e
Název stavby:
Rekonstrukce panelového objektu
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
PRAHA III/2011
F. DOKUMENTACE STAVBY
F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
F.1.1. Technická zpráva
Stupeň:
Projektová dokumentace pro stavební řízení
a zadání stavby
Investor:
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
IČ: 60457856
Zodpovědný projektant:
Ing. Klára Pokorná
Vedoucí projektu:
Ing. Klára Pokorná
Vypracoval:
TERMO + holding, a.s.
www.termoholding.cz
I
E
[email protected]
zelená linka: 800 111 181
Ing. Klára Pokorná
Ing. Andrea Stehlíková
PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA
Prosecká 851/64
190 00 Praha 9 - Prosek
T
+420 283 882 038
F
+420 283 882 923
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
OBSAH
1 ÚVOD ........................................................................................................................................................ 2
2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU.................................................................................................................... 2
2.1 Popis objektu ....................................................................................................................................... 2
2.2
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ................................................................................................................................ 2
2.3
ATIKA A NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE .......................................................................................... 4
2.4
VÝPLNĚ OTVORŮ NADSTŘEŠNÍch KONSTRUKCí...................................................................... 4
3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU ......................................................................................... 5
3.1 Sanace střechy objektu ...................................................................................................................... 5
3.1.1 Statické zajištění ................................................................................................................................. 5
3.1.2 Technologie plošné sanace střešního pláště objektu....................................................................... 5
3.1.3 Řešení detailů - sanace střechy objektu ........................................................................................... 8
3.2 Technologie plošné sanace střešního pláště strojoven výtahů ..................................................... 11
3.2.1 Řešení detailů – sanace střechy strojoven výtahů ......................................................................... 12
3.3 SANACE STĚN strojoven výtahů .................................................................................................... 13
3.3.1 Reprofilace betonových dílců........................................................................................................... 13
3.3.2 Sanace obvodového pláště strojoven obkladem ETICS ............................................................... 13
3.3.3 Řešení systémových detailů ............................................................................................................ 14
3.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE ......................................................................................................... 16
4 KONTROLA KVALITY A JAKOSTI ..................................................................................................... 17
5 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ .................. 18
6 ZÁVĚR .................................................................................................................................................... 18
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 1/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
1 ÚVOD
Tato technická zpráva je součástí Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby projektu
Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Batličkova 253/1-254/3.
Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy zahrnující pouze sanaci střešního pláště.
Projektované stavební úpravy zahrnují jako podstatnou součást projektu úpravy, jejichž cílem je
odstranění závažných poruch a vad, považovaných za tzv. vady panelové výstavby.
Projekt navrhuje úpravy, kterými dojde k odstranění zejména funkčních poruch a ke zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí a střešního pláště. Dojde k výraznému prodloužení fyzické i
morální životnosti objektu.
Stavební úpravy budou provedeny dodavatelským způsobem, stavební práce budou řízeny oprávněnou
osobou ve smyslu § 158 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).
2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU
Údaje o objektu vychází z původní dostupné archivní projektové dokumentace, typových podkladů
panelové soustavy, provedených průzkumů a informací od investora.
2.1 POPIS OBJEKTU
Řešený panelový bytový objekt s 62 bytovými jednotkami, o 2 sekcích, má osm nadzemních a
jedno podzemní částečně zapuštěné podlaží s domovním vybavením, průchozí. Dva hlavní vstupy do
objektu jsou situovány na jižním průčelí, dva zadní vstupy pak na severním průčelí objektu.
Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN-NIELSEN se
sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby 1986. Stavební soustava je malorozponová, nosný
konstrukční systém je montovaný stěnový.
Objekt se nachází v rovinném terénu, 1.PP je částečně zapuštěno cca 1,5 m pod úroveň terénu.
Členění fasády je dáno zapuštěnými lodžiemi a půdorysným odskokem zadní podélné fasády.
Původním architektonickým prvkem je povrchová úprava vnější strany dílců z vymývaného kameniva
s hladkým pruhem pohledového betonu výšky cca 0,3 m u spodní hrany.
Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m a 4,5 m. Příčné stěny jsou železobetonové
plné stěnové panely tl. 0,15 m.
Podélná průčelí objektu jsou odlišně členěna. Celkem podélné průčelí bytového domu tvoří dvě stejné
sekce. Průčelí jedné sekce objektu je na jižní fasádě členěno moduly 2x4,5 m (lodžie), 2x3,6 m a 1x2,7 m.
Průčelí jedné sekce objektu na severní fasádě členěno moduly 7x2,7 m.
Celková délka objektu je 38,2 m. Objekt je složen ze dvou sekcí v osové délce 18,9 m.
Šířka objektu u štítu je 14,28 m, s předsazením západní fasády o 1,2 m je celková šířka objektu 15,48
m.
Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m, světlá výška je u 1.NP a 2.NP 2,585 m, ostatní NP
mají výšku 2,605 m. Světlá výška 1.PP je 2,610 m. Celková výška objektu je 24,6 m vč. 1.PP a atiky.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 2/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
2.2 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Poznámka: Skladba střechy vychází z dostupné archivní PD a z typových podkladů panelových domů
Larsen-Nielsen.
Střecha objektu je plochá dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci
vnějšího pláště tvoří dřevěné kompletizované dílce. Střecha je vyspádována dvěma spádovými rovinami k
vnitřnímu podélnému žlabu se spádem ke střešním vpustím.
Střešní plášťobjektu tvoří žb. stropní panel, plný v tl. 160 mm, pravděpodobně PE fólie nebo Igelit,
desky z minerální plsti cca v tl. 120 mm, provětrávaná vzduchová mezera v tl. 250 ÷ 400 mm, dřevěné
kompletizované dílce s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, bednění, pryžová fólie Optifol, původní živičná
krytina z asfaltových pásů (dle arch. proj. dokumentace Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13). Ukončení střechy
u atiky je řešeno závětrnou lištou. Původní živičná krytina z asfaltových pásů byla v roce 2001 doplněna
novou hydroizolací z mPVC bez dodatečného zateplení.
Střešní spádová rovina je vyskládána z velkorozměrových kompletizovaných dřevěných dílců
o základ. skladeb. rozměru 2,4/0,6 m, konstrukční výšky 0,205 m bez jedné vrstvy pásu IPA 500 SH. Tyto
panely jsou uloženy na dřevěné trámky 140/100 cm u atiky, výškově osazeny tak, aby střešní rovina měla
předepsaný sklon k vnitřním žlabovým panelům osazených také na pozednice (dřev. trámky140/100 cm).
Žlabové panely jsou s otvory 0,25/0,28 m pro střešní vpusti.
Kompletizované panely jsou s přitaveným hydroizolačním pásem IPA 500 SH. Dle arch. PD jsou
panely „dobedněny“ přímo na stavbě a hydroizolační pás je nahrazen přilepením pryžové folie Optifol.
Spáry mezi panely v šířce 30 mm jsou přelepeny páskem pryže Optifol. Spáry mezi panely u strojovny a
u atiky jsou olištovány a poté přelepeny pryžovým páskem Optifol.
Tepelná izolace střechy byla kladena na stropní žb. panely, mezi pozednice. Tloušťka tepelné izolace
byla volena individuálně „po dohodě s dodavatelem dle jeho možností“.
Atikové dílce jsou s provětrávacími otvory. Povrchová úprava je z hladkého pohledového betonu, bez
kameniva.
Na střeše je v současné době umístěn kontejner mobilního operátora se dvěma anténami. Pozn.: pro
sanaci střešního souvrství bude potřeba provést dočasné odstranění kontejneru a antén, nebo alespoň
provést dočasné přeložení, odpojení, nové zaměření. Toto je potřeba předem dohodnout
s provozovatelem MO dle možností sjednané smlouvy (není předmětem PD ani výkazu výměr).
Střecha strojoven výtahů je plochá jednoplášťová, ve skladbě: žb. stropní panel tl. 0,16 m, tepelná
izolace z polystyrenu tl. 0,05 m, betonová mazanina tvořící spád 0,05-0,155 m, lepenka A 400 H, původní
plechová krytina – pozinkovaný plech tl. 0,06 mm s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen spádem střešní
roviny ke žlabu, dále pak svodem ke střešní vpusti. Strojovny jsou opatřeny ocelovým žebříkem a konzolou
pro společnou TV anténu.
Hromosvody na střeše objektu jsou řešeny jako mřížová soustava, jsou s novým nátěrem jímacího
zařízení včetně separačních podložek.
VZT zařzení: samostatné odvětrání s Lomanco hlavicí, sběrné a ventilační komory s motorem –
spojeno. Opatřeny ochrannými nátěry.
Výlez na střechu je řešen samostatně ze schodiště, jako kompletizovaný dílec.
Při průzkumu byly zjištěny tyto závady:
§
Plocha střešního pláště: původní z doby výstavby doplněná v r. 2001 pásem z mPVC.
Nedostatečné vyspádování, lokální tvoření louží, boulí, zejména v návaznosti na prostupující
konstrukce nad střešní rovinu.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 3/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
§
Dřevěné kompletizované dílce – předpoklad: na spodní straně dílců dochází ke kondenzaci vodních
par, která může skapávat i do tepelné izolace. Dílce jsou vlhkostí zdegradovány, mohlo dojít
ke vzniku hnilob a rozšíření plísní.
§
Tepelná izolace spodního pláště střechy – předpoklad: provlhlá, neplní tepelně izolační funkci,
nedostačující. Vzhledem k netěsnostem parotěsné zábrany dochází k průniku vlhkosti z interiéru
objektu, dále lze předpokládat zvýšenou vlhkost průnikem vlhkosti netěsnostmi prostupujícími
konstrukcemi střešní rovinou, resp. vzduchovou mezerou dále lze předpokládat zvýšenou vlhkost
v provětrávané dutině střešního pláště i možnost skapávání kondenzátu z podhledu dřevěných
kompletizovaných dílců.
§
Parotěsná zábrana spodního pláště střechy – předpoklad: netěsnosti v napojení prostupujících
konstrukcí, degradace a poruchy v ploše. Nebýval na ni kladen důraz, zábrany nebyly prováděny
důsledně, pokud vůbec.
§
Výlezy na střechu: vizuálně v dobrém technickém stavu.
§
Nástavby VZT: vizuálně v dobrém technickém stavu.
§
Odvětrání kanalizace: vizuálně v dobrém technickém stavu.
§
Vpusti: vizuálně v dobrém technickém stavu.
§
Klempířské konstrukce: původní z doby výstavby, počínající koroze nechráněných povrchů.
2.3 ATIKA A NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory
pro odvětrání dvouplášťové střechy. V současné době jsou atiky bez dodatečných úprav.
Těsnění svislých venkovních spár dílců je řešeno hadicí z mikroporézní pryže prům. 20/15 mm, spáry
z exteriéru jsou cca 30-40 mm, hl. 20 mm.
Stěny strojoven výtahů jsou řešeny jako nadstřešní konstrukce s přístupem pouze z interiéru objektu
po ocelovém žebříku prostupem ve stropním panelu. Obvodové dílce jsou s povrchovou úpravou
z vymývaného kameniva, čela dílců jsou hladká. Mezi dílci jsou těsněné spáry tl. 30 mm.
Při průzkumu byly zjištěny tyto závady:
§
Plocha atikových dílců: vlasové trhliny, mezerovitost nedostatečnou hutností betonu, místa
pronikání srážkové vody k výztuži. Možná separace jednotlivých vrstev sendvičových dílců. Malá
krycí vrstva výztuže. Ze statického hlediska dílce bez zjevných poruch.
§
Hrany atikových dílců: lokální výlomy, hrany a rohy vnější betonové vrstvy po obvodě dílců.
§
Styky atikových dílců: trhliny a narušený beton v okolí horizontálních i vertikálních styků
průčelních, štítových i atikových dílců.
§
Těsnění spár mezi dílci: lokální absence tmelení, pouze lokální dodatečné tmelení, vypěňování
koncepčně otevřených (dvoustupňových) spár mezi obvodovými dílci. Ztráta elasticity tmele.
Dekompresní dutiny byly ponechány, byla podpořena možnost odtoku vody ven ze spáry okapními
klemp. profily.
§
Geometrická nepřesnost montáže!
§
Klempířské konstrukce: původní, odpovídají stáří a údržbě - udržované obnovovacími nátěry.
2.4 VÝPLNĚ OTVORŮ NADSTŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
Výplně otvorů strojovny výtahů jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny
bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD a s zasklením izolačním čirým dvojsklem.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 4/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Při průzkumu byly zjištěny tyto závady:
§
Nová plastová okna: začištění v ostění a nadpraží provedeno maltou kontaktně na plastový rám,
bez použití standardních APU-lišt. Trhliny v místě napojení, netěsnosti v osazovací spáře oken možnost koroze kotvení oken, zatékání do interiéru.
3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU
Návrh sanace a opravy panelového bytového objektu vychází z jeho současného technického stavu,
který byl zjištěn na základě informací vlastníka objektu a při průzkumech objektu projektantem.
Navrhované úpravy objektu rovněž vycházejí z požadavku investora respektovat podmínky pro získání
státní finanční podpory v rámci programu „Zelená úsporám“, „Nový panel“.
Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu, bude
případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační firma
navrhovat změnu oproti realizační dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je jí možné provést
pouze se souhlasem projektanta.
Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do těchto částí:
§
Sanace střešního pláště
§
Fasádní obklad nadstřešních konstrukcí
3.1 SANACE STŘECHY OBJEKTU
Plošná sanace střešního souvrství dodatečnou tepelnou izolací a novou hydroizolační vrstvou zamezí
pronikání srážkové vlhkosti do nosné konstrukce střešního souvrství. Vložená tepelná izolace sníží vliv
tepelných změn na konstrukci střešního pláště a tím značně přispěje k vytvoření optimálního resp. normou
předepsaného tepelně-vlhkostního režimu v konstrukci střešního pláště.
Návrh zateplení střešního pláště vychází z požadavků ČSN 73 0540:2007.
Přehled technologií pro sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze PD.
3.1.1 Statické zajištění
Po odstranění stávajícího střešního pláště, které bude prováděno po etapách, bude v průběhu realizace
prováděna kontrola uložení, kotvení a stavu betonu atikových dílců. Kontrola bude prováděna
za přítomnosti statika. Případné statické zajištění atikových dílců se nepředpokládá, ale nelze ho vyloučit.
Viz PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení.
3.1.2 Technologie plošné sanace střešního pláště objektu
Stávající dvouplášťová provětrávaná střecha bude nahrazena střechou jednoplášťovou, nepochozí.
Předpokladem technického řešení je provedení, nového izolování vč. parozábrany stávající spodní
konstrukce střešního pláště s demontáží vrchního lehkého pláště s kompletizovanými dřevěnými nosníky.
Ventilační otvory pro odvětrání dutiny střechy na fasádě budou zaslepeny.
Jednoplášťová střecha bude s izolantem z expandovaného polystyrenu, které budou tvořit spádovou
vrstvu. Hydroizolace střešního pláště bude řešena systémově, ze živičných SBS modifikovaných pásů.
Sanace střešního pláště bude provedena pouze zaškolenými pracovníky.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 5/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Provedení sanace střešního pláště se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy
daného systému.
Stávající konstrukce střešního pláště objektu (od interiéru)
Pozn.: Skladba dle arch. PD.
§
Železobetonový stropní panel tl. 160 mm.
§
Parotěsná zábrana – lepenka, volně ložená s přesahy, PE fólie nebo igelit?
§
Tepelná izolace z minerální plsti tl. 120 mm.
§
Provětrávaná vzduchová mezera tl. 250-400 mm.
§
Dřevěné kompletizované dílce o základ. skladeb. rozměru 2400/600 mm, konstrukční výšky 205
mm s pásem IPA 500 SH.
§
Bednění.
§
Pryžová fólie Optifol.
§
Živičná krytina z asfaltových pásů - Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13.
§
Nově: hydroizolační fólie z mPVC.
Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště objektu (od exteriéru)
§
Demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků.
§
Odstranění nově položené hydroizolační fólie z mPVC, tech.: SCH DEM-mPVC.
§
Odstranění původního hydroizolačního souvrství vč. bednění, tech.: SCH DEM-HYDRO.
§
Odstranění kompletizovaných dílců s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, tech.: SCH DEM-DÍLCE.
§
Odstranění původní tepelné izolace, tech.: SCH DEM-IZOL.
§
Odstranění původní parotěsné zábrany, tech.: SCH DEM-PAR.
Předpokládaná nová skladba střešního souvrství objektu (od interiéru)
§
Železobetonový stropní panel tl. 160 mm.
§
Penetrační nátěr, tech.: SCH NÁ PENETRACE.
§
Parotěsná zábrana, tech.: SCH PAR ZÁBRANA.
§
Tepelná izolace 1. vrstva z expanovaného polystyrenu, tech.: SCH TI K-EPS120.
§
Tepelná izolace 2. vrstva spádovaná z expanovaného kašírovaného polystyrenu, tech.: SCH TI KEPS180-KAS-klín.
§
Mikroventilační vrstva, tech.: SCH MIKROVENTIL.
§
Hydroizolační souvrství v ploše střechy – živičné modifikované SBS pásy, tech.: SCH HY-N-D.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 6/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Hydroizolační souvrství
Nové hydroizolační souvrství v ploše střechy – živičné modifikované SBS pásy ve dvou vrstvách.
Spodní pás samolepící, druhá vnější vrstva natavovací.
Samolepící spodní asfaltový pás – živičný modifikovaný SBS tl. 2,7 mm, s nosnou vložkou z netkané
skelné rohože + PES 130 g/m2. Pás s volnou pokládkou, kde přilnavost k podkladu a mikroventilaci
zajišťují samolepící pruhy po odstranění separační fólie. Spojování pásů podélnými samolepícími pruhy.
Natavovací horní asfaltový pás - živičný modifikovaný SBS tl. 4,0-4,2 mm dle posypu, se silnější
nosnou vložkou z netkané skelné rohože 90 g/m2. Plnoplošné natavení. Ochranný posyp z drcené břidlice +
minerální granulát.
Mikroventilační vrstva
Spodní mikroventilační, separační vrstva z perforovaného oxidovaného živičného pásu 1 kg/m2.
Podíl otvorů 15%, ø otvoru cca 40 mm, s křemičitým pískem na povrchu a polyesterovou fólií na spodním
povrchu. Volně ložená (0,5 m od atiky).
Tepelná izolace – 2 řady
Tepelná izolace v ploše pláště objektu z desek EPS 100 S. Izolant bude kladen min. ve 2 vrstvách.
První vrstva z desek EPS 100 S bude v tloušťce 120 mm. Druhá vrstva bude provedena z desek EPS
100 S s nakašírovanou živicí, ve tvaru spádových klínů, s min. tl. 80 mm. Návrhová hodnota součinitele
tepelné vodivosti musí být max. U = 0,042 W/(m2.K).
Střecha bude se vyspádována dle stávající, ke stávajícím střešním vpustím. Spád střechy bude 3%.
Druhá vrstva izolantu bude kladená s prostřídáním styků.
Kotevní prvky
Kotvení, příp. rozhodnutí o nezbytnosti kotvení střešního pláště - tepelné izolace, hydroizolace - je
uvedeno v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, příp. počet a typ kotevních prostředků bude
stanoven na základě výtažné zkoušky, kterou provede dodavatel kotev ve spolupráci s dodavatelem stavby.
Běžné kotvení hydroizolačních pásů - min. počet nekorodujících kotev je 3 ks/m2 v ploše, 6 ks/m2
v pásu 1,5-2,0 m po obvodě, 9-10 ks/m2 v koutě cca 2,0 x 2,0 m.
Běžné kotvení desek izolantu je 2 ks kotev 1 desku.
Parotěsná zábrana
Elastomerový bitumenový pás modifikovaný SBS, tl. 4,0 mm, s kombinovanou nosnou vložkou
z hliníkové fólie a skelné rohože, vhodný i pro mechanické kotvení.
Pás mikroventilačním Therm systémem, Therm pruhy na horním povrchu pásu k nalepení 1. řady
izolace z polystyrenu (bez lepidel). Ekvivalentní difuzní tloušťka sd ≥ 1500 m.
Penetrační nátěr
SBS modifikovaný živičný penetrační nátěr s obsahem adhezních složek pro zvýšení přilnavosti
izolace k podkladu.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 7/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
3.1.3 Řešení detailů - sanace střechy objektu
Přehled technologií pro řešení detailů a návazností při sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze
PD.
Ukončení u atiky objektu
Převýšení atiky nad rovinou střechy bude cca 400 mm.
Oplechování atik bude provedeno se závětrnou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 660 mm,
oplechováním se závětrnou lištou, tech.: SCH A/RŠ 660 TiZn. Oplechování bude spádováno ve sklonu
min. 3° ke střešní ploše.
Jako podklad pro oplechování okraje střechy bude provedeno zpevnění atik kotvenými OSB 3 N
deskami tl. 22 mm. Kotvení OSB desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Tech.: SCH OSB 3N-22.
Pozn.: OSB desky musí být dostatečně zajištěny před sáním větru do doby provedení sanace
fasády!!!
Atiky budou ze všech stran izolovány deskami z expandovaného polystyrenu. Ze střechy deskami EPS
100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm, tech.: SCH TI K60-EPS KAS. Pod oplechováním deskami EPS 100
S tl. 40 mm tech.: SCH TI K40-EPS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany
budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém,
tech. SCH HY-N-J.
Přechod vodorovné plochy na svislou atiku bude proveden pomocí spádového klínu z EPS 100
S se systémovým výztužným živičným pásem tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. SCH TI
SPADKLIN-EPS, SCH HY-ZESÍLENÍ.
Střešní vpusti objektu
Napojení nové krytiny na střešní vpusti bude řešeno výměnou stávajících vpustí za nové
jednoúrovňové polyuretanové s košíkem proti splaveninám. Zapuštěny do střešního souvrství tak, aby
nedocházelo k výskytu louží kolem vpustí a bylo dosaženo dokonalého odvodnění střechy. Na nových
vpustech budou osazeny košíky proti nečistotám, tech.: SCH VPUST 1Ú.
Detail napojení hydroizolace na vpusť bude řešena systémově zesílením pomocí systémového
živičného pásu, tech.: SCH HY-ZESÍLENÍ.
Pro řešení běžných detailů platí zásady uvedené v realizační příručce výrobce.
Napojení na stěny strojovny výtahů
Napojení bude provedeno deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm kotvenými dle F.3
Stavebně konstrukční řešení k obvodové stěně strojovny výtahů do výšky cca 0,7 m, tech.: SV TI K60EPS-KAS.
Detail napojení na svislou konstrukci bude řešena systémově zesílením pomocí systémového živičného
pásu, tech.: SV HY-ZESÍLENÍ.
Vytažení vrchního hydroizolačního pásu s posypem na vnější již zateplenou stěnu strojovny výtahů
systémem ETICS bude provedeno do výšky min. 350 mm nad přilehlou rovinu nového střešního pláště,
tech.: SV HY-SVISLÁ.
Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením
stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: SV L/RŠ 166 TiZn.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 8/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Dilatace
Dilatační spára bude provedena mezi jednotlivými sekcemi domu. Dilatace bude provedena
systémovými prvky.
V hydroizolačním souvrství bude vložen do spáry systémový asfaltový provazec, určený k vyplnění
dilatačních spár, spára bude překryta živičným pásem s modifikací SBS který je určen k překrytí
dilatačních spár, tech.: SCH HY-DILATACE.
VZT nástavby
Vzduchotechnika v domě: v domě je zajištěno nucené odvětrání bytových příslušenství (WC,
koupelny) ve stoupačce současně s odvětráním digestoří kuchyňských koutů. Na střeše je pak umístěna
odvětrávací komora spojená s ventilační komorou – nástřešní větrací jednotka NRB 8 (vo = 1200 m3/h,
p = 300 Pa, motor n = 0,37 kW/380 V) v počtu 4 ks/sekci.
Dále jsou v domě pasivně odvětrávané kuchyňské kouty v garsonkách, které jsou na střeše
odvětrávány. V každé garsonce je klasický ventilátor ELKO 30 W, celkem v počtu 7 + 8 ks/sekci opatřený
přetlakovými klapkami.
Stávající sběrné komory, kempířské a zámečnické prvky, hydroizolace VZT nástaveb budou
odstraněny, tech.: VZT DEMONT.
Stávající jednotky komory - motory VZT budou odstraněny, postupně demontovány, tech.: VZT
DEMONT-MOTOR.
Bude provedeno dozdění resp. dobetonování VZT nástaveb, opravy a povrchová oprava dozděné části
tak, aby navýšení nad novou střešní krytinou bylo min. 350 mm.
Úprava žb. nástavců pro osazení hybridních ventilátorů, tech.: VZT NÁSTAVBY.
Nově budou osazeny hybridní rotující větrací hlavice na sběrné komory pro odvětrání domovních
stoupaček, tech.: VZT HYBRID-VENTIL. Odvětrání bytových jader (příslušenství a digestoře kuchyní) bude
řešeno následně majitelem objektu, (není předmětem projektu). Systém odvětrání bytových jednotek v domě
zůstane na principu „komínového efektu“.
Specifika a charakteristiky nových ventilačních hlavic LOMANCO:
§
Ventilační hlavice 2 x BIB14 (s rozdvojkou = dvě turbíny na jeden vývod), prům. 356 mm,
odlehčená zpevněná celohliníková konstrukce (alter. BIB 14 c - bílá/hnědá/černá); kuličková
ložiska uložená v uzavřeném teflonovém pouzdře.
§
Lze hlavice BEB14 s vnějším zpevněním proti nárazovému větru (není předpokladem
rozpočtu).
§
Přídavný elektromotor – ovládaný časovým spínačem, otáčkovým snímačem nebo dálkovým
ovladačem (dle výběru investora).
§
Lze umístit i regulační klapky – motorové nebo mechanicky ovládané pro nepřímou regulaci
turbíny (není předpokladem v rozpočtu).
Doporučení provedení odvětrání interiérů:
§
axiální ventilátory umístěné v jednotlivých místnostech opatřené regulačními mřížkami pro
regulaci odvodu vzduchu v interiéru (není předmětem plánovaných stavebních prací).
Stávající nové hlavice budou jen dočasně demontovány, po sanaci přilehlých ploch budou
namontovány zpět s potřebnými úpravami, tech. VZT LOMANCO-ZP.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 9/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
VZT nástavby s hlavicemi budou ze všech stran izolovány deskami EPS 100 S s nakašírovanou
živicí, tl. 60 mm, tech.: VZT TI K60-EPS KAS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení.
Z vnější strany budou desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro
jednovrstvý systém, tech. VZT HY-N-J.
Upozornění: Připevnění nových rotujících větracích hlavic na sběrné komory musí být provedeno
(izolováno) tak, aby nedocházelo ke stékání kondenzátu zpět do přívodního potrubí a nedocházelo k výtoku
v napojení jednotlivých dílců a komponentů VZT a zejména k nežádoucímu protékání do interiérů bytových
jednotek.
Předpokládané úpravy ventilačních komor:
1.
Demontáž stávající ventilační komory a vyčištění prostoru komory.
2.
Prodloužení potrubí VZT nad úroveň skladby stropní konstrukce - tepelně izolačního mezipatra.
3.
Předělení prostoru ventilační komory v úrovni horního střešního pláště tepelnou izolací. Ochranu
tepelné izolace před zatečením případné zkondenzované vodní páry do střešního pláště provést
stěrkovou těsnící hmotou vyztuženou armovací sítí. Odvodnění této úrovně (z důvodu odvodu
případně zatečené vlhkosti) lze doporučit odtokovou trubičku do exteriéru na střechu napojenou na
provedenou stěrkovou hydroizolaci.
4.
Montáž nové ventilační komory. Konstrukce ventilační komory bude tvořena rámem
z tenkostěnných ocelových profilů opláštěné OSB deskami třídy 4 (pro aplikaci ve vlhkém
prostředí) tl. 12 mm alt. vodovzdornou překližkou tl. 12 mm.
5.
Aplikace tepelné izolace z EPS 100 S na ventilační komoru z vnější strany v tl. 60 mm.
6.
Provedení hydroizolace včetně řešení detailů a napojení na stávající hydroizolaci střešního pláště.
7.
Osazení ventilační hlavice.
8.
Nové provedení ukončení vyústění odvětrávacího potrubí kanalizace nad ventilační komoru.
Přechod vodorovné plochy střešní roviny objektu na svislou stěnu VZT nástaveb bude proveden
pomocí systémového výztužného živičného pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. VZT
HY-ZESÍLENÍ.
Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením
stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: VZT L/RŠ 166 TiZn.
Vrchní kryt bude řešen klempířsky, oplechováním z TiZn. plechu tl. 0,7 mm, podkladem bude živičný
pás, tech. VZT KRYT/RŠ 1200 TiZn..
Původní podstavce pro motory budou ponechány.
Kompletně nově budou osazeny komínky s hlavicí pro odvětrání kanalizace, tech. VZT ODV KOM.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 10/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
3.2 TECHNOLOGIE PLOŠNÉ SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STROJOVEN
VÝTAHŮ
Předpokladem technického řešení je provedení, nového izolování a nové střešní krytiny vč.
klempířských a zámečnických prvků.
Jednoplášťová nepochozí střecha bude s izolantem z expandovaného polystyrenu. Hydroizolace
střešního pláště bude řešena systémově, ze živičných SBS modifikovaných pásů pro jednovrstvé nepochozí
ploché střechy.
Sanace střešního pláště bude provedena pouze zaškolenými pracovníky.
Provedení sanace střešního pláště se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy
daného systému.
Stávající konstrukce střešního pláště strojovny výtahů (od interiéru)
Pozn.: Skladba dle arch. PD.
§
Železobetonový stropní panel tl. 160 mm.
§
Betonová mazanina se spádem, tl. 5 - 155 mm.
§
Tepelná izolace z polystyrenu tl. 50 mm.
§
Lepenka A 400 H.
§
Původní plechová krytina, PZn., s nátěrem.
Stavební úpravy stávající konstrukce střešního pláště strojovny výtahů (od exteriéru)
§
Demontáž veškerých klempířských a zámečnických prvků.
§
Odstranění plechové střešní krytiny, tech.: SV DEM-PLECH.
§
Odstranění původního hydroizolačního souvrství, tech.: SV DEM-HYDRO.
§
Odstranění původní tepelné izolace, tech.: SV DEM-IZOL.
Předpokládaná nová skladba střešního souvrství strojovny výtahů (od interiéru)
§
Železobetonový stropní panel tl. 160 mm.
§
Penetrační nátěr, tech.: SV NÁ PENETRACE.
§
Tepelná izolace z expanovaného kašírovaného polystyrenu, tech.: SV TI K80-EPS-KAS.
§
Mikroventilační vrstva, tech.: SV MIKROVENTIL.
§
Hydroizolační vrstva – živičný modifikovaný SBS pás, tech.: SV HY-N-J.
Hydroizolační vrstva
Nová hydroizolační vrstva v ploše střechy – živičné modifikované SBS pásy v jedné vrstvě.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 11/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Natavovací asfaltový pás - živičný modifikovaný SBS tl. 4,8 mm, s ochranným posypem z drcené
břidlice a z minerálního granulátu. Nosná vložka z netkaného polyesteru 200 g/m2, s antiadhezivním
popíkováním a makroperforovaným filmem na spodní straně.
Mikroventilační vrstva
Spodní mikroventilační, separační vrstva z perforovaného oxidovaného živičného pásu 1 kg/m2.
Podíl otvorů 15%, ø otvoru cca 40 mm, s křemičitým pískem na povrchu a polyesterovou fólií na spodním
povrchu. Volně ložená.
Tepelná izolace
Tepelná izolace bude z desek EPS 100 S s nakašírovanou živicí, v min. tloušťce 80 mm. Návrhová
hodnota součinitele tepelné vodivosti musí být max. U = 0,042 W/(m2.K).
Střecha bude se vyspádována dle stávající, způsob odvodnění bude dle stávajícího. Předpokládané
vyspádování střechy cca 3%.
Kotevní prvky
Kotvení, příp. rozhodnutí o nezbytnosti kotvení střešního pláště - tepelné izolace, hydroizolace - je
uvedeno v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení, příp. počet a typ kotevních prostředků bude
stanoven na základě výtažné zkoušky, kterou provede dodavatel kotev ve spolupráci s dodavatelem stavby.
Penetrační nátěr
SBS modifikovaný živičný penetrační nátěr s obsahem adhezních složek pro zvýšení přilnavosti
izolace k podkladu.
3.2.1 Řešení detailů – sanace střechy strojoven výtahů
Přehled technologií pro řešení detailů a návazností při sanaci střechy je uveden ve Výkresové příloze
PD.
Ukončení u atiky strojoven výtahů
Atika strojovny bude cca v rovině střešního pláště.
Ukončení klempířskými prvky bude provedeno dle stávajícího vyspárování, předpoklad po 3 stranách
se závětrnou lištou na jedné straně s okapnicí do okapového žlabu.
Oplechování atik se závětrnou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 500 mm, tech.: SV A/RŠ 500 TiZn.
Oplechování bude spádováno ve sklonu min. 3° ke střešní ploše.
Okapová lišta do žlabu bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 300 mm, tech.: SV A/RŠ 330 TiZn.
Žlab střechy strojovny bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ 250 mm, tech.: SV Ž/RŠ 250 TiZn.
Svod žlabu střechy strojovny bude z TiZn. plechu tl. 0,7 mm prům. 100 mm, tech.: SV SŽ/pr100 TiZn.
Jako podklad pro oplechování a navýšení okraje střechy bude provedeno navýšení atik kotvenými OSB
deskami tl. 22 mm. Kotvení OSB desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Tech.: SV OSB 3N-22.
Pod oplechováním budou desky EPS 100 S tl. 40 mm tech.: SV TI K40-EPS. Kotvení desek viz. F.3
Stavebně konstrukční řešení.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 12/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Přechod vodorovné plochy na atiku bude proveden pomocí systémového výztužného živičného pásu tl.
3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. SV HY-ZESÍLENÍ.
3.3 SANACE STĚN STROJOVEN VÝTAHŮ
3.3.1 Reprofilace betonových dílců
Reprofilace železobetonových a betonových konstrukcí znamená výměnu nebo nahrazení veškerého
porušeného konstrukčního betonu. V místech, kde k porušení povrchových vrstev betonu došlo tlakem
korozních zplodin na betonářské výztuži, se během sanace výztuž obnaží, korozní zplodiny odstraní a
zajistí se nová antikorozní ochrana (pasivace) výztuže. V případě oslabení či porušení nosné betonářské
výztuže se tato zesílí či nahradí.
Pro sanace železobetonových a betonových konstrukcí je navržen komplexní sanační systém pro
ochranu betonu, který obsahuje všechny kompatibilní materiály pro opravu betonových konstrukcí
od příprav podkladu, antikorozní ochranu výztuže, reprofilace až po konečnou povrchovou ochranu. Při
provádění sanačních prací je nutno se řídit ustanoveními technologických předpisů jednotlivých materiálů a
materiálových listů.
Tabulka č. 1 - Technologie a materiály sanačního systému
Označení
Popis
REP1H/xx-GM
Reprofilace hrany betonové konstrukce bez
ošetření výztuže
REP1P/xx-GM
Reprofilace v ploše betonové konstrukce bez
ošetření výztuže
REP2H/xx-GM
Reprofilace hrany betonové konstrukce vč.
ošetření výztuže
REP2P/xx-GM
Reprofilace v ploše betonové konstrukce vč.
ošetření výztuže
Materiálová skladba
Hrubá reprofilační PCC malta
Antikorozní nátěr výztuže – ve 2 vrstvách
Hrubá reprofilační PCC malta
Pozn.: xx v názvu technologie u reprofilací značí předpokládanou tloušťku reprofilace.
Předpokládanými povrchy kde bude prováděna reprofilace betonových dílců jsou:
a) panelové dílce stěn strojoven výtahů,
b) atikové dílce z vnitřní strany – po odkrytí střešního souvrství.
Skutečný rozsah prací bude možné stanovit až při vlastní realizaci provedením podrobného průzkumu
železobetonových a betonových konstrukcí. Budou specifikována a vyznačena veškerá místa s porušeným a
degradovaným betonem povrchové vrstvy a veškerá místa s trhlinami od korozních zplodin výztuže a jiných
vlivů, místa s již odpadlým betonem a místa s viditelnou obnaženou korodující výztuží.
3.3.2 Sanace obvodového pláště strojoven obkladem ETICS
Plošná sanace obvodového pláště dodatečným obkladem zamezí pronikání srážkové vlhkosti a oxidu
uhličitého do obvodových stěn. Vložená tepelná izolace obkladu zmenší vliv tepelných změn na konstrukce
pláště a tím značně zmenší namáhání kotvení i spojů obvodového pláště. Návrh obkladu obvodového pláště
vychází z požadavků ČSN 73 0540:2007 na hodnoty součinitele prostupu tepla.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 13/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
K obkladu bude použit ucelený certifikovaný kompozitní systém technologie kontaktního opláštění
ETICS. Systém bude s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F. Systém bude lepený
s dodatečným dokotvením talířovými hmoždinkami, s bezcementovou armovací stěrkou s výztužnou
tkaninou a s bezespárou tenkovrstvou organicky pojenou omítkou probarvenou ve hmotě, bez potřeby
dalšího nátěru.
Sanace systémem ETICS bude provedena dle požadavků ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně
izolačních kompozitních systémů (ETICS).
Tabulka č. 2: Skladba kontaktního fasádního systému ETICS
Vrstva
Technologie TIT-EPSxx + PO-E
Lepící podkladní tmel
Lepící minerální podkladní tmel určený pro lepení ETICS na daný podklad
Tepelná izolace
Desky ze stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu EPS 70 F
Kotvení tepelné izolace
Talířové hmoždinky certifikované pro daný systém
Tmelící a vyrovnávací stěrka
Organická, mechanicky odolná, elastická bezcementová armovací stěrka
Výztužná tkanina
Armovací síťovina ze skelných vláken s apretací proti alkáliím
Mezinátěr
-
Omítka
Tenkovrstvá organicky pojená omítka se zrnitostí 1,5 mm probarvená ve hmotě
Technologie jsou v PD složeny z části systému povrchové ochrany (PO-E) a zčásti tepelného izolantu
(TIT-EPSxx, TIT-XPSxx).
Obklad ETICS bude proveden na očištěný, vyspravený povrch dle Technologického předpisu
dodavatele systému.
Specifikace kotvení obkladu – viz. PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení.
Při provádění tryskacích a bouracích prací se okenní konstrukce strojovny výtahů zakryjí tak, aby
nedošlo k poškození okenního rámu a zatékání vody do konstrukcí a do interiéru.
Obklad stěn strojoven výtahů bude proveden fasádním tepelně izolačním systémem ETICS. Systém
bude s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 70 F v tl. 60 mm, lepený s dodatečným dokotvením
talířovými hmoždinkami, dle PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení. Podkladem pro bezespárou
tenkovrstvou organicky pojenou omítku bude bezcementová armovací stěrka s výztužnou tkaninou. Tech.:
SV TIT-EPS 60, SV PO-E.
3.3.3 Řešení systémových detailů
Ostění, nadpraží oken
Zateplení ostění nadpraží otvorů bude provedeno fasádním tepelně izolačním systémem ETIC, dtto
přilehlá fasáda. Izolant v tl. 40 mm bude plnoplošně lepen, tech.: SV TIT-EPS 40x, SV PO-E.
Nadpraží musí být ve sklonu cca 1,5-2,0 % směrem od okenního rámu. Ostění musí být kolmo
k rovině fasády.
Návaznost kontaktního zateplovacího systému na rám okna bude provedena dotěsněním pomocí
systémového profilu s výztužnou tkaninou APU lištou, technologie: SV APU-LIŠTA. Vytmelení spáry mezi
APU lištou a okenním rámem do výšky cca 200 mm od parapetu bude provedeno neutrálním silikonovým
exteriérovým tmelem.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 14/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Parapety oken
Parapety před sanací budou zatepleny (vyrovnán a vyspárován podklad pro oplechování), technologie:
bezcementovou armovací stěrkou s vloženou výztužnou tkaninou.
SV TIT-EPS 40x, SV PO+E-ARM, s
Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním
bezcementovou armovací stěrkou na parapetech a ostění oken.
Parapet bude před oplechováním, nebo keramickým obkladem připraven ve spádu 3°.
Kotvení izolantu fasády musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od nadpraží, ostění nebo parapetů
oken!! Kotvení nesmí být provedeno do spár mezi dílci.
Systémové oplechování parapetů
Stávající oplechování parapetů oken na fasádě bude demontováno.
Nové oplechování bude provedeno po přípravě podkladu dle Technologického předpisu dodavatele
systému ETICS.
Oplechování parapetů bude provedeno parapetním systémem z hliníkového plechu Al. opatřeného
polyesterovou venkovní práškovou barvou (stupnice RAL). Tloušťka plechu 1,5 mm. Nutno individuálně
zaměřit, popř. provést úpravu plechu u výrobce. Přesah plechu před rovinu fasády min. 30 mm. Tech.: SV
P/Š200-Al.
Oplechování parapetů v místě aplikovaného fasádního systému bude provedeno až po vytažení
výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací vrstvou na parapetech a ostění oken, tech. SV PO-EARM.
Připevnění parapetů bude provedeno plnoplošným lepením. Řešení bude systémové.
Každý okenní otvor bude před osazením nového parapetního plechu zaměřen a parapetní plech bude
vyroben podle skutečných naměřených rozměrů.
Návaznost oplechování bude utěsněna systémovou expanzní páskou po délce parapetu a u bočnic v tl.
ostění. Dotmeleno neutrálním silikonovým tmelem alter. akrylátovým transparentním tmelem. Tech. SV
PÁSKA3-TMEL.
Návaznost na rovinu střechy
Tepelná izolace z plochy pláště objektu z desek EPS 100 S, bude vytažena na stěny strojovny výtahů
v tl. 60 mm, do výšky min. 0,3 m nad úroveň nově provedeného pláště se zateplením. Do této výšky bude
vytažena i hydroizolace střešního souvrství. Ukončení bude provedeno systémově, viz. Napojení na stěny
strojovny výtahů.
Kotvení žebříku
Před tepelně izolačním obkladem budou řešeny kotevní prvky nového ocelového žebříku – výlezu
na střechu strojovny výtahů, tech.: SV ŽEBŘÍK a kotevní prvky společného stožáru pro antény, tech. SV
ANTÉNA. Stožár antény zůstane stávající, opatřen novým obnovovacím nátěrem. Kotevní prvky jsou
specifikované v PD část F.3 Stavebně konstrukční řešení.
Spáry mezi dílci
Stávající spáry mezi dílci budou důsledně očištěny od přebytečného, vyčnívajícího, zdegradovaného
tmelu, popř. od nesoudržných kusů zálivkového betonu, od PUR pěny, tech.: PŘP-TMEL.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 15/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
V případě poškození hran obvodových dílců bude provedena sanace příp. reprofilace (vč. ochrany
výztuže) sanačními materiály systému sanace betonu. Větší výlomy budou po ochraně betonu doplněny
izolantem nebo PUR pěnou (pod fasádní systém ETICS).
Upozornění - při kladení desek tepelného izolantu je nutné dbát:
§
„bochníky“ lepícího tmelu v ploše izolantu nesmí při kladení desek přijít spáru
§
minimální přesah desky tepelného izolantu přes styk dílců musí být min. 100 mm
§
okraje desek izolantu nesmí lícovat se spárou mezi dílci
Hrany a ostatní
Hrany ostění a nadpraží oken budou vyztuženy systémovým profilem – výztužnou tkaninou
s plastovým úhelníkem, technologie: SV HRANA-PROFIL.
Vnější hrany budou opatřeny výztužnou tkaninou, tech.: SV HRANA.
Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu z ohýbaného profilu Al. tl. 0,8 mm
s okapovým nosem, tech. SV LC-SOKL-60.
Vzhledem ke struktuře povrchu z vymývaného betonu, lze předpokládat větší spotřebu lepícího tmelu
pro ETICS systém, tech.: SV PŘÍP-TKLEBER.
3.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
Výlezy na střechu
Stávající klempířské a zámečnické prvky výlezů na střechu budou demontovány, vč. krytů, tech.
VÝLEZ-DEM.
Bude provedeno navýšení stávající žb. konstrukce průlezu tak, aby úroveň nového výlezu (nový kryt)
byl ve výšce cca 350 mm nad novou rovinou hydroizolace střechy. Zároveň bude provedena úprava
betonové konstrukce s ohledem na kotvení nového ochranného zábradlí, tech.: VÝLEZ-ŽB.
Nová ocelová – žárově zinkovaná konstrukce ochranného zábradlí, viz. specifikace v PD část F.3
Stavebně konstrukční řešení, tech.: VÝLEZ-ZÁBR.
Stěny výlezů budou ze všech stran izolovány deskami EPS 100 S s nakašírovanou živicí, tl. 60 mm,
tech.: VÝLEZ TI K60-EPS KAS. Kotvení desek viz. F.3 Stavebně konstrukční řešení. Z vnější strany budou
desky opatřeny natavovaným živičným pásem s posypem s SBS modifikací pro jednovrstvý systém, tech.
VÝLEZ HY-N-J.
Přechod vodorovné plochy na svislou stěnu bude proveden pomocí systémového výztužného živičného
pásu tl. 3,5 mm s SBS modifikací s vložkou z PES. Tech. VÝLEZ HY-ZESÍLENÍ.
Ukončení bude provedeno klempířskou lištou z TiZn. plechu tl. 0,7 mm RŠ166 mm, s dotmelením
stavebním silikonovým nebo akrylátovým tmelem, tech.: VÝLEZ L/RŠ 166 TiZn.
Nově bude osazen tepelně izolační prefabrikovaný kryt výlezu, tech.: VÝLEZ-KRYT.
Hromosvody na střešním plášti
Hromosvodná střešní síť bude demontována po částech a nahrazena novou sítí, umístěnou ve stejných
trasách a se stejnými průřezy lan a drátů, tak, aby po celou dobu montáže fungovalo alespoň provizorní
zajištění objektu před blesky. Tech. HROM-SCH, HROM-REV-SCH.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 16/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
Nová hromosvodná síť bude provedena dle ČSN EN 62305-1 až 62305-4 Ochrana před bleskem Část 1 až 4 a TNI 34 1390 Ochrana před bleskem – Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až
62305-4. Tvarovky nesoucí hromosvodná lana budou podloženy kluznými podložkami.
Při výměně lze využít stávajících svodů.
Klempířské a zámečnické prvky
Veškeré nové oplechování bude provedeno podle ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
včetně kotvení a bude ve sklonu od objektu ve spádu min. 3°.
Ochranné konstrukce hydroizolačních povrchů v místech detailů a napojení musí být demontovatelné,
umožňující opravu, údržbu nebo výměnu hydroizolační vrstvy.
Přehled klempířských prvků střechy objektu je uveden ve Výkresové příloze PD.
Větrací otvory atikových dílců
Stávající větrací otvory atikových dílců budou demontovány. Otvory budou pročištěny, budou
odstraněny veškeré volné části. Dále budou vyplněny PUR pěnou. Dočasně budou zakryty krytkami
k ochraně PUR pěny před vlhkostí. Úprava bude provedena u všech otvorů. Tech.: ATIKA-OTV.
Upozornění: Před provedením sanace fasády – zakrývání otvorů v atikových dílcích musí být zřejmé
(provedena kontrola), že veškeré prostupy (TZB napojení svodů, výlezy, atp.) střešním pláštěm jsou
kompaktní a těsně napojené, že nedochází k prostupu par z interiéru objektu!
4 KONTROLA KVALITY A JAKOSTI
Kontrola kvality a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace stavby,
po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace.
Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a
technolog dodavatele materiálů.
Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů a projektové
dokumentace.
Průběžná kontrola kvality prováděná zodpovědnými pracovníky realizační firmy, TDI, technologem
dodavatele materiálu a namátkově projektantem vychází z těchto požadavků:
§
Materiály a výrobky dodané na stavbu musí odpovídat specifikaci uvedené v projektové
dokumentaci, popř. v certifikátu zvoleného systému a dalších použitých technologií.
§
Montáž kontaktního fasádního systému a materiálů pro sanaci betonu smí provádět pouze
pracovníci, kteří byli řádně proškoleni a kterým bylo vystaveno osvědčení dodavatele systému.
§
Průběžnou kontrolu kvality prací a dodržování technologických lhůt provádí odpovědný
stavbyvedoucí, popř. mistr, vedoucí pracovní čety apod.
§
Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s projektantem,
případně technologem dodavatele materiálů a s TDI. O provedených kontrolách bude proveden
zápis do stavebního deníku.
Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace na střeše se provede PO:
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 17/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
§
Ukončení přípravy podkladu – demontáže stávajícího střešního souvrství.
§
Položení parotěsné zábrany – řešení návazností na prostupující konstrukce.
§
Provedení tepelné izolace – ve dvou vrstvách, s vyspádováním.
§
Provedení, kotvení a spojů hydroizolačního souvrství na střeše objektu.
§
Provedení a kotvení zámečnických a klempířských konstrukcí.
§
Provedení nových VZT nástaveb s napojením odvětrání stoupaček.
§
Kotevní prvky pro stožár antény na střeše - po připevnění.
Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace na strojovnách výtahů se provede PO:
§
Ukončení přípravy podkladu.
§
Provedení reprofilace železobetonových konstrukcí.
§
Provedení tepelné izolace s hmoždinkami s krycími zátkami (rovinnost dle technologického
předpisu, spáry mezi deskami, zapuštění hmoždinek, umístění a počet hmoždinek, převázání spár
podkladu izolačními deskami atd.)
§
Provedení výztužné vrstvy kontaktního fasádního obkladu.
§
Provedení konečné povrchové úpravy systému.
§
Závěrečná přejímka hotového ETICS systému (po dokončení povrchové úpravy). Za podstatné
kvalitativní znaky se považuje rovinnost, přímost hran, struktura a barevnost omítky a nátěrů,
pečlivost provedení detailů, spojů a styků apod.
5 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ A
PROVÁDĚNÍ PRACÍ
Pro dopravu, skladování a provádění navržených sanačních prací a oprav materiály platí příslušné
technologické předpisy a materiálové listy.
6 ZÁVĚR
Technický návrh na sanaci střechy a nadstřešních konstrukcí panelového bytového objektu vychází
z jejího současného technického stavu.
Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby životnosti a zvýšení celkového komfortu
bydlení dosažením nemalých úspor energií.
Technické řešení sanace je optimalizováno vzhledem k finančním zdrojům a možnostem investora
s ohledem na výši možných státních příspěvků.
Všechny odchylky od předpokládaných skutečností, vyvolané změny v technickém řešení a postupu
prací, které vzniknou během provádění je nutné konzultovat s projektantem.
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Strana 18/19
Rekonstrukce panelového objektu
F.1.1 Technická zpráva – pro DSŘ, DZS
V Praze, III/2011
Vypracoval:
Praha 8, Batličkova 253/1-254/3
Ing. Klára Pokorná
Strana 19/19
Download

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1