ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ POZASTÁVKY
Ze stavby (díla)
OBJEDNATEL :
ZHOTOVITEL :
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Firma:
Sídlo:
Gagarinova 2770/54
Znojmo, PSČ 669 02
Č.ú/banka:
OR: KS v Brně pod spis. zn. C 8057
IČ: 46980318
DIČ: CZ46980318
OR:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefon):
*Nehodící se škrtněte, všechny ceny jsou uvedeny bez DPH,
zhotovitel vyplňuje pouze silně orámovaná pole
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :
Číslo smlouvy / objednávky
Datum protokolárního předání
díla bez vad a nedodělků
Název díla
Celkem vyfakturovaná částka (Kč)
ŽÁDOST O POZASTÁVKU :
první / druhá / třetí*
Část pozastávky
ve výši
% z ceny díla, tj.
Kč
PŘI PŘEDLOŽENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY (dále BZ) :
Originál BZ předán objednateli dne
Platnost BZ do dne
Částka BZ (Kč)
Datum
Podpis
POTVRZENÍ ŽÁDOSTI :
Jméno
VYPLŇUJE OBJEDNATEL :
Datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí:
Nárok na podání žádosti vzniká
A
Po převzetí díla bez vad a nedodělků investorem
B
Po uplynutí záruční doby díla
C
Jinak
Důvod vrácení žádosti jako neoprávněné:
Poznámky / přílohy:
Uvolnit částku:
Datum splatnosti:
K úhradě zůstává:
strana 1/1
Za účtárnu ověřeno:
Žádost o uvolnění pozastávky
Download

Žádost o uvolnění pozastávky