěšná
muzikálová představení městského divadla
byla totiž v té době realizována na scéně určené především činoherním hrám. Ze státních i městských prostředků byla připravena
výstavba moderní scény ve vnitrobloku mezi
ulicí Lidickou a třídou Kpt. Jaroše s vazbou
na stávající Městské divadlo v Brně.
V projekčním ateliéru 1. Černopolní vnikl
projekt divadla, které splňuje představy
o špičkovém technickém i architektonickém
řešení i v současné době. Tehdy se však narazilo na poněkud nečekaný problém. V obvodu plánovaného hlediště se ocitla měnírna
DPMB. Její výpadek by znamenal ochromení
MHD v centru města a zablokování celého
systému. Proto bylo nutné měnírnu přemístit
do přijatelné polohy tak, aby nenarušila architektonické řešení celého prostoru. Ze zvažovaných variant řešení se generoval projekt řešení,
který zahrnoval dvě fáze – vybudování nové
podzemní měnírny a její připojení a demolici
staré měnírny.
Parametry stavby
Zastavěná plocha: 183 m 2, obestavěný prostor: 695 m 3, doba výstavby: 6 měsíců, náklady včetně demolice: 61 291 000 Kč.
Stavební řešení
Budova měnírny je sestavena z deseti prostorových železobetonových buněk – prefabrikátů, jako podzemní objekt s vegetačním krytem střechy. Provozně je členěna
na vstupní prostor s poklopem, schodištěm
a sanitárním zařízením a na prostor technologický, sestavený z devíti buněk.
Technologie
Technologickým zařízením je měnírna
koncipována jako tříjednotková s kombinovaným tramvajovým a trolejbusovým
provozem. Je bez stálé obsluhy. Ovládá se
dálkově z energetického dispečinku v Táboře.
Realizace
Stavební část měnírny byla realizována
od října do prosince 2002. Ještě v pro-
sinci stejného roku byla zahájena dodávka
a montáž technologie stejnosměrné a střídavé části. Montážní práce u technologie
skončily v březnu 2003 a měnírna byla připojena na síť. V následujícím měsíci došlo
k zahájení demolice staré měnírny. (sha)
Foto: J. Blumenschein
Poznej svůj podnik
V pořadí již sedmá exkurze v rámci akce
Poznej svůj podnik se uskuteční ve vozovně tramvají v Pisárkách, kde je garážováno a udržováno kolem 100 tramvají.
Bude možné prohlédnout si vybavení
údržbářských dílen a seznámit se s průběhem ošetřování vozidel po návratu z linky
do vozovny.
Termín exkurze: čtvrtek 4. dubna v 15.30
hod. Sraz je u vrátnice na peróně v Pisárkách, kde vás budou čekat průvodci.
Přijďte i se svými dětmi, ať vidí, kde „bydlí“ část brněnských tramvají.
( vč )
Na návštěvě
ve Slatině
Trasa únorové exkurze pro zaměstnance
vedla areálem autobusové vozovny Slatina.
Zájemci si prohlédli všechna důležitá pracoviště, nutná pro zajištění bezchybného
provozu autobusů. Prohlídka začala výpravnou, pokračovala přes diagnostickou linku,
pneuservis, halu těžké údržby, převodovkárnu a motorárnu. Posledním a v daném
čase nejakčnějším pracovištěm bylo denní
ošetření, kde se provádí kontrola všech
vozů, vracejících se z linek a jejich příprava
na výjezd dalšího dne. Očista prostoru pro
cestující, doplnění paliv a mazadel, kontrola
brzd a podvozku – to vše se vejde zhruba
do 5 minut a už najíždí další vůz. V závěru
návštěvy ještě provozní ředitel Ing. Valníček seznámil přítomné s vizemi nejbližších
let, která by měla být ve znamení plynofikace autobusové dopravy.
(jb)
7
Chválíme
Z textu, který byl nedávno doručen
do dopravního podniku uvádíme:
V ranním spěchu jsem nedávno při cestě
trolejbusem ztratila mobilní telefon.
Jen díky ochotě, poctivosti a důslednosti
vašeho řidiče jsem se s ním opět setkala.
Jeho přístupu si velice cením a chtěla bych
mu i touto cestou poděkovat.
Slova díků patří Ivanu Kučerovi , řidiči
trolejbusu z vozovny v Komíně.
Děti z Dopravního klubu na dispečinku
Členové Dopravního klubu, který působí v rámci Střediska volného času v Lužánkách, navštívili 7. února v odpoledních hodinách prostory dopravního dispečinku v budově DPMB
na Novobranské ulici. Se zájmem si prohlédli, odkud a jak se řídí brněnská MHD. Seznámili
se také s fungováním řídícího a informačního systému.
Foto: L. Scháněl
Poděkování
Z textu doručeného do dopravního podniku uvádíme:
Jsem učitel a každý den využívám služeb MHD. Ne vždy jsem plně spokojen. Bohužel mám řadu
i negativních zkušeností. Nikdy jsem se však nedonutil napsat stížnost. Tentokrát jsem byl ale velice
mile překvapen a cítím nutnost vyzdvihnutí a osobního poděkování řidiči autobusu.
Co se vlastně stalo. Ráno, jako každý den, jedu společně převážně s mladými lidmi, studenty a žáky,
směrem do Bystrce, kde jsou různé školy. Rád ještě relaxuji a nemám náladu na komunikaci se studenty, které budu muset krotit celý den. Hodně jich také relaxuje, bohužel mnozí po svém. Tento
student relaxoval tak, že měl puštěnou velice hlasitou hudbu do sluchátek. Nekomentuji druh a styl
hudby, který mi spíše připomínal zvuky na staveništi s bucharem. Snažil jsem se tento rušivý zvuk
nevnímat a neangažovat se hned ráno jako „potrhlý učitel“, který zase něco má. Tuto roli převzal
náhle v Kohoutovicích řidič autobusu číslo 50. Zastavil a slušně studenta požádal, zda by nemohl
přerušit hlasitý poslech své hudby, že to ruší jistě spolucestující. Nabídl mu dvě možnosti. Za prvé
ať si vystoupí a neruší ostatní spolucestující nebo ať si sedne dozadu k motoru, kde si s ním bude jistě
velice dobře rozumět. Pointou je, že student se zastyděl, bez komentáře vypnul hudbu úplně, ostatní
okolní studenti ztlumili své přehrávače a navíc jako bonus si student, když se autobus zase rozjel,
vytáhl učebnici a začal si z ní něco studovat. Připadlo mi to jako krásný ranní příběh s hezkým
koncem.
A tak chci neznámému řidiči autobusu číslo 50 alespoň takto poděkovat. Nebývá obvyklé, že někdo
udělá něco pěkného pro ostatní. Měla by to být vlastně samozřejmost, ale není. Zvláště v dnešní
době, kdy si každý stěžuje. Přeji vám, jako firmě, mnoho takovýchto řidičů.
Poděkování za profesionální přístup patří Josefu Látalovi, řidiči autobusu z vozovny ve Slatině.
Společenská kronika
Blahopřejeme
Během měsíce března slaví významné životní jubileum naši bývalí spolupracovníci,
dnes důchodci DPMB:
70 let: EDUARD STRNAD
90 let: KVĚTOSLAVA VLÁČILOVÁ
Dne 25. února oslavila 80 roků paní
MARIE RUIBAROVÁ. V dopravním
podniku dlouhá léta působila jako vedoucí
osobního oddělení.
Jmenovaným gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Na zasloužený odpočinek
V měsíci březnu se dožívají důchodového
věku naši spolupracovníci:
RADIMÍR KOUTNÝ, technik jízdy ED,
v DPMB od roku 1974
VLADIMÍR LUZAR, řidič autobusu,
v DPMB od roku 2002
ANTONÍN VÍTEK, mistr strojní AD,
v DPMB od roku 1977
JIŘÍ CUPÁK, řidič AD posun, v DPMB
od roku 1971
VÁCLAV ŠERÁK, provozní technik AD,
v DPMB od roku 1969
Děkujeme všem za jejich práci a do dalších
let přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním životě.
Rozloučili jsme se
V únoru opustil naše řady náš bývalý spolupracovník JAROSLAV VOJTA (62 let).
Pozůstalí děkují všem, kteří se přišli s jejich
drahým rozloučit, děkují za květinové dary
a projevy soustrasti.
Následující řádky také vyjadřují pochvalu
pro zaměstnance DPMB:
Ještě jednou chci moc poděkovat panu
řidiči tramvaje č. 9, který nedávno řídil
vůz Renatka. Našel v tramvaji můj mobil
a v pořádku mi jej vrátil.
Poděkování i naši dnešní pochvalu si
právem zaslouží Zdeněk Valenta, řidič
tramvaje z vozovny v Medlánkách.
Nedávno nám byla zaslána tato pochvala:
Rád bych pochválil řidičku tramvaje č.
6. Perfektně zvládla situaci, kdy do vozu
nastoupily dvě mladé dámy se psy bez
košíku. Velice příjemně a asertivně jim
vysvětlila, že doprava zvířat není takto
možná. Dámy sice trochu brblaly, ale
proti takovému výkonu nic nezmohly
a ukázněně vystoupily z vozu. Byla to
řidičkou perfektně zvládnutá konfliktní
situace. Gratuluji vám k takovým
zaměstnancům.
Uznání i naše dnešní pochvala zamíří
k řidičce Aleně Koutníkové z tramvajové
vozovny v Medlánkách.
Zaslouží si uznání
Chtěl bych touto cestou vyjádřit pochvalu
paní Lence Schlosserové a paní Pavle
Přichystalové za profesionální služby na
mzdové účtárně. Nejenže se ve svém oboru
vyznají, ale jsou vždy vstřícné, ochotné pomoci a nezapomínají přitom na úsměv. Zaslouží si za svoji práci mimořádné uznání.
J.Šimonek, řidič AD
NOVĚ
OTEVŘENO
!
Vyzkoušejte některou z našich exkluzivních
wellness a kosmetických procedur
masáže/manikúra+pedikúra/
kosmetika/zábaly
trvalá epilace IPL/omlazení
pokožky/vypnutí pokožky
léčba zánětlivého akné
solárium/infrasauna
Pro zaměstnance DPMB
a jejich rodinné příslušníky 25% sleva
po předložení zaměstnaneckého průkazu!
Hlinky 96, Brno/ tel.: 602 501 150
www.bellezzawellness.cz
Download

BŘEZEN 2013 - Dopravní podnik města Brna, as