Zakázka číslo:
2013-007465-Da
Odborný posudek
Odborné posouzení stavu ploché
střechy, koncepční návrh
nápravných opatření
Bytový dům
Na Jílech 2651
470 06 Česká Lípa
Zpracováno v období:
červen 2013
ATELIER DEK
TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
Obsah
1. VŠEOBECNĚ.........................................................................................................4
1.1. Předmět odborného posudku:...................................................................................................4
1.2. Úkol odborného posudku:.......................................................................................................... 4
1.3. Objednatel odborného posudku:................................................................................................4
1.4. Zpracovatel odborného posudku:..............................................................................................4
1.5. Vypracoval: ............................................................................................................................... 4
1.6. Kontroloval:............................................................................................................................... 4
1.7. Zpracováno v období:................................................................................................................4
2. PODKLADY...........................................................................................................5
3. ÚKOL.....................................................................................................................5
4. PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU.........................................................................5
5. PROBLEMATIKA..................................................................................................6
6. NÁLEZ...................................................................................................................6
6.1. Stručný popis objektu................................................................................................................6
6.2. Stručný popis střechy................................................................................................................ 6
6.3. Zjištěný stav střechy.................................................................................................................. 7
6.3.1. Skladba střešního pláště........................................................................................................ 7
6.3.2. Skladba střechy zjištěná ze sond S1 a S2..............................................................................7
6.3.3. Hydroizolace v ploše.............................................................................................................. 8
6.3.4. Tlumící komory vzduchotechniky............................................................................................8
6.3.5. Atika....................................................................................................................................... 9
6.3.6. Střešní výlez......................................................................................................................... 10
6.3.7. Odvodnění střechy............................................................................................................... 10
6.3.8. Větrání střechy..................................................................................................................... 10
6.3.9. Ukončení hydroizolace na stěně strojovny výtahu................................................................11
6.3.10. Střecha strojovny výtahu....................................................................................................11
6.3.11. Hromosvodná ochrana objektu...........................................................................................12
7. POSUDEK...........................................................................................................12
7.1. Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím...................................12
7.1.1. Vstupní parametry výpočtu...................................................................................................12
7.1.2. Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45° včetně
(tepelný tok zdola).......................................................................................................................... 13
7.1.3. Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007).............14
7.1.4. Hodnocení stávajícího tepelnětechnického stavu střechy.....................................................14
7.1.5. Hodnocení vypočtených hodnot otevřené vzduchové vrstvy................................................14
