l
fi6
Sl~vensky
zvaz
chovatel'ov
--­
•
'11'ISTt:RS r\'()
I·()DO H O~ '·OIJ . \RST\ ·. \
, RO/ \ 'OJ.\ VIDU-: h. ,\
S L<)\ ~. , S .... L '
•
A(jRO KOMP LEX
VYSTAVNi CT VO
NITR A
10.: II L IJ LI ~ ,
XVI.
Celostatna
vjstava zvierat
pod zastitou
ministra podohospodarstva
a rozvoja vidieka SR
Krmiva Energys HOBBY su hlavnym partnerom
XVI . Celostatnej vystavy zvierat V Nitre.
ledna sa 0 kompletn y rad krmiv, ktore su vhodne pre zvierata chovane v domacich hobby podmienkach . Daju sa teda s vYhodou pou zivaf pre zvierata, ktore chovate na
Vasich dvoroch a zahradkach pre vl,astnu potrebu a potesenie . Krmiva Energys HOBBY
sa vyrabaju zo surovin potravinarskej kvality a obsahuju vsetky potrebne ziviny pre
spravny vyvoj a zdravotn y stay Vasich zvierat.
Vyrobcom krmiv Energys HOBBY je spolocnost' De Heus a.s.
tnR/14114
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bu~ovlCe • Ceska republika
Tel. +420 5 17 307 70 1 • Mobil +42 1 949 319 323 • [email protected] • www.energyshobby.cz
23.. 24. november 2013
Vystavisko AGROKOMPLEX Nitra
,_
9
Liaharensky podnik Nitra, a.5.
......
drzitel' certifikatu ISO 22000:2005
.......
~
ponuka hnede znaskove hybridy LOHMANN BROWN-LITE a LOHMANN BROWN CLASSIC
SGS
I
SLOVENSKY ZVAz CHOVATELOV
Klima 44, 824 76 Bratislava
KATALOC
Nova genetika =
prinos pre ekonomiku vo vyrobe konzumnych vajec
- vynikajuca uzitkovost' - vynikajuca kvalita vajecnej skrupiny v zaverecnej faze znasky
- vynikajuca intenzita sfarbenia vajecnej skrupiny
- vyborna uniform ita hmotnosti vajec
(zaruka dobreho spenazenia)
- moznost' skrmovania repky a repkoveho
srotu bez rizika zapachu vajec
XVI. Celostatna rystava zvierat
Slovcnsky zviiz cbovatel'ov
23. -24. nOHmhra 2013, NitTa
spojcna so special nym i vystavami chovaterskych kJubov
usporiadana pod uiSt itou ministra p6dohospodarstva a ro7Voja
vidieka Siovenskej repubJiky r ubomira Jahnarka
brojlerove kurcata
ROSS 308 a COBB 500
-
vyborny geneticky fond
vyborna zmasilost' prsnej svaloviny
optimalny rast kurciat
nizky uhyn
nfzka konverzia KZ na kg prirastku
Vystavisko AgrokompJex, Vystavm'l, Ni tra, Slovensko
Usporiadate\ia: SJovcnsk)! zvaz chovatel'ov a statny podnik
INFORMAclE A OBJEDNAVKY:
Liaharensky podnik Nitra,a.s. Parovske Haje Nitra 94901 ,SLOVAKIA
Tel/Fax : 00421 376409803 , 804 , [email protected] , [email protected] .sk
Zastupca pre nosivy typ : Ing . Vladimir Hrudka - Tel. : 00421908464238
Zastupca pre brojlerovy typ : Ing . Richard Dulaj -Tel. : 00421905746039
Agrokomp\cx
rystavnictvo
Vazeni priatelia, chovatelia, vystavovatelia, mili navstevnici,
sponzorov. Podporujeme mladych chovatel'ov, organizujeme
odbomici ci zanieteni priaznivci chovu zvierat!
kaZdy rok celoslovenskU vedomostnu sUt'az, a tak aj mladych
Vitajte po roku opal' na Celostatnej vy-stave zvierat, v tomto
chovatel'ov budete moct' stretnUt' v pavilone MI.
roku je to uz sestnasty krat, co sa stretavame v Nitre na
Na vy-stave najdete tie najlepsie zvierata. Budete mat' moznost'
vystavisku.
kUpit' najkvalitnejsie zvierata, vyuzite tUto moZnosl'. Predaj
Celostatnej vy-stave zvierat predcMdza dIM priprava zvierat,
zvierat je kazdy rok realizovany cez pokladiiu, takto ziskate
roky sl'achtenia, vy-bomych odchovov, mikup vhodnych
doklad 0 mikupe pri pripadnej reklamacii u chovatel'a, aj ked'
samcov a samic, vyberanie najvhodnejsich rodicovskych
verime, ze reklamacii bude co najmenej.
parov, zakladu novej generacie.
Pripravit' narodnu vy-stavu s medzinarodnou ucasl'ou je vel'mi
Tento krat sme pre Vas pripravili "Maly Agrokomplex" alebo
narocne. Dakujeme v prvom rade kazdemu vystavovatel'ovi,
"Mini Agrokomplex". Ano, na vystave najdete okrem pol
ktorY na vy-stavu prihlasil zvierata a zveril ich do nasej
druha tisicky kralikov, holubov ci deval' stoviek hydiny, aj dye
opatery. Dakujeme vel'mi pekne kaZdemu, kto sa aktivne
stovky uSl'achtilych morciat, nutrie,
macky (prebiehaju
zapojil do stavby vy-stavneho arealu, d'akujeme sponzorom,
zaroven medzinarodne vy-stavy), ale aj ukaZkove expozicie
vd'aka kt0rYm je mozne organizovat' vy-stavu, d'akujeme
exotickeho vtactva, spevavy-ch kanarikov, Ci kozy.
ministrovi pOdohospodarstva, ktorY na nase podujatie vyclenil
Zaroven su v jednotlivy-ch pavilonoch predajne stanky krmiva,
5.000 EUR, d'akujeme primatorovi mesta Nitra za podporu
chovatel'sk}'ch potrieb.
podujatia, d'akujeme statnej veterinamej sprave a regionalnej
Sucasne pocas konania XVI. Celostatnej vy-stavy zvierat uZ po
sprave za pomoc a rYchlu pripravu podmienok na vystavu.
krat organizujeme pre Vas aj Slovenske trhy. Trhy
Sme vd'acni za kaZdu pomoc a podporu.
prebiehaju v pavil6ne MI, kde je v sobotu od 10.00 hod
Prajeme si, aby sa chov zvierat na Slovensku rozsiroval, aby
slavnostne zaMjenie vy-stavy mini strom podohospodarstva
na dedinach a v zahradach boli nosnice a bOljlery, aby
a rozvoja vidieka za ucasti d'alsich vzacnych hosti so statnej
v chovoch bolo mnozstvo kvalitnvch kralikov, holubov, ale aj
spravy, samospravy, spolupracujucich organizacii, ako aj
ostatnych zvierat. V erime , ze aj
2
ktori bYvaju v meste si
3
1
vyberu z bohatej ponuky zvierat, ved' preco si nekupit' morca
alebo macku, mazmlCika, ktory­
vas bude doma cakat' a opatovat' Va~u starostlivost'.
Priatelia, prajeme Vam prijemny pobyt na vystave,
uspe~ny
Vystavnyvybor:
nakup, priatel'ske stretnutia a ziskanie nOvYch kontaktov. UZ
RNDr. Julius Szabo
dnes sa tesime na d'alsie stretnutia s Vami.
zvierat
S chovatel'skY pozdravom
Roman OblozinskY
riaditel' XVI. Celostatnej vYstavy
zastupca riaditel'a
mlad~i
Stefan Racko
technicke
zabezpecenie
XVI.
lng. arch. Vladimir Falat, predseda RR SZCH a
Celostatnej vYstavy zvierat
lng. Jarmila Dubravska, PhD., tajomnicka RR SZCH.
Ekon6mka vYstavy - Gabriela Babjakova, Sekretariat RR
SZCH
Veduci expozicii:
4
Hydina
Roman ObolzinskY
Holuby
Michal Petrik
Kraliky
Michal Mraz
Akvariove ryby
lng. Ivan Vysluzil
Exoticke vtactvo
Miroslav Kozej
Nutrie
Ing.Dusan Mertin, PhD.
Spevave kanariky
Bc. Vladimir Kubik
Kozy
Mgr. art. Matej Kozub
Macky
PhDr.Sonalvankova
Usl'achtile morcata
lng. Alenka Mikulinova
5
1
Slovenske trhy
Mgr. art. Matej Kozub
Pavil6n A - expozicia macky, exotieke vtaetvo, akvariove
ryby, spevave kanariky
Zostavenie katal6gu
lng. Andrej Copik
Vystavna kancelaria
lng. Jarmila Dubravska, PhD.
Pavil6n Ml - vel'ka kaneelaria
Be. Dominika Fedorkova
Pavi16n Ml
Mgr. art. Matej Kozub
kalendarov
Peter Zuffa
Pavil6n Ml - stanok Chovatel'a - vYdaj kata16gov
stanok SZCH, predaj kata16gov, predaj
Pozor, predaj kata16gov bude prebiehat' v pavil6ne M 1
Spracovanie katal6gu
Ing. Andrej Copik
v priestore spojovacieh dveraeh s pavil6nom M2
- expozicia holuby
Pavi16n Ml - predaj zvierat
Be. Dominika Fedorkova - expozicia kraliky
POZOR, predaj kata16gov, predaj zvierat, vydaj katal6gov,
Peter Zuffa expozicia hydiny
predaj kalendarov SZCH v Ml
Radenie expozicii
Casovy harmonogram
Pavil6n F - expozicia kraIikov, expozicia nutri, expozicie
V piatok 22.11.2013
kozy, expozicia usl'aehtiIe morcata
verejnosti
V sobotu 23.11.2013
hodnotenie zvierat bez pritomnosti
vYstavisko otvorene od 9.00 hod do
Pavi16n Ml - expozicia Slovenske trhy, Mala farma mala
17.00 hod, predaj zvierat od 10.00 hod do 15.00 hod vYrobna, kaneel8ria vYstavy SZCH
v pavil6ne Ml. Pavil6n M2 - expozieia holuby
Slavnostne otvorenie vYstavy v sobotu 23.11.2013 od 10.00 Pavi16n M3 - expozicia hydina
hod. 6
7
1
P5 Cena predsedu RR SZCH za expoziciu usl'achtilych
PI8
morciat
vystavemi Suchovska hus - XVI. CVZ Nitra 2013
P6
Cena
technickeho
riaditel'a
vYstavy
za
Cena
UOK
pre
chov
hydiny
najlepsia
PI9 Vit'az expozicie farebnych a postavovYch kamirikov " ­
expoziciu spevavYch kanarikov
XVI.CV zvierat Nitra 2013
P7 Cena tajomnicky RR SZCH za expoziciu akvariovych ryb
P20
P8 Cena tajomnicky RR SZCH za expoziciu koz
E medaila Eur6pskeho zvazu pre najlepsiu Plymutku Ciernu
P9 Cena tajomnicky RR SZCH za expoziciu nutrit
PIO Cena CSCH za najlepsie hodnotenu kolekciu kralikov
slovenskeho mirodneho plemena
PII Cena CSCH za najlepsie hodnotem\ho jedinca hydiny
Posudzovatelia hydiny
slovenskeho narodneho plemena
PI2 Cena CSCH za najlepsie hodnoteneho holuba slovenskeho
narodneho plemena
Veduci posudzovania:
Spanur Jozef
P13 Cena CSCH za najlepsie hodnotenu kolekciu vystavy
Sumarizacia vVs1edkov :
Zuffa
Peter
mladeho chovatel'a
Posudzovatelia:
PI4 Cena UOK pre chov kralikov pre
najlepsiu samicu
narodneho plemena - XVI. CVZ Nitra 2013
PI5 Cena UOK pre chov kralikov najlepsi samec narodneho
plemena - XVI. CVZ Nitra 2013
PI6 Cena UOK pre chov hydiny - najlepsia vystavena Oravka
- XVI CVZ Nitra 2013
PI7
Cena
UOK
pre
chov
hydiny
najlepsia
vystavena Slovenska hus - XVI CVZ Nitra 2013
10
Bandik Stanislav
885
02947
Bayer Jaroslav
Terezln 37
69614
Cejc CR
Capek Jaroslav
Hlinska 11
01001
tilina SR
Fogada Jozef
Konopniska 601
95135
Velke Zaluzie SR
Fridrich Milan
Lazna 279/6
98532
Divfn SR
Gono Vlastislav
Vinohradnicka 26
91501
Nove Mesto n.Vahom SR
Gura Marek, Ing.
Duklianska 75
05201
SpiSska Nova Yes SR
Henzel Stefan
Nevorne 127
96701
Kremnica SR
Oravska Polhora
11
SR
Hulka Miroslav
Pezinska 20
90101
Malacky SR
Ivanecky Anton
68
08252
Kokosovce SR
Kavulii: Cyril, Ing.
19
05322
Jamnik SR
Krajcir Peter
Naftarska 992
90845
Gbely SR
Kubis Klement
94
01701
Sverepec SR
Mikita Martin, Ing.
Capajevova 37
08001
Presov SR
Mozdik Pavol, Ing.
Na strkovisko 5
95112
Ivanka pri Nitre 5R
Pavel Ivan
U Modi'inek 1023
51601
Raninec Frantisek
130
91311
Vel'ke Bierovee SR
~uffa Peter
Sedlicna 86
91311
Trencianske Stankovce SR
Veduci posudzovania:
Haspra Pavol
lastupca veduceho:
Adamec Stefan
Sumarizacia yYsledkov :
Be. Fedorkova Dominika
Rychnov nad Kneznou
CR
Posudzovatelia:
Adamlmrich
271
07205
Bracovee
SR
Ing. Bajza Peter
Trecianska 355/71
01861
Belusa
SR
12
Bartal tudovft
lehnice 276
93037
lehnice SR
Benko Jan
Jamnik 128
03301
liptovsky Mikula'S SR
Bernat Julius
lehOtka 109
98511
Halic SR
Betak Peter
Cintorinska 644
913 21
Trencianska Turna SR
Blasko Pavel
Csl. Armady 2S
05938
Strba SR
Otpkovic Jan
771
92207
Vel'ke Kostora ny SR
Forberger ~tefan
Sama Chalupku 15
05201
Spi~ska
Gazdik Peter
Sverepee 25
01701
Povazska Bystrica SR
Hudak Marcel
Frana Krara 32
05801
Poprad SR
KadakPavol
Zahrady 7
911 01
TrenCfn SR
Kelemen Jozef
130
92042
Zlkovee SR
Ing. Knelo Emil
38
07211
Iilaeovee SR
Uska Ivan
Nekrasova 6
03601
Martin SR
Majersky Juraj
Druzstevna 80
97632
Badin
Nadaidy Peter
Sadova 9
90028
Ivanka pri Dunaji SR
PetrfkJan
Dlha 88
09413
Dlhe Klcovo SR
MUDr. Racz Gabriel
Okt6brova 31
92901
Dunajska Streda SR
Rada DUSan
Zavadka 23
06601
Humenne SR
Stanko Peter
Konecna 7
071 01
Michalovce SR
Ing. Supuka Milos
Vysny Zipov 72
09433
Vranov nad Toprou SR
Nova Ves SR
13
SR
MVDr. Supuka Peter
Vysny ~ipov 72
09433
Vranov nad Topfou SR
~ipo~ Peter
Chrabrany 148
95501
Toporcany CR
Bocko Boris
Povrazova 219
04016
Kosice-Myslava SR
Cintula Juraj
Sajdikove Humence
90607
Sajdikove Humence SR
118
Toma~v
Miroslav
Novomeskeho 39
94901
Nitra SR
Vozlk J'n, ml.
Lehotska 443/119
972 71
Novaky SR
Vozik J'n, st.
Lehotska 443/119
972 71
Novaky SR
Kotyza Milan
Bezrucova 10
78701
Sumoerk CR
Kozubik Milan
Chnlstesovska 185
76312
Vizovice CR
Vacek Jifl
Koburk 15
56301
Lanskroun SR
CiertaskY Roman
Horna TrnilVka 11
96605
Prestavlky SR
Demeter Jozef, Ing.
~abokreky n/N 337
95852
~abokreky n/Nitrou SR
Dobrucky Peter
Osuskeho 22
85103
Bratislava SR
Dudiak Peter
Nillepkovo 471
05333
Nalepkovo SR
Firic Jozef
Pazitna 62
91701
Trnava SR
Holan Jifi
Silherz.ovice 9
74715
Silherzovice CR
Jakubicka Jozef
Biskupova 3
95607
Biskupova SR
Jesko Jan, Ing.
Benkovce 139
09402
Siovenska Kajna SR
Kuras Miroslav
Dolna ~dana 32
96601
Hlinlk n/Hronom SR
Kasan Emil
Jugoslavska 5
70030
Ostrava - Zabreh SR
Lenart Milan
Osloboditerov 74
03601
Martin SR
Mica Milan
Horovce 49
07202
Horovce SR
Lesko Jan
~eleznicna 373
90501
Senica SR
Podbersky mi. Ivo,
Bratislavska 25
90301
Senec SR
Mojmirovce 1207
95115
Mojmirovce SR
Posudzovatelia holubov
Veduci posudzovania:
Nosar Miroslav
Zastupca veduceho:
Kovacik Pavol
Sumarizacia vjsledkov :
Ing. Andrej Copfk
Posudzovatelia:
Babcan Richard
Pofovnfcka 10
95617
Solcany SR
Bielik Rastislav, Ing.
Juzna 37
92202
Krakovany SR
14
Ing.
Podbersky st. Iva
15
1
Rybnikar Ladislav
Tesare 222
95621
Jacovce SR
Vano Jozef
Kapusnicka 358
95501
Nemcice SR
Zariat Miroslav
Sajdikove Humence 10
90607
Sajdikove Humence SR
Zigmond Ivan
Vel'ke Kozmalovce 135
93521
Vel'ke Kozmalovce SR
AGROMART, a.s., TRAKOVICE
16
17
1
C.kl. Pohl.
Posudzovater
Prado
cena
Ocenenie Vystavovatef
C.cana
SIi6et bodov
EXPOZ(CIA HYDINY MORKY
NARAGANSET MORKA
Pavel
1. 1,0
CC
2. 0,1
95 Vyboch J.
94
HUSI
TULUZSKA HUS
siva
Fridrich
3. 1,0
4. 0,1
mvd Kresan J.
oNH
POMORANSKA HUS
sivo strakata
5, 1,0
6, 0,1
7. 1,0
8. 1,0
9. 0,1
88,­
110,­ CC
SLOVENSKA HUS
biela
10. 1,0
11. 1,0
12, 1,0
13. 0,1
14.
15.
16.
17,
1,OKl
1,OKl
0,1 Kl
0,1 Kl
18. l,OK
19. 1,0 K
20, 0,1 K
21.0,lK
LANDESKA HUS
siva
22. 1,0
23. 0,1
24. 0,1 93 Krajlik J.
OV
92 Pavka D.
94 Smondrk J.
93
92 Abelovsky M.
93
55,­
55,­
91 Fogada J,
92
55,­
94 Fogada J.
92
93
ONH
C.kI:POhl.
Posudzovatel
Prado
cana
KUI!ERAVA HUS
biela
25. 1,0 26. 0,1
29.
30.
31.
32.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
CC P17
55,-
93 Abelovsky M,
93
P18
50,-
HRBOI:OVA HUS
sivohneda
37. 1,0 K
38. 1,0 K
39. 0,1 K
40. 0,1 K
CC
50,50,-
39,39,39,39,-
93 AbelovskY M.
94 ONH Buzek!:.
ONH
nedod
nedod 50,50,-
33. 1,0
34, 0,1
35. 0,1
36. 0,1
94 FogadaJ.
94 °
V Izrael D,
nedod 92 Kozoii D. 92
OV OV
TRSTiNSKA HUS - novoilachtenie
modrodivosfarbena
41. 1,0 NH Cholevova I.
42. 0,1
NH
43.
44.
45.
46.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
VolArJ.
92
95
93 280,0
mdb Tomcik M,
ONH MCH
93
XVT.CV Zvierat Nitra 2013 Hydina
Pred,
cena
Vystavovater
SU6etbodov
Ocenenie Vystavovatel
C.cena
Su6et bodov
p(JJIIJVA
SUCHOVSKA HUS
Iltodivosfaroena
27. 1,0 28. 0,1
oNH
55,­
Ocenenie
C.cena
NH Rabara M.
NH NH NH
aema
Pa\'8I
47. 1,0
33,-
94 Henzel S.
94,0
modI'i divosfarbena
93 HenzelS.
93
92 278,0
48. 1,0
49. 0,1
50. 0,1 billa
51.
52.
53.
54.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
44,44,33,33,-
95 Cepela R.
93
92
92 372,0
billa s eiemou kresbou 55.
56.
57.
58.
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
hnecM
59. 1,0
60. 1,0
33,33,28,28,-
95 MaruSka V,
94
91
93 373,0
28,28,-
92 Boros J,
92
92 Dudas J.
92
OV
61. 1,0
62. 0,1
63. 0,1
64. 1,0
RuANsKA
diYosfarbena
65. 1,0 Kl
66. 1,0 Kl
67. 0,1 Kl
68. 0,1 Kl
69.
70.
71.
72.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
73. 1,0 74. 0,1 55,- CC
33,33,-
33,33,-
95 Pavka D.
C,kl. Pohl.
Posudzovater
Pred.
cena
SASKA
modrollta
75. 1,0 K
76. 0,1 K
77. 0,1 K
78. 0,1 K
79.
80.
81.
82.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
Vystavovater Sucetbodov OV Beiius R.
90
90
OV
33,­
33,­
33,­
33,­
33,­
33,­
CC
92 MaruSka V.
92
92
95 371,0
28,­
94 Izrael D.
17,­
17,­
17,­
17,­
90 Hulkova M.
90
92
90 362,0
ZDROBNELA KAtlCA
biela
88. 1,0
89. 0,1
94 Smondrk J.
94
83. 0,1
INDICKY BEZEC
pstruhovY
84. 1,0 K
85. 1,0 K
86. 0,1 K
87. 0,1 K
PERLICKY
PERUtKA
modra
Bayer
90, 1,0 K
91. 0,1 K
92. 0,1 K
93. 0,1 K
93 MaruSka V,
94
92
93 372,0
nedod Szabo J.
nedod
nedod
nedod
aV
Ocenenie
C.cena
Krajlik J.
92
XVLCV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
22.. CC
95 Benus R.
94
93
94 376,0
...... C.kl. Ponl.
Posudzovatel
Prad.
cena
Ocenenie Vystavovater
C.cena
Sure! bodov
KURDOMAcl
MALAJKA
~eniCnii
Krajcir
94.
95.
96.
97.
1,OKl
1,OKl
0,1 Kl
0,1 Kl
55, CC
55,­
55,
55,­
BOJOVNICKA iAMO
pSenicnii
44,­
98. 1,0
99. 1,0
44,­
ORLOVKA
pestrii
100. 1,0 Kl
101. 1,OKl
102. 0,1 Kl
103. 0,1 Kl
92 PatkaA.
92
92 KramarS.
93
94
OV
28,-
94 Vyboch J.
94
BRAHMANKA
filii ciema kolumbia
106. 1,0 K
33,107. 1,0 K
33,108. 0,1 K
109. 0,1 K
94 Josko M.
92
93
91 370,0
1,0 K
1,OK
0,1 K
0,1 K
94 Tirpak J.
OV
93
93
biela- ciema kolumbia
114. 1,OKl
33,115. 1,OKl
33,116. 0,1 Kl
117. 0,1 Kl
118.
119.
120.
121.
1,OKl
1,OKl
1,OKl
0,1 Kl
Prad.
cena
Ocenenie
C.cena
AUSTRALORPKA
OV PagacM.
modrii
123. 0,1
94 PagacM.
jarabiCia vlnitii
124. 1,0 Kl
125. 1,0 K1
126. 0,1 Kl
127. 0,1 Kl
oV
95 TomcikM.
MCH
66,66,66,66.-
94 Josko M.
OV
93
92
M
MS
M
M
OV PagacM.
93
ORPINGTONKA
ZItii
131. 1,0
132. 0,1
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
137.
138.
139.
140.
l,OKl
1,OK
0,1 Kl
0,1 Kl
141.
142.
143.
144.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
93 Bencova E.
93
94 Bzduch J.
94
93
93 374,0
55,­
155,­
55,­
55,­
filii ciemo lemovana
145. 1,0 Kl
66,­
66,­
146. 1,OKl
66,­
147. 1,0 Kl
148. 0,1 Kl
66,­
96 Nagy F.
96
95
95 382,0
XVI.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
Josko M.
OV
94
OV
33,
128. 1,0
133.
134.
135.
136.
Ocenenie Vystavovatef
C.cena
SuCe! bodov
Prad.
cena
Vyslavovatef
SUCetbodov
ciema
122. 0,1
modro jarabicia vinita
129. 1,0
130. 0,1
KOCINKA
filii
Mozdlk Ing.
104. 0,1
105. 0,1
110.
111.
112.
113.
94 Spanur J.
93
94
92 373,0
C.kl. Pohl.
Posudzovater
M
MCC
M
M
95 Nagy F.
96
M
95 Pastierik J.
94
94
93 376,0
CC
95
95 NagyF.
93
95
94 377,0
a.ma
capek
149.
150.
151.
152.
1,0 Kl
1,0 Kl
1,OKl
0,1 Kl
153.
154.
155.
156.
1,0 Kl
1,OKl
0,1 Kl
0,1 Kl
91 Bencova E.
92
92
91 366,0
92 Halas B.
OV
94
92
28,­
28,­
157, 1,0
158. 0,1
28,­
93 HalasB.
94
159.
160.
161.
162.
1,OK
1,0 K
0,1 K
0,1 K
28,­
28,­
93 Chudina S.
93 MCH
94
94 374,0
163.
164.
165.
166.
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
33,­
167.
168.
169.
170.
l,OK
1,0 K
0,1 K
0,1 K
44,­
44,­
171.
172.
173.
174.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
M
M
M
MS
94 KadikJ.
95
94
96 379,0
93 KormanJ.
94
94
93 374,0
CC
95 KovacA.
91
93
94 373,0
175. 1,0 Kl
176. 1,0 Kl
m. 1,OK1
178. 0,1 Kl
28,­
28,­
28,­
91 KramarS.
92
93
93 369,0
179.
180.
181.
182.
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
33,­
33,­
33,­
33,­
92 Pavka D.
94
92
91 369,0
183.
184.
185.
186.
0,1
0,1
0,1
0,1
33,­
33,­
33,­ •
92 Pavka D.
92
93
93
J
J
J
J
33,­
C.kl. Pohl.
Posudzovate!
Pre<!.
Ocenenie
cena
Vystavovater
Slicet bodov
187.
188.
189.
190.
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
93 Polak S.
96
94
93 376,0
191.
192.
193.
194.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
93 SladekM.
94
94
93 374,0
PLYMUTKA
ciema
Hulka
195. 1,0 Kl
196. 1,OKl
197. 0,1 Kl
198. 0,1 Kl
M
MEM
M
M
93 CapekJ.
95
94
94 376,0
199.
200.
201.
202.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
24,
94 CapekP.
91
92
93 370,0
modrii
203.
204.
205.
206.
1,0 Kl
l,OKl
0,1 Kl
0,1 K1
22,
92 Izrael D.
92
92
93 369,0
22,­
22,­
92 Izrael D.
92
207. 1,0
208. 1,0
biela
209.
210.
211.
212.
nedod Celko J.
94
94
92 280,0
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
93 Fabry M.
91
92
213. 1,0
214. 0,1
215. 0,1
216. 1,0
217. 0,1
218.
219.
220.
221.
1,OKl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
XVI.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
92 JakubiCka J.
94
22,­
22,­
CC
95 Maruska V.
93
ONH
94
..,... C.kt Poht
Posudzovatel
Prado
cena
Ocenenie Vystavovater
C.cena
SOCatbodov
222. 1,0
1,0 Kl
I,D Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
93 Obloiinsky R.
92
92
91 368,0
22,­
226/1. I,D K1
226/2. 1,0 Kl
92 Nechala M.
93 MCH
92
93 370,0
22613. 0,1 K1
226/4. 0,1 Kl
pasikaYa
227. I,OK
228. I,D K
229. 0,1 K
230. 0,1 K
231.
232.
233.
234.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
22,­
22,­
235.
236.
237.
238.
1,0 K
1,0 K
O,lK
0,1 K
22,­
22,­
AMROKSKA
krahulcova
Bayer
239. 1,0 K
240. 1,0 K
241. 0,1 K
242. 0,1 K
243.
244.
245.
246.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
254. 1,0
255. 0,1
MS
M
M
MS
96 Guldan D.
95
94
95 380,0
CC
93 Janoska V.
94
94
95 376,0
94 Karamann I.
93
93
93 373,0
22,­
22,­
22,­
22.­
94 Bajza P.
93
94
93 374,0
28,­
28,­
22,­
22,­
nedod Bartal r..
nedod
nedod
nedod
247. 1,0
248. 0,1
249. 0,1
250.
251.
252.
253.
Pred.
cena
Ocenenie
C.cena
Vystavovater
92 Bencova E.
OV
92
22,­
22,­
22,­
22,­
93 BeniakD.
93
93
95 374,0
92 Jankovic L
OV
256.
257.
258.
259.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
260. 1,0
261. 0,1
262.
263.
264.
265.
39,- M S
39,- M
M
M
95 Kneio E.
94
94
94 377,0
22,22,-
93 Kovac R.
93
92 Kresai\ J.
92
93
92 369,0
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
266. 1,0 K
267. 1,0 K
268. 0,1 K
269. 0,1 K
BIELEFELDKA
rodofarbiJ
Kraitir
270. 1,0 K
271. 0,1 K
272. 0,1 K
273. 0,1 K
21,21,21,-
92 Sokol M.
91
OV
92
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
286.
287.
288.
289.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
290.
291.
292.
293.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
XVICV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
204.
I,OK
I,D K
je.O,IK
'NT. 0,1 K
2115.
-
Ocenenie Vystavovate1
C.cana
SuCat bodov
39,33,33,-
90 Soska R.
OV
OV
94
93 Spaliur J.
93
93
93 372,0
2911. 1,0 K
299. 0,1 K
300. 0,1 K
301. 0,1 K
19,-
3Il2.
3113.
3114.
oNH
Petrasko M.
91
94
93 278,0
CC
92 Hrvol P.
94
93
95 374,0
93 Leneesova A.
93
94
92 372,0
22,22,22,22,-
'¥fl. 1,0 K
3I)l. 0,1 K
3119. 0,1 K
s1I'lIIIoma clemo lemoyan
310. I,OK
311. 0,1 K
312. 0,1 K
313. 0,1 K
M
MS
M
M
94 MoSko M.
96
93
93 376,0
31314. 1,0
22,22,22,22,-
316.
0,1 K
0,1 K
318. 1,0 Kl
3t9.
1,OKl
310. 0,1 K1
32'1. 0,1 Kl
93 KadikJ.
93
91
93 370,0
93 Kluka J.
93
93
93
91 KomzikT.
91
91
91 364,0
314. 1,0K
3., 0,1 K
m.
92 Budovic J.
92
94
94 372,0
93 Nitray J.
92
92
92 369,0
1,0 K
0,1 K
0,1 K
3115. 0,1 K
31Yl. 1,0
31311. 1,0
MS
30,- M
30,- M
30,- M
95 Sahulcik M.
94
94
95 378,0
~j
oNH
:12.
3e3.
0,1
0,1
_Icla Ylnita
324. 1,0 Kl
325. 1,0 Kl
326. 0,1 Kl
327. 0,1 Kl
-
C.kt Pohl.
Posudzovater
Pred.
cena
327/1. 1,0 K
327/2. 0,1 K
327/3. 0,1 K
327/4. 0,1 K
Ocenenie
C.cena
M
M
M
MS
20,20,-
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
92 Flimel M.
93
92
92 369,0
95 Kubis K.
94
94
94 377,0
Obloiinsky R
90
oV
SzaboJ.
92
93
93 278,0
17,­
strieborna clemo lemoyan
28,­
334. 1,0 K2
28,­
335. 0,1 K2
28,­
336. 0,1 K2
337. 0,1 K2
28,­
92 Supuka M.
93
91
91 367,0
BARNAVELDKA
dyojlemoyana
338. 1,0 K
339. 1,0 K
340. 0,1 K
341.0,IK
95 Varga P.
92
93
93 373,0
CC
VELSUMKA
hrdzayo jarabicla
17,­
342. 1,0 Kl
343. 0,1 Kl
17,­
344. 1,0 K1
345. 0,1 K1
346.
347.
348.
349.
RODAJLENDKA
cervena
Gura
350. 1,0 K
351 1,0 K
352. 0,1 K
353. 0,1 K
354.
355.
356.
357.
1,OK
1,0 K
0,1 K
0,1 K
XVLCV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
90 Oblozins!<Y R.
93
93
93 369,0
nedod Sajben D.
nedod
nedod
92
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
92 Andelek M.
92
91
93 366,0
Sokol J.
ONH
22,-
330.
331.
332.
333.
Vystavovater StiCe! bodov oV
328. I,D
329. 0,1
.....
31311. 1,0
92 BataO.
93
91
92 366,0
92 Pfeffer L.
93
92
92 369,0
VYANDOTKA
• • 1,OK
274. 1,0 K
33,275. 1,0 K
33,276. 0,1 K
277. 0,1 K
SASEXKA
bielo clema kolumbia
Bayer
278. 1,0 Kl
22,279. 1,0 K1
280. 0,1 Kl
281. 0,1 Kl
282.
283.
284.
285.
Prado
cena
Su~tbodov
93 Sokol J.
fItj
223.
224.
225.
226.
C.kt Poht
Posudzovate1
33,­
33,­
33,­
33,­
oV
Knotek F.
90
92
92 274,0
~
C.ki. Pohi.
Posudzovatel
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
C.cena
Sticet badov
C.ki. Pohi.
Posudzovater
Pred.
cena
Ocenenie
C.cena
Vystavovater
Sticet badov
358.
359.
360.
361.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
93 Purgina J.
93
93
94 373,0
396.
397.
398.
399.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
93 Lacko T.
92
92
93 370,0
362.
363.
364.
365.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
93 Rybar F.
93
94
92 372.0
400.
401.
402.
403.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
nedod Meszaros I.
nedod
nedod
nedod
366.
367.
368.
369.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
M
M
M
M
95 Smatrala J.
94
94
95 378,0
404.
405.
406.
407.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
94 Mikula P.
92
92
91 369,0
S
96 Smatrala J.
93
408.
409.
410.
411.
1,0 K
1,OK
0,1 K
0,1 K
MS
M
M
M
95 OchodnickY J.
94
94
94 377,0
412.
413.
414.
415.
1,0 K
1,0 K
0.1 K
0,1 K
GC
94 Papanek R.
93
94
93 374,0
416.
417.
418.
419.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
28,-
92 Durik P.
90
420.
421.
422.
423.
94 Huscirik P.
94
94
94 376,0
424.
425.
426.
427.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
22,-
370. 1,0
371. 1,0
HEMPSiRKA
zlatohneda
Zuffa
372. 1,0 K
373. 1,0 K
374. 0,1 K
375. 0,1 K
376.
377.
378.
379.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
380. 1,0
381. 1,0
382.
383.
384.
385.
20.­
20,­
20,­
33,­
33,­
93 Antony I.
92
93
90 368,0
28,­
28,­
28,­
92 Durik P.
91
94
93 370,0
28,­
28,­
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
CC
386. 1,0
387. 1,0
93 Husarik P.
94
388.
389.
390.
391.
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
28,­
28,­
392.
393.
394.
395.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
28,­
28,­
26,­
oV
Chyla J.
93
91
90 274,0
94 Kubalos R.
92
93
93 372,0
ORAVKA
iltohneda
Henzel
428. 1,0 K1
429. 1,0 K1
430. 1,0 K1
431. 0,1 K1
432.
433.
434.
435.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
XVI.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
S
-.,
dB. 1,OK1
1,OK1
1,0 K1
0,1 K1
28,­
28,­
1,0 K1
441. 1,0 K1
442. 1,0 K1
443. 0,1 K1
22.­
22,­
22,­
444. 1,0
445. 1,0
22,22,-
W.
438.
439.
440.
446. 1,0
447. 0,1
92 Porubsky V.
90
91
93 366,0
28,-
Pred.
cena
92 Sluka S.
91
90
90 363,0
93 Sobolik J.
93
93
91 370,0
94 CVZV NITRA .
OV
92
93
22,22,22,-
oV cv"Lv NITRA
OV
93
93
.
MS
M
M
M
GC
478.
479.
480.
481.
1,0 K
1,OK
0,1 K
0,1 K
20,20,-
95 Micko M.
94
94
94 377,0
ARAUKANA
divosfarbena
Krajcir
482. 1,0
22,-
93 Halas B.
93 Fabiankovic
96
oV
Jureo E.
94
93
92 279,0
452.
453.
454.
455.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
28,28,-
95 KmefS.
94
94
95 378,0
456.
457.
458.
459.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
22,22,22,-
93 Lorinc S.
93
94
94 374,0
460.
461.
462.
463.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
24,24,-
93 Marcisovska
93 MCH
93
95 374,0
464.
465.
466.
467.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
470.
471.
472.
473.
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
0,1 K1
-
93 Maruska V.
OV
94
ONH
93 Sahulcik M.
94
oV
P16
Durik P.
20.20,-
bIeIa
94 Chren P.
93
96
94 377,0
92 Durik P.
OV
95
OV
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
30,30,-
M
M
GC M
M
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
OV
P4
Vystavovater Sticet badov Ocenenie
C.cena
Pred.
cena
474.
475.
476.
477.
oV
S P11
C.ki. Pohi.
Posudzovater
96 Giert'asky S.
95
95
94 380,0
448.
449.
450.
451.
468. 1,0
469. 0,1
22,22,22,-
Ocenenie Vystavovater
StiCet badov
C.cena
Gelko J.
94
95
95 284,0
cierna
483. 1,OJ
484. 0,1 J
485.
486.
487.
488.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
modra
489.
490.
491.
492.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
CEMANI
cierna
493. 1,0
494. 0,1
HOLOKRtKA
cierna
Gono
495. 1,0 K1
496. 1,0 K1
497. 0,1 K1
498. 0,1 K1
krahulcova
499. 1,0 K1
500. 1,0 K1
501. 0,1 K1
502. 0,1 K1
92 Dudas J.
• OV
22.22,-
oV
Zelenka B.
OV
94
92
oV
Dudas J.
90
90
93 273,0
44,-
94 KramarS.
OV
22,22,-
94 Halas B.
93 ONH OV 22,22,-
93 Halas B.
93 93 94 373,0 XVl.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
.1
~
Pohl.
Posudzovatel
VlA!KA
jarabicia
503. 1,0 K
504. 0,1 K
505. 0,1 K
506. 0,1 K
507. 1,0
508. 1,0
509. 1,0
Pred.
rena
Ocenenie Vystavovatel
C.rena
SliCet bodov
28,28,28,28,44,44,- CC
44,-
zlato sfarbena
510. 0,1 511. 0,1
LlVORNO
biela
512. 1,0 K
513. 1,0 K
514. 0,1 K
515, 0,1 K
SULTANKA
biela
516, 0,1
517, 0,1
518, 0,1
93 Kolaja J.
94
92
92 371,0
94 PatkaA.
95
95
94 Zeleznik P.
oNH
44,44,-
28,- CC
28,28,-
95 CelkoJ.
94
94 95 378,0 96 Vyboch J.
93
93
C.kl. Pohl.
Posudzovater
Pred.
rena
Ocenenie
C.rena
HUDANKA
biela 528. 1,0
529. 0,1 94 vyboch J. 95
ciema-bielo skvmita 530. 0,1
92 Vyboch J.
HAMBUR{:ANKA
strieboma clemo bodkova
531. 1,0 532. 0,1
ZDROBNELA Ko{:lNKA
biela
Mikita
533. 1,0
CC
534. 0,1 BANTAMKA
oranzovokrka
535, 1,0 Kl
536. 1,0 Kl
537. 1,OKl
538. 0,1 Kl
11,
11,11,-
oNH
ONH
z1aU ciemo bodkovana
521. 1,0
522. 0,1
oNH
ciema
523. 1,0
524, 0,1
oNH
28,-
biela
525, 1,0
526. 0,1
HOLANDANKA
biela bielochocholata
527. 0,1
28,-
Kramar S.
Kovat R.
ONH
oNH
93 PolakS.
93
95 Nagy F. 94
94 Jurik L. 93 Kramar S.
90 Jurik L.
93 ciema
543.
544.
545.
546.
1,0 Kl
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
547.
548.
549.
550.
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
22,22,-
551.
552.
553.
554.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
20,20,20,20,-
13,13,13,13,-
92 Bognar A.
93 93 94 372,0
S
96 Jurik L.
93
93
95 377,0
ONH
XV1.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina 90 Herzeg J.
93
1,0
. . 0,1
.,un<A
sIfIIbOM' clemo lemovan 22,22,-
95 Jurik L. 94
93
94 376,0
. .aetno lemovana
18,561. 1,0
18,5Il2. 0,1
93 Jurik r..
95
563.
584.
565.
566.
1,OK
,1,0 K
0,1 K
0,1 K
567.
588.
569.
570.
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
CC
OV ValicaM.
92
94
94 280,0
33,- MS
M
M
M
96 Zelenka E,
94
94
95 379,0
citronov6 clemo lemovana
571.
572.
573.
574.
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
22,22,22,-
95 Jurik L.
94
94
94 377,0
fIIDpiav' bielo lemovana
striebrokrki 541. 1,0 542. 0,1
95 Vyboch J.
Ocenenie Vyslavovalel
C.cena
Sueetbodov
!illS.
560. 0,1 Kl
Halas B.
ONH
..
Pred.
rena
SST. 1,0 Kl
558. 0,1 Kl
5S8. 0,1 Kl
91 Halas B, 92
93
90 366,0 539. 1,0
540. 0,1
PAVLOVSKA
strleboroa clemo bodkovami
519. 1,0
520. 0,1
Vystavovater
SliCetbodov
M
M
M
M
95 StudenYV.
93
95
95 378,0
575.
576.
577.
578.
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
22,-
579.
580.
581.
582.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
17,-
22,22,-
93 Junk L.
93
92
92 370,0
93 Zelenka E.
93
93
95 374,0
ANlVERPsK't BRADAt
C.kl. Pohl.
Posudzovater
Pred.
rena
MILEFLERKA
oranzovokrka
Henzel
585. l,OK
586. 0,1 K
587. 0,1 K
588. 0,1 K
Ocenenie
C.cena
M
M
CC M
M
z1ato porcelanova
589. 1,0 K
22,22,590. 1,0 K
591. 1,0 K
22,592. 0,1 K
593
594.
595,
596.
1,0 K1
1,OKl
1,0 Kl
0,1 K1
597. 1,0
598. 0,1 599. 0,1 Vystavovater Socet bodov 94 Farkas L.
94
95
94 m,o
oV
Koczman J.
94 MCH
OV
94
17,17,17,-
93 Kova~ R.
92 92 94 371,0
33,-
92 Zelezn fk P.
92
OV
HOLANDSKA MALA
z1atokrki
Mikita
18,600. 1,0
18,601. 0,1
94 Jurik L.
94
ZDROBNELA INDICKA BOJOVNi{:KA
modre ba!antia
Krajeir
602, 1,0 92 Bognar A.
603. 0,1 94
604.
605.
606.
607.
1,0 K1
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
22,- CC
17,17,17,-
95 Heniel S.
92
92
90 369,0
ZDROBNELABRAHMANKA
jarabiCla vinita
Gura
608. 1,0 609. 0,1 93 Fakla D.
93
modrojarabicia vinita
610. 1,0
611. 0,1 94 Fakla D.
93
SIriebomo prepellci
583. 1,0 584. 0,1 -
93 Studeny V.
93
CC
XVLCV Zvierat Nitra 2013 Hydina
.1
~t.kl. Pohl.
Posudzovatel
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
t.cena
SUCet bodov
izabeloV8 vinita
612. 1,0
613. 0,1
ZDROBNELA AUSTRAlORPKA
clema
17,­
615. 1,OK1
17,­ CC
616. 1,OK1
617. 1,0 K1
618. 0,1 Kl
17,­
1,0 K1
0,1 Kl
0,1 K1
0,1 Kl
629.
630.
631.
632.
1,0 K1
1,0 Kl
0,1 K1
0,1 K1
93 Nagy F.
93 Studeny V.
95
94
94 376,0
13,­ M
13,­ M
M
M
pisikava
633. 1,0 Kl
634. 1,0 Kl
635. 0,1 K1
636. 1,0 K1
1,0
638. 0,1
639.
640.
641.
642.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
17,- CC
.,
91 Jureo E.
OV
17,­
17,­
CC
M
M
MS
M
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
XVLCV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
92 Oravec R.
94
94
94 374,0
94 NagyP.
94
95
93 376,0
93 Tomcik M.
93 MCH
93
93 372,0
17,­ CC
blela
IvaneckY
666. 1,0 K1
667. 0,1 Kl
668. 0,1 Kl
669. 0,1 Kl
670.
671.
672.
673.
18,­
18,­
18.­
18,­
678. 0,1
6191 0,1
17,­
17,­
616.
rrr.
K
0,1 K
1,0 K
0,1 K
94 HomikM.
94 MCH
94 Baca O.
91
94
94 373,0
oNH
29,CC
OV
ONH
95
Bergendi V.
Ocenenie Vystavovater
t.cena
SUCeI bodov
oNH
HomikM.
93 MCH
OV
OV
92 Jakubicka J.
91
92 Kasak M.
93
94
.,. 1.0
681. 0,1
682. 0,1
683. 1,0 K1
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
ciema
664. 1,0
665. 0,1
I
93 Zat'koV.
94
94
92 373,0
92 HomikM.
OV MCH
660.
661.
662.
663.
93 Nechala M.
93 MCH
94
94 374,0
OV Homik M.
OV MCH
Pred.
cena
t.o
&'II..
648. 1,0
649. 0,1
1,0 K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
,':>'"
.
6Jl
94 KasakM.
93
93
i/ta ciema kolumbia
Korec
656. 1,0 K
20,­
657. 1,0 K
20,­
658. 0,1 K
659. 0,1 K
93 ObloiinskY R.
94
94
95 376,0
94 Obloiinsky R.
95
t.cena
Vystavovater
SUCetboilov
645. 1,0
646. 0,1
647. 0,1
652.
653.
654.
655.
92 Nechala M.
93 MCH
ZDROBNELA BlElEFElDKA
rodofarba
Ocenenie
blela clema kolumbia
650. 1,0
15,­
651. 0,1
OV TomcikM.
93 MCH
93
94 280,0
ZDROBNELA PlYMUTKA
ZIti
Hulka
627. 1,0
628. 0,1
Pred.
cena
ZDROBNELAVVANDOTKA
lososova
IvaneckY
12,­
643. 1,0
644. 0,1
91 Fakla D.
93
MALA KotlNKA
ciema
614. 1,0
17,­
619.
620.
621.
622.
t.kl. Pohl.
Posudzovatel
--.....,
684. 1,0 Kl
685. 0,1 K1
686. 0,1 K1
6ff1. 1,0 K2
688. 1.0K2
689. 1,OK2
690. 0,1 K2
19,­
19,­
92 MaroiiovskY
92
93
93 370,0
19,­ M
19,­ M
19,­ MS
M
94 MarCisovsky
94
95
95 378,0
92 Polak S.
91
93
92 368,0
691.
692.
693.
694.
l,OK
0,1 K
0,1 K
0,1 K
695.
696.
697.
698.
1.0 K1
1,0 K1
0,1 K1
0,1 K1
22,­
22,­
699.
700.
701.
702.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
17,­
17,­
703. 1,0 K
704. 1,0 K
705. 0,1 K
7~. 0,1 K
17,­
17,­
nedod Spuchlak P.
nedod
nedod
nedod
92 SedikA.
92
94
95 373,0
S
92 Sedik O.
92
92
95 371,0
iIt6
707. 1,0
708. 0,1
=:Cborno
15,sfarbena vinita
709. 1,0 K
710. 1,0 K
711. 1,OK
712. 0,1 K
.-'-
OV Sysel M.
OV
CC
t.kl. Pohl.
Posudzovater
Pred.
cena
Ocenenie
t.cena
Vystavovaler
Sucetbodov
713. 1,0
714. 0.1
715. 0,1
28.11,11,-
93 G6dolley J.
93
93
716.
717.
718.
719.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
17,17,-
92 Hulkova rnl M.
92
93
92 369,0
720.
721.
722.
723.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
20.20,20,20,-
M
MS
M
M
94 IvanecM.
95
95
95 379,0
724. 1,0
725. 0,1
19,19,-
726. 1,0
727. 1,0
728. 1.0
22,22,22,-
93 Mikulasek J.
92
94
729.
730.
731.
732.
22,22,-
nedod Spuchlak P.
nedod
nedod
nedod
1,0 K
1.0 K
0,1 K
0,1 K
i!ta bielo krahulcov8
733. 1,0
734. 0,1
rodofarba
735. 1,0
736. 0,1
93 Jankovic L
OV
91 Marciiiovsky
93
nedod Hornik M.
nedod MCH
strieboma ciemo lemovana
737. 1,0 K
19,738. 1,0 K
19,739. 0,1 K
740. 0,1 K
92 Chyla J.
93
93
93 371,0
741. 1,0
742. 0,1
743. 0,1
17,17,17,-
92 Janciga E.
93
93
749.
750.
751.
752.
20,20,20,30,-
94 Sahulcik M.
93
92
93 372,0
1,0 Kl
1,0 Kl
1,0 K1
0,1 Kl
94 CapekJ.
93
95
93 375,0
XVI.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
I
C.kl. Pohl.
Posudzovatel
zlata modro lemovana Raninec 753. 1,0 Kl
754. 0,1 Kl
755. 0,1 Kl
756. 0,1 Kl
757.
758.
759.
760.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
jarabitia vinita
761. 1,OK
762. 1,0 K
763. 0,1 K
764. 0,1 K
765.
766.
767.
768.
1,0 Kl
0,1 Kl
1,0 K1
0,1 Kl
vystavovater
SUCetbodov
Prad.
cena
°
S
28,28,-
92 Uhofan J.
OV
93
94
17,17,17,17,-
OV Flimel M.
93
OV
91
17,-
°91V HomikM.
MCH
18,-
92
93 276,0
°V Homik
M.
MCH
769. 0,1
770. 1,0
771. 0,1 15,-
91 Jur&l E.
93
zlata ciemo lemovana
774. 1,0
17,775. 0,1
17,jarabicia vinita
776. 1,0
777. 0,1
778.
779.
780.
781.
1,OK1
1,OK1
0,1 K1
0,1 K1
V Uhofan J.
93
95
93 281,0
17,17,13,13,14,-
oranzovojarabitia vinita
782. 1,0 783. 0,1 784. 1,0
785. 1,0
17,-
786. 1.0
787. 0,1
17,-
17,17,-
92 OblozinskY R.
ONH
S
94 OblozinskY R.
93
93 Sysel M.
92
90
92 367,0
°93V Fabiankovic
91 Ferenczy M.
nedod
nedod Ferenczy M.
nedod MCH
Pohl.
Posudzovatel
Prad.
cena
Ocenenie
C.cena
Vystavovater
Sucetbodov
788. 1,0
789. 1,0
13,­
13,­
91 Kluka A.
nedod MCH
790.
791.
792.
793.
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
22,­
22,­
°90V Kolaja J.
794.
795.
796.
797.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
0,1 K2
22,­
22,­
94
93 277,0
798.
799.
800.
801.
1,0 Kl
0,1 K1
0,1 Kl
0,1 Kl
22,­
802.
803.
804.
805.
1,0 K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
22,­
22,­
22,­
M
MS
M
M
CC
94 Kolaja J.
95
94
94 377,0
91 Kozon D.
94
93
93 371,0
92 Kozoo D.
93
91
94 370,0
ZDROBNELA VELSUMKA
hrdzavo jarabicia
Kavulic
806. 1.0 Kl
807. 0,1 Kl
808. 0,1 Kl
809. 0,1 Kl
94 Barbirik M.
92
OV
92
810. 1,0
811 1,0
812. 1.0
17,­
17,­
17,­
93 Barbirik M.
91
OV
813.
814.
815.
816.
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0,1 K
22,­
22,­
22,­
22,­
93 Cepela R.
94
93
92 372.0
817.
818.
819.
820.
1,0 K
1,OK
0,1 K
0,1 K
821.
822.
823.
824.
1,0 K
1,OK
0,1 K
0,1 K
XVI.CV Zvierat Nitra 2013 Hydina
M
MS
M
M
17,­
17,­
17,­
93 GazdikP.
96
94
95 378.0
91 Hulkova M.
91
93
93 368,0
-...,
-...,
Pred.
cena
1
1
,0
. 0,1
8zt.
828.
1,0
0,1
829. 1,0 Kl
~. 1,OKl
Ocenenie Vystavovatel
C.cena
SUCet bodov
14,­ CC
14,­
95
92
17,-
91 Oblozinsky R.
94
834. 1,0 K
835. 0,1 K
836. 0,1 K
837.
838.
839.
840.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
841.
842.
843.
1144.
1,0 Kl
1,0 Kl
0.1 Kl
0.1 K1
J.
92 Pfeffer t:.
92
93
92 369,0
22,­
83" 0,1 Kl
832. 0,1 Kl
833. 1,0 K
Jakubi~ka
94 Puci F.
93
94
OV
19,­
19,­
19,­
19,­
93 RohacM.
92
OV
94
18,­
18,­
93 Studeny V.
93
93
94 373,0
strIebomosfarbena
845. 1.0
15.­
15,­
846. 1.0
847. 1.0
15,­
848. 1.0
849. 0.1
11,­
850.
851.
852.
853.
1.0 K1
1.0 K1
1.0 K1
0,1 K1
18,­
18,­
18,­
18,­
854.
855.
856.
857.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
93 Boros J.
92
94
°92V Drostinova
D.
MCH
S
95 Studeny V.
94
93
92 374,0
94 Sukenik L
94
93
93 374,0
ZDRoaNELA RODAJLENDKA
/!erven,
Gun.
858. 1,0 K
859. 1,0 K
860. 0,1 K
861. 0.1 K
-
17,­
17,­
nedod Maruska V.
nedod
nedod
nedod
C.kl. Pohl.
Posudzovatef
862.
863.
864.
865.
Pred.
cena
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
Ocenenie
C.cena
13,­ CC
ZDROBNELA ORAVKA
zltohneda
Capek
866. 1,0 K
867. 1,OK
17,­
868. 1,0 K
17,­
869. 0,1 K
870.
871.
872.
873.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
874.
875.
876.
877.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
Vystavovatel
SUCetbodov
94 SzaboJ.
94
94
93 375,0
94 Cierfasky S.
93
92
94 373,0
11,­
93 DroStin R.
94
94
95 376,0
M
M
CC M
M
95 HenZel S.
94
96
95 380,0
ZDROBNELA VlA§KA
zlato sfarbena
Fogada
878. 1,0
17,­ CC
879. 0,1
95 Oblozinsky R.
92
oranzovo sfarbena
880. 1,0 K
22,­
881. l,OK
22,­
882. 0,1 K
22,­
883. 0,1 K
22,­
92 Krajcir P.
92
90
92 366,0
cierna
884. 1,0
885. 0,1
94 Hesek L.
92 MCH
24,­
24,­
ZDROBNELALEGHORNKA
biela
886. 1.0 K1
887. 1.0 K1
888. 0.1 K1
889. 0.1 Kl
I ZDROBNELAPADUANKA
XVI.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
92 Hesek L.
91 MCH
92
92 367,0
C.kl. Pohi.
Posudzovatel
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
C.cena
Sucet bodov
striebornil cierno lemovan
890. 1,0
13,891. 1,0
13,892 1~
13~
ZDROBNELA HOLANDANKA
cierna bielochocholatil
893. 1,0 K
11,894. 1,OK
11,895. 0,1 K
11,896. 0,1 K
11,-
C.ki. Pohi.
Posudzovatef
Pred.
cena
Ocenenie
C.cena
Vystavovater
Sucet bodov
~
el
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovatef
C.cena
Suret bodov
C.ki. Pohi.
Posudzovatef
Pred.
cena
Ocenenie
C.cena
Vystavovater Sucet bodov
~F_
91 Pach I.
90 OV ~~oznamky
~,.
!-­
nedod Baca O.
r-
90
ONH
94
Prepelica japonskil nosivil linia
divokil
Krajcir
897. 1,0 K
2,nedod CVZVNITRA .
898. 0,1 K
2,nedod
899. 0,1 K
3,nedod
900. 0,1 K
3,nedod
r-
f-­
'­
_____
r -_____________________________________________________________________________
XVl.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
XVl.CV Zvierat Nitra 2013 - Hydina
~
,,,:~;'
-J'J. o',
.kl. Pohl. letav.
PasudzavateF
Pred. Ocenenie
cena (;.cena
Vystavavater
Sucet badav
.kl. Pahl. letav.
PasudzavateF
EXPOZICIA KRALIKOV
1043.
1044.
BELGICKY OBOR
divoko sfarbeny
ze1ezity
Knezo - Kotyza
1001. 1,0 K
110,1002. 0,1 K
1003.0,lK
1004. 0,1 K
110,­
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013 .
1014.
1015.
1016.
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
K
K
K
K
K1
K1
K1
K1
88,­
88,88,­
88,­
v.
°
5
M
M
°
94,
94,5377,0
90,5Czafik
Nekl. (35)
91,5
95,
M
M
94,5Baranyai P.
94,0 (12)
5
110, 88,­
95,ODinka J.
96,0 (41)
95,
96,5382,5
°
93,5Do1nik P.
95,5 (42)
91,5
93,5374,0
1017.
1018.
1019.
1020.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
Ned.Kordu1iak M.
Ned. (107)
Ned.
Ned.
1021.
1022.
1023.
1024.
1,0
1,0
1,0
0,1
K1
K1
K1
K1
Ned.LiScak L.
Ned. (126)
Ned.
Ned.
1025.
1026.
1027.
1028.
1,0
1,0
1,0
1,0
K1
K1
K1
K1
Ned.Marko J.
Ned. (140)
Ned.
Ned.
1029.
1030.
1031.
1032.
1,0
1,0
1,0
0,1
K2
K2
K2
K2
Ned.Marko J.
Ned. (140)
Ned.
Ned.
1033.
1034.
1035.
1036.
1,0
0,1
1,0
0,1
K
K
K
K
94,05imek P.
95,5(217)
94,
96,0379,5
1037.1,0
1038.
0,1
1039. 1,0
1040. 0,1
1041.0,1
1042.0,1
77,­
88,­
88,­
88,­
77,­
5
97,OBenedikovic
M 96,0 (18)
M 94,5
M 95,5383,0
.. letov.
.
Pred. Ocenenie
cena (;.cena
Vystavavater
Sucet badav
lOU.
1,0
1,0
1,0
1,0
K
M 5
°
96,5Ba1int J.
95,5 (10)
94,5
96,0382,5
1049.
1050.
1051.
1052.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
Ned.Liscak L.
Ned. (126)
Ned.
Ned.
1087. ·1,0 K1
1088. 1,0 K1
1089. 0,1 K1
1090. 0,1 K1
1053.
1054.
1055.
1056.
1,0
1,0
1,0
1,0
K
K
K
K
Ned.Ondrusek M.
Ned. (166)
Ned.
Ned.
1091.
1092.
1093.
1094.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
88,­
88,­
88,­
88,­
93,OLeskovsky
Nekl. (124)
95,5
88,­
88,­
88,­
95,OAndrasik M.
95,5
(4)
94,0
94,5
1095.
1096.
1097.
1098.
1,0
1,0
1,0
0,1
K2
K2
K2
K2
88,­
88,­
88,­
88,­
95,OLeskovsky
94,0(124)
95,0
93,5377,5
88,-
Nekl. Do1nik P.
94,5 (42)
92,0
1099.
1l00.
1l0l.
1l02.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
95,OMrazik P.
95,0(157)
95,5
96,0381,5
1l03.
1l04.
1l0S.
1l06.
1,0
0,1
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
95,OMrazik P.
95,5(157)
94,5
94,5379,5
1l07.
1l08.
1l09.
ll10.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
77,­
77, ­
V Rass M.
95,5(181)
95,5
95,0286,0
llll.
ll12.
ll13.
ll14.
0,1
0,1
0,1
0,1
K
K
K
99,-5
99,­
99,­
99,­
96,5Reco P.
96,5(182)
95,0
95,5383,5
95,OGerge1 I.
94,5 (58)
95,
96,0380,5
IllS.
ll16.
lll7.
IllS.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
77,­
77,­
88,­
88,­
94,5Szabo1cs L.
95,5(212)
94,5
95,0379,5
Ned.Jakab D.
Ned.MCH(83)
94,5
95,0
1119.
1120.
1,0
1,0
55,­
55,­
96,OBuzek L.
95,
(29)
1121.
1,0
66,­
94,5Dina M.
(40)
1,0
°
1,
0,1
0,1
°
1061.
1062.
1063.
1,
0,1
0, 1
1064.
1,
°
96,5Marko J.
(140)
cierny
1065.
1066.
1067.
1068.
1,0
0,1
1,0
0,1
1069.
1070.
1071.
1072 .
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
5
Nek1.Benedikovic
97,0 (18)
93,5
95,0285,5
92,OMrazik P.
95, 0(157)
92,5
Ned.
lIJ8"
1085.
10~~.
modrY
K
K
K
K
1077.
1078.
1079.
1080.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
96,5Kraj1ik J.
(112 )
1081.
0,1
Ned.Szabo1cs L.
95, 0(212)
94,0
95,0
cinci10yY
1082.
1,0
°
55,­
55,­
Nek1.Tomek P.
(230)
77, ­
95,5Rass M.
(181 )
.kl. Pahl. letav.
Pasudzavater
Pred. Ocenenie
cena (;.cena
Vystavavater
Sucet badav
\·t
~ QBORALBfN
B1.l lto - Stanko
K
K
K
K
1,0
0,1
1,0
0,1
92,ODo1nik P.
(42)
94,5
95,0
..
1,0
0,1
1,0
0,1
1057.
1058.
1059.
1060.
M
Vy.s.tavavater
Sucet badav
1045.
1046.
1047.
1048.
1073 .
1074.
1075.
1076.
°
88,­
0,1
0,1
Pred. Ocenenie
cena (;.cena
1122.
1,0
1123.
1124.
1125.
1,0
0,1
0,1
M
M
M
K
K
K
K
77,­
95,ODina M.
96,0 (40)
96,0
95,5382,5
96,
33,33,-
Ned.Jakab D.
Ned.MCH(83)
1128.
77,-
95,5Szabo1cs L.
(212 )
0,1
NEMECKY OBROVITY STRAKAC
cierny
v.
°
v.
°
Ned.Duracikova K.
(48 )
94,5Hajnik S.
96,5 (63)
94,0
ll26. 1,
1127.0,1
Rada ll29.
ll30.
ll31.
ll32.
Vacek
1,0 K1
1,0 K1
0,1 K1
1,0 K1
1133.
1l34.
1135.
1136.
1,0
1,0
1,0
0,1
K1
K1
K1
K1
1137.
1l38.
1l39.
1140.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
ll41.
1142.
ll43.
1144.
1,0
1,0
1,0
0,1
K1
K1
K1
K1
1145.
1146.
1147.
1148.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
1149.
1150.
1151.
1152.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
1153.
1154.
1155.
1156.
1,0
1,0
1,0
0,1
K
K
K
K
1157.
1158.
1159.
1160.
0,1
0,1
0,1
0,1
K
K
K
1161.
1162.
1163.
1,
1,
1164.
1165.
1166.
1167.
1,0
1,
1,
0,1
°
°
1, °
°
°
K
77,­
55,­
5
77,­
110, 110, 121,­
66,­
66,­
88,-5
77,­
77,­
77,­
77,­
95,OHorvath L.
94,5 (69)
96,0
95,0380,5
95,OHudak J.
95,
(76)
95,5
95,5381,0
°
95,OKnezo E.
94,5 (99)
95,0
95,5380,0
94,OKucej P.
96,5(119)
94,5
Ned.
95,5Lorinc
95, 0(130)
95,0
94,0379,5
S.
95,5Luberda P.
V
(131)
Nek1.
95,5
83,­
83,­
'94,5Maxin J.
93,5(143)
Ned.
93,0
66,-M
66,-M
66,-M
66,-M
95,OZe1enka B.
95,5(245)
95,0
95,5381,0
61,­
72,­
95,OBanovic J.
93,5 (11)
95,5
Nek1.Drengubiak M.
95,5 (44)
95,0
94,5
C,k!. Poh!. Tetov,
Posudzovatel
Pre<!, Ocenenie
cena C,cena
Vystavovatel
Sucetbodov
,k!. Pohl. Telov.
Posudzovater
Prado Ocenenie
cena C.cena
madagaskarovY
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173
1174.
1175.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1, a
1,0
1176.
1177.
0,1
0,1
1178.
1179.
1180.
1,0
1,0
0,
1181.
1182.
1183.
1,
0,1
0,1
modrY
1, a
1,0
0,1
0,1
1188.
1189.
1190.
1191.
1,
0,1
0,1
0,1
0,1
1196.
0,1
1198.
99.
1200.
°
88,­
Ned.Kucej P.
95,0(119)
95,0
Ned.Luberda P.
95,5(131)
Ned.
88,­
88,­
88,
K1
K1
K1
K1
K2
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
1192,
1193.
1194,
1195.
94,5Horvath L.
94,5 (69)
95,0
94,5
95,0
94,5
92,5
94,
95,OHudak
94,5 (76)
°
1184.
1185,
1186.
1187.
1197.
77,
66,
55,­
66,
77,­
77,­
44,­
44,­
66,-M
66,-M
M
95,5Agh O.
95,5
(2)
95,5
95,0381,5
S
94,OAgh O.
95,
(2)
95,0
95,5379,5
M
66,­
66,­
66,­
°
°
1, °
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
1205.
1206.
1?07.
1208.
1209.
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
Kl
K1
Kl
Kl
divo sfarbeny
Kelemen
Majersky- Bartal
1211. 1,0 K
39,
94,OBarborik F.
1212. 1,0 K
39,­
95,0 (14)
1213. 0,1 K
39,
94,5
1214. 0,1 K
39,­
94,:>378,0
1215.
1216.
1217.
1218.
1,0
0,1
0,1
0,1
K
K
1219.
1220.
1221.
1222.
a
K
0,1 K
0,1 K
0,1 K
33,
33,
33,
33,
95,OGuliS M.
Nek1. (62)
93,
94,0
1223.
1224.
1225.
1226.
1,0
0,1
0,1
0,1
73,-M
M
M
M
95,5Hric M.
95,5 (73)
95,5
95,5382,0
1,
K
K
K
K
K
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
77,­
Ned.Horvath L.
(69)
88,
Ned.Luberda P.
(131)
1235.
1236.
1237.
1238.
1,
0,1
0,1
1,0
72,­
Nekl. Sobolik J.
96,0(197)
Nekl.
1239.
1240.
1241.
1242.
1,0 K
0,1 K
°
94,
Nekl.
95,SSvancara V.
95,0(223)
°
°
94,
95,5
94,
44,­
44,­
° KlK1
K1
K1
1247.
1248.
1249.
1250.
1,0
1,0
0,
0,1
K
K
K
K
33,
33,
33,
33,
Kl
Kl
Kl
Kl
1,0 K
1,0 K
94,5Kriian
94,5(117)
95,0
95,0379,0
95,OKriZan 1.
94,5
94,0
94,5378,0
Nekl,Marton J.
95,5(141)
95,0
95,5286,0
1,0 K
1,0
1,0
1,0
0,1
°
96,OLiSka 1.
95,0(127)
95,0
94,5380,5
K
1243.
1244.
1245.
1246.
1251.
1252.
94,OBlazek P.
Nekl. (23)
94,5
94,5
K
1231.
1232.
1233.
1234.
94,5Dudas J.
94,5 (47)
125-',
1aN1..
0,1 K
0,1 K
Ned.Mi1uch R.
95,0(151)
V
94,0
94,05matrala J.
93,5(221)
94,5
94,5376,
44,
Ned.ZavackY V.
Ned. (244)
40,­
Vystavovalel
Slieetbodov
1,0 K
1256. 1,0 K
U51. '1,0 K
129,. 0,1 K
125'.
1,0
1260.
1261.
1262.
1,
1,
1,0
1263.
1264.
1,0
0,1
I1tt
1265.
1266..
1267.
1268.
1269.
1270.
°°
44,­
44,­
44,
S
C,kl.
Pohl.tetov.
Posudzovatel
Ned.
Ned.
1287.
1288.
1289.
Nekl.Zeliar M.
96, 0(249)
95,5
95,5287,0
havanovity
:.r:~} . . •1
,~,
94,5Luberda P.
95,0(131)
94,
94,0377,
°
cena C,cena
12~'
FRANCUZSKY BARAN
Kl
K1
K1
Kl
havanovit.'lf
1201.
1202.
1203.
1204.
Nekl. Dudas J.
(47)
1,0
1,0
1,0
0,1
S
1,0
0,1
1227.
1228.
1229.
1230.
K1
K1
K1
K1
1,
1210.
Pre<!. Ocenenie
Vystavovater
Slicet bodov
1290.
0,1
0,1
0,1
1,
Prad. Ocenenie
33,­
33,­
33,­
°
°°
94,5Marik L.
(138)
madagaskarovY
94,OBarborik F.
(14)
1291.
50,­
50,­
50,­
96,OKra1ik N.
95,0 (114)
95,0
strakil.e divoko sfarbeny
33,­
93,OSmatrala J.
95,0 (221)
40,
30,­
40,­
40,­
30,­
30,­
cU.voko
.odri'
1271.
1,0
94,OCondik J.
94,5 (32)
91,5
94,0
94,5
94,0
93,OMarik L.
(138)
Mel!'DJ'
0,1
94,OStancik S.
(200)
1292. 1,0 K
1293.1,OK
1294. 1,0 K
1295.0,lK
44,­
44,­
CC
K1
Kl
K1
Kl
0,1
0,1
0,1
1299.
1300.
0,
0,
Ned.Marik L.
Ned. (139)
1301.
0,1
94,5Smat,rala J.
(221)
50,­
1302.
1303.
1304.
1305.
1,0 K1
1,0 K1
1,0 Kl
Q,lK1
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
95,OFloris P.
95,5 (54)
95,0
94,5380,0
1276.
0,1
94,5Marik L.
(138)
1306.
1307.
1308.
1309.
1277.
0,1
93,OMarik L.
(139)
1310.
1311.
1278.
1,0
95,OSmatrala J.
(221)
strakac madagaskarovj!'
M
M
M 5
M
33,­
°
°
1280.
1281.
1,
1,0
1282.
1283.
0,1
0,1
1284.
1285,
0,1
0,1
1286,
1,0
95,ONyitray M.
95,5(160)
96, a
94,5381,0
95,OMarik L.
95,OMarik L.
95,0(138)
Ned.
strakae modrY
1,0
1,0
1,0
0,1
1,
95,OLiska I.
95,5 (127)
95,0
95,0380,5
1296.
1297.
1298.
1272.
1273.
1274.
1275.
127.9.
94,0 (226)
94,5
Ned.
strakil.e cierny
I,
1,
0,1
0,1
0,1
0,1
IIOdzt
Vystavovater
K1
Kl
K1
K1
55,-M
55,-M
55,-M
55,-M
S
96,Ofavoda J.
95,5(226)
94,5
95,0381,0
92,5Floris P.
94,
(54)
°
94,5Stancik
95,0(200)
Nek1.
94,
S.
1312. 1,
K1
1313.1,OK1
1314. 1,0 K1
1315. 1,0 Kl
55,­
1316.
1317.
1318.
1319.
1,0
1,0
1,0
0,1
55,­
55,­
55,­
94,5StanCik S.
95, 0(200)
94,0
95,0378,5
55,­
93,5StanCik S.
(200)
55,
55,­
(138)
94,OMarik L.
Ned. (139)
50,-5
94,OMarik L.
95,0 (138)
1320.
1,
46,
Ned.Marik L.
Ned. (139)
1321.
0,1
33,
95,Ofavoda J.
°
K2
K2
K2
K2
93,5Smatrala J.
(VI
.kL POOl. Tetov.
Posudzovatef
Prell. Ocenenie
rena
C.rena
Vyslavova!el
Sucelbodov
strakac havanovity
1322.
1323.
1324.
1325.
1,0
1,0
0,1
0,1
1326.
1327.
1328
1,
0,1
0,1
Kl
Kl
K1
Kl
95,OFloriS P.
94,5 (54)
94,0
95,0378,5
°
94,Onoris P.
95,5 (54)
95,5
.kL PohL Telov.
Posudzovatef
°
1359.
1,
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1368.
1369.
1370.
1371.
K
Prad.
:::;;;
rena
24,
VSmatrala J.
(221
strakac Uty
1330.
1331.
1332.
1333.
1,0
1,0
0,1
0,1
95,OZatko A.
95, (243)
94,0
94,5378,5
K
°
K
K
K
1,0
0,1
1,0
1,0
K1
K1
K1
Kl
~1t,\
1341.
1,0
1,0
0,1
0,1
Kl
K1
Kl
Kl
1342.
0,1
1343.
0,1
1335.
1336.
1338.
1339.
1340.
S
44,­
1348.
1349.
1350.
1351.
1,
K
0,1 K
0,1 K
1,0 K
33,
95,5Kral D.
94,5(113)
95,
95,0380,0
1416. 1,0
1417. 1,0
1418. 1,0
141')., 1,0
K1
K1
K1
K1
44,­
44,­
44,­
44,­
95,OSalva L
95,0 (190)
94,5
95,0379,5
28,
28,
28,
28,
94,5KuSik P.
94,5(121)
94,5
94,5378,0
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
44,­
44,­
95,OSalva
96, 0(190)
95,0
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
1,0
1,0
1,0
0,1
K1
K1
K1
Kl
°
0,1 K
0,1 K
0,1 K
VE~
1352.
