STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX
Příručka pro provádění
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
STAVEBNÍ SYSTÉM
SENDWIX
RD Milevsko
RD Bruntál
P Ř Í R U Č K A P R O P R O VÁ D Ě N Í
BD Plzeň
RD Velké Popovice
Sídlo firmy, Praha Zbraslav
RD Veselí nad Moravou
OBSAH
1. Oblast použití ................................................................................... 3
2. Sortiment ........................................................................................... 4
3. Provádění zdiva z vápenopískových cihel SENDWIX ........... 12
a) Pomůcky pro zdění ................................................................12
b) Modulové rozměry .................................................................12
c) Ložná a styčná spára ............................................................15
d) Vazba zdiva ..............................................................................17
e) Malty pro zdění .......................................................................27
f) Technologie zdění..................................................................35
g) Drážky a výklenky..................................................................53
h) Dilatace ......................................................................................58
i) Zahradní zídky, ploty ............................................................59
j) Materiálová potřeba ..............................................................62
4. Překlady............................................................................................65
5. Stropy ................................................................................................71
6. Krytina...............................................................................................86
1. OBLAST POUŽITÍ
Vápenopískové cihly SENDWIX patří mezi moderní stavební materiály, které mají v dnešním stavebnictví velmi rozmanité uplatnění.
Používají se pro vnitřní i obvodové zdivo, pro konstrukce nosné,
dělící i výplňové. Přesné rozměry, dokonalé hrany a atraktivní barvy
předurčují cihly i k vyzdívání lícového zdiva, komínů, dekoračních stěn
a zídek, krbů nebo klenbových sklepů.
Vysoká objemová hmotnost zaručuje vysokou pevnost cihel
v tlaku a vynikající zvukově izolační vlastnosti zděných konstrukcí.
Toto umožňuje navrhovat nosné stěny s minimální tloušťkou
a tím se dosáhne úspory stavebních materiálů a lepší využití
obestavěného prostoru.
Revidovaná norma ČSN 73 0504-2:2002 Tepelná ochrana budov
neposuzuje již tepelný odpor jednotlivých stavebních částí, které
jsou ve styku s vnějším prostředím nebo nevytápěnými prostory.
Ukazatelem úrovně tepelně izolační kvality jednotlivých konstrukcí je jednotně součinitel prostupu tepla a celkové hodnocení
energetické náročnosti stavby, pro které se nově používá veličina
měrná potřeba tepla při vytápění.
K dosažení co nejmenších nákladů na vytápění má rozhodující
vliv co nejmenší hodnota prostupu tepla stěn, výplní stavebních
otvorů, jejich velikost, členitost stavby, orientace ke světovým
stranám, poloha apod.
Jednovrstvé konstrukce z hlediska dalšího snižování prostupu
tepla jsou již na hranici svých skutečných možností a další zvyšování
tloušťky stěn je neekonomické.
Optimálním příkladem použití vápenopískových cihel jsou obvodové vícevrstvé konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace
označené obchodní značkou KMB SENDWIX.
U těchto konstrukcí se vápenopískové cihly s vysokou únosností a tepelnou akumulací používají pro vnitřní nosnou vrstvu. Vnější
vrstvu tvoří tepelná izolace potřebné tloušťky opatřená vnější
omítkovou vrstvou.
Vápenopískové cihly lze s výhodou použít také pro zdivo, které
tvoří velmi efektní vnější pohledovou vrstvu.
KMB SENDWIX vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví a je prvním uceleným, certifikovaným systémem vícevrstvých
konstrukcí na českém trhu.
Přednosti tohoto sendvičového systému spočívají v jeho
dokonalých tepelně technických, akustických a statických parametrech, jejichž úroveň si může projektant libovolně vybrat podle
konkrétních požadavků.
Bližší informace o systému KMB SENDWIX jsou uvedeny v samostatné technické příručce a na stránkách www.kmbeta.cz.
Úkolem této příručky je přiblížit ucelený systém hrubé stavby
z vápenopískových cihel a betonové krytiny od firmy KM Beta všem
svým uživatelům z hlediska praktických potřeb při použití jeho jednotlivých prvků na stavbě.
Příručka pro provádění
5
2. SORTIMENT
Obr. 1 Celkový sortiment
Použití výrobků KM Beta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
6
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Nosné zdivo
Příčky
SENDWIX překlady
Izolační přizdívka
Lícové zdivo
Komínové zdivo
Sklepní klenbové zdivo
Stavební systém SENDWIX
Dekorativní a soklový obklad
Zahradní krb
Okrasné oplocení
Betonová stříška
Střešní systém KM Beta
Vícevrstvé zdivo KMB SENDWIX - L
Vícevrstvé zdivo KMB SENDWIX - M (P)
Příručka pro provádění
7
Vnější a vnitřní nosné zdivo
SENDWIX 16DF-LD 498×240×248 mm
SENDWIX 16DF-D THERM
498×240×113 mm
SENDWIX 6DF-LDZH
248×175×248 mm
SENDWIX 6DF-LD
SENDWIX 6DF-LDZ
248×175×248 mm
248×175×248 mm
SENDWIX 12DF-LD 498×175×248 mm
SENDWIX 12DF-LDZ 498×175×248 mm
SENDWIX 12DF-LDZH
498×175×248 mm
SENDWIX 5DF-P 290×240×113 mm
SENDWIX 5DF-LP 290×240×123 mm
SENDWIX 5DF-D 290×240×115 mm
Příčky
SENDWIX 12DF-D THERM
498×175×113 mm
SENDWIX 1/2 12DF-LD
498×175×123 mm
SENDWIX 4DF-D THERM
498x115x113 mm
SENDWIX 2DF-D 240×115×113 mm
SENDWIX 2DF-LD 240×115×123 mm
SENDWIX 8DF-D 248×240×238 mm
SENDWIX 8DF-LD 248×240×248 mm
SENDWIX 8DF-LP 248×240×248 mm
8
SENDWIX 4DF-D 248×115×238 mm
SENDWIX 4DF-LD 248×115×248 mm
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
9
Izolační přizdívka, klenbové zdivo
Překlady
SENDWIX překlad 2DF
1000–3000×115×240 mm
SENDWIX překlad 6DF
1000–3000×175×240 mm
Lícová cihla VF
290×140×65 mm
Překlady, věncovky, prostupy a drážky
SENDWIX 2DF-U
125×115×240 mm
SENDWIX překlad 8DF
1000–3000×240×240 mm
SENDWIX 6DF-U
248×175×240 mm
Lícové, komínové zdivo, ploty
Lícová cihla NF
240×115×71 mm
Lícová cihla VF štípaná
290×70×65 mm
SENDWIX 8DF-U
248×240×240 mm
Obklady
Lícová cihla NF štípaná
240×58×71 mm
10
SENDWIX 5DF-P štípaná
240×71×113 mm
Stavební systém SENDWIX
Obkladový pásek
240×16×71 mm
Příručka pro provádění
Obkladový pásek
115×16×71 mm
11
Plotové stříšky, hlavice
Malty
Stříška hladká
270×390 mm
Hlavice hladká
390×390 mm
ZM 921 Lepidlo SX
ZM 920 Zdicí malta
Stříška profilovaná
497×245 mm
Hlavice profilovaná
320×245 mm
ZM 907 Zdicí a spárovací malta
LM 704 Lepidlo pro lepení obkladových
pásků
Střešní krytina
Pomocný materiál
Plochá nerezová kotva
Dávkovač na maltu 115, 240, 290 mm
KMB Beta
Dávkovač na lepidlo 115, 240, 290
Přesná lžíce na lepidlo 115, 175, 240, 290
KMB Bobrovka
KMB Hodonka
Vysvětlivky ke značení:
obchodní název vápenopískových kvádrů
výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo
(bez označení je určen pro zdění na maltu)
hladká styčná plocha
SENDWIX 8DF - LD (P, U, Z, H)
označení formátu
děrovaný formát
zkosená
pohledová hrana
plný formát
U profil
Minijeřáb MK 300
12
Řezačka
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
13
3. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL
SENDWIX
2DF-D, 2DF-LD
5DF-P, 5DF-LP
4DF-D, 4DF-LD
1/2 12DF-LD
6DF-LD, LDZ, LDZH
16DF-D THERM 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP
12DF-D THERM 12DF-LD, LDZ, LDZH
4DF-D THERM
16DF-LD
Výškový modul
Cihla představuje základní konstrukční prvek stavby. Díky
rozměrové rozmanitosti lze řešit různé detaily dle individuálních
požadavků investora – obloukové stěny, nepravoúhlé arkýře, obloukové nadpraží apod.
Provádění zdiva se řídí normou ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování
zděných konstrukcí (Eurokód 6).
Výška cihly (mm)
Tloušťka spáry (mm)
Tloušťka vrstvy (mm)
Počet vrstev pro 250 mm
Počet vrstev do 1 m
a) Pomůcky pro zdění
248
238/248
12/2
250
1
4
248
250
248
250
248
2
2
12
250
238
123
238
113
- zednická lžíce, naběrák, vodováha,
dvoumetr, zednické kladivo, gumová palička
• Hoblovaná lať
- se značkou po 125 mm pro kontrolu
délkového a výškového modulu
• Pomůcky pro přesné lepení - dávkovač na lepidlo a přesná lžíce
pro dávkování lepidla pro tloušťku
zdiva 115, 240 a 290 mm
• Pila kotoučová ruční
- řezné kotouče
• Kotvení příček
- plochá nerezová kotva, hmoždínky,
vruty
• Kladivo vrtací a sekací
- včetně vrtáků pro přesné vrtání
otvorů, průrazů i pro elektroinstalační krabice
• Frézka drážkování
- pro přesné frézování svislých, vodorovných a šikmých instalačních
drážek
• Řezačka
- pro přesné dělení vápenopískových bloků. Řezačka je k dispozici
k zapůjčení po předchozí dohodě
s dopravou - KM beta a.s.
• Minijeřáb MK 300
- k mechanickému přenášení a ukládání zdicích prvků SENDWIX 16DF,
8DF, 4DF
113/123
12/2
125
2
8
248
• Běžné zednické nářadí
71
12
83
3
12
123
113
Vápenopískové cihly svými rozměry celého sortimentu tvoří jednotný délkový modul pro vodorovné i svislé konstrukce, tj. 250 mm.
Díky rozměrové řadě je možné volit výšku zdiva v odstupňování
již po 41 mm.
Tím lze navrhnout takřka libovolné konstrukční výšky parapetů, nadpraží otvorů, vyzdívek skeletů, apod. Výhoda spočívá také
v homogenitě použitého materiálu z hlediska tepelně technických
vlastností, pevnosti a podkladu pro omítání.
123
b) Modulové rozměry
Zdění na maltu
Obr. 2 Modulové rozměry
14
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
Tenkovrstvé zdění
na lepidlo
15
c) Ložná a styčná spára
Rozměrová řada skladeb vrstev zdiva
Výška zdiva
(mm)
Skladba
vrstev
Výška zdiva
(mm)
Skladba
vrstev
2750
2666
2615
2583
2500
2416
2375
2333
2250
2166
2125
2083
2000
1891
1850
1808
1725
1666
1625
1583
1500
1416
11C
10C + 2A
10C + B
10C + A
10C
9C + 2A
9C + B
9C + A
9C
8C + 2A
8C + B
8C + A
8C
7C + 2A
7C + B
7C + A
7C
6C + 2A
6C + B
6C + A
6C
5C + 2A
1375
1333
1250
1166
1125
1083
1000
916
875
833
750
666
625
583
500
416
375
333
250
166
125
83
5C + B
5C + A
5C
4C + 2A
4C + B
4C + A
4C
3C + 2A
3C + B
3C + A
3C
2C + 2A
2C + B
2C + A
2C
1C + 2A
1C + B
1C + A
1C
2A
1B
1A
Ložná spára
Cihly se pokládají do rozprostřené maltové vrstvy, která ve zdivu
tvoří ložnou spáru.
Tloušťka ložné spáry pro vápenopískové cihly vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky
cihel. Vápenopískové kvádry a cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých
výškách podle toho zda se použije technologie zdění na maltu nebo
tenkovrstvého zdění na lepidlo.
Ložná spára (mm)
zdění
na lepidlo
na maltu
12
2
12
2
+ jmenovitá výška
kvádru (mm)
= metrický
modul (mm)
113
123
238
248
125
125
250
250
Lepidlo, příp. malta, se musí nanášet tak, aby celá ložná spára
byla zcela vyplněna. Pro nanášení požadované tloušťky malty firma KM Beta dodává dávkovač na maltu (obr. 3) pro tloušťky 115,
240, 290 mm, pro nanášení lepidla dávkovač na lepidlo (obr. 4) pro
tloušťky 115, 240 a 290 mm nebo přesnou lžíci (obr. 5) navíc i pro
tloušťku 175 mm.
Délkový modul
Vápenopískové cihly mají ve směru délky stěny skladebné rozměry v délkovém modulu 250 mm, příp. 125 mm.
Pro jednu vrstvu zdiva délky 1 m je potřeba 4 cihel o skladebné
délce 250 mm.
Stěny objektů je proto nejlépe navrhovat v půdorysném modulu
125 mm.
Použitím tohoto modulu již při projektování se omezí pracné
upravování cihel (řezání, sekání) na stavbě.
Obr. 3 Dávkovač na maltu
115, 240, 290 mm
Ob 4 Dá
Obr.
Dávkovač
k
č na llepidlo
idl
115, 240, 290 mm
Obr. 5 Přesná lžíce 115, 175, 240, 290 mm
U vrstvené konstrukce z vápenopískových cihel typu KMB SENDWIX
je výhoda v tom, že není nutné přihlížet na rozdílné tepelné vlastnosti
malty a tuto problematiku řešit tepelně-izolační, dražší maltou na
úkor statické únosnosti stěny. Stěna pak může plnit pouze statickou,
akumulační a zvukově izolační funkci. Tepelně izolační funkci včetně
eliminace všech případných tepelných mostů plní izolační materiál.
Totéž platí i u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde se klenbovitě
rozevírají svislé spáry.
16
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
17
Styčná spára
Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na:
- zdivo s viditelně (plně) promaltovanými styčnými spárami
(obr. 6)
- zdivo se zazubenou styčnou spárou (pero-drážka) zcela
bez promaltování (obr. 7).
Tloušťka svislých styčných spár je nejčastěji 10 mm. Promaltovaná styčná spára se provádí u formátů NF, VF, 2DF-D, 2DF-LD, 5DF-P,
5DF-LP a zvláště u režného zdiva.
Zdivo se zazubenou styčnou spárou (pero-drážka), se provádí
zcela bez promaltování u formátů 4DF-D, 4DF-LD, 4DF-D THERM,
8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP, 12DF-LD, LDZ; 12DF-D THERM, 6DF-LD,
LDZ; 16DF-LD, 16DF-D THERM. Dochází k maximální úspoře zdicí
malty a pracovního času.
d) Vazba zdiva
Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá vazba
cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převazovat tak,
aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek.
Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi
jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny
min. o 95 mm u formátů 4DF-D, 4DF-LD, 5DF-P, 5DF-LP. Doporučený
půdorysný modul stavby 250×250 mm zaručuje u těchto formátů
délku převazby 125 mm.
U cihel pro tradiční zdivo formátu NF, VF, 2DF-D, 2DF-LD platí
zásada posunutí styčných spar v každé vrstvě o 1/2 nebo 1/4 cihly.
Uvedená schémata ukazují základní řešení vazby zdiva z vápenopískových kvádrů a cihel.
Obr. 6 Promaltovaná styčná spára
Vnější stěna tloušťky 290 mm
5DF-P (5DF-LP)
řez každá řada
Obr. 7 Styčná spára bez promaltování
Obr. 8 Roh vnější stěny tl. 290
18
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
19
5DF-P, 5DF-LP
řez každá 2. řada
Obr. 9 Napojení vnitřní stěny tl. 290 mm
Obr. 11 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm
5DF-P, 5DF-LP
v 2. řadě 1/2
Obr. 12 Roh vnější stěny na styku dvou objektů
(290 a 240 mm 5DF-P, 5DF-LP)
Obr. 10 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
20
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
21
Vnější stěna tloušťky 240 mm
Obr. 13 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 240 mm
Obr. 15 Roh vnější stěny tl. 240 mm
Obr. 14 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115 mm
Obr. 16 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
22
Příručka pro provádění
Stavební systém SENDWIX
23
Obr. 17 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm
Obr. 19 Roh vnější stěny tl. 240 mm
Obr. 18 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115 mm
Obr. 20 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
24
Příručka pro provádění
Stavební systém SENDWIX
25
Vnitřní a vnější stěna tloušťky 175 mm
75
175
12DF-LD
500
500
500
175
500
500
Obr. 23 Roh vnější stěny tl. 175 mm
500
500
175
500
Obr. 21 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm
250
250
12DF-LD
250
8DF-LD (D, P)
240
Obr. 24 Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
250
250
250
250
250
10
500
10
8DF-LD (D, P)
250
240
250
500
12DF-LD
Obr. 22 Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115 mm
175
Obr. 25 Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
26
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
27
Vnitřní stěna tloušťky 115 mm
e) Malty pro zdění
Postupem času většina našeho stavebnictví přešla na používání
tzv. suchých maltových směsí (SMS).
Používání těchto malt má celou řadu výhod:
- technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajišťuje trvale
vysokou kvalitu SMS
- díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití
- jednoduchá příprava na staveništi, nižší pracnost a menší
nároky na plochu staveniště
Při zdění z vápenopískových cihel pro systém KMB SENDWIX není
nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují celkovou
pevnost zdiva. Eliminace tepelných mostů je zajištěna celoplošným
zateplením a pro zdění se používají malty s vyšší pevností, což zajišťuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn.
Pro vápenopískové cihly jsou vyvinuty SMS KMB PROFIMIX podle
účelu použití. Při použití všech SMS musí být podklad suchý, nosný,
zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý.
1. ZM 921 Lepidlo SX
- cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění
tvarově přesných vápenopískových kvádrů SENDWIX.
Obr. 26 Roh vnitřní stěny tl. 115 mm
Zpracování a aplikace:
Maltu připravíme rovnoměrným vsypáváním do doporučeného
množství vody (6,5-7,0 l vody na 25 kg) za současného míchání
pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem ve vhodné nádobě,
do vzniku homogenní hmoty.
Lepicí malta se nanese rovnoměrně na ložnou plochu zdicích
prvků v tloušťce cca 4 mm. Následně se zarovná přesnou lžicí nebo
zubovým hladítkem 6×6 mm pod úhlem 45°. Kvádr se po položení do
maltového lože stabilizuje pomocí gumové paličky. Ložná spára se
tím sníží na 2 mm. Umístění kvádru lze upravit ještě cca 8 minut po
položení. Spáry zdiva musí být zcela vyplněny maltou a zarovnány
s povrchem stěny.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost min.
pevnost v tlaku
spotřeba
8DF-LD; 240 mm
12DF-LD; 175 mm
4DF-LD; 115 mm
5DF-LP; 290 mm
5DF-LP; 240 mm
použití při teplotě
balení
cca 6,5-7,0 l/pytel
2 mm
1,5 hod.
10 N/mm2
4,0 kg/m2
3,0 kg/m2
2,0 kg/m2
12,3 kg/m2
9,5 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel;
48 pytlů/paleta
Obr. 27 Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm
28
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
29
2. ZM 920 Zdicí malta na VPC a betonové bloky
- vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se zvýšenou smykovou pevností určená pro zdění a zakládání konstrukcí z vápenopískových kvádrů SENDWIX.
Zpracování a aplikace:
Zdicí malta se připravuje v bubnové kontinuální míchačce, případně v mísicí nádobě pomocí pomaluběžného mísidla s míchacím
nástavcem, smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody
(4,5 - 5,2 l vody na 40 kg). Promíchaná homogenní malta se ručně
nanáší na zdivo.
Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený objem. Po
umístění kvádru do maltového lože se poklepem sníží ložná spára
na cca 12 mm a malta vyplní téměř celou ložnou plochu.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
pevnost v tlaku
spotřeba
8DF-D; 240 mm
4DF-D; 115 mm
5DF-P; 290 mm
5DF-P; 240 mm
použití při teplotě
balení
cca 4,5-5,2 l/pytel
12 mm
cca 45 min
20 N/mm2
17,9 kg/m2
6,9 kg/m2
48 kg/m2
37 kg/m2
nad +5 °C
40 kg/pytel
30 pytlů/paleta
3. ZM 921 Lepidlo SX Z - se zimní úpravou
ZM 920 Zdicí malta Z - se zimní úpravou
Zdění se zdicí maltou se zimní úpravou
Zdicí malty se vyrábějí s přísadou BETODUR F, která umožňuje
tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot.
Aplikovaný přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak
při provádění musí být dodrženo několik zásad:
- zdicí tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý
nejlépe krytý na paletě výrobní fólií
- tyto tvarovky je zakázáno před zděním kropit, při odstraňován
fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo jiná námraza
- zdicí malta by měla být uskladněna v suchu a za teploty nad
-5 °C
- teplota zdění musí být 3× během dne (při začátku zdění
i s časem, v poledne a na konci zdění opět s časem) zaznamenána
ve STAVEBNÍM DENÍKU a nesmí být nižší než -5 °C
- za nízkých kladných teplot (od 0 do +5 °C) není nutno
záměsovou vodu ohřívat
- při zdění za záporných hodnot (od 0 do -5 °C) musí být záměsová
voda předehřátá na +30 °C a tato skutečnost musí být
zaznamenána opět ve stavebním deníku.
- po vyzdění musí být čerstvě vyzděné zdivo chráněno před
30
Stavební systém SENDWIX
povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou
fólií, teplota nesmí klesnout min. po dobu 14 dnů pod -5 °C, pokud
se pod fólií naskládá polystyrén (beze spár kolem celé vyzděné
zdi) v min. tloušťce 5 cm. Může teplota krátkodobě v noci
klesnout do -10 °C. Záznam o této úpravě musí být opět
ve STAVEBNÍM DENÍKU.
- při očekávaných nižších teplotách než -5 °C (bez dodatečné
izolace) nebo pod -10 °C (krátkodobě s izolací) je zakázáno zdění
z těchto malt provádět.
- teplota pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické
přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým
zatížením (kladení stropu apod.)
Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám.
Tento předpis je nedílnou součástí Závazného vyjádření k použitelnosti SMS.
Pytle jsou na boční straně označeny písmenem „Z“.
4. ZM 907 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo
pro zdění a spárování vápenopískových cihel v jedné pracovní
operaci, případně k dodatečnému spárování.
Zpracování a aplikace:
Vápenopískové cihly se zbaví nečistot a prachu. Namíchá se
zdicí a spárovací malta s vodou dle klimatických podmínek v rozmezí
0,14-0,16 l/kg suché směsi. Spáru o tloušťce 5–15 mm lze provádět
dvojím způsobem:
a) Spára tvořená kulatinou při zdění
Na krajní strany ložné spáry se přiloží kulatina, která tvoří pohledovou spáru. Do ložné spáry se malta nanáší lžicí mezi kulatiny
s přebytkem tak, aby bylo možno cihly uložit a malta nepřetékala přes
spodní cihlu. Po zatuhnutí se kulatina odstraní, případné nedostatky
v pohledové spáře se upraví okamžitě dospárováním.
b) Spára tvořená dodatečným spárováním
Malta se nanáší na cihlu lžicí v takovém množství, aby při usazování cihel další vrstvy nedocházelo k přetékání malty na spodní
cihly a zároveň byla vytvořena požadovaná tloušťka spáry. Spára se
vytváří pomocí spárovačky cca do 1 hod. po vyzdění (dle klimatických
podmínek).
Cihly se ukládají do čerstvé malty posunem (platí pro oba uvedené postupy).
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
pevnost v tlaku
spotřeba NF 115 mm
použití při teplotě
balení
Příručka pro provádění
5,6 - 6,4/pytel
12 mm
min. 2,5 hod.
10 N/mm2
33,9 kg/m2
nad +5 °C
40 kg/pytel
30 pytlů/paleta
31
5. LM 704 Lepidlo flex - C2T
je určeno k lepení vápenopískových obkladových pásků pro
vnější i vnitřní použití.
použití při teplotě
balení
Zpracování a aplikace:
Obkládání vápenopískových páskůna širokou spáru 5–15 mm:
Před obkládáním se vyzrálý podklad zbaví nečistot a prachu.
Namíchá se lepidlo s vodou 0,25 - 0,31 l/kg suché směsi. Lepidlo se
nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha,
aby se obklad provedl do 40 minut (při vysokých teplotách vzduchu
a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvého lepidla
lehkým poklepem. Po vyzrání a vyschnutí lepidla se do spár nanese
zdicí a spárovací malta ZM 907 nebo spárovací malta ZM 908 namíchaná dle klimatických podmínek s vodou. Spára se vytváří pomocí
spárovačky cca do 1 hod. (dle klimatických podmínek).
7. TO 502 Tepelně izolační omítka
- omítka zvyšující tepelný odpor konstrukce, lze aplikovat
strojně i ručně.
Obkládání vápenopískových pásků na sraz:
Před obkládáním se vyzrálý podklad a pásky zbaví nečistot
a prachu. Namíchá se lepidlo s vodou 0,44 l/kg suché směsi. Malta se
nanese zubovou stěrkou 10 mm na podklad a to jen taková plocha,
aby se obklad provedl do 30 minut (při vysokých teplotách vzduchu
a podkladu se doba zkracuje). Pásky se ukládají do čerstvé malty
lehkým poklepem.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
počáteční tahová přídržnost
spotřeba
použití při teplotě
balení
cca 6,25-7,75 l/pytel
10 mm
min. 3,5 hod.
1,0 N/mm2
4 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel
48 pytlů/paleta
6. OM 209 Podkladní spojovací můstek
- používá se k úpravě povrchu vápenopískových stěn před
omítáním. Zdrsňující vrstva eliminuje nasákavost podkladu, zvyšuje
přídržnost následujících vrstev a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.
Zpracování a aplikace:
Suchá směs se zpracuje ve vhodné nádobě rovnoměrným vsypáním do doporučeného množství vody za současného míchání pomaluběžným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchá se až do vzniku
homogenní hmoty. Jako nátěr se nanáší v rovnoměrné tloušťce do
1,5 mm pomocí štětce nebo válečku. Rozmíchanou směs je nutno
průběžně promíchat z důvodu zabránění sedání plniv a zachování její
homogenity. Další aplikace na hmotu jsou možné po 24 hodinách.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba
32
15-17,5 l/pytel
0,8-1,5 mm
cca 2 hod.
1,0-2,1 kg/m2
Stavební systém SENDWIX
nad +5 °C
30 kg/pytel
40 pytlů/paleta
Zpracování a aplikace:
Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně
rozmíchá vhodným typem míchače v homogenní hmotu. Omítka se
nanese do požadované tloušťky a stáhne do roviny omítkářskou latí.
Po dostatečném zatuhnutí omítky (min. 12 hod.) se povrch omítky
celoplošně zdrsní mřížkovou škrabkou nebo kovovou latí. Celková
doba zrání omítky před aplikací jednovrstvé omítky JM 303 je závislá
na její tloušťce a vnějších podmínkách a činí 14–28 dní.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 10 mm
použití při teplotě
balení
14-20 l/pytel
30 mm
min. 1,5 hod.
8,24 l/m2
nad +5 °C
40 l/pytel
40 pytlů/paleta
8. JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
vápenocementová
pro vnitřní omítání stěn z vápenopískových materiálů.
Zpracování a aplikace:
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými
kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný
podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN 73 2310).
Povrch stěny se opatří podkladním spojovacím můstkem OM 209.
Omítka dodávaná v pytlích se zpracovává omítacím strojem nebo
se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím
vody v bubnové, kontinuální příp. jiné míchačce (vhodné je i míchání
rychloběžným míchadlem). Na velmi rovné podklady se omítka nanáší nerezovým hladítkem - vrstva max. 5 mm. Při tloušťce omítky
5–8 mm se doporučuje omítku nanášet nerezovým zubovým hladítkem
o výšce zubu 6–10 mm. Po lehkém zavadnutí se nanáší mezi vytvořené drážky další malta rovným nerezovým hladítkem. Ve vrstvě
8–12 mm se nanáší klasicky jako jádrová omítka. Po zavadnutí se
celá plocha za současného zkrápění vodou zahladí filcovým nebo
pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu (nátěr, dekorativní
omítka) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. Minimální
doba zrání se počítá 1 mm / 1 den.
V zimním období (listopad-březen) se malta zpracovává podle
zvláštního předpisu, jeho dodržování musí být zaznamenáno ve
stavebním deníku.
Příručka pro provádění
33
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 10 mm
použití při teplotě
balení
9,2-11,2 l/pytel
10 mm
min. 4 hod.
cca 13 kg/m2
nad +5 °C
40 kg/pytel
30 pytlů/paleta
9. LM 711 Lepidlo univerzál pro vnitřní stěrkování stěn
z vápenopískových materiálů
Zpracování a aplikace:
Podkladní zdivo s velkými nerovnostmi, dírami, či poškozenými
kvádry se řádně vyspraví včetně zarovnání spár. Tím se vytvoří rovný
podklad. Zdicí malta musí být dostatečně vyzrálá (ČSN 73 2310).
Povrch stěny se před stěrkováním opatří vhodným penetračním
nátěrem.
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody (6,8 - 7,8 l vody na 25 kg). Na povrch vápenopískových
stěn ošetřených vhodnou penetrací se nanese lepidlo v předepsané
tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina a překryje se
slabou vrstvou lepidla. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu
celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné
nerovnosti upraví zabroušením. Následným přestěrkováním dojde
k dokonalému vyrovnání povrchu.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
6,8-7,8 l/pytel
4-6 mm
min. 2 hod.
cca 4,3 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel
48 pytlů/paleta
10. JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná
určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek a jiných
podkladů ve vnitřním prostředí.
Zpracování a aplikace:
Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody (7,5-8,4 l / 30 kg).
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem v předepsané
tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění
vodou vyhladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou
úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost min.
spotřeba při tl. omítky 3 mm
34
7,5-8,42 l/pytel
3 mm
3 hod.
cca 4,0 kg/m2
Stavební systém SENDWIX
použití při teplotě
balení
nad +5 °C
30 kg/pytel
40 pytlů/paleta
11. JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová
určena k provádění povrchových úprav na všechny druhy podkladních jádrových omítek a jiných podkladů ve vnějším prostředí
a ve vnitřním prostředí namáhaném vyšší vlhkostí.
Zpracování a aplikace:
Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody (6,6 - 7,8 l / 30 kg). Podklad z jádrové omítky se
musí vždy předem navhlčit vodou.
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem v předepsané
tloušťce. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného skrápění
vodou vyhladí filcovým nebo pěnovým hladítkem. Další povrchovou
úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání omítky.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
6,6-7,8 l/pytel
max. 3 mm
min. 3 hod.
cca 4,1 kg/m2
nad +5 °C
30 kg/pytel
40 pytlů/paleta
12. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech.
Zpracování a aplikace:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody (6,75 - 7,5 l / 25 kg).
Lepení na podklad:
Při ručním zpracování se nanáší na polystyren po obvodě desky
a na ploše uvnitř se vytvoří 3 terčíky tak, aby po přilepení na podklad
byla vytvořena plocha pokrytá cca 40 - 45%. Při lepení minerální
vaty se nanáší lepidlo zubovým hladítkem (výška zubu 10-12 mm)
celoplošně.
Stěrkování:
Na povrch izolačních desek se nanese lepidlo v předepsané
tloušťce, vrstva se zarovná, vtlačí se do ní síťovina a překryje se
slabou vrstvou lepidla. Po zatvrdnutí se případné nerovnosti upraví
zabroušením. Síťovina má být uložena v 1/3 od povrchu celkové
vrstvy (co nejdále od podkladu). Po zatvrdnutí se případné nerovnosti
upraví zabroušením. Následným přestěrkováním dojde k dokonalému
vyrovnání povrchu.
Při lepení tepelného izolantu a stěrkování armovací tkaniny je
nutné dodržovat technologické postupy pro konkrétní zateplovací
Příručka pro provádění
35
f) Technologie zdění
kontaktní systém.
Vlastnosti:
potřeba vody
doporučená tloušťka vrstvy
zpracovatelnost
spotřeba při tl. omítky 3 mm
použití při teplotě
balení
6,75-7,5 l/pytel
4-6 mm
min. 2 hod.
cca 4 kg/m2
nad +5 °C
25 kg/pytel
48 pytlů/paleta
Vápenopískové kvádry a cihly mají díky specifické výrobní technologii velmi přesné rozměry. Díky tomu je lze přímo bez dodatečného
broušení použít pro technologii tenkovrstvého zdění.
Cihly se vyrábí ve dvou jmenovitých výškách podle zvolené
technologie zdění viz. Kap. 3 str. 12.
Výhody tenkovrstvého zdění
• nižší cenové náklady
• nižší pracnost
• úspora malty (manipulace, zpracování)
• snížení technologické vlhkosti ve zdivu
• minimalizace vzniku prasklin v omítkách a místech spár
Příprava před uložením první vrstvy cihel
• Pro kontrolu výškového a délkového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou lať, na kterou si udělejte značky
po 250 mm (125 mm). Délka latě musí odpovídat projektované
výšce hotové zdi.
•
Při maltovém i tenkovrstvém zdění musí být první zakládací
řada vždy uložena do maltového lože (ZM 920 Zdicí malta)
•
Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjištěné odchylky
ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte
maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy.
Zakládání stavby
SENDWIX - THERM
Vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších
a vnitřních stěn.
SENDWIX 16DF-D THERM
SENDWIX 12DF-D THERM
SENDWIX 4DF-D THERM
36
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
37
Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako
zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240,
175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje
tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty
mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.
SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí
na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je
20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků
a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití
pěnového skla, plynosilikátu apod.
Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění
až o 4%, u pasivních domů až o 6%.
Katal.
číslo
1.11
1.12
1.13
SENDWIX
THERM
16DF-D
12DF-D
4DF-D
Tloušťka stěny
(mm)
240
175
115
Katal.
číslo
1.11
1.12
1.13
Hmotnost
(kg/ks)
15,4
11,2
7,4
Pevnost
(N/mm2)
20
Původní řešení - obvodová stěna bez přerušení
tepelného mostu
Podsklepená budova - SENDWIX P
Rozměr
(mm)
498x240x113
498x175x113
498x115x113
Množství na paletě
(ks)
48
64
96
1) K výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit
nebo zapůjčit. Alternativou
zakládání s využitím této
soupravy je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v
nejvyšším naměřeném místě
na minimální vrstvu malty.
Vrstvy malty v dalších rozích
musí zajistit potřebnou rovinu.
Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku
Obr. 28
a vodováhy. Výchozí bod je
nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů,vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální
výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu. Přibližně dva metry od první
zakládací soupravy umístěte druhou – mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať.
Tepelná vodivost  Objemová hmotnost
W/(m.K)
(kg/ks)
0,33
1135
Nové řešení - přerušení tepelného mostu u
obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 12DF-D
THERM
Podsklepená budova - SENDWIX P
Obr. 29
Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny
tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM
Základ u nepodsklepené budovy - SENDWIX M
3) První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby
rohů, u zdiva s tloušťkou
24 cm prvkem KMB SENDWIX
2DF-LD (písmeno L v názvu
cihly označuje prvky určené pro zdění na lepidlo).
Prvek uložte do čerstvé malty
a srovnejte pomocí vodováhy
Obr. 30
a napnutých provázků. Pokud
jste zvolili zdění na lepidlo, připravte si lepidlo ZM 921 - lepidlo SX
v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby
uvedené na obalu (viz doba zpracovatelnosti).
Obr. 31
38
Stavební systém SENDWIX
2) Připravte si zdicí maltu ZM
920.
Maltu aplikujte do připraveného prostoru mezi dvě
zakládací soupravy. Maltu
rozprostírejte nejlépe po celé
délce ohraničené zakládacími
soupravami.
Latí strhávávejte maltu do
krajů.
Příručka pro provádění
4) Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce
na horní části prvku KMB
SENDWIX 2DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby
tak, že na vápenopískový prvek 2DF-LD položíte na lepidlo
další prvek stejných rozměrů.
Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky.
39
Obr. 32
5) Zubovou stěrkou a lepidlem
vytvořte spoj na boční straně
spojených prvků 2DF-LD a poté
přiložte vápenopískový prvek
KMB SENDWIX 8DF-LD. Malta
v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale
nesmí přesáhnout přes hrany
cihel, proto přebytečnou maltu
vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou
Obr. 36
Pro rychlé a rovnoměrné rozprostření tenkovrstvé zdicí
malty lze použít dávkovač na
lepidlo s nastavitelnou tloušťkou vrstvy lepidla (obr. 36)
nebo přesnou lžící (obr. 37) při
tenkovrstvém zdění lepidlem
ZM 921. Oba přípravky firma
dodává v šířkách 115, 240
a 290 mm a přesnou lžíci také
175 mm.
lžící.
6) Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu
stavby. Svislé spáry u prvků
se systémem pero-drážka se
nemaltují. Každý blok 8DF-LD
má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.
Při postupu od rohů do stran
může zůstat ve zdivu mezera
pro dokončení řady. Tuto meObr. 33
zeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku 8DF-LD. Při dodržení půdorysného
modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo
sekání cihel nutné. Řadu lze sestavit pomocí kombinace stávajících prvků ze systému KMB SENDWIX.
7) Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou
prvků 2DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je
ale v rohu kolmo na tyto dva
prvky v předchozí řadě. Spoje
prvků 2DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.
Obr. 34
8) Spoj mezi první a druhou
řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od
rohů a ostění do stran, stejně
jako u první řady.
Každá následující řada je realizována obdobně.
Obr. 37
Zaslepovací víčka
Pro zaslepení otvorů v cihelných blocích 12DF-LD a 6DF-LD se
používají Zaslepovací víčka (položka 8.12 ceníku SENDWIX).
Zaslepení se používá v případě betonáže věnce, aby beton
nezatekl do svislých otvorů v cihelných blo
blocích.
Pro dozdívání rohů, ukončení napojení, apod. lze použít cihly
menšího formátu. Při použití formátu 16DF je poloviční modul 8DF.
Pro formát 8DF se použije poloviční modul 2× 2DF nebo 1/4, 1/2, 3/4
8DF. Pro přesné dělení vápenopískových bloků lze použít řezačku (obr.
38), která je k dispozici k zapůjčení po předchozí dohodě s dopravou
KM Beta a.s. Pro formát 12DF je poloviční modul 6DF.
Obr. 35
Obr. 38
40
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
41
Minijeřáb MK 300
Je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích
prvků SENDWIX 4DF, 8DF, 16DF současně, a překladů přímo na
staveništi. Je dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci
staveništní práce a zvýšení produktivity práce.
Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční
pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechanismus na vzpřímení
a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku
u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží
870 kg se při převozu a nakládce může odejmout.
5,2 - 6,7 m
Pro vazby zdiva v šikmých rozích je nezbytné cihly řezat. Lze
použít stolní okružní pilu nebo ruční elektrickou kotoučovou pilu.
2,1 m
5,0 m
6,2 m
Technické parametry:
Nosnost/vyložení:
300 kg / 5,00 m
400 kg / 4,00 m
500 kg / 3,00 m
u teleskopického stožáru o 50 kg méně
Výška zdění:
3,75 / 5,25 m
Rychlost zdvihu:
9 / 1,5 m/min.
Napětí:
400 V / 50 Hz
Hmotnost bez zátěže: 1000 kg
Šířka:
1,9 m
Výška háku:
4,5 m/6,0 m
Pohon pojezdu:
400 V / 50 Hz; 0,55 kW
Břemenové kleště H21: pro rozteč děr 125 a 250 mm,
nosnost 300 kg
42
Stavební systém SENDWIX
Zdění s minijeřábem
Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF a 4DF
manipulovat přímo z palety a osazovat ve zdivu. Abychom dosáhli
optimálních časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby palety
kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě,
uspořádány tak, aby mezi nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna
vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny na
stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost a zajistit podepření
stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m
dlouhou řadu kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m2 plochy zdi se vyzdí
dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se podstatně sníží
tělesné zatížení pracovníka.
Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné
lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka
na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž
obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však
dobře naplánovaná příprava práce.
První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je její přesné položení.
První vrstva je totiž současně i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání
výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném
i příčném směru.
Příručka pro provádění
43
Manipulace s břemenovými kleštěmi H21
Zdění s minijeřábem MK 300
2× SENDWIX 8DF (4DF)
Pracovní připravenost pro zdění s minijeřábem MK 300
1× SENDWIX 16DF
2× SENDWIX 16DF
44
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
45
Technologie provádění akustěn KMB SENDWIX
Zásady platí pro akustické stěny z vápenopískových kvádrů
8DF-LP a 5DF-LP, které se využívají jako zvukově izolační stěny, a to
i v jiných zdicích systémech.
Výrobek
Toušťka stěny
(mm)
8DF-LP
5DF-LP
5DF-LP
240
240
290
Stěna s omítkou
vážená neprůzvučnost
Rw (dB)
56
55
56
R´w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
R´w=Rw-k; k= 2 dB
Zdění z vápenopískových kvádrů
Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí cementovou maltu
min. M10, pokud neurčí projektant z důvodů zvýšených požadavků na
únosnost zdiva jinak.
Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno
ZM 921 - lepidlo SX. Pro dodržení optimální výšky spáry a celoplošného
nanesení lepidla doporučujeme použít přesnou lžíci 240 nebo 290 mm,
podle tloušťky zdiva.
Při použití kvádrů 8DF-LP se styčná spára nemaltuje, kvádry se
nasouvají shora dolů systémem pero drážka. Podmínkou pro dosažení
deklarovaných hodnot vzduchové neprůzvučnosti se musí svislá manipulační kapsa vyplnit ZM 907 Zdicí a spárovací maltou, popř. maltou
nebo betonem s minimální objemovou hmotností = 1600 kg/m3.
Poloviční délkový modul kvádrů pro převazbu jednotlivých řad
se získá řezáním diamantovou pilou. U těchto formátů se maltuje
i styčná spára. Při použití kvádrů 5DF-LP se lepidlo nanáší na ložnou
i styčnou spáru.
Montážní zásady
a) je potřeba dbát na řádné utěsnění spár mezi akustickou stěnou
a sousední konstrukcí, spojení musí být dostatečně pevné
b) instalační potrubí a instalační vedení se musí vést a připevnit
tak, aby nepřenášelo do akusticky chráněných místností hluk
způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí
c) dodržet předepsané omítky a jejich tloušťky
d) použití předepsaných kvádrů (8DF-LP, 5DF-LP s řádným pro
vázáním), malty a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi
e) plošné promaltování ložných spár a u formátů 5DF a 2DF
i styčných spár
f) v akustických stavebních konstrukcích nesmí být použity
poškozené nebo silně popraskané cihly
g) elektrické zásuvky by na protilehlých površích stěny neměly
být umístěny proti sobě, ale střídavě
h) instalační rozvody by měly být vedeny pokud možno pouze
z jedné strany
i) vodovody a plynovody nemají být vedeny vedle sebe ani křížem
Řešení vnitřních omítek rohů mezi stěnami s rozdílnou
objemovou hmotností
Po vyzdění stěn a začištění přetoků ve spárách se postupuje
následovně:
a) penetrace rohu - penetrační nátěr
b) LM 711 Lepidlo univerzál + sklovláknitá tkanina R 135
s přesahem koutu 200–300 mm
c) OM 209 Podkladní spojovací můstek
d) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
v tloušťce 10 mm (po dvou krocích ā 4 - 5 mm, viz technický
list KMB PROFIMIX).
Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 8DF-LP
a 5DF-LP tl. 240 mm
Po vyzdění stěn a začištění přetoků se postupuje následovně:
a) celoplošné nanesení polymercementového OM 209 Podkladního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem
na obě strany stěny.
b) na jednu stranu stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá omítka
ruční a strojní vápenocementová v tloušťce 10 mm (po dvou
krocích ā 4 - 5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX).
c) na druhou stranu stěny se nanese TO 502 Tepelně izolační omítka,
jako vrchní zpevňující vrstva omítky se použije JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová (aplikace omítek viz. technické listy
KMB PROFIMIX).
Vnitřní omítka vápenopískové stěny z kvádrů 5DF-LP
tl. 290 mm
Po vyplnění případných dutin a začištění přetoků se postupuje
následovně:
a) celoplošné nanesení polymercementového OM 209 Podkladního spojovacího můstku. Nanáší se širokou štětkou nebo válečkem
na obě strany stěny.
b) na obě strany stěny se nanese JM 303 Jednovrstvá omítka ruční
a strojní vápenocementová v tloušťce 10 mm (po dvou krocích
ā 4 - 5 mm, viz technický list KMB PROFIMIX).
8DF-LP AKU tloušťka zdiva 240 mm
Vnitřní omítka
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční
a strojní vápenocementová
OM 209 Podkladní spojovací
můstek
8DF-LP AKU
Stavební systém SENDWIX
spotřeba
na m2
10
13 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
240
16 ks
-
4 kg
-
36,5 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
18
22,5 l
3
4,1 kg
Nosné zdivo
ZM 921 Lepidlo SX
Malta na vypl- CP 101 Cementový potěr
nění kapes
- 20 N/mm2
OM 209 Podkladní spojovací
můstek
Vnější omítka
TO 502 Tepelně izolační omítka
JM 302 Vnější štuková omítka
vápenocementová
46
tloušťka
(mm)
Příručka pro provádění
47
5DF-LP tloušťka zdiva 240 mm
Vnitřní omítka
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční
a strojní vápenocement.
OM 209 Podkladní spojovací
můstek
5DF-LP
tloušťka
(mm)
spotřeba
na m2
10
13 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
240
27 ks
-
4 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
18
22,5 l
3
4,1 kg
tloušťka
(mm)
spotřeba
na m2
10
13 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
290
33 ks
-
4 kg
0,8 - 1,5
1,0 - 2,1 kg
10
13 kg
Napojení koutu mezi stěnami
s rozdílnou objemovou hmotností
Nosné zdivo
ZM 921 Lepidlo SX
OM 209 Podkladní spojovací
můstek
Vnější omítka
TO 502 Tepelně izolační omítka
JM 302 Vnější štuková omítka
vápenocementová
5DF-LP tloušťka zdiva 290 mm
Vnitřní omítka
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční
a strojní vápenocement.
OM 209 Podkladní spojovací
můstek
5DF-LP
Použití rohového profilu
(typ. označení LK Box - flexibilní roh, plastový s perforací)
Nosné zdivo
ZM 921 Lepidlo SX
Vnější omítka
OM 209 Podkladní spojovací
můstek
JM 303 Jednovrstvá omítka ruční
a strojní vápenocement.
+.7/đ+½³456,0.³5,"7¨1&/0$&.&/5UMNN
505&1&-/đ*;0-"ċ/³0.³5,"UMNN
0.10%,-"%/³410+07"$³.ļ45&,UMNN
SENDWIX 8DF-LP AKU (tl. 240 mm)
0.10%,-"%/³410+07"$³.ļ45&,UMNN
+.+&%/073457¨0.³5,"4530+/³36ċ/³UMNN
SENDWIX 8DF-LP AKU (tl. 240 mm)
0.10%,-"%/³410+07"$³.ļ45&,UMNN
+.+&%/073457¨0.³5,"4530+/³36ċ/³UMNN
4,-07-¨,/*5¨5,"/*/"3
48
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
49
Zdění příček
• První vrstvu příčkových cihel vložte do cca 12 mm tlustého
maltového lože. Tím dojde i ke srovnání případných nerovností
v podkladu a zajistí se tím modulová výška příčky.
Obr. 39
•
Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou shodné se
zásadami pro zdění stěn.
•
Při napojování příčky na obvodovou zeď cihly namaltujte
z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k obvodové stěně. V každé druhé spáře příčku zavažte do obvodové
stěny.
•
Při propojování příček na nosnou zeď na tupo, cihly namaltujte
z boku a namaltovanou stranou přisaďte a přimáčkněte k nosné
stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře
provést ukotvení příčky v místě napojení stěn plochou nerezovou kotvou, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí
vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte
pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně (obr. 40).
Obr. 40
•
50
Stavební systém SENDWIX
Uchycení plochých kotev do stěny můžeme také realizovat
přímo při zdění této stěny vkládáním kotev do ložných spár
v místě budoucího napojení příčky (obr. 41).
Příručka pro provádění
51
Zdění vnější vrstvy obvodové vrstvené stěny – lícové zdivo
Základním principem zdění vrstvených stěn, zejména však
ve vrstvě lícové, je vždy měřit – polohově i výškově.
Vnitřní stěna musí být v modulovém rastru k vnější lícové stěně
z vápenopískových cihel a to hlavně ve vztahu k otvorům a pilířům
ve fasádě.
Vnější lícová stěna je zpravidla uložena na základové konstrukci.
U rekonstrukcí, kde není dostatečně široký základ, je možné stěnu
uložit na základový práh, kotvený do nosné stěny.
Hlavní zásady pro zdění lícového zdiva u obvodové vrstvené stěny:
• Provede se rozměření a osazení závěsných konzol nad otvory,
příp. uložených prahů.
Vnější vrstva obvodové vrstvené stěny není nikdy přitížena svislým zatížením od stropů, ale musí spolehlivě přenášet účinky vlastní
tíhy, tlak či sání od větru a veškeré účinky teplotních a vlhkostních
změn. Vnitřní a vnější stěna musí být spojena nerezovými stěnovými
sponami, které musí přenášet výše uvedené zatížení a při zajištění
interakce obou vrstev umožnit i dilataci vnějšího pláště tak, aby
v něm nedocházelo k vzniku trhlin.
•
Do výšky jedné vrstvy tepelné izolace se navrtají otvory
pro kotevní spony. Otvory se volí cca ve výšce ložních spar.
Do otvorů se naklepou hmoždinky s trnem, na které se nasune
(napíchne) tepelná izolace (obr. 42).
•
Izolace se přichytí plastovým kroužkem – příchytkou izolace
s okapničkou (obr. 43).
Obr. 41
•
•
Dveřní zárubeň vyrovnejte pomocí klínů, zafixujte šikmými
latěmi a uprostřed výšky rozepřete. Příčky se do zárubně
napojují pomocí malty nebo vypěnovanou izolační hmotou.
Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou.
Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru
z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem.
Obr. 42
Kombinovaná příchytka izolace s okapničkou
Obr. 43
52
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
53
•
Stěny musí být kotveny dle obr. 44. Počet spon 5 ks/m2, okolí
otvorů, podél nároží a dilatačních spar jsou 3 ks/bm.
Jednotlivé kotevní spony se pomocí zatloukacího a ohýbacího
přípravku ohnou v ložné spáře pohledového zdiva (50 mm
ve spáře + 25 mm ohyb). Musí být oboustranně obaleny maltou
(obr. 46).
•
přípravek k zatloukání
a ohýbání
spona včetně
hmoždinky
Obr. 46
Obr. 44
•
Vrstva tepelné izolace se osazuje vždy s malým předstihem
před vlastním zděním lícové vrstvy.
•
U provětrávané skladby při kladení první vrstvy lícových cihel
se nesmí opomenout provedení příslušných větracích otvorů
podle projektu. Jsou nejčastěji tvořeny prázdnými styčnými
spárami mezi lícovými cihlami spodní řady.
•
Spáry zdiva vnější vrstvy musí být zcela zaplněné maltou
bez zbytečných převisů a zbytečného zamazání vnějšího líce
maltou.
•
U větších ploch vnějšího zdiva musí být provedena horizontální
a vertikální dilatace. Rozmístění a provedení dilatačních spar
určí projektant.
•
Ložné spáry musí být vodorovné, svislé spáry nad sebou.
Současné spárování se provádí směrem odspodu nahoru, jak
malta postupně tuhne (obr. 47).
Vhodný tvar spár lícového zdiva při:
současném
dodatečném
spárování
spárování
Obr. 47
Řešení detailů v nadpraží stavebních otvorů musí být detailně
řešeno v projektu. Možnosti řešení překladů jsou uvedeny v kapitole
Překlady.
Základním předpokladem pro dobrou funkci a vzhled fasády
z vápenopískových cihel je použití správné malty pro lícové zdivo
a precizní provedení spar. Firma KM Beta dodává speciální suchou
maltovou směs, univerzální pro zdění a současné spárování (Kap. e).
Obr. 45
•
54
Podle zásad se pokračuje s vyzdíváním dalších řad.
Stavební systém SENDWIX
g) Drážky a výklenky
Pro rozvody elektro a zdravotechniky je nutné ve zdivu provádět
různé drážky a výklenky.
U zdiva z vápenopískových cihel vzhledem k vysoké pevnosti
je to zvláště obtížné.
Příručka pro provádění
55
•
250
Řešení drážek a výklenků:
1. Řešit hlavní rozvody již v projektu soustředěním do izolačních
šachet, dodatečné přizdění hlavních stupaček – falešný komín.
250
250
2DF
Drážky a výklenky nemají snižovat stabilitu stěny a nemají
procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce vestavěnými do stěny ani prvky z vyztuženého zdiva, pokud toto není
výslovně povoleno projektantem.
U dutinových stěn se má provedení drážek a výklenků posuzovat odděleně pro každou vrstvu stěny.
250
5DF
2DF přířez
Obr. 50 Svislá drážka 250/175 mm z formátů 5DF a 2DF
250
250
250
250
250
4DF
240
•
250
290
Všeobecně
• Drážky a výklenky se nemají připustit, je-li hloubka drážky
větší než polovina tloušťky obvodového žebra zdicího prvku,
pokud není únosnost stěny posouzena výpočtem.
2. Využitím vápenopískových U profilů pro vytvoření větších
svislých drážek. Vytvořit drážky již při zdění (obr. 48).
1/2 4DF
8DF
Obr. 51 Svislá drážka 250/120 mm z formátů 8DF, 4DF a 2DF
4. Pro přesné a jednoduché provádění svislých, vodorovných
a šikmých instalačních drážek je nejvhodnější drážkovací fréza
(obr. 52, 53) a vrtačka s trubkovým vrtákem pro elektroinstalační krabice (obr. 54).
Obr. 48 Svislá drážka z vápenopískových U profilů
3. Vytvořením větších svislých drážek pomocí formátů 8DF, 2DF
(obr. 49).
Obr. 49
56
Obr. 52 Řezání svislé instalační drážky
Svislá drážka z formátu 8DF a 2DF
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
57
Svislé drážky a výklenky
Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1.
Redukce svislého zatížení, smykové nebo ohybové únosnosti
vyplývající z použití svislých drážek by se neměla uvažovat v případě,
kdy rozměry drážek nepřesáhnou meze uvedené v tabulce 1. Přitom
se do hloubky drážky nebo výklenku započítává tloušťka jakéhokoli
otvoru, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen. Jestliže
se uvedené meze překročí, má se únosnost stěny v tlaku, smyku
a ohybu ověřit výpočtem.
Tabulka 1 Velikost svislých drážek a výklenků ve zdivu
přípustných bez výpočtu
Obr. 53 Řezání vodorovné instalační drážky
Tloušťka
stěny
(mm)
≤ 115
116–175
176–225
226–300
>300
Dodatečně prováděné
drážky a výklenky
Maximální
hloubka
(mm)
30
30
30
30
30
Vyzdívané drážky a výklenky
Maximál- Maximální Minimální zbytkoní šířka
šířka
vá tloušťka stěny
(mm)
(mm)
(mm)
100
125
150
175
200
300
300
300
300
300
70
90
140
175
215
Poznámky:
1. Maximální hloubka drážky nebo výklenku zahrnuje hloubku jakéhokoli
otvoru, který byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen
Obr. 54 Vrtání otvoru pro elektroinstalační krabice
Pro vedení elektroinstalací je možno použít podomítkové vodiče.
2. U dodatečně prováděných svislých drážek dosahujících nad úrovní stropu
nejvýše do jedné třetiny výšky podlaží je dovolena hloubka až 80 mm
a šířka až 120 mm v případě, že tloušťka stěny je 225 mm a větší
3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo drážkou a výklenkem nebo otvorem nemá být menší než 225 mm
4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky, které jsou situovány na téže straně nebo opačných stranách stěny, nemá být menší než
dvojnásobek šířky výklenku, který je ze dvou výklenků širší
5. Celková šířka drážek a výklenků nemá přesáhnut 0,13 násobek délky
stěny
Vodorovné a šikmé drážky
Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat.
Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního
nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží a jejich celková
hloubka, do níž se započítává hloubka jakéhokoliv otvoru, který byl
při vytváření drážky zasažen, má být menší než největší přípustný
rozměr uvedený v tabulce 2.
Jestliže se uvedené meze překročí, má se únosnost stěny v tlaku,
smyku a ohybu ověřit výpočtem.
Obr. 55 Vedení instalací v odlehčovacím otvoru
5. U formátu 12DF lze také pro vedení instalací využít odlehčovacích otvorů při dodržení převazby na 1/2 cihly (obr. 55).
58
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
59
Tabulka 2 Velikost vodorovných a šikmých drážek ve zdivu
přípustných bez výpočtu
Tloušťka stěny
(mm)
Maximální hloubka (mm)
Neomezená délka
Délka ≤ 1250 mm
0
0
10
15
20
0*
15
20
25
30
≤ 115
116–175
176–225
226–300
>300
Největší přípustné vzdálenosti mezi dilatačními spárami ve vnější
vrstvě vrstvených stěn se mají určit na základě zvláštních šetření.
Pokud nejsou k dispozici, pak je lze podle ČSN EN 1996-1-1 uvažovat
ve vnější vrstvě orientované na:
• sever
12 m
• východ
10 m
• jih
9m
• západ
8m
Největší doporučená vzdálenost mezi svislými dilatačními
spárami ve vnějších nevyztužených nenosných stěnách je podle
ČSN EN 1996-2 u zdiva z vápenopískových zdicích prvků 8 m.
Poznámky:
* U příček SENDWIX 4 DF tloušťky 115 mm v obvyklých případech lze provést vodorovnou a šikmou drážku do hloubky 15 mm. Provedení drážky
lze provést pouze za použití drážkovací frézy.
1. Maximální hloubka drážky zahrnuje hloubku jakéhokoli otvoru, který byl
při vytváření drážky zasažen
2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem nemá být menší
než 500 mm.
3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky, které se
vyskytují na téže nebo opačné straně stěny, nemá být menší než dvojnásobek délky delší drážky.
4. U stěn tloušťky větší než 115 mm smí být přípustná hloubka drážky zvětšena o 10 mm, jestliže je strojem vyřezávána přesně na požadovanou
hloubku. Je-li použito strojní vyřezávání drážek, smějí být hloubeny drážky
na obou stranách stěny o hloubce 10 mm jen v případech, kdy tloušťka
stěny není menší než 225 mm.
5. Šířka drážek by neměla přesáhnut polovinu zbytkové tloušťky stěny.
h) Dilatační spáry
Ve všech místech, kde v důsledku objemových změn zdiva lze
očekávat vznik a rozevření trhlin nebo vzájemné posuny zdiva nebo
nestejnoměrné sedání základů, jako je tomu při rozdílných podmínkách zakládání mezi přístavbou a stávající budovou a při náhlé velké
změně výšky objektu, je nutné navrhnout dilatační spáry. Šířka
dilatačních spár má být taková, aby odpovídala velikosti objemových
změn zdiva.
Dilatační spáry mají probíhat celou tloušťkou stěn i povrchovými
úpravami, pokud vzhledem ke své tuhosti neumožňují objemové
změny.
Uvedené vzdálenosti lze překročit u stěn s výztuží v ložných
spárách.
i) Zahradní zídky, ploty
1. Použití cihel NF
Základová spára betonového základu pro zídky a ploty musí být
v nezámrzné hloubce. V první ložné spáře zdiva, která by měla být
přibližně 100 mm nad zeminou, se mezi vrstvy malty provede izolace
proti zemní vlhkosti.
Způsob zdění a spárování je shodný jako u venkovního lícového
zdiva.
Vápenopískové cihly jsou ideálním materiálem pro stavbu plotů.
Svým vzhledem a barvou dotvářejí celkový dojem a tvoří tak rámec
pro dřevěnou nebo kovovou výplň.
Vzdálenost mezi sloupky by měla být násobkem modulu 250 mm
(125 mm).
Běžný odstup sloupků se pohybuje v rozmezí od 1750
do 2750 mm. Pro větší stabilitu sloupků se doporučuje vložit do druhé
a do poslední ložné spáry podezdívky dva pruty betonářské výztuže
ø6 mm dlouhé cca 1 m. Při vyzdívání sloupků 365×365 mm s dutinou
uprostřed je vhodné tuto dutinu vyplnit betonem, případně beton
vyztužit zakotvením do základu.
Pro krytí zídek a hlav sloupu je možno použít betonové stříšky
a hlavice v několika barvách (obr. 56 a str. 10).
Největší přípustné vodorovné vzdálenosti mezi dilatačními
spárami v budovách s jednovrstvými zděnými stěnami jsou podle
ČSN EN 1996-1-1:
u zdiva z vápenopískových zdicích prvků
• na maltu 0,4
75 m
• na maltu 1,0 a 2,5
50 m
• na maltu 5, 10 a 15
40 m
Řez plotovým sloupkem
s betonovým jádrem
Pokud zděná konstrukce souvisí s konstrukcí z jiného materiálu,
u kterého jsou stanoveny jiné největší přípustné vzdálenosti dilatačních spár, uplatní se vždy hodnota nižší.
Obr. 56
60
Příručka pro provádění
Stavební systém SENDWIX
Stříška profilovaná
497×245 mm
Hlavice profilovaná
320×245 mm
61
2. Použití SENDWIX 12DF –LDZ, 6DF-LDZ
Základy
Hloubka založení zídky je do nezámrzné hloubky min. 800 mm
pod upravený terén. Provedení základu viz obr. 57, horní část základu
tvoří základový krček šířky stěny 175 mm a výšky 400 mm. Spodní
část základu výšky 400 mm a šířky dle tabulek. Beton základových
pasů C16/20. Do základového pasu se musí zakotvit výztuž stěn.
Jednotlivé pruty je nutno pečlivě rozmístit tak, aby byly v místech
dutin zdicích prvků stěny. Zakotvení prutů se doporučuje na výšku
základového pasu zmenšeného o tloušťku krycí vrstvy betonu
50 mm od spodní úrovně základového pasu.
Dilatační úseky
Největší doporučená vzdálenost mezi svislými dilatačními
spárami u vodorovně nevyztužených nenosných stěn pro zdivo
z vápenopískových zdicích prvků je 8 m.
Návrh plotové plné, volně stojící stěny
Stěna provedena z vápenopískových kvádrů SENDWIX 12DF-LDZ
(LD). Největší výška stěny, dimenze výztuže a šířky spodní části
základového pasu viz tabulka č. 3.
Tabulka 3
Větrová
oblast
I
II
III
IV
Největší
výška
2,00
2,00
2,00
2,00
Svislá
výztuž (mm)
Ø 8 po 250
Ø 8 po 250
Ø 8 po 250
Ø 8 po 250
Šířka základu
(m)
0,50
0,60
0,65
0,75
Stěna provedena z vápenopískových kvádrů SENDWIX 6DF-LDZ
(LD).
Největší výška stěny, dimenze výztuže a šířky spodní části
základového pasu viz tabulka č. 4.
Tabulka 4
Obr. 57
Svislá výztuž
Ve svislých otvorech zdicích prvků stěny musí procházet
výztužné pruty betonářské oceli. Ocel průměr 8 mm B 500
(10 505(R) nebo KARI drát).
Zdivo stěny
Základový pas se odizoluje hydroizolačním pásem. Zdicí prvky
se navlékají na výztužné pruty betonářské výztuže zabetonované
v základovém pasu a zdí na maltu pro tenkovrstvé zdění P15. Výztuž
v otvorech se musí pečlivě zabetonovat jemnozrnným betonem min.
C16/20 tak, aby se pruty nedotýkaly stěny zdicího prvku byly obaleny
betonem min. 20 mm.
Obr. 58
62
Stavební systém SENDWIX
Větrová
oblast
I
II
III
IV
Největší
výška
2,00
2,00
2,00
1,75
Svislá
výztuž (mm)
Ø 8 po 250
Ø 8 po 250
Ø 8 po 250
Ø 8 po 250
Šířka základu
(m)
0,50
0,60
0,65
0,65
Návrh plotu s pilíři, s výplní bez otvorů
Provedení pilířů z vápenopískových kvádrů SENDWIX 6DF-LDZH
tl. 175 mm a s osovou vzdáleností 2000 mm. Výplň mezi pilíři bude
z libovolného materiálu bez otvorů.
Největší výška, dimenze výztuže a šířky spodní části základového pasu pro krajní sloupek viz tabulka č. 5, pro vnitřní sloupek
viz tabulka č. 6.
Tabulka 5
Větrová
oblast
I
II
III
IV
Tabulka 6
Větrová
oblast
I
II
III
IV
Příručka pro provádění
Největší
výška
1,00
1,00
1,00
0,75
Svislá
výztuž (mm)
1Ø8
1Ø8
1Ø8
1Ø8
Šířka základu
(m)
0,40
0,45
0,50
0,40
Největší
výška
1,00
0,75
0,75
0,75
Svislá
výztuž (mm)
1Ø8
1Ø8
1Ø8
1Ø8
Šířka základu
(m)
0,40
0,35
0,35
0,40
63
Návrh plotu s pilíři, s výplní s otvory 20%
Provedení pilířů z vápenopískových kvádrů SENDWIX 6DF-LDZH
tl. 175 mm a s osovou vzdáleností 2000 mm. Výplň mezi pilíři bude
z libovolného materiálu a bude z 80 % plná, tj. s otvory 20 %.
Největší výška, dimenze výztuže a šířky spodní části základového
pasu jsou v tabulce č. 7. Vzhledem k tomu, že hodnoty výsledného
součinitele tlaku jsou v oblasti A i B shodné, rozhoduje únosnost
vnitřních pilířů.
Tabulka 7
Větrová
oblast
I
II
III
IV
Největší
výška
1,25
1,00
1,00
1,00
Svislá
výztuž (mm)
1Ø8
1Ø8
1Ø8
1Ø8
Šířka základu
(m)
0,35
0,35
0,35
0,40
SENDWIX 8DF-D, 8DF-LD, 8DF-LP AKU
Rozměry kvádru
(mm)
Spotřeba
Výrobní tl.
zdiva
bez omítky kvádrů
(ks/
(mm)
m2)
malty
(kg/m2)
lepidla
(kg/m2)
248×240×238 8DF-D
17,9
–
248×240×248 8DF-LD
–
240
Pracnost
(Nh/m2)
0,591
0,462
16
248×240×248 8DF-LP AKU
–
248×240×248 8DF-LP AKU
Výplň. kapes
=36,5
0,462
4
0,462 bez vyplňování kapes
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm – 48.
SENDWIX 5DF-P, 5DF-LP
Rozměry kvádru
(mm)
290×240×113 5DF-P
290×240×123 5DF-LP
Výrobní tl.
zdiva
bez omítky
(mm)
kvádrů
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
lepidla
(kg/m2)
290
33
48
12,3
0,923 (P)/0,722 (LP)
240
27
37
9,5
0,769(P)/0,602 (LP)
113
13
11
2,8
Spotřeba
Pracnost
(Nh/m2)
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm – 72.
SENDWIX 12DF-LD, LDZ, LDZH
Spotřeba
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
kvádrů (ks/m2)
lepidla (kg/m2)
498×175×248
175
8
3
SENDWIX 6DF-LD, LDZ, LDZH
Obr. 59
Spotřeba
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
kvádrů (ks/m2)
lepidla (kg/m2)
248×175×248
175
16
3
SENDWIX 4DF-D, 4DF-LD
Rozměry kvádru
(mm)
248×115×238 4DF-D
248×115×248 4DF-LD
Rozměry kvádru
(mm)
SENDWIX 16DF-LD
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
240
Spotřeba
kvádrů
(ks/m2)
lepidla
(kg/m2)
8
4
Pracnost
(Nh/m2)
0,25 s pomocí
minijeřábu MK 300
16
malty
(kg/m2)
lepidla
(kg/m2)
Pracnost
(Nh/m2)
6,9
–
0,369
–
2
0,289
240×115×113 2DF-D
240×115×123 2DF-LD
Výrobní tl.
zdiva
bez omítky
(mm)
kvádrů
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
lepidla
(kg/m2)
365
98
69
25,7
240
65
59
15,8
0,880(D)/0,696(LD)
115
33
22
4,9
0,444(D)/0,348(LD)
Spotřeba
Pracnost
(Nh/m2)
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm - 196.
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm - 24.
64
115
Spotřeba
SENDWIX 2DF-D, 2DF-LD
j) Materiálová potřeba
498×240×248 16DF-LD
kvádrů
(ks/m2)
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm - 84.
Obr. 60
Rozměry kvádru
(mm)
Výrobní tl.
zdiva
bez omítky
(mm)
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
65
Lícová cihla NF
4. PŘEKLADY
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
240×115×71
Spotřeba
Pracnost
(Nh/m2)
Překlady stavebních otvorů je možné u stěnového systému
SENDWIX řešit vzhledem k vícevrstvé konstrukci bez ohledu na tepelně izolační vlastnosti překladových materiálů.
86,7
1,039
a) Vnitřní překlady pro vnější, vnitřní nosné stěny a příčky
33,9
0,519
cihel
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
365
144
138,7
240
96
115
48
71
32
15,9
•
SENDWIX překlady
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm - 308.
Lícová cihla VF
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
290×140×65
Spotřeba
Pracnost
(Nh/m2)
cihel
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
440
133
126
290
89
78
1,079
140
44
39
0,539
65
22
11
Počet ks na EURO paletě 120×80 cm - 240.
Lícová cihla NF štípaná
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
240×58×71
58
Spotřeba
cihel
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
49
15,1
Počet na
paletě (ks)
Tabulka 8 SENDWIX překlady 2DF
600
Překlady z vápenopískových U-profilů 115/240 2DF
vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatíženÍ
Lícová cihla VF štípaná
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
290×70×65
70
Spotřeba
cihel
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
44
18,7
Počet na
paletě (ks)
400
SENDWIX 5DF-P štípaná
Rozměry cihly
(mm)
Výrobní tl. zdiva
bez omítky (mm)
240×71×113
71
Spotřeba
cihel
(ks/m2)
malty
(kg/m2)
49
14,6
Počet na
paletě (ks)
66
Spotřeba lepidla
(kg/m2)
Potřeba
(ks/m2)
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
Rovnoměrné
Uložení Posouvají- Ohybový Vyztužení překladu Hmotnost
zatížení (kN/m)
min./
cí síla
moment jednostranná výztuž
m
max.
Qu
Mu
PKS INPOS + ohyb Extrémní Provozní
(kg/ks)
u=(mm)
(kN)
(kNm) Øhor/dol/diag//ohyb
qd
qn
125/225
125/225
125/225
125/225
125/225
200/300
200/300
250/350
250/350
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
9,55
1,80
1,80
1,80
3,10
3,10
4,70
4,70
6,50
6,50
Ø 6/6/5//8
Ø 6/6/5//8
Ø 6/6/5//8
Ø 8/8/5//8
Ø 8/8/5//8
Ø 10/10/5//8
Ø 10/10/5//8
Ø 12/12/6//8
Ø 12/12/6//8
24,50
13,40
8,20
10,00
7,10
8,40
6,40
7,30
5,80
19,60
10,72
6,56
8,00
5,68
6,72
5,12
5,84
4,64
48,6
60,7
73,0
85,7
98,0
111,2
123,5
135,8
148,2
288
Obkladový pásek
Rozměry obkladu
(mm)
Délka
překladu
L (mm)
Balení
(m2/krabice)
spárováno
bez spár
spárováno
115×71×16
103
122
10
7
0,42
240×71×16
51
59
9
7
0,37
Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 (Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního
zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25.
bez spár
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
67
Tabulka 10 SENDWIX překlady 8DF
Překlady z vápenopískových U-profilů 240/240 8DF
vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení
Délka
Uložení
překladu min./max.
L (mm)
u=(mm)
Tabulka 9 SENDWIX překlady 6DF
Překlady z vápenopískových U-profilů 175×240×240 mm
vnitřní síly na mezi únosnosti Qu, Mu a spojité rovnoměrné zatížení
Světlý
Vyztužení
Rovnoměrné
Uložení Posou- Ohybový
Délka
Hmotnost
rozměr
překladu prozatížení (kN/m)
min./
vající moment
překladu otvoru
m
storová výztuž
max.
síla
Mu
Provozní
Extrémní
L (mm) max. Ls
(kg/ks)
PKS INPOS+dolní
u (mm) Qu (kN) (kNm)
qd
qn
(mm)
příložka+ohyb
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
700
950
1200
1450
1700
1850
2100
2250
2500
150/250
150/250
150/250
150/250
150/250
200/300
200/300
250/350
250/350
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
16,4
3,4
3,4
5,7
5,7
5,7
8,4
8,4
11,2
11,2
Ø 2×6/6/5//10
Ø 2×6/6/5//10
Ø 2×8/8/5//10
Ø 2×8/8/5//10
Ø 2×8/8/5//10
Ø 2×10/8/6//10
Ø 2×10/8/6//10
Ø 2×12/8/6//10
Ø 2×12/8/6//10
43,8
26,3
25,1
18,6
13,3
15,9
12,8
12,9
11,5
35,04
21,04
20,08
14,88
10,64
12,72
10,24
10,32
9,2
79,13
98,46
118,72
138,30
157,86
178,70
198,43
219,61
239,45
Výrobcem navržené ocelové jednostranné výztuže – PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 (Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního
zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25.
68
Stavební systém SENDWIX
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
125/225
125/225
125/225
125/225
125/225
125/225
200/300
200/300
250/350
Rovnoměrné
Posouvající Ohybový Vyztužení překladu
Hmotnost
zatížení (kN/m)
síla
moment – prostorová výztuž
m
Qu
Mu
PKS INPOS + ohyb Extrémní Provozní
(kg/ks)
(kN)
(kNm) Ø dol/hor/diag//ohyb
qd
qn
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
18,2
3,4
3,4
3,4
5,8
5,8
5,8
8,7
8,7
11,9
Ø 2×6/6/5//10
Ø 2×6/6/5//10
Ø 2×6/6/5//10
Ø 2×8/8/5//10
Ø 2×8/8/5//10
Ø 2×8/8/5//10
Ø 2×10/8/6//10
Ø 2×10/8/6//10
Ø 2×12/8/7//10
32,50
19,50
12,80
16,00
11,80
9,00
11,00
8,90
10,30
26,00
15,60
10,24
12,80
9,44
7,20
8,80
7,12
8,24
123,8
154,7
185,7
217,4
248,4
279,5
312,4
346,0
377,5
Výrobcem navržené ocelové prostorové výztuže - PKS INPOS Velké Meziříčí.
Tabulka platí pro ocel třídy min. 10 505 (Ø R) a beton min. B 30.
Hodnoty provozního rovnoměrného zatížení qn jsou stanoveny z hodnot extrémního
zatížení qd.
Pro stanovení hodnot qn bylo použito průměrného součinitele zatížení Ø f=1,25.
SENDWIX překlady se vyrábí v modulu 250 mm. Osazují se na
zdivo do předem připraveného maltového lože. Pro přesné výškové
usazení se doporučuje používat dřevěné klínky.
Při osazování překladů na zdivo dbejte na předepsané minimální
uložení – viz. tabulka 8, 9, 10.
Alternativy překladů pro zdicí systém SENDWIX
• Železobetonové překlady prefabrikované
•
Železobetonové překlady monolitické - součást železobetonového monolitického stropu
•
Válcované I profily – dimenze, počet a délka dle velikosti
otvoru a zatížení
•
Cihelné klenby
Příručka pro provádění
69
b) Vnější překlady
3. Použití úložného úhelníku HW uloženého na špaletách.
Nadpraží ve vnější lícové vrstvě vrstvené stěny je možné řešit
několika způsoby vnějším, pohledovým překladem.
•
Běhounový překlad
Obr. 64
•
Překlad s vertikálně uloženými cihlami
1. Použití závěsných úhelníků FSW
Obr. 61
1. Použití jednotlivých konzol HK 4 – U
Cihly se kladou v běhounové vazbě na jednotlivé konzoly zakotvené ve ztužujícím věnci nosné stěny.
Obr. 65
2. Vápenopískový U překlad
Obr. 62
2. Použití úložného úhelníku HW na konzolových kotvách.
Obr. 66
Vápenopískové U překlady pro vnější použití jsou spárované.
Obr. 63
70
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
71
3. Zavěšený překlad
Prefabrikovaný překlad za použití jednotlivých konzol HK4-S
a závěsných smyček HSL – G3.
5. STROPY
Pro stavební systém SENDWIX se používají stropní konstrukce:
a) Keramické polomontované
• stropní nosníky KMB MIAKO + stropní vložky KMB MIAKO
Obr. 67
Obr. 69 KMB keramický stropní nosník MIAKO 1750–8250 mm
•
Cihelná klenba
KMB MIAKO 15/62,5
KMB MIAKO 19/62,5
Obr. 68
KMB MIAKO 23/50
72
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
73
Použití
Keramické stropy KMB MIAKO se požívají pro rodinné a bytové domy,
hotely, penziony, školy, kanceláře a zdravotnická zařízení.
Stropy se vyznačují vysokou variabilitou dle rozpětí a únosnosti
a jednoduchou montáží.
Strop plní svoji funkci až po zmonolitnění a po době, kdy zmonolitňující beton dosáhne normou stanovené pevnosti pro třídu betonu C20/25.
Keramická stropní konstrukce KMB MIAKO je navržena podle
ČSN EN 15037-1:4/2009
Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek – Část
1: Trámy a podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1-:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní
stavby.
Obr. 70 Schéma podpor nosníků
Postup montáže
Vlastní montáž stropu, montáž a demontáž podpěr musí provádět
odborně způsobilý pracovník.
1. Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, příp. železobetonový ztužující věnec. V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce (nosníků a věnce
betonovaného zároveň se stropní konstrukcí) pruh asfaltového
pásu, aby nedocházelo k zatékání do dutin zdicích bloků. Stropní
nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu tloušťky 10
mm. To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány
na pruh asfaltového pásu.
2. Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125
mm. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové
výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 625 (500) mm. Pro zajištění
požadované rozteče se po obou stranách každého pole osadí vždy
po jedné vložce MIAKO.
3. Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít
symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby
vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí byla maximálně 1 800 mm - obr. 70. Je nutné provést vzepření nosníků, aby
měly vzepětí uvedené v tabulce! Doporučujeme vzepřít nosníky
o hodnotu 1/350-tiny světlého rozpětí nosníků i v případech, kdy
vzepětí není požadováno.
4. Podpěrné sloupky musí být řádně zavětrované a podložené dvěma
klínky z důvodu snadné demontáže. Vzdálenost podpěrných sloupků ve směru vodorovných hranolových podpor nesmí být větší než
1 500 mm - obr. 71. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích musí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpěr
/průřezy hranolů a sloupků/ musí být stanoveny statickým výpočtem.
5. Stropní vložky KMB MIAKO, u kterých je pro všechny typy stropních
konstrukcí jednotná délka 250 mm, se kladou na sucho na osazené
a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí postupně od
jednoho konce ke druhému - obr. 72. Uložení vložek KMB MIAKO na
nosném zdivu se doporučuje minimálně 25 mm, aby nedocházelo
při betonáži k podtékání betonovou směsí.
74
Stavební systém SENDWIX
Obr. 71 Schéma podpor nosníků
Obr. 72 Postup kladení stropních vložek Miako - 250
Příručka pro provádění
75
6. Monolitická deska nad cihelnými tvarovkami tloušťky 40, 60
a 80 mm musí být celoplošně vyztužena svařovanou sítí KARI
ø 4 150/150 mm a musí být zakotvena za líc zdiva minimálně 150
mm v obou směrech - obr. 73. Délka přesahu jednotlivých sítí musí
být minimálně 300 mm, tj. přes dvě oka.
Obr. 74
Obr. 73
U stropů výšky:
• 210 mm (MIAKO 15/62,5), 230 mm (MIAKO 19/62,5) a délek
nosníků ≥ 6000 mm
• 250, 270 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 5750 mm
• 270, 290 mm (MIAKO 23/50) a délky nosníků ≥ 5250 mm
musí být nadpodporové pruhy dovyztuženy přídatnou základní
sítí KARI ø 4 150/150 mm, která musí být min. 150 mm za lícem
podpory a min. 350 mm před jejím lícem - obr. 74.
Nad středními podporami je nutná šířka pruhu rovna šířce podpory
a dvojnásobku 350 mm - obr. 76.
7. S betonáží lze začít, až když jsou vložky KMB MIAKO uložené po
celé délce nosníků. Dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat
proti zatékání betonu, délka zatékání je minimální. Při ukládání
vložek, tak i při betonáži se musí používat manipulační pojezdová
prkna, uložená na příhradové výztuži nosníků. Vstupovat přímo na
vložky KMB MIAKO je zakázáno.
Obr. 75
76
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
77
Tabulky únosností stropních konstrukcí
Minimální uložení nosníků (koordinační rozměr): 125 mm
Beton monolitu: C 20/25
KMB MIAKO 15/62,5 - tloušťka stropu 210 mm
KMB MIAKO 15/62,5
Obr. 76
Postup betonáže
1. Před betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonu a byla zaručena
dobrá přilnavost. Pro zmonolitnění stropu se musí použít beton
třídy C 20/25 dostatečně měkké konzistence S3 podle ČSN EN
206-1. Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra,
tak i ztužující věnec s betonovou vrstvou 40 – 80 mm nad vložkami
KMB MIAKO dle statického výpočtu.
2. Postup betonáže je v pruzích, ve směru nosníků. Pracovní spáru je
možné provádět pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek.
Pracovní spára nesmí procházet betonovým žebrem nad nosníky.
Montážní přitížení k vlastní tíze stropu je omezené do 1,0 kN/m2.
3. Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu. Stropní
vložky KMB MIAKO se nesmí během montážního stavu jinak zatěžovat než betonovou zálivkou.
4. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém
stavu až do jeho řádného zatvrdnutí. Podpěry nosníků je možné
odstranit, až když beton dosáhne normou stanovené pevnosti
dané třídy betonu C20/25. Při odstraňování podpěr se postupuje
vždy od horního podlaží ke spodnímu.
78
Stavební systém SENDWIX
délka
nosníku
světlé
rozpětí
dl
[m]
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
L
[m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
Výška stropní konstrukce
210 mm
Výška nadbetonávky
60 mm
osová vzdálenost nosníků
625 mm
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
[mm]
10,00
13,95
4
150
9,20
12,87
4
150
6,90
9,77
4
150
5,20
7,47
4
150
3,90
5,72
4
150
6,20
8,82
4
150
4,90
7,07
4
150
3,90
5,72
4
150
5,70
8,15
4
150
4,70
6,80
4
150
3,50
5,18
4
150
5,10
7,34
4
150
4,10
5,99
4
150
3,30
4,91
4
150
3,30
4,91
4
150
3,50
5,18
4
125
3,60
5,31
4
125
nutné
vzepětí
[mm]
12,2
12,9
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
LEGENDA:
qk - charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající
ze stálého zatížení a užitného. Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (γF=1,3)
a užitného (γF=1,5)
dst - průměr výztuže KARI sítě
a - vzdálenost příčné výztuže (rozměry oka KARI sítě)
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech. V tabulce je
uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro
základní rozměr světlého rozpětí nosníků. Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno
v koordinačním rozměru.
Příručka pro provádění
79
KMB MIAKO 19/62,5 - tloušťka stropu 230 mm
KMB MIAKO 19/62,5 - tloušťka stropu 250 mm
KMB MIAKO 19/62,5
délka
nosníku
světlé
rozpětí
dl
[m]
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
L
[m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
Výška stropní konstrukce
KMB MIAKO 19/62,5
230 mm
Výška nadbetonávky
40 mm
osová vzdálenost nosníků
625 mm
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
[mm]
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
8,30
11,66
4
150
6,40
9,09
4
150
4,90
7,07
4
150
7,50
10,58
4
150
6,10
8,69
4
150
4,90
7,07
4
150
7,00
9,90
4
150
5,90
8,42
4
150
4,90
7,07
4
150
6,60
9,36
4
150
5,60
8,01
4
150
4,10
5,99
4
150
4,60
6,66
4
150
4,70
6,80
4
125
4,80
6,93
4
125
4,10
5,99
4
125
3,50
5,18
4
125
nutné
vzepětí
[mm]
12,2
12,9
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
délka
nosníku
světlé
rozpětí
dl
[m]
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
L
[m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
Výška stropní konstrukce
250 mm
Výška nadbetonávky
60 mm
osová vzdálenost nosníků
625 mm
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
[mm]
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
9,00
12,60
4
150
6,90
9,77
4
150
5,20
7,47
4
150
8,20
11,52
4
150
6,60
9,36
4
150
5,30
7,61
4
150
7,60
10,71
4
150
6,30
8,96
4
150
5,20
7,47
4
150
7,10
10,04
4
150
6,10
8,69
4
150
5,20
7,47
4
150
5,70
8,15
4
125
6,30
8,96
4
100
6,00
8,55
4
100
5,40
7,74
4
100
4,90
7,07
4
100
4,30
6,26
4
100
3,80
5,58
4
100
nutné
vzepětí
[mm]
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,6
20,1
LEGENDA:
qk - charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající
ze stálého zatížení a užitného. Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (γF=1,3)
a užitného (γF=1,5)
dst - průměr výztuže KARI sítě
a - vzdálenost příčné výztuže (rozměry oka KARI sítě)
LEGENDA:
qk - charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající
ze stálého zatížení a užitného. Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (γF=1,3)
a užitného (γF=1,5)
dst - průměr výztuže KARI sítě
a - vzdálenost příčné výztuže (rozměry oka KARI sítě)
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech. V tabulce je
uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro
základní rozměr světlého rozpětí nosníků. Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno
v koordinačním rozměru.
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech. V tabulce je
uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro
základní rozměr světlého rozpětí nosníků. Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno
v koordinačním rozměru.
80
Příručka pro provádění
Stavební systém SENDWIX
81
KMB MIAKO 19/62,5 - tloušťka stropu 270 mm
KMB MIAKO 23/50 - tloušťka stropu 270 mm
KMB MIAKO 19/62,5
délka
nosníku
světlé
rozpětí
dl
[m]
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
L
[m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
Výška stropní konstrukce
KMB MIAKO 23/50,0
230 mm
Výška nadbetonávky
40 mm
osová vzdálenost nosníků
625 mm
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
[mm]
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
9,70
13,55
4
150
7,40
10,44
4
150
5,60
8,01
4
150
8,80
10,99
4
150
7,10
10,04
4
150
5,60
8,01
4
150
8,20
11,52
4
150
6,80
9,63
4
150
5,60
8,01
4
150
7,70
10,85
4
150
6,60
9,36
4
150
5,60
8,01
4
150
6,20
8,82
4
125
6,80
9,63
4
100
6,30
8,96
4
100
5,90
8,42
4
100
5,40
7,74
4
100
5,00
7,20
4
100
4,70
6,80
5
150
4,30
6,26
5
125
3,80
5,58
5
125
nutné
vzepětí
[mm]
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,6
20,1
20,8
21,5
délka
nosníku
světlé
rozpětí
dl
[m]
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
L
[m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
Výška stropní konstrukce
270 mm
Výška nadbetonávky
40 mm
osová vzdálenost nosníků
500 mm
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
[mm]
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
8,50
11,93
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
8,50
11,93
4
150
10,00
13,95
4
150
9,90
13,82
4
150
8,50
11,93
4
150
10,00
13,95
4
150
9,60
13,41
4
125
8,40
11,79
4
125
9,10
12,74
4
100
8,60
12,06
4
100
8,00
11,25
4
100
7,50
10,58
4
100
6,90
9,77
4
100
6,00
8,55
4
100
5,30
7,61
4
100
5,00
7,20
4
100
4,40
6,39
4
100
3,90
5,72
4
100
nutné
vzepětí
[mm]
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,6
20,1
20,8
21,5
22,2
LEGENDA:
qk - charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající
ze stálého zatížení a užitného. Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (γF=1,3)
a užitného (γF=1,5)
dst - průměr výztuže KARI sítě
a - vzdálenost příčné výztuže (rozměry oka KARI sítě)
LEGENDA:
qk - charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající
ze stálého zatížení a užitného. Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (γF=1,3)
a užitného (γF=1,5)
dst - průměr výztuže KARI sítě
a - vzdálenost příčné výztuže (rozměry oka KARI sítě)
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech. V tabulce je
uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro
základní rozměr světlého rozpětí nosníků. Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno
v koordinačním rozměru.
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech. V tabulce je
uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro
základní rozměr světlého rozpětí nosníků. Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno
v koordinačním rozměru.
82
Příručka pro provádění
Stavební systém SENDWIX
83
KMB MIAKO 23/50 - tloušťka stropu 290 mm
•
hurdový strop
KMB MIAKO 23/50,0
délka
nosníku
dl
[m]
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
světlé
rozpětí
L
[m]
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
Výška stropní konstrukce
290 mm
Výška nadbetonávky
60 mm
osová vzdálenost nosníků
500 mm
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
[mm]
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
9,00
12,60
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
9,10
12,74
4
150
10,00
13,95
4
150
10,00
13,95
4
150
9,10
12,74
4
150
10,00
13,95
4
150
9,70
13,55
4
125
9,00
12,60
4
125
9,70
13,55
4
100
9,20
12,87
4
100
8,60
12,06
4
100
8,00
11,25
4
100
7,50
10,58
5
150
7,00
9,90
5
125
6,60
9,36
5
125
6,20
8,82
5
125
5,80
8,28
5
125
5,30
7,61
5
125
4,70
6,80
5
125
nutné
vzepětí
[mm]
Obr. 77 Stropní vložka HURDIS 1
SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE SE STROPNÍ VLOŽKOU HURDIS 1
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,6
20,1
20,8
21,5
22,2
22,9
LEGENDA:
qk - charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající
ze stálého zatížení a užitného. Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (γF=1,3)
a užitného (γF=1,5)
dst - průměr výztuže KARI sítě
a - vzdálenost příčné výztuže (rozměry oka KARI sítě)
Obr. 78 Skladba stropu HURDIS
bližší informace – www.profiblok.cz
b) Železobetonové stropní panely
c)
Monolitická železobetonová konstrukce
d) Filigránové stropy
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech. V tabulce je
uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro
základní rozměr světlého rozpětí nosníků. Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno
v koordinačním rozměru.
84
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
85
Zdicí systém SENDWIX
DPS Pelhřimov
Zdicí systém SENDWIX
DPS Pelhřimov
86
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
87
6.8
5.4
88
Stavební systém SENDWIX
6.7
9.3
12.3
5.5
9.4
11.6 11.7
11.5
6.3
6.4
6.5
11.9
6.6
5.2
5.1
2.2
Příručka pro provádění
11.3
7.1
8.1
6.2
6.8
12.3
12.4.
6.1
6.5
6.6
6.7
11.4
11.5
11.6
11.7
11.9
11.10
11.11
12.2
2.1
6.4
11.1
11.3
Taška protisněhová
Taška sněholamu kovová
Mříž sněholamu 1,8 m
Taška plastová
prosvětlovací
Taška prostupová
Taška plastová
odvětrávací - komplet
Taška plastová anténní
Taška odkouření turbokotle
Taška betonová odvětrací
Taška betonová antenní
Taška odvodňovací
Taška kabelových prostupů
Taška hadicových prostupů
Taška hromosvodová svislé vedení
Taška kolektorová
Taška hromosvodová vodorovné vedení
1.2
5.5
6.1
6.2
6.3
9.1
9.3
9.4
10.1
1.1
5.4
Taška základní
Taška půlená
Taška okrajová levá
Taška okrajová pravá
Taška pultová základní
Taška pultová půlená
Taška pultová okrajová
levá
Taška pultová okrajová
pravá
Hřebenový těsnící prvek
Taška lomená základní
Taška lomená půlená
Taška lomená okrajová
levá
Taška lomená okrajová
pravá
Taška úžlabní základní
Taška úžlabní půlená
Taška úžlabní okrajová
levá
Taška úžlabní okrajová
pravá
Taška větrací
Taška nášlapná
KMB BETA
1.1
1.2
2.1
2.2
5.1
5.2
5.3
5.3
Krytina je k dispozici v barvách: cihlová, višňová, tmavě hnědá, černá
a šedá v povrchové úpravě:
ELEGANT - dvojitý akrylátový nástřik
BRILIANT - speciální dvojitý akrylátový nástřik s leskem
STANDARD - probarvený beton bez povrchové úpravy
EFEKT – trojitý akrylátový nástřik vytvářející barevný efekt.
Kombinace barev: černá, višňová.
11.4
Profilovaná drážková taška, vyrobená z jemnozrnného probarveného
betonu.
rozměry
420×331 mm
pro střešní sklon
12–90°
potřeba
10 ks/m2
hmotnost
4,25 kg/ks
12.2, 12.4
9.1
a) Střešní systém KMB Beta
11.10 11.11
7.1
10.1
8.1
Nedílnou součástí systému hrubé stavby je krytina, která chrání
stavbu proti povětrnostním vlivům.
Firma KM Beta vyrábí betonovou střešní krytinu ve třech tvarech, dvou povrchových úpravách a v několika barevných odstínech.
Základem je křemičitý písek, portlandský cement, barevné pigmenty
a dvojitý akrylátový nástřik.
Použití střešní krytiny není omezeno nadmořskou výškou.
11.1
5. KRYTINA
89
6.8
90
Stavební systém SENDWIX
9.3
5.5
12.3
12.2
9.4
9.1
6.8
11.5
11.6
11.7
6.7
6.6
5.3
5.2
Příručka pro provádění
6.2
6.1
11.3
1.2
1.1
KMB HODONKA
2.1
7.1
8.1
11.4
6.5
6.6
6.7
11.4
11.5
11.6
11.7
12.2
12.3
11.1
6.4
11.1
11.3
Taška protisněhová
Taška sněholamu kovová
Mříž sněholamu 1,8 m
Taška plastová
prosvětlovací
Taška prostupová
Taška plastová odvětrávací
- komplet
Taška plastová anténní
Taška odkouření turbokotle
Taška betonová odvětrací
Taška betonová antenní
Taška hromosvodová
Taška kolektorová
6.5
5.5
6.1
6.2
6.3
9.1
9.3
9.4
10.1
5.1
5.4
Taška základní
Taška půlená
Taška okrajová levá
Taška okrajová pravá
Taška pultová základní
Taška pultová půlená
Taška pultová okrajová
levá
Taška pultová okrajová
pravá
Hřebenový těsnící prvek
Taška lomená základní
Taška lomená půlená
Taška lomená okrajová
levá
Taška lomená okrajová
pravá
Taška úžlabní základní
Taška úžlabní půlená
Taška úžlabní okrajová
levá
Taška úžlabní okrajová
pravá
Taška větrací
Taška nášlapná
2.2
1.1
1.2
2.1
2.2
5.1
5.2
5.3
6.4
5.4
Krytina je k dispozici v barvách: cihlová, višňová, tmavě hnědá,
a černá v povrchové úpravě:
BRILIANT - speciální dvojitý akrylátový nástřik s leskem.
ELEGANT - dvojitý akrylátový nástřik matný.
6.3
7.1
8.1
Profilovaná drážková taška, vyrobená z jemnozrnného probarveného
betonu.
rozměry
420×332 mm
pro střešní sklon
12–90°
potřeba
10 ks/m2
hmotnost
4,25 kg/ks
10.1
b) Střešní systém KMB Hodonka
91
c) Střešní systém KMB Bobrovka
11.4
10.1
Taška základní
Taška základní zdvojená
Taška hřebenová
Taška hřebenová zdvojená
Taška okapní
Taška okapní zdvojená
Ochranná větrací mřížka bobrovka
Taška plastová prosvětlovací
Taška plastová odvětrávací – komplet
Taška plastová anténní
92
Stavební systém SENDWIX
Příručka pro provádění
1.7
1.6
1.1
KMB BOBROVKA
1.3
1.4
7.1
1.5
2.3
11.3
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
7.4
10.1
11.3
11.4
7.4
Krytina je vyrobená z jemnozrnného probarveného betonu.
Povrch je opatřen dvojitým akrylátovým nástřikem. K dispozici
v barvách: cihlová, višňová, tmavě hnědá a černá.
rozměry
420×168 mm
pro střešní sklon
25–90°
potřeba
36–38 ks/m2
hmotnost
2,2 kg/ks
93
d) Společné prvky
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
4.1
4.2
4.3
4.4
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
Hřebenáč
Hřebenáč koncový
Hřebenáč koncový – Lev
Hřebenáč koncový – Vítr
Hřebenáč křížový – X
Hřebenáč křížový – Y
Hřebenáč křížový – T
Držák hřebenové latě
Příchytka hřebenáče
Držák hřebenové latě
s vrutem
Univerzální držák hřeben. a
nárožní latě
Univerzální pás TOP–Roll
hliníkový
Kartáčová lišta univerzální
Univerzální pás VentOtec
hliníkový
Hřebenová ucpávka
Hřebenová ucpávka
– Slunečnice
Hřebenová ucpávka
– Holubice
Univerzální pás Al Rol celohliníkový
Univerzální pás Beta Rol
celoměděný
Hřebenový okrasný prvek –
Věžička
Hřebenový okrasný prvek –
Hrdličky
Hřebenová ucpávka – Slunce
Hřebenová ucpávka – Hrozen
Přítlačný váleček
Hřebenový okrasný prvek Kohout
Měděný pás úžlabí se středovou drážkou
Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou
Těsnicí lišta úžlabí
Těsnicí pás úžlabí
Ochranná větrací mřížka
jednoduchá
Ochranná větrací mřížka
univerzální
Ochranný pás
proti ptákům š. 100 mm
Ochranný pás
proti ptákům š. 50 mm
Ochranný pás
proti ptákům š. 80 m
SPOLEČNÉ
É PRVKY
8.2
8.3
8.4
9.2
9.4
10.2
10.3
10.4
10.5
11.2
11.8
12.1
13.1
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3
15.6
16.1
Nášlapný rošt malý
– komplet (600×250 mm)
Nášlapný rošt velký
– komplet (800×250 mm)
Nášlap tašky
Protisněhová zábrana
Mříž sněholamu zesílená
s nýtováním 1,8 m
Střešní okno výstupní
KM Beta 450x730 mm
Střešní okno výstupní
KM Beta 460x510 mm
Střešní okno KMB BETA
kovové
Střešní okno KMB HODONKA
kovové
Plastové víčko
Hydroizolační prostupový
kroužek
Hřebenáč hromosvodový
Hydroizolační foie Betafol
Hydroizolační folie
BETADACH – 115
Hydroizolační folie
BETADACH – 135
Hydroizolační folie
DELTA FOXX
Lepidlo
DELTA FOXX – PREN
Těsnicí páska
DELTA FLEXX – BAND
Těsnicí páska
DELTA SB 60
Samolepicí pás na folie
Butylkaučuková lepicí páska
Hliníkový okapní plech
Měděný okapní plech
Hydroizolační folie
JUTADACH – 115 s aplikační
páskou
Hydroizolační folie
JUTADACH – 135 s aplikační
páskou
TOP FLEX
Krycí lišta TOP FLEXU
Hřebík FeZn Ø 2,5×32 mm
Hřebík FeZn Ø 2,5×40 mm
Hřebík FeZn Ø 2,8×70 mm
Příchytka tašky
Paleta 120×80 cm,
102×120 cm
3.24
3.22
12.1
3.23
3.1
3.3
3.2
3.4
8.4
Stavební systém SENDWIX
3.21
3
3.25
25
2
5
3.5
3.6
3.7
3.15
3.16
3.17
11.2
15.1–15.3
3.11
13.3
13.4,
13.1
15.6
3.8
3.9
3.13
3.10
14.2
13.12
4.3
4.1, 4.2
4.4
10.2–10.5
9.2
7.5, 7.6
7.7
7.2, 7.3
13.11
3.12
3.18, 3.19
94
3.20
Příručka pro provádění
11.8
3.14
8.2, 8.3
14.1
13.10
95
POZNÁMKY
Obchodní síť
Oblastní ředitel Aleš Dostál
tel.: 774 752 836
[email protected]
11.
Praha
tel.: 777 327 827
[email protected]
12.
Západní Čechy
tel.: 777 327 816
[email protected]
13.
Jihozápadní Čechy
tel.: 777 327 826
[email protected]
14.
Severozápadní Čechy
tel.: 777 327 815
[email protected]
15.
Severní Čechy
tel.: 777 327 813
[email protected]
16.
Severovýchodní Čechy
tel.: 777 127 942
21.
Střední Čechy
tel.: 777 327 825
[email protected]
Jižní Čechy (PI, ST, PT, CB, CK)
tel.: 774 952 798
[email protected]
Jižní Čechy (BN, TA, PE, JH)
tel.: 778 425 198
[email protected]
Vlastimil Sova
tel.: 777 327 824
50.
[email protected]
Technické poradenství
Oblastní ředitel Karel Stříbrný
[email protected]
tel.: 777 327 823
[email protected]
22.
Vysočina
tel.: 777 327 809
[email protected]
23.
Východní Čechy
tel.: 777 327 812
[email protected]
24.
Střední Morava
25.
Severovýchodní Morava
tel.: 777 327 811
[email protected]
26.
Brno, Blansko
tel.: 777 327 810
[email protected]
27.
Jihovýchodní Morava
tel.: 777 327 806
[email protected]
28.
Jihozápadní Morava
tel.: 774 752 834
[email protected]
tel.: 777 127 943
[email protected]
Technické poradenství
Ing. Martin Urbanec
tel.: 777 327 814
[email protected]
Jan Klepáč
tel.: 774 752 812, 518 307 137
[email protected]
BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM
Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX
tel.: 518 340 938
[email protected]
Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků
tel.: 518 307 163
Centrální příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
fax: 518 307 152, e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
96
Stavební systém SENDWIX
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119, fax: 518 307 156
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Dispečer dopravy
pro regiony 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
tel.: 777 327 805
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Dispečer dopravy
pro regiony 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 50
tel.: 778 424 662
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
[email protected]
Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.30–15.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Změny technických údajů vyhrazeny.
Diagnostický ústav Dobřichovice
Odkaz na způsob montáže se rozumí jako nezávazné doporučení,
toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi
a na základě současně platných norem.
Vydáním tohoto informačního materiálu ztrácí všechny předchozí
svou platnost.
BD Lhenice
RD Kostelec
Vydáno v červenci 2014
RD Milevsko
© KM Beta a.s.
Centrální příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
fax: 518 307 152
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.30–15.00 hod
Vydáno 07/2014
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
Download

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX