2011
zákaznická linka: 844 111 123
Podklad pro provádění systému POROTHERM
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28
370 46 České Budějovice
Tel.: +420 383 826 111, 727 326 111
Fax: +420 383 826 115
www.wienerberger.cz, www.porotherm.cz
[email protected]
© Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., 09/2011
Podklad pro
provádění systému
POROTHERM
3. vydání
OBSAH
A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě . . . 2
1. Ekologie a hospodárnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností . . . . . . . . . 3
B. Zdivo
...........................................5
1. Základní stavebně fyzikální vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Kompletní stavební systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Provádění zdiva z cihel POROTHERM . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Přehled zdicích prvků POROTHERM . . . . . . . . . . . . . . 9
Ložná spára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Svislá spára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vazba zdiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Malty pro zdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Technologie zdění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Drážky a výklenky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Povětrnostní vlivy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Malty pro omítání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Omítkový systém POROTHERM . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zrání omítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Poruchy omítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Akustické cihly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Koncové cihly v ostění a parapetu . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Broušené cihly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
D. Pomůcky pro zdění
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
E. Projektové a prováděcí detaily z cihel POROTHERM . . 59
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nízké cihly - možnosti použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Správné navrhování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnější stěna tl. 440 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnější stěna tl. 400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnější stěna tl. 365 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnitřní stěna tl. 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnitřní stěna tl. 240 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vnitřní stěna tl. 175 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
61
64
68
72
76
77
78
F. POROTHERM překlady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.
2.
3.
4.
Skladování a doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POROTHERM překlad 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POROTHERM překlad VARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 . . . . . . . . . . . . .
79
79
82
86
G.POROTHERM strop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
1. Skladování a doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2. Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3. Použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1
Cihla
A. CIHLA - klasický stavební materiál
v bytové výstavbě
1. Ekologie a hospodárnost
Ještě nikdy se člověk tak nezajímal o přírodu, životní prostředí
a úroveň bydlení jako dnes. Zdravé životní prostředí a stavby
odpovídající potřebám člověka stojí v popředí tohoto zájmu. Vztah
mezi úrovní bydlení a stavební hmotou je těžištěm práce všech
těch, kteří se tématem
bydlení zabývají.
Člověk již velice záhy
- po dřevu a kamení používal hlínu ke stavbě
svých obydlí. Hlína byla
jedním z prvních stavebních materiálů. Tento
přírodní materiál - zušlechtěný vypálením na
cihly - je velice ekologickým stavebním materiálem trvalé hodnoty
s vyváženými stavebně
fyzikálními vlastnostmi.
Díky těmto vlastnostem
jsou pálené cihly jak na stavbu rodinných domků, tak na vícepodlažní stavby, tím pravým stavebním materiálem - materiálem
z přírodních surovin (hlíny, vody a dřevěných pilin jako porozitující
příměsi), které neobsahují žádné škodlivé látky. Dobývání suroviny
i výroba cihel probíhají s minimalizovanou potřebou energií a prakticky nedochází k narušování životního prostředí (žádný odstřel
nebo lámání, plochy jsou rekultivovány). Moderní koncepce závodů zajišují výrobu cihel s využitím ekologicky nezávadných
primárních energií téměř bez emisí. Tento anorganický, tvarově
stálý zdicí materiál zaručuje stabilně dobré stavebně-fyzikální vlastnosti a trvalou hodnotu cihlových staveb. Především cihelné zdivo
umožňuje snadné demolice bez větší potřeby energií, jednoduchou likvidaci příp. opětovné použití suti pro různé účely.
Firma Wienerberger, největší výrobce pálených cihel v Evropě,
se po 190 let věnuje nejenom výrobě keramických stavebních
hmot, nýbrž i výzkumu a vývoji těchto výrobků. Vývoj sahá od tradičních zdicích cihel přes děrované cihly POROTHERM velkých
formátů, porozitované dřevěnými pilinami s optimalizovaným
příčným děrováním, či cihly v provedení pero + drážka, u kterých
není ve svislých spárách potřeba malty, cihly s vysokým tepelným
odporem nebo útlumem zvuku, až po broušené cihly POROTHERM. Dnešní cihla je inteligentním výrobkem, který byl vyvinut v
mnoha variantách pro různá použití.
2
Cihla
Díky výrobnímu programu a marketingu, který se řídí potřebami
zákazníků, se v České republice podařilo zvýšit podíl cihel ve
výstavbě rodinných domků i u vícepodlažních staveb a řadových
domků. V popředí stojí otázky ekonomie, stavební technologie
a dopravy materiálu. Při volbě stavebního materiálu však také
musíme dbát na jeho kvalitu, která je jeho neoddělitelnou součástí.
V době, kdy hlavním požadavkem ve stavebnictví je pokud možno
rychlé pořízení bytových prostor, hrozí nebezpečí, že bude dána
přednost kvantitě na úkor kvality. Obytné budovy postavené dle
tohoto aspektu v poválečné době si vyžádaly již po dvaceti letech
rozsáhlá sanační opatření, což jen dokazuje nehospodárnost tohoto
postupu.
Firma Wienerberger chce svými pracovními podklady přispět
ke kvalitní a ekonomické výstavbě a podpořit používání cihel
u běžných tlouštěk stěn u nejrůznějších stavebních záměrů.
Pozornost přitom není zaměřena na jednotlivé výrobky, nýbrž na
kompletní konstrukční řešení, která znázorňují jak stěnové konstrukce samotné, tak i řešení stropních konstrukcí nebo okenních
a dveř-ních otvorů ze stavebních prvků výrobního programu, jako
např. překlady POROTHERM.
Stěnové konstrukce z cihel zajišují především v bytové výstavbě
vysokou kvalitu, která se odráží
v úrovni bydlení. Souhrn stavebně
fyzikálních vlastností a jejich vyváženost zaručují uživatelům cihlových
staveb maximálně zdravé a příjemné vnitřní klima, což vysvětluje současný zájem o cihlové stavby.
Díky tomu, že cihla je ve všech
směrech ekologickým výrobkem po
celou užitnou dobu, jakož i díky inovacím v technologii a zpracovatelnosti, dostala se do popředí zájmu
všech, kteří se zodpovědně zabývají projektováním a výstavbou vícepodlažních staveb.
2. Optimalizace stavebně fyzikálních vlastností
Od doby energetických krizí, se kterými souvisí i opatrnější
zacházení s přírodními zdroji, stojí při posuzování kvality tepelný
odpor, resp. součinitel prostupu tepla, na prvním místě. Cíleně prováděné porozitování umožňuje – pomocí odlišného dávkování pilin
do plastické hlíny – specificky regulovat tepelný odpor a schopnost akumulace tepla u různých typů cihel. Dalším kritériem jednoduché výstavby je použití jednoho druhu stavebního materiálu
(homogenita stěnových a stropních konstrukcí), což v případě
potřeby umožní i snadnou likvidaci stavební suti.
3
Cihla
Koncepce firmy Wienerberger - obzvláště program výrobků
POROTHERM s provedením pero + drážka (pro stěny o tloušce
500, 440, 400, 365, 300, 250, 240, 190, 175, 140, 115 a 80 mm) ve
stavební konstrukci těmto požadavkům ve vysoké míře vyhovují.
Špičkovými výrobky jsou cihly POROTHERM 44 EKO+,
40 EKO+, dále cihly POROTHERM 44 P+D, 40 P+D, 36,5 P+D,
30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D a řada výrobků cihel broušených
POROTHERM 44 Profi 40 Profi, 30 Profi, 24 Profi, 11,5 Profi
a 8 Profi. Výborné zvukověizolační vlastnosti mají akustické cihly
POROTHERM 36,5 AKU, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D, 25 AKU MK,
19 AKU a 11,5 AKU. Výrobky POROTHERM umožňují výstavbu
objektů až o pěti podlažích. Schopnost difuze páry, zvuková
neprůzvučnost, vysoký tepelný odpor (resp. nízký součinitel prostupu tepla), akumulační schopnost - je možno jmenovat i další jsou pro kvalitu bydlení velice důležité vlastnosti těchto výrobků.
Ne nadarmo odborníci doporučují ze všech stavebních hmot právě
cihly.
POROTHERM EKO+ Profi
Inovacemi v oblasti technologie jsou dnes cihly zdicími prvky
velkých formátů s ekonomicky vyhovujícími vlastnostmi. V případě
potřeby usnadňují práci s cihlami úchytné otvory. Jak při transportu, tak při zpracování není zapotřebí žádného speciálního nářadí.
Díky tomu, že ve svislých spárách není potřeba malty - spojení je
zajištěno perem a drážkou - snižuje se časová náročnost zdění.
U broušených cihel je tato výhoda ještě markantnější. Z toho také
vyplývá značné snížení stavební vlhkosti, rychlejší vysýchání stavby a rychlejší dosažení deklarovaného tepelného odporu. Stavební
a provozní náklady se takto snadno a účinně sníží. Pozdější přestavby nebo přístavby cihelných staveb si nevyžádají vysoké
náklady a jsou kdykoliv proveditelné.
4
Zdivo
B. ZDIVO
1. Základní stavebně fyzikální vlastnosti
Vnější stěna
Vnější stěny musí splňovat požadavky na pevnost, tepelnou
izolaci a životnost, chránit před vlhkostí a hlukem a také před
požárem. Hospodárným řešením, které je vyjádřením souhrnu
vynaložené práce, materiálu a taktéž funkčnosti, je vnější stěna
o tlouškách od 365 do 440 mm z materiálu POROTHERM 36,5
P+D, POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 44 P+D, z novějších výrobků POROTHERM 44 EKO+ a 40 EKO+. Poslední
novinkou jsou cihly broušené POROTHERM 44 Profi a 40 Profi.
Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky
bezchybné řešení detailů – a to v oblasti stropních konstrukcí,
překladů dveří a oken i ve vedení různých instalací.
Tepelná izolace
Kdo chce obezřetně a přitom účelně využívat suroviny naší
planety, musí se dívat na úsporu energie jako na celkový komplex.
Nerozhoduje samostatné posuzování jednotlivých částí z hlediska
tepelné izolace, ale celkové posouzení budovy z hlediska konečné spotřeby energie. Proto na dosažení nejmenších nákladů na
energii není rozhodující co možná nejvyšší hodnota tepelného
odporu R, resp. nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních částí, ale „potřeba energie na vytápění“ ve vztahu
k celé budově.
Tepelná izolace ve stavebnictví odpovídá jednoduché fyzikální
zákonitosti: s dalším zvyšováním tloušky stěny již nedochází
k efektivní úspoře energie. V důsledku této zákonitosti existuje
ekologicko-ekonomicky účelná relace mezi náklady a užitkem.
U vnějších stěn je optimální vztah mezi současnými náklady
a užitkem realizován při použití jednovrstvého zdiva z cihel POROTHERM s tlouškou 400 mm, které je vyzděné na tepelněizolační
maltu. Spolu se správnou volbou stavebního systému hraje rozhodující úlohu též geografická poloha stavby, plocha okenních
a dveřních výplní a jejich kvalita, způsob větrání uživatele apod.
Akumulační schopnost
Vlastnost zdiva akumulovat teplo zajišuje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru jak v teplém, tak v chladném
ročním období. V létě zabraňuje silnému přehřátí, v zimě rychlému
vychladnutí. Obdobným způsobem cihelné zdivo funguje i při
nepřetržitém střídání dne a noci. Tato vlastnost zdiva je v našich
klimatických podmínkách velice důležitá.
5
Zdivo
1. Vnější stěny:
POROTHERM 44 Profi a 40 Profi, POROTHERM 44 EKO+
a 40 EKO+, POROTHERM 36,5 Ti, POROTHERM 44 P+D,
40 P+D a POROTHERM 36,5 P+D.
Ideální, trvanlivé cihelné bloky pro optimální tepelnou
ochranu i akumulaci na zdicí pěnu nebo tenkovrstvou maltu
PTH 44 Profi
40 EKO+ Profi DRYFIX
3
PTH 36,5 P+D
1
7. Malty a omítky:
POROTHERM TM
(tepelně izolační malta)
POROTHERM Profi
(malta pro tenké spáry)
POROTHERM Profi AM
(malta zakládací)
POROTHERM TO
(tepelněizolační omítka)
POROTHERM UNIVERSAL
(universální omítka)
5
7
2
6
1
7
Překlad 7
6. Překlady:
POROTHERM překlad 11,5 a 7
(překlady pro snadnou manipulaci)
POROTHERM překlad 7 (ideální překlad
pro svou únosnost a skladebnost)
POROTHERM překlad VARIO (překlad pro rolety a žaluzie)
6
Překlad 11,5 (14,5)
Zdivo
2. Vnitřní stěny: POROTHERM 30 P+D a 30 Profi
POROTHERM 24 P+D a 24 Profi
POROTHERM 17,5 P+D
Správná volba pro nosné vnitřní zdivo
PTH 30 Profi
PTH 24 Profi
PTH 17,5 P+D
3. Příčky:
POROTHERM
11,5 P+D a 11,5 Profi
POROTHERM
14 a 8 P+D
Ideální cihly
pro příčky
4
PTH 11,5 P+D
7
4
2
PTH 8 P+D
4. Akustické stěny:
POROTHERM 36,5 AKU a 30 AKU P+D, 25 AKU MK,
POROTHERM 25 AKU P+D, 19 AKU a 11,5 AKU
Nejlepší volba pro akustické stěny
MIAKO PTH
PTH 30 AKU P+D
POT nosník
5. Stropní konstrukce:
POROTHERM strop (tl. 190 - 290 mm)
a stropní vložky MIAKO PTH
PTH 19 AKU
7
Zdivo
Difuzní schopnost
Nadměrný obsah vodních par ve vzduchu může být za určitých
okolností příčinou poruch stavby (vzniku plísní a hnilob).
Přirozená struktura cihelného střepu umožňuje odvést nadbytečnou vlhkost z místnosti ven a naopak v případě příliš suchého
vzduchu částečně dodat vlhkost zvenčí. Tato difuze vodních par
zabezpečuje stálé přirozené klima v místnosti a tím i pohodu ve
Vašem domě.
Zvuková izolace
Protože cihelná stěna poskytuje dobrou ochranu proti hluku,
nejsou ve většině případů potřebná žádná dodatečná opatření na
jeho tlumení.
Jednoduchá konstrukce z cihel vyžaduje minimální náklady na
materiál a práci. Také uvnitř domu přispívají cihelné vnitřní stěny,
příčky a stropy k útlumu vnitřního hluku.
2. Kompletní stavební systém
Flexibilita
Cihla představuje
nejmenší konstrukční
prvek stavby. Svou rozměrovou rozmanitostí
a spolu s polovičními,
nízkými, rohovými a
koncovými tvarovkami
přichází zvláš vhod
mnohostranným představám architektonických forem a detailů.
Kompletní a moderní cihlový systém POROTHERM umožňuje
stavět podle individuálních představ, tj. se svobodnou volbou
půdorysu včetně použití moderních prvků současného stavitelství:
nepravoúhlými arkýři, stěnami do oblouku, členitými stěnami,
věžičkami, obloukovými nadpražími oken a dveří atd. Přitom ani
pozdější přestavby, přístavby a jiné změny nepředstavují problém.
Stavební systém vhodně doplňují zděné (keramické) překlady,
keramický trámečkový strop, TERCA Klinker lícovky a dlažby
a suché maltové a omítkové směsi.
Stavební biologie
Zem, oheň, voda a vzduch jsou přírodními zdroji sloužícími při
výrobě cihel. Cihla - to je tisíciletá tradice s inovacemi, které odpovídají požadavkům na zdravé životní prostředí. Cihla je kouskem
přírody - přispívá k pohodě a zdraví ve Vašem domě.
8
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL
POROTHERM
Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo.
Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných
konstrukcí (Eurokód 6) zní: „Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou.“
Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto
základní požadavky a funkce:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
bezpečnost;
trvanlivost a rozměrovou stálost;
únosnost;
požární odolnost;
tepelnou ochranu;
akumulační schopnost;
ochranu proti hluku;
zdravotní nezávadnost;
schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod.
K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky
POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení.
Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva
a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel
POROTHERM.
1. Přehled zdicích prvků POROTHERM
Cihelné bloky POROTHERM jsou určeny pro různé druhy
zdiva:
pro zdivo nosné i nenosné;
výplňové a příčkové;
vnější a vnitřní;
jednovrstvé i vrstvené.
Z hlediska svého provedení a některých svých výjimečných
vlastností se dělí na cihly na:
POROTHERM P+D v základní řadě;
cihly pro vnější stěny POROTHERM EKO+;
broušené cihly POROTHERM Profi;
akustické cihly POROTHERM AKU pro vnitřní stěny.
Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou vnější stěny
u cihel POROTHERM P+D, EKO+ a Profi doplněny koncovými
cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými
cihlami v rozích a koutech.
9
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel
POROTHERM a určitý druh malty a omítky odpovídající budoucí
funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí doplňkový sortiment, tj. poloviční, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující
vyzdívání rohů, koutů, ostění, parapetů a výšek stěn mimo
výškový modul. Protože sortiment cihel akustických POROTHERM AKU, cihel pro vnější stěny POROTHERM EKO+ a broušených POROTHERM Profi se částečně nebo podstatně liší
zejména v provádění zdiva, jsou jim věnovány samostatné kapitoly.
2. Ložná spára
Tlouška ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D, EKO+, a AKU
vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být
příliš tenká ani příliš tlustá, její tlouška by měla být v průměru 12 mm.
Tato tlouška zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry
snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil
sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným
pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém
loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, které jsou popsány v samostatné
kapitole D na str. 58, případně na str. 46 a 47 pro broušené cihly.
Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva - vnější a vnitřní zdivo
U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy
promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují
všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 175 až
365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci.
U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další
základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp.
nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN 73 0540-2 Tepelná
ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky
POROTHERM určené právě pro vnější zdivo. Pro zdění běžně
10
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
používaná obyčejná vápenocementová malta má však cca 5x horší
tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, čímž při společném
použití ve zdivu dochází k určité ne nevýznamné degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků POROTHERM.
Tento nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty lze redukovat
několika způsoby:
– omezením (cihly s kapsou na maltu) či odstraněním (cihly na
pero a drážku) použití malty ve svislých styčných spárách
mezi jednotlivými zdicími prvky;
– provedením přerušované ložné spáry (nízký účinek, z hlediska
únosnosti zdiva kontraproduktivní);
– použitím lehké (tepelně izolační) zdicí malty (pro zdění nelze
použít lehké omítky!);
– použitím systému broušených cihel POROTHERM Profi
s ložnými spárami tloušky 1 – 3 mm.
První způsob je již aplikován u všech cihelných bloků POROTHERM (velikost je limitována ergonomickým požadavkem na
maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), o zbývajících
třech způsobech je nutné zmínit se podrobněji.
Přerušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme
toho, že „tepelný most“ tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je
jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až
50 mm. Toto opatření ve svém důsledku zvýší tepelný odpor zdiva
o 1 až 3 %, zároveň však významně sníží únosnost takového zdiva!
Snížení únosnosti zdiva (výpočtové pevnosti v dostředném
a mimostředném tlaku) lze vypočítat podle Změny b/1988 státní
normy ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí jako podíl
šířky vzduchových mezer v přerušované ložné spáře ku šířce plně
promaltované ložné spáry. Např. u zdiva tloušky 400 mm při dvou
vzduchových mezerách šířky po 50 mm v maltovém loži se sníží
jeho únosnost o 25 %! Z tohoto důvodu nelze přerušované maltování ložné spáry používat libovolně, ale pouze tam, kde je možnost
jejího provedení doložena statickým výpočtem.
Popsanou nevýhodu odstraňuje použití tzv. lehké malty, která
při zachování pevnosti v tlaku obyčejné malty má navíc výborné
tepelněizolační vlastnosti téměř dokonale eliminující „tepelné mosty“
v ložných a případně i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je
lehká malta u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde je nutné
maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry (pro takové
zdivo jsou cihly POROTHERM P+D méně vhodné).
Vzhledem k vyšší ceně lehkých malt oproti obyčejným je ekonomicky nejvýhodnější používat lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vnější konstrukce. Lehké malty
vyráběné jako suché maltové směsi mají navíc oproti obyčejným
maltám větší vydatnost.
Nejdokonaleji eliminuje tepelný most v ložných spárách systém
broušených cihel, který je podrobně popsán v kapitole 15. –
Broušené cihly str. 44.
11
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
3. Svislá spára
Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na:
– zdivo s viditelně (plně) promaltovanými svislými spárami;
– zdivo bez viditelně promaltovaných svislých spár.
Tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými
spárami (zdivo z CP, CV 14, CDm, Pk - CD apod.) se používá pro
vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez větších nároků na
tepelněizolační vlastnosti. Protože se většinou jedná o maloformátové prvky, spotřeba malty a pracovního času je oproti moderním cihelným blokům vysoká. Nové druhy zdiva bez viditelně
promaltovaných svislých spár se používají právě i na vnější jednovrstvé tepelně izolační stěny. Cihelné bloky, které jsou pro tento
druh zdiva speciálně určeny, se ve vodorovném směru kladou
na sraz a proto se žádná svislá spára nepřiznává.
4. Vazba zdiva
Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá
tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční
prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry
mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách
přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo
40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání
95 mm, pro broušené cihly POROTHERM Profi s výškou 249 mm
je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm
zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Jak by
se tato vazba měla v praxi realizovat, ukazují schematické obrázky
uvedené v kapitole E - PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY
ZDIVA Z CIHEL POROTHERM (str. 64 -78).
Minimální delka převazby u bloků POROTHERM je 95 mm
5. Malty pro zdění
Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění a omítání se
vyráběly z jednotlivých složek (vápno, cement, písek, voda) přímo
na stavbě. Vzhledem k požadavkům na stálost kvality malt při
současném způsobu stavění již není možné vyrábět malty tímto
12
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
způsobem a tak absolutní většina našeho stavebnictví přešla
na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Technologie
výroby a stálá výstupní kontrola zajišují trvale vysokou kvalitu SMS.
Díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití.
Protože výrobců a dodavatelů je v ČR více, je i nabídka malt pro
zdění poměrně široká. Obecně lze malty pro zdění rozlišit na dvě
skupiny: na obyčejné a lehké malty.
Obyčejné malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv
a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.
Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, malty jsou většinou
určeny pro ruční zpracování.
Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich
objemovou hmotnost pod 1300 kg/m3 a zároveň vylepšují tepelnětechnické vlastnosti. Na druhu (většinou se používá perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost
v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost a součinitel
tepelné vodivosti.
Pro vnitřní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy obyčejných malt pro zdění, které se na našem trhu prodávají. Pro vnější zdivo pak vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem cihelných bloků POROTHERM doporučujeme
použít lehkou (tepelněizolační) zdicí maltu POROTHERM TM,
která byla rakouskou firmou BAUMIT speciálně vyvinuta pro zdivo
z cihelných bloků POROTHERM. Malta POROTHERM TM
vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tloušky
použitých zdicích prvků. Z hlediska tepelnětechnických vlastností
je takové zdivo téměř jednotným podkladem (cihly i spáry) hlavně
pod vnější omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných důvodů) nemají snahu vykreslovat spáry zdiva.
6. Technologie zdění
Optimálního výsledku při použití cihelných bloků POROTHERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly.
Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM Profi.
Příprava před uložením první vrstvy cihel:
Podklad
zdi musí být
vodorovný. Proto zjištěné
odchylky ve výšce základů
či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou
od nejvyššího bodu podkladové plochy.
1
Pokud je zapotřebí provést
vodorovnou izolaci proti
vlhkosti, na zatvrdlou maltu
položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně
o 150 mm širší než bude tlouška stěny.
13
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění si při-
pravte rovnou hoblovanou la, na které si udělejte značky po
125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce
hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm).
Zdění stěn:
Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn používejte vápe-
nocementovou maltu, nikoli tepelněizolační maltu, která je
více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty
zdiva při zatečení stavby.
Nejprve osaďte cihly v rozích stěn. Dbejte při tom na správné
směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku
cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější
strany zdiva.
2
Přesah přes hranu základu nebo stropu
může být max.1/6 tloušky zdiva
Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je
tlouška stěny.
Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně
vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per
a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě
pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu
základu nebo stropu může být max. 1/6 tloušky zdiva!
Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stě-
ny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou
3
14
4
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte
zednickou lžící.
Kapsy ve svislých spárách u cihel POROTHERM zcela
vyplňte maltou. U cihel POROTHERM P+D, EKO+, Profi
a většiny AKU se svislé spáry vůbec nemaltují.
Před
nanášením malty
ložné spáry pro další vrstvu
cihel navlhčete vrchní část
cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít
takovou konzistenci, aby
nezatékala do svislých
otvorů v cihlách!
5
Zdění následujících vrstev
proveďte stejným způsobem
tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami
cihel je ve směru délky stěny 125 mm (viz. předchozí kapitola
Vazba zdiva).
Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomo-
cí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy
či olovnice. Doporučujeme také občas zkontrolovat správnou
polohu šňůry.
V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm
nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět
buna stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami
řetězovými či s protiběžnými listy. Potřebné rozměry upravovaných
cihel pro jednotlivé tloušky stěn najdete v kapitole E.
Zdění příček:
Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnejte podlahu v místě
budoucí příčky maltou. Pro zdění používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První
vrstvu příčkových cihel uložte do nejméně 10 mm silného
maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu.
Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm.
6
7
15
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve
vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se
zásadami pro zdění stěn.
Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D,
24 P+D, 17,5 P+D, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D a 19 AKU
na vnější stěnu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou k ní přisaďte a přimáčkněte. V každé druhé spáře nosnou
příčku zavažte do obvodové stěny tak, jak je znázorněno dále
v kapitole E. Při zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz
ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných
ložných spár. Vnitřní nosné příčky můžete též napojit pomocí
dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli
(např. stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international)
umísované do každé druhé ložné spáry.
Příprava a napojení vnitřní nosné příčky na obvodovou stěnu pomocí stěnových spon
Při napojování příčky na
8
1/3
nosnou ze na tupo cihly
POROTHERM 11,5 P+D,
11,5 AKU, 8 P+D nebo 6,5
P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisaďte
a přimáčkněte k nosné stěně.
U tohoto typu styku je nutné
v každé druhé ložné spáře
provést vyztužení v místě
napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné
oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí
vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte
pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně.
90°
2/3
16
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Ukotvení stěnových spon ve stěně můžete také realizovat
přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár
v místě budoucího napojení příčky.
Dveřní zárubně vyrovnejte pomocí klínů a zafixujte šikmými
latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi můžete místo překladu
vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm
s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně nebo speciální výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT.
10
9
Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte mal-
tou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto
mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným
materiálem.
Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn.
U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše uklepněte
zednickým kladívkem, drážku vyplňte maltou.
Vytváření a velikost instalačních drážek svislých, vodorovných
i šikmých se řídí podle zásad uvedených v následující kapitole.
7. Drážky a výklenky
Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými
do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které
jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1.
Vodorovné a šikmé drážky by se neměly používat. Není-li
možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena
v tabulce 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, má se únosnost stěny v tlaku, smyku
a ohybu ověřit výpočtem.
17
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Tabulka 1 – Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné
bez posouzení
Dodatečně prováděné
drážky a výklenky
Tloušťka stěny
(mm)
Největší hloubka Největší šířka
(mm)
(mm)
Vyzdívané drážky a výklenky
Největší šířka
(mm)
Min. zbytková
tlouška stěny
(mm)
70
85 až 115
30
100
300
116 až 175
30
125
300
90
176 až 225
30
150
300
140
226 až 300
30
175
300
175
více než 300
30
200
300
215
Poznámky:
1. Přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje
hloubka otvorů předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku.
2. Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad
stropní desku mohou mít u stěn tloušky > 225 mm hloubku do
80 mm a šířku do 120 mm.
3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi
drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně nesmí být menší než
225 mm.
4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez
ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách, a mezi
drážkou a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek
šířky širší drážky.
5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí být větší než 0,13
násobek délky stěny.
Tabulka 2 – Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu
přípustné bez posouzení
Největší hloubka drážky
Tloušťka stěny
(mm)
Neomezená délka
85 až 115
0
0
116 až 175
0
15
176 až 225
10
20
226 až 300
15
25
více než 300
20
30
Délka ≤ 1.250 mm
Poznámky:
1. Největší hloubka drážky nesmí být překročena ani v místech
otvorů, které byly předvrtány při vytvoření drážky.
18
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně
nesmí být menší než 500 mm.
3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené
délky nesmí být menší než dvojnásobná délka delší z nich, bez
ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných stranách stěny.
4. U stěn o tloušce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky
o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána na danou hloubku.
Tímto nástrojem mohou být vyřezány drážky do hloubky 10 mm
z obou stran stěny, která má tloušku nejméně 225 mm.
5. Šířka drážek nesmí být větší než polovina tloušky stěny v místě
oslabení.
Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem
je pomalé a pracné a vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je
potřeba) spíše nevhodné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení
provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je
ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně
v prodeji, nebo alespoň úhlovou brusku. Materiál mezi prořezy se
následně opatrně vysekne plochým sekáčem.
8. Povětrnostní vlivy
Většina stavebních materiálů musí být
při skladování na stavbě chráněna před
povětrnostními vlivy. U cihel POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich
neporušená balicí fólie.
Teplota prostředí při zdění, tuhnutí
a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod
+ 5 °C, nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již
nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí
použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led!
Zásadně je třeba hotovou zechránit před provlhnutím, nebo
se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda,
která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn
a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila
malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování
snadno rozpustných hmot, např. vápna.
9. Malty pro omítání
V nabídce tuzemských výrobců či dovozců zahraničních výrobků
lze nalézt omítkové SMS snad pro každý druh zdiva a pro všechny
účely použití – omítky pro ruční i strojní zpracování, omítky jednovrstvé i omítky s možností nanášení ve více vrstvách, omítky vnitřní
a vnější, těžké omítky, omítky lehké a lehčené, hydrofobizované,
sanační, ušlechtilé atd.
19
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Omítkové SMS lze obvykle používat podle návodu výrobce
jednotlivě, běžně se také setkáváme s tzv. omítkovými systémy.
V těchto systémech má pak každá vrstva svůj nezastupitelný
či neodlučitelný význam. Vynecháním kterékoli vrstvy přestává
„systém“ fungovat jako systém.
Z hlediska zkušeností s aplikací obyčejných omítek na zdivo
z cihel POROTHERM při současném tempu výstavby (při nedodržování technologických postupů a přestávek) lze pro hladké
povrchové úpravy s nátěry vyslovit jednoznačný požadavek na
použití bu lehkých omítek s hydrofobizovanou krycí (uzavírací)
vrstvou nebo výztužné síoviny pod štukovou omítku.
Z technologických předpisů výrobců a prodejců omítkových
SMS je možné vyčíst obecné požadavky na podklad pro omítky:
– musí být suchý (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období
max. 4 %);
– prostý prachových částic a uvolněných kousků zdiva;
– nedrolící se;
– očištěný od případných výkvětů;
– nesmí být zmrzlý a vodoodpuzující;
– měl by být maximálně rovinný se zcela vyplněnými spárami
mezi jednotlivými cihlami až do líce zdiva.
Pro zamezení vzniku trhlin v omítkách se předepisuje:
– případné díry vypnit maltou a trhliny a to alespoň 5 dnů před
omítáním;
– povrch jiného stavebního materiálu (dřevo, beton, ocel,
heraklit, polystyren apod.) a jeho přechod na cihelné zdivo
opatřit výztužnou drátěnou nebo sklotextilní síovinou.
Vnitřní omítky bývají obvykle ve složení 10 až 15 mm jádrové
vápenosádrové, vápenocementové nebo cementové omítky a 1 až
2 mm vápenného či vápenocementového štuku. Cihelný podklad
není nutné z důvodu minimálního tepelného namáhání opatřovat
postřikem pokud výrobce SMS výslovně nepředepisuje jinak.
V klimaticky nepříznivém prostředí (dlouhodobé sucho, silné proudění vzduchu) je však vhodné podklad pro zvýšení přilnavosti
omítky navlhčit (ne promočit!).
Pro vnitřní jádrové omítky se též někdy používají lehké (tepelněizolační) omítky, u nichž se při přípravě podkladu řiďte pokyny
výrobce. Vnitřní tepelněizolační omítky jsou na dotek příjemně teplé.
Problematika vnějších omítek je o něco složitější než u vnitřních. Vnější omítky jsou totiž přímo vystaveny klimatickým vlivům
a proto tvoří určitý „nárazník“ proti působení vnějšího prostředí.
Díky obrovským teplotním výkyvům v zimním i v letním období
(během 24 hodin rozdíl teplot až 40 °C) jsou na fyzikální vlastnosti
vnějších omítek kladeny vysoké nároky - musejí přenést tahy
20
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
a tlaky od smrštění či roztažení vyvolaných změnou teploty,
přenést napětí vznikající od teplotního spádu vzhledem k jejich
tloušce, vyrovnat se se změnou podkladu (cihla versus malta ve
spárách) a při tom všem mít dostatečnou přídržnost k takovému
podkladu či odolnost proti vnějšímu mechanickému poškození.
Nároky na podklad pro vnější omítku jsou identické s nároky
popsanými u vnitřních omítek. Ve většině případů se pro zlepšení
přídržnosti jádrové omítky doporučuje provést cementový postřik
nebo postřik vyráběný též jako SMS, nebo právě na styku podkladu s omítkou vznikají největší pnutí.
Pokud se pro jádro použije vápenocementová nebo cementová omítka, měla by být její tlouška alespoň 15 mm, lépe až 25 mm.
Ideálním podkladem pro tento typ omítek je zdivo vyzděné na lehkou maltu, která má s cihlami POROTHERM téměř identický součinitel tepelné vodivosti a srovnatelný faktor difuzního odporu
a tvoří tak relativně sourodý podklad pod omítku. Pro vnější omítky bychom si měli vybírat SMS s vyššími hodnotami pevnosti
v tahu za ohybu a přídržnosti k podkladu. Potřebných vlastností se
při výrobě SMS většinou dociluje přidáním chemických přísad.
Vhodným kompromisem mezi obyčejnými a tepelněizolačními
omítkami jsou tzv. lehké omítky, které při výhodných pevnostních
parametrech částečně plní i tepelněizolační funkci a navíc před
jejich aplikací většinou není nutné použít postřik. Součinitel tepelné
vodivosti lambda se u těchto omítek pohybuje v rozmezí 0,20
až 0,40 W/mK.
Celkový tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla stěnové
konstrukce mohou částečně ovlivnit vnější tepelněizolační omítky,
které většinou bývají součástí omítkového systému. Pro dosažení
velmi nízkého součinitele tepelné vodivosti jsou obvykle plněny
perlitem (lambda omítek je cca 0,13 W/mK) nebo polystyrénovým
granulátem (λ ≅ 0,09 W/mK). Tyto omítky mívají nízkou pevnost
v tlaku a jsou tedy méně odolné proti mechanickému poškození.
Proto je nutné je chránit tvrdou tzv. krycí omítkou, která navíc
zabraňuje nadměrnému vnikání atmosférické vlhkosti do porézního materiálu omítky a zároveň umožňuje odvádět nadbytečnou
vnitřní vlhkost do vnějšího prostředí. Krycí omítka s případným
barevným nátěrem bývá též součástí celého omítkového systému.
Uzavírací vrstva nátěrem se z důvodu požadované prodyšnosti
doporučuje provést z materiálů na silikátové či silikonové bázi,
materiály na bázi akrylátů povrch více uzavírají!
10. Omítkový systém POROTHERM
Firmy Wienerberger a Baumit dodávají na trh společně s lehkou
maltou pro zdění i tepelněizolační omítku pro vnější stěny
POROTHERM TO (Termo Omítka) a velmi jemnou štukovou
omítku POROTHERM UNIVERSAL určenou jako hydrofobizovanou krycí vrstvu na jádrovou omítku POROTHERM TO. Omítku
POROTHERM UNIVERSAL lze také použít jako jednovrstvou
vnitřní omítku aplikovanou přímo na zdivo z cihel POROTHERM.
21
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Těmito omítkami pro vnější stěny firma Wienerberger rozšířila kompletní cihlový systém až do úrovně zdicího systému a usnadnila firmám výběr mezi na trhu nabízenými materiály pro bezporuchové
cihelné zdivo s oboustrannou omítkovou úpravou.
Tepelněizolační omítka pro vnější stěny POROTHERM TO
je minerální perlitová omítka s velmi nízkým součinitelem tepelné
vodivosti (λ = 0,13 W/mK) a vysokou paropropustností. Minimální
tlouška omítky pro exteriér je 15 mm (doporučeno 20 mm).
Podklad musí splňovat výše uvedené obecné požadavky a jeho
konečná příprava spočívá v plnoplošném nanesení cementového
postřiku na suché zdivo nejméně 3 dny před omítáním.
Nanesený cementový postřik
Následná aplikace tepelně izolační omítky
Při přípravě omítky a jejím nanášení je nutné se řídit technologickým předpisem výrobce, který je uveden na zadní straně
papírových pytlů s omítkou. Pro konečné vlastnosti omítky má
velký vliv množství přidané vody a doba míchání, která by měla být
minimálně 3, avšak maximálně 5 minut! Při kratší době míchání se
neaktivují všechny potřebné chemické reakce a vytvoří se málo
pórů, což vede k vyšší spotřebě vody. Nadměrné množství vody je
pak příčinou trhlin ve fasádě. Při příliš dlouhé době míchání
dochází k drcení perlitových zrn a omítka tak ztrácí své tepelné
vlastnosti, vytvoří se více pórů než je zapotřebí, tím se sníží
spotřeba vody, které je pak nedostatek pro vytvrdnutí cementu
v potřebném čase. Postupným tvrdnutím cementu vlivem atmosférické vlhkosti nebo vody z barevného nátěru dochází k vnitřnímu
22
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
pnutí v omítce, které může vést k trhlinám. Velmi záleží též na
počasí a zrání omítek - teplo a vítr odebírají vodu z omítky příliš
rychle a cement pak opět nemůže dostatečně vytvrdnout.
Jako hladká vnější i vnitřní povrchová úprava na dostatečně
vyzrálou omítku POROTHERM TO se používá krycí vrstva z omítky POROTHERM UNIVERSAL o tloušce 5 mm, vnější povrchovou úpravou mohou být i tenkovrstvé probarvené minerální
omítky.
Omítka pro vnější i vnitřní
stěny POROTHERM UNIVERSAL je minerální přírodně
bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí určená pro ruční
i strojní zpracování. V interiéru
se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tloušce 10 mm přímo na
zdivo z cihel POROTHERM
bez cementového postřiku.
Větší tloušky se nanášejí ve
dvou vrstvách způsobem „čerstvé do čerstvého“.
Nanášení jemné štukové omítky
POROTHERM UNIVERSAL v interiéru
Při přípravě omítky a jejím nanášení je nutné se řídit technologickým předpisem výrobce, který je uveden na zadní straně
papírových pytlů s omítkou.
11. Zrání omítek
V současné době až nereálných požadavků na rychlost výstavby
se na stavbách setkáváme s velice rychlým postupem omítkových
prací. Omítky někdy bývají prováděny na vlhké zdivo, jednotlivé
vrstvy následují za sebou ve velmi krátkých intervalech, takže
vůbec nejsou schopny postupně vyzrát a vyschnout. Důsledkem
časově napjatých smluv o dodávkách stavebního díla jsou nutně
i vady povrchových úprav zděných konstrukcí, jejichž vinou je ve
většině případů nedodržení technologických postupů při jejich
provádění. Také technologická vlhkost z provádění zdiva, stropů,
omítek a podlah uzavřená uvnitř objektu může napáchat velké
23
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
škody. Každá vrstva omítky, která tvoří podklad pro další vrstvu,
musí zrát určitou dobu.
Vnitřní omítky by se měly provádět nejdříve za 2 měsíce po
vyzdění stěn, vyjímkou mohou být stěny z broušených cihel.
Vnější omítky by pak měly následovat po vnitřních omítkách opět
nejdříve za 2 měsíce. Důvodem jsou dostatečná vyzrálost malty pro
zdění a vlhkost zdiva před započetím omítání.
Postřik, přednástřik či špric (podle terminologie různých výrobců, avšak stále jedno a totéž - spojovací můstek mezi podkladem
a první vrstvou omítky) by měl zrát 2 až 3 dny, všechny druhy
omítek by měly zrát jeden den na každý jeden milimetr tloušky,
nejméně však 14 dní a to i při minimální tloušce jedné vrstvy 10
mm. Pro zamezení vzniku smršovacích trhlin se doporučuje vrstvu omítky v prvních dvou dnech udržovat ve vlhkém stavu.
12. Poruchy omítek
Porucha
Nepravidelně
popraskaná
omítka
Příčina
– nedostatečně vyzrálá podkladní vrstva před
nanesením další vrstvy omítky nebo nátěru;
– vysychání omítky v extrémně suchém
prostředí bez vlhčení po dobu prvních dnů;
– malta pro omítku s vysokým obsahem pojiva;
– hlazená povrchová úprava.
Téměř pravidelné – nedostatečně vyzrálá podkladní vrstva před
trhlinky opisující
nanesením další vrstvy omítky nebo nátěru;
spáry ve zdivu
– nadměrně vlhké zdivo v době omítání (> 6 %);
– ne zcela vyplněné ložné spáry až do líce
zdiva (tj. nehomogenní podklad);
– příliš tenká vrstva jádrové omítky na zdivu
vyzděném na obyčejnou maltu;
– nevhodná jádrová omítka s příliš nízkou
pevností v tahu;
– nehydrofobizovaná vnější omítka použitá
na zdivo vyzděné na obyčejnou maltu;
– předčasně provedený fasádní nátěr na
nevyzrálou omítku;
– neprodyšná uzavírací vrstva omítky.
Odpadávání
omítky
– špatně ošetřený povrch zdiva před omítáním;
– vysoká vlhkost zdiva (odmrzání);
– neprodyšná uzavírací vrstva omítky;
Tvorba výkvětů
– přítomnost rozpustných sloučenin ve zdivu;
– nadměrně vlhké zdivo.
24
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Trhlinky se objevují
téměř výlučně na hlazených vnějších omítkách.
Vyhlazením povrchu omítky se do určité hloubky
zruší její přirozená pórovitost a tím se výrazně sníží
paropropustnost. Při přirozeném procesu uvolňování
tzv. zabudované technologické vlhkosti ze zdiva Trhlinky v omítkách způsobuje několik příčin
omítka plošně brání difuzi
vodních par do vnějšího prostředí a v místech zvýšené difuze
(ložné spáry z obyčejné malty, svislé spáry s nevyplněnou kapsou
na maltu, svislé spáry P+D rozevřené o více než 5 mm apod.) pak
neodolá difuznímu tlaku a popraská.
Předčasně provedená další vrstva omítky nebo fasádní nátěr
zabraňují dostatečnému přístupu oxidu uhličitého z vnější strany,
v maltě ztvrdnou pouze pojiva na bázi cementu, avšak pojiva na
bázi vápna tvrdnou jen pomalu nebo se proces tvrdnutí zastaví.
Vápenné pojivo tak zůstává ve formě hydroxidu vápenatého místo
toho, aby došlo k jeho přeměně na uhličitan vápenatý. Takto nevyzrálá omítka vykazuje nižší přídržnost k podkladu, pevnost v tahu
za ohybu a v tlaku než deklaruje výrobce a tím není schopna
v dostatečné míře odolávat vlivům, kterým je vystavena.
Trhlinky ve vnějších omítkách lze eliminovat např. zapracováním
síoviny do jádrové omítky. Pásy síoviny (obdoba síovin používaných u zateplovacích systémů) se napínají ve vodorovných pruzích
odspodu objektu se svislým přesahem mezi pruhy cca 50 mm.
Tzv. výkvěty vznikají na neomítnutém i omítnutém cihelném
zdivu vynášením vodou rozpustných solí a vápenných sloučenin
ze zdiva na jeho povrch. Zdrojem vyplavitelných částic mohou být
jak cihly, tak zdicí malty i omítky. Výkvěty na zdivu vznikají pouze
tam, kde je ve zdivu zvýšená až nadměrná vlhkost, která soli uvolní a pak je vynese k povrchu zdiva ve směru difuzního toku. Na
povrchu zdiva se vlhkost odpaří a zůstane solný či vápenný povlak
- výkvět. Pokud by se výkvěty z povrchu zdiva neodstranily, mohly
by ovlivnit soudržnost omítky s podkladem, kde při omítání působí mechanicky jako separační vrstva.
Při odstraňování výkvětů se postupuje následujícím způsobem:
Nejprve je nutné odstranit příčinu zvýšené vlhkosti zdiva –
např. poruchu střešního pláště, dešového svodu, vnitřní
kanalizace či vodovodu nebo zdivo ochránit před povětrnostními vlivy.
Zdivo nechat dokonale vyschnout - vlhkost zdiva by neměla
být vyšší než 6 %, v zimě dokonce nesmí být před zahájením
omítání vyšší než 4% (ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí).
25
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Z povrchu zdiva ocelovým kartáčem odstranit veškeré povla-
ky a případné jiné nečistoty či uvolněné kousky malty nebo
cihel. Tento postup lze několikrát zopakovat s časovým
odstupem (alkalické a horečnaté výkvěty samovolně mizí
působením deště).
Na napadených místech s přesahem 1 m na nenapadený
podklad, pokud není v projektu předepsáno pro veškeré
zdivo i bez výkvětů, provést cementový postřik (100 % krytí
podkladu není nutnou podmínkou).
Na 2 až 3 dny vyzrálý cementový postřik provést omítky ve
skladbě podle projektu při dodržení zásad pro dobu zrání
jednotlivých vrstev.
Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo
(chráněné), většinou obsahují minimální množství vodou rozpustných výkvětotvorných solí. Zkoušky na výkvětotvornost dříve prováděné podle ČSN 72 2608 Stanovení náchylnosti na tvorbu
výkvětů hodnotí obsah solí u cihel POROTHERM bujako žádný,
nepatrný nebo neškodný pro omítané zdivo. Jemný bělavý nádech
nepřekrývající původní cihlovou barvu není na závadu. Obecně se
dá konstatovat, že rozdílnost hodnocení je dána odliš-nými těžebními lokalitami suroviny pro výrobní závody rozmístěnými téměř po
celém území republiky. Dnes je podle ČSN EN 771-1 deklarován
obsah aktivních ve vodě rozpustných solí třídou S0.
13. Akustické cihly
Pokud má mít stavební dílo trvalou hodnotu, měly by se při jeho
budování dodržovat řešení, postupy a detaily dané projektem.
Nové poznatky z praxe (realizovaných staveb) ukazují, že nesprávným zabudováním zdicích prvků dochází ke zvukovému propojení
konstrukcí, čímž neprůzvučnost konstrukcí ve stavbě se zhoršuje.
Akustické cihly tvoří v cihelném systému POROTHERM samostatnou skupinu výrobků, u kterých je kladen velký důraz nejen na
akustické, ale i na tepelnětechnické vlastnosti. Zvláště se jedná
o vyzdívání vnitrobytových, mezibytových a meziobjektových stěn.
Konkrétně se jedná o akustické cihly: POROTHERM 36,5 AKU,
30 AKU P+D, 30 AKU SYM, 25 AKU P+D, 25 AKU SYM, 19 AKU,
11,5 AKU.
POROTHERM 36,5 AKU
rozměry: 247/365/238 mm (d/š/v)
Rw = 57 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 52 dB
pevnost P10 a P15 N/mm2
použití: – oddělení prostor s vyššími nároky
na akustickou i tepelnou izolaci
– průchody, podchody
Důležité upozornění: V každé styčné spáře se obě kapsy POROTHERM
36,5 AKU vyplňují maltou pro zdění!
26
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
POROTHERM 30 AKU P+D
rozměry: 247/300/238 mm (d/š/v)
Rw = 56 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 52 dB
pevnost 10, 15 a 20 N/mm2
použití: – mezibytové stěny v bytových
domech
– veřejně užívané prostory
(chodby, schodiště, terasy)
POROTHERM 25 AKU P+D
rozměry: 372/250/238 mm (d/š/v)
Rw = 55 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 52 dB
pevnost 10, 15 a 20 N/mm2
použití: – mezibytové stěny v bytových
domech
– místnosti druhých bytů
POROTHERM 25 AKU SYM
rozměry: 372/250/238 mm (d/š/v)
Rw = 57 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 52 dB
pevnost 15 a 20 N/mm2
použití: – mezibytové stěny v bytových
domech
– místnosti druhých bytů
POROTHERM 19 AKU
rozměry: 372/190/238 mm (d/š/v)
Rw = 52 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 47 dB
pevnost 10 a 15 N/mm2
použití: – při výstavbě nemocnic, sanatorií,
škol, hotelů atd
– mezibytové dvojité stěny rodinných
dvojdomů či řadových domů
POROTHERM 11,5 AKU
rozměry: 497/115/238 mm (d/š/v)
Rw = 47 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 42 dB
pevnost 10 a 15 N/mm2
použití: – vnitrobytové příčky
– výukové prostory, chodby, schodiště
27
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Výše uvedené hodnoty vážené (vzduchové) neprůzvučnosti
byly stanoveny na základě laboratorních měření stěn a rozumějí
se jako vstupní hodnoty pro další zvukově technické výpočty
a posouzení dané stavby prováděné odborníky v oboru akustiky podle příslušných norem a předpisů.
Z hlediska konstrukčního řešení se akustické stěny dělí na:
jednoduché stěny oboustranně omítnuté - nosné a nenosné;
dvojité stěny omítnuté z vnějších stran - uvnitř mezera vyplněna
minerální izolací; obě části dvojité stěny jsou od sebe dokonale
oddilatovány - nosné i nenosné.
Dále uvedené postupy a detaily provádění je nutné chápat
pouze jako obecně informativní (doporučené). Konkrétní postupy
a detaily musí být pro každou stavbu stanoveny v projektu.
Nosné stěny:
stěny se zakládají do maltového lože naneseného přímo na
vodorovnou konstrukci (základ, strop) opatřenou těžkým
asfaltovým pásem;
nosné boční konstrukce se připojují tuhým stykem (na vazbu
nebo stěnovými sponami - plochými kotvami z korozivzdorné
oceli);
strop se ukládá většinou přímo na stěnu (bez akustické vložky);
strop na akustické vložce vyžaduje speciální statické opatření
(prefabrikovaná výztuž nebo pozední věnec pod uložením
stropní konstrukce).
Nenosné stěny:
vyzdívají se na vhodnou zvukově izolační podložku (korkový
pás + stavební lepenku, těžký asfaltový pás);
pro zdění je vhodné použít těžkou cementovou maltu;
cihly s maltovými kapsami nebo P+D se kladou ve vodo-
rovném směru na sraz;
ložné, příp. styčné spáry nebo maltové kapsy musí být zcela
vyplněny;
boční a horní připojení se provádí pomocí akustické izolace.
Při vyzdívání zvukově izolačních stěn je proto vhodné řídit se
těmito doporučeními:
na vodorovný a očištěný podklad se v šířce vždy o 40 mm větší
než je navržená šířka akustické nenosné stěny položí vhodná
zvukově izolační podložka (např. korkové pásy);
aby nedošlo k mechanickému poškození a nasáknutí akustické
podložky vodou z maltové směsi, podložka se zakryje stavební
lepenkou;
28
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
pro zdění zvukově izolačních stěn je vhodné používat malty
s vysokou objemovou hmotností - min. 1750 kg/m3 (např.
těžkou cementovou maltu);
je nezbytné dbát na pečlivé promaltování ložných, příp.
i styčných spár po celé tloušce zdiva, aby ve spárách nevznikly otvory, kterými se může hluk šířit bez většího odporu. Proto
i cihly s bočním zazubením je nutné ve vodorovném směru
klást k sobě až na sraz!
napojení zvukově izolačních stěn zvláště nenosných na obvo-
dové stěny se provádí pomocí akustické izolace, která se
vkládá do svislé drážky tak, aby konstrukce nebyly pevně spojeny. Dalším způsobem kolmého napojení na nosnou ze je kotvení plochými stěnovými sponami, které se vkládají do ložných
spár, stěny musí být rovněž odděleny akustickou izolací;
nenosné stěny se pod stropní konstrukcí zakončí pomocí zvu-
kové izolace (tzv. pružné ukončení);
stejný důraz se klade i na omítání stěn. Omítka má přibližně
stejné akustické vlastnosti jako cihelné stěny a omítnuté stěny
lze prakticky považovat za homogenní. Omítka zvyšuje hmotnost stěny a tím přispívá ke zvýšení neprůzvučnosti.
Jakýmkoli zásahem do akustických stěn (např. vedením vzduchotechniky, kanalizačního či vodovodního potrubí stěnou, zasekáním elektroinstalačních krabic apod.) může dojít k tzv. akustickému mostu, který způsobuje nepřímý přenos zvuku. Všechna
případná místa styků instalačních vedení s akustickou stěnou je
proto nutné upravit pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe
je se však takovým oslabením vyhnout.
Doporučení při zajišování stavební neprůzvučnosti akusticky
dělicích stěn ve stavbách:
1. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace
(výtahy, čerpadla, spínače, shozy odpadů, vzduchotechnická
zařízení, výměníkové stanice, trafostanice apod.) musí být
umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření zejména do akusticky
chráněných místností.
2. Instalační potrubí (vodovodní, plynovodní, vzduchotechnická,
kanalizační, parovodní, teplovodní, horkovodní) a instalační
vedení (elektrická silnoproudá i slaboproudá) se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do akusticky chráněných místností
hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí.
3. Dodržet projektem stanovený výběr stavebních materiálů pro
dosažení předepsané plošné hmotnosti a tuhosti stěn.
4. Zamezit šíření hluku vedlejšími stavebními cestami (akustickými
mosty):
29
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
pečlivým provedením napojení akusticky dělicích stěn nava-
zujících na stěnové a stropní konstrukce podle detailů daných
projektem stavby;
pečlivým provedením napojení nenosných dělicích stěn na
přilehlou konstrukci stěny a stropu podle detailů daných projektem stavby;
dodržení navržené skladby podlahové konstrukce a jejího
napojení u stěn podle detailů daných projektem stavby.
5. Věnovat zvýšenou pozornost vlastnímu provádění stavebního
díla, a to zejména:
použití předepsaných cihel, malty a omítek s příslušnými
objemovými hmotnostmi;
dodržení předepsané tloušky omítek;
plnoplošnému promaltování ložných spár;
použití nepoškozených a silně nepopraskaných cihel v akus-
ticky citlivých stavebních konstrukcích.
6. Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění (drážkování,
sekání) instalací do akusticky citlivých stavebních konstrukcí:
elektrické zásuvky by na protilehlých površích stěny neměly
být umístěny proti sobě, ale vystřídaně;
instalační rozvody by měly být vedeny pokud možno pouze
z jedné strany stěny;
vodovody nebo plynovody mají být vedeny vedle sebe a ne
křížem.
Tuhé připojení
více vede zvuk šířící se konstrukcí
více brání rozkmitání konstrukce pod akustickým tlakem ⇒
korekce k = 2 až 4 dB.
Půdorys
POROTHERM P+D,
POROTHERM EKO+ nebo
POROTHERM Profi
POROTHERM AKU
vnější
omítka
POROTHERM P+D,
POROTHERM EKO+ nebo
POROTHERM Profi
POROTHERM AKU
spára ≥ 1,5 cm
zcela vyplněná maltou vnější
omítka
stěnové spony
spára ≥ 1,5 cm
zcela vyplněná maltou
vnitřní omítka
vnitřní omítka
Připojení stěny pomocí tupého spoje
30
Půdorys
Připojení stěny do drážky
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Svislý řez
Tuhé připojení
15
14
16
11
1
Kotvení příčky ke stropní konstrukci
15 115
175 15
Boční pohled
Tuhé připojení
7
20
1
Kotvení příčky pomocí stěnové
spony (ploché nerezové kotvy)
1/3
2/3
ŽLB SLOUP
7
14
20
11
1
Vodorovný řez
PŘISTŘELIT NEBO
PŘIŠROUBOVAT DO HMOŽDINKY
Legenda:
31
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Měkké/pružné připojení
méně vede zvuk konstrukcí ⇒ korekce k = 2 dB.
1
Kluzné připojení ke stěně
11
14
5
Vyzdění příčky do drážky
KOTEVNÍ
KOLEJNIČKA
1
5
14
11
7
BETONOVÁ STĚNA
PŘI VĚTŠÍM ROZPĚTÍ STROPŮ VLOŽIT FÓLII,
ABY SE PŘI PROHNUTÍ STROPU ZABRÁNILO
PORUŠENÍ SPODNÍCH VRSTEV CIHEL
Připojení příčky pomocí
stěnových spon
Dolní připojení
30
11
1
20
15
Uložení paty příčky
Poznámka:
Kotvení příčky k nosné konstrukci stěnovými sponami se provádí
v každé druhé ložné spáře.
32
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Dvojité stěny
Optimální ochrany proti hluku v obytných budovách lze dosáhnout použitím dvojitých stěn, jejichž obě části jsou od sebe dokonale odděleny. Toto řešení je obzvláště vhodné pro zvýšení ochrany
proti hluku u schodiště, mezi byty, řadovými domy apod.
Doporučené zásady pro zdění dvojitých stěn:
stěny založit nejlépe na samostatné základy oddilatované
speciální izolací (Sylomer apod.);
nejprve vyzdít celou jednu stěnu a povrchy očistit od přeteklé
malty;
při postupném vyzdívání druhé stěny průběžně vkládat desky
z minerální izolace, aby nemohlo dojít k zatékání malty do
mezery mezi stěnami;
stropní konstrukce uložené na dvojitou stěnu také oddělit
stejnou mezerou s minerální izolací.
Δ 65 dB
mezera
vyplněná
zvukově
pohltivým
materiálem
Δ 65 dB
mezera
vyplněná
zvukově
pohltivým
materiálem
Δ 61 dB
Δ 65 dB
svislá
dilatace
mezi základy
vyplněná
speciální
izolací
Vliv provedení základů na neprůzvučnost dvojité stěny ve spodním podlaží
Jednou ze staveb, kde jsou doporučeny akustické cihly, jsou vícepatrové bytové domy
33
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Dvojitá nosná příčka z cihel
POROTHERM 25 AKU P+D
+ minerální izolace tl. 50 mm
objemová hmotnost cihel:
980 kg/m3
hmotnost stěny včetně omítky:
564 kg/m2
Rw = 66 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 57 dB
Dvojitá nosná příčka z cihel
POROTHERM 24 P+D
+ minerální izolace tl. 50 mm
stěny
s omítkou
zvukově
pohltivý
materiál
15
240
560
50
240
objemová hmotnost cihel:
870 kg/m3
hmotnost stěny včetně omítky:
497 kg/m2
Rw = 63 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 57 dB
15
Dvojitá nosná příčka z cihel
POROTHERM 19 AKU
+ minerální izolace tl. 50 mm
stěny
s omítkou
zvukově
pohltivý
materiál
15
34
190
190
50
460
15
objemová hmotnost cihel:
980 kg/m3
hmotnost stěny včetně omítky:
446 kg/m2
Rw = 64 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 57 dB
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Dvojitá nenosná příčka z cihel
POROTHERM 11,5 AKU
+ minerální izolace tl. 50 mm
stěny
s omítkou
zvukově
pohltivý
materiál
15
115
objemová hmotnost cihel:
1230 kg/m3
hmotnost stěny včetně omítky:
340 kg/m2
Rw = 58 dB (laboratorní hodnota)
požadavek normy R´w = 52 dB
115
50 15
310
Příklad zdění dvojité akustické stěny POROTHERM 24 P+D s vloženou minerální izolací
tl. 50 mm
Vyplnění obou kapes maltou v každé styčné
spáře u cihel POROTHERM 36,5 AKU
Vyzdívání vnitrobytových příček z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D
35
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
14. Koncové cihly v ostění a parapetu vnější stěny
440
440
V září roku 2002 uvedla akciová společnost Wienerberger cihlářský průmysl poprvé na český trh v rámci novinky – superizolačních cihel – nové doplňkové cihly, tzv. koncové. Pomocí koncových cihel polovičních a celých se řeší správná vazba mezi jednotlivými vrstvami zdiva v rozích a koutech a také v parapetech
a ostěních oken a dveří.
Koncové cihly jsou na jednom boku opatřeny drážkou šířky
200 a hloubky 45 mm. Při vyzdívání ostění se nad sebou postupně
střídají poloviční a celé koncové cihly tak, že po celé výšce otvoru
tvoří širokou a mělkou drážku. Tato drážka se vyplňuje nejlépe
pásem extrudovaného polystyrénu XPS šířky 200 a tloušky 40 mm,
který se do drážky bu pouze zamáčkne nebo vlepí na terče
z omítkové stěrky. Koncové cihly lze taktéž použít v parapetu okenních otvorů, a to tím způsobem, že do lože z tepelně-izolační malty
se položí svým zazubeným bokem vedle sebe řeznými plochami,
přičemž svislá spára mezi cihlami se tence namaltuje stejnou maltou pro zdění. Do vzniklé vodorovné drážky na horní straně parapetu se opět vkládá stejný extrudovaný polystyrén jako do bočních
drážek.
Toto opatření v ostěních a případně v parapetech vylepšuje
ochranu obytných místností z hlediska snižování tepelných ztrát
okolo výplní otvorů – dveří a oken.
36
127
252
125
250
POROTHERM 44 1/2 K
POROTHERM 44 K
(koncová poloviční)
(koncová celá)
POROTHERM 44 1/2 K EKO+
POROTHERM 44 K EKO+
(koncová poloviční)
(koncová celá)
Detail parapetu s použitím koncové cihly
POROTHERM 44 K EKO+ a umístění okna
v případě použití POROTHERM překladu 7
Detail parapetu s použitím poloviční koncové cihly
POROTHERM 44 1/2 K EKO+ a umístění okna
v případě použití POROTHERM překladu VARIO
POROTHERM 44 1/2 K EKO+
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
37
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
(K)
(K)
PPS mezi POROTHERM
překlady 7
(resp. tepelněizolační díl
POROTHERM překladu VARIO)
K
1/2
souvislý pás XPS
40 x 200 mm nalepený
nebo zamáčknutý
do vybrání cihel
v ostění a v parapetu
D
K
1/2
K
1/2
C
1/2
K
1/2
A
B
(K)
(K)
(K)
(K)
(K)
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
K
1/2
K
Schéma použití doplňkových cihel u otvoru
Legenda: K - POROTHERM 44 K (POROTHERM 40 K)
1/2 - POROTHERM 44 1/2 K (POROTHERM 40 1/2 K)
(K) – POROTHERM 44 K (POROTHERM 40 K) - alternativní
použití místo 1/2 K
INTERIÉR
Ostění u otvoru - řez A, B
INTERIÉR
EXTERIÉR
TEPELNÁ
IZOLACE XPS
EXTERIÉR
TEPELNÁ
IZOLACE XPS
38
Poznámka:
Vedení řezů A a B jsou
vyznačena ve Schématu
použití doplňkových
cihel na této straně.
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Zdění ostění a parapetu je potřebné provádět s dostatečnou
přesností, aby drážky v cihlách nad sebou, resp. vedle sebe, navazovaly a bylo možné do nich zapravit pruh extrudovaného polystyrénu. Pokud se koncové cihly použijí i v parapetu, je nutné XPS
vlepit do drážek v obou ostěních ještě před vyzděním poslední
vrstvy parapetu z polovičních nebo celých koncových cihel.
Rámy výplní otvorů se uchycují dvěma způsoby:
1. do cihelné části ostění pomocí
příchytek z pozinkovaného plechu upevněných na rám, nebo
2. šrouby do hmoždinek či tzv. turPříchytka okenního rámu
bošrouby skrze rám a extrudovaný polystyrén až do cihly; uchycení turbošrouby však omezuje dilatační pohyb rámu při tepelném namáhání.
Zároveň se v obou případech provádí po celém obvodu rámu
jeho připojení k ostění a parapetu systémem expanzních pásek
a nařasených těsnicích fólií, doizolování rámu ve středové části
montážní PUR pěnou. Variantním řešením je impregnovaná těsnící
páska illmod Trio, která umožňuje utěsnění připojovací spáry
pouze jedním produktem, přičemž plní všechny tři požadované
funkce najednou (navíc odpadá aplikace PUR pěny) – je parotěsná proti pronikání vodních par z interiéru, tepelně izoluje a je
vodotěsná proti dešti. Pro „čisté“ provedení detailu v napojení
omítky na rám okna, příp. na vodicí lišty rolety, doporučujeme použít připojovací profily pro vnitřní a vnější omítku nebo začišovací
lišty, které vytvoří dokonalou hranu styku omítky s rámem okna
bez jeho znečištění a bez trhlin.
Detail použití připojovacích
profilů - napojení vnější
a vnitřní omítky
k okennímu rámu
39
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Detail ostění a parapetu otvoru z broušených cihel POROTHERM Profi
s použitím doplňkových koncových cihel K a 1/2 K
izolant 20 x 4 cm
koncová cihla (K)
poloviční koncová cihla (1/2 K)
- nebo alternativa koncová cihla
(K) dle potřebné výšky parapetu
koncová cihla (K)
základní cihla
ložné plochy vyplněné maltou pro
tenké spáry nebo zdicí pěnou
Koncové cihly ve vazbě rohu vnější stěny
Celé a poloviční koncové cihly se uplatňují i při vyzdívání rohů
a koutů vnějších stěn. Při tomto použití se vzniklá svislá kapsa
zcela vyplňuje tepelněizolační maltou pro zdění (např. maltou
POROTHERM TM).
Vhodné je použití celé koncové cihly v kolmém napojení na
hladký bok – lícovou plochu cihel dobíhajících do rohu/koutu
a vyplnění kapsy maltou pro zdění - viz obr. ostění a rohu na další
straně. Toto řešení odstraňuje na stavbě mnohdy „průhlednou“
svislou spáru, která se navíc na jednom líci zdiva rozevírala díky
nesymetrickému zazubení základního tvaru cihel.
40
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Řešení vazby rohu broušených cihel POROTHERM Profi s použitím
doplňkových cihel
základní cihla
poloviční koncová cihla
(1/2 K Profi)
rohová cihla (R Profi)
koncová cihla (K
Profi) v případě
ostění okna či dveří
koncová cihla (K Profi)
zakládací malta
POROTHERM Profi AM
o tl. minimálně 10 mm
extrudovaný
polystyren XPS
(pás 20 x 4 cm)
Příklady vazby rohů různých systémů cihel POROTHERM
250
125
190
440
250
250
zdicí malta
250
POROTHERM TM
125
XPS
tl. 40 mm
š. 90 mm
125
POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX
(na zdicí pěnu)
440
POROTHERM 44 P+D
(na tepelněizolační maltu)
41
SOKL
U NEPODSKLEPENÉHO DOMU
42
PARAPET OKNA
POLOHA OKNA
PŘI POUŽITÍ POROTHERM PŘEKLADŮ 7
NADPRAŽÍ OKNA / DVEŘÍ
NAPOJENÍ VNĚJŠÍ STĚNY
NA ŠIKMOU STŘECHU
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Vnější stěny - řešení pro nízkoenergetický dům A
SOKL
U PODSKLEPENÉHO
DOMU
PARAPET OKNA
POLOHA OKNA PŘI POUŽITÍ
POROTHERM PŘEKLADU VARIO
NADPRAŽÍ OKNA / DVEŘÍ
S VENKOVNÍ ROLETOU
NAPOJENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY
NA ŠIKMOU STŘECHU
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Vnější stěny - řešení pro nízkoenergetický dům B
43
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
15. Broušené cihly
Představují další výrazný krok vpřed ve vývoji pálených cihel
z hlediska technologie zdění. Lze říci, že se jedná o „high-tech“
mezi cihlami. Cihly POROTHERM Profi mají ložné plochy zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu
pro tenké spáry. Nejen díky tomu mají cihly POROTHERM Profi
mnoho unikátních výhod, které Vám představujeme v tomto
Podkladu.
Cihly POROTHERM Profi se vyrábějí v zásadě stejným způsobem jako klasické cihly POROTHERM, ovšem s tím rozdílem,
že se ložné plochy cihel po vypálení zbrousí do roviny na speciálním zařízení se dvěma navzájem rovnoběžnými brusnými kotouči.
Takto upravené cihly mají stejnou výšku s odchylkou maximálně
±1 mm a dvě navzájem rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy.
Smyslem zabroušení ložných ploch cihel je zdění na tzv. maltu
pro tenké spáry.
Z hlediska navrhování a provádění zdiva tak dostáváme zcela
nový výrobek – broušené svisle děrované cihly pro zdění na
tenké spáry tloušky 1 mm. Novému způsobu zdění je přizpůsobena i výška cihel. I v tomto případě zůstává zachovaný výškový
modul skladebná výška jedné vrstvy cihel je 250 mm. Z toho
vyplývá, že výškový rozměr cihel POROTHERM Profi je 249 mm.
POROTHERM
překlad 7
systém pro broušené cihly POROTHERM
překlad strop
POROTHERM
věncovka VT 8
překlad strop
systém pro nebroušené cihly POROTHERM
11.
vrstva malty
tl. 12 mm
POROTHERM
věncovka VT 8
POROTHERM
překlad 7
vrstva malty
tl. 12 mm
10.
8.
7.
okenní otvor
okenní otvor
okenní otvor
okenní otvor
9.
6.
výška
parapetu
1000 mm
výška
parapetu
1000 mm
5.
249
250
parapet
3.
1
250
238
12
12
250
238
parapet
4.
2.
1. řada
Výškový modulový rastr systému POROTHERM P+D a POROTHERM Profi
Výhody broušených cihel oproti klasickým výrobkům
POROTHERM P+D
44
zdivo z broušených cihel POROTHERM Profi je ekonomicky výhodnější ve srovnání se zdivem z cihel POROTHERM
P+D z důvodu menší pracnosti a nižší spotřeby malty;
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
úspora pracovního času je dosahována díky snadnému
a rychlému nanášení malty pro tenkovrstvé zdění včetně
rychlého ukládání přesných cihelných bloků;
úspora malty je dosažena zmenšením tloušky ložné spáry
z 12 mm u klasického zdění na 1 mm pro zdění z přesných
cihelných bloků na maltu pro tenké spáry;
minimalizace vzniku prasklin v omítkách a v místech spár
je zajištěna stejnorodým podkladem (cihelný střep téměř
beze spár) pro nanášení omítkových vrstev;
zvýšení tepelného odporu při zachování tloušky zdiva;
zásadní snížení technologické vlhkosti ve zdivu;
úspora při technickém vybavení staveniště (síta, míchačky,
dopravníky, sila, atd.);
rozměry v modulovém systému.
Sortiment broušených cihel
Vnější zdivo
POROTHERM 44 Profi
POROTHERM 40 Profi
základní tvar
základní tvar
POROTHERM 44 1/2 K Profi
POROTHERM 40 1/2 K Profi
poloviční koncová cihla
poloviční koncová cihla
POROTHERM 44 K Profi
POROTHERM 40 K Profi
koncová cihla
koncová cihla
45
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
POROTHERM 44 R Profi
POROTHERM 40 R Profi
rohová cihla
rohová cihla
Vnější a vnitřní nosné zdivo
POROTHERM 30 Profi
POROTHERM 30 1/2 Profi
POROTHERM 24 Profi
základní tvar
poloviční cihla
základní tvar
Vnitřní nenosné zdivo (příčky)
POROTHERM 11,5 Profi
POROTHERM 8 Profi
základní cihla
základní cihla
Pracovní pomůcky pro broušené cihly Profi
Nanášecí válce pro tloušky stěn:
44 cm, 40 cm, 30 cm, 25 cm
Stěnová spona (plochá kotva)
46
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Vyrovnávací souprava –
2 výškově nastavitelné přípravky + vodováha + kufr
POROTHERM Profi malty
Výrobek
Pevnost
v tlaku
[mm]
Vydatnost
Součinitel
Obsah
hotové
Balení
tepelné
pytle
malty [pytlů/pal.]
vodivost
[kg/pytel]
[W/mK]
[l/pytel]
POROTHERM Profi AM
malta zakládací
(Anlegemörtel)
10,0
0,94
25
14
48
POROTHERM Profi DBM
malta pro tenké spáry
(Dünnbettmörtel)
10,0
0,53
25
21
48
POROTHERM Profi AM
POROTHERM Profi DBM
47
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Zdění se systémem POROTHERM Profi
Zaměření základové desky
Aby se při použití cihlového systému
POROTHERM Profi využily všechny
výhody zdění na tenkou ložnou spáru,
musí se věnovat velká pozornost založení první vrstvy cihel. Prvním důležitým
krokem je proto výškové zaměření
základové desky v místech, kde se
budou vyzdívat stěny (obr. 1). Zaměření
se samozřejmě dělá až po natavení
izolačních pásů v místech stěn. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů.
Z tohoto bodu se pak vychází při
zakládání první vrstvy cihel.
1. Výškové zaměření základové
desky
Příprava maltového lože na položení
první vrstvy cihel
První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou
a souvislou vrstvu malty (ne na maltu v pruzích), která nesmí být
v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy se
používá speciální vápenocementová malta – POROTHERM Profi
malta zakládací. Aby tato maltová vrstva byla skutečně vodorovná,
používá se při jejím nanášení nivelační přístroj s latí (obr. 1)
a vyrovnávací souprava (obr. 2), která se skládá ze dvou přípravků
s měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků se nastavuje
tlouška a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech
základů. Kromě vyrovnávací soupravy je na urovnání maltové
vrstvy potřebná hliníková la o délce alespoň 2 m.
2. Měnitelné nastavení vyrovnávací
soupravy
3. Kontrola vodorovné polohy vodicích lišt
Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy
Jeden výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší
bod základů (nebo stropní desky tvořící zakládací rovinu pro další
podlaží), kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do vodo-
48
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
rovné polohy a nastaví se tak,
aby vodicí lištou vymezoval
požadovanou minimální tloušku maltové vrstvy 10 mm.
Poté do úchytu přípravku na
doraz upevníme la, na kterou
nastavíme čtecí zařízení laseru
přesně do výšky laserového
paprsku. Po dobu zakládání již
nesmíme s laserovým nivelač- 4. Nastavení požadované šířky maltového
lože
ním přístrojem a ani se čtecím
zařízením na lati hýbat. Nyní
můžeme přípravek přemístit do místa,
kde hodláme se zakládáním začít.
Podle délky používané hliníkové latě se
odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů nastaví
do výšky určené nivelačním přístrojem,
zároveň se nastaví i požadovaná šířka
maltového lože, podle tloušky stěny
(obr. 4) a zkontroluje se vodorovná
poloha vodicích lišt (obr. 3).
Nanášení malty
Po nastavení obou přípravků do
stejné roviny se může začít s nanášením
a urovnáváním maltového lože mezi
oběma přípravky (obr. 5 a 6). Je třeba
také dbát na správnou konzistenci
zakládací malty.
Při nanášení malty v daném úseku
se hliníková la může použít i jako
pomůcka proti padání malty ze základů.
Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se stejnou latí malta stahuje
až do úrovně vodicích lišt přípravků
(obr. 6). Přebytečná malta se odstraní
(obr. 7). Takto získáme první úsek dokonale vodorovného, souvislého maltového lože na položení první vrstvy cihel.
5. Nanášení maltového lože
6. Urovnání maltového lože
podle vodicích lišt
Přemísování nastavitelných přípravků
Jeden z přípravků se přemístí ve směru postupu nanášení
malty a druhý se ponechá v původní poloze. Vzdálenost přípravků
zůstává stejná. Přemístěný přípravek se urovná do požadované
výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup nanášení
a urovnávání malty je stejný (obr. 5, 6 a 7). Když je další úsek malty
49
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
hotový, zadní přípravek se opět přemístí ve směru postupu, přičemž druhý na
konci maltového lože zůstává na svém
místě.
Celý tento postup se opakuje, dokud
není hotový jeden souvislý úsek maltového lože, například v délce jedné
stěny.
Pro přesnost urovnání maltového
lože a počet opakování tohoto postupu
je výhodnější při delších stěnách používat hliníkovou la délky 3 m (pro jednu
osobu) nebo 4 m (pro dvě osoby).
7. Odstranění přebytečné malty
Položení první vrstvy cihel (obr. 8 a 9)
Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových
cihel. Zde platí stejná pravidla jako u systému POROTHERM
P+D. Každá rohová cihla je oproti rohovým cihlám v sousedních
vrstvách půdorysně otočená o 90°.
8. Kladení první vrstvy cihel
9. Založená první vrstva vnější stěny
Mezi takto osazené rohové cihly se z vnější strany natáhne
zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé cihly první vrstvy,
které se urovnají v obou směrech pomocí gumové paličky
a vodováhy (obr. 10 a 11).
První vrstva cihel se ukládá přímo do
maltového lože. Přitom je třeba neustále
dbát na správnou konzistenci malty.
Osazované cihly by mělo být možné
pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom
příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy
je už malta příliš tuhá, je možné na její
povrch přidat vrstvu malty pro tenké
spáry. Při osazování první vrstvy cihel
je velmi důležité, aby výškové rozdíly
mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1 mm tak, aby je bylo možné vyrovnat
10. Urovnání cihel první vrstvy
tenkou vrstvou malty.
po délce stěny
50
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
11.
Urovnání cihel
první vrstvy
v příčném
směru
12.
Příprava malty pro
tenkovrstvé zdění
Zdění dalších vrstev cihel
Od druhé vrstvy se cihly POROTHERM Profi zdí na maltu pro
tenké spáry, která se dodává speciálně pro tento účel spolu
s cihlami. Malta se připraví podle návodu na obalu. Na míchání se
používá vhodná vrtačka s míchadlem, případně speciální ponorné
mísidlo (obr. 12). V případě vysoké teploty a suchého vzduchu při
zdění je potřeba zabránit rychlému odsátí vody z malty navlhčením
vrstvy cihel těsně před nanášením malty.
Nanášení malty na ložnou plochu cihel je možné provádět
dvěma způsoby:
Nanášením malty pomocí nanášecího válce
Nanášecí válec je jednoduché zařízení pro urychlení
a zjednodušení zdění z cihel POROTHERM Profi. Malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce (obr. 13), odkud se dostává
při rovno-měrném pohybu válce na ložnou plochu již položených
cihel (obr. 14 a 15). Do takto nanesené tenké vrstvy malty se
pokládá nová vrstva cihel (obr. 17 a 18).
13.
Dávkování malty
do zásobníku
nanášecího válce
14.
Nanášení malty
na ložnou plochu
cihel
Namáčením cihel do malty (použití pro příčky)
Cihly se uchopí shora a spodní ložná plocha se ponoří rovnoměrně
do připravené malty pro tenké spáry, maximálně do hloubky 5 mm.
51
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
15. Připravené lože z malty pro tenké
spáry
16. Speciální stěnové spony k napojení
vnitřních stěn
Namočená cihla se ihned usadí na své místo ve zdivu. Nanesené
množství tímto způsobem plně postačuje na pevné spojení jednotlivých cihel do požadované vazby. Tento způsob nanášení malty
však dvojnásobně až trojnásobně zvyšuje její spotřebu.
Zásady správného zdění
Při zdění se postupuje stejně jako u cihel POROTHERM P+D.
Při pokládání jednotlivých cihel je třeba využívat spojení
pero+drážka tak, že spodní okraj ukládané cihly se opře o vrch
cihly již uložené a spustí se po drážkách dolů na spodní vrstvu
(obr. 17 a 18). Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po
ložné ploše, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty.
17. Kladení cihel zasunutím do drážek
18. Kladení dalších vrstev cihel
Protože se při zdění postupuje od obou rohů směrem ke
středu, je zpravidla potřeba
upravit délku poslední cihly na
požadovaný rozměr. Na řezání
se používá vhodný řezací
nástroj, nikdy ne sekyra nebo
kladivo. Doporučujeme ruční
elektrickou pilu s protiběžnými
listy typu aligátor (obr. 24).
19. Vnější stěna z broušených cihel
Vazba rohu – použití doplňkových cihel
Pro vytvoření správné rohové vazby se v rohu/koutu stěn pou52
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
20.
Doplňkové koncové cihly pro
správnou vazbu
rohu,
případně v ostění
a parapetu
stavebních otvorů
21.
Dokončená
vazba rohu
s použitím
doplňkových
bloků
žívají rohové a poloviční cihly POROTHERM Profi (obr. 21).
U polovičních koncových cihel se přepážky nevyklepávají (obr. 20
a 21). Tyto přepážky koncových cihel se vyklepávají pouze v ostění a parapetu stavebních otovorů, až po zabudování do stěny.
Vazba cihel v rohu/koutu v každé vrstvě musí být oproti cihlám
předchozí vrstvy na tom samém rohu půdorysně otočená o 90°.
Při pokládce dalších cihel musí být zabezpečena dostatečná délka
vazby ve zdivu: větší z hodnot 40 mm nebo 0,4 x h, kdy h je výška
zdicího prvku. V případě cihelného systému POROTHERM Profi
je minimální délka vazby 0,4 x 249 = 100 mm (obr. 21).
Napojení vnitřních nosných
stěn a dělicích příček
Při napojování vnitřních
nosných stěn a dělicích příček
z cihel POROTHERM Profi
platí stejné zásady jako pro
cihly POROTHERM P+D. Pro
zjednodušení práce se systémem POROTHERM Profi je 22. Kotvení vnitřní nenosné stěny v každé
druhé ložné spáře
vhodné k napojení vnitřních
nosných stěn a příček použít
stěnové spony - speciální nerezové ploché kotvy (obr. 16). Kotvení vnitřní nosné stěny (cihly POROTHERM 30 Profi,
POROTHERM 24 Profi) se provádí
dvěmi sponami v každé druhé ložné
spáře (obr. 23 a 25), kotvení příčky (cihly
POROTHERM 11,5 Profi) k nosné
konstrukci se provádí jednou sponou
(obr. 22) v každé druhé ložné spáře.
Spona před vložením do namaltované
spáry musí být namočena v maltě (obr.
16). Také styčná plocha cihel v místě 23. Kotvení vnitřní nosné stěny
v každé druhé ložné spáře
napojení na kolmou stěnu musí být
53
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
24.
Úprava délky cihel
na požadovaný
rozměr
25.
Promaltování
styčné plochy
cihel
namaltována (obr. 25). V místě vložení plochých kotev je možné
cihly lehce probrousit či poklepat zednickým kladívkem, aby tlouška ložné spáry byla rovnoměrná a nedocházelo v tomto místě
k jejímu zvětšení.
Ostění a parapet – použití koncových cihel POROTHERM Profi
V rámci optimalizace řešení detailů cihelného zdiva s tepelnými
lineárními vazbami v systému POROTHERM Profi byly navrženy
a poté teoretickým výpočtem ověřeny nové tvary doplňkových
cihel, které jsou určeny pro použití u okenních a dveřních otvorů.
Jedná se o již zmíněné
cihelné bloky s označením K,
vyráběné ve dvou variantách
pro každou tloušku zdiva –
celé a poloviční koncové cihly.
Umístění těchto cihel ve zdivu
je stejné jako u koncových
cihel systému POROTHERM
Si, jejich použití je však částečně odlišné.
26. Nanesení malty POROTHERM TM
na parapet před uložením koncových
Koncové cihly mají při povrcihel
chu tvořícím ve zdivu líc ostění
dva velké otvory symetricky umístěné vzhledem ke střednicové rovině budoucí stěny. Tyto otvory jsou kryty obvodovými
27. Před pokládkou koncových bloků je
třeba na jejich zabroušené plochy
nanést maltu pro tenké spáry
54
28. Ukládání koncových cihel POROTHERM
1/2 K Profi do lože
z tepelněizolační malty
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
29. Dokončený parapet s použitím polovičních koncových cihel
POROTHERM 1/2 K Profi
30. První založená vrstva ostění zakončená
koncovou cihlou POROTHERM K Profi
přepážkami, takže cihly mají zvenku
hladký líc bez per a drážek (obr. 30 až
32).
Přepážku lze po zabudování cihel
odstranit opatrným vyklepnutím (obr.
36). Odstraňuje se však vždy pouze přepážka jednoho otvoru na každé koncové cihle podle toho, v jaké poloze je
umístěn tepelný izolant mezi překlad
v nadpraží (obr. 33) a následně v místě
budoucího rámu okna či dveří (obr. 34
a 35).
Jsou-li
31. Zdění druhé vrstvy ostění
ukončené poloviční koncovou cihlou POROTHERM
1/2 K Profi
použity POROTHERM
překlady 7, odstraňují se přepážky
otvorů umístěných blíže k vnějšímu líci stěny (obr. 34).
Pokud je v nadpraží otvoru použit POROTHERM překlad
VARIO, odstraňují se přepážky otvorů ve všech koncových
cihlách umístěných blíže k vnitřnímu líci stěny (obr. 35).
32.
Po dokončení
parapetu a vyzdění
potřebné modulové
výšky ostění je možné
nyní ukládat POROTHERM
překlady 23,8
do lože z cementové
malty tloušky 10 mm
33.
V ostění se poloviční a celé koncové bloky vyzdívají střídavě
po vrstvách nad sebe (obr. 31 a 32) tak, aby kapsy vzniklé po jejich
zazdění a následném vyklepnutí patřičných přepážek vytvořily
svislou drážku (obr. 36).
55
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
34. Ostění u POROTHERM
44 Profi v případě použití
POROTHERM překladů 7
35. Ostění u POROTHERM
44 Profi v případě použití
POROTHERM překladu
VARIO
V parapetu se koncové cihly kladou do lože z tepelně-izolační
malty pro zdění (obr. 26) vedle sebe zabroušenými namaltovanými
plochami na sraz (obr. 27 a 28) tak, aby hladkou stranou s přepážkami byly shora, směrem k rámu okna, a po vyklepnutí přepážek
kapsy plynule na sebe navazovaly. Zdění ostění a parapetu je nutné provádět pečlivě, pak je zaručen optimální výsledek (obr. 29).
Drážky ve zdivu ostění a parapetu vzniklé odstraněním patřičných přepážek u otvorů se vyplní pruhy extrudovaného polystyrenu
tloušky 40 mm a šířky 90 mm (obr. 37) bupouhým zamáčknutím
(polystyren nesmí samovolně vypadávat z drážky) nebo vlepením
na tmel. Teprve mezi takto zaizolované drážky (obr. 38) se osadí
okno.
36.
Opatrné vyklepnutí
přepážek otvorů
v koncových cihlách
37.
Vyplnění drážek
pásy
extrudovaného
polystyrenu
56
Provádění zdiva z cihel POROTHERM
Rám okna či dveří se pak umísuje
proti tepelnému izolantu mezi překlady
a v drážkách ostění a parapetu tak, aby
po celém obvodu překrýval izolant minimálně o 40 mm (obr. 34 a 35)!
Uchycení rámu výplně otvoru se
provádí bu do cihelné části ostění
běžně používanými plechovými příchytkami nebo tzv. turbošrouby skrze rám
a polystyren až do cihly. Uchycení turbošrouby však omezuje dilatační pohyb
rámu při tepelném namáhání.
38. Stavební otvor je připraven
pro osazení rámu okna
Správným použitím kompletního cihlového systému, tzn. se
všemi doplňkovými tvary cihel a s doporučenými konstrukčními detaily, se dosáhne výrazné eliminace lineárního
tepelného mostu v místech napojení stěny na výplně otvorů.
Detail ostění a parapetu z broušených cihel
POROTHERM 44 Profi na maltu pro tenké spáry
POROTHERM 44 1/2 K Profi
(POROTHERM 44 K Profi)
POROTHERM 44 Profi
extrudovaný polystyren XPS
POROTHERM 44 K Profi
(POROTHERM 44 1/2 K Profi)
57
Pomůcky pro zdění
D. POMŮCKY PRO ZDĚNÍ
Běžné zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák (fanka),
dvoumetr, vodováha, olovnice, gumová palička, zednické
kladívko.
Hoblovaná la – se značkami po 125 mm pro kontrolu dél-
kového a výškového modulu.
Pomůcka pro přesné maltování ložné spáry předepsané
tloušky pro zdivo šířky od 115 do 440 mm.
Pomůcka pro přesné nanášení malty na ložnou plochu cihel
Pila kotoučová stolní nebo speciální ruční (elektrická řetě-
zová nebo přímočará) včetně řezných kotoučů a listů pro
přesné řezání cihel POROTHERM.
Ruční přímočará pila
Stolní kotoučová pila
Frézka drážkovací – pro přesné frézování svislých, vodorov-
ných a šikmých instalačních drážek.
Kladivo vrtací a sekací – včetně vrtáků pro přesné vrtání
otvorů, průrazů i pro elektroinstalační krabice.
Ocelové stěnové spony (ploché kotvy) – z nerezového
plechu tloušky od 0,75 mm pro kotvení nenosných i nosných
stěn.
Upevňovací technika – hmoždinky a vruty pro upevňování
rámů oken a dveří, obkladů stěn, instalačních vedení a různých zařizovacích předmětů.
Pracovní pomůcky pro broušené cihly POROTHERM Profi
jsou uvedeny v kapitole 15 na str. 46 a 47.
58
Projektové a prováděcí detaily zdiva
E. PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY
ZDIVA Z CIHEL POROTHERM
1. Nízké cihly - možnosti použití
2.
POROTHERM 44 N P+D
POROTHERM 40 N P+D
POROTHERM 30/24 N
145
10
300
250
238
70 ~70
100
300
40
10
167
155
12
35
PTH 30/24 N
12
250
PTH 30/24 N
12
PTH překlad 14,5
300
71
155
12
83
167
70 ~70
PTH překlad 7
12
250
238
PTH 44 P+D (EKO+)
12
250
238
PTH 44 P+D (EKO+)
250
238
12
12
238
Příklady výšek stěn při použití nízkých cihel POROTHERM N
145
440
70 ~90
115
115
10
240
400
238
70 ~130
145
10
300
71
155
83 12 167 10
PTH 30/24 N
PTH překlad 14,5
PTH překlad 7
Věncovka VT 8/23,8
12
250
238
250
238
12
71
155
12 167 10
83
PTH překlad 11,5
10
245
235
7
12
Věncovka VT 8/23,8
PTH překlad 7
PTH 30/24 N
250
238
250
238
12
250
238
10
245
235
7
250
238
238
Použití cihel POROTHERM N - nadpraží a 1. vrstva nad základem
145
500
Použití cihel POROTHERM 30/24 N nad plochými PTH překlady 11,5 a 14,5
59
2834
2750
2667
2584
2500
2417
2334
2250
2167
2084
2000
1917
1834
1750
1667
1584
1500
1417
1334
1250
1167
1084
1000
917
834
750
667
584
500
417
250
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
2N
334
1N
167
1N
167
`a 250 mm
`a 83 mm
167
167
POROTHERM N
(nízká cihla)
60
1N
167
2N
334
Výška parapetu
[mm]
1/2 K
+1/2K
=1875
+1/2K
=1792
+1/2K
=1709
+1/2K
=1625
+1/2K
=1542
+1/2K
=1459
+1/2K
=1375
+1/2K
=1292
+1/2K
=1209
+1/2K
=1125
+1/2K
=1042
+1/2K
=959
+1/2K
=875
+1/2K
=792
+1/2K
=709
+1/2K
=625
+1/2K
=542
+1/2K
=375
+1/2K
=29
K
875 mm (3Z + 1/2 K); 1000 mm (3Z + K)
2917
N
Příklad: Pro výšku zdiva 750 mm (3Z), je možné vytvořit parapet o těchto výškách:
3084
3000
13Z
3250
12Z
3000
11Z
2750
12Z
3000
11Z
2750
10Z
2500
11Z
2750
10Z
2500
9Z
2250
10Z
2500
9Z
2250
8Z
2000
9Z
2250
8Z
2000
7Z
1750
8Z
2000
7Z
1750
6Z
1500
7Z
1750
6Z
1500
5Z
1250
6Z
1500
5Z
1250
4Z
1000
5Z
1250
4Z
1000
3Z
750
4Z
1000
3Z
750
2Z
500
3Z
750
2Z
500
1Z
250
2Z
500
1Z
250
1Z
250
vrstvu základních bloků
3167
Vrstva zdiva z koncových cihel 1/2 K resp. K navýší v parapetní části poslední (horní)
Z
3250
Z - základní
N - nízká
skladba vrstev
zdiva
Výška zdiva
průběžných vrstev
[mm]
Projektové a prováděcí detaily zdiva
+1K
=2000
+1K
=1917
+1K
=1834
+1K
=1750
+1K
=1667
+1K
=1584
+1K
=1500
+1K
=1417
+1K
=1334
+1K
=1250
+1K
=1167
+1K
=1084
+1K
=1000
+1K
=917
+1K
=834
+1K
=750
+1K
=667
+1K
=500
+1K
=417
Z - základní vrstva (250 mm)
N - nízká vrstva (167 mm)
K - koncové cihly (250 resp. 125 mm)
Pozn.:
Nízké cihly se vyrábějí pouze pro sortiment
POROTHERM P+D v tloušťkách 440, 400,
300 a 240 mm.
Příklady výšek stěn
při použití nízkých cihel
POROTHERM N
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Správné navrhování
Délkový modul:
Cihly POROTHERM, které jsou dodávané jako cihly celé a cihly
poloviční, mají ve směru délky stěny skladebné rozměry odpovídající násobku délkového modulu 125 mm. Např. pro jednu vrstvu
zdiva délky 1 m spotřebujete 4 cihly o skladebné délce 250 mm.
Stěny objektů je proto nejlépe navrhovat v půdorysném modulu
125 mm. Použití tohoto modulu (vnitřního rastru) značně usnadňuje
práci nejen při projektování, ale z velké části se omezí i pracné
upravování cihel a překladů přímo na stavbě. Je potom možné
odborně provést různé půdorysné tvary jako jsou kruhové arkýře
nebo rohy zdiva o úhlu 135° a 225°. Cihly by neměly být upravovány osekáváním, nýbrž řezáním, frézováním či vrtáním, abychom
se vyhnuli zbytečnému odpadu a byla zajištěna odpovídající kvalita
zděné konstrukce.
Z důvodu splnění požadavku na vazbu zdiva v rozích zděných
stěn tloušky 440, 400 a 300 mm byl sortiment doplněn o rohové
tvarovky.
Výškový modul:
Cihly POROTHERM jsou 238 mm vysoké. Při průměrné tloušce ložné spáry 12 mm tak získáte jednu vrstvu zdiva o výšce
250 mm. Pro stěnu výšky 1 m tedy potřebujete vyzdít 4 vrstvy
z cihel POROTHERM. Světlou výšku místností proto navrhujte
nejlépe v modulu 250 mm.
V případě nutnosti lze světlou výšku hrubé stavby měnit pomocí
cihel výškově upravených řezáním, nadbetonováním vyrovnávací
vrstvy v místě uložení stropní konstrukce nebo použitím nízkých
cihel s dvoutřetinovou výškou.
Pro vnější konstrukce vyrábíme a dodáváme:
POROTHERM
POROTHERM
POROTHERM
POROTHERM
44 EKO+, POROTHERM 40 EKO+,
44 Profi/DRYFIX, POROTHERM 40 Profi,
44 P+D, POROTHERM 40 P+D,
36,5 P+D.
Díky vysokým pevnostem v tlaku je možné použít tyto cihly
u vícepodlažních staveb, tedy nejen u rodinných domků, ale
i v městské bytové a občanské výstavbě.
61
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Pro vnitřní nosné stěny jsou stavebním firmám k dispozici cihly:
POROTHERM 30 Profi, POROTHERM 24 Profi,
POROTHERM 30 P+D, POROTHERM 24 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D.
Cihly POROTHERM P+D pro vnější a vnitřní nosné zdivo
- základní tvary
Pro akustické stěny cihly:
POROTHERM 36,5 AKU, POROTHERM 30 AKU P+D,
POROTHERM 25 AKU P+D, POROTHERM 19 AKU.
Pro nenosné příčky se používají příčkovky:
POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 11,5 AKU,
POROTHERM 8 P+D, POROTHERM 6,5 P+D.
Cihly POROTHERM P+D
pro vnitřní nenosné zdivo
K odborné realizaci stavby se ve stavebním systému
POROTHERM používají kromě celých cihel také poloviční, koncové a rohové cihly.
Doplňkové tvary k cihlám
POROTHERM 44 P+D
62
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Koncové cihly se využívají podobně jako u sortimentu Profi
a EKO+ k odstranění lineárních tepelných mostů u parapetů, ostění a rohů či koutů vnějších stěn.
Vzorová vazba rohu s použitím doplňkových cihel u vnější stěny z POROTHERM 44 Profi
(obdobně je řešena vazba u skupin cihel POROTHERM P+D a POROTHERM EKO+)
Vzorové řešení ostění a parapetu s použitím doplňkových cihel u vnější stěny z cihel
POROTHERM 44 Profi (obdobné řešení ostění a parapetu je u skupin cihel POROTHERM
P+D a POROTHERM EKO+)
Dále uvedená schémata ukazují základní řešení vazby zdiva
z cihel POROTHERM P+D a AKU; schémata lze též použít pro
cihly POROTHERM EKO+ a u odpovídajících tlouštěk zdiva i pro
cihly POROTHERM Profi. Bíle přeškrtnuté cihly jsou cihly rozměrově upravené.
63
Projektové a prováděcí detaily zdiva
3. Vnější stěna tloušky 440 mm
Roh vnějších stěn
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 44 1/2 K,
POROTHERM 44 R
Napojení vnitřní stěny tl. 365 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 36,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 44 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 300 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 30 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 44 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 44 P+D
64
1. vrstva
2. vrstva
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 44 P+D
Roh vnější stěny (440 a 365 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 36,5 P+D
Roh vnější stěny (440 a 300 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 44 R,
POROTHERM 30 P+D
Roh vnější stěny (440 a 240 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 44 1/2 K,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 44 P+D
65
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Roh vnější stěny (440 a 175 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 44 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 240 mm
– z cihel celých:
POROTHERM
POROTHERM
POROTHERM
POROTHERM
1. vrstva
44
44
44
24
2. vrstva
P+D,
1/2 K,
R,
P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
Šikmý roh (135°) a kout (225°) vnějších stěn - arkýř
– z cihel celých:
POROTHERM 44 P+D
– z cihel upravených:
1. vrstva
5
31
25
0
POROTHERM 44 P+D
5
12
250
175
425
2
265
15
12
5
12
5
0
44
1
250
1
66
2
Projektové a prováděcí detaily zdiva
250
125
440
315
2. vrstva
2
1
125 125
25
0
15
5
42
2
26
5
17
25
0
5
1
Zdivo kruhového
půdorysu
1/1
– z cihel celých:
POROTHERM 44 R
Max. šířka rozevření
spáry 20 mm.
Min. vnitřní poloměr pro
POROTHERM 44 R
4200 mm
R
min.
4200
mm
1/1
1/1
– z cihel upravených
(z jedné strany seříznutých na hloubku
kapsy):
POROTHERM 44 R
Max. šířka rozevření
spáry 20 mm.
Min./max. vnitřní
poloměr pro POROTHERM 44 R upr.
1400/4500 mm
Pozn.: Do každé ložné
spáry vložit betonářskou
výztuž ∅ 6 mm
R upr.
4500
≤ r≤
1400
mm
1/1
67
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Příklad vyzděné vnější stěny kruhového půdorysu z cihel POROTHERM
4. Vnější stěna tloušky 400 mm
Roh vnějších stěn
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 40 1/2 K,
POROTHERM 40 R
Napojení vnitřní stěny tl. 365 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 36,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 300 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 30 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D
68
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D
Roh vnější stěny (400 a 365 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 36,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 40 1/2 K
Roh vnější stěny (400 a 300 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 30 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D
69
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Roh vnější stěny (400 a 240 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 40 1/2 K,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 40 P+D
Roh vnější stěny (400 a 175 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 40 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D,
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 240 mm
– z cihel celých:
POROTHERM
POROTHERM
POROTHERM
POROTHERM
1. vrstva
40
40
40
24
2. vrstva
P+D,
1/2 K,
R,
P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
Příklad napojení vnitřní nosné příčky
na vnější stěnu
70
Příklad vzorové vazby rohu vnější stěny
POROTHERM Profi
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Šikmý roh (135°) a kout (225°) vnějších stěn - arkýř
– z cihel celých:
POROTHERM 40 P+D
– z cihel upravených:
0
POROTHERM 40 P+D
5
27
25
1. vrstva
5
12
2
12
5
0
12
5
40
1
225
25
175
400
225
2
250
1
275
125
400
250
2. vrstva
2
1
0
40
22
5
25
125 125
2
5
17
25
0
5
22
1
71
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Zdivo kruhového
půdorysu
1/1
– z cihel celých:
POROTHERM 40 R
Max. šířka rozevření
spáry 20 mm.
Min. vnitřní poloměr pro
POROTHERM 40 R
3000 mm
R
min.
3000
mm
1/1
1/1
– z cihel upravených
(z jedné strany seříznutých na hloubku
kapsy):
POROTHERM 40 R
Max. šířka rozevření
spáry 20 mm.
Min./max. vnitřní
poloměr pro POROTHERM 40 R upr.
1000/3100 mm
R upr.
Pozn.: Do každé ložné
spáry vložit betonářskou
výztuž ∅ 6 mm
m
00 m
31
≤r≤
1000
1/1
5. Vnější stěna tloušky 365 mm
Roh vnějších stěn
– z cihel celých:
POROTHERM 36,5 P+D
72
1. vrstva
2. vrstva
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Napojení vnitřní stěny tl. 365 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 36,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 300 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 30 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
73
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Roh vnější stěny (365 a 300 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 30 R P+D,
POROTHERM 30 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
Roh vnější stěny (365 a 240 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 36,5 1/2 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
Roh vnější stěny (365 a 175 mm) na styku dvou objektů
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 240 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 36,5 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
74
1. vrstva
2. vrstva
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Šikmý roh (135°) a kout (225°) vnějších stěn - arkýř
– z cihel upravených:
POROTHERM 36,5 P+D
POROTHERM 36,5 P+D
1. vrstva
0
25
24
0
– z cihel celých:
5
12
2
12
5
12
5
36
5
1
190
60
190
175
365
2
250
1
125
2
1
125 125
5
36
19
0
60
2. vrstva
365
240
250
2
0
19
25
0
5
17
1
75
Projektové a prováděcí detaily zdiva
6. Vnitřní stěna tloušky 300 mm
Roh vnitřních stěn tl. 300 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 30 P+D,
POROTHERM 30 R P+D
Roh vnitřních stěn tl. 300 a 240 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 30 P+D,
POROTHERM 30 1/2 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
Roh vnitřních stěn tl. 300 a 175 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 30 P+D,
POROTHERM 30 1/2 P+D,
POROTHERM 30 R P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 300 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 30 P+D,
POROTHERM 30 R P+D
76
1. vrstva
2. vrstva
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 30 P+D,
POROTHERM 24 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 30 P+D,
POROTHERM 30 R P+D,
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
7. Vnitřní stěna tloušky 240 mm
Roh vnitřních stěn tl. 240 mm
1. vrstva
– z cihel celých:
2. vrstva
POROTHERM 24 P+D
Roh vnitřních stěn tl. 240 a 175 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 24 P+D
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
77
Projektové a prováděcí detaily zdiva
Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 24 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 24 P+D
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 24 P+D
8. Vnitřní stěna tloušky 175 mm
Roh vnitřních stěn tl. 175 mm
– z cihel celých:
1. vrstva
2. vrstva
1. vrstva
2. vrstva
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
Napojení vnitřní stěny tl. 175 mm
– z cihel celých:
POROTHERM 17,5 P+D
– z cihel upravených:
POROTHERM 17,5 P+D
78
POROTHERM překlady
F. POROTHERM překlady
1. Skladování a doprava
POROTHERM překlady se skladují na rovném a nerozbřídavém (řádně odvodněném) terénu. Ukládají se na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly (díky příliš
velké vzdálenosti hranolů od sebe nebo od konce překladu)
a nebo se skladují přímo na paletách či v paketech tak, jak jsou
baleny výrobcem. Překlady ani palety či pakety se mezi sebou
neprokládají. Maximální výška slohy skladovaných překladů
je 3,0 m. Při převážení na autech či vagónech se dbá stejných
zásad jako při skladování. Překlady se na vozidle musí zajistit proti
posunutí při dopravě a ukládat do vrstev podle výšky bočnic, nosnosti dopravního prostředku, stavu vozovky apod.
V zimním období musí být překlady chráněny proti povětrnostním vlivům.
2. POROTHERM překlad 7
POROTHERM překlady 7 se osazují na výšku, svojí rovnou
stranou do lože z cementové malty
(oblou stranou nahoru!) a u líce
obou podpor se k sobě zafixují
měkkým (rádlovacím) drátem proti
překlopení. Při správném osazení
je na dolním líci překladu vidět
З
ΗИ
nápis „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“.
-Β
A
V případě možnosti použití zdvihaAN
TR
cího prostředku je výhodnější
S
Í
LN
požadovanou kombinaci překladů
DO
(u obvodového zdiva i s izolantem)
sestavit na podlaze, srádlovat
dostatečně nosným drátem, za tento drát zdvihnout a osadit na zeď
do předem připraveného maltového lože. Pro přesnější usazení se
doporučuje používat dřevěné klínky.
Při osazování POROTHERM překladů 7 na zdivo dbejte na
předepsané minimální délky uložení:
pro všechny typy cihel POROTHERM
do délky překladů 1750 mm . . . . . . 125 mm
délky 2000 a 2250 mm . . . . . . . . . . . . . 200 mm
2500 a delší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm
Překlady nesmí být zásadně uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). V místě uložení lze použít
pouze cihly celé nebo poloviční, které však jako poloviční
již byly vyrobeny.
79
POROTHERM překlady
POROTHERM překlad 7
délka uložení
Okenní nadpraží pro tl. stěny 440 mm
POROTHERM překlady 7 lze
použít pro sestavení různých kombinací překladů nad otvory. Pro většinu rozpětí a zatížení překladů nad
otvory ve vnějších stěnách postačují pro vnitřní nosnou část překladu
3 kusy překladů 7.
Podle tloušky stěny se pak
zvenku doplňují jedním nebo výjimečně dvěma kusy překladů 7
a tepelným izolantem vloženým do
zbývajícícho meziprostoru.
Okenní nadpraží pro tl. stěny 300 mm
Způsob použití
POROTHERM překladu 7
pro různé tloušťky stěn
80
POROTHERM překlady
Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 a 500 mm
Věncovka VT 8/27,5
500
EPS
Viditelný nápis
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“
Věncovka VT 8/27,5
Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 mm
100
EPS
Viditelný nápis
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“
81
POROTHERM překlady
100
7
238
7
Věncovka VT 8/23,8
Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 365 a 400 mm
EPS
Viditelný nápis
„DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“
190
250
Detaily použití POROTHERM překladu 7 ve stěnách tloušky 175, 190, 240, 250 a 300 mm
3. POROTHERM překlad VARIO
Použití
Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7
a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní
a dveřní otvory ve vnějších stěnách zděných konstrukcí pro dodatečnou montáž stínicí techniky - venkovních rolet (VARIO R) nebo
venkovních žaluzií (VARIO Z).
82
POROTHERM překlady
POROTHERM překlad VARIO
Technické údaje
POROTHERM překlady VARIO 100 až 175
Překlady VARIO do délky 1750 mm včetně jsou navrženy jako plně
samonosné, bez potřeby spřahování (spolupůsobení) s ostatními
konstrukcemi. Proto jsou robustnější než delší překlady VARIO.
Jsou symetricky vyztuženy, lze je tudíž použít i „vzhůru nohama“.
Z tohoto důvodu není na překladech vyznačena jejich poloha ve
stavbě.
Rozměry překladu - (š×v×d) 125×238×1000 až 1750 po 250 mm
Hmotnost - max. 61 kg/m
keramobetonový prvek
VARIO 100 až 175
POROTHERM překlady VARIO 200 až 350
Překlady délky 2000 mm a větší jsou z důvodu snížení vlastní
hmotnosti a zvýšení celkové únosnosti navržené jako překlady
spřažené. Spřažení (spolupůsobení) se ztužujícím věncem probíhajícím v rovině stropní konstrukce umožňuje speciální tvar svařované prostorové výztuže vyčnívající z prefabrikovaného překladu, ve kterém je částečně zabetonována. Poloha překladu při
zabudování je jednoznačně dána jeho tvarem a proto není na překladech vyznačena jejich poloha ve stavbě.
83
POROTHERM překlady
Rozměry překladu (š×v×d):
keramobetonová část - 70×238×2000 až 3500 mm po 250 mm
včetně vyčnívající výztuže - cca 100×400×2000 až 3500 mm
Hmotnost prefabrikátu (bez dobetonování) - max. 38 kg/m
keramobetonový prvek
VARIO 200 až 325
Tepelněizolační díl VARIO
Rozměry (š×v×d)
vnější - 240×240×990 až 3240 mm po 250 mm
vnitřní (schránky) - 170×130×750 až 3000 mm po 250 mm
tepelněizolační díl VARIO
Způsob zabudování (montáž)
Všeobecně
S překlady VARIO lze manipulovat ručně nebo zdvihacími prostředky pomocí popruhů či lan. Překlady VARIO se na zdivo osazují do lože z cementové malty. Pro přesnější usazení a vyrovnání
84
POROTHERM překlady
prvků do roviny se doporučuje používat dřevěné klínky. Na připravené maltové lože se nejprve do vnějšího líce stěny osadí tepelněizolační díl VARIO tak, aby barevná plocha bočnic tepelněizolačního dílu s označením délky překladu v centimetrech zvnějšku
lícovala s cihlami. Poté se uloží keramobetonový překlad VARIO
do vnitřního líce stěny. Symetricky vyztužené překlady VARIO se
osazují pouze na svislo, cihelným povrchem do vnitřního líce stěny.
POROTHERM překlady VARIO 100 až 175
U stěn tloušťky 365 mm se za tepelněizolační díl osadí POROTHERM překlad VARIO cihelným povrchem do vnitřního
líce stěny. U stěn tloušťky 400 mm se mezera mezi překladem
VARIO a tepelněizolačním dílem vyplní pásem tepelné izolace tl.
30 mm a výšky 240 mm. U stěn tloušťky 440 a 500 mm se mezi
překlad VARIO a tepelněizolační díl použije POROTHERM překlad
7 stejné délky jako má překlad VARIO. Uložení překladů a tepelněizolačního dílu VARIO na nosnou část zdiva je pro délky 1000 až
1750 mm min. 125 mm, resp. 120 mm. Po dokončení osazení celého překladu se v jeho úrovni provede dozdění tak, aby na překlad
navazovala koncová cihla POROTHERM K (příp. ½ K) s vloženou
tepelnou izolací. Poté se podle montážního návodu pro POROTHERM strop provede osazení stropních nosníků do lože z cementové malty tloušťky cca 10 mm. Pod nosníky se nad překlad VARIO
těžký asfaltový pás nevkládá! Po dokončení osazení všech stropních prvků se do vnějšího líce stěny symetricky nad tepelněizolační
díl místo věncovek osadí o 250 mm delší POROTHERM překlad 7
tak, aby nezatěžoval tepelněizolační díl. Uložení překladu na zdivu
je na každé straně min. 125 mm do maltového lože. Podmaltování
se provede pouze na tloušťku překladu a na délku uložení, tj. tam,
kde leží na cihlách. Mezi POROTHERM překladem 7 a tepelněizolačním dílem musí vzniknout spára vysoká cca 10 mm. Ta se před
prováděním vnějších omítek, tj. po částečném prohnutí překladu
od zatížení, vyplňuje montážní PUR-pěnou. Pozor na rozpínavost
pěny, aby neprohnula tepelněizolační díl dolů! Z vnitřní strany
POROTHERM překladu 7 se přiloží tepelná izolace, která je součástí ztužujícího věnce, a vyváže se výztuž věnce. Tím je nadpraží otvoru připraveno k betonáži stropní konstrukce včetně ztužujících věnců.
POROTHERM překlady VARIO 200 až 325
U stěn tloušťky 365 mm se za tepelněizolační díl osadí POROTHERM překlad VARIO vyčnívající výztuží směrem
k vnějšímu líci stěny. Cihelný povrch překladu se zalícuje s vnitřním
povrchem stěny. U stěn tloušťky 400 mm se k tepelněizolačnímu
dílu přiloží pás tepelné izolace v tl. 30 mm a výšce 240 mm.
POROTHERM překlad VARIO se svým cihelným povrchem osadí
do vnitřního líce stěny. Variantně lze pás tepelné izolace
tl. 30 mm vypustit a tento prosto použita. probetonovat. V detailech
je tato izolace použita. U stěn tloušťky 440 a 500 mm se nejprve do
85
POROTHERM překlady
vnitřního líce stěny osadí POROTHERM překlad VARIO. POROTHERM překlad 7 stejné délky jako VARIO se osadí tak, aby mezi
ním a překladem VARIO vznikla mezera šířky 60 mm, resp. 120
mm, do které vyčnívá výztuž překladu VARIO. Tepelněizolační díl
vyplňuje zbývající prostor mezi překladem 7 a vnějším lícem stěny.
Délka uložení překladů a tepelněizolačního dílu VARIO na nosné
části zdiva je pro délky 2000 až 3250 mm podle daného rozpětí
min. 200 nebo 250 mm, resp. 195 nebo 245 mm. Po dokončení
osazení celého překladu se provede zespodu dočasné montážní
podepření v celé délce překladu s alespoň dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru.
Toto montážní podepření musí zároveň zabezpečit tepelněizolační
díl proti vybočení ven působením tlaku betonu při betonáži.
Následně se provede v úrovni překladu dozdění tak, aby na překlad
navazovala koncová cihla POROTHERM K (příp. ½ K) s vloženou
tepelnou izolací. Po dozdění a po zatvrdnutí maltového lože pod
překladem VARIO lze na překladu začít s osazováním stropních
nosníků do lože z cementové malty tloušťky cca 10 mm. Pod nosníky se nad překlad VARIO těžký asfaltový pás nevkládá! V některých místech uložení stropních nosníků na překlad VARIO dochází
k prostorové kolizi mezi konci nosníků a výztuží vyčnívající z překladu VARIO. V těchto místech je povoleno výztuž překladu přestřihnout (diagonály, příp. i horní prut) a odehnout (nikoli vystřihnout!) tak, aby nosník bylo možné uložit na požadované místo.
Přestřihnutí výztuže se povoluje pouze v místech kolize s uložením
stropních nosníků, v žádném případě nesmí být odstřihnuta
vyčnívající výztuž po celé délce překladu VARIO! Přestřihnutím
diagonální a horní podélné výztuže v kolizních místech uložení
nosníků nedojde ke snížení únosnosti spřaženého překladu pod
deklarované statické hodnoty. Po dokončení osazení všech stropních prvků se do vnějšího líce stěny symetricky nad tepelněizolační
díl místo věncovek osadí o 250 mm delší POROTHERM překlad 7
včetně tepelné izolace ztužujícího věnce zcela identickým způsobem jako v případě kratších překladů VARIO. U překladů VARIO
délky 3500 mm se tepelněizolační díl (má zkrácenou délku 3240
mm) na obou koncích přizdí zkrácenou poloviční cihlou tak, aby
tyto cihly lícovaly s konci překladu VARIO. Na zkrácené poloviční
cihly se do vnějšího líce osadí POROTHERM překlad 7 délky 3500
mm. Ke spřažení překladu VARIO se ztužujícím věncem dojde probetonováním podbedněné mezery mezi překladem VARIO a
tepelněizolačním dílem minimální šířky 55 mm, do které vyčnívá
výztuž prefabrikovaného překladu VARIO. Betonáž této mezery
musí proběhnout zároveň s betonáží stropní konstrukce a tepelně
zaizolovaného ztužujícího věnce. Pro betonáž musí být použit
beton minimálně třídy C 20/25. Únosnost překladů VARIO 200 až
325 lze zvýšit započítáním věncové výztuže, která nebyla ve statickém výpočtu uvažována a při statických zkouškách nebyla použita, a také změnou statického schématu z prostého na spojitý nosník. Zvýšení únosnosti je nutné prokázat individuálním statickým
výpočtem. Montážní podpěry stropu a překladů VARIO lze odstra86
POROTHERM překlady
nit, až když beton překladu a stropní konstrukce dosáhne normou
stanovené pevnosti, která je pro příslušnou třídu předepsána. Před
prováděním vnějších omítek se vodorovná spára mezi tepelněizolačním dílem a POROTHERM překladem 7 vyplní montážní PURpěnou. Pozor na rozpínavost pěny, aby neprohnula tepelněizolační
díl dolů!
Roletový POROTHERM překlad VARIO délky 1000 až 1750 mm
pro zdivo tl. 440 mm
Roletový POROTHERM překlad VARIO délky 2000 až 3500 mm
pro zdivo tl. 440 mm
87
POROTHERM překlady
Příklad uložení překladu VARIO pro roletu na vnější stěně o tl. 440 mm
4. POROTHERM překlady 11,5 a 14,5
h
71
Keramické ploché POROTHERM překlady se používají jako
nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích. Protože
ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy
o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou
nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou
zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým.
Více plochých překladů
vedle sebe smí být použito
pouze za předpokladu, že tlaková zóna bude provedena nad
145
115
všemi překlady v plné šířce.
Překlady se ukládají na
Příčný řez
výškově urovnané zdivo do
10 mm tlustého lože z cementlaková zóna
tové malty. Skutečná délka
uložení na zdivu musí být na
každém konci překladu minimálně 120 mm.
Při manipulaci s překlady je
nutné dbát zvýšené opatrnosti,
aby nedošlo k jejich poškození
(nalomení). Během manipulace s jednotlivými překlady je
běžné, že dochází k pružnému
průhybu, který však není na
závadu výrobku. Pro omezení
nebezpečí poškození překladu
se doporučuje manipulovat
s překlady otočenými o 90°
kolem své podélné osy vzhledem k poloze, ve které jsou
umístěny ve stavbě.
Poškozený překlad (nalomený nebo s trhlinkami v betonu) se nesmí použít!!!
88
L
la
la
l
Geometrie spřaženého překladu
Polohy překladu
pro manipulaci
90°
POROTHERM překlady
h
Aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí nebo i zlomení
překladů ve stádiu provádění
stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím
těchto prací všechny překlady
podepřít provizorními podporami (např. dřevěnými sloupky
s podklínováním) stejnoměrně
b
tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a nosPřeklad složený z více prvků
nou zdí byly maximálně 1 m.
Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní
plochy překladů a po řádném
navlhčení lze překlad nadezdít
nebo nadbetonovat. U nadezdívaných překladů musí být
ložné i styčné spáry mezi cihlami
zcela promaltovány a to i u zdiL/2
L/2
cích bloků pro obvodová zdiva
1,0 < L < 2,0 m
s vysokým tepelným odporem,
u kterých se běžně celá svislá
styčná spára nepromaltovává.
Přerušené maltování ložné
spáry je nepřípustné. Zdění nad
překlady je nutné provádět
pečlivě. Minimální tlouška
ložné i styčné spáry je 10 mm,
minimální pevnost použité
L/3
L/3
L/3
malty je 2,5 MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku - tlakovou zónu
- lze použít pálených, vápenoZpůsob montážního podepření
pískových a betonových cihel
a bloků, jejichž pevnost v příčném směru
(tj. po nadezdění ve směru podélné osy
překladů) je v průměru alespoň 2,5 MPa
a jednotlivě alespoň 2,0 MPa. Z nabídky
firmy Wienerberger tento požadavek splňují
cihly POROTHERM 30/24 N. Zdivo nadezdívky musí být provedeno v náležité vazbě
- u překladu složeného z více než jednoho
Špatné uložení překladu
překladového prvku musí být použita
(tepelný most)
vazáková vazba s délkou převazby ve
směru probíhajícího zdiva rovnající se nejméně 0,4-násobku výšky
použitých cihel či bloků. Při betonované tlakové zóně spřaženého
překladu se doporučuje použít betonu minimální třídy C 12/15.
Podpory překladů lze odstranit teprve po dostatečném zatvrdnutí malty nebo betonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna zatížení
89
POROTHERM překlady
z prefabrikovaných stropních konstrukcí nebo z bednění monolitických stropních konstrukcí musí být
až do doby dostatečného zatvrdnutí
tlakové zóny spřaženého překladu
přenesena mimo překlady samostatným podepřením.
115
115
10
240
12
190
Věncovka 19,5
POROTHERM překlad 7
12
Použití plochých POROTHERM překladů
11,5 s nadezdívkou z nízkých cihel
POROTHERM 30/24 N
238
250
238
12
205
195
12
250
238
PTH 30/24 N
70 ~70
145
440
10
300
145
POROTHERM překlad 14,5
71
155
12 167 10
83
10
190
70 ~90
POROTHERM překlad 11,5
71
155
12 167 10
83
POROTHERM překlad 7
12
Věncovka 19,5
7
12
250
238
205
195
250
238
250
PTH 30/24 N
400
250
238
Spolupůsobící nadezdívkou se překlad
stává plně nosným - tzv. spřaženým
238
Překlady musí být nejpozději
v konečné fázi úprav stavebního díla
opatřeny omítkou.
Použití plochých POROTHERM překladů
14,5 s nadezdívkou z nízkých cihel
POROTHERM 30/24 N
Poznámka: POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 nejsou
vhodné k použití při rekonstrukcích staveb jako podvlékané nosné
prvky pod stávající zdivo!
90
POROTHERM strop
G. POROTHERM STROP
1. Skladování a doprava
Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat,
resp. podkládat stropní
nosníky ve vzdálenosti max.
500 mm od konců nosníků
dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm.
Proklady jednotlivých vrstev
musí být uspořádány vždy
svisle nad sebou a v místě
Uložení stropní vložky
svaru příčné výztuže s horní
MIAKO mezi POT nosníky
výztuží.
Při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku
musí na ní nosníky ležet v celé své délce. Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce (event. odběratel) v souladu s platnými
předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách ukládají
podle délek.
Důležitá poznámka: Při skladování stropních vložek MIAKO je
nutné dodržet maximální počet dvou palet na sobě. V opačném
případě se zvyšuje riziko poškození výrobků na spodních paletách.
V zimním období musí být nosníky chráněny proti povětrnostním
vlivům!
2. Montáž
Stropní nosníky se ukládají na nosné
zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení
musí být na každé straně nejméně
125 mm!!!
Jako akustické opatření proti šíření
hluku v budovách ve svislém směru lze
použít těžký asfaltový pás, který se položí na nosné zdivo, a to pouze do míst
pod budoucí ztužující věnec. Toto opatření však snižuje účinnost ztužujícícho
věnce prováděného v úrovni stropní
desky, a proto je potřebné provést vyztužení hlavy stěny, nejsnáze prefabrikovanou výztuží ložných spár MURFOR.
Asfaltový pás se nepokládá nad překlady
v místě nad otvorem.
Nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými
dřevěnými hranoly se sloupky) již při
Minimální uložení nosníku na
nosné stěně je 125 mm
91
POROTHERM strop
ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi
podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m.
6100
300
300
5500
8 x 625
10
13
11
23
9
6
4
22
7
21
5
20
3
2
3500
max.1800
8
3750
15
12
KERAMICKÉ NOSNÍKY
17
14
MONTÁŽNÍ STOJKY
16
MONTÁŽNÍ PRŮVLAK
18
max.1800
19
1
175
300
VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH PRŮVLAKŮ
300
175
max.500
max.1500
max.1500
POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK
VZDÁLENOST MONTÁŽNÍCH STOJEK
Schéma montáže stropu (příklad)
Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů)
nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se stropy ve více podlažích,
musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy
hranolů a sloupků) musí být stanovena ve statickém výpočtu.
U stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku
tloušce H stropní konstrukce) je větší než 15, doporučuje se při
montáži nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí.
Podpory stropu musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m.
Stropní vložky MIAKO PTH (jednotná délka vložek 250 mm pro
osové vzdálenosti nosníků 625 a 500 mm) se kladou na sucho na
osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou
92
POROTHERM strop
stěnou postupně od jednoho konce nosníků ke druhému (viz
Schéma montáže stropu).
625; 500
Podélný a příčný řez ztužujícím příčným žebrem
U stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než 6 m se
doporučuje uprostřed rozpětí provést pomocí plochých stropních
vložek výšky 80 mm ztužující příčné železobetonové žebro v šířce
250 mm (tj. na délku jedné vložky), konstrukčně vyztužené čtyřmi
průměry 10 mm a třmínky průměru 6 mm ve vzdálenosti po
400 mm. Pokud je rozpětí příčného žebra menší než rozpětí stropní
konstrukce, může vlivem tuhosti žebra dojít ke změně statického
schématu z prostého na spojitý nosník o dvou polích. Proto je
nutno tento stav pečlivě staticky posoudit, v případě potřeby pak
konstrukci v místě nad nosníky doplnit o tahovou výztuž pro
přenesení nově vzniklých záporných momentů a příčné žebro
vyztužit podle statického výpočtu.
U všech rozpětí stropní konstrukce se doporučuje v místě jejího
uložení na nosnou stěnu přivyztužení podporovými příložkami ve
tvaru L z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným upnutím (vetknutím) stropu do zdiva. Podporové příložky
se připevňují ke konstrukční výztuži průměru 6 mm ukládané shora
na stropní vložky ve směru kolmém k podélné ose nosníků.
Vzdálenost mezi jednotlivými pruty konstrukční výztuže je 400 mm,
výztuž se klade až do vzdálenosti 1/5 světlého rozpětí od podpory
(od líce nosné zdi). Podporové příložky se umísují nad nosníky.
Délka příložek ve směru nosníku je cca 1/5 světlého rozpětí, minimální plocha příložky je 1/3 plochy výztuže Ast nosníku v poli.
Příčný řez stropní konstrukcí
93
POROTHERM strop
S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé
délce nosníků. Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti
zátekům betonu, nebo délka záteků je pouze cca 100 mm. Po
navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními
vložkami, příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení
vyplní betonem minimální třídy C 20/25 měkké konzistence, čímž
se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat
také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad
stropními vložkami v tloušce 60 mm (rovněž betonem třídy
C 20/25), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku.
Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků.
Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze
mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára
nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad
nosníkem.
Věncovka
Podporová příložka
100
400
400
Uložení stropu
na vnější stěnu
v podélném směru
min.
125
MC 10
těžký asfaltový pás
Věncovka
MVC
MC 10
Věncovka
těžký asfaltový pás
MVC
min. 25 mm
MVC
94
MC 10
těžký asfaltový pás
Uložení stropu na vnější stěnu
v příčném směru
POROTHERM strop
Při manipulaci s materiálem během montáže je nutné pokládat
na osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby
zatížení stropu bylo rozloženo na více nosníků nebo vložek, byly
tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformována ocelová příhradovina nosníků. Doplňkové stropní vložky výšky 80 mm není dovoleno zatížit jinak než zálivkovým betonem při vlastní betonáži.
Celkové plošné montážní zatížení stropu osobami a materiálem
nesmí překročit 1,5 kN/m2 (navíc k zatížení vložkami a rozprostřeným
betonem). Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na
jednom místě.
Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu
až do zatvrdnutí, aby se eliminoval vznik smršovacích trhlin.
Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce
dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu příslušnou
třídou předepsána. Při odstraňování podpor se postupuje vždy od
horního podlaží ke spodnímu.
Příklady realizací stropních konstrukcí POROTHERM
95
POROTHERM strop
3. Použití
Stropní nosníky je možné použít v běžném i vlhkém prostředí
uzavřených objektů. Pokud budou použity v prostředí s relativní
vlhkostí vzduchu 60 až 80 %, musí být stropy na podhledu opatřeny omítkou minimální tloušky 15 mm.
POROTHERM strop lze s výhodou použít i pro rekonstrukce
starších objektů. Pro uložení stropních nosníků se do zdiva vysekají kapsy hloubky cca 200 mm a dna kapes se vyrovnají cementovou maltou do vodorovné roviny. Pro snazší osazení (zavlečení)
nosníků do kapes je výhodné vždy jednu kapsu pro každý nosník
udělat cca o 100 mm hlubší. K dosažení lepšího spolupůsobení
hotové stropní desky se zdivem
je možné ve zdivu na styku se
stropní konstrukcí vysekat ještě
před jejím uložením drážku po
celém obvodu budoucí stropní
desky. Tato drážka by měla být
o 80 až 100 mm nižší než je
tlouška budoucího stropu, měla
by vrchem lícovat se stropní
konstrukcí a z důvodu zamezení
nadměrného oslabení zdiva po
dobu rekonstrukce by neměla
být hlubší než 50 mm.
POROTHERM strop lze s výhodou použít pro
rekonstrukce starších objektů
96
2011
zákaznická linka: 844 111 123
Podklad pro provádění systému POROTHERM
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28
370 46 České Budějovice
Tel.: +420 383 826 111, 727 326 111
Fax: +420 383 826 115
www.wienerberger.cz, www.porotherm.cz
[email protected]
© Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., 09/2011
Podklad pro
provádění systému
POROTHERM
3. vydání
Download

Podklad pro provádění systému POROTHERM