Zakázka číslo:
2010-10888-ZU
F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby
PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10
Zpracováno v období:
září 2010
Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová
Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Káně
č. v deníku autorizované osoby: 1908
ATELIER DEK
TISKAŘSKÁ 10
PRAHA 10
TEL 234 054 284-5
FAX 234 054 291
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Obsah
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ........................................................................................3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Předmět .........................................................................................................................3
Úkol ................................................................................................................................3
Zadavatel .......................................................................................................................3
Zpracovatel ....................................................................................................................3
Vypracoval......................................................................................................................3
Autorizoval......................................................................................................................3
Zpracováno ....................................................................................................................3
2. PODKLADY............................................................................................................3
3. OBECNĚ.................................................................................................................3
3.1. Stručný popis objektu.....................................................................................................3
3.2. Požární zatřídění ...........................................................................................................4
4. KONCEPCE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ.......................................................................4
4.1. Dodatečné zateplení obvodových stěn..........................................................................4
4.1.2. Posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 hořlavé hmoty.....................................9
4.2. Zhodnocení dodatečného zateplení..............................................................................10
4.2.1 Stavební úpravy..........................................................................................................10
4.2.2 Zhodnocení stavebních úprav při dodatečném zateplení objektu...............................10
5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI..............................................................................10
6. OPRAVA STŘECHY.............................................................................................11
7. ZÁVĚR..................................................................................................................12
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 2/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1 Předmět
Bytový dům Breitcetlova 876 - 880
198 00 Praha 9
1.2 Úkol
1.3 Zadavatel
1.4 Zpracovatel
Zpracování požárně bezpečnostního řešení dodatečného
zateplení obvodového pláště a střechy, výměna výplní otvorů
a navazující práce.
Společenství domu Breitcetlova 876 – 880
198 00 Praha 9 – Černý Most
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
budova TTC TECHKOM
CENTRUM
108 28 Praha 10
tel.: 234 054 284
tel.: 234 054 285
fax: 234 054 291
1.5 Vypracoval
Ing. Marie Navrátilová
1.6 Autorizoval
Ing. Luboš Káně
1.7 Zpracováno
září 2010
IČO: 27642411
DIČ: CZ 699000797
bankovní spojení:
KB Praha 35-7899980247/0100
2. PODKLADY
[1] Zákon č.133/1985 Sb.o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Vyhláška č.246 / 2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).
[3] Vyhláška č.23 / 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
[4] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009).
[5] ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (2000).
[6] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2009).
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu PBŘS.
3. OBECNĚ
3.1. Stručný popis objektu
Objekt byl uveden do užívání v roce 1994 a je tvořen celkem pěti sekcemi. Jedná se o bytový
panelový dům typizované soustavy VVÚ ETA.
Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno suterénní podlaží. V suterénu se nacházejí společné
prostory, sklepy a předávací stanice. V 1. NP se nachází vstup do objektu, komunikační prostor,
byty, kočárkárny a v č.p. 879 kadeřnictví. V dalších podlažích jsou již pouze byty s komunikačním
prostorem. Celkem se v objektu nachází 114 bytových jednotek.
Štíty objekty jsou tvořeny sendvičovými železobetonovými panely tl. 300 mm s 80 mm pěnového
polystyrénu. Průčelní panely jsou sendvičové tl. 250 mm s 80 mm pěnového polystyrénu. Střecha
objektu je plochá dvouplášťová.
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 3/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Jedná se o objekt pro bydlení.
Podlaha nejnižšího podlaží (1.PP) není níže než 1,5 m pod nejvyšším bodem okolního terénu ve
vzdálenosti do 3,0 m od objektu. Ve smyslu ČSN 73 0802 je nejnižší podlaží považováno za
nadzemní.
Celková plocha střechy je cca 1298,7 m2.
3.2. Požární zatřídění
- jde o opravy a udržovací práce stávajícího nevýrobního objektu – BD (OB 2).
- dle [5] jde o změnu staveb skupiny I.
- navrženou opravou nedochází ke změně užívání stavby
- není navýšen počet osob
- nově se nevyskytují osoby s omezenou schopností pohybu
Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Požární výška objektu je 22,4 m. Z hlediska
požární bezpečnosti je podlaží označené v projektu jako 1.PP bráno jako nadzemní podlaží –
z hlediska požární bezpečnosti má tedy objekt 9 nadzemních podlaží.
4. KONCEPCE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ
PBŘS obnovy fasády objektu vychází z požadavků:
a) ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
•
•
aplikace vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS),
zateplení střešního pláště
b) ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
•
stavební úpravy - výměna výplní otvorů, oprava hromosvodu, případná oprava navazujících konstrukcí
4.1. Dodatečné zateplení obvodových stěn
Požadavky na dodatečné zateplení obvodového pláště:
Dle čl. 8.4.11 ČSN 73 0802 a čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 lze požadavky na dodatečné zateplení objektu
s požární výškou 22,4 m rozdělit do dvou výškových úrovní.
a) oblast fasády s požární výškou hp < 12 m.
Požadavky:
– nejsou kladeny žádné požadavky na dodatečné zateplení objektu, kromě založení
V úrovni založení zateplovacího systému nebo v místě soklu (např. při změně tloušťky tepelného
izolantu) musí být na spodním povrchu užito výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např.
kovové lišty tloušťky alespoň 8 mm) a při zkoušce podle ISO 13785-1 s výkonem 50 kW nedojde k
šíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci obvodové stěny, a to v době 15 minut
přes úroveň 0,5 m od spodní hrany založení.
Návrh:
V úrovni změny tloušťky izolace u soklu bude proveden kontaktní zateplovací systém s tepelným
izolantem tl. 100 mm z desek z minerálních vláken s reakcí na oheň A1, a to v pásu výšky 0,5 m.
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 4/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Povrchová úprava fasády bude tvořena akrylátovou omítkou.
Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN 13499 resp. ČSN EN 13500.
Pro všechny skladby ETICS bude použit kompletní certifikovaný zateplovací systém.
Povrchová úprava certifikovaného systému ETICS bude provedena s indexem šíření plamene is=
0,0 m/s.
b) oblast fasády s výškou 12,0 < hp < 22,5 m.
Požadavky:
- konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace obvodových stěn se posuzují jako ucelený výrobek a
za vyhovující se považuje třída reakce na oheň: B, přičemž tepelně izolační hmoty musí odpovídat
třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojeny se zateplovanou konstrukcí.
- povrchová vrstva musí vykazovat šíření plamene is = 0 mm/min
- u okenních a jiných otvorů musí být zajištěno, aby při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo k šíření
plamene po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny, a to v době 15 minut přes
úroveň 0,5 m od spodní hrany založení.
Návrh:
Tento požadavek splňuje horizontální pás nad okny (otvory) výšky 0,5 m z tepelné izolace
třídy reakce na oheň A1 či A2. Tento pás musí být proveden nejvýše 0,15 m nad hranou nadpraží.
V případě předmětného objektu:
- do úrovně podlahy 4.NP (dle číslovaní uvedeného ve výkresové části) budou pro tepelnou izolaci
do systému ETICS použity desky z EPS
- od 4.NP (dle číslovaní uvedeného ve výkresové části) budou v pásech nad okny použity desky
tepelné izolace z minerálních vláken
Přesný druh a výrobce ETICS nejsou v PD specifikovány – ke kolaudaci bude doložen atest,
certifikát apod. o použitém systému.
Výpis skladeb systému ETICS: (Přesné vyznačení skladeb viz výkresová část dokumentace.)