7.2. Posouzení zjištěného stavu střechy........................................................................................14
8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY.......................................................15
8.1. Obecně.................................................................................................................................... 15
8.2. Návrh opravy střechy............................................................................................................... 15
8.2.1. Návrh nové skladby střešního pláště....................................................................................16
8.3. Postup provádění.................................................................................................................... 16
9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY........17
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 2/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
9.1. Vstupní parametry výpočtu......................................................................................................17
9.2. Požadavky normy ČSN 73 0540 pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45° včetně
(tepelný tok zdola).......................................................................................................................... 18
9.2.1. Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007).............18
10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM.......................................19
11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ...........................................................................21
12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ...........................................21
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 3/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
1.
VŠEOBECNĚ
1.1.
Předmět odborného
posudku:
Plochá dvouplášťová střecha bytového panelového domu
v ul. Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
1.2.
Úkol odborného
posudku:
Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční
návrh opravy
1.3.
Objednatel
odborného posudku:
OSBD Česká Lípa
Zpracovatel
odborného posudku:
DEKPROJEKT s.r.o.
1.4.
Barvířská 738
470 01 Česká Lípa
Tiskařská 10/257
budova
TTC
TECHKOM
CENTRUM
108 00, Praha 10
tel.: +420 234 054 284-5
fax.: +420 234 054 291
kontaktní osoba:
Císař pavel, p.
Tel.: +420 605 271 605
e-mail: [email protected]
IČO: 27 64 24 11
DIČ: CZ699000797
bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996
1.5.
Vypracoval:
Vojtěch Radovnický
1.6.
Kontroloval:
Ing. David Tesař
1.7.
Zpracováno v období:
červen 2013
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 4/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
2.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
PODKLADY
Objednávka potvrzená dne 3.6.2013, příloha nabídky č. 2013-007465-Da
Průzkum objektu provedený dne 10.06.2013.
Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2].
Sondy do skladby střechy provedené při průzkumu [2].
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení.
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení.
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky
ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce.
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební.
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování
posudku.
3.
ÚKOL
Úkolem odborného posudku je posouzení stavu střechy panelového bytového domu (foto /1/) v
ulici Na Jílech 2651 a koncepční návrh opravy střechy. Situace objektu je patrná z foto /2/.
S
Foto /1/ - pohled na předmětný objekt
4.
Foto /2/ - situace objektu
PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU
Průzkum střechy objektu proběhl dne 10.06.2013. Během průzkumu byly provedeny sondy
do střechy za účelem ověření její skladby a způsobu provedení. Dále proběhla prohlídka střešního
pláště z exteriéru objektu a byla pořízena fotodokumentace.
Průzkumu se zúčastnili:
Ing. Jan Šmíd, DEKPROJEKT s.r.o.
Vojtěch Radovnický, DEKPROJEKT s.r.o.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 5/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
5.
PROBLEMATIKA
Objednatel požaduje zhodnotit a posoudit stav a způsob provedení střechy, zvážit možnosti jejího
dodatečného zateplení a navrhnout způsob opravy v jedné variantě.
6.
6.1.
NÁLEZ
Stručný popis objektu
Jedná se o bytový objekt, který byl dokončen v 80. letech minulého století jako jeden z objektů
systémové výstavby panelových domů. Objekt má dvanáct nadzemních podlaží. Půdorysné
rozměry domu jsou cca 30 x 14 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných nosných
stěn o tloušťce cca 150 mm. Stropní panely jsou plné železobetonové tl. 150 mm. Štíty i průčelí
tvoří sendvičové železobetonové nosné stěny.
Objekt se nachází na sídlišti v severovýchodní části města. Podélná osa objektu je orientována
vzhledem ke světovým stranám přibližně sever - jih (foto /2/). Hlavní vstup do objektu je situován
na východní straně v úrovni 1.NP. Na vstup navazuje chodba a komunikační prostor schodiště.
Okolní zástavba je tvořena převážně bytovými domy podobného typu a shodné výšky. Předmětem
posouzení je střecha nad vchodem č.p. 2651.
6.2.
Stručný popis střechy
Střecha objektu je koncipovaná jako plochá dvouplášťová provětrávaná s vrstvou tepelné izolace
ze skleněných vláken na spodním plášti a hydroizolační vrstvou tvořenou souvrstvím asfaltových
pásů na horním plášti. Nosnou vrstvu horního pláště střechy tvoří dřevěný záklop, který je
ve spádu cca 2 % směrem k mezistřešnímu žlabu. Mezistřešní žlab je pak spádován ke vtokům.
Plocha střechy je odvodněna dvěma střešními vtoky, ty jsou zaústěny do vnitřních svislých
odpadních potrubí. Nad rovinu střechy vystupují strojovny výtahů, komory VZT (tlumící a
ventilátorové), výlezy na střechu a anténní konstrukce.
Střecha strojovny výtahu je koncipovaná jako plochá jednoplášťová nevětraná s hydroizolací
tvořenou souvrstvím asfaltových pásů. Střecha je lemována okapnicí a je odvodněna přes okapní
hranu na plochu hlavní střechy. Půdorysné schéma střechy s vyznačením polohy prováděných
sond je patrné z obr. /1/.
Obr. /1/ - půdorysné schéma střechy
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 6/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
6.3.
6.3.1.
Zjištěný stav střechy
Skladba střešního pláště
V ploše střechy byly provedeny sondy S1 a S2, jejich poloha je patrná ve schématu na obr. /1/.
Cílem sond bylo ověření skladby střechy, jejího vlhkostního stavu a způsobu provedení
jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Při provádění byla ověřena skladba až nosnému
železobetonovému panelu. Skladba střechy a tloušťky jednotlivých vrstvev jsou uvedeny v
následující tabulce:
6.3.2.
Skladba střechy zjištěná ze sond S1 a S2
Vrstva (v pořadí od exteriéru)
SBS modifikovaný asfaltový pás
Stav
s posypem, lokální nerovnosti
Tloušťka [mm]
~4
souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými vzájemně svařené, s podkladem
vložkami
soudržné
~ 24
v místě sondy S1 i v S2 – suchý
a neporušený
~ 25
dřevěný záklop na nosné dřevěné konstrukci ve spádu
vzduchová vrstva napojená na exteriér
tepelná izolace ze skleněných vláken
železobetonová stropní konstrukce
nerovnoměrně rozložená, v
místě sond suchá
-
v S1 ~ 200
v S2 ~ 300
v S1 ~ 160
v S2 ~ 165
-
Pozn: Ze sondy S1 a S2 se dala snadno zjistit skladba střešního souvrství, bylo velmi dobře vidět
do vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy (Foto /5/) a nebylo tak nutné znovu perforovat
hydroizolační souvrství asfaltových pásů, čímž se zachovala původní ochrana proti srážkové vodě.
Z těchto důvodů nebyly prováděny další sondy.
Pohled do sondy S1 je na foto /1/. Porušená hydroizolační vrstva v místě sond byla vodotěsně
zavařena přířezy asfaltového pásu s ochranou proti povětrnostním vlivům, viz foto /6/.
Foto /3/ – sonda S1
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Foto /4/ – sonda S2
Strana 7/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
Foto /5/ - pohled do vduchové vrstvy ze sondy S2
6.3.3.
Foto /6/ - vodotěsně utěsněné místo sondy
Hydroizolace v ploše
Na střeše bylo v minulosti provedeno navaření nové vrstvy hydroizolace z asfaltového pásu
s břidličným posypem. Materiál nové vrstvy vykazuje v ploše dobrý stav. Na hydroizolaci se lokálně
vyskytují boule a jiné nerovnosti, při prohlídce střechy bylo nalezena jedna netěsnost ve svaru v
ploše střechy (foto /8/).
Střecha je spádována kolmo od atik ke středu střechy do úžlabí (spád cca 1,5 %), úžlabí je ve
směru ke vtokům ve spádů cca 2%. Lokálně v ploše střechy dochází k zdržování vody z
atmosférických srážek na povrchu hydroizolace a tvorbě kaluží (foto /7/), zejména za konstrukcí
strojovny výtahu.
Foto /7/ - tvorba kaluží za srojovnou výtahu
6.3.4.
Foto /8/ - objevená netěsnost ve spoji
Tlumící komory vzduchotechniky
Vzduchotechnické komory z plechu jdou osazeny na železobetonových podstavcích výšky
cca 300 mm zastřešených železobetonovou deskou. VZT komory jsou vzájemně propojeny
do dvojic, do jedné komory ústí odvádějící vzduch z interiéru, na druhé komoře je osazen
ventilátor. Železobetonovou krycí deskou podstavce tlumící komory prostupuje plastové potrubí
odvětrání kanalizace. Utěsnění prostupu je řešeno pouhým rošpachtlováním roztaveného pásu.
Hydroizolace z plochy střechy je vytažena na stěny podstavce a je ukončena těsně
pod železobetonovou krycí deskou, tedy do výšky cca 230 mm. Ukončení bylo provedeno pomocí
přítlačné lišty.
Oplechování VZT zařízení je lokálně zkorodované (foto /11/)
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 8/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
6.3.5.
Foto /9/ – propojené komory VZT
Foto /10/ – ukončení asfaltového pásu na stěně
komory
Foto /11/ - koroze na oplechování
Foto /12/ - prostup potrubí deskou VZT komory
Atika
Koruna atiky je ve výšce cca 150–200 mm nad povrchem hydroizolace v ploše střechy. Šíře
atikového panelu je cca 240 mm. Hydroizolace z plochy střechy je na konstrukci atiky vytažena
přes náběh až na korunu atiky a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu (foto /13, 14/).
Přesah lišty je cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Koruna atiky je v mírném spádu směrem
do plochy střechy.
Foto /13/ – ukončení střechy
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Foto /14/ – závětrná lišta
Strana 9/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
6.3.6.
Střešní výlez
Přístup na střechu je umožněn z prostoru schodišť po žebříku výlezem. Výlez jsou tvořen
betonovým základem výšky cca 300 mm zakrytým plechovým poklopem. Hydroizolace je vytažena
na stěny do výšky cca 230 mm a je ukončena navařením s použitím přítlačné lišty (foto /15/ - /16/).
Foto /15/ – střešní výlez
6.3.7.
Foto /16/ – ukončení hydroizolace na stěně výlezu
Odvodnění střechy
Celá plocha střechy dvěma střešními vtoky (foto /17/ - /18/). Střecha je spádována kolmo od atik
ke středu střechy do úžlabí (spád cca 1,5 %), úžlabí je ve směru ke vtokům ve spádů cca 2%.
Střešní vtoky mají vnitřní průměr cca 80 mm a nejsou opatřeny ochranným košíkem
pro zachytávání hrubých nečistot.
Foto /17/ – úžlabí pro odtok vody
6.3.8.
Foto /18/ – nečistoty u střešního vtoku
Větrání střechy
Větrání vzduchové vrstvy proměnlivé výšky cca 200 – 300 mm je realizováno kruhovými otvory o
průměru cca 60 mm, po 600 mm v atikových panelech. Větrací otvory nejsou vybaveny krycími
mřížkami. (foto /19/). Některé větrací otovry jsou z části nebo zcela ucány nahrnutou tepelnou
izolací (foto /20/).
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 10/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
Foto /19/ – větrací otvory v atice na západní straně
budovy
6.3.9.
Foto /20/ – zčásti ucpaný otvor zevnitř
Ukončení hydroizolace na stěně strojovny výtahu
Strojovna výtahu je tvořena železobetonovou konstrukcí výšky cca 3 m. Hydroizolace z plochy
střechy je na stěny vytažena cca 300 mm nad její rovinu a je ukončena oplechováním, hrana je
zatmelena (foto /21/).
Stěny a strop strojovny výtahu jsou tvořeny železobetonovými panely. Místy se na povrchu panelů
tvoří trhliny. Vstup do strojovny výtahu ze střechy je umožněn zamykatelnými dveřmi. Střecha je
po celém obvodě lemována okapnicí.
Foto /20/ – oplechování stěny strojovny s tmelem
6.3.10.
Foto /21/ – výška vytažení asfaltového pásu
Střecha strojovny výtahu
Strojovna výtahu je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou ve téměř nulovém spádu, na
střeše strojovny dochází k tvorbě kaluží. Hydroizolační krytinu tvoří asfaltový pás. Přístup na
střechu je umožněn po žebříku, který je kotvený do nosné ŽB stěny strojovny. Střecha je lemována
okapnicí a je odvodněna přes okapní hranu na plochu hlavní střechy.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 11/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
Foto /20/ – střecha strojovny, tvorba kaluží
6.3.11.
Hromosvodná ochrana objektu
Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano připojené svorkami ke kovovým konstrukcím na střeše
(foto /21/). Vodič v ploše střechy je připevněn na ocelových podkladcích uložených na přířezy
asfaltových pásů.
Foto /21/ - hromosvodná ochrana objektu
7. POSUDEK
7.1.
Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím
7.1.1.
Vstupní parametry výpočtu
Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je
uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN 730540-3 článek 8.4.1. odstavce a).
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu
Výpočtová venkovní teplota
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu
Třída vnitřní vlhkosti
21° C
50%
-15°C (návrhové hodnoty venkovního
84% vzduchu, lokalita Česká Lípa)
4. třída (vysoká vlhkost)
K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární
kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 12/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
Plocha větracích otvorů vzduchové vrstvy je cca 1100 mm2 na 1 m2 plochy střechy. Dle normy
ČSN EN ISO 6946 lze tedy vzduchovou vrstvu střech považovat za slabě větranou (od 500 mm 2
do 1500 mm2 včetně na každý m2 plochy povrchu střechy). Ve výpočtu je střecha chápána jako
dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou.
Základní parametry materiálů použité ve výpočtech:
Materiálová skupina
Funkce vrstvy
Tloušťka
vrstvy d
[mm]
Součinitel tepelná
Faktor
vodivost λd [W/
difuzního
(m.K)]
odporu μd [-]
SBS modifikovaný asfaltový pás hydroizolační
4
0,210
30 000,0
souvrství oxidovaných
asfaltových pásů s různými
hydroizolační
vložkami a ochranným reflexním
nátěrem
~24
0,210
40 000,0
dřevěný záklop na nosné
dřevěné konstrukci ve spádu
nosná, spádová
25
0,410
15,0
vzduchová vrstva
provětrávaná
vzduchová vrstva
200
1,25
1
tepelná izolace ze skleněných
vláken
tepelná izolace
160
0,064
2,0
železobetonová stropní
konstrukce
nosná
~200
1,750
32,0
7.1.2.
Požadavky normy ČSN 73 0540-2 pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45°
včetně (tepelný tok zdola)
Hodnocený parametr konstrukce
Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]
Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)]
Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)]
Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru
vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení
rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [°C])
Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C; těžká
konstrukce
Hodnota
požadovaná
Hodnota
doporučená
0,24
0,16
≤ 0,1 a nebo 3% plošné
hmotnosti materiálu
aktivní
≥ 0,808 (14,10)
Mev ... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce
Hodnocený parametr konstrukce – horní plášť a provětrávaná
vzduchová vrstva
Průběh relativní vlhkosti vzduchu proudícího ve větrané vzduchové vrstvě
φcv [%]
Teplotní faktor horního pláště fRsi [-]
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Požadovaná hodnota
≤ 90
≥ Stanoveno individuálně pro
posuzovanou konstrukci, na
konci vzduchové vrstvy
Strana 13/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007)
Skladba
dle
vizuální
prohlídky
původní
Součinitel
prostupu
tepla U
[W/(m2.K)]
0,32
!
Množství
Celoroční
zkondenzované bilance
vodní páry Mc vlhkosti
[kg/(m2.a)]
0,293
!
pasivní
Posouzení povrchové teploty
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-]
(nejnižší povrchová teplota θsi [°C])
Riziko růstu plísní při návrhových
okrajových podmínkách
!
0, 897 (18,24)
+
Hodnocení
7.1.3.
!
+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2
x ... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 0540-2
!
... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2
7.1.4.
Hodnocení stávajícího tepelnětechnického stavu střechy
Střecha je definována jako dvouplášťová, slabě větraná. Pro výpočet součinitele prostupu tepla a
vnitřní povrchové teploty byl dle ČSN EN ISO 6946 článek 5.3.2 uvažován tepelný odpor části
konstrukce mezi vzduchovou vrstvou a vnějším prostředím do hodnoty 0,15 (m2.K/W). Hodnota
součinitele prostupu tepla U současné skladby střechy dle výpočtu vycházejícího z ČSN 73
0540 [7] nedosahuje v současnosti požadované hodnoty. Ve skladbě střechy dochází
výpočtově ke kondenzaci vodních par v nadměrném množství, vzhledem k požadavku ČSN 73
0540. Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní, výpočtově dochází k akumulaci
vody ve skladbě střechy. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na
interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily).
Pro splnění současných tepelnětechnických požadavků je nutné provést zateplení střechy.
7.1.5.
Hodnocení vypočtených hodnot otevřené vzduchové vrstvy
Posouzení větrání bylo provedeno dle požadavků ČSN 73 0540 [7] článek 6.3 pro stav bezvětří.
Ve vzduchové vrstvě dochází výpočtově ke kondenzaci na vnitřním povrchu vnějšího pláště a
v proudícím vzduchu. Relativní vlhkost v proudícím vzduchu je vyšší než 90%. Vzduchová
mezera nevyhoví požadavkům ČSN 73 0540 [7].
7.2.
Posouzení zjištěného stavu střechy
1. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540 [7]. Střecha
objektu vyžaduje kompletní zateplení.
2. V zimním období výpočtově dochází ke kondenzaci vodní páry ve střešním plášti.
Výpočtová roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní. Výpočtově dochází k akumulaci
vody ve skladbě střechy.
Sondami provedenými během průzkumu se toto neprokázalo, jednotlivé materiály ve
skladbě střechy byly nalezeny v suchém stavu Skutečná vlhkostní bilance současné
skladby střechy se jeví jako spíše aktivní.
3. Stav vrchního asf. pásu s posypem je v ploše střechy dobrý. Lokálně byly v některých
detailech a v ploše nalezeny hydroizolační netěsnosti.
4. Sklon střechy v ploše je 1-2 %, což je na hranici doporučení normy ČSN 73 1901 [5], která
doporučuje minimální sklon povlakové hydroizolace 1° (1,75%). Na hydroizolaci dochází
vlivem nerovností ke zdržování srážek. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice se zvyšuje
riziko zatečení v místech defektu hydroizolačního systému. V rámci opravy doporučujeme
střechu přespádovat.
5. Doporučujeme provést kontrolu všech tlumících komor VZT. Vnitřní prostor tlumící
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 14/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
komory nesmí být propojen se vzduchovou vrstvou střechy. V případě netěsnosti
odpadního potrubí a prostupů potrubí střešním pláštěm může teplý vlhký odpadní vzduch
kondenzovat ve vzduchové vrstvě a na spodní hraně horního pláště. Je nutné
vzduchovou vrstvu střechy a prostor tlumících komor vzduchotěsně oddělit.
6. Ve skladbě střechy není provedena funkční parotěsná vrstva, což ovlivňuje návrh variant
obnovy střechy.
7. Je potřeba vyčistit naplaveniny u střešního vtoku tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok
srážkové vody.
8. Železobetonová deska horního střešního pláště má dostatečnou únosnost pro případné
mechanické kotvení dalších vrstev.
8.
KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY
8.1.
Obecně
Varianta uvažující pouze s obnovou hydroizolační funkce střechy bez jejího zateplení neřeší riziko
kondenzace ve skladbě střechy, navíc hodnota součinitele prostupu tepla U této skladby nevyhoví
požadavku ČSN 73 0540 [7]. Z toho důvodu je navržena varianta se zateplením střechy, pro
splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla [8]. Je uvažováno s převedením střechy z
dvouplášťové větrané na dvouplášťovou střechu s uzavřenou vzduchovou vrstvou. Uzavření
větracích otvorů je možné až po provedení zateplení atikového panelu (ideálně v rámci
provedení ETICS). Tloušťka navržené tepelné izolace je minimální z hlediska bezproblémového
tepelně-vlhkostního režimu střechy – tloušťku navržené tepelné izolace nelze snížit!
8.2.
Návrh opravy střechy
Na střeše bude provedeno :
•
Zateplení atik. Tloušťku tepelné izolace je nutno stanovit na základě 2-D případně 3-D
tepelnětechnického výpočtu.
•
Kontrola vzduchotěsného provedení prostupů VZT, konstrukce komory ve vzduchové
vrstvě střešní skladby a kanalizačního potrubí z interiéru do skladby střechy. V případě
potřeby utěsnit např. PUR montážní pěnou, následně převařit přířezem asfaltového pásu.
•
Zateplení železobetonového podstavce VZT komor a ventilátorových komor. Tloušťka
tepelné izolace bude stanovena na základě 2-D tepelnětechnického výpočtu (minimálně
stejná jako v ploše střechy).
•
Případné nerovnosti a místa, kde se zdržuje voda budou vyspravena asfaltem smíchaným
s expandovaným kamenivem, resp. pomocí rozháněcích klínů.
Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění,
vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového
modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL).
Větší nerovnosti a místa, kde se zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným
s expandovaným kamenivem. Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné
hydroizolace. Položení a kotvení kompletizovaných dílců z pěnového expandovaného
samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu
EPS 100S Stabil s nakašírovaným
oxidovaným asfaltovým pásem (přesahy vzájemně svařeny). Zateplení podstavců VZT komor.
Plnoplošné navaření vrchního SBS modifikované asfaltového pásu s kombinovanou vložkou a
hrubozrnným ochranným posypem. Uzavření větracích otvorů na atice objektu je možné až
po zateplení atikového panelu. V rámci opravy doporučujeme střechu a žlab přespádovat tak, aby
výsledný spád byl alespoň 2°.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 15/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
8.2.1.
Návrh nové skladby střešního pláště
Skladba
Vrstva (od exteriéru)
Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou
výztužnou vložkou sklo-polyester a ochranným minerálním
posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený
NOVÁ
VRSTVA
OPRAVENÁ
VRSTVA
PŮVODNÍ
VRSTVY
Průměrná
tloušťka [mm]
4,4
Kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového
stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil
o min. pevnosti v tlaku 100 kPa při 10% deformaci,
s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou
ze skleněné tkaniny min. tl. 4mm, (např. POLYDEK EPS100S
G200S40), mechanicky kotvené do betonové desky * (např. EJOT
FDD 50xdl), spád desek min. 1 %
Ø 260 + 4 **
Souvrství původních asfaltových pásů – vyspravené, vyrovnané
přířezy asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou
ze skleněné tkaniny
(např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
18
železobetonová deska
150
uzavřená vzduchová vrstva
200
tepelná izolace ze skleněných vláken
120
stropní železobetonový panel
~200
* Počet kotevních prvků bude stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti
podkladu.
** Tloušťka tepelné izolace vyhoví na doporučené hodnoty požadavků ČSN 73 0540-2.
Vypočteného součinitele prostupu tepla dle následující kapitoly střecha dosáhne až po
uzavření větracích otvorů v atikovém panelu. Uzavření větracích otvorů v atikovém panelu
je možné až po provedení zateplení atikového panelu.
8.3.
Postup provádění

Demontuje se stávající bleskosvod, klempířské konstrukce.

Vzhledem k navýšení střešního souvrství je potřeba zvětšit také výšku atiky po obvodě
střechy. Aby se eliminoval tepelný most doporučujeme atiku navýšit tepelněizolačním
zdivem (např. Plynosilikát) nebo přířezem EPS / XPS a deskou OSB. Další variantou
vyřešení ukončení střechy u atiky je použití plechového prvku UNIDEK. Správné vyřešení
detailu závisí na konstrukci atiky.

Lokálně v místech se stojatou vodou (za strojovnou výtahu) a v místech jevících se jako
„propadlá“ demontáž současného asfaltového hydroizolačního souvrství až na dřevěné
bednění horního pláště. Kontrola stavu dřevěného bednění, dřevěných nosníků. Kontrola
upevnění bednění (ČSN 73 1901). Doporučujeme realizovat kontrolní přístupová místa do
uzavřené vzduchové vrstvy pro budoucí kontrolu stavu zabudovaných dřevěných prvků.

Hydroizolace z plochy střechy bude na konstrukci atiky vytažena přes náběh až na její
korunu a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu. Přesah lišty bude cca 30 mm
směrem před fasádu objektu. Závětrná lišta bude z pozinkovaného plechu. Alternativně lze
navýšit atiky. Spád koruny atiky by měl být min. 3° (5,24%) do střešní roviny. Hydroizolace
musí být na všechny prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm. Oplechování
koruny atiky, např. pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm. Spád oplechování by měl být min. 3°
(5,24%) do střešní roviny a bude přesahovat líc fasády o 30 mm.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 16/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da

Bude provedena kontrola tlumících komor VZT. Doporučujeme tlumící komory zateplit a
provést hydroizolaci dna navařením asfaltového pásu s vytažením na stěny. Doporučujeme
zateplit ventilátorové komory.

Prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů
z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou, odstranění nečistot z povrchu hydroizolace
(max. nerovnost 5 mm na 2 m).

Položení a připevnění kompletizovaných spádových tepelněizolačních dílců z pěnového
expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S
s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem (POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky
se kladou na vazbu a mechanicky se ukotví do betonové desky. Typ a počet kotev je nutné
zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků výtažných zkoušek. Také je
nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Spád desek doporužeme zvolit
tak, aby výsledný spád souvrství byl alespoň 2°, je třeba vyspádovat také střešní žlab.

Přesahy pásů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit
funkci první vrstvy hydroizolace.

Montáž nových klempířských konstrukcí (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního
pásu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER).

Osazení systémových vtoků (např. GULLYDEK). Vtoky budou systémové s integrovaným
límcem z asfaltového pásu. Na těleso vtoku bude napojená parozábrana, na těleso
nástavce pak hlavní hydroizolace střechy. Vtoky budou opatřeny ochrannou mřížkou
zabraňující zanesení vtoku.

Provedou se nové komínky odvětrání kanalizace.

Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pásu min. tl. 4 mm
s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a
s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI).

Montáž klempířských konstrukcí.

Montáž hromosvodné ochrany – včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky.

Uzavření větracích otvorů (např. vyplnění PUR pěnou).

Zateplení atikového panelu ze strany exteriéru (např. ETICS).
9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY
STŘECHY
9.1.
Vstupní parametry výpočtu
Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je
uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN 73 0540-3 článek 8.4.1. odstavce a).
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu
Výpočtová venkovní teplota
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu
Třída vnitřní vlhkosti
21° C
50%
-15°C (návrhové hodnoty venkovního
84% vzduchu, lokalita Česká Lípa)
4. třída (vysoká vlhkost)
K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární
kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 17/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
9.2.
Požadavky normy ČSN 73 0540 pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45°
včetně (tepelný tok zdola)
Hodnota
požadovaná
Hodnocený parametr konstrukce
Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)]
Hodnota
doporučená
0,24
2
Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m .a)]
0,16
≤ 0,10 a nebo 3% plošné
hmotnosti materiálu
Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)]
aktivní
Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru
vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení
rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [°C])
Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C; těžká
konstrukce
≥ 0,808 (14,10)
Mev ... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce
Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007)
Varianta
skladby
tl. EPS 260
Součinitel
prostupu
tepla U
[W/(m2.K)]
0,12
Množství
Celoroční
Posouzení povrchové
Povrchová
zkondenzované bilance
teploty konstrukce –
kondenzace vodní
vodní páry Mc vlhkosti
teplotní faktor fRsi [-]
páry na spodní straně
[kg/(m2.a)]
(nejnižší povrchová teplota
horního pláště při
θsi [°C])
průměrných
okrajových
Riziko růstu plísní při
podmínkách
návrhových okrajových
vnitřního a vnějšího
podmínkách
vzduchu
x nekondenzuje + aktivní +
0,969 (19,90)
+
nekondenzuje
+
Hodnocení
9.2.1.
x
+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2
x ... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN 73 0540-2
!
... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2
Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených nápravných variant skladeb střechy
vyhovují doporučení ČSN 73 0540 [7]. Výpočtově v navržených skladbách nedochází k nadměrné
kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Vnitřní povrchové teploty
na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovují požadavku ČSN 73 0540 [7]. Pro zajištění
bezproblémového tepelně vlhkostního režimu střech je nutné dodržet minimální tloušťku
tepelné izolace navržené v tomto posudku.
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 18/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM
- Nezastupuje projektovou dokumentaci.
obr. /2/ Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným
asfaltovým pásem
obr. /3/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace - ukončení štítové stěny, střecha zateplena dílci
s nakašírovaným asfaltovým pásem, řešení s profilem UNIDEK
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 19/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
obr. /4/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšení atiky, střecha zateplena dílci
s nakašírovaným asfaltovým pásem
obr. /5/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu (výlez, VZT), střecha zateplena dílci
s nakašírovaným asfaltovým pásem
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 20/21
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2013-007465-Da
11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace,
kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla
být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu
konstrukcí po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu.
12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ
V průběhu užívání objektu a střechy je nutné respektovat zvolenou koncepci střechy. Střecha je
koncipována jako nepochůzná, a proto přístup na střechu může být umožněn pouze osobám
konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu
střechy.
Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme:
•
Alespoň 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se
na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace.
•
Alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů, tmelení, zaměřit se na riziko odtržení
tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav
antikorozní ochrany kovových prvků apod.
•
Alespoň 4x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků.
•
Uvedené činnosti doporučujeme zadat k provádění zodpovědné osobě nebo odborné
organizaci.
V Praze dne 24.06.2013
za DEKPROJEKT s.r.o.,
Vojtěch Radovnický
[email protected]
Odborný posudek ploché střechy
BD Na Jílech 2651, 470 06 Česká Lípa
Strana 21/21
Download

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh