ádost o uvoln ní pozastávky
1/1
Ze stavby (akce)
íslo stavby
Objednatel:
Zhotovitel:
SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Tel.: 545 249 000
Fax: 545 249 001
E-mail: [email protected]
* Nehodící se krtn te, v echny ceny uvedeny bez DPH, zhotovitel vypl uje pouze siln orámovaná pole.
Vypl uje zhotovitel / identifika ní údaje
íslo smlouvy / objednávky:
Datum protokolárního p edání díla bez vad a nedod lk :
Celkem vyfakturovaná ástka (CZK):
Pozastávka celkem (CZK):
íslo faktury (faktur), ze které je ástka pozastavena:
Bankovní spojení / číslo účtu zhotovitele:
ádost o pozastávku
první / druhá / t etí*
ást pozastávky ve v i
% z ceny díla, tj.
CZK
P i p edlo ení bankovní záruky (dále BZ)
Platnost BZ do dne:
ástka BZ (CZK)
Potvrzení ádosti zhotovitelem
Jméno:
Datum:
Podpis:
Vypl uje objednatel
Datum nabytí právní moci kolauda ního rozhodnutí:
Nárok na podání ádosti vzniká
A
Po p edání díla bez vad a nedod lk
B
Po nabytí právní moci kolauda ního rozhodnutí
C
Jinak
D vod vrácení ádosti jako
neoprávn né:
Poznámky:
Uvolnit ástku:
Datum splatnosti:
SKR stav, s.r.o. / Nová kova 18, 614 00 Brno
Tel.: (+420) 545 249 000 / E-mail: [email protected]
WWW.SKRSTAV.CZ
K úhrad z stává:
Za ú tárnu ov eno:
Download

SKR - zadost o uvolneni pozastavky new