Zakázka číslo:
2014-002731-MoP
Odborný posudek
Odborné posouzení stavu ploché střechy,
koncepční návrh nápravných opatření
Bytový dům
Kutnohorská 2641-42
470 06 Česká Lípa
Zpracováno v období:
březen 2014
ATELIER DEK
TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
Obsah
1. VŠEOBECNĚ.........................................................................................................3
1.1. Předmět odborného posudku....................................................................................................3
1.2. Úkol odborného posudku...........................................................................................................3
1.3. Objednatel odborného posudku.................................................................................................3
1.4. Zpracovatel odborného posudku...............................................................................................3
1.5. Vypracoval................................................................................................................................. 3
1.6. Kontroloval................................................................................................................................ 3
1.7. Zpracováno v období................................................................................................................. 3
2. NÁLEZ...................................................................................................................4
2.1. Podklady.................................................................................................................................... 4
2.2. Úkol........................................................................................................................................... 4
2.3. Místní šetření............................................................................................................................. 4
2.4. Stručný popis objektu a střechy.................................................................................................4
2.5. Zjištěný stav střechy.................................................................................................................. 6
2.5.1. Skladba střešního pláště........................................................................................................ 6
2.5.2. Hydroizolace v ploše.............................................................................................................. 6
2.5.3. Atika....................................................................................................................................... 7
2.5.4. Komory VZT........................................................................................................................... 8
2.5.5. Strojovna výtahu..................................................................................................................... 9
2.5.6. Odvodnění střechy.................................................................................................................9
2.5.7. Větrání střechy..................................................................................................................... 10
2.5.8. Prostupy střechou................................................................................................................. 11
2.5.9. Hromosvodná ochrana objektu.............................................................................................11
3. POSUDEK...........................................................................................................12
3.1. Tepelně-technické posouzení stávající skladby střechy..........................................................12
3.2. Stavebně-technické posouzení zjištěného stavu střechy.........................................................13
4. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY.......................................................14
4.1. Obecně.................................................................................................................................... 14
4.2. Návrh opravy střechy............................................................................................................... 15
4.3. Postup provádění opravy střechy............................................................................................16
4.4. Oprava strojovny výtahu.......................................................................................................... 17
4.5. Tepelnětechnické posouzení navržené skladby střechy..........................................................17
5. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAVRŽENÉ ÚPRAVY...............................19
6. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ.............................................................................20
7. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ.............................................20
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 2/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
1.
VŠEOBECNĚ
1.1.
Předmět odborného
posudku
Plochá dvouplášťová střecha panelového bytového domu
v ul. Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
1.2.
Úkol odborného
posudku
Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční
návrh nápravných opatření
1.3.
Objednatel
odborného posudku
OSBD Česká Lípa
Zpracovatel
odborného posudku
DEKPROJEKT s.r.o., znalecký ústav
1.4.
Barvířská 738
470 01 Česká Lípa
Tiskařská 10/257
budova
TTC
TECHKOM
CENTRUM
108 00, Praha 10
tel.: +420 234 054 284-5
fax.: +420 234 054 291
kontaktní osoba:
Pavel Císař
tel.: +420 605 271 605
e-mail: [email protected]
IČO: 27 64 24 11
DIČ: CZ699000797
bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996
1.5.
Vypracoval
Ing. Peter Monos
1.6.
Kontroloval
Ing. David Tesař
1.7.
Zpracováno v období
březen 2014
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 3/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
2.
2.1.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
NÁLEZ
Podklady
Nabídka služeb č. D2014-002088 a objednávka ze dne 30.01.2014.
Průzkum objektu provedený dne 07.03.2014.
Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2].
Sondy do skladby střechy provedené při průzkumu [2].
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení.
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení.
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení.
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce.
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování posudku.
2.2.
Úkol
Úkolem odborného posudku je posoudit stav a způsob provedení střechy panelového bytového
domu v ulici Kutnohorská 2641-42, zvážit možnosti jejího dodatečného zateplení a navrhnout
způsob opravy, případně ve variantách.
S
foto /1/ Pohled na předmětný objekt
2.3.
foto /2/ Situace s vyznačeným objektem
Místní šetření
Průzkum střechy objektu proběhl dne 7.3.2014. Během průzkumu byly provedeny sondy
do střechy za účelem ověření její skladby, způsobu provedení jednotlivých vrstev a jejich
vlhkostního stavu. Dále proběhla prohlídka hydroizolace, orientační zaměření střechy a byla
pořízena fotodokumentace. Vybrané fotografie jsou součástí tohoto posudku.
Průzkumu se za DEKPROJEKT, s.r.o. zúčastnili: Ing. Peter Monos a Ing. Daniel Mašlár.
2.4.
Stručný popis objektu a střechy
Jedná se o objekt bytového domu (foto /1/ ) z 80. let minulého století jako jeden z objektů
systémové výstavby panelových domů. Objekt se nachází na sídlišti v severovýchodní části města
(foto /2/ ). Podélná osa objektu je orientována vzhledem ke světovým stranám přibližně východ –
západ. Hlavní vstup do objektu je situován na jižní straně v úrovni 1.NP. Objekt se skládá ze dvou
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 4/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
sekcí a má osm nadzemních podlaží a částečně pod terén zapuštěný suterén. Půdorysné rozměry
objektu jsou cca 43,7x12,5 m.
Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných nosných stěn a vodorovných stropních panelů.
Štíty i průčelí tvoří sendvičové železobetonové nosné stěny.
foto /3/ Pohled na plochou střechu
foto /4/ Vlhkostní mapy na chodbě pod strojovny
Střecha objektu (foto /3/ , foto /4/ ) je koncipovaná jako plochá dvouplášťová s provětrávanou
vzduchovou vrstvou. Na spodním plášti se nachází vrstva tepelné izolace ze skleněných vláken.
Nosnou část horního pláště tvoří železobetonový panel, na kterém je provedena původní
povlaková hydroizolační vrstva ze souvrství oxidovaných asfaltových pásů. Střecha je spádována
pouze kolmo od atik ke středu střechy ke vtokům v mírném spádu cca 0,5° až 1°, lokálně byl
naměřen nulový spád. Střecha je odvodněna dvěma střešními vtoky. Dvě sekce jsou oddeleny
dilatační spárou, která je přiznána i v konstrukci střechy.
Nad rovinu střechy vystupují dvě strojovny výtahu, přes které je z jednotlivých sekcí umožněn
výstup na střechu, dále komory odvětrání instalačních šachet, komory vzduchotechniky (dále také
jen „VZT“), podstavce pro anténu a jímač bleskosvodu (Obr. /1/).
V interiéru pod střechou, v oblasti kolem strojoven výtahů, z důvodu zatékání do střechy jsou
patrny vlhkostní mapy (foto /4/ ).
Obr. /1/ Schéma půdorysu střechy
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 5/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
2.5.
2.5.1.
Zjištěný stav střechy
Skladba střešního pláště
V ploše střechy byly během průzkumu provedeny tři sondy z exteriéru (foto /5/ , foto /6/ ). Poloha
sond je vyznačena na Obr. /1/. Cílem sond bylo ověření skladby střechy, jejího vlhkostního stavu,
způsobu provedení jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Zjištěná skladba je popsaná v tab. /1/.
Skladba střechy nad strojovnou výtahu nebyla ověřena.
Tab. /1/ - Skladba ploché střechy
Vrstva (v pořadí od exteriéru)
Stav
Tloušťka [mm]
souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými
vložkami a povrchovou úpravou, 4 vrstvy; vrchní pás s
hrubozrnným břidličným posypem
vzájemně svařené,
soudržné, křehké;
lokální nerovnosti
~ 18
betonový panel, ve spodní části vyztužený ocelovou
svářenou sítí
soudržný, pevný, suchý
~ 150
-
~ 250 (v S1, S2, S3)
~ 100 (směrem k atice
v S3)
nerovnoměrně rozložená,
v místě sond suchá
~ 100 (v S1, S2, S3)
~ 250 (směrem k atice
v S3)
-
~ 150 *
vzduchová vrstva napojená na exteriér
tepelná izolace ze skleněných vláken
nosná železobetonová stropní konstrukce
Pozn.: *...Tloušťka vrstvy nebyla ověřena sondou.
foto /5/ Sonda S1
2.5.2.
foto /6/ Sonda S2
Hydroizolace v ploše
Na střeše bylo v minulosti provedena postupná oprava povlakové krytiny navařením nových
asfaltových pásů na původní souvrství. Horní pás je s břidličným posypem (foto /7/ ). Materiál
vrchní vrstvy vykazuje v ploše dobrý stav. Lokálně se na horní pás propisují spoje a nerovnosti
spodních vrstev, dále lokálně byly nalezeny vrásky nebo menší boule. Z důvodu malého spádu
střešních rovin na povrchu hydroizolace dochází k zdržování vody z atmosferických srážek a k
tvorbě kaluží, zejména v úžlabí ve středu půdorysu střechy. V těchto místech se hromadí nečistoty
(foto /9/ ). Východní část střechy v oblastech kolem komor VZT je značně znečistěna ptačím
trusem (foto /10/ ), dále u atik se nachází nahromaděný břidličný posyp z krytiny. Ve spojích
hydroizolace byl nalezen malý počet netěsností.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 6/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
foto /7/ Hydroizolace v ploše
foto /8/ Souvrství asfaltových pásů (ze sondy S3)
foto /9/ Nečistoty na hydroizolaci
foto /10/ Nečistoty kolem komor VZT
2.5.3. Atika
Po obvodě střechy se nachází atika, koruna atiky je ve výšce cca 200 – 250 mm nad povrchem
hydroizolace v ploše střechy. Střecha na atiku navazuje náběhem (foto /11/ , foto /12/ ).
Hydroizolace je vytažena na korunu atiky a je ukončena pod oplechováním z FeZn plechu.
Oplechování má šířku cca 280 mm a spád cca 1° směrem ke střeše. Povrch plechů je opatřen
ochranným nátěrem. Přesah oplechování před líc fasády je cca 30 mm.
foto /11/ Atika
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
foto /12/ Atika v místě dilatace střechy
Strana 7/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
2.5.4.
Komory VZT
Komory VZT (foto /13/ , foto /14/ ) jsou osazeny na železobetonových podstavcích výšky cca 300 350 mm zastřešených betonovou krycí deskou. Plechové komory jsou vzájemně propojeny do
dvojic – komora VZT s ventilátorem na jednom podstavci je propojena kruhovým plechovým
potrubím s tlumicí komorou na druhém podstavci, do které vyúsťují dvě plechové větrací potrubí
odvádějící odpadní vzduch z interiéru. Vedle tlumicí komory betonovou krycí deskou prostupuje i
plastový odvětrávací komínek kanalizace DN 120 (foto /15/ ). Prostor komory VZT je ve vzduchové
vrstvě střešní skladby omezen betonovou konstrukcí (foto /16/ ). Kolem jednoho podstavce u
dilatace střechy je střešní plocha ve výrazně nižší úrovni, jako okolní plochy (foto /14/ ). Horní plášť
v tomto místě se jeví jako propadnutý, tuto informaci potvrdila i zástupkyně vlastníků paní Váňová.
foto /13/ Komora VZT a komora odvětrání instalační foto /14/ „Propadlý“ horní panel u komory VZT
šachty s tlumicí komorou
foto /15/ Prostup potrubí odvětrání kanalizace
foto /16/ Pohled do tlumicí komory
Hydroizolace z plochy střechy je vytažena na stěny podstavce a je ukončena pod krycí deskou s
použitím přítlačné lišty. Pásy na krycí desce jsou staršího řádu, jsou řešeny samostatně s
přesahem přes okraje. Vykazují značnou degradaci materiálu. Styk potrubí odvětrání kanalizace a
asfaltových pásů na krycí desce je řešen různými způsoby, detail je většinou zatmelen (foto /14/ ).
Tmel je tuhý, popraskaný. Lokálně v místě přechodu hydroizolace z plochy na navazující
podstavce byly nalezeny netěsnosti v hydroizolaci. Lokálně byla shledána degradace krycí desky.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 8/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
2.5.5.
Strojovna výtahu
Stěny a strop strojovny výtahu (foto /17/ , foto /18/ ) jsou tvořeny železobetonovými sendvičovými
panely. Výška strojovny je cca 3 m. V ploše panelů je lokálně opadaná betonová krycí vrstva
výztuže, v jiných místech se na povrchu panelů tvoří trhliny. Spáry na styku panelů (foto /19/ ) jsou
netěsné, ze svislých spár vypadává pryžové těsnění, které je degradované, ve vodorovných
spárách lokálně chybí těsnicí malta. V těchto místech dochází ke zatékání a průsakům srážkových
vod.
Hydroizolace z plochy střechy je vytažena na stěny strojovny do výšky cca 200-300 mm a je
ukončena pod plechovou krycí přítlačnou lištou. Práh dveří je cca 200 mm nad rovinou střechy,
hydroizolace je vytažena až k prahu dveří. Dveře jsou ocelové, v ploše lokálně zasaženy korozí.
Přístup na střechu je umožněn z prostoru schodiště přes strojovnu výtahu pomocí žebříku.
Strojovna je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou s povlakovou krytinou z asfaltových
pásů (foto /20/ ). Okraje střechy jsou po celém obvodě lemovány okapnicí. Na střeše západní
strojovny jsou osazeny anténní konstrukce.
foto /17/ Strojovna výtahu
foto /18/ Strojovna výtahu
foto /19/ Styk obvodových panelů strojovny výtahu
foto /20/ Střecha strojovny výtahu s anténou
2.5.6.
Odvodnění střechy
Plochá střecha je odvodněna dvěma střešními vtoky (foto /21/ ), v každé sekci jedním. Střešní
vtoky jsou zaústěny do vnitřních svislých odpadních potrubí. Vtoky mají vnitřní průměr cca 75 mm.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 9/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
Jsou opatřeny ochranným košíkem pro zachytávání hrubých nečistot. V oblasti kolem vtoků se
hromadí nečistoty.
Střechy strojoven výtahů jsou odvodněny přes okapní okraj volně na hlavní plochou střechu.
foto /21/ Střešní vtok s ochrannou mřížkou
2.5.7.
foto /22/ Střešní vtok a hrubé nečistoty kolem něho
Větrání střechy
Větrání vzduchové vrstvy proměnlivé výšky cca 130 – 280 mm (foto /24/ ) je realizováno kruhovými
otvory ∅ 120 mm á 600 mm v atikových panelech (foto /23/ ). Otvory jsou po celém obvodu
střechy, v každém panelu 6 ks. Větrací otvory jsou z vnější strany vybaveny krycími mřížkami.
foto /23/ Větrací otvory v atikových panelech
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
foto /24/ Pohled do vzduchové vrstvy (sonda S1)
Strana 10/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
2.5.8.
Prostupy střechou
Na střeše se nachází anténní stožár ukotvený do betonových podstavců výšky 450 mm (foto /25/ ).
Podstavce jsou obaleny asfaltovými pásy.
Prostupující kabely u strojovny výtahu jsou v ocelové chráničce, která je do výšky cca 60 mm nad
rovinou navazující střechy opracována asfaltovými pásy (foto /26/ ).
foto /25/ Podstavce pro anténní stožár
foto /26/ Prostup pro kabelové vedení u strojovny
foto /27/ Podstavec pro jímač bleskosvodu
foto /28/ Hromosvod
2.5.9.
Hromosvodná ochrana objektu
Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano připojené svorkami ke kovovým konstrukcím na střeše.
Vodič v ploše střechy je připevněn na kovových podkladcích uložených na přířezy asfaltových
pásů (foto /28/ ). Na okraji střechy je uchycen na oplechování atiky.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 11/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
3. POSUDEK
3.1.
Tepelně-technické posouzení stávající skladby střechy
Vstupní parametry výpočtu
Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je
uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN 73 0540-3 článek 8.4.1. odstavce a).
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu
Výpočtová venkovní teplota
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu
Třída vnitřní vlhkosti
21 °C
50 %
-15 °C (návrhové hodnoty venkovního
84 % vzduchu, lokalita Česká Lípa)
4. třída (vysoká vlhkost)
K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární
kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%.
Plocha větracích otvorů vzduchové vrstvy je cca 3800 mm 2 na 1 m2 plochy střechy. Dle normy [8]
lze tedy vzduchovou vrstvu střechy považovat za silně větranou. Ve výpočtu je střecha chápána
jako dvouplášťová střecha se silně provětrávanou vzduchovou vrstvou.
Základní parametry materiálů použité ve výpočtech
Materiálová skupina
Funkce vrstvy
Tloušťka
vrstvy d
[mm]
tepelná izolace ze skleněných
vláken
Tepelná izolace
100
0,064
2,0
Nosná
150
1,750
32,0
železobetonová stropní
konstrukce
Součinitel tepelné Faktor difuzního
vodivosti
odporu μd [-]
λd [W/(m.K)]
Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45° včetně
(tepelný tok zdola)
Hodnocený parametr konstrukce
Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]
2
Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m .a)]
Hodnota
požadovaná
Hodnota
doporučená
0,24
0,16
≤ 0,5 a nebo 5% plošné
hmotnosti materiálu
Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)]
aktivní
Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru
vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení
rizika růstu plísní fRsi,N,80 [-]
Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C; těžká
konstrukce
≥ 0,749
Mev ... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 12/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
Skladba
dle
vizuální
prohlídky
Původní
stav
Součinitel
prostupu
tepla U
[W/(m2.K)]
0,56 !
Množství
Celoroční
zkondenzované bilance
vodní páry Mc vlhkosti
[kg/(m2.a)]
nekondenzuje +
Posouzení povrchové teploty
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-]
Riziko růstu plísní při návrhových
okrajových podmínkách
aktivní +
0,866 +
Hodnocení
Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D)
!
+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2
x ... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 0540-2
!
... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2
Hodnocení stávajícího tepelně-technického stavu střechy
Hodnota součinitele prostupu tepla U současné skladby střechy dle výpočtu vycházejícího z
ČSN 73 0540 [8] nedosahuje v současnosti požadované hodnoty. Ve skladbě střechy
výpočtově nedochází ke kondenzaci vodních par. Na základě výpočtu teplotní faktor vnitřního
povrchu vyhoví požadované hodnotě, nehrozí tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce
v ploše (nemusí platit pro detaily).
Pro splnění současných tepelnětechnických požadavků je nutné provést zateplení střechy.
3.2.
Stavebně-technické posouzení zjištěného stavu střechy
1. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540 [8] . Střecha
objektu vyžaduje kompletní zateplení.
2. Doporučujeme provést kontrolu všech komor VZT. Vnitřní prostor tlumicí komory nesmí
být propojen se vzduchovou vrstvou střechy. V případě tlumicí komory kontrolované v rámci
průzkumu tato podmínky byla splněna. V případě netěsnosti odpadního potrubí a prostupů
potrubí střešním pláštěm může teplý vlhký odpadní vzduch kondenzovat ve vzduchové
vrstvě a na spodní hraně horního pláště. V případě, že se prokážu netěsnosti v tlumicí
komoře, je nutné vzduchovou vrstvu střechy a prostor větracích komor vzduchotěsně
oddělit.
3. Je nutno provést diagnostiku střechy v místě propadlého železobetonového panelu. K
problematice se musí vyjádřit autorizovaný statik, který na základě zjištění navrhne i
potřebné opatření.
4. V interiéru jsou patrné vlhkostní mapy, v těchto místech dochází k zatékání srážkové
vody do skladby střechy a následně do interiéru. Místa s vlhkostními poruchami byly
lokalizovány v oblasti pod strojovny výtahu, po jejich obvodě. K zatékání dochází skrz
netěsné spáry obvodových panelů, kde se voda dostává až na nosní železobetonový strop,
a kde netěsností mezi panely prosakuje do interiéru. Je nutná oprava spár obnovením
těsnění (tmelení). Doporučujeme i zateplení obvodových stěn strojovny, aby se vytvořil
jednotný povrch bez spár.
5. Stav vrchního asfaltového pásu s posypem v ploše střechy nevykazuje zásadní vady, jeho
stav je dobrý. Lokálně byly v některých detailech nalezeny nedostatečně provařené spoje
asfaltových pásů. V těchto místech je umožněno zatékání srážkových vod do skladby
střechy.
6. Sklon střechy v ploše je 0,5° až 1°. Na povrchu povlakové krytiny vlivem nedostatečného
spádu a lokálních nerovností hydroizolace dochází ke zdržování srážek na povrchu pásů a
ke tvorbě kaluží. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice v těchto místech se zvyšuje riziko
zatečení v místech defektu hydroizolačního systému. V rámci opravy doporučujeme
střechu přespádovat. Dle v současnosti platné normy ČSN 73 1901 [5] se střecha
navrhuje tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže. Kaluže se obvykle tvoří při sklonu
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 13/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
povrchu střechy do 3 % (1,72°).
7. Povrch střechy v některých místech je značně znečistěn. Jedná se o místy, kde se tvoří
kaluže, dále v koutech u atik, kde je nahromaděný břidličný posyp z krytiny. Východní část
střechy v oblastech kolem komor VZT je značně znečistěna ptačím trusem. Z důvodu
zabránění zadržování vody na střeše je nutné provést vyčištění střechy od nečistot.
8. Odvodnění ploché střechy pomocí střešních vtoků ∅ cca 75 mm je na základě kontrolního
přepočtu dle normy ČSN 75 6760 [11] nedostačující. V případě 1 ks střešního vtoku na
jednu sekci je potřeba mít vtoky s odtokovou kapacitou alespoň 8,7 l/s, čemu přibližně
odpovídá vtok s dimenzí DN 150 nebo sanační vtok s menší dimenzí.
9. Ve skladbě střechy není provedena funkční parotěsnicí vrstva, což ovlivňuje návrh
variant obnovy střechy.
10.Byla shledána lokální degradace krycí železobetonové desky VZT komory. Je nutné
provést jejich opravu.
11.Tmelení detailů střechy (prostupy) je na konci své životnosti – tmel je tuhý, popraskaný. V
tomto stavu nedokáže přenést případné dilatační pohyby konstrukcí. V rámci opravy
střechy je potřeba přistoupit k obnově tmelů nebo k novému řešení detailů.
12.Železobetonové panely horního střešního pláště mají dostatečnou únosnost pro případné
mechanické kotvení dalších vrstev.
4.
4.1.
KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY
Obecně
Varianty uvažující pouze s obnovou hydroizolační funkce střechy bez jejího zateplení neřeší riziko
kondenzace ve skladbě střechy, navíc hodnota součinitele prostupu tepla U těchto skladeb
nevyhoví požadavku ČSN 73 0540 [8] . Z toho důvodu nejsou navrženy varianty bez zateplení
střechy.
Střecha po opravě bude nadále koncipována jako plochá, nepochůzná.
Je navržena varianta se zateplením střechy pro splnění tepelnětechnických požadavků normy [8] .
Je uvažováno s převedením střechy z dvouplášťové větrané na dvouplášťovou střechu
s uzavřenou vzduchovou vrstvou. Tloušťka navržené tepelné izolace je minimální z hlediska
bezproblémového tepelně-vlhkostního režimu střechy – tloušťku navržené tepelné izolace nelze
snížit! Uzavření větracích otvorů v atikových panelech je možné až po provedení zateplení
atikového panelu (ideálně v rámci zateplení objektu provedením ETICS)!
V rámci opravy střechy musí být provedena kontrola vzduchotěsného provedení prostupů VZT,
konstrukce komory ve vzduchové vrstvě střešní skladby a kanalizačního potrubí z interiéru do
skladby střechy. Vzduchová vrstva střechy a ani dutiny panelů tvořící horní plášť střechy
nesmí být propojené s vnitřní částí instalační šachty (VZT komory)!
Před přistoupením k provedení nápravných opatření je nutno provést diagnostiku střešního
pláště v místě propadlého panelu a zjistit důvod této poruchy. Průzkum a posouzení musí
provést autorizovaný statik, který navrhne opravu.
Vzhledem k tomu, že spádování střechy je nedostatečné a nevyhoví normovým doporučením,
bude provedeno přespádování střechy pomocí tepelněizolačních spádových klínů. Spád
horního povrchu desek bude min. 2%.
V rámci nápravných opatření bude provedena i rekonstrukce strojoven výtahu. Pro zabránění
další degradaci obvodových panelů a pro eliminaci zatékání skrz spáry mezi panely bude
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 14/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
provedeno kontaktní zateplení obvodových stěn. V rámci opravy doporučujeme i výměnu
původních oken a dveří, nebo alespoň jejich opravu. Doporučuje se i zateplení střechy strojovny, s
její přespádováním a s obnovou její hydroizolační funkci. Odvodnění střechy strojovny
doporučujeme nově provést uchycením podokapního žlabu a dešťových svodů, s odvodněním na
hlavní plochou střechu.
4.2.
Návrh opravy střechy
Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy v ploše i v místě
napojení na prostupující konstrukce (komory VZT, výlezy). Původní hydroizolační vrstva tak bude
plnit funkci parozábrany. Položení a kotvení kompletizovaných spádových dílců z pěnového
expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S Stabil
s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem (přesahy vzájemně svařeny). Spád desek bude
min. 2 %. Zateplení podstavců VZT komor kompletizovanými dílci (viz výše) tl. 100 mm. Osazení
nových dvoustupňových vtoků. Plnoplošné navaření vrchního SBS modifikované asfaltového pásu
s kombinovanou vložkou a hrubozrnným ochranným posypem. Provedení nových oplechování a
klempířských prvků. Zateplení atikových panelů a uzavření větracích otvorů v atikových panelů.
Vypočteného součinitele prostupu tepla dle kap. 4.5.
větracích otvorů v atikovém panelu.
střecha dosáhne až po uzavření
Nová skladba ploché střechy
Skladba
Vrstva (od exteriéru)
Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou
výztužnou vložkou sklo-polyester a ochranným minerálním
posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený
NOVÁ
VRSTVA
OPRAVENÁ
VRSTVA
PŮVODNÍ
VRSTVY
Kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového
stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil
o min. pevnosti v tlaku 100 kPa při 10% deformaci,
s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou
ze skleněné tkaniny min. tl. 4 mm, (např. POLYDEK EPS 100S
G200S40), spád horního povrchu desek min. 2 %;
desky mechanicky kotvené do železobetonového panelu pomocí
teleskopických kotev ***
Tloušťka
[mm]
4,4
prům. 100 *
nebo
prům. 190 **
+4
dle potřeby vyspravení, vyrovnání stávajícího podkladu přířezy
asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny
(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) nebo asfaltem smíchaným
s expandovaným kamenivem
~ 4
souvrství oxidovaných asfaltových pásů, 4 ks
~ 18
železobetonový panel
150
uzavřená vzduchová vrstva – stávající otvory v atice zaslepit
~ 250
tepelná izolace ze skleněných vláken
~ 100
železobetonový stropní panel
-
Poznámky:
* ... Minimální průměrná tloušťka tepelné izolace pro splnění požadované hodnoty součinitele prostupu tepla
střechy dle normy [8] .
** ... Minimální průměrná tloušťka tepelné izolace pro splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
střechy dle normy [8] .
***… Počet kotevních prvků musí být stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti
podkladu. V tepelnětechnickém výpočtu bylo uvažováno s počtem kotev 8 ks/m2.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 15/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
4.3.
Postup provádění opravy střechy
•
Demontáž hromosvodu a klempířských konstrukcí. Dle uvážení investora zrušení nebo
ponechání stožáru antény.
•
Kontrola vzduchotěsného provedení komor VZT z vnitřní strany komory. Kontrola
provedení potrubí v komoře. V případě potřeby utěsnit konstrukce např. PUR montážní
pěnou, nebo v případě větších otvorů vyzdívkou, následně převařit přířezem asfaltového
pásu.
•
Kontrola oblasti s propadlým horním pláštěm. Dle zjištění poruchy provedení opravy.
•
Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění,
vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy
asfaltového modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL). Větší nerovnosti (max. nerovnost 5 mm na 2 m) a místa, kde se
zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem.
•
Úprava okraje střechy s přihlédnutím na novou tloušťku skladby v ploše. Navýšení atiky
nebo osazení plechových okrajových profilů. Finální spád koruny atiky by měl být min. 3°
(5,24%) směrem do střešní roviny.
•
Položení a připevnění kompletizovaných spádových tepelněizolačních dílců z pěnového
expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S
s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem typu G200S40 na horním povrchu
(POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky se kladou na vazbu a mechanicky se ukotví do
betonové desky skrz stávající vrstvy horního pláště. Typ a počet kotev je nutné zvolit dle
podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků výtažných zkoušek. Také je nutné stanovit
okrajové a rohové oblasti zatížení větrem (kotevní plán).
•
Přesahy pásů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit
funkci první vrstvy hydroizolace.
•
Zateplení stěn a koruny (podstavců) komor VZT kompletizovanými dílci (popis viz výše).
Tloušťka tepelné izolace bude stanovena na základě 2D tepelnětechnického výpočtu.
Desky je nutno mechanicky kotvit k podkladu. Z důvodu navýšení střešní skladby
pravděpodobně bude potřeba navýšit i podstavce střešních výlezů (např. plynosilikátovými
tvárnicemi, alt. dřevěnými hranoly) tak, aby nová povlaková krytina mohla být vytažena na
tyto konstrukce do výšky min. 150 mm nad střešní rovinou.
•
Montáž nových klempířských konstrukcí (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního
pásu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER).
•
Původní odvodňovací prvky (vtoky) budou nahrazeny novými vtoky napojenými na stávající
vnitřní odpadní dešťové potrubí. Budou použité systémové dvoustupňové svislé vtoky s
integrovaným přířezem asfaltového pásu do tvarovky. Vtoky budou opatřeny plastovou
mřížkou zabraňující zanesení vtoku. Při výměně je nutno ověřit dimenzi svodu a stav
potrubí a až poté objednat nové vtoky. Musí být osazené vtoky s odtokovou kapacitou min.
Q = 8,7 l/s jednoho vtoku.
•
Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pásu min. tl. 4,4 mm
s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a
s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI). Hydroizolace bude
ukončena na vnějším okraji atiky. Hydroizolace musí být na všechny navazující a
prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm.
•
Montáž klempířských konstrukcí (např. oplechování komor VZT, oplechování atiky).
•
Montáž hromosvodné ochrany – včetně revizní zprávy; patky osadit na podložky.
•
Po provedení nové střešní skladby je nutné uzavřít (zaslepit) původní větrací otvory Ø 120
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 16/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
mm v atikových panelech. Otvory se zaslepí (např. vyplněním PUR pěnou) a provede se
zateplení atikových panelů certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Z důvodu
požárně-bezpečnostních požadavků budou použity tepelněizolační desky z minerálních
vláken. Přesná tloušťka desek musí být stanovena na základě podrobného 2D
tepelnětechnického výpočtu. Předpokládá se tloušťka desek cca 140 -160 mm.
4.4.
•
•
•
4.5.
Oprava strojovny výtahu
Je navrženo zateplení obvodových stěn strojoven výtahů certifikovaným kontaktním
zateplovacím systémem. Bude použita tepelná izolace z minerálních vláken tl. 80 mm
(tloušťku musí určit projekt nebo energetický audit), povrchová úprava tenkovrstvou
omítkou. Před zateplením stěn bude provedena výměna oken strojovny výtahu za nová s
plastovým rámem a izolačním dvojsklem a provede se oprava ocelových dveří (nový nátěr).
Před zateplením stěny strojovny výtahu bude kotven nový ocelový žebřík umožňující
přístup na střechu strojovny.
Opravu střechy strojoven se doporučuje provádět za použití stejných postupů a materiálů,
jako v případě hlavní ploché střechy. Provede se přespádování střechy strojovny ve vrstvě
nové tepelné izolace. Zateplení střechy strojovny bude spádovými kompletizovanými dílci
z EPS 100S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem (přesahy vzájemně
svařeny). Spád desek bude min. 2 %, tloušťka 100 mm (tloušťku musí určit projekt nebo
energetický audit). Vrchní asfaltový pás bude z SBS modifikovaného asfaltu s ochranným
břidličným posypem. Okraje střechy budou lemovány závětrnou lištou a okapnicí. Bude
osazen nový podokapní žlab s dešťovým svodem s vyústěním ke vtoku hlavního střešního
pláště. Nové klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu s PES lakem.
Tepelnětechnické posouzení navržené skladby střechy
Vstupní parametry výpočtu
Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je
uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN 730540-3 článek 8.4.1. odstavce a).
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu
Výpočtová venkovní teplota
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu
Třída vnitřní vlhkosti
21° C
50%
-15°C (návrhové hodnoty venkovního
84% vzduchu, lokalita Česká Lípa)
4. třída (vysoká vlhkost)
K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární
kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%.
Ve výpočtu je střecha chápána jako dvouplášťová střecha s uzavřenou vzduchovou vrstvou.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 17/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45° včetně
(tepelný tok zdola)
Hodnocený parametr konstrukce
Hodnota
požadovaná
Hodnota
doporučená
0,24
0,16
Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]
2
Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m .a)]
≤ 0,1 a nebo 3% plošné
hmotnosti materiálu
Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)]
aktivní
Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru
vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení
rizika růstu plísní fRsi,N,80 [-]
Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C; těžká
konstrukce
≥ 0,749
Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při
průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu
nekondenzuje
Mev ... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce
Varianta
skladby
Nový stav
Tloušťka
dodatečné
tepelné
izolace
[mm]
Součinitel
prostupu
tepla U
[W/(m2.K)]
Množství
zkondenzované
vodní páry
Mc [kg/(m2.a)]
Celoroční
bilance
vlhkosti
Posouzení
povrchové teploty
konstrukce –
teplotní faktor fRsi [-]
Riziko růstu plísní
při návrhových
okrajových
podmínkách
Povrchová
kondenzace vodní
páry na spodní straně
horního pláště při
průměrných
okrajových
podmínkách vnitřního
a vnějšího vzduchu
Hodnocení
Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D)
prům. 100
0,23
+
0,001
+
aktivní
+
0,944
+
nekondenzuje
+
prům. 190
0,16
x
0,001
+
aktivní
+
0,961
+
nekondenzuje
+
+ ...
Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 : 2011
x ...
Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 0540-2 : 2011
Hodnocení tepelnětechnických charakteristik navržených skladeb
Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla navržené skladby střechy vyhovuje požadavku (pro
tepelnou izolaci prům. tl. 100 mm) resp. doporučení (pro tepelnou izolaci prům. tl. 190 mm) normy
ČSN 73 0540 [8] . Výpočtově ve skladbách střechy nedochází k nadměrné kondenzaci vodní páry,
roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky
normy. Vnitřní povrchová teplota na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovuje požadavku
normy. Na spodním povrchu horního pláště střechy při průměrných okrajových podmínkách
výpočtově nedochází ke kondenzaci.
Pro zajištění bezproblémového tepelně-vlhkostního režimu střechy je nutné dodržet minimální
tloušťky tepelné izolací navržené v tomto posudku.
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 18/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
5. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAVRŽENÉ ÚPRAVY
Poznámka: nezastupuje projektovou dokumentaci!
Obr. /2/ Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným
asfaltovým pásem
Obr. /3/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace - ukončení na atice, střecha zateplena dílci
s nakašírovaným asfaltovým pásem
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 19/20
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2014-002731-MoP
Obr. /4/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu, střecha zateplena dílci
s nakašírovaným asfaltovým pásem
6. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace,
kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla
být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu
konstrukcí po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu.
7. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ
V průběhu užívání objektu a střechy je nutné respektovat zvolenou koncepci střechy. Střecha je
koncipována jako nepochůzná, a proto přístup na střechu může být umožněn pouze osobám
konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu
střechy.
Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme:
•
alespoň 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se
na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace
•
alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů, tmelení. Zaměřit se na riziko odtržení
tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav
antikorozní ochrany kovových prvků apod.
•
alespoň 4x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků
•
uvedené činnosti doporučujeme zadat k provádění zodpovědné osobě nebo odborné
organizaci.
V Praze dne 14.03.2014
za DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Peter Monos
tel.: 234 054 284
e-mail: [email protected]
Odborný posudek ploché střechy
BD Kutnohorská 2641-42, 470 06 Česká Lípa
Strana 20/20
Download

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh