| interiér | stropy a vnitřní zateplení |
StoTherm In Comfort
Technologický předpis
pro zpracování
Veškeré údaje, vyobrazení, technické pokyny a výkresy obsažené v této brožuře jsou pouze všeobecnými vzorovými řešeními a detaily zobrazeny schematicky
s ohledem na jejich základní funkci. Není zaručena rozměrová přesnost. Použitelnost a kompletnost musí zpracovatel/zákazník ověřit na konkrétní stavbě.
Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Všechny předpisy a údaje je nutno porovnat s místními podmínkami, popř. je přizpůsobit těmto
podmínkám a nelze je považovat za dílenský nebo montážní projekt. Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech,
technologických předpisech nebo osvědčeních je nutno bezpodmínečně respektovat.
OBSAH
Informace o systému
4
Skladba systému
5
Poznámky a upozornění
Zpracování systému
7
Příprava podkladu
8
Opatření před montáží
10 Kotvení tepelné izolace
10Lepení
11 Lepení a hmoždinkování
12 Kotvení izolace ostění
12 Penetrace
12 Příprava podkladu
14 Penetrace
14 Armování
14 Práce před armováním
15 Mezinátěr
16 Finální úprava
16 Vnitřní omítky/barvy
17 Strukturální a efektní povrchové úpravy
Detaily zpracování
18 Napojení
18 Napojení vnitřní stěny – s lemováním vnitřní izolace
Napojení vnitřní stěny – bez lemování vnitřní izolace
19 Vnitřní stěna – oblasti ohrožené nárazem
19 Stropy/střecha
20 Dřevěný strop
21 Dřevěné trámy
22 Podlaha
23 Parapetní desky
24 Dřevěná schodiště/parapetní desky/dilatační profily
26 Alternativně s dilatačním pásem
obsah | 3
Skladba systému
Popissystému
StoTherm In Comfort
Vnitřní zateplovací systém
1
2
3
4
5
4
6
1 Lepení:StoLevellIn Mineral
Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací
stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného vnitřního
zateplovacího systému.
2 Tepelnáizolace:Sto-Perlite-Innendämplatte045
Tepelněizolační deska z přírodního perlitu. Nehořlavá,
nehydrofobizovaná, difuzně otevřená, rozdělující vlhkost. Tloušťka
podle tepelněizolačních požadavků variabilní.
3 Penetrace:StoPrimSilikat
Vodná penetrace na silikátové bázi, zpevňující podklad, adhezivní
a regulující nasákavost.
Použití
• tepelnáizolacefasádnístěnyzevnitř
• navazujícístavebnídílce/strop
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzhled
• silikátovépodkladnía finálnípovrchovéúpravy
• vápnempojenépodkladnía finálnípovrchové
úpravy
• velkározmanitostpovrchovýchstruktur
Osvědčení
• předmětosvědčení:tepelněizolačnídeska
z expandovanéhoperlitu,odlišněod DIN
EN13169
• Všeobecnéschválenípropoužitína stavbách
Z-23.16-1732
• EvropskétechnickéschváleníETA-08/0313
difuzněotevřený
parozábrananenípotřebná
optimalizacevnitřníhoklimatu
tepelnáizolace:nehořlaváA1
minerální
vlhkostrozdělující
nehydrofobizovaný
masivnísystém/žádnýdutýzvuk
ekologický(zkouškaanalogickás AgBB
-schématem)
• prevenceprotiplísním
• jednoduchézpracování
Všechny výrobky systému z jedné ruky
4 Armovacístěrka:StoLevellInMineral
Minerální, difuzně otevřená, nehydrofobizovaná lepicí a armovací
stěrka. Vyvinutá v souladu s požadavky difuzně otevřeného systému.
5 Armovacítkanina:Sto-GlasfasergewebeF
Armovací tkanina odolná alkáliím, pevná ve střihu, s optimalizovaným
přenosem síly.
JednotlivévýrobkyprosystémvnitřníhozatepleníStoThermInComfort,od hmoždinekpřes
rohyz armovacítkaninyažpo montážníkotevníkvádry(umožňujípřipevněníhmotnějších
prvků,např.skříněkkuchyňskélinky),jemožné
objednatpřímou Stos.r.o
6 Finálnípovrchováúprava
Difuzně otevřené, minerální (silikátové nebo vápenné) podkladní
a finální povrchové úpravy. Velká rozmanitost povrchových struktur
a barev. Stěrkováním do hladka se StoLevell In Clima lze docílit
nejjemnějších povrchových struktur.
4 | Skladba/popis systému
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Poznámky a upozornění
Systém vnitřního zatelení StoTherm In Comfort je
uzavřený, kompletizovaný systém, kde jsou jednotlivé
vrstvy navzájem optimalizovány. Začlenění cizích
výrobků není přípustné a mohlo by ovlivnit funkčnost
systému. Záruku při použití cizích výrobků proto nelze
poskytnout.
•
Prohlídka a posouzení stavebního záměru je předpokladem
pro komplexní tepelnětechnické posouzení.
•
Otázky vznikající v souvislosti s dalšími stavebními řemesly
(např. elektroinstalace, statika, atd.) se musí zohlednit při
zpracování projektu.
•
Oblasti ostění, styků se stropními konstrukcemi a napojení
vnitřních stěn se musí rovněž řešit již při zpracování
projektu.
•
Pokud je odstup mezi lícem ostění a prvky připevněnými
na okenním rámu (závěsy, dorazy, kličky rolety) menší než
4 cm, mělo by být ostění zešikmeno směrem dovnitř
(pokud je to staticky možné), aby mohlo být zatepleno.
•
Musí být zaručena ochrana fasády proti náporovému dešti
v oblastech napojení (např. okna, dveře atd.). Je třeba
zabránit úniku tepla v přechodových oblastech. V případě
pochybností provést příslušná opatření podle aktuálně
platných směrnic.
•
Systém StoTherm In Comfort nelze aplikovat na libovolný
podklad: sádrové nebo disperzně pojené podklady se musí
odstranit.
•
Přesnější seznam nepřípustných materiálů v podkladu je
třeba stanovit pomocí zkušební sondy. V rámci zkušební
sondy je nutno zohlednit směrnice pro zpracování
a technické listy systémových výrobků.
• Proudění vzduchu za tepelnou izolací je nutno vyloučit
(celoplošným přilepením). Napojení na sousedící stavební
dílce se utěsní elastickými materiály nebo separačními
páskami.
• Veškerá instalační vedení v chladné části konstrukce je
nutno tepelně izolovat podle normy. V případě pochybností
se instalace provedou jako vzduchotěsné.
• Vzduchotěsnost celé konstrukce musí být zaručena.
Všechna napojení a stěnové prostupy, jako okna, dveře
a parapetní desky, musí být pečlivě utěsněny – zvenčí
difúzně otevřeně a zevnitř difúzně uzavřeně.
• Podklady určené k zateplení musí být rovné, soudržné a
únosné dle ČSN 732901. Nerovnosti a prolákliny
v podkladu se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací omítkou
nebo stěrkou na vápenocementové nebo vápenné bázi
(např. StoLevell In Mineral a podobně).
• Do vyrovnávací omítky nesmí být v žádném případě
zabudovány ocelové vodicí a stahovací lišty.
• Je nutno respektovat všeobecně platné hygienické
a bezpečnostní předpisy. Při zpracování tepelněizolačních
desek se doporučuje použití ochranných brýlí a roušky proti
prachu.
• Poškozené, vlhké nebo zcela mokré tepelněizolační desky
nesmí být zabudovány.
• Dále může zkušební sonda upřesnit skladbu systému.
Znalost skladby systému slouží ke stavebněfyzikálnímu
posouzení objektu a v případě potřeby jako základ nutného
tepelnětechnického posouzení. Stavebněfyzikální posouzení
se provádí podle platných směrnic a norem.
• Předpokladem pro aplikaci vnitřního zateplení je dostatečné
vyschnutí stěn a potěrů.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Poznámky a upozornění | 5
Poznámky a upozornění
Poznámky:
• Pro
zpracování platí aktuální technické a bezpečnostní listy
a návody na obalech výrobků.
• Barevné
odstíny se určují podle platného vzorníku.
• V souladu
s podmínkami na objektu nutno dbát na pečlivé
provedení stavebních prací. Eventuální odchylky
od prováděcí směrnice musí být přizpůsobeny danému
stavu.
Aplikace systému
• Je
nutno dbát na to, aby pozdější renovační práce
na objektu byly provedeny minerálními materiály (difuzně
otevřenými), které musí být přizpůsobeny stávajícímu
systému.
• Pro
zachování funkčnosti systému StoTherm In Comfort je
nezbytné zajistit pravidelné větrání všech prostor s vnitřním
zateplením.
6 | Poznámky a upozornění
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Příprava podkladu
• Přídržnost podkladu musí být odzkoušena.
• Nenosné/nepevné, popř. odlupující se vrstvy (staré omítky,
nátěry, tapety), na vlhkost citlivé omítky a plísně se musí
odstranit.
• Vzlínající vlhkost není přípustná. Požadovaná je horizontální
hydroizolace obvodové stěny s napojením na podlahové
konstrukce. V oblastech se zemní vlhkostí je třeba provést
ochranu proti vlhkosti a drenáž.
• Podklad musí být suchý, pevný, prostý prachu, výkvětů
a nevhodných povrchových úprav. Trhliny v podkladu nesmí
mít vliv na systém vnitřního zateplení.
Příprava podkladu
Podklad
Příprava podkladu
Výrobek
prašný, znečištěný
omést, okartáčovat, omýt čistou
vodou a nechat vyschnout
–
zbytky malty a nálitky
odstranit
–
výkvěty
odstranit příčinu, omést,
okartáčovat, omýt čistou vodou a nechat vyschnout
–
plísně
odstranit příčinu, odstranit
plísně
–
nerovnosti +/- 1 cm
vyrovnávací omítka
StoLevell In
Mineral
dutiny
vápenocementová malta
(dodržet lhůtu zrání)
StoLevell In
Mineral
tuky, zbytky olejů a jiné
separační látky
odstranit pomocí vhodných
čisticích prostředků, popř.
obrousit
–
vlhkost
v případě vzlínající vlhkosti
odstranit příčinu
–
zvětralá, nenosná
omítka
mechanicky odstranit
–
částečně opadané
omítky
dutá místa otlouct a znovu
omítnout
StoLevell In
Mineral
disperzní barvy
mechanicky nebo chemicky
odstranit, omýt čistou vodou a nechat vyschnout
–
křídující nátěry
očistit a penetrovat
StoPrim Silikat
staré tapety, sádrové
odstranit
omítky, nasákavé vrstvy
–
opadávající nátěr
odstranit
–
neznámé druhy
podkladu
přezkoušet přídržnost
–
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Příprava podkladu | 7
Před montáží
Před montáží
1
Příprava napojení okna
a balkonových dveří
Předpokladem je difuzně nepropustné
napojení a elastické oddělení tepelné
izolace a výplně otvoru, např. okna nebo
dveří.
Difuzně uzavřený lepicí pásek (StoSeal
Band BK) se přilepí ve směru od okenního
rámu do ostění. Přitom musí pás ležet
minimálně 5 mm na okenním rámu
2
Na pás StoSeal Band BK se nalepí
profilovaný pás Sto-Sidings-Profilband.
Dále se připevní separační pásky v šířce
odpovídající tloušťce vnitřního
zateplovacího systému tak, aby armovací
vrstva dobře navazovala, přilnula.
Eventuální přesah nutno odříznout.
Prodloužení výústků vodovodního
a topného potrubí
Vodovodní a topná potrubí v obvodových
stěnách se musí směrem do interiéru
odpovídajícím způsobem prodloužit pro
umožnění nového připojení.
Info
Info
Při nalepení difuzně uzavřeného pásu StoSeal Band BK a Sto-SidingsProfilband až na navazující ostění se zabrání vytvoření dutin pod
zateplovacím systémem.
Potrubí se studenou vodou (zpětná potrubí) v obvodových stěnách
by měla být před provedením vnitřního zateplení v souladu s normou
tepelně izolována nebo by měla být teplota ve zpětném potrubí
přenastavena tak, aby nemohlo dojít k zamrznutí.
Produktové tipy
• difuzně uzavřený lepicí pás: StoSeal Band BK
• separační pás: Sto-Sidings-Profilband
Vysunutí krabic zásuvek
a prodloužení elektrického vedení
Stávající zásuvky nutno vysunout
v souladu s tloušťkou vnitřního zateplení
1
8 | Opatření před montáží
Nově osazované zásuvkové nebo
rozvodné krabice
Montážní kvádr (StoFix Quader) se
nalepí celoplošně pomocí StoLevell In
Mineral na podklad způsobem Buttering
Floating.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Před montáží
Před montáží
2
Zásuvková nebo rozvodná krabice se
připevní na StoFix Quader.
3
3
Výsledek: zásuvková krabice připevněna
v souladu s tloušťkou vnitřního
zateplovacího systému.
4
1
Produktové tipy
Pro zamezení kondenzace vody v instalačních krabicích se doporučuje
použití prvků StoFix Quader.
Elektrické instalace, např. zásuvkové krabice, musí být vzduchotěsné.
Použijte prodlužovací kroužky a vzduchotěsné krabice (Kaiser Econ)
– výrobce: firma Kaiser.
1
2
Příprava pro napojení na šikmou
střechu
V případě potřeby odpovídajícím
způsobem se zkrátí opláštění stropu
podle tloušťky vnitřního zateplovacího
systému.
2
Pro mechanické oddělení se použije
separační páska (např. Sto-SidingsProfilband).
Příprava napojení lemování vnitřní
stěny
Pro mechanické oddělení napojení
lemování vnitřní stěny se použije
Sto-Sidings-Profilband v šíři odpovídající
tloušťce vnitřního zateplovacího systému
(+ 1-2 cm).
Info
Sto-Sidings-Profilband vylučuje dutá
místa v napojení na vnitřní stěnu.
Sto-Sidings-Profilband by měl být
v co možná největší šíři. Po nanesení
armovací vrstvy se přesah ořízne.
Difuzně uzavřený lepicí pás StoSeal Band
BK se nalepí ve směru od omítky k dřevěné
krokvi a přetáhne se až na parotěsnou
zábranu pod střešní izolací.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Opatření před montáží | 9
Kotvení tepelné izolace
Kotvení tepelné izolace
Lepení
Lepení
Tepelněizolační desky se řežou buď pilou ocaskou,
nebo nožem.
Důležité
Desky ve vodorovných řadách musí být kladeny na vazbu s přesahem
min. 20 cm.
≥ 20 cm
1
Celoplošné lepení
Na podklad se nanese zubovou stěrkou
(zuby min. 10x10 mm) lepicí stěrka
StoLevell In Mineral.
Důležité
V okolí okenních a dveřních otvorů nesmí ležet styčné spáry izolačních
desek nad spárami napojení rozdílných stavebních dílů, např. roletových
krabic. V oblasti otvorů nejsou přípustné křížové nebo T-spáry mezi
izolačními deskami.
2
Stěrka StoLevell In Mineral se celoplošně
nanese také na izolační desku Sto-PerliteInnendämmplatte a rozetře se zubovou
stěrkou se zuby min. 10 x 10 mm; min.
tloušťka vrstvy 5 mm.
3
Izolační desky se kladou ve směru
od podlahy vzhůru a rovnoměrným
tlakem se po vyrovnání posunutím přitlačí
na stěnu. Desky se kladou na sraz beze
spár. Pro zamezení tepelným mostům
nesmí být ve spárách žádná lepicí malta.
Svislé a vodorovné spáry se proto nelepí.
Důležité
Pokud je lepicí malta delší dobu nanesena na izolační desku nebo
stěnu, mohou vzniknout problémy s přídržností. Proto je nutné
izolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte položit bezprostředně
po nanesení lepidla. V oblasti vnějších rohů se musí desky klást
střídavě s přesahem.
10 | Kotvení tepelné izolace
Případná poškození izolačních desek
(hloubky > 2 mm) se vystěrkují
se StoCell LD.
Případné otevřené spáry (šířky > 2 mm)
se vystěrkují se StoCell LD. Širší spáry
se vyplní přířezem tepelněizolační
desky.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Kotvení tepelné izolace
Kotvení tepelné izolace
Lepení a hmoždinkování
Lepení a hmoždinkování
Pro přípravu podkladu pro následné aplikace hmotnějších
vrstev, např. keramického obkladu, je nutné nalepenou
a armovanou tepelněizolační desku přikotvit hmoždinkami.
1d
1a
Osazení hmoždinek: 4 ks/m2 se
ve stejných roztečích osadí do ještě vlhké
armovací stěrky; hmoždinka s hlavou
o průměru ≥ 60 mm.
Sto-postup osazení: nejprve se předvrtá
otvor pro hmoždinku.
1b
Hmoždinka se vloží do vyvrtaného
otvoru (např. StoThermodübel UEZ 8/60)
a zašroubuje se.
Hmoždinka se osadí v rovině s povrchem
izolační desky a poté se ještě jednou
přearmuje.
1c
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Kotvení tepelné izolace | 11
Kotvení tepelné izolace
Penetrace
Kotvení izolace ostění
Příprava podkladu
1
Na podklad se nanese StoLevell In Mineral
zubovou stěrkou. StoLevell In Mineral se
nanese také na izolační desku Sto-PerliteInnendämmplatte a rozetře zubovou
stěrkou se zuby min. 10 x 10 mm;
minimální tloušťka vrstvy 5 mm.
1
Osazení potrubí do vrstvy tepelné
izolace
Zhotovení drážky speciální drážkovací
pilou.
2
Osazení desek a vyrovnání. Desky se
rovnoměrným tlakem a posunutím
vyrovnají a přitlačí na stěnu. Desky se
kladou na sraz beze spár. Pro zamezení
tepelným mostům nesmí být ve spárách
žádná lepicí malta. Svislé a vodorovné
spáry se proto nelepí.
2
Instalační vedení, popř. potrubí
zastěrkovat se StoCell LD.
Důležité
Svislé a vodorovné spáry se nelepí.
12 | Kotvení tepelné izolace/penetrace
Montážní prvky pro větší zatížení
Pro připevnění hmotnějších těles na stěnu se po přilepení tepelně izolačních
desek osadí montážní kvádr, který slouží jako podložka pro přikotvení
zavěšených předmětů.
1
Označení
Tužkou se vyznačí předpokládaná poloha.
2
Výřez
Přímočarou pilou se vyříznou v nalepené
tepelněizolační desce příslušný otvor.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Penetrace
Penetrace
Příprava podkladu
Příprava podkladu
Broušení tepelněizolační desky
Eventuální výstupky tepelněizolačních
desek Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
se po zatvrdnutí lepicí malty odstraní
broušením.
3
Vyříznutá část tepelněizolační desky se
vyjme a otvor se vyčistí.
4
Lepení
Lepidlo se nanese na StoFix Quader
a prvek se osadí do otvoru.
Důležité
Uzavření spáry
Spára se vystěrkuje StoCell LD.
Produktové tipy
5
Při práci s tepelněizolačními deskami je nutno nosit ochranné brýle
a roušku proti prachu. Po dokončení broušení se musí prach vysát nebo
zamést měkkým koštětem.
Rouška proti prachu: 3M Feinstaubmaske P2
Ochranné brýle:
3M Schutzbrille čiré nebo Sto-Laborbrille čiré
Ochranné rukavice: Sto-Nylonhandschuh Light
Pracovní obuv:
Sto-Sicherheitshalbschuhe černé/bílé nebo
Sto-Sicherheitsstiefel černé/bílé
6
Označení
Před nanesením armovací stěrky a finální
povrchové úpravy je nutno kotevní prvek
označit šroubem.
Důležité
V závislosti na zatížení je možné připevňované předměty kotvit přes
montážní kvádr až do podkladu. Hmotné prvky, jako např. regály,
zavěšené skříně atd., se musí kotvit do nosného podkladu. Pro
připevnění lehčích předmětů si lze vyžádat technologické doporučení.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Penetrace | 13
Penetrace
Armování
Penetrace
Práce před armováním
Pro lepší přídržnost armovací stěrky
se celá plocha určená k zateplení
penetruje pomocí StoPrim Silikatu.
Manuálně - štětkou.
Strojně Airless přístrojem.
Pečlivá kontrola tepelněizolačních desek před armováním
je poslední možnost jak zajistit bezvadnou funkčnost
systému vnitřního zateplení. Je tak možné se vyhnout vzniku
tepelných mostů.
Produktové tipy
Pro vytvoření rohu se doporučuje použití rohových profilů, jako např.
Sto-Gewebewinkel nebo Sto-Rolleckwinkel. V případě StoGewebewinkel se jedná o pruh výztužné tkaniny ohnutý v úhlu 90 °
a v ohybu zesílený plastovým profilem. Alternativou je StoRolleckwinkel – nárožní profil s variabilním úhlem a integrovanou
výztužnou tkaninou. Sto-Rolleckwinkel se odstřihne v požadované
délce nároží přímo z role. Tím se vyloučí přesahy styků.
Nebo stříkačkou.
1
Uložení
Rohový profil (Sto-Gewebewinkel,
Sto-Sicherheitsgewebewinkel nebo
Sto-Rolleckwinkel) se zatlačí rohovou
lžící do předem nanesené lepící malty
StoLevell In Mineral.
2
Armování
Armovací tkanina se vede podél nároží
a přeplátuje armování rohu.
Produktové tipy
Pro místa s větším ohrožením nároží je vhodné použít
Sto-Sicherheitsgewebewinkel s kovovou hranou.
14 | Penetrace/armování
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Armování
Mezinátěr a finální úprava
Pokud se na vnitřní zateplovací systém má nanést velmi
hladká finální úprava, jako např. StoLook Marmorino, je
nutné vyrovnání podkladu pomocí stěrky StoLevell In Clima
3
Armování rohu v nadpraží
Armovací prvek Sturzeckwinkel se zatlačí
hladítkem do nanesené armovací stěrky
StoLevell In Mineral.
Alternativa: diagonální armování.
4
Armovací vrstva
Po zaschnutí penetrace, nejdříve po 3 hod, se na tepelněizolační desky
Sto-Perlite-Innendämmpaltte 045
nanese armovací stěrka StoLevell In
Mineral v šířce role armovací tkaniny
Sto-Glasfasergewebe F. Armovací stěrka
se nanese buď ručně hladítkem, nebo
strojně.
StoLevell In Clima
se nanese ručně nebo strojně
na armovanou plochu a stěrkuje se
do hladka velkoplošným hladítkem
(minimální požadavek: kvalita povrchu
Q3). V případě potřeby se provede
vyrovnání ve více vrstvách a jednotlivé
vrstvy se po zatvrdnutí přebrousí.
5
Poté se armovací stěrka vytvaruje
do hřebenového lože zubovým hladítkem
se zuby o velikosti 6 mm.
StoPrep Sil
Pro zajištění přídržnosti se na podklad
nanese malířským válečkem penetrace
StoPrep Sil.
6
Do armovací stěrky StoLevell In Mineral
se celoplošně uloží pás armovací tkaniny
Sto-Glasfasergewebe F, přičemž tkanina
musí ležet v horní třetině armovací
vrstvy. Armovací tkanina se napojuje
s přesahem min. 10 cm. Tloušťka
armovací stěrky s uloženou tkaninou
musí být min. 4 – 5 mm.
StoLevell In Mineral zafilcovaná
Omítka StoLevell In Mineral se nanese
v tenké vrstvě na podklad. Povrch se
nechá schnout tak dlouho, až zmatní,
a poté se filcuje jemným pěnovým
hladítkem.
Info
Důležité
Uložení tkaniny lze provést v horizontálním i vertikálním směru.
Smí se používat pouze difuzně otevřené finální povrchové úpravy
na vápenné nebo silikátové bázi.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Armování/mezinátěr | 15
Finální úprava
Finální úprava
Vnitřní omítky
Vnitřní barvy
Po úplném zaschnutí armovací vrstvy se nanáší finální úprava.
Na této finální úpravě závisí případná nutnost provedení
mezinátěru.
Vnitřní barvy Sto se mohou nanášet na armovací stěrku
vyrovnanou pomocí StoLevell In Clima. Alternativně je možné
vnitřní barvy nanášet na filcovanou stěrku StoLevell In Mineral.
StoDecosil K/R/MP
Nejen mimořádně ekologická a prokazatelně protiplísňová,
nýbrž také výjimečně mnohostranná omítka. Ztvárnění
povrchu stěny nejsou kladeny žádné hranice, obzvláště
modelační omítka StoDecosil MP splňuje všechny
požadavky.
StoMiral Kalk
Tato vápenná omítka se velmi dobře zpracovává a má vysoký
stupeň bělosti. Hodí se optimálně pro povrchy přírodního
charakteru a je takřka neomezeně strukturovatelná. StoMiral
Kalk zaručuje příjemné mikroklima s dlouhodobou působností.
StoColor Sil In
Početná osvědčení a zkušební protokoly
dokládají jedinečné přednosti této barvy
v oblasti ekologie a zdraví. Díky vysoké
hodnotě pH působí matná, dobře krycí
silikátová barva s minerálním charakterem jako
protiplísňový přípravek. Módní pastelové tóny
harmonizují prostor.
StoColor Calcetura
Na základě svých pozitivních vlastností
se tato vápenná barva perfektně hodí
na minerální podklady a svoje výhody
předvádí hlavně v oblasti památkové péče.
Upozornění
Výše jmenované výrobky se vyrábí ve třech níže uvedených
strukturách.
Škrábaná struktura
Škrábaná omítka se nanese v tloušťce
podle největšího zrna a odpovídajícím
nářadím se strukturuje.
1
Rýhovaná struktura
Rýhované omítky se mohou po nanesení
různě strukturovat: horizontálně,
vertikálně nebo kruhově.
2
Modelační omítka
Jemnozrnné omítky se nanáší na podklad
a modelují se štětcem, špachtlí, hladítkem
nebo houbou.
16 | Finální úprava
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Finální úprava
Finální úprava
Strukturální a efektní
povrchové úpravy
Strukturální a efektní
povrchové úpravy
Povrchové úpravy interiérů Sto umožňují různorodé ztvárnění
povrchů stěn a stropů. Vedle mnohočetnosti struktur splňují
také vysoké ekologické nároky.
StoSil Struktur
Protiplísňová a na škodlivé látky
testovaná, plněná strukturální nátěrová
hmota na silikátové bázi. Je vhodná
pro matné, strukturované povrchy
s jemnou až střední zrnitostí. Tvoří efektní
různorodě strukturované plochy stěn.
StoLook Fondo
Směs vápna a hrubších černých a bílých
mramorových písků propůjčuje povrchové
úpravě Fondo eleganci a přirozenost.
Může být filcována, kletována nebo
volně modelována. Tato difuzně otevřená
povrchová hmota podporuje optimálně
příjemné mikroklima.
StoLook Effeto
Zvláštností tohoto výrobku z vápna je
kombinace minerálního matného povrchu
s přísadou přírodních třpytek. Zvláště při
osvětlení v ploše nesrovnatelné efekty
a vápenná báze zároveň podporuje
příjemné mikroklima.
StoSil Decor
Protiplísňová a na škodlivé látky
testovaná, plněná nátěrová hmota bez
konzervačních prostředků, vyznačující
se nízkou spotřebou. Při nanášení
stříkáním lze vytvořit optimálně
strukturované povrchy s jemnou až
střední zrnitostí na stěnách a stropech.
StoSil Patina
Lazurovací nátěrová hmota StoSil Patina
je nepřekonatelná při zušlechťování
strukturovaných povrchů. Je vyrobena
na silikátové bázi, testovaná na obsah
škodlivých látek a mimo jiné umožňuje
docílit nejrozmanitějších lazurovacích
efektů.
StoLook Marmorino
Čistě přírodní povrchová úprava
z páleného vápna a mramorové moučky,
vytváří příjemné mikroklima v interiéru.
Různé možnosti zpracování těží z dlouhé
řemeslné tradice a vytváří jedinečné
brilantní, plasticky působící povrchy.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Finální úpravy | 17
Vnitřnístěna
Vnitřnístěna
Napojenívnitřnístěny–
s lemovánímvnitřníizolací
Napojenívnitřnístěny–
bezlemovánívnitřníizolací
Principiálně by měla být vnitřní stěna lemována tepelnou
izolací (v šířce min. 50 cm).
Lemování vnitřní stěny tepelnou izolací lze vypustit
za předpokladu, že tepelnětechnický výpočet prokáže dosažení
minimální přípustné teploty na povrchu vnitřní stěny.
Poté, co je StoTherm In Comfort prostřednictvím Sto-SidingsProfilband napojen na armování vnitřní stěny, je přesah StoSidings-Profilband odříznut souběžně s lícem armované vrstvy.
Na odpovídajícím způsobem připravený podklad se nanese
StoLevell In Mineral a zubovou stěrkou se rozprostře na vnitřní
stěnu (zubová stěrka min. 10 x 10 mm).
1
Poté, co je plocha armovaná stěrkou – viz
popis výše – lze provést finální úpravu.
2
Finální úprava se zednickou lžící odřízne
od vnitřní stěny.
Alternativa: Vložení ukončujícího
omítkového profilu.
Následně se na vnitřní stěnu přilepí tepelná izolace. Před
položením tepelněizolační desky Sto-Perlite-Innendämmplatte
055 LD (Laibungsplatte) se na kontaktní plochu desky rovněž
nanese lepicí malta StoLevell In Mineral.
Tepelněizolační deska se lepí na sraz k již izolované vnější
stěně.
Pro zamezení tvorbě trhlin se do koutové spáry mezi
vnitřní a vnější stěnu uloží výztužný profil do armovací
stěrky StoLevell In Mineral. Rohový výztužný profil se
s pomocí rohové lžíce zatlačí do armovací stěrky.
18 | Vnitřní stěna
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Strop
Vnitřnístěna
Plochyvnitřníchstěnohroženénárazem
Plochami vnitřních stěn se ohroženými nárazem se myslí
vysoce frekventované oblasti, např. schodišťové prostory
a domovní komunikace.
Plochy vnitřních stěn ohrožené nárazem
se chrání přídavným armováním tkaninou
Sto-Panzergewebe
Pro zamezení tepelným mostům se izolační deska StoPerlite-Innendämmplatte 055 LD (Laibungsplatte) klade
na navazující vnitřní stěny a stropy (v šířce min. 50 cm).
Z optických důvodů lze čelo desky po položení zbroušením
zešikmit.
Tepelněizolační desky o tloušťce < 100 mm není nutné
kotvit hmoždinkami.
Podle požadavků možno provést nátěr.
Tepelněizolační deska se přilepí celoplošně
StoLevell In Mineral (způsobem Buttering
Floating).
Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe
se ukládá v pruzích do armovací stěrky
StoLevell In Mineral bez přesahu, pouze
na sraz. Klade se pod normální armovací
vrstvu (StoLevell In Mineral + StoGlasfasergewebe F).
Produktovétipy
Výztužná tkanina Sto-Panzergewebe je zesílená tkanina ze skelných
vláken, která zvyšuje pevnost v tlaku kritických ploch. Ukládá se
do armovací stěrky StoLevell In Mineral. Pancéřové armování se
provádí před osazením rohových a dilatačních profilů.
Tepelněizolační desky tloušťky > 100 mm a omítnuté plochy
tloušťky < 100 mm vyžadují přídavné kotvení hmoždinkami,
např. šroubovacími.
Po dostatečném vytvrdnutí lepicí malty je
možno přikročit k vrtání.
Do vyvrtaného otvoru se vloží vhodná
hmoždinka a do ní se pomaluběžným
elektrickým šroubovákem zašroubuje trn.
Hmoždinka, např. StoThermodübel UEZ 8/60,
se osazuje do líce tepelněizolačních desek.
Zapuštění šroubů se přestěrkuje pomocí StoCell LD.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Vnitřní stěna/strop | 19
Střecha
Strop
Napojení šikmé střechy a napojení
na parotěsnou uzávěru střešní
izolace
Dřevěný strop
Průběžná tepelná izolace
Průběžná tepelná izolace fasádní stěny po celé výšce
vyžaduje z důvodů vyloučení tepelných mostů otevření
stropní konstrukce v pruhu o šířce rovnající se tloušťce
tepelněizolačního systému. Při tom se nenosný materiál
musí odborně odstranit.
1
2
Parotěsná zábrana střešní izolace musí být
vzduchotěsně napojena na nosný rovný
minerální podklad.
Alternativní provedení v případě, kdy průběžná izolace
fasádní stěny není možná.
Otevření stropní konstrukce zespodu v pruhu o šířce rovnající
se tloušťce zateplovacího systému až po následující
uzavřenou podlahovou vrstvu. Nenosný materiál se musí
odborně odstranit.
Trhliny v ploše dřevěného stropu, která má být zateplena,
se vyplní jednosložkovou těsnicí hmotou z korkové drtě
(Spritzkork).
3
Vnitřní zateplovací systém musí být co
možná nejtěsněji napojen na parotěsnou
zábranu střešní izolace.
Produktové tipy
Spritzkork 3071 firmy Bostik.
1
20 | Střecha/strop
StoSeal Band BK nalepený na omítku
po obvodu stropního trámu. Lepicí pás
musí být nalepen minimálně v šířce
rovnající se polovině tloušťky tepelné
izolace ve styčném prostoru mezi
navazujícím stavebním dílcem a tepelnou
izolací.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Strop
Strop
Dřevěný strop
Dřevěné trámy
2
Sto-Sidings-Profilband nalepit v šířce
odpovídající tloušťce vnitřního
zateplovacího systému (+ 1-2 cm)
na dřevěný trám.
3
Přilepit tepelněizolační desky.
Před započetím prací je nutno přezkoušet funkčnost stropních
trámů, popř. zda nejsou napadeny hnilobou nebo vlhkostí.
V případě pochybností provést stavebně fyzikální průzkum.
Info
Konstrukční napojení
Napojení desky Sto-Perlite-Innendämmplatte na:
• ocelové konstrukce
• železobetonové konstrukce se provede stejným způsobem.
Důležité
1
Trhliny ve dřevě se vyplní korkovou drtí
Spritzkork.
2
StoSeal Band BK se nalepí na povrch
stěny a dřevěný trám. Lepicí pás musí být
nalepen na styku navazujícího stavebního
dílu a tepelné izolace v šířce rovnající se
minimálně polovině tloušťky této tepelné
izolace.
3
Sto-Sidings-Profilband se nalepí
na dřevěný trám v šířce rovnající se
tloušťce vnitřní izolace (+ 1-2 cm).
Tepelněizolační desky musí být těsně napojeny na utěsněné dřevěné
stropní trámy, separované pomocí Sto-Sidings-Profilband. Armovací
vrstva se musí napojit na stávající strop trvale pružnou spárou.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Strop | 21
Strop
Podlaha
Dřevěné trámy
Další postup:
Po nalepení a provedení armovací vrstvy se lepicí pás odřízne
souběžně s povrchem armovací stěrky. Následně se nanese
finální úprava, která se zednickou lžící odřízne od dřevěných
trámů.
Podlaha nad vytápěným prostorem
V případě, že je prostor pod zateplovanou místností vytápěn,
může být plovoucí potěr ponechán a tepelná izolace dotažena
až k jeho hornímu líci – tzn. musí být odstraněny vrstvy
a podlahové povlaky ležící na tomto potěru v pruhu o šířce
rovnající se tloušťce tepelné izolace a šířce obvodové dilatace.
1
Nalepení pásu Sto-Sidings-Profilband.
2
Produktové tipy
Povšimněte si také sortimentu Sto pro izolace stropů nad sklepy.
22 | Strop/podlaha
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Podlaha
Okna a dveře
Okenní parapety
Podlaha nad nevytápěným prostorem/na terénu
Pokud je prostor pod zateplovanou místností nevytápěný,
popř. pokud je zateplovaná místnost na terénu, musí se potěr
a na něm ležící vrstvy otevřít. Šířka otevření je dána tloušťkou
tepelné izolace a obvodové dilatační spáry. Takto je možné
provést tepelnou izolaci až na úroveň hrubé podlahy nebo
vodotěsné izolace.
Stávající okenní parapety se odstraní.
1
Otevřená podlaha
1
2
Lepení pásu Sto-Sidings-Profilband.
2
Tlakově odolnou tepelnou izolaci
(Sto-Sockelplatte PS 30 SE) celoplošně
přilepit se StoLevell In Mineral.
3
Napojení tepelné izolace a okenního
rámu se utěsní pomocí StoSeal
Band BK. Poté je možno namontovat
parapetní desku.
3
Důležité
V každém případě je nutné akustické oddělení podlahy a vnitřní
tepelné izolace v oblasti obvodové dilatační spáry.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Podlaha/okna a dveře | 23
Schodiště
Okna a dveře
Dřevěná schodiště
1
2
Balkónové prahy
Dřevěné schodiště navazující
na fasádní stěnu se musí přiříznout.
Přířez se provede v šířce odpovídající
tloušťce tepelné izolace a obvodové
dilatační spáry. Úpravu musí provést
odborník.
Lepení tepelné izolace za upravenou
schodišťovou konstrukci.
Nejprve je nutné obnažit konstrukci až na rovný minerální
podklad (nikoliv sádra).
Deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE se nalepí celoplošně
lepicí maltou StoLevell In Mineral. Tloušťka tepelné izolace
se zvolí tak, aby bylo možné provést plynulé napojení
na ostatní zateplované plochy stěny před balkónovým
prahem. Výška je závislá na výšce balkónového prahu.
Následně se deska Sto-Sockelplatte PS 30 SE celoplošně
přilepí na podklad lepicí maltou StoLevell In Mineral.
Šířka tepelné izolace se zvolí tak, aby tepelná izolace
balkónového prahu plynule navazovala na ostatní zateplení
stěny. Výška je závislá na tloušťce dlažby.
1
24 | Schodiště/okna a dveře
Napojení mezi tepelnou izolací, rámem
balkonových dveří a ostěním se utěsní
pásem StoSeal Band BK.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Dilatační a dělicí spáry
Dilatační profily
Pokud se v objektu vyskytují dilatační spáry, musejí být
přeneseny i do vnitřního zateplovacího systému. K tomu se
použijí expandující dilatační pásy nebo uzavřené profily. Ty
nemají žádný vliv na požární odolnost.
Dilatační a dělicí spáry
Dilatační profily
3
Přesah shora
Dilatační profily se napojují přesahem
shora v šířce cca 2 cm.
4
Řez
Montážní pomůcka se odřízne zednickou
lžící od dilatačního profilu.
5
Spára
Konečné provedení spáry.
Dilatační profily: Sto-Dehnfugenprofil Typ E pro rovinné
stěnové plochy, Typ V pro odsazené stěnové plochy (vnitřní
rohy) a šířky spáry 5 – 30 mm.
Alternativa: Sto-Dehnfugenprofil GO (uzavřený povrch) je
uzavřený dilatační profil pro spáry mezi rovinnými (typ E)
a odsazenými (typ V) stěnovými plochami.
1
Povrchová úprava dilatačních spár
Na povrch spáry a navazující plochu
v šířce cca 20 cm se nanese armovací
stěrka.
6
Armování
Také navazující plochy stěny se armují
vložením tkaniny Sto-Glasfasergewebe F
celoplošně uložené do armovací stěrky.
2
Dilatační profil
Sto-Dehnfugenprofil E se jednoduše vloží
do spáry a armovací stěrky. Pro zaručení
stejnoměrné šířky spáry se použije
k fixaci a vyrovnání proužek tepelně
izolační hmoty, který se vloží do spáry.
Tloušťka pruhu určuje šířku dilatační
spáry.
7
Řez
Montážní pomůcka se odřízne zednickou
lžící od plošné armatury.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Dilatační a dělicí spáry | 25
Dilatační a dělicí spáry
Dilatační a dělicí spáry
Alternativa s dilatačním pásem
Dilatační profily
8
Finální úprava
Po dokonalém proschnutí armovací vrstvy
se nanese finální úprava (vrchní omítka).
1
Povrchová úprava spáry a navazující
plochy
Povrch spáry a navazující plocha v šířce
cca 20 cm se natáhne armovací stěrkou.
9
Řez
Montážní pomůcka se zednickou lžící
odřízne od vrchní omítky.
2
Osazení rohového úhelníku
Rohový úhelník Sto-Gewebewinkel se
osadí na roh spáry a uloží do armovací
stěrky. Vnitřní boky spáry musejí být
rovněž armovány.
10
Dokončení
Proužek tepelněizolační hmoty se
vytáhne ze spáry a přesahující omítka
na hranách dilatačního profilu se
odstraní.
3
Přesah shora
Rohové úhelníky se napojují přesahem
shora.
4
Armování
Navazující plochy se armují.
5
Uložení
Armovací tkanina se celoplošně uloží
do armovací stěrky.
26 | Dilatační a dělicí spáry
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Dilatační a dělicí spáry
Alternativa s dilatačním pásem
6
Provedení rohů spáry
Rohy spáry se vytvoří rohovou lžící
Eckenkelle.
7
Dilatační pás
Dilatační pás Sto-Dehnfugenband se
osadí v návaznosti na armovací stěrku.
8
Přelepenít
Před nanesením finální povrchové
úpravy (vrchní omítky) se musí
Sto-Dehnfugenprofil přelepit.
9
Finální úprava
Po dokonalém proschnutí armovací vrstvy
se nanese finální úprava (vrchní omítka).
10
Dokončení
Nakonec se odstraní lepicí pás.
Veškeré informace o výrobcích a pokyny pro práci s nimi obsažené v technických listech nebo osvědčeních je bezpodmínečně nutné respektovat.
Dilatační a dělicí spáry | 27
Hlavní sídla firmy
Sto, s. r. o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.
+420 225 996 311
Fax
+420 225 996 388
www.sto.cz
Sto, s. r. o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
Tel.
+421 244 648 142
+421 244 648 143
Fax
+421 244 643 075
www.sto.sk
Showroom Sto, s. r. o.
Olomoucká 1190/77
+420 225 996 311
Prodejní centrum
Sto, s. r. o.
Výškovická 38/3052
700 30 Ostrava
Tel.
+420 595 782 209
Fax
+420 595 782 266
Mobil +420 736 509 147/115
Tech. číslo: 09674-049 Rev. č. 03/12.2011
Tel.
Vytištěno v České republice
627 00 Brno
Download

StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování