Klimša David, Budovatelská 461/17
708 00 Ostrava - Poruba
10. listopadu 2011
Revizní zpráva
OBSAH
Rozsah revize

Elektrorevize

Projekční činnost

Výroba software
Charakteristiky
Provedené kontroly
Měření instalace v prostorech
Měření spotřebičů a zařízení
V prostorech
Měření v rozváděčích
Přílohy:
Protokol o určení vnějších vlivů
Přehledové schéma zapojení rozvaděčů
www.klimsa.cz
[email protected]
603 256 951
Klimša
software
Zpráva o revizi elektrického zařízení
dle ČSN 33 2000-6
VÝCHOZÍ
Vykonané dne:
Instalace:
Nová
Revizní technik:
David Klimša
Budovatelská 461/17
Ostrava - Poruba
č. osv. 123456789
Provozovatel:
František Novák
Lesná 1236
Lesná u Kopřivnice
okr. Nový Jičín
Číslo:
11.11.2011
123456
Objekt: RD Lesná 1236
Lesná u Kopřivnice
okr. Nový Jičín
Použité měřicí přístroje:
v. č.
v. č.
v. č.
v. č.
kal. č.
kal. č.
kal. č.
kal. č.
Celkový posudek:
Naměřené hodnoty izolačních odporů, impedančních smyček a přechodových odporů vyhovují, protože jsou v mezích hodnot
požadovaných v platných ČSN. El . Instalace je z pohledu bezpečnosti VYHOVUJÍCÍ - SCHOPNA BEZPEČNÉHO PROVOZU.
Tato zpráva má
7
stran.
Rozdělovník:
2 x provozovatel
1 x revizní technik
Datum převzetí:
12.11.2011
Počet příloh:
0
Počet vyhotovení zpráv:
3
Digitálně podepsal David Klimša
DN: C=CZ, O=David
Klimša [IČ 63055635],
OU=1, CN=David Klimša,
serialNumber=P279030
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění: Ostrava
Kontakt: [email protected]
Datum: 10.11.2011 23:22:39
.................................................
................................................
revizní zprávu převzal
revizní technik
Klimša David, Budovatelská 461/17
708 00 Ostrava - Poruba
Tel.: 603 256 951
www.klimsa.cz
mail: [email protected]
Rozsah revize:
Byla provedena výchozí revize připojení RD z vrchního vedení do BR.
Předmětem revize je přípojka počínaje odbočením od vrchního vedení SME, pojistková skříň, HDS a vývod do BR.
Popis instalace a zařízení:
El. Instalace RD je připojena vrchním vedením přes PS kabelem AYKYLo 4 x 16. Z PS přes 3 x E33 35 A je apojena HDS, kde
je umístěno měření. Z HDS jesou připojeny 4 rozvodnice (1NP (R1), 2NP (R2) a stodola s garáží (RG)). HDS je OCEP ve zdi s
plombovatelnou částí neměřené strany, R1, R2 a RG jsou plastové ve zdi. K rozdělení sítě TN-C na TN-S dochází za
elektroměrem v HDS. Celá instalace je provedená kamely CYKY ve zdi. Vše v IP 23, v garáži a stodole IP44.
Základní tech.údaje:
Zdroj el. proudu:
El. napájení dle ČSN EN 61293:
Na začátku instalce:
z distribučního rozvaděče
za HDS skříní
(v PS)
3/PEN 400/230 V AC
3/N/PE 400/230 V AC
Jištění
Icp (kA)
Rizol (MΩ)
Zs (Ω)
Fi Idn (mA)
Fi Id (mA)
Fi Td (ms)
3 x E33 35 A
6
50
0,04
limit
limit
typ
limit
limit
1
0,12
OK
OK
Zemnič:
Zemnič objektu je typu B - základový, FeZn pásek 30 x 4 mm na třech místech vyvedený z betonového základu (1 x PS; 2 x
hromosvod). Zemní odpor byl změřen (7 Ω).
Hlavní pospojování:
Hlavní pospojování je provedeno CY vodičem 16 mm2, paprsky z hlavní přípojnice pospojování (umístěné vedle HDS). Hlavní
pospojování zahrnuje přívodní PEN el. vedení, zemnič, rozvod plynu v domě (Cu trubky) a rozvod topné vody (Cu trubky).
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
čl. 414.1 - ochrana malým napětím SELV, PELV
x
x
čl. 412.1 - ochrana izolací
čl. 411 - automatické odpojenív sítí IT
x
čl. 415.2 - doplňující ochranné pospojování
čl. A.2 - přepážky a kryty
čl. C.1 - ochrana nevodivým okolím
čl. B.2 - ochrana zábranami
čl. C.2 - neuzemněné místní pospojování
čl. B.3 - ochrana polohou
čl. 413 - elektrické oddělení
čl. 410.3 - doplňková izolace (př). NA)
x
čl. 411 - automatické odpojení v siti TN
čl. 411 - automatické odpojenív siti TT
Dokumentace:
Projektová dokumentace č. 123456, protokol o určení vnějších vlivů č. 123456, protokoly o provedených zkouškách k
rozvodnicím č. 123456.
Měření instalace v prostorech
Prostor
vst. chodba
El. instalace
1 ks zás. 230 V/16 A
1 ks žár. osv. 60 W tř. 2
Zs limit
Zs (Ω)
1,917
0,5
1 NP
chodba
2 ks zás. 230 V/16 A
1 ks zář. osv. 2 x 36 W
1,917
4,381
0,8
1,2
kuchyň
6 ks zás. 230 V/16 A
2 ks zář. osv. 2 x 36 W tř. 2
1 ks žár. osv. 100 W
1,917
1,1
4,381
1,4
obývací pokoj
4 ks zás. 230 V/16 A
2 ks žár. osv. 2 x 60 W
1,917
4,381
1,3
1,45
dětský pokoj
4 ks zás. 230 V/16 A
1 ks žár. osv. 3 x 40 W
1,917
4,381
1,1
1,25
ložnice
2 ks zás. 230 V/16 A
1 ks žár. osv. 2 x 40 W
1,917
4,381
1,05
1,4
komora
1 ks žár. osv. 60 W tř. II
WC
1 ks žár. osv. 60 W tř. II
koupelna
1 ks žár. osv. 60 W tř. II
1 ks koupelnová skříňka
Pospojování 0,06 Ω
1,917
0,1
0,95
2 NP
herna
4 ks zás. 230 V/16 A
4 ks žár. osv. 2 x 60 W
1,917
4,381
1,7
1,85
pracovna
4 ks zás. 230 V/16 A
1 ks žár. osv. 3 x 40 W
1 ks záž. osv. 2 x 36 W
1,917
4,381
4,381
1,65
1,75
1,66
ložnice
2 ks zás. 230 V/16 A
1 ks žár. osv. 2 x 40 W
1,917
4,381
1,58
1,63
Měření zařázení a spotřebičů v prostorech
Prostor
kuchyň
suterén
kotelna
**
Ipe
Id
Id **
SpotId limit
řebič metoda
lednice CALEX
Ipe
3,5
pračka
Ipe
3,5
mrazák
Ipe
3,5
pl. kotel VIADRUS
Ipe
3,5
proud unikající ochranným vodičem
dotykový proud
Id
(mA)
Rizol
limit
Rizol
(MΩ)
o.v.
limit
o.v.
(Ω)
0,8
1
20
0,2
0,08
1,4
1
0,5
0,2
0,15
1,2
1
25
0,2
0,18
0,08
1
50
0,2
0,05
/R
/R
rozdílovou metodou
rozdílovou metodou
Měření v rozvaděči
Název: R1
Umístění: vstupní chodba 1NP
Jištění
Obvod
Přívod z HDS
Sporák
lednice
SV 1 NP
Fi N/30 mA
SV 1 NP
zás. 230 V obýv.
zás. 230 V obýv.
zás. 230 V obýv.
zás. 230 V obýv.
zás. 230 V obýv.
rezerva
Provedení: plast ve zdi, IP 23, přívody spodem
Kabel
Rizol (MΩ)**
LSN 3/B/20 A
LSN 3/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/10 A
CYKY 5C x 6
CYKY 5C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 1,5
min
1
1
1
1
měř.
2000
2000
2000
2000
LSN 1/B/10 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
CYKY 3C x 1,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
1
1
1
1
1
1
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Přívod
** Izolační odpor byl měřen mezi krajními vodiči, mezi krajními a středním a mezi krajními a ochranným vodičem.
Zs (Ω)
max
0,667
měř.
0,32
Fi - Id (mA)
Fi - Td (ms)
max
měř.
max
měř.
30
19
300
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
PL. KOTEL
ZÁSUVKY
ZÁSUVKY
ZÁSUVKY
ZÁSUVKY
REZERVA
Č. OBVODU
LEDNICE
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
Elektroměr v HR
LSN 1/B/10 A
LSN 1/B/16 A
LSN 3/C/16 A
CYKY 5C x 10
LSN 1/B/6 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/16 A
LSN 1/B/10 A
Fi 30 mA
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 3C x 1,5
CYKY 3C x 1,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 5C x 2,5
LSN 3/B/25 A v HR
P1
SPORÁK
Přívod z R1
3x400V/230V, 50Hz
Download

Revizní zpráva