4.1.1. Skladby zateplení obvodového pláště
Tab. 1: S1a Průčelní panel 100 mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
100
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
100
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
1,5
Strana 5/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Tab. 2: S1b Průčelní panel 100 mm MW
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
100
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z minerálních vláken
100
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
1,5
Tab. 3: S1c Průčelní panel 40 mm EPS (šedý)
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
100
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu (šedý)
40
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
1,5
Tab. 4: S1d Průčelní panel 60 mm MW
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
100
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z minerálních vláken
60
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
1,5
Strana 6/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Tab. 5: S1e Průčelní panel 60 mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
100
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 70F
60
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
1,5
Tab. 6: S2a Štítový panel 100 mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
150
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Omítka vnější
3
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
100
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
1,5
Tab. 7: S2b Štítový panel 100 mm MW
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
150
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Omítka vnější
3
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z minerálních vláken
100
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
1,5
Strana 7/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Tab. 8: S2c Štítový panel 60mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Tloušťka
[mm]
3
Železobetonový panel
150
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
60
Omítka vnější
3
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
60
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
1,5
Tab. 9: S3 Boční panel lodžie 40 mm EPS (šedý)
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Železobetonový panel
Tloušťka
[mm]
3
150
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
80
Železobetonový panel
110
Omítka vnější
3
Penetrační nátěr
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu (šedý)
40
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitost 1,5 mm
1,5
Tab. 10: S5 MIV vyzděné 40 mm EPS (šedý)
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Plynosilikátové tvárnice
Omítka vnější
Penetrace podkladu
Tloušťka
[mm]
2
200
3
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
50
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu (šedý)
40
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitosti 1,5 mm
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
1,5
Strana 8/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Tab. 11: S8a Vyzdívky 100 mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Vnitřní omítka
Tloušťka
[mm]
10
Zdivo z plynosilikátu
200
Penetrace podkladu
-
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
100
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná síťovina
4
Penetrační nátěr
-
Silikátová omítka, zrnitosti 1,5 mm
1,5
Tab. 12: S8b Vyzdívky 60 mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Vnitřní omítka
Tloušťka
[mm]
10
Zdivo z plynosilikátu
200
Penetrace podkladu
-
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
60
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná síťovina
4
Penetrační nátěr
-
Silikátová omítka, zrnitosti 1,5 mm
1,5
Tab. 13: S9 Lodžie (ext. - ext.) 40 mm EPS
Vrstva (od interiéru)
Původní skladba
Tloušťka
[mm]
-
Penetrace podkladu
-
Vyrovnávací a lepící vrstva
10
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 70F
40
Vyrovnávací a výztužná vrstva
3
Penetrace podkladu
-
Akrylátová omítka, zrnitosti 1,5 mm
1,5
4.1.2. Posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 hořlavé hmoty
Posouzení dle čl. 8.4.7 ČSN 73 0802. Pro dodatečné zateplení objektu bylo navrženo několik
skladeb. Pro výpočet uvolněného množství
tepla byla zvolena nejnepříznivější skladba (S1a), tj. skladba s největším obsahem hořlavých látek.
- objemová hmotnost EPS 70F
- tloušťka EPS 70F
- plošná hmotnost EPS 70F
- normovaná hodnota výhřevnosti
Q - množství uvolněného tepla
20 kg/m3
100 mm
2,0 kg/m2
39 MJ/kg (položka 1.7.19. ČSN 73 0824)
78,0 MJ/m2
Hodnocení
78,0 MJ/m2 < 150 MJ/m2
=> dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 pokud je Q < 150 MJ/m2 tak se nejedná o požárně (zcela ani
částečně) otevřenou plochu.
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 9/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
4.2. Zhodnocení dodatečného zateplení
Navržené skladby splňují v případě certifikovaného systému požadavek na šíření plamene
po povrchu (is = 0 mm / min).
Navržené skladby splňují požadavky na dodatečné vnější tepelné izolace dle čl. 8.4.11 ČSN
73 0802 a 3.1.3 ČSN 73 0810 (2009).
Na obvodové konstrukci nad prostory hlavních vstupů ve východní části objektu je navrženo
osazení pultových stříšek. Stříšky budou přesahovat min. 1,2 m před rovinu fasády. V
západní části objektu je ochrana osob zajištěna lodžií nad vstupy do objektu, na jejichž
spodní straně nebude prováděno zateplení. V okolí vstupních dveří do objektu bude v pásu
šířky 0,5 m použito tepelné izolace z minerálních vláken. Požadavky na ochranu osob u
vstupů do objektu před odpadávajícím a odkapávajícími plastickými hmotami při požáru jsou
splněny.
4.2.1 Stavební úpravy
Výměna oken a dveří
V rámci oprav budou v objektu vyměněny (ještě před aplikací ETICS) všechny nevyměněné okenní
výplně (resp. lodžiové sestavy) s dřevěnými a kovovými rámy a vstupní portály. Nová okna budou
plastová zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní portály budou plastové s izolačním dvojsklem.
Část otvorů původních vstupních portálů bude nahrazena vyzdívkou.
Nová okna ve schodišťovém prostoru z hlediska otevíravosti nezasahují do únikového prostoru.
Zachováno je min. 1,5 m2 otevíravé plochy oken.
Velikost okenních otvorů se nezvětšuje – z hlediska požární bezpečnosti se tedy nezvětšuje
velikost požárně zcela otevřených ploch.
Specifikace otvorových výplní viz F.1.1 – Technická zpráva.
4.2.2 Zhodnocení stavebních úprav při dodatečném zateplení objektu
Vzhledem k navrženým stavebním úpravám viz kap 4.3., lze dle ČSN 73 0834, čl. 3.3. a) hodnotit
dané úpravy jako změna staveb skupiny I.
Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud jsou splněny požadavky dle ČSN 73
0834 kap. 4. - tyto požadavky jsou u navržených úprav splněny.
Technické požadavky na změny staveb skupiny I:
kap. 4 a), požární odolnost stávajících stavebních konstrukcí – nemění se,
kap. 4 b), stupeň hořlavosti měněných konstrukcí - nemění se,
kap. 4 c), velikost požárně otevřených ploch se nezvětšuje,
kap. 4 d), nové prostupy stěnami - nezřizují se,
kap. 4 e), VZT zařízení - nedojde k instalaci nového VZT zařízení,
kap. 4 f), nové prostupy stropy - nezřizují se,
kap. 4 g), stávající únikové cesty - se nemění,
kap. 4 h), navrženými stavebními úpravami se stávající požární úseky nemění,
kap. 4 i), zařízení pro protipožární zásah - se nemění
5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
V obvodových stěnách nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch. Dle čl. 4c) ČSN 73 0834
se odstupové vzdálenosti neposuzují.
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 10/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
6. OPRAVA STŘECHY
Plocha hlavní střechy je cca 1298,7 m2 , plocha střechy nad strojovnami je cca 5 x 21 m2. Střešní
plášť předmětné budovy nedosahuje plochy 1500 m2.
Střešní plášť nemusí být ve smyslu čl. 8.15.6 ČSN 73 0802 členěn pásy.
Střešní plášť se nachází nad žb. stropem s požadovanou požární odolností. Nad požárním
stropem není nahodilé požární zatížení. Střešní plášť nemusí dle čl. 8.15.1 a) ČSN 73 0802
vykazovat požární odolnost.
Opravu střechy objektu doporučujeme s ohledem na detail oplechování atiky a uzavření větracích
otvorů v atikových panelech provést před provedením ETICS svislého obvodového pláště. Bude
provedeno zateplení střešního pláště tepelnou izolací z EPS 100S tl. 200 mm a bude provedena
hydroizolace z asfaltových pásů.
Skladba hlavní střechy bude kotvená do stávajícího horního železobetonového pláště dvouplášťové
střechy (únosnost je třeba ověřit před realizací výtažnými zkouškami). Počet kotev stanoví kotevní
plán.
U střech nad strojovnami bude skladba střechy kotvena do betonové mazaniny ve skladbě střechy.
Oprava střechy bude dále obsahovat:
- Nové oplechování atik z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým
lakem.
- Oprava bleskosvodné ochrany střechy (viz kapitola D.8. v technické zprávě F.1.1)
Skladby zateplení střechy
Tab. 14: St1 Střecha
Vrstva (od interiéru)
Omítka vnitřní
Železobetonový stropní panel
Tloušťka
[mm]
3
190
Tepelná izolace z minerální ch vláken
120
Vzduchová mezera větrané dvouplášťové střechy
100 - 500
Železobetonové žebírkové panely (tl. panelu mezi žebry)
30
Hydroizolační vrstva tvořená asfaltovými pásy
20
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 100S
200
Hydroizolační vrstva tvořená asfaltovými pásy
8
Tab. 15: St2 Střecha nástavby
Vrstva (od interiéru)
Železobetonový stropní panel
Tloušťka
[mm]
190
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu
50
Betonová mazanina
30
Hydroizolační vrstva tvořená asfaltovými pásy
8
Tepelná izolace z pěnového polystyrénu 100S
100
Hydroizolační vrstva tvořená asfaltovými pásy
8
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 11/12
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2010-10888-ZU
Posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 hořlavé hmoty dle čl. 8.4.7 ČSN 73 0802
Pro výpočet uvolněného množství tepla byla zvolena skladba St1 Střecha.
30 MJ/m2
20 mm
150 MJ/m2
25 kg/m3
200 mm
5 kg/m2
39 MJ/kg (položka 1.7.19. ČSN 73 0824)
30 MJ/m2
8 mm
60 MJ/m2
- asfaltové pásy – výhřevnost 1 pásu
- tlouštka vrstvy (5 pásů)
- výhřevnost
- objemová hmotnost EPS 100
- tloušťka EPS 100
- plošná hmotnost EPS 100
normovaná hodnota výhřevnosti
- asfaltové pásy – výhřevnost 1 pásu
- tlouštka vrstvy (2 pásy)
- výhřevnost
Q - množství uvolněného tepla
405,0 MJ/m2
Hodnocení
405,0 MJ/m2 > 150 MJ/m2
=> dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 pokud je Q > 150 MJ/m2 tak se jedná o požárně otevřenou plochu.
Dle čl. 8.15.4 b), ČSN 73 0802 je střešní plášť v ploše považován za požárně otevřenou
plochu.
Určení požárně nebezpečného prostoru od střešního pláště:
Ve vodorovném směru:
sklon střechy < 15o , výška hu = 2
Pro podélnou stranu (délka 90,82 m).
Dle Tab. 15 ČSN 73 0802 je dv= 4,6 m
Pro příčnou stranu (délka 14,3 m).
Dle Tab. 15 ČSN 73 0802 je dv= 4,3 m
Ve svislém směru:
Délka posuzovaného střešního pláště cca = 90,82 m, šířka posuzovaného střešního pláště
cca = 14,3 m,plocha půdorysného průmětu As = 1298,7 m 2.
Dle 8.15.5 b) ČSN 73 0802 se nepožaduje vyšší hodnota ds než As1/3 = 10,91 m, ds=10,91 m.
Od navržené skladby se vyžaduje odstupová vzdálenost ve svislém směru 10,91 m a ve
vodorovném směru 4,6 m pro podélnou stranu a 4,3 m pro příčnou stranu objektu. V tomto
prostoru se nevyskytují konstrukce jiných objektů.
7. ZÁVĚR
Navržené zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna výplní otvorů a navazující práce
jsou posouzeny dle platných požárních norem a předpisů.
V Praze 30.09.2010
za DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Marie Navrátilová
Technická zpráva požární bezpečnosti staveb
Strana 12/12
Download

Technická zpráva A4 - Společenství Breitcetlova čp. 876-880