ZPRÁVA č. .........
o revizi elektrického zařízení pracovního stroje dle ČSN 60204-1 ed.2
Objednatel revize:
Revize: 1)
firma:
......................................................................................................
IČ: .....................................
adresa:
......................................................................................................
DIČ: ....................................
odpovědný zástupce:
......................................................................................................
výchozí
Revizní technik: jméno:
.................................................
adresa:
.................................................
evid. číslo:
.................................................
pravidelná
mimořádná
Datum revize:
Uživatel stroje:
firma:
..............................................................................................................................
adresa:
..............................................................................................................................
odpovědný zástupce:
..............................................................................................................................
Název stroje:
Výrobce stroje:
Inventární číslo:
Typ:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Vnější vlivy:
Technické parametry stroje:
Jmenovitý příkon Pn =
kW
Jmenovité napětí Un =
V
Jmenovitý proud In =
A
Hlavní jištění stroje: typ
proudová hodnota
A
Předřazené jištění (síťového přívodu): typ
proudová hodnota
A
Napětí řídících obvodů (ze sítě, oddělovacího transformátoru 1) ):
V
Záznamy naměřených hodnot:
Odpor ochranného vodiče [Ω]
Zsm [Ω]
Rizol [MΩ]
Náhradní měření 3) I [mA]
Celkový posudek:
Zjištěné závady:
Doporučený termín další revize:
Revizní technik:
Zprávu převzal odpovědný zástupce uživatele:
Podpis a razítko:
Datum:
Jméno:
Podpis:
1)
Nehodící se škrtněte.
2)
Vyplňte dle použité ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí.
3)
U – měření unikajícího proudu
V – měření proudu protékajícího ochranným vodičem
R – měření rozdílového proudu
D – měření dotykového proudu
Download

revize pracovního stroje