1353.
1354.
1355.
1,0 K
1,0 K
1358.
1,0 K
141'~
1415.
95,0
95,OOndov M.
95,5 (165)
95,0
95,0380,
l380.
1381.
l382.
1383.
0,1
1,0
0,1
0,1
K
94,5Mandrak S.
94, 0(136)
94,5
95,0378,0
1428.
1429.
95,OOndov M.
(165)
1384.
1385.
1386.
1387.
1,0
0,1
0,1
0,1
K
K
K
K
94,OMichalec I.
95,5(147)
1432.
96,
1434.
1388.
1389.
1390.
1391.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
95,OStancik
(200)
S.
94,5
(9)
95,0
95,0379,5
24,
24,­
24,
1413. 1,0 K2
94,5Labuda J.
94,5(122)
94,0
94,0377,0
SVETLY STRIEBORNY
0,1 K
95,OBalasko P.
1356.
1357.
14U.
K
K
K
K
Ned.Sajben D.
Ned. (213)
Ned.
Ned.
0,1 K
1,0 K
0,1 K
141\).
1,0
1,0
0,1
0,1
Hudak - Bernat
S 95, OStanko P.
0,
95,0
1,0
55,­
Ned.
1,0
55,­
Ned.
0,1
0,1
0,1
0,1
95,5Rybar F.
95, 0(189)
95,0
95,0380,5
1''''
14'"
1376.
1377.
1378.
1379.
FRANCUZSKY STRIEBORNY
346.
347.
1412 •. 1,0 K2
94,5Beniak P.
95,0 (
94,5
1,0
1,0
0,1
0,1
95,5Godollev J.
95,0 (60)
94,5
93,5378,5
95,OJanciga E.
95,0 (84)
93,5
93,5377,0
K
K
K
Capkovic
345.
95,5Rybar F.
95,5 (189)
96,0
95,0382,0
0,1
1,0
0,1
0,1
v
55,­
55,­
55,­
Kl
Kl
Kl
K1
1372 .
1373.
1374.
1375.
95,OF1imel M.
95,0 (53)
Vvstavovater
95,0379,0
K
biely eervenooky
1334.
Prad. Ocenenie
33,
33,
33,
33,
33,
33,
33,
33,
Kl
K1
K1
Kl
K
strakac !elezity
1329.
T..tnv
K
K
K
s
°
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
142$.
1426.
1427.
lUG.
1431.
33,­
33,
K
K
K
K
33,
33,­
33,
33,­
95,OOcenas M.
94,5(162)
94,5
94,5378,S
1400.
1401.
1402.
1403.
1,0
1,0
1,0
0,1
1404.
1405.
1406.
1407.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
0,
K
95,5Reiona J.
95,0 (184)
95,0
95,0380,5
55,­
55,­
55,­
95,5Stanko P.
95, S (201)
96,0
° K2K2
M
1,0
1,0
1,0
0,
K2
K2
K2
1444.
1445.
1446.
1,0
1,0
0,1
140~. 0,1
1448.
1437.
1438.
1440.
1441.
1442.
1443.
1449.
96,5
M
95,5384,5
Kl
K1
Kl
Kl
44,­
44,­
44,­
44,­
94, "Stoklasa J.
95, (204)
95,0
96,0380,5
1,0 K1
1,0 K1
31,­
31, ­
31,­
31,­
95,5Varga ml. A.
95,5(236)
93,5
95,0379,5
145a. 1,0 K1
1,0 K1
145'4. 1,0 K1
0,1 K1
28,
Ned.
1456.
1457.
14S8.
1459.
1,0
0,1
0,1
0,1
33,
33,
33,
33, ­
94,5Zeliar M.
9:', 0(249)
94,5
93,5377,5
1460.
1461.
1462.
1,0
1,
0,1
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1471.
1472 .
1473.
1,0
1,0
30,
30,
95,OKotora J.
95,0 (l08)
95,0
1474.
1475.
1,0
0,1
33,
33,
94,OMolnar N.
94,5(153)
1476.
1477.
0,1
0,1
22,
22,
94,OOblozinsky R.
94, (161)
1478.
1479.
1480.
1481.
1,0
0,1
1,0
0,
1482.
0,1
K1
K1
Kl
K1
Nekl. Hanko J.
94,5 (64)
°
94,
22,
22,
22,
22,
22,
22,
,°
°
Ned.Jasik M.
Ned. (88)
Ned.
Ned.
Ned.
Ned.
Ned.
Ned.
30,
28,­
28,­
28,­
95,OSajben D.
95, 0(7.13)
94,
95,0
31,
Ned.Varga mI. A.
(236)
96,5Stapinsky P.
96,0(203)
M
95,5Stapinsky P.
95,0 (7.03)
95,0
95,5381,0
145Q. 1,0 K1
1451. 1,0 K1
145~.
55,-M
95,5Stanko
96, 0(201)
96,5
96,0384,0
55,­
55,­
55,­
K2
1455.
95,5382,5
K1
K1
K1
K1
1436.
95,OMolnar N.
96,0 (153)
95,S
96,0382,5
0,1
0,1
0,1
0,1
95,5Sklenka G.
94,5(193)
95,0
95,5380,5
1,0
1,0
1,0
1,0
95,5Molnar J.
96, 0(152)
95,5
95,5382,5
K2
K2
K2
K2
1396.
1397.
1398.
1399.
33,­
33,­
33,­
33,­
S
1435.
33,
33,­
Kl
Kl
Kl
K1
K
PohL Tetov,
Posudzovatef
9~,5381,
K2
K2
1433.
95,5381,0
93,OMolnar N.
95,5 (153)
95,0
95,0378,5
1,0
1,0
1,
1,0
K2
1,
1,0
1,0
1,0
1439.
1392.
1393.
1394.
1395.
0,1 K2
0,1 K2
IC.I<I.--
Ned.Weber E.
Non. (242)
Ned.
NEMECKY
cierny
1483.
1484.
1485.
1486.
VE~
0,1
0,1
1,0
0,1
STRIEBORNY
K
K
K
K
M 94,OOnderisin F.
44,-M 95,0(164)
M 95,0
44,-M 95,0379,0
CINClLA VEr:KA
Blasko - Stanko
1487.1,OKI
1488. 0,1 Kl
1489.0,IKl
1490. 1,0 K1
K
K
1491.
1492 .
1493.
1494.
1,0
1,0
0,1
0,1
1495.
1,0 Kl
K
K
is
33,­
33,
33,
33,
96,5Adamik R.
95,5
95,5
97,0384,5
94,SDrienik I.
95,
(45)
93,5
94,5377,5
°
95,5Fabian K.
.kl. Pohl. Tetov,
Posudzovatef
1496.
1497.
1498.
1,0 K1
1,0 Kl
0,1 K1
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
IS05.
1506.
1,0
1,
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
°
K1
Kl
Kl
Kl
K2
K2
K2
K2
1507.
1508.
lS09.
1510.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
1511.
1512.
1513.
1514 .
0,1
0,1
0,1
0,1
K
K
1515.
1516.
S17.
1518.
1,0
1,0
1,0
0,1
Pre<!. Ocenenie
cena C.cena
94,0
Ned.
Ned.
°
95,OPahu1i L.
95,0(167
94,5
94,5379,0
K
K
K1
Kl
Kl
Kl
M 94,5Puci F.
M 96,0(178)
M 95,0
M 9S, 0380, 5
44,
1519.
1520.
1521.
1522.
1,0
1,0
0,1
0,1
1523.
1524.
1,0
1,0 55,-
96,OAdamik R. 96,
(1)
1525.
1,
33,-
95,OBritanak M.
MCH (26)
1526.
Kl
Kl
Kl
Kl
1539.
1540.
1541.
VMosko M.
95, (ISS)
95,5
94,5285,0
33,
94,OStoklasa J. 94,5(204) 94,0 93,5376,0 44,44,44,-
°
0,1
1527.
1528.
1,0
0,1
1529.
1530.
1,
0,1
1531.
1532.
1533.
1534.
1,0
1,0
Ned.Fabian K.
(49)
29,-
94,OChyla J.
95,5 (79)
°
°
1,
0,1
95,
94,5
lik J.
96,5Turanovic P.
96,5(233)
33,28,
.kl. Pohl. Tetov.
Posudzovatel
Pred. Ocenenie
""n~ C.cena
Vyslavovatef
SUeet bodov
v
S 95,5
modrY
1542.
1543.
1544.
1545.
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
44,
44,44,-
94,OSuhajda V.
95, 0(222)
94,0
K
95,5Capkovic J.
95,5 (37)
95,5
93,0379,5
K
K
K
divoko sfarbeny
1546.
1547.
1548.
1549.
1,0
1,0
0,1
0,1
96,OJombik O.
91,5 (89)
95,5
95,
VIEDENSri MODRY
Kadak - Racz
1550. 1,0 K
48,
1551. 1,0 K
48,1552. 1,0 K
48,48,
1553. 1,0 K
cierny
Kotyza
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
M
M 94,5Capkovic J.
S 96,0 (37)
M 9S,0
M 94,5380,
°
1,0 Kl
1,0 K1
0,1 Kl
36,­
36,
36,­
0,1
0,1
44,
44,
+ . - S r i CURRY
_to - Liska
1&'88. 1, a Kl
lJf9. 1,0 K1
lij10. 1, Kl
1$111.
15~2.
K1
1,0
0,1
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
96,5Pccha L.
95,5 (169)
95,5
94,0381,5
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
1,0
1,0
0,1
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
M S 96,5S1adek M.
M 95,5(194)
M S 96,
M 94,5383,0
15\6.
93,5Hudak M.
94,5 (77)
Nekl.
94,5
1~b.
1$',7.
l$fI! .
1~.
1,0
0,1
1,0
0,1
K2
K2
K2
K2
96,OSladek M.
95,0(194)
95,5
95,5382,0
1554.
lS55.
1556.
1557.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
44,44,
44,44,-
1558.
1559.
1560.
1561.
1,0
1,0
1,0
0,1
Kl
Kl
Kl
K1
44,44,44,
44,-
94,OIskra M.
95,5 (81)
93,5
94,5377,5
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
K
33,
22,28,22, -
Ned.Jakab D.
Ned.MCH(83)
92,5
Ned.
95,OMatula I.
95,5 (142)
94,5
95,5380,5
YDDDsri
1570
1571.
1572.
1573.
1,0
1,0
1,0
0,1
K
K
K
K
44,44,
44,44,-
93,5S1uka S.
95,5 (196)
95,0
95,0379,0
1
'· .·3.4.·~ .
1
5.
1574 .
1575.
1576.
1577 .
1,0
1,0
0,1
0,1
K
M
1578.
1579.
1580.
1581.
1,0
1,0
1,0
0,1
1582.
1,0 Kl
1,
°
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
°a
~.
94,OHrdlicka P.
93,5 (71)
94,5
94,0376,0
S
96,OStano D.
M 95,5(202)
M 95,5
M S 95,5382,5
1601.
1602.
IfP3.
lti04.
11>05.
1606.
1'07.
~k -
1108.
1CQ9.
1~"O.
1&11.
i·
li.',.EE.'
1'7.
10.
39,
39,
39,-
92,OSipka M.
94,5 (218)
92,5
94,5373,5
36,-
93,OZoricak J.
1 ..
1•..2 •
1f!t~.
i:f;:
24,-Pl 96,ORohac J.
24,-PI95,OMCH(185)
24,-Pl 94,5
24,-PI95,0380,5
BIELY
Racz
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
0,1 Kl
95,5Lociova J.
Nekl. (129)
Nekl.
94,0
K
1,0
1,0
0,1
0,1
95,5Sebesta V.
95, 0(216)
Nekl.
95,0
K
K
K
1,0
1,0
~Sri
11.'.8.
1. 9.
94,SIskraM.
Ned. (81)
95,5Pecha L.
Nekl. (169)
95,5
94,0
1,
1"3.
~4.
15l5.
MEKLENBURSri s'l'lWl:ic
Knezo
1535.
1536.
1537.
1538.
.J
(49)
95,OMikula P.
95,0 (150)
94,5
95,0379,5
94,5Mikula P.
94,5 (150)
94,5
94,5378,0
33,
33,33,
33,
33,33,33,
33,-
K
K
Vystavovater
Sucetbodov
CC
96,OLociova J.
94,0 (129)
DIVOKO SFARBEHY
°
1,
0,1
0,1
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
1,0
1,
1,0
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
39, 39,39,
39,-
94, 5Budovic J.
94,0 (27)
94,5
94,0377,0
M S 97,OCernak P.
M 95,5 (39)
M 96,5
M 96,5385,5
1626.
1627.
1628.
1629.
1,0
0,1
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
Kl
K1
Kl
Kl
K
1638.
1639.
1,0
0,1
97,OCernak P.
96,5 (39)
°
33,­
33,­
96,
95,5385,0
95,5Loci J.
Nekl. (128)
Nekl.
94,5
95,OSliacky M.
94,5 (195)
96,0
95,0380,5
K
K
K
95,OLoci J.
Ned. (128)
VIEDENSKY DlVOKO MODRY 1640. 1,0 K
30,-M 94,5MoravskYO. 1641. 1,0 K
30,-M 94,5(154) 1642. 0,1 K
30,-M 94,5
1643. 1,
K
30,-M 94,5378,
°
1644.
1645.
1646.
1647.
K
1,0
1,0
1,0
0,1
K
K
K
33,33,-
1647/A
1647/B
1647/C
1647/D
1,0
0,1
0,1
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
1647/E
1647/F
1647/G
1647/H
1,0
1,0
1,0
0,1
K2
K2
K2
K2
1648.
649.
1650.
1651.
1,0
1,0
1,0
0,1
1652.
1653.
1654.
1655.
1,0
1,0
1,0
1,0
1656.
1657.
0,1
0,1
1658.
1659.
1660.
1661.
1,0
0,1
0,
0,1
K
K
K
28,
28,28,
95,OSladek M.
95,
Nekl.
95,0
S
94,5S1adek M.
96,
94,5
Nek1.
°
93,5Szabo J.
94,0 (209)
95,0
94,5377,0
K
K
94,OTrojan M.
95, 0(232)
94,5
94,0377,5
K
K
K
CESri ALBiN
94,OPodolsky J.
94,0(173)
93,5
94,0375,5
S
95,ORoZic B.
95,0(187)
94,OTakac T.
93,0(224)
93,5
92,5
.k!. Poll!. Tetov.
Posudzovaler
Pre<!. Ocenenie
cena C.cena
Nadazdy - Betak
1662. 1,0 K1
22,1663. 1, a K1
22,
1664. 0,1 K1
22,1665. 0,1 K1
22,
666.
667.
668.
669.
16'/0.
167l.
1672.
1673.
1,0
0,1
0,
0,1
K
K
K
K
95,OCernak M.
93,
(38)
94,0
94,5376,5
°
22, -M
22,-M
22,-M
22,-M
s
1,0 Kl
1,0 K1
1,0
1,0 K1
Vystavovater
SuCe! badov
94 / 5Drahos P.
95, a (43)
95,5
94,5379,5
95,5j<'erenc
Nekl. (50)
95,5
94,5
C.k!. Poh!. Tetov,
Posudzova!eI
°
1706.
1707.
1,
0,1
1708.
1,0
1709.
1710.
1,0
0,1
39,
44,-3
Vyslllvovatel
Slice! bodov
94,5Ferenc
(50)
0,
29,­
29,
°
1,
1,0
0,1
0,1
1710/C
7101D
NOVOZELANDSKY
S.
NOVOZELANDSKY CERVENY
675.
676.
677.
6'/8.
1,0
1,0
0,1
0,
K1
K1
K1
K1
679.
1680.
168l.
1682.
1,0
0,1
0,1
0,1
K
K
K
1683.
1684.
1685.
1686.
1,0
0,
1,0
0,1
94,5Kiss D.
95,0 (97)
93,5 94,0377,0 33,-
94,OKluka A. 93,5MCIl(98) Ned. 93,5 33,
33,-
K
s
K
K
95,5Kolarcik V. 94,5(102) °
K
K
96,
95,0381,0
44, -M
44,-M
39,-M
96,OSluka S. 95,5 (196) 96,5 95,0383,0 687.
1688.
1689.
1690.
1,0 K1
1,0 K1
169l.
1692.
1693.
1694.
,0 K
0,1 K
1695.
1696.
1697.
1698.
1,0 K1
1,0 K1
0, K1
0,1 K1
39,39,-
94,02eliar J. 94,0 (248) 95,0 95,0378,0 1699.
1700.
1'101.
1,0
0,
0,1
28,28,28,-
Ned.Bacova M. 93,0
(8) Nekl. 1702.
1703.
1704.
1705.
1,
0,1 Kl
M
95,OTomala R. 94,5 (228) 95,0 94,53'19,
0,1 K
0,1 K
0,1
0,
0,1
0,
°
93,5Bernat M. 94,0 (20) 94, a Nekl. Suce\bodov
95,5S1uka S.
96,0 (196)
K1
K1
Kl
Kl
95,OZOIicak .J.
94,5 (247)
28,
94,5Pikos J.
94,0
93,5
94,0376,0
28,­
22,
22,­
1
11l1 6 •
1~'1.
BIELY
11:58.
biely
1674.
]
96,OTomala R.
(228)
1710/A
1710/B
S.
Pred. Ocenenie
cena C.cena
Vozik mI.
1,0 K
25,­
O,lK
25,
0,1 K
25,
0,1 K
25,
95,OBarat F.
94,5 (13)
94,5
94,0378,0
1715.
1716.
1717.
1718.
1,0
0,1
0,1
0,1
94,OBidlen M.
94,0 (22)
94,5
94,5377,0
1719.
1120.
1721.
1722.
1,0
1,0
1,0
0,1
K
1723.
1724.
1725.
1'126.
K
K
44,
44,
44,
44,
94,5Bzduch J.
93,
(30)
92,5
94,0374,5
1,0
1,0
1,0
1,0
K1
K1
Kl
K1
36,
36,
36,
36,
95,OCamara J.
95,0 (36)
1727.
1728.
1729.
1730.
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
Kl
K1
K1
33,
33,
33,
1731.
1732.
1733.
1734.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
Kl
K1
1735.
1736.
1737.
1738.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1739.
1740.
1741.
1742.
1,0
0,1
0,1
0,1
1743.
1744.
1745.
K
K1
Kl
K1
K1
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
°
94,
93,0377,0
92,5Forberger S.
92,0 (55)
94,0
93,5372,0
95,OGazdik P.
95,
(57)
95,5
96,0381,5
°
28,
28,
28,
2B,
95,OHodal P.
92,0 (67)
95,0
93,53'15,5
28,
28,
Nekl.Janoska V.
Nek1. (B7
94,0
95 1
28,
28,
28,
93,5
1794.
1,0 K3
88,
94,0380,5
39,­
94,5Mikolka
93, 0(149)
94,5
92,5374,5
1795.
1796.
1797.
1798.
1,0 K1
0,1 Kl
0,1 K1
0,1
33,
33,
33,
33,
91,5Tornek P.
94, 0(230)
93,0
94,5373,
1,0
1,0
0,1
1,0
K2
K2
K2
K2
39,­
1799.
1800.
1801.
1802.
1,0
1,0 K
0,1 K
0,1 K
1803.
1,0
1,0 Kl
1,0 K1
1,0 Kl
,0 K1
39,­
39,­
95,OMikolka
95,0(149)
94,5
92,5377,0
39,­
50,­
50,­
50,-8
95,ONovak L.
94,5 (l59)
96,5
95,0381,0
M
M
M
M
95,5Novak L.
96, (l59)
96,5
95,0383,
95,OJanoska V.
V
(87)
93,0
L.
93,SVenceI B.
94,5(237)
94,0
95,0377,0
93,OCamara J.
(36)
36,
BURGUNDSKY
1"'9.
d60.
1111 •
1~2.
0,1
0,1
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
°
,;,'i,-'
~
dis.
'
K
K
K
28,­
Kl
K1
Kl
K1
..
Mri'lz 1711.
1712.
1'113 .
1714.
K
K2
1,0
1,0
0,1
0,1
1 ~3.
1. 4.
11'(6.
1ff? .
1~i8.
1?~9.
1110.
1171.
1172.
1773.
11'14.
l!i.
1".5.
1 ..7.
1
.
1'~'
1
•
1..
1,
•
11
3
1 4..
1 S.
17A~'
1!.e.
1
1 9.
17~D.
1711.
11;2.
11;3.
95,50chodnicky J.
96, 0(163)
95,0
95,0381,5
K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
31,­
31,­
31,­
94,5Sokol M.
94,5 (198)
94,5
94,5378,
°
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
94,5Stach
94,S(199)
95,0
96,0380,0
1,0
1,0
1,0
0,1
K1
K1
K1
K1
55,­
1,
,0
1,0
1,0
K2
K2
K2
K2
55,­
55,­
1,0
1,0
0,1
0,1
Kl
K1
Kl
Kl
95,SSkriab J.
95,5(220)
94,0
96,0381,0
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
94,OSkriab J.
96, (220)
95,0
96,0381,
1,0 K3
1,0 K3
K3
1,
S
55,­
94,5Surmik V.
94,5(207)
94,5
97,0380,5
95,5Surmik V.
94,5
)
95,0
94,5379,
°
88,­
88,­
88,­
°
95,OSkriab
96,0
95,5
Nadazdy - Betak 1804. 1,0 K
33,
1B05. 1,
K
33,1806. 0,1 K
33,
1807. 0,1 K
33,-
94,5Ambrus L. 94,5
(3) 94,5 94,0377,5 1808.
1B09.
1B10.
1811.
1,0
1,0
0,1
0,1
22,22,
22,
22,
95,OJuriga A. 94,5 (91) 94,5 95,5379,5 1812.
1813.
1814.
1815.
LO Kl
1,0 K1
1,0 Kl
0,1 Kl
28,
94,OMajersky M. 95, 0(133) 96,0 95,0380,0 1816.
1817.
1818.
1819.
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
1820.
1 B2l.
1822.
1823.
1,0
1,0
1,0
1,0
K1
K1
Kl
K1
94,5Marko J. 94,5(140) 95 1 0 94,5378,5 1824.
1825.
1826.
1827 .
0,1
0,1
0,
0,1
K2
K2
K2
K2
95,5Marko J. 95,0(140) 94,0 94,0378,5 1828.
1829.
1830.
1831.
1,
K
1,0 K
1,0 K
0,1 K
1832.
1B33.
1834.
1835.
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
33,
Nekl.Tesak P. Ned. (227) 94,5 95,0 1836.
1837.
1,0
1,0
28,
28,-
94,5Gajdos R. 95,0 (56) K
K
K
K
S
M 94,5Majersky M. M 95,5(133) M S 96, M 94,5380,5 Nekl.Schwarzkopf 94,0 (191) 94,5 94,02B2,5 33,-
33,
33, -
.k1. Pohl. letov.
Posudzovater
1838.
1839.
1840.
1841.
Prad. Ocenenie
cena C.cena
28,­
1,0
1,0
1,0
0,1
Vystavovater
Sucetbodov
95,
95,5
95,0
95,5
31,­
28,
28,
1,0
1,0
1,0
0,1
1846.
1847.
1,0
0,1
K
K
20,
20,
Nekl.Rosik R.
94, (186)
94,0
94,0282,0
31,­
94,OBencova V.
94, OMCH (16)
K
K
IIIOdrY
1848.
J849.
1850.
1851.
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
KJ
K1
K1
28,
28,
28,­
28,­
94,5MaLh P.
94,5 (134)
94,5
94,0377,5
KALlFORNSri
cierny
Vozik - Petrik
1852. 0,1 K1
28,­
1853. 0,1 Kl
28,­
1854. 0,1 Kl
28,­
1855. 0, J Kl
93,OBencek M.
95,
(17)
94, a
93,0375,0
1856.
1857.
1858.
1859.
1,0
1,0
1,0
0,1
KJ
94,5Gazdik P.
95,5 (57)
94,5
95,0379,5
1860.
1861.
1862.
1863.
1,0
0,1
0,1
0,1
Kl
K1
Kl
K1
1864.
1865.
1866.
1867.
0,1 K1
0, J Kl
1868.
1869.
1870
1871.
1,0
1,0
1,0
0,1
1872.
1873.
1874.
1875.
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
K1
Kl
K1
23,
23,­
23,­
23,
92,OKo1lar J.
93,0(103)
94,5
93,5373,0.
1876.
1877 .
1878.
1,0 K2
1,0 K2
0,1 K2
23,­
23,­
23,­
94,OKo1lil.r J.
93,5 (103)
94,0
Kl
Kl
Kl
1, a KJ
0,1 K1
S
94,5Hrdlicka M.
94,0 (70)
94,0
93,0375,5
22,­
22,­
22,­
22,
K
Nek1.Chrkavy L.
93,5 (78)
92,5
93,5279,5
94,5Kiss D.
92,S (97)
94,5
93,5375,0
K
K
K
Pred. Ocenenie
rena C.cena
Vystavovat9r ~
Sueetbodov
1879.
0,1 K2
23,­
94,0375,5
1880.
1881.
1882.
1883.
1,0
1,0
0,1
0,1
36,
36,
93,OMihalko J.
92,5(146)
93,5
94,0373,0
1884.
1885.
1886.
1887.
1,0 K1
1,0 Kl
1. a Kl
0,1 Kl
1888.
1889.
1890.
1891.
1,0
1,0
1,0
0,1
1892.
1893.
1894.
1895.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
Kl
Kl
K1
1896.
1897.
1898.
1899.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
33,­
33,­
33,
33,­
94,
94,0378,0
1900.
1901.
1,0 J
0,1 J
28,­
28,­
94,OBencek M.
94,0 (17)
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
44,­
44,­
44,­
44,­
44,
44,­
44,­
44,­
44,
33,­
33,
33,­
44,­
44,
44, ­
94,5Bernat M.
Ned. (20)
95,0
Nek1.
94,0
93,
93,0
Ned.
94,0
92,5
92,5
92,0
95,0
1925.
0,1
1926.
0,1
Vystavovarer
Sueelbodov
94,0
M.
KUNf VEI:KY
hnedY
J 842.
1843.
1844.
1845.
.k1. Pohl. letov.
Posudzovatel
K1
K1
Kl
K1
K
K
K
K
28,
28,
28,
28,­
93,OMraz M.
93,0(156)
93,
94,0373,5
M
M
40,-M
M
94,5Petriska R.
95,5(171)
95,5
94,5380,0
20,­
VRosik R.
94,0(186)
95,0
20,
20,
22,
22,
94,5Ivanec M.
94,0 (82)
1,0
1,0
1,0
1,0
30,-3
30,­
30,
30,-
96, OSar iSsky M.
1,0
0,1
1,0
1,
°
33,
94,
28,­
Ned.Bognar A.
(24)
°
95,OGombik B.
94,0 (214)
95,
93,5
Kl
K1
K1
Kl
95,5Hrdlicka M.
95,0 (70)
95,0
94,5380,0
1972.
1973.
1974.
1,0
0,1
0,1
1975.
1976.
1,0
1,0
22,
28,­
Nekl.ChrkavY L.
92,5 (78)
1977.
1978.
1,0
0,1
24,­
24,
93,5Jankovic L.
91,5 (86)
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1,0
1,
1,0
1,0
0,1
28,
28,­
28,­
28,
28,­
93,5Tatarciak I.
93,5(225)
94,0
Nek1.
94, a
92,5CVZV Nitra
92,0 (34)
94,5
ZOBORSri
c.ierny
Lis ka
1984. 1,0 K
1985.1,OK
1986. 0,1 K
1987. 0,1 K
Benko -
M 95,5Kasak M.
M 95,0 (96)
M 95,5
M 95,0381,0
K
K
K
0,1 K
°
33,­
33,
33,
33,­
1,0
0,1
iiIloranovity
94,5Ze1iar J.
95,5 (248)
°
92,OHanko J.
93,5 (64)
1,0
0,1
v
94,
93,0
94,5
94,5
94,0
94,0
93,5
94,0
Ned.
(61)
1,0
0,1
0,1
0,1
K
94,OLaciak M.
94,5(123)
94,
94,0377,0
K
K
K
0,1
0,1
1990.
1991.
1,0
0,1
22,
22,­
Nekl. Kovac K.
Nekl. (109)
0,1
0,1
22,­
Ned.Kovac K.
Ned. (109)
94,OMalih P.
94,0(134)
93,
94,0375,5
modrY
L,51.
28,­
28,
28,­
28,­
I;~:
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
24,­
24,­
24,­
24,­
95,OSirnon J.
95,0 (192)
95,0
93,0378,0
ZEMPLINSKY
1994. 1,0
1995. 1,0
1996. 1,0
1997. 0, 1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
K1
K1
Kl
K2
K2
K2
K2
55,
95, 0(219)
95,0
55,
55,­
94,5380,0
66,
94,5Sipos P.
55,
95,0(219)
55,
94,0
55,-3 P14
96,0379,5
0,1
0,1
0,1
0,1
K3
K3
K3
K3
55,
55,
66,
66,­
95,5Sipos P.
Nokl. (219)
95,0
95,0
1,0
1,0
1,0
0,1
K1
K1
Kl
Kl
31,
31,
31,­
31,­
95,5Zoricak J.
94,0(247)
94,5
95,03'19,0
~.·S,53.2.
I
56.
'57.
IS8.
1JS9.
~O.
~l.
It1;2.
1'63.
a'4.
19(;5.
1~6.
11.67.
.9.
;.',.61> 8.
i~o.
It/I.
K
K
S
CC
1988.
1989.
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1,0 K
1948.
1t49.
l~SO.
Nekl. Pa1isko J.
92,0 (168)
92,0
93,0277,0
1992.
1993.
93,5Godbllev ,J.
92,5 (60)
K1
K1
K1
Kl
22,­
22,
94,OCsiba J.
93,5 (33)
94,0
94,5376,0
94,OHricison P.
94, OMCH {'l4)
95,0
94,0377,0
95,5Sipos P.
1998.
1999.
2000.
2001.
1,0
0,1
1,0
0,1
K
30,­
K
K
30,­
K
30,­
2002.
2003.
2004.
2005.
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
Kl
K1
Kl
2006.
2007.
2008.
2009.
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
2010.
2011.
2012.
1,0 Kl
1,0 Kl
0,1 K1
S
30,­
95,5Kusej V.
94,5 (120)
95,0
94,5379,5
94,OKusej V.
95,5 (120)
94,5
94,5378,
30,­
30,­
30,
28,-M
95,OM.Lko1aj M.
96,0(148)
M 94,5
MS
Pred. Ocenenie
cena C.cena
.kl. Pohl. Telov.
Posudzovatef
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
0,1 Kl
0,1
0,1
0,1
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
28,-M
22,
22,
22,­
Vystavovater
Sucetbodov
94,5380,0
94,5Petrik J.
94,5(170)
94,0
95,0378,0
.kl. Pohl. Tetov.
Posudzovaler
2052.
2053.
2054.
2055.
0,1
0,1
0,1
0,1
2056.
1,0
K
K
K
K
Pred. Ocenenie
cena C.cena
Vystavovater
SUCet bodov
Vystavovatel
SUCetbodov
.J
94,5Potucek M.
95,0(177)
94,0
94,5378,0
22,
22,
22,
Ned.AndraSik M.
(5)
JAPONSKY
Bernat
2018. 1,0
2019. 1,0
2020. 0,1
2021. 0,1
K
K
K
K
M
44,-M
44, -M
39,-M
2022. 1,0
2023. 0,1
TROJFAREBNY STRAKAC
94,5Asz6di J.
94,5
(7)
94,5
5
95,0378,5
93,aMano J.
92,5(137)
cierno - Zl ty
Mraz 2024.
2025.
2026.
2027.
Vozik mI.
1,0 Kl
39,
a, 1 Kl
O,IKl
0,
K1
39,
44,­
44,­
44,­
2028. 1,0
2029. 0,1
2030.0,1
94,5Gazdik P.
94,5 (57)
94,0
94,5377,5
95,OAsz6di J.
94,5
(7)
95,0
CESKY sTRAKA(:
cierny
Rada
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.
Vacek
1,0 K1
1,0 Kl
1, Kl
0,1 Kl
1,0
1,0
0,1
1,0
K2
K2
K2
K2
22,­
22,
22,­
95,OBartal L.
94,
(1'0)
94,
°
°
95,~378,5
22,-5
22,
22,
95,5Barta1 L.
94,0 (15)
94,5
94,0378,0
Benko
2057.
2058.
2059.
2060.
V
LiSka
1,0 Kl
1,0 K1
95,5Anettova M.
94,
(6)
95,5
95,5380,5
°
Kl
0,1 K1
1,
2061.
2062.
2063.
2064.
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
2048.
2049.
2050.
2051.
1,0
0,1
0,1
0,1
2065.
2066.
2067.
2068.
0,1 K
0,1 K
0,1 K
,0 K
M
5 96,0
(6)
95,0
M 94,5381,
M
28,
28,­
28,­
28,­
°
94,5Budovic ,J.
94,0 (27)
94,0
94,5377,0
1,0
1, 0
0,1
0,1
havanovity
K
K
K
K1
Kl
K1
K1
22,­
22,­
22,­
22,­
94,OVojtek J.
94,5(239)
94,0
94,5377,0
22,
94,0(211)
94,5
94,5377,5
22,
22,-5
22,
95,5Kako I.
95,5 (93)
95,0
1,0
1,0
1,0
0,1
2073.
2074.
207:'.
6.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
2077.
2078.
2079.
2080.
,0
0,1
0,1
0,1
K
K
K
93,5Dudas J.
94,0 (47)
93,0
94,0374,5
K
K
K
K
22,-M
22,-M
22,-M
22,-M
95,OLipka A.
95,0(125)
94,5
S
95,0379,5
93,OTomek P.
93,0(230)
93,0
93,0372,0
K
K
2108.
~Jio9.
1
l.
1:.•.0'
#·
..
2.
:3.
4.
,5.
6.
7.
'9.
O.
1,0
1,0
0,1
0,1
2085.
2086.
1,
0,1
K1
K1
K1
K1
°
26,
94,5Kuba1os R.
93,5(118)
95,5
95,0378,
24,
24,­
94,5Kuba1os R.
94, (118)
26,
2087.
1,0 K1
.~1.
42.
...~
j~l:
2~~6.
94,5Kako I.
2128.
2129.
2130.
2131.
1,0
1,
0,1
0,1
K
28,­
K
K
28,
°K
93,OVaJovic T.
93,5(235)
93,0
95,0374,
cincilovy­
2132.
2133.
2134.
2135.
1,0 Kl
O,IKl
0,1 K1
0,1 K1
5
96,5Vozik J.
94,5(240)
95,0
95,0381,0
strakac divoko sfarbeny
2136.1,OKI
2137. 1,0 Kl
2138.0,lKl
2139. 0,1 K1
M 96,OHlinkaM.
M 96,0 (66)
M94,0
M S 95,5381,5
strakac cierny
0,1 K
1,0 Kl
,0 Kl
0,1 K1
0,1
95,5Kocurik M.
94,5(100)
93,:'
95,0378,5
2143.
2144.
2145.
2146.
1,0 K1
1,0KI
0,1 K1
0,1
°
K
1,0
1,0
1,0
,0
2140.
2141.
2142.
l7, ­
17,-3
17,­
1,0
1,0
1,0
°
1,
1,0
1,0
1,0
K1
Kl
K1
Kl
18,­
18,­
18, ­
93,OKovac K.
92,5(109)
Ned.
Ned.
2147.
2148.
2149.
2150.
1,0
1,0
0,1
0,1
Kl
Kl
K1
Kl
M 96,OVozik J.
S 96,0 (240)
M 94,:'
22,-M 95,0381,5
2151.
21:'2.
1, a
0,1
° K2K2
1,
1,0
1,0
1,0
K2
K2
M
22,­
22,­
22,
1,0
93, OVozl k ,'.
94,5(240)
94,5
94, ~376, 5
94,OKocurik M.
(100)
'·4
2\23.
~4.
2~5.
22,-M
havanovity
95,OBury F.
9'0,
(28)
94,0
93,0377,5
1,0
1,0
-'lI:ity
BIELOPESiKATY
cierny
94,5Porubsky M.
(176)
93,5Porubsky M.
96, (l76)
94,0
°
biely cervenooky
a.
2081.
2082.
2083.
2084.
28,­
VKramar5.
28,-CC
95,5(115)
28,­
95,0
95,0285,5
- 5ipos
1,0 K
1,0 K
1,
HAVliNA
2069.
2070.
2071.
2072.
. J.
0,1
sfarbeny
V
22,-M 95,5Barta1 L.
22,-M S
95,5 (15)
22,-M 94,5
22, -M 95,0380,5
94,5Szabo
22, ­
2127.
sfarbeny ohnivy-
Nekl.
Nekl.
K
28,­
K
K
K
K
1,OKI
1,0 K1
0,1 Kl
Kl
M 95,5Anettova M.
DURiNSKY
2044.
2045.
2046.
2047.
1,0
1,0
0,1
0,1
cierny
°
(5)
moc:I.rY
95,
(93)
94,5
94,5378,5
°
94,5AndraSik M.
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
22, -M
22,-M
22,-M
1,
0,1
0,1
ALJASKA
°
1,0 Kl
0,1 K1
0,1 Kl
Vystavovater
Sucelbodov
1,
°
0,1
17,­
94,5Porubsky M.
94, (176)
Ned.H1inka M.
96,0 (66)
22,­
22,
22,­
22,­
Kl
Kl
Kl
Kl
CINClLA MALA
2153. 1,0 K
21'04
1,0 K
2155. 0,1 K
2156.0,lK
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
Kl
Kl
2161.
2162.
2163.
2164.
1,0
0,1
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
94,0(23~)
94,0
94,0377,0
94,5Vozik J.
94,5(240)
94,5
95,0378,
22,
22,­
2157.
2158.
21:'9.
2160.
95,OValovic T.
94,5Vozik J.
95, a (240)
95,OKomrhel M.
95,0 (104)
95,0
95,5380,5
22,­
22,­
22,­
22,­
95,OKordiak T.
95,5(106)
94,5
94,0379,0
94,OKordiak T.
95,0(106)
94,0
94,0377,0
.k!. Pohl. Tetoy.
PosudzoYater
Pred. Ocenenie
cena C.cena
22,
28,
28,­
Vyslavovater
Sucet bodov
2165.
2166.
2167.
2168.
1,0
0,1
0,1
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
95,OKovacik J.
94,5 (110)
95,0
95,5380,0
2169.
2170.
2171.
2172.
1,0
1,0
1,0
0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
M
M
M
M
96,OKral D.
94,5(113)
95,5
95,0381,0
2173.
2174.
2175.
2176.
1,0
1,0
1,0
0,1
K2
K2
K2
K2
28,-:3
28,­
2B,­
96,5Kra1 D.
94,0(113)
96,0
94,0380,5
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
28,­
28,­
28,­
28,­
28,
28,
95,OFerenczy M.
93,5 (51)
94,5
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,
28,­
28,
28,
28,
28,­
28,­
93,5Ferenczy M.
V MCH(52)
94,0
93,5
93,5
.kL Pohl. Tetoy.
Posudzovater
2207.
2208.
0,1 K
0,1 K
2209.
2210.
2211.
2212.
1,0
1,0
0,1
1,0
Pred. Ocenenie
cena C.cena
Vystavovater
Sucetbodoy
TetoY.
M 95,0380,0
93,
92,0
94,5
95,0374,5
22,
17,
95,OUvira P.
Nekl.(234)
2278.
2279.
2280.
0,1 K
1,0 K
0,1 K
20,­
94,OZelenka E.
(246)
2281.
2282.
2283.
2284.
0,1
0,1
0,
92,5Hanko J.
94,0 (64)
94,0
93,5
Forberger
1,0 K
1,0 K
0,1 K
0,1 K
95,OVintr J.
95, 0(238)
94,5
94,5379,0
P.
°
94,
94,0
93,5
V
coiemy
cierny
Nekl.Bognar L.
MCH(25)
13,
94,5Racz G.
(179)
Z1ty
1,0
1,0
0,1
1,0
K
K
93,5Csiba J.
94,
(33)
93,5
94,0375,0
°
K
K
2218.
2219.
2220.
2221.
1,0 K
0,
K
0,1 K
2222.
2223.
2224.
2225.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,
20,­
20,­
17,-M
17,-M
17,-M
17,-M
94,5Cernak M.
95,0 (38)
95,0
94,S379,0
K
K
14,­
K
14,­
94,OGajdos R.
95,0 (56)
93,
94,5377,0
K
14,-13
K
°
Kl
Kl
Kl
Kl
39,39,
39,39,-
94,5Kiss D. 95,0 (97) 95,0 95,0379,5 HOLANDSKi:
2226.
2227.
2228.
2229.
RBONSKi: Gazdik
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
1,
1,0
0,1
0,1
2201.
2202.
2203.
2204.
1,0
0,1
0,1
0,1
20, -M
20,-M
20,-M
20,-M
94,OMraz M. 94,0(156)
95,0
9S,5378,5
K1
Kl
Kl
K1
22,22,
22,
95,OPieger E.
93,0(172) 94,S 94,5377,0 K2
K2
K2
K2
22,22,-
,0 K
1,
°K
K
1,0
0,1 K
°
22,-8
93,OPieger E. 93, 0(172) 95,5 94,5376,0 HOLtCSKY MODRl' Majersky 2205. 1,0 K
2206. 0,1 K
2230.
2231.
2232.
2233.
1,0 Kl
1,0 K1
0,1 K1
0,1 Kl
°°
1,
1,
0,1
1,0
28,
28,­
K1
Kl
Kl
K1
94,OKramar
94,5 (115)
Nekl.
94,5
s
22,
22,­
95,OGeroc V.
94,5 (59)
divoko sfarbeny
28,-M
28,-M
28,-M
28,-M
94,5Jurcisin R.
95,
(90)
94,5
94,0
378,0
2289.
2290.
22912292.
2293.
K
K
K
K
:3
22,­
22,­
22,
°
96,0:3cevik M.
94,5 (215)
95,0
93,5
94,5
94,0
94,5Racz G.
95,5(179)
94,5
96,0380,S
2234.
2235.
2236.
2237.
2238.
2239.
1,0
1,0
1,0
0,1
K
K
K
K
0,
0,1
22,-M
19,-M
19,-M
19,-M
28,
28,­
93,5Vojtek J.
93,5(239)
94,0
94,0375,0
93,5Kramar
93,5 (115)
K
K
K
S.
94 .. 5Racz G.
2240.
2241.
1,0
0,1
93,0(179)
2242.
0,1
94,OZelenka E.
:i:l1:y
94,5Hrdlicka M.
94,5 nO}
94,5
94,5378,0
0,1 K
1,0
1,0
0,1
1,0
K
K
K
K
22,-M
22,-M
22,-M
22,-M
95,OHrdy E.
95,0 (72)
95,0
94,5379,5
K
22,­
K
~6.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
22,-5
22,
K
22,­
94,OKadlecik S.
95,0 (92)
94,0
94,5377,5
2~'"I7 •
1,0 K
22,­
95,ONyitray M.
divoko sfarbeny
22,-M
22,-
95,0
94,0
95,0
94,0378,0
ZDROBNENY BliRAN
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
17,17,
17,-
95,OHitka P.
93,5 (65) 95,5 Nekl. 95,S Uty 2294.
2295.
1,0
0,1
divoko
moori' 2296.
1,0
22,
92,5Melencc R. 94,0 (144) 17,-
95,OKralik N. (114 )
17,17,
17,
17,-
94,5Flimel M. 94,5 (53) 95,0 Nckl. cierny - Vozik
(246)
94,5Mica M. M 95,5(145) 1,0
0,1
1,
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
S.
2288/A
1,0 Kl
Sabikova V.
2288/BO,1 Kl
2288/C 0,1 K1
2288/0 0,1 Kl
94,5Geroc V.
Nekl. (59)
95,0
93,0
°
ciemy
Bajza
2285.
2286.
2287.
2288.
- Sipos
1,0 K1
30,
1,0 Kl
1,0 Kl
30,­
1,0 Kl
30,
1,0
0,1
0,1
0,1
CESKi: CERVENY Kozubik 2189. 1,0
2190. 1,0
2191. 1,0
2192. 1,
1,0
94,0 (160)
94,5
93,5377,0
RUSKi:
Gazdik
2213. 1,0
2214.
2215.
2216.
2217.
22,­
94,SZelenka E.
94,5(246)
20,­
S'l'RIEBOIUIi: MALl'
28,­
VySlaVQyater
cena C.cena
M 95,0
Kl
Kl
Kl
Kl
~f>red:-~ oCenenie
22.13.
<!~'4.
2ll15.
2297.
2298.
2299.
2300.
1,0
1,0
0,1
0,1
2301.
2302.
0,1
2303.
2304.
1,0
0,1
1,
K
K
K
K
°
94,OBognar L. Ned.MCH(2S) 17,17, -
95,50blozinsky R. 94,5(161) kuni hnedy 2305. 1,0 K
2306.1,OK
2307.1,OK
2308. 0,1 K
94,5Wagner G.
94, 0(241)
94,0
93,5376,
°
siamsky Uty 2309.
0,1 Kl
94,5Wagner G. .kl.
Tetov.
Pohl.
Posudzovalef
2310.
2311.
2312.
Pred. Ocenenie
cena C.cena
Vyslavovaler
Surelbodov
95, 0(241)
94,0
Nek1.
0,1 K1
0,1 K1
1,
K1
°
strakac divoko
2313.
,0 K1
2314. 1,0 K1
2315. 1,0 K1
2316. 0,1 K1
sfarbeny
22,
94,5Hitka P.
22,95,5 (65)
22,94,0
S 96,5380,5
2317.
2318.
2319.
22,22,
95,5Hitka P.
94,0 (65)
22,
94,5
2320.
0,1
0,1
0,1
93,5Kri1ik N.
(114)
0,1
strakac Zlty
2321. 0,1
22,-
94,OMelenec R.
(144)
2322.
14,
91,5Syse1 M. MCfl(208) 1,0
strakac divoko modrY
2323. 1,0
biely cervenooky
17, -M
2324. 1,0 K1
2325. 1,
K1
17, -M
17,-M
2326. 0,1 K1
17,-M
2327. 0,1 K1
°
K1
K1
K1
K1
2332.
2333.
2334.
2335.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
2336.
2337.
1,0
0,1
modrooky
2338. 0,1
2339. 0,1
2340. 0,1
2341. 0,1
20, -M
20,-M
20,-M
20,-M
s
22,22,-
K
K
K
K
28,
28,
28,
28,-
2342.
2343.
1,0
0,1
22,-
2344.
1,0
20,-
2345.
cena
1,0
S
96,OFlimel M. 95,0 (53) 96, 95,0382,5 95,ORada D. 95,0(180) 95,5 95,0380,5
95,5Sul0 J. 96, 0(205) 95,0 94,5381,0 Nekl. Lukic D. 92,5(132) 94,5Stoklasa J. 95,5(204) Ned. 95,0 95,ODrienovsky M.
94,5 (46)
94,5Rada D.
C.cena
95,
20,­
Vyslavovalef
Sucetbodov
Vyslavovatef
Surelbodov
(180)
94,SKriSko J.
2350.
2351.
2352.
2353.
1,0
1,0
0,1
0,1
cerveny
2354. 1,0
2355. 1,0
2356. 1,0
2357. 0,1
93,5Kovacik J.
95,5(110)
94,5
94,5378,0
K
24,-M
24,-M
24,-M
K
M
K
K
K
K
K
K
2358. 1,0
2359. 0,1
japanovity
2360. 1,0
94,OOblozinsky R.
(161)
S
96,5Puci F.
96,0(178)
93,5
95,5381,5
18,
18,­
18,­
92,5Hornik M.
95,OMCH(68)
94,0
95,0376,5
17,­
17,­
Nek1.0blozinskY R.
94,0 (161)
95,5Maiio J.
(137 )
39,­
39,
95,OBritanik M.
94,5MCH(26)
95,0
95,5380,0
K
0,1 K
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
48,
93,5Hajnik S.
94,5 (63)
94,5
94,5377,
48,­
VHrncik L.
95,5MCf!(75)
94,0
94,0283,5
K
K
94,OSul0 J.
96,0(205)
1,0 K1
30, -['20
95,5Karamann
2363.
2364.
94,OSysel M.
94,OMCH(208)
,0 K1
0,1 Kl
0,1 K1
30,-P20
30,-P20
30,-P20
95,0 (94)
17,
19,
0,1
0,1
,0
1,0
2364/A
2364/B
2364/C
2364/D
Kl
K1
Kl
K1
kuni modrY
2365.0,lK1
2366. 1, a K1
2367. LOKI
n68. 1,0 K1
ohnivak aiemy
2369. 1,
K
2370. 0,1 K
2371. 0,1 K
2372. 0,1 K
°
1,0
1,
22,22,-
95,ODrienovsky M.
95,5 (46)
2419.
2420.
2421.
2422.
1,0
0,1
0,1
0,1
26,26,
26,26,
95,5Poncik M.
94,5 (175)
95,0
Cc
17,
17,­
17,­
17,­
S
96,OVS Kosice
95,0
94,S
95,0380,5
94,OSu10 J.
95, (205)
96,0
96,0381. 5
94,OKovacik J.
94,5(110)
°
94,
93,0375,5
strieborny svetly
2373. 1,0
17,
2374. 0,1
17,
95,50bloiinsky R.
93,0(161)
rusky aierny
2375. 1,0 K
2376. 0,1 K
2377 . 0,1 K
2378. 0,1 K
95,OGazdlk P.
95,
(57)
95,0
95,0380,0
22,­
22,­
°
94,5
SLOVEHSri SIVOMOORY REX
Supuka
Adam
2423. 1,0 K1
33,
94,5Betak P.
2424. 1,0 K1
94,
(21)
2425. 0,1 K1
33,94,0
2426. 0,1 K1
95,5378,0
°
K
K
bielopesikaty cierny
2361.
,0
2362. 1,0
0,1
0,1
2417.
2418.
(116)
ZOROBHEHY FAREBNY
divoko sfarbeny
2346. 1,0 K1
11,
2347.1,OK1
2348. 1,OK1
11,
2349. 0,1 K1
14,­
Nekl.Krilik N. (114 HERMELIH cervenooky
2328. 1,0
2329. 0,1
2330. 0,1
2331. 0,1
Pred. Ocenenie
.k!. Pohl. Tetov.
Posudzovater
° K2
1,0 K2
1,
0,1 K2
0,1 K2
30,
30,
30,­
30,-
95,0
94,5380,0
VKaramann I.
95,0 (94)
95,0
95,0285,0
0,1
1,0
0,1
1,0
K
K
M S
M S
K
K
M
28, -M
96,5Koc0rik M.
96,0(100)
95,5
95, 383,
1,0
1,0
0,1
0,1
Kl
K1
Kl
K1
28,­
28,
28,­
28,
95,OKopecky M.
95,5(105)
93,5
93,5377,
1,0
1,0
1,0
0,1
K2
K2
K2
K2
28,­
28,­
28,­
28,
95,OKopecky M.
94,5(105)
95,0
94,0378,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Kl
K1
Kl
K1
°
94,5Musak M.
95,0 (158)
95,0
94,5379,0
° K1K1
M
M
M
M
2427.
2428.
2429.
2430.
1,
0,1
0,1
0,1
K1
K1
P2
P2
P2
P2
2431.
2432 .
2433.
2434.
1,0
0,1
0,1
0,1
K1
K1
KI
K1
22,22,22,22,-
94,5
95,0
94,5379,0
2435.
2436.
2437.
2438.
1,0
0,1
0,1
0,1
K
28,
28,28,-
95,OMalir T.
94, SMCH (135)
94,5
95,0379,0
2439.
2440.
2441.
2442.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
2443.
2444.
2445.
2446.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
2447.
2448.
2449.
2450.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
2451.
1,0
2452.
2453.
2454.
2455.
1,0
1,0
0,1
0,1
REX
modrj
2456.
2457.
2458.
2459.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
95,
K
24,24,
24,-
K
K
K
J.
95,OMusik M.
94,0 (158)
95,5
95,0379,5
K
K
K
94,5Celliry P.
95,SMCH(31)
95,0
95,5380,5
28,28,28,28,
s
95,OTomasov M.
93,0(229)
95,5
95,5379,0
94,OWeber E.
94,5(242)
94,5
95,0378,0
95,OCellary P.
MCH (31)
26,-5 PIS
96,OPoncik L. 26,94,5(174) 26,94,5 26,95,0 K
K
K
K
28,28,
28,28,-
95,5Forberger
95,0 (55) 95,5 95,5381,5 S. .kl. POOl. Tetov.
Posudzovatef
Pred. Ocenenie
cena (:.cena
),460.
246l.
2462.
2463.
1,0
1,0
0,1
0,1
K1
K1
K1
Kl
2S,-M
28, -M
28,-M
2464.
2465.
2466.
2467.
1,0
1,0
0,1
0,1
K2
K2
K2
K2
28,
28,-
2468.
2469.
1,0
1,0
2470.
2471.
2472.
2473.
S
96,5Kolaja J.
96,0(101)
S
95,5
M 95,0383,0
30,
30,
1,0
1,0
0,1
0,1
Vystavovatef
Sueet bodov
95,OKolaja J.
95,0(101)
95,5
95,0380,5
95,OKaramann T.
94,0
22,22,28,28,-
.kl. Pohl. Tetov.
PosudZOvater
Pred. Ocenenie
cena (:.cena
Vystavovater
Sueetbodov
SLOVEllSKY PAS'l'ELOVY - NOVINKA
2501.
0,1 K
36,­
94,0379,0
2502.
2503.
2504.
1,0
1,0
0,1
28,­
28,
94,5Bognar A.
94,5 (24)
Ned.
2505.
2506.
2507.
2508.
1,OK
1,0 K
0,1 K
O,lK
28,­
94,5Kramar
96,0(115)
Nekl.
Nekl.
2509.
2510.
2511.
2512.
1,0 K
1,0 K
91,OKrajcir P.
93,5(111)
94,0
93,0371,5
rys
28,­
28,
28,­
S.
M 95,OKrajcir P.
M
0, 1 K
K1
K1
95,OMikolaj M.
95,5(148)
94,5
95,0380,0
22,
0,1 K
M
S
M
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
1,0
1,0
1,0
1,0
CC
K1
Kl
Kl
K1
0,1
95,5Kasala M.
95,5 (95)
95,5
94,5381,0
95,OKasala M.
(95)
oranzovy
2479.
2480.
2481.
2482.
1,0
1,0
1,0
1,0
94,5Janecka P.
95,0 (85)
95,0
95,5
2513 .
2514 .
2515.
2516.
1,0
1,0
1,0
1,0
2517.
2518.
2519.
2520.
1,0
1,0
0,1
0,1
2521.
0,1
K1
Kl
K1
K1
Nekl.Lukac D.
Nekl. (132)
95,5Kasa1a M.
95,5 (95)
95,0
96,0382,0
K
K
K
S
K
Nekl.Lukac D.
Nekl. (132)
Nekl.
Nekl.
K
K
95,5Krisko J.
95,5(116)
96,5
97,0384,5
2483.
2484.
2485.
2486.
1,0
1,0
0,1
0,1
2487.
2488.
1,0
0,1
K1
Kl
K1
Kl
2S,-M
95,ODrienovsky M. 97,5 (46) 95,5 96,5384,5 28,28,-
95,OKolaja J.
95,0(101)
39,
94,5Imrichova H.
(80)
25,-M
95,OKasa1a M.
(95)
MS
25,-M
havanovity
2489.
1,0
dalmatinsky strakac ciemy
2490.
2491.
2492.
2493.
1,0
1,0
0,1
0,1
K
K
K
K
33,
33,
CC
95,5BeUi,k P.
94,5 (21)
94,5
95,5380,0
dalmatinsky strakac ciernoilty
2494.
2495.
2496.
2497.
0,1
0,1
0,
0,1
K1
K1
K1
K1
2498.
2499.
2500.
1,0 K
0,1 K
0,1 K
33,33,36,
93,5Britanak M.
94, 5MCH (26)
Nekl.
94,5
95,5Mihalko J.
95,0 (146)
94,5
Supuka
2522.
2523.
2524.
2525.
0,1
0,1
0,1
0,1
K1
K1
K1
K1
2526.
2527 .
2528.
2529
1,0
1,0
0,1
1,0
K1
K1
K1
K1
S
94,5Imrichova H.
94,5 (80)
93,0
93,5375,5
M 94,OSupuka P.
M 94,5(206)
M 94,5
M S 95,5378,5
ZDaoBNENi: KASTOR:&X
2530. 1,0 K
2531. 1,0 K
2532.
2533.
0,1 K
0,1 K
2534
2535.
2536.
2537.
1,0
1,0
0,1
0,1
2538.
2539.
1,0
0,1
2540.
2541.
1,0
1,0
K
K
K
K
22,
22,
22,­
22,­
95,OVintr J.
96, a (238)
94,5
94,0
92,OSzabo L.
94,5 (210)
1,0
1,0
0,
0,1
K1
K1
K1
Kl
Nekl.Krajcir P.
Ned. (111)
Ned.
Ned.
93,ORecova D.
Nekl.MCH (183)
92,5
93,0
K1
K1
K1
K1
33,
33,­
33,­
33,-
Nekl.Rada D.
94,0(180)
Nekl.
93,5
24,­
nek1.Szabo L.
Ned. (210)
22,-M
22,-M
22,-M
22,-M
94,OBritanak M.
94,SMCH(26)
95,0
94,5378,0
95,5Lukac D.
94, 0(132)
19,­
19,
93,5Ruttkayova Z.
93,0 (188)
CC
95,5Supuka P.
(206)
94,OPetrik J.
93,5(170)
92,5
93,5
92,5
92,5
93,0
95,0
ZDROBNELY LzvtCEK - NOVINKA
kuni
2581.
_drt
2582.
2583.
Nad.Supuka P.
(206)
1,0
SAmovY CERVENY
1,0
0,1
ZOROBNENi:
94,SlIntal Z.
93,0
JroNi
IlHEDY
2584. 0,1
ZDROBIIBNi:
ZDaoBNENi: SLOVElISKY SIVOMODRY R:&X
ciemy
95,0 (111)
95,0
94,5379,5
ZDROBNENi:
bialy eervenooky
cincilovy
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
cierny
(94)
94,OTreskonova B. 94,0 (231) 94,0 94,0 2573.
2574.
257S.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
JroNi
2585. 1,0
2586. 1,0
95,5A.ntal Z.
I«lDRY
94,Ollntal Z.
94,0
l¥IVV
CHOVATEOOVANGoRSKtCH,n!uKOV
pu,ujU.
Krmiva Energys HOBBYVam predstavuju
kompletny rad krmfv pre:
• krcUiky (aj pre vystavne)
• hydinu
• holuby
• o5ipane
• ovce a kozy
• ostatne skupiny zvierat
-----~
De HeLr.; <1.5 •• MiJrely 144 • 685 01 BiKoIIJee • Ceskol republika
Tel. +420 517 307 701 • ~1objl +421949319323. infoOenergyshobby.cz. w.wv.energyshobby.cz
v Koficiach
---:1
ExpozicIA HOLUBOV
I::t.kJ.
Ocenenie Vystavova!er
Pre<!.
SuCe! bodov
cans C.cana
Pohl.
I:osut!zovatel
C.kl~Pohl.
Posudzovatel
Prad.
cena
Ocenenie
C. cana
Ocanenie vystavovater
C,cena
SUCelbodov
Vystavovater
SUCetbodov
94
----------~-
C.kl.
Kolena T.
(91)
RIMAN
cerveny
biely
Podbersky
3001.1,0
3002.1,0
3003.0,1
3004.0,1
st.
K
55,­
K
55,­
K
55,­
K
55,­
94 Bocko A. 93 (17) 95 95 377,0 Krasnansky
94 Doczy D.
94 (36)
95
94 377,
3025.1,0 K3
3026.1,0 K3
3027.0,lK3
3028.0,1 K3
3005.1,0 K
3006.1,0 K
3007.0,lK
3008.0,lK
CC
94 BalH P. 95 (7) 96
94 379,
°
MlI.DARSKY OBOR
hnedy ftkany
94
3009.1,0
Kullae R.
(104)
94
Klement
92
93
94 Madaj J.
93 (113)
(82)
95 Kullae R.
(104)
3011.1,0
94 Schmidt J.
95 (154)
95
94 378,0
3033.0,1 K2 44,­
3034.0,lK244,
3035.0,1 K2 44,­
3036.0,1 K2 44,­
cerveny
93
3012.0,1
Kullac R.
(104)
S
96
96
cierny frkany
3013.0,1
3014. 0,1
CC
95 Kraj lik J.
93 (98)
PIESTANSKY OBOR.
AOC
3015.1,0
R.
3016.1,0
Krasnansky
92
94
°
92
(100)
cierny tiger
3043.1,0
3044.1,0
3045.0,1
3046. 0,1
K1
K1
K1
K1
CC
B1anar J.
95 (15)
93
95 283,0
(36)
381,
°
(82)
94
94
373,0
95
94
CC
96
Doczy D.
95
(36)
95
95
381,0
s
3085.0,1
3086.0,1
Doczy D.
92
3087.0,1
Schmidt J.
(154)
378,0
96 Andrasik M.
95
(2)
94
Kolena T.
( 91)
93 Krasnansky
3088.1,0
3089.0,1
Demeter
3090.1,OK1
3091. 1,0 K1
3092.0,lKl
3093.0,1 K1
3094.1,0
3095.1,0
3096.0,1
3097. 0,1
Kl
K1
Kl
K1
3018.1,0
3019.0,1
93 Madaj J.
93 (113)
nty
95 Ko1ena T.
(91)
3102.1,OK2
3103.1,0 K2
3104.0,lK2
3105.0,1 K2
(15)
3022.1,0
3023.1,0
3024 1,0
91
94
93
(100)
92
DobiS M.
92
(34)
90
DobiS M.
(34)
92
DobiS M. (34) °
K2
K2
K2
K2
95 Cedu1a P. 93 (25) 94 93 375,0 s
93 Vas G. 96 (183) 94 93 376,
°
M
95 Vas G. 95 (l83) 95 95 380,0 93 Cedula P. 93 (25) 92 92 370,0 modrj ciernopasavy
Krasnansky
R.
(34)
MONDO
biely
93
94
94
Dobis M.
91
92
95 B1anar J.
3021. 1,0
92
Cerveny
3017.1,0
3020.1,0
Dobis M.
(34)
S.
3098. 1,
3099.1,0
3100.0,1
3101. 0,1
95 B1anar J.
(15)
93
modry- sirovoiupinaty
95
94
M
3083.1,0
3084.0,1
95 Labuda J.
92 (105)
l:ierny
DobiS M.
(34)
(l00)
Ko1ena A.
(90)
(34) 92 92 370,0
89
(100)
biely
Dobis M. modrj bielopasavy
M
93 Klement
K1
K1
K1
Kl
93
93
3082.0,1
Ko1ena T.
(91)
Krasiiansky
3037.1,0
3039.1,0
3040.1,0
3041. 0,1
3042.0,1
K4
K4
K4
K4
modrY bronzovopasavy
ilty
3038. 1,
cierny
3077.1,0
3078.1,0
3079.0,1
3080.0,1
94
94
R.
modrj bronzovosupinaty
modry- bieloiupinaty
S.
modrj ciernopas&vY
93 Kullae R.
(104)
3010. 0,1
Slice! bodov Labuda J.
(105)
95
biely
C, cana
3081. 0,1
°
3029.1,OK1
3030.1,0 K1
3031. 0,1 K1
3032. 0,1 K1
Ocenenie Vystavovater (100)
hnedy tiger
hnedoplavY pasavY
Pred.
cana
Pohl.
Posudzovatel
93 Kom:l.ik T.
91 (95)
3106.1,OK3
3107.0,1 K3
3108.0,lK3
3109. 0,1 K3
94
94
DobiS M. (34) 94
94
376,
°
C.kl. Pohl.
P05udzovater
Pred.
cena
Ocenenie
C. cena
3110.1,0
3111.0,1
C.kl, Pohl.
Posudzovater
Vyslavovatel Suret bodov 93
92
Varga L.
(182)
Pred.
cena
Prado
cena
Ocenenie Vystavovater
C. cena Suret bodov
Ocenenie
C. cena
CC
92
Cedula P.
(25)
93
93
370,0
rodofarby tmavt m0d.r"Y 3144.0,1 Kl
3145.0,1 Kl
93 Bajkai O. 95 (6) CC
3146.0,1 Kl
M
96
cervenoplavt
3116.1,0 K2
3117.1,0 K2
3118.1,0 K2
3119.0,IK2
s
95
96
91
95
DobiS M.
(34)
92
92
Bene P.
(13)
3147.0,1 K2
3148.0,1 K2
93
Bene P.
(13)
377,0
93 Kl ement
(82)
Varga L.
(182)
3122. ,0 Kl
3123. 1,0 K1
3124. 1,
Kl
3125.0,IKl
94 DobiS M. 94 (34) 95 94 377,
°
°
cerveny iiimel
3126.1,OK3
3127.1,0 K3
3128. 0,1 K3
3129.0,1 K3
CC
95
3150.1,0 Kl
3151.1,0 Kl
S.
°
3152. 1,
K2
3153.1,0 K2
93 Bajkai O. 94 (6) 3154.1,0 K2
94
(183)
3155.1,0 Kl
M
95
94
Sombath A. (161) 3132. 0,1 K
92
Szarka
(166)
BeneP.
(13)
rodofarby tmavt cierny
3135.0,IK2
3136.0,1 K2
95
96
3157.1,OKI
3158.0,IKI
3159.0,1 Kl
94 (116) 95 94 378,0 3160.1,0 K2
3161.0,1 K2
3162.0,IK2
3163.0,IK2
94 Malik M.
94 (115)
93
376,0
3164.1,OK
95
Sombath A.
(161 )
S.
rodofarby svetly cervenoplavt
92
94
95 Malik ml. M. 3130. 0,1 K
3131. 0,1 K
95
kai O.
3165.1,0 K
3139.0,1 K2
3140.0,1 K
3141. 0,1 K
M
M
94
94
94
94
Sombath A.
(161)
93 Szarka S.
66)
94
Varga L.
(182)
95
3206.1,0 K3
93
94
95
93 Malik M.
(115)
rodofarby tmavjf levandulovjf 94
94
Szarka S.
(166)
3166.1,0
3167 1,
94
°
°
94
3168.1,
KI
3169.1,0 K1
3170.1,
3171. 1,
55,
55,
K255,55,-
° K2
55,-
S
95
93
94
94
93
Varga L.
(182)
Dobis M.
(34)
DobiS M.
(34)
DobiS M.
(34)
376,
°
94 Malik M. 95 (115) 95 94 378, 55,-
~
• 1,0 K3
.91.1,0 K3
•
55,55,-
95
M
M
95
94
Dobis M.
(34)
Dobis M. (34) t'arby ilty 92. 0,1 K
91 Klement S. 92 (82) Lrt
'
t
"94.0,1 Kl
3'J
;p.95.
0,1
55,
s
55,
~,
96
Dobis M.
(34)
94
DobiS M.
(34)
pasavt
6. 0,1
93
Fabiankovic
(38)
my
7.0,1 K2
3\98.0,1 K2
·~i~
55,
55,
~if
~t
libvenoplavt ~O. 0,1 K3 55,0,1 K3
~2. 0,1
~£arbj(
~.I,O
.~,
Dobis M.
(34)
94
Fabiankovic
(38)
95
95
Dobis M.
(34)
95
DobiS M.
(34
(6)
Szarka
( 166)
S. 93
3208. 0,1
93 Varga L.
(182)
levandulovt
3209.0,1 Kl
55,
95
DobiS M.
(34)
3210.1,0
3211. 1,0
3212.0,1
91
92
92
llust'ava D.
(65)
92
Polakovic
receaivny cerveny
3213.1,0 K
J.
3214.1,0 K
3215.0,IK
3216.0,1 K
3217. 0,1 K3
3218.0,lK3
3219.0,
K3
(147)
95
93
CC
95
94
94
Bajkai
(6)
3220.0,IK3
3221.0,IK3
3222. 0,1 K3
95 Malik M.
94 (115)
95
3223.0,1
J.
3224. 0,1
93
Polakovic
92
(147)
MORAVSRY PSTROS
mod.r"Y bezpaaavt
Vano
.
*1.
94
94
Bajkai O.
3207.0,1 K
(116) 95 .9.0,1
3172.1,0
3142.0,1
94
Bene P.
(
Bene P.
(13)
94
93
K2
K2
K2 '~93.0,IK
.Jakubicka 3156.1,0 Kl
3133.0,1
3134. 0,1
95 Bene P.
(13)
rodofarby tmavt modropasavt 3137.0,IKl
3138.0,1 Kl
Bene P.
3)
TEXAN
Ocenenie Vyslavovatef
C. cena Sueet bodov
3204.1,0
3205.1,0
93 Malik mI.
93 Bajkai O. 95 (6) Vas G.
94
93
(116)
K2
rodofarbj( tmavt cervenoplavt jarabY 93
95
94
iIoIIo£arby avetly
3149.1,0 K
3120.1,0
3121.1,0
Prado
cena
recesivny zlty
mod.r"Y bezpasavt
92
C.kl. POOl.
Posudzovater
95 Malik
92 Klement S.
3143.1,0 K
(82)
3112.1,0 K3
3113.1,0 K3
3114.0,IK3
3115.0,1 K3
Vyslavovatel
Sueet bodov
55,
55,
M
CC
avetly
K3
95 Bajkai O. (6)
3225.1,OKI
3226.1,
K1
3227.0,1 Kl
3228.0,1 Kl
93 Koka D.
94 (88)
94
94 375,0
3229.1,0
3230.1,0
3231. 1,0
3232. 0,1
Nemeth A.
(132)
K
94
95
95
94
3233.1,0 K
94
Nemeth t.
3234 . 1,
95
(133)
°
°
K
K
K
K
3235.1,0 K
s
95
378,0
C.kl. Pohl.
Posudzovater
Pred.
cena
Ocenenie
C. rena
Vystavovatef
Surel bodov
°
3236.0,1 K
94
378,
3237.1,OK1
3238.1,OK1
3239.1,0 K1
3240. 0,1 Kl
94
94
95
94
Porubsky V.
(149)
377,0
C.kl. Pool.
Posudzovalef
3282.1,0
3283.0,1
3284.1,0
3285.1,0
3286. 1,
3287. 0,1
°
3241.1.0
3242.1,0
3243.1,0
3244.1,0
3245.0,1
3246. 0,1
94 Fabry M.
93 (39)
95
94
94
93
3288.1,0
3289. LO
3290.1,0
3247.1,0
3248.1,0
3249.1,0
3250.1,0
3251.1,0
3252.1,0
3253.0,1
3254.0,1
92 Goga P.
92 (49)
92
94
93
93
93
94
3292.1,0
3293.1,0
3255.1,0
3256.1,0
3257.1,0
3258.0,1
Cc
93 Koka D.
94 (88)
95
94
3259.1,0
3260.1,0
3261. 1,0
94
93
94
Zigmond I.
(190)
K2
K2
K2
K2
3266.1,0 K
3267.1,OK
3268.1,OK
3269.0,lK
95 Smrtic P.
94 (159)
94
93 376,0
s
95 Va no J.
95 (180)
92
93 375,
°
3270.1,0
3271. 1,0
3272.1.0
3273.1,0
3274.0,1
3275.0,1
K2
K2
K1
K1
Kl
K1
Ocenenie Vystavovater
C. rena Sutet bodov
CC
S
3291.0,1
95 Fabry M.
94 (39)
92
93
93
94
95
94
95
94
93
94
376,0
K
94
95
94
Glonek V.
K
K
94
Glonek V.
94
94
Kl
Kl
K1
Kl
3280.1,0 K2
3281. 1,0 K2
Cc
95 Konc P.
94 (96)
92
93 374,0
94
95
Porubsky V.
(149)
Ocenenie
C. rena
22, ­
22,­
CC
22,­
22,­
(47)
tr1eDOrny hielosupinaty
cc
Smrtic M.
(158)
95 Kovac R.
93 (97)
93
92 373,0
lIlodrY
jaraby
3298. ,0 K2
3299. 1,0 K2
3300.1,0 K2
3301.0,lK2
94 Konc P.
93 (96)
94
95 376,0,
K2
K2
.0,1 K2
· 0,1 K2
°
K2
K2
K2
K2
91 Mano ,J.
91 (118)
92
92 366,
°
cierny iupinaty
3306.1,OK
3307. 1,0 K
3308.0,1 K
3309.0,1 K
94 B6rik D.
93 (22)
94
94 375,
3310.1,0
3311. 1,0
3312.0,1
3313.0,1
94
93
94
95
°
Cc
Flimel M.
(44)
3314.1,OK2
3315.1,0 K2
3316.0,1 K2
3317.0,1 K2
93
92
92
92
Flimel M.
(44)
369,0
BElIESOVSKY HOLUB
hiely
Vano
3318. ,0 K
3319. 1,
K
3320.1,0 K
°
94
94
94
Knotek F.
(83)
Slovak J.
(157)
94
94
94
94
R6mer J.
(152)
376,
Klement
25,­
25,
25,­
25,
91
94
K
K
K
s
3366.1,0 Kl
3367.1,OKl
3368.1,0 K1
3369.0,lK1
94 Mosko J.
93 (127)
94
95 376,
3370.1,0 K2
3371. 1,0 K2
3372.1,0 K2
3373.0,1K2
94 Mosko J.
94 (127)
94
94 376,0
3374.1,OK1
337;'.1,OK1
3376.0,1 Kl
3377.0,1 Kl
93 R6mer J.
94 (152)
93
94 374,0
°
3382. 1,
r;.
3383.1,0
3384.0,1
3385. 0,1
Homoly V.
(60)
377,0
°
CC
95
93
94
94
Szabo K.
(165)
376,
°
K
93 Vlcko mI.
K
K
94
94
94
K
S.
(187)
375,0
KOBURSKY SKOVRANoK
hezpasa"y
(82)
Antony I.
(4)
93
93
94
94
96
94
94
95
94
94
°
°
Ocenenie Vystavovater
C, cena Sucet bodov
3362.1,OK
3363.1,0 K
3364.0,1 K
3365.0,1 K
3378.1,0 K
3379. 1,
K
3380.0,IK
3381. 0,1 K
375,0
hieloiupinaty hielohroty
2.1,0
3.1,0
4.0,1
• 0,1
376,0
cerveny supinaty
94
93
94
94
91
93
K
K1
K1
Kl
K1
95 Kocian J.
94 (85)
94
92
93
94
hielopasa"y
· 1,
modrY hielosupinaty
°
Pred.
rena
94 Kullac R.
93 (104)
94
94 375,0
ilty
3294. 1,0 K
3295.1,0 K
3296.1,0K
3297.0,IK
vystavovater
SUrelbodov
378,0
Smrtic M.
(158)
cerveny
3276.1,0
3277. 1,0
3278.1,0
3279.0,1
Pred.
rena
-.J
(48)
3302. 1,
K
3303.1,0 K
3304.1,OK
330S. 0,1 K
cierny
Zigmond
3262.1,0
3263.1,0
3264.1,0
3265.0,1
Pred.
cena
Benacka R.
(11)
,Jesko
3386.1,0
3387.1,0
3388.1,0
3389.0,1
CC
93 R6mer J.
94 {l52)
95
94
striebrity pasa"y
3390.1,0
3391.0,1
93
93
Klement
(82)
90
Krajlik J.
378,0
LAHORE
K1
Kl
Kl
Kl
s
93 Boldis M.
94 (20)
96
94 377,0
cierny
3392.1,0
(98)
strieborny
K2
K2
K2
K2
94
Boldii'; M.
94
94
94
(20)
K3
K3
K3
K3
94
93
94
94
376,0
BoldiS M.
(20)
375,
°
3393.0,1K1
3394.0,1 Kl
3395.0,lK1
3396.0,1 K1
3397.1,OK1
3398.1,OK1
3399.0,1 Kl
3400.0,1 K1
S
92
92
93
93
Kocian M.
(86)
94
95
95
94
Slovak J.
(157)
370,0
378,0
C.k.1. ... Pohl.
I.£,osudzovater
rt.kl.
Pled.
rena
Ocenenie
C. rena
C.kl. Pool.
Posudzovatef
Vystavovater
Sueet bodov
Pred.
cena
Orenenie Vystavovater
C. rena
Su~et bodov
Pred.
rena
-J
iltydominant
3401.1,0
93
Imrichova
3429.0,
93,0
H.
3402.0,1
94
Ocenenie
C. rena
Vystavovatel
Sueetbodov
3488.1,0 K1
3489.0,1 K1
6iernopasavy
Jankovic L.
MCH (72)
1,0
92,0
(68)
Polak J.
(146)
modra straka
cerveny
3403.0,1
94
Krajlik J.
(98)
zlty
3430.1,0 K
3431. 1,0 K
3432.0,lK
3433.0,1 K
94,0
95,0
Bene t.
(12)
94,
94,0
377,0
°
93,0 Rybnik:ar L.
94,0 (153)
Ocenenie Vystavovater
C. rena
SliCet bodov
28,­
93,0
95,0
377,0
°°
3490.1,0 K2 28,
3491.1,OK228,
3492.0,1 K2 28,
3493.0,1 K2 28,­
94,
Safranko M.
94,
(168)
93,0
94,0 375,0
iltoplavy
3404.1,0 K
93
Imrichova
cervenoplavy
(68)
3434.1,0
3435.1,0
374,0
modrli' paaavy
H.
3405.1,OK
3406.0,lK
3407.0,1 K
93
94,0
94,0
92, a Jozefi
94,0 (76)
3436.1,0 K
3437.1,0 K
3438.1,OK
3439. 0,1 K
Vano
3408.1,0
3409.1,0
3410.0,
3411.0,1
94,0
K
K
K
K
93,0 Supukova A.
94,0 MCH(164)
94,
94,0 375,0
GIGAHT
jaraby
3412. 0,1
3413.0,1
94,0
94,0
S.
Laciak M.
(106)
M
S
°
94,
96,0
95,0
94,0
CC
94,0
94,0
95,0
94,0
Szarka S.
(166)
biely
3440.1,0 K
P.
CC
°
M 96,
379,0
° Stibranyi
3441. 1,
K
3442.1,0 K
3443.0,1 K
94,
94,0
95,0
3444.1,0
94,
11,
11,
93,0
94,0
93,0
94,0
Horvath A.
(61)
° Jankovic
MCH(72)
Laciak M.
(106)
HEMECRY vYSTAVNY HOLUB
modrli' ciernopasavy
Rybnikar
3424. 1,
°
94, a
Jankovic L.
MCH(72)
tmavy jaraby
3425.1,0
3426.1,0
3427. 1,
°
94,0
94,0
93,0
92,0
94,
93,0
,Jozefi
(76)
S.
Holill)
3450.1,0
3451. 1, a
3452.1,0
3453.0,1
Kl
Kl
K1
Kl
Bolla J.
(21)
DBAGUN
modrlf
Rybnik,h L.
(153)
cerveny dominant
93,0
Jankovic L.
MCH(72)
s
28,­
28,
95,0
94,0
Dobis M.
(34)
95,0
Novoszad .J.
94,0
93,0
95,0
(134
VIEDENSKA SLIEPoCKA
playa
94,0
Polak J.
(146)
3502.1,0
3503.1,0
3504.0,1
3505.0,1
94,0
95,0
Strhak L.
(163)
"·476.1,0
, 477. 1,0
,'478.0,1
94,0
93,0
93,0
Polak J.
(146)
r'i479. 1,0
'~80. 0,1
95,0
94,
Slrhak L.
94,0
94,0
Polak J.
(146)
zanat
'i~ny
';3473.1,0
JamER
:~.la straka
'"
t:
,'~474. 0,1
0,1
S
,a461. 1,0
,~82. 1, a
94,0 Rybnikar L.
96,0 (153)
CC
:1484.1 0
'1485.0: 1
~\
:3486.1,0 K1
3487.1,0 K1
28,­
28,­
95,0 Strhak L.
94,0 (163)
95,0
°
MADARSKA SLIEroCKA
eervena
3506.1,0 K3
3507. 1,0 K3
3508.0,1 K3
3509.0,lK3
Klement
(82 )
S.
KING
hnedy f:fokany
° (163)
~erny
~
cierny
3458.1,0
3459.1,0
28,
95,0 Dobis M.
94,0 (34)
93,0
93,0
Uvira P.
(177)
,'!f4 83.1,0
93,0
94,0
CC
28,
28,­
95,0
94,0
11, ­ CC
11,­
., ; ely
93,0 Smrticp.
91,0 (159)
Dudzak
3456.1,0
3457.1,0
28, ­
3500.1,0
3501. 0,1
:~475.
93 1 0 Smrtic P.
91,0 (159)
95,0
92,0 371,0
3454.1,0
3455.1,0
3496.1,0
3497.1,0
3498.1,0
3499.0,1
Polak
(146)
,
22,­
22,
22,­
SOLHOCKA BAGDETA
cervena
93,0
L.
95,0 Andrasik M.
94,
(2)
3447.1,0
3448.1,0
3449.0,1
(59)
Uta
modrli' f:fokany
3445.1,0
3446.0,1
94,0 Strhak L.
Herceg J.
94,0 Uvira P.
93,0 (177)
379,0
SLIEZSKY FARE8HOHLAVOK
cierny
94,0
95,0
Polak J.
( 146)
(171)
377,0
modra straka
3422.1,0
3423.1,0
94,0
(163)
93,0
92,0
93,0
91,0
(9)
cierny tiger
3418.1,0
3419.1,0
3420.1,0
3421. 0,1
3494.1,0
3495.0,1
Banas G.
modrli' ciernopasavy
3414.1,0K2
3415.1,OK2
3416.0,1 K2
3417. 0,1 K2
Polak J.
( 146)
6ierna straka
DAMASCI:H
Iadovy
3428.0,
Pred.
rena
95,
Safranko M.
94,0 (168)
Lesko
3510.1,0
3511. 1,0
3512. 0,1
3513.0,1
3514.0,1
3515.0,1
110,
110,
0,0 Bolla ,To
93,0 (21)
94,0
93,0
94,0
93,0
cerveny qrizly
3516.1,0
3517.0,1
94,0
95,0
Farkas P.
3518.0,1
94,0
Jakubicka
Pred,
cena
t.kl, POOl.
Posudzovater
Ocenenie
t. cena
93,0
3519.0,1
biely
°
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
t, cena Slicet bodov
3559.1,0
94,0 Bolla ,T.
94,0 (21)
93,0
94,0 375,0
3524.1,0 K1
3525.1,OK1
3526 1,0 K1
3527. 0,1 K1
°
(70)
t.kl. Pohl.
Posudzovalel
95,0
3560.0,1
3520. 1,
K1
3521. 1,0 K1
3522.1,OK1
3523. 0,1 Kl
3528.1,0
3529. 1,
3530. 0,1
3531. 0,1
Vystavovater
Slicetbodov
CC
K2
K2
K2
K2
s
93,0
95,0
95,0
94,0
Farkas P.
(40)
93,0
96,0
91,
94,0
Farkas P.
(40)
°
377,0
374,0
3532.1,0 K
3533.1,0 K
3534.0,1 K
3535.0,lK
94,
94,0
94,0
93,0
Hrie J.
(64)
3536.1,0
J.
3537. ,0
3538.0,1
3539. 0,1
K1
91,0
Jakubicka
K1
K1
K1
92,0
93,0
92,0
(70)
3540.0,1
3541. 0,1
110,­
110, -
368,0
91,0 Bolla J.
93,0 (21)
°
3542.1,
3543.1,0
3544.0,1
3545.0,1
93,0
93,0
93,0
93,0
Farkas P.
(40)
3546.0,1
93,0
Kiss E.
(80)
3547.1,0
3548.0,1
93,0 Mraz R.
93,0 (128)
3561. 1,
°
99,­
3549.1,0
92,
92,0
93,0 Klamparik
3564.1,0
93,
93,0
92,0
94,0
95,0
°
3565.1,0
3566. 1,0
3567.0,1
3568.D,1
3569.0,1
66,­
66,
66,
° Kiss
94,
95,0
95,0
Farkas P.
(40)
3573.1,0
3574.1,0
3575.0,1
3576 0,1
94,0
94,0
93,0
95,0
Hanulay ,J.
93,0
94,0
0,0
94,0
Ivanicka J.
(69)
3577.1,
K2
3578.1,0 K2
3579.1,
K2
3580.D,lK2
°
3581. 1,0
3582.0,1
cc
3584.1,0
J.
95,0
Gubovic K.
(51)
93,0 Klamparik
3558.1,0
s
96, 0
Gubovic K.
3587.1,0
3588.1,0
3589.0,1
92,0
94,0
Jurkovic P.
(79)
3619.1,0
3620.0,1
91,0
93,0
Farkas P.
3621.1,0
3622.1,0
3623.0,1
3624.0,1
94,0
94,0
93,0
93,0
Hanulay ,J.
93,0
Jurkovic P.
(79)
92,0
Jakubicka
(57)
93,0
95,0
93,
Bolla J,
(21)
3625. 0,1
99,-
(40)
(57)
AOC
3626.1,0
3627. 1,0
3628.0,1
CC
93,0
Sokol H.
(160)
Jurkovic P.
s
99,­
3605.1,0
9~,
Farkas P.
(40)
Kral J.
( 99)
Pavlenda M.
(139)
0 Hanulay ,J.
94,0
(57)
3629.1,0
3630,0,1
3631. 0,
72,­
72,­
72,
93,0 KraT J.
93,0 (99)
94,0
modrt
Bocko
3632.1,0
3633.0,1
89,0
93,0
PlevaK.
(144)
:~6ervenoPlayt pasayt
;(1;;3606. 1,0
0,1
~P607.
~(3608,
1,
Farkas P.
cierny
(40)
3640.1,0
3641.1,
3642.1,0
3643.0,1
93,0
Jakubicka
93,0
(70)
95,0
Farkas P.
(40)
~.rny
S
Kl
Kl
Kl
Kl
°
92,0
93,0
93,0
92,0
Jonas P.
(75)
3644.1,OK1
3645.1,0 K1
3646.0,1 Kl
3647,0,1 K1
94,0
94,0
93,
94,0
HrazikL.
(129)
3648.1,0
3649.0,1
94,0
93,0
Mrazik L.
(129)
ffkany
·t:$611. 1,0 K2
{~612. 1,0 K2
:\~3613. 0,
K2
1615.0,1
3616.0,1
96,0 ,Jankovic V.
94,0 (73)
370,0
cervenoplayt
~.
~~ieborny
'~a610. 1,
94,0 Hostak ,J.
91,0 (62)
93,0
94,0
3638.1,0
3639.0,
94,0
93,0
J.
;:~609. 0,1
3634.1,0
3635.0,1
3636.0,1
3637.0,
Jurkovic P.
(79)
,
,
94,0 Bolla J.
94,0 (21)
94,0
93,0 375,0
:;13614.0,1 K2
96,0
94,0
93,0
95,0
94,0
CC
*-' .
99,
Klamp,uik
biely
(~
(81)
cierny
Gubovic K.
(51)
Hanulay J.
93,0
Farkas P.
(40)
E.
92,0 Kiss E.
91,0 (80)
92,0
92,0 367,0
Farkas P.
95,0
93,0
94,0
66,
66,
(79)
3554.1,0 K1
3555.1,0 K1
3556.1,0 K1
3557.0,lK1
99,
99,
POMORANSKY HRVOLIAK
72,­
(57)
~,
376,0
3617.1,0
3618.1,0
Ocenenie Vystavovater
t. cena SUCeI bodov
( 81
92,0
93,
°
Jesko
3586.1,0
Farkas P.
(40)
93,0
modrY jaraby
modrt tmavojaraby
Pred.
cena
(70)
°
3570.1,0
3571. 1,0
3572.0,1
lvanicka J.
(69)
94,0
93,0
93,0
Pavlenda M.
(139)
°
3585.0,1
95,0
95,0
94,0
92,0
Jurkovic
(79)
(40)
92,
93,0
modrY ciernopasayt
CC
94,
94,0
94,0
(81)
(80)
3550.1,0 K1
3551.1,OK1
3552.0,1 K1
3553.0,1 KI
Pool.
Zlty
Jurkovic P.
(79)
3562.1,0
J.
3563.1,0
Vystavovater
Sueelbodov
°
99,­
99,­
(70 )
3583.0,1
hnedoplayt hnedopasayt
(51)
Ocenenie
t. cena
Jakubicka
m.odr:Y bezpasayt
375,0
Pred.
cena
110,
110, ­
93,0 Bolla J.
94,
(21)
Zltoplayt
3650.1,0
3651. 0,1
modrt jaraby
°
93,
93,0
375,0
Pleva K.
(144)
Pool,
Pred.
cena
C.KL Pohl.
Posudzovatef
3652.1,0 K2
3653.1, a K2
3654. 0,1 K2
3655.0,lK2
CC
92,0
95,0
93,0
91,0
cierny s anqlickou kresbou
°
3656. 1,
3657.0,1
90,
93,
°°
Jonasp.
(75)
371,0
,Jankavic V.
(73)
s anqlickou kresbou
K1
Kl
94,0
95,0
94,0
94,
K1
°
Kl
Dinka J.
(32)
377,0
K1
K1
Kl
Kl
77,­
77, ­
77,
77,­
CC
92,0
95,0
92,0
93,0
Durza I.
(37)
3690.J,OKI
3691. 1,0 K1
3692.1,0 Kl
3693.0,1 Kl
M
S
K
K
K
K
95,0 Boeko B.
96,0 (18)
96,0
95,0 382,0
90,
° Liptak M.
94,0
(110)
93,0
°
89, ° Firic
0,
3698.1,0
3699.1,0
3700.0,1
3701. 0,1
89,
°
3702.1,0
. 1,0
3704.0,1
3705.
89,0 Varga A.
95,
(181
95,0
94,0 373,0
°
89,0
93,0
88,0
91,0
94,0
91,
°
CC
M 96, 0
95,0
94,0
94,0
Fille P.
(45)
Jurko J.
(78)
K2
K2
K2
K2
M
S
95,0
96,0
95,0
95,0
°
93,
93,0
95,0
94,0
93,0
94,0
Koka P.
3712.0,1
91,0
Vasil F.
( 184)
Zlty
379,0
Dinka ,J.
°
CC
92,
93,0
95,0
93,0
381,
°
3717.1,
3718.1,0
3719.1,0
3720. 0,1
95,
92,0
91,0
93,0
DUrZa I.
(37)
3720/2.
S
0,1
ANGLICKi HRVOLIAK
moc:irY
° Firie
° (43)
3684.1,0
3685.1,
3686.0,1
3687. 0,1
93,
92,
94,0
90,
°
3688.0,1
93,
° Ganda!
°
Jurko ,L
(78)
3737.1,0
3738.1,0
93,0
92,
Koka P.
(89)
°
J.
S.
3721. 1,0
3722.1,OK2
3723. 1,0 K2
3724. 0,1 K2
3725. ,0 K
3726.1,0 K
3727.0,lK
3728. 0,1 K
M
96,
S.
(50)
°
3738/1.
3738/2.
3738/3 .
1,0
1,0
0,1
0,1
3738/4.
K4
K4
K4
K4
93,0 Sulo J.
94,
93,0
94,0374,0
° ()
ciernopasavj
39.1,OKl
3740.1,OK1
3741. 0,1 K1
42.0,
K1
°
94,
93,0
95,0
94,0
91,
I1toplavj
·3744.0,1
95,
3761. 1,0
3762. 0,1
96,0
95,
Backe B.
(18)
94,0
93,
94,
94,
Sul0
°
°
Zltoplavj
3763.1,0
3764.1,0
3765.0,1
3766.0,1
K3
K3
K3
K3
Kasan
3767. 1,0 K2
375,
93,0
Ciert:asky
3768.1,0 K2
3769.0,1 K2
3770.0,1 K2
94,0
91,0
92,0
(29)
3771. 1,0
3772.1,0
3773.1,0
3774.0,1
Ko1enic P.
94,
94,0
(92)
cierny
376,0
a
S.
Kolenic P.
°
94, Sul0 J.
95,0 ()
47.
48.
49.
50.
92,0 Nyul I.
0,
(135)
91,0
91,0
° Bocka B.
°
(18)
° Firie
° (43)
1,0
1, a
0,
0,1
94,
90,
90,0
92,0
3751. 1,0
3752.0,1
93,
91,0
Kolenic P.
(92)
95,0
90,0
95,
92,
Sula J.
()
°
J.
° 372,
94,0
91,0
376,0·
CierlOasky
3779.1,
93,0 Meszaros K.
(122)
(29)
94,0
95,0
94,0
°
95,0
378,0
Meszaros K.
(122)
modry jaraby
3782.1,0
3783.1,0
3784.0,1
cierny
Ilty
3757.1,
K2
3758.1,0 K2
°
(122)
CC
95,0 Meszaros K.
95,0 (122)
94,0
SEDLATY PAPOCATY HRVOLIAK
dominant
3753.1,0 Kl
3754.1,OKI
3755.
1 K1
3756.0,IKl
96,
Meszaros K.
93,0
3780.1,0
3781. 1,
95,
94,
s
°
moc:irY supinaty
B.
382,0
Ko1enic P.
(92 )
94,
94,0
370,
3776.1,
Kl
3777.0,1 K1
3778.0,IKl
biely
3745.1,0
3746.0,1
Haraba P.
(58)
°
°
°
Kl
Kl
K1
K1
ANGLICKY HRVOLIAK MALY
~iert:asky
° Bocka
(18)
°
371,
HANACKY HRVOLIAK
(92)
96,0
95,0
95,0
94,0
92,0
cierny iiupinaty
3743.1,0
375,0
cerveny
Holan
94,0
91,
93,0
95,0
(89)
° Gonda!
3713.1,
3714.0,1
3715.0,1
3716.0,1
(32)
modroplavj jaraby s anqlickou kresbou
3680.1,0 K2 77,
3681. 1,0 K) 77,­
3682.0,lK277,
3683.0,1 K2 77,-
3733.1,0
·3734.1,0
3735.1,0
3736.0,1
3759.0,1 K2
3760.0,1 K)
3775.1,0 K1
3710.1,0
3711.1,0
FiUe P.
(45)
modrt jaraby s anqlickou kresbou
3676.1,0
. 1,0
. 0,1
3679.0,
95,0 Vasil F.
95,0 (184)
94,0
93,0 377,
&trvenoplavj
zltoplavj s anqlickou kresbou
3672. 1, 0 K2
3673.1,OK2
3674.0,1 K2
3675.0,1 K2
94,0 Sulo J.
95,
Ocenenie Vystavovater
C. cena Sueet bodov
S.
cervenoplavj s anqlickou kresbou
3670.1,0
3671. 0,1
K1
. 1,0 Kl
3731. 1,0 Kl
3732.0,IKl
93,0
K
K
K
K
Pred,
cena
J.
(43)
87,0
3706. 1,
3707.1,0
3708.1,
3709.0,1
372,0
Vystavovater
Sure! bodov
(50)
cierny
moc:iroplavj s anqlickou kresbou
3666. ,0
3667. ,0
3668.0,1
3669.0,1
95,0
Ocenenie
C, cena
1,0
3694.1,0
3695.1,0
3696.1,0
3697. 0,1
91,0 Fu1e P.
91,0 ( 45)
87,0
87,0 356,0
3658.1,OKl
3659.1,OK1
3660.
K1
3661.0,1 K1
3689.0,1
Pred,
cena
biely
cerveny s anqlickou kresbou
.1,0
3663.1,0
3664.
3665
Vystavovatef
Suretbodov
Pred.
cena
Sula J.
()
3785.
3786.
3787.
3788.
°
1,
1,0
0,1
0,1
Petrasko
(140)
K2
K2
K2
K2
M~
Jankovic v.
3789.1,0
3790.0,1
(73)
modrt
3791. 1,0 Kl
3792.1,OK1
3793.0,1 K1
94,0
92,0
91,0
Petraska M.
(140)
Pohl.
Posudzovatef
Pred.
rena
Ocenenie
C, cena
3794. 0,1 Kl
3795.1,0
3796.0,1
Vystavovater
Sucetbodov
94,0
CC
93,0
95,0
371,0
91,0
92,0
91,0
92,0
3801.1,0
3802.
94,
94,0
nty
°
3803.1,
• 1,0
3805.0,1
3806.0,
3807.1,0
3808.0,1
S
93,0
94,0
95,0
96,0
Petrai;ko M.
(140)
93,0
95,0
93,0
94,
366,
cerveny plamienok
(73)
PetriiSko M.
(140)
378,0
92,0 Jankovic V.
92,0 (73)
91,0
rena
Paid t.
3836.1,0
3837.1,0
3838.1,0
3839.0,1
94,0
91,0
93,0
94,0
K1
K1
K1
K1
Sabo J.
(167
CC
95,0
95,0
94,0
94,0
Dedik E.
(30)
95,0 Paal t.
93,0 MCH(138)
93,0
93,0 374,0
95,
3814.1,OK1
3815.1,0 Kl
3816.1,0 K1
3817.0,IK1
94,0
92,0
93,0
90,0
Nagy A.
(130)
S
°
94,
92,
°
373,
°
HESENSKY HRVOLIAK
biely
Cintula
3822.1,0
3823.0,1
92,0
3848.1,0
3849.1,0
3850.1,0
3851. 0,1
°
Kl
K1
K1
K1
94,
Balogh L.
94,0 (8)
94,0
93,0 375,0
3852.1,0
3853.1,0
3854.1,0
3855.0,1
94,0
94,0
92,0
91,0
Sevecka M,
(169)
CESKY STAVAK
biely
3824.1,0 Kl
3825.1,0 K1
3826.1,OKI
3827. 0,1 Kl
3878.1,0 K
92,0 Dedik E.
90,0 (30)
94,0
94,
370,0
94,0
NemecM.
92,0
Dobak D.
(33)
Dobllk D.
(33)
Dobak D.
Dobllk D.
(33)
SLIEZSKY HRVOLIAK
-drY simal
Babcan
3884.1,OKI
3885 1,0 K1
3886.1,0 K1
3887.0,1 K1
Demecer J.
(31)
22,
22,­
95,0
93,0
94,
93,0
Demeter
(31)
22,­
22,
95,0
95,0
95,0
94,
3892.1,0
3893. 1,
85,0
KocianlJ.
(85)
3894.1,0
3895.1,0
95,
94,
375,0
6erveny simal
38,6.1,0
3857.1,0
3858.1,0
3859. 0,1
K
93,0 Knotek J.
94,0 (84)
93,0
93,
373,0
K
K
°
K
3860.1,OK
3861. 1,0 K
3862.1,0 K
3863.1,
K
°
M
CC
95,
94,0
95,0
95,
°
Jankeje R.
(71)
379,
°
3864.0,1
3865.0,
3866.0,1
3867.0,1
93,0 Malina M.
92,0 (117)
94,0
93,0
3868 1,0
3869.1,0
3870.1,0
92,
Wolf K.
94,
(189)
89,0
°°
88. 1,0
3889.1,0
3890.0,1
3891. 0,1
K2
K2
K2
K2
°
Q£SKY HRVOLIAK SIvY
(liernopasavy
3896.0,1
3897.0,1
3898.0,1
°
92,0
379,0
°
°
Zigmond I .
(190)
95,0
94,
94,0
94,0
Lang
J.
(107)
377,
94,
94,
95,0
°°
Bleoha B.
(16)
94,0
94,0
Bleoha B.
(16)
BieHle
3910.1,OK1
3911.1,0 Kl
3912.1,0 K1
3913.0,1 K1
92,
r'ilin V.
94,0 (41)
95,0
,0373,0
3914.1,
3915. 1,0 K
3916.1,0 K
3917. 0, 1 K
3918.1,0 K
3919 1,0 K
3920.0,lK
3921. 0,1 K
94,0
95,0
9,5,0
94,0
95,0
94,
95,
93,0
3922.1,0
3923.1,0
3924.1,
3925.0,
CC
Levai O.
(l09)
378,0
Pet.rik M.
(141)
377;0
94,0 Raninec M.
94,0 (150)
93,0
93,0 374,0
K
K
K
K
3926.1,0
J.
3927.1,0
3928.1,0
3979.0,1
93,0
3930.1,0
95,0
Podbers ky
96,0
95,0
96,
96,0
95,0
(145)
88,0
0,0
89,0
Polak
(146)
°
93,
91,0
Petrikovic
(142)
o
I.
3931.1,0
3932.1,0
3933.1,0
3934.1,0
3935.1,0
s
3936.1,0
3937.1,0
3938.0,1
jarahy
3899.0,1
3900.0,1
S
SLOVENSKY HRVOLIAK
cierny
bieIohroty
3883.1,0
Uty sedlaty
94,0 Mocar D.
94,0 (126)
3906.1,OK3
3907.1,OK3
3908.0,1 K3
3909.0,1 K3
(169)
(33)
369,0
93,0 Nagy A.
94,0 (130)
Sevecka M.
378,0
strieborny sedlaty
3818.1,0 K2
3819.1,0 K2
3820.
K2
3821.0,IK2
°
94,0
Gahyr F.
(46)
cierny sedlaty
cierny bielopasavy
MORAVSKY MORIAK
STAVAK
°
94,0
96,0
95,0
93,0
Ocenenie Vyslavovatef
C. rena SUl:et bodov
95,0
93,0
94,0
93,0
94,
377,0
jarabY sedlaty
3844. 1,0 K2
384~. 1,0 K::'
3846.1,0 K2
3847.0,lK2
rena
375,0
93, a Balogh L.
95,
(8)
93,0
91,0 372,0
Zlty
3810.1,0 K
3811.1,0
3812.0,1 K
3813.0,1 K
s
94,0
95,0
96,0
92,0
Prad,
C.kl. Pohl.
Posudzovatel
3901. 0,1
3902.0,1
3903.0,1
3904.0,1
3905.0,1
sedlaty
Zlty Iysy
3840, ,0 K2
3841. 1,0 K2
3842.1,0 K2
3843.0,IK2
Vyslavovatel
SIlCe! bodoy
95,
MCH (138)
iza.bela
Ocenenie
C. rena
(131)
° 371,0
92,
94,0
(73)
SASKY HRVOLIAK
strieborny
3809.1,0
°
3832.1,0 K
3833.1,0 K
3834.0,lK
3835.0,1 K
Jankovic V.
Prado
Ocenenie Vyslavoyatef
C. cena StiCet bodov
91,0
° Jankovic V.
K4
K4
K4
K4
Pred,
rena
3829. 1,
K
3830.1,0 K
3831. 0,1 K
cerveny
3797.1,OK3
3798.1,0 K3
3799.0,1 K3
3800.0,1 K3
C.kl. POOl.
Posudzovatef
3939.1,0
3940.1,0
3941.0,1
3942.0,1
cerveny
22,­
22,
22,
22, ­
91,0 Raninec M.
92,0 (150)
90,0
90,0
C.kl.
Pred.
cena
Pohl.
Posudzovatef
3943.1,0 K
I.
3944.1,OK
3945.1,0 K
3946.0,1 K
iilty
3947.1,OK
3948.1,0 K
3949.1,0 K
3950.0,lK
°
3951. 1,
K1
3952.1,0 K1
3953.1,0 K1
3954.0,lK1
3955.
3956.
3957.
3958.
°°
1,
1,
1,
0,1
°
K2
K2
K2
K2
Ocenenie
C. cena
94,
CC
CC
M
M
S
° K1
3959.1,
3960.1,0
3961.0,1
3962.0,1
95,
95,
95,
Vystavovatef
SUCet bodov
°
Podbersky
° (145)
°
° 379, °
° Brysuda
° (23)
94,
96,
94,0
95,0
°
94,
95,0
94,0
93,0
°
°°
°
MOCiflr D.
R.
(173)
376,
°
°
95,
96,0
96,0
95,0
3975.1,0
3976.1,0
3977. 1,
3978. 0,1
95,0 Magu1a J.
94,0 (114)
93,0
95,0 377,0
°
K2
K2
K2
K2
°
°
°
Ha1mo E.
(56)
Bie1ik R.
(14)
382,0
Susta R.
(l73)
° 378,0
° Hybsky
° (66)
°
°
°
modry. bielopasavY
4005.1,
K2
4 006. 1,
K2
CC
4007. 1,
K2
4008.0,1 K2
95,
96,
0,
95,0
4009.1,0 K1
4010.1,
K1
4011. 1,
K1
4012.0,lK1
92,
0,
94,
94,0
°
°
°
4013.1,
K1
4014.1,0 K1
4015.1,OK1
4016.0,1 K1
° K2
° K2
° K2K2
4017. 1,
4018. 1,
4019. 1,
4020.0,1
° KK
° KK
4021. 1,
4022.1,0
4023.1,
4024.0,1
c1erny frkany
4025.1,
4026.1,
4027.0,1
°
°
NORVICSKY HRVOLIAK
371,
M
S
J.
HybskYJ.
(66)
Chren P.
(67)
376,0
° Filin
°
°
V.
(41)
P.
° Krivosudsky
° (101)
° 381, °
94, ° Krivosudsky
95, ° (101)
96, °
94,0 379,0
95,
95,
96,0
95,
°
°
°
S
M
33,-
378,0
°
95,0
94,0
94,0
95,0
ilty
91,0
92 ,0
Jankovic L.
MCH (72 )
93,0
Koczrnan J.
375,0
cierny
4085.1,0 K1
4086.1,0 K1
4 87. 0,1 K1
4088.0,lK1
93,
95,
92,
93,0
iilty
4089.1,0
4090.0,1
93,
92 ,0
°
Sigetova L.
(155)
379,0
L.
°
°
°
modry. ciernopasavY
4091.1,OK2
CC
4092.1,0 K2
4093.1,0 K2
4 94. 0,1 K2
°
°
94,
Mocar D.
95,
(126)
94,0
94,0 377,0
° Su10vsky
(172)
°
°
Sotak M.
(162)
93,0 Wolf K.
(189)
91,
92,0
95,0
94,
Valach T.
94,0 (178)
94,
95,0 377,0
93,
°°
94,
95,
95,0
91,0
4081.1,0
4082.1,0
4083.1,0
4084.0,1
33,­
33,­
33, ­
33,­
°
K2
K2
94,0 MCH(87)
° Sigetova
° (155)
91,
92,0
K2
° K2
4079.1,
4080.0,1
94,
94,
° Polak
° (146)
°
°
Ludvik J.
91,
(111)
96,
93,0
94,0 374,0
378,0
33,­
33,-
91,
94,0
94,
92,0
S
D.
4077.1,0
4078.0,1
4048.1,0
4049.0,1
°
° Mocar
(126)
Sigetova L.
(155)
33,­
VOORBURSKY HRVOLIAK
cierny
Ciert:askY
4054.1,0 K2
4055.1,
K2
CC
4056.0,1 K2
4057.0,1 K2
4073.1,0
4074. 1,
4075.0,1
4076.0,1
Su10vsky D.
(172)
94,
92,0
L.
377,0
95,0
94,0
95,0
95,0
°°
92,0
93,0
iiltoplavY
4067.1,0
4068.0,1
°
(155)
33,­
M
Ocenenie Vystavovater
C. cena Sucet bodov
28,­
28,­
BRNENSKY HRVOLIAK
biely
4069.1,
K1 28, ­
4070.1,OK1 28,­
4071. 0,1 K1 28,­
4072.0,lK1 28,­
°
kaki plavY
4044.1,OK4
4045.1,0 K4
4046.0,1 K4
4047.0,1 K4
(,erveny
4062.1,0
4063.1,0
4064.1,0
J.
Sigetova :C.
( 155)
° Sigetova
°
K2
K2
K2
K2
Pred.
cena
Pohl.
Posudzovatef
95,
Va1ach T.
95,0 (l78)
94,0
95,
379,
95,
94,0
95,0
93,0
33,­
°
°
°
94,0
93,0
95,0
96,0
°
Ilty
4040.1,OK3
4041. 1,
K3
4042. 0,1 K3
4043.0,1 K3
IltoplavY
4050.1,0
4051.1,0
4 5 2. 0, 1
4 5 3. 0, 1
C.kl.
°
4032.1,OK133,­
4033.1,0 K1 33,­
4 3 4. 0, 1 K1 33,­
4035.0,1 K1 33,­
andaluzsky
4036.1,
K2
4 3 7. 1,
K2
4038.0,1 K2
4039. 0,1 K2
Vystavovater
SUCet bodov
4065.1,
4066.0,1
cierny
Babcan
4028.1,OK1
4029.1,0 K1
4030.0,1 K1
4031. 0,1 K1
plavY cervenopasavY
4058.1,0
22,­
4059.1,0
22,­
4060.0,1
22,­
4061.0,1
22,­
95,
Vrazba M.
96,
(188)
94,
95,0 380,0
0,
94,
Ocenenie
C. cena
°
°
° Chren
° (67)
°
°
°
°
94,0 Magu1aJ.
96,0 (114)
95,0
95,0 380,0
95,0
95,0
94,
94,0
372,0
° 371,0
strieborny bielopasavY
4001. 1,
K2
4002.1,0 K2
CC
4003. 1,
K2
4004. 0,1 K2
°
A.
92,
93,0
°
° (126)
° 375,0
modrY ciernopasavY
Podbersky m1.
3971. 1,0 K
M
3972.1,0 K
3973.1,0 K
S
3974.0,lK
3983.1,0
3984.1,0
3985. 1,
3986.0,1
92,0
94,0
3991. 1,
K
3992.1,OK
3993.1,0 K
3994.0,lK
94,0
93,0
Krivosudsky
(102)
° Susta
M
CC
°
92,
94,0
3999.1,0
4000.1,0
380,0
94,
Valicek S.
95,
MCH (179)
95,0
95,
379,
3979.1,0 K2
3980.1,0 K2
3981.1,0 K2
3982.0,lK2
° Ha1mo
(55)
92,
94,0
°
° 383,0
Krivosudsky
(102)
3967.1,OK
3968.1,0 K
3969.1,
K
3970.0,1 K
°
c1erny bielopasavY
3987.1,0 K
3988.1,OK
3989.1,OK
3990. 0,1 K
CC
94,
93,
92,
92,
96,0
95,
97,
95,0
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
C. cena Sucet bodov
379,0
93,
95,
94,0
94,
K1
K1
K1
K1
Pred.
cena
°
A.
3963.1,OK1
3964.1,OK1
3965.1,0 K1
3966.0,1 K1
°
Pohl.
cerveny bielopasavY
3995.1,0 K1
3996.1,0 K1
3997.0,1 K1
3998. 0,1 K1
95,
96,0
95,0
94,0
94,
93,
95,
93,0
K1
K1
K1
C.kl.
Posudzovatef
°
°
°
D.
4095.1,
4096.1,
4097.1,0
4098.1,0
modrY bielopasavY
4099.1,
4100.1,0
°
Su10vskY D.
(172)
°
°
°
Cintu1a J.
(26)
° 373,0
°
Jankovic L.
MCH (72 )
° Cintu1a
(26)
95,
93,0
94,0
J.
° 376,0
94, ° Su10vsky
95,0 (172)
94,
94,0
93,0
93,
95,
M.
° Sotak
° (162)
ilty s anglickou kresbou
94,
Va1ach T.
4101. 1,
K3
94,0 (178)
4102.1,OK3
4103.0,1 K3
CC
95,
°
°
°
D.
1t
.... c.:.I<.i.
Pohl.
LposudzovateC
Pred.
cena
Ocenenie
C. cena
4104. 0,1 K3
VystavovaleC
StiCe! bodov
,0
C.kl. Pohl.
Posudzovalef
Pred.
cena
Pred,
cena
Ocenenie Vystavovater
C. cena
Sutet bodov
Ocenenie
C. cena
377,0
mod.rY bieloBupinaty
mod.rY simsl 4105.1,0
4106.1,0
4107. 0,1
4108. 0, 1
K2
K2
K2
K2
4121. 1,
93,0 Ludvik J. 95,0 (111) 95,0 94,0 377, 28,
28,
92,
°
94! 0
4153.1,
4154.1,0
SASKY MESIACIKOvY HOLUB
93,
94,0
92,0 Melenec K.
(121)
zlaty ciernokridly
4110.1,0
92,
°
Mclcnec K.
(121)
Cerveny
(74)
4155.1,0 K3
4156.1,OK3
4157.0,1K3
4158.0,1 K3
biely
4124.1,0 K
4125.1,
K
4126.0,1 K
4127.0,lK
°
s
95,0 Mica M.
94,0 (124)
95,0
96,0 380,
°
Nli:II!EcKY BUBLAK VIDLICOVOCHVOSTY
zlaty modrokridly bielohroty
biely
4111. 1,0
4128.1,0 K
4129.1,0 K
4130.0,lK
4131. 0,1 K
93,0 Melcnec K.
( 121)
SASKY I?LliMIENOK
cierny
4112.1,0
93,
°
Jankovicova
(74
mod.rY ciernopasayt
4113.0,1
93,0
Jankovicova
(74)
4132.1,0
4133.1,0
4134.0,1
4135.0,1
biely
Mica
Jankovicova
(74)
cierny bielop&sayt
4115.1,0
93,0
Jankovicova
22,­
4136.1,
4137. 1,
4138.0,1
4139.0,1
K2
K2
K2
K2
(74 )
cierny bielosupinaty
4116.0,1
4140.1,0
94,0
93,0
93,0
92,0
92,0
95,0
4118.1,0
0,0
Jankovi~ov&
4142.1,0
4143.1,0
414 4. 0,1
4145. 0,1
(74)
cerveny bielosupinaty
4119.0,1
91,
°
mod.rY bielopasayt
4120.0,1
94,0
Jankovicova
(74)
370,0
91,0
/lg6CB J.
93,0
1,0 K1
M 9:', 0
I;.
4183.1,0 Kl
4184.0,1 K1
4185.0,
Kl
94,
95,0
95,
4186.1,0
4187.1,0 K1
4188.0,1 Kl
4189. 0,1 K1
93,0 Koller R.
4
. 1,0 4191. 0, 95,0 Bachar J.
94,0 (5)
4192.1,0
4193.0,1
95,0
93,0
Koller
4194.0,1
94,0
Kraj1ik J.
(98)
4195.1,0
94,0 Macko M.
(112)
4196.0,1
4197.0,1
94,0
92,0
°
91,0
91,
92,0
90,0
°
T6th M.
(175)
378,0
95,0 Ag6cs J.
96,
(1)
°
94,0
95,0
9/.,0
93,0
nmICKY I?AVIK ACe 4167.1,0
T6th M.
(175)
°
Paal F.
(137)
T6th M.
(175)
364,0
92,0 Ag6cs J.
95,0 (1)
M. Otahalova 94,0
(136) V. °
95,0
94,0
94,0
94,0
(42)
379,0
(93)
92,
93,0
370,0
S.
(91)
94,0 biely
4170.1,0
V. 4171. 0,1
41 72.
1
4173.0,1
T6th M.
(175)
377,0
Paa1 F.
(137)
cierny
Kl
93,0 OL<lhalova
K1
K1
Kl
93,0 (136) 94,0 93,0 373,0 93,
V.
°
Otahalova
(136)
4175.0,1
V. 4176.0,1
94,
93,0
kite
4177.0,1
V.
°
95,
°
Otaha1ova
s
94,0 MackoM.
96,0 (112)
92,0
92,0 374,0
4202.0,1
4203.0,1
4204.0,1
92,0 Bachar J.
93,
(5)
420:'. 1,0
4206. 0,1
91,
93,0
4207.
93,
°
° Koller
°
93,
°
94,
11,­
andaluzsky
S.
(94)
Uvira P.
(177 )
Macko M.
cerveny
OLahalova
PAVIK
4209.1,0 K1
4?l0.1,OKl
4211.
1 K1
4212.0,IK1
°
94,0
Kl
K'j
K1
Kl
4208.1,0
biely
Kuras
4178.1,0 Kl
4198.1,0
4199.1,0
4200.1,0
4201.0,1
(136) cerveny ftkany
Kl
K1
K1
Kl
Fili povi6
92,0
°
(175) (136)
4148.1,
4149.1,0
4150.1,
4151. 1,0
°
376,
380,0
94,0
(:ierny
K4
K4
K4
K4
4146.1,
4147.0,1
Jankovj cava
(74)
Paa1 F.
(137)
(5)
mod.rY bezpasayt 4174.1,0
cierny
cerveny bielopasayt
M
( 1)
JankovicovA
(74)
SASKY STITNIK
(152)
374,
°
.Jankovicova
(74)
4141. 0,1
CC
°
4161. 1,
K
4162.1,0 K
4163.0,1 K
4164.0,IK
°
94,
94,0
94,0
Romer l..T.
93,0
93,0
95,0
93,
mod.rY bielosupinaty
4117. 1,0
nty
Vystavovatel SUCetbodov 4179. 1,
Kl
4180.0,
Kl
4181. 0,1 K'l
95,0 /lg6CB J.
92,0 (1)
4168.1,0
4169.0,1
CC
95,0
95,0
94,0
94,0
4159.1,0
4160.0,1
4165.1,0
4166.1,0
K4
K4
K4
K4
modrt bielopasayt
°
22,
22,
Zlty atlasoyt
PAROCHNIAK
94,
93,0 Koczrnan J.
94,0 MCH(87)
95,0
93,0 375,0
22,
ARABSKY BUBLAK
CESKY CtBIK
4114.0,1
°
92,0
Jankovicova
Nli:II!ECKY BUBLAK DVOJVRKoCATY
°
91,
Pred. cena Ag6cs
(1 )
zlty
bronzoyt ciernokridly
Zanat
4109. 1.
°
Jankovicova
(74 )
4122.1,
4123.0,1
BYL
C.kl. Pohl.
Posudzovater
Bachar J.
4213. 1,
K2
4214.1,0 K2
4215.0,1 K2
93,0 Gunia r;. 93,
(52) 93,0 93,0 372,0 °
92,0 Koller R. 93,0 (93) 93,0 Pohl.
L~udzg\la!Elr
Pred,
cena
Ocenenie
C, cena
Prell,
cena
C,kl. POOl.
Posudzovater
...............~~~~ .........
.
4216. 0,1 K2
93,0
jaraby
4217.1,0
94,0 Macko M.
4245.
t. 4246.0,
Ocenenie
C. cena
Pred.
cena
° Filipovic
94, ° (42) 36,36,
4218.1,0 K3
4219.1,0 K3
4220.0,lK3
4221. 0,1 K3
93,0 Koller R.
92,0 (93)
92,
93,0 370,
4222.0,1
4223.0,1
94,
92,
4224.1,0
93,
°
°
36,­
94,0
(:C
L. 95,0
( 42) 93,0
Macko M. (112)
4275.1,0
4276.1,0
4277.0,1
DUN 4249.0,1
cierny ititnik
4250.1,0
4251. 1,
4252.0,1
4253. 0,1
Macko M.
(112)
°
93,0 Koller S.
94,0 (94)
93,0
94,0 374,0
K
K
K
K
Filipovic
biely ciernochvosty L
4226.0,1 K2
4227,0,1 K2
4228.0,1 K2
36,­
36,­
36,­
<":C
94,0
95,0
94,0
4254.1,0
4255.1,0
(42)
11,-
° Uvira
P. (177) 93,
93,0
11,-
377,0
cierny tiqer 94,0 Bachar J.
94,
(5)
93,0
4229.1,0
4230,0,1
4231.0,1
°
4256.1,
°
94,
°
Macko M. (112)
Bl\CKAN
93,0
91,
4232.1,0
4233.1,
°
°
mliecny
4234.1,0
93,
KollerS.
(94)
° Krajlik
(98)
cervenoplavj' stitnik
Mica
4257.1,0
94,0
Hajnal J.
(54)
90,0
Krajlik J.
(98)
J.
Zlty
4258.0,1
94,0 Macko M.
(112 )
4235.0,1
cerveny
almond
S
4240.0,1
96,0 Bachar J.
(5)
strieborny
4241.0,1
t.
4242.0,1
91,0 Kraj 1ik J.
(98)
4259.1,
94,0 Macko M.
95,0 (112)
94,0
95,0 378,0
4236.1,0 K2
4237.1,OK2
4238.1,0 K2
4239.0,1 K2
° I:'ilipovic
36,­
94,
36,­
93,0
(42)
93,0
Faal F.
(137 )
iimel
94,0 Hajnal J.
93,0 (54)
92,0
94,0
1,
. 1,0
4262. 1,
4263.0,
4264.1,
4265.1,
4266,0,
4267 0,
s
95,0 Hajnal J.
93,0 (54)
93,0
96,0
4244.1,0
11,­
92 1 0
Uvira P.
(l 77)
. 1,
a
°
4269.1,
4270.0,1
4271.0,1
89,0
94,0
92,0
94,
°
Hajnal J.
(54)
95,0 Matelovic
TALIANSKA SOVKA jaraba Lenart 4278. 1,0
4279.1,0
4280.0,1
4281. 0, 1
Pred,
cena
POOl.
Posudzovatef
Ocenenie Vystavovater C, cena Stlcet bodov 4306.1,0 K1
4307.0,1 Kl
94,0
0,0
DLHOZOBY LETUN STRAKA
cierny
94,0 (120) 95,0 94,0 Dobrucky
4308.1,
K
4309.1,0 K
4310.0,1 K
4311.0,lK
°
93,0 Michalik
94,0 (125)
93,0
93,0 373,0
4312.0,1
K2
K2
K2
K2
K3
K3
K3
K3
SUBOTICKY LETUN bielopasavj' 94,0
95,0
4313.1,0 K2 44,4314.1,0 K2 44,4315.0,1K244,­
4316.0,1 K2 44,­
°
4286.1,0
4287.1,0
4288.0,
4289. 0,1
Kl
Kl
Kl
Kl
17,
17,
17,
17, M
Flimel M. (44) 95, 95,
°
379,
°
94,0 Lang J. 95,
(107) 94,0 95,
378, A'li'RICKA SOVKA biela Jankovic L.
MCH (72)
TuZinsky J. (176) BUOAPESTIANSKY VYSOKOLETUN cerveny vencovj' 4317.1,0
4318.1,0
4319.1,0
4320.0,1
K3
K3
K3
K3
CC
94,0 Martinkovic 95,0 (119) 94, 93,0 376,0 CEPELSKY SNEHOBIELY LETUN biely 4290.1,
4291. 1,0
4292.1,
4293.
95,
95,0
94, Firie J. (43) o
SOVKA TtlRBIT c.rvena 4321,I,OK2
4322.1,OK2
4323.0,1K2
4324.0,lK2
94,0 Dobal: D. 94,0 (33) 94,0 94,0 376,0 BRATISLAVSKY VYSOKOLETUN cervenoplavj' 4294.1,
K
4295.1,0 K
4296.0,
K
4297.0,IK
95,0
94,0
94, 93,0
ORIENTAtNA SOVKA SATlNETA
lIIOdra supinata
94,
L. 4299.1,0
4300.1,0
4301.0,1
93,0
93,0 Li'lng ,J. 93,0 (107) 94,0 93,
373,0 Iadova 4282.1,0
4283.1,0
4284.0,1
4285. 0,1
S.
DOLNOSLIEZSKY BIELY PAPUCATY LETUN
biely
4298.1,0
cierny
modrj' jaraby
4213.0,
CC
4274.1,0
C.kl.
PO~SKY
STAROHOLANDSKY KAPUCiN
b1ely jednofarebny
Filipovic
Gunis
(52)
modrj' ciernopasavj'
4225.1,0 K2
94,0
4247.1,0
t. 4248.0,1
Vyslavovatef
Sueetbodov
92,0 Kod an M.
93,0 (86)
93,
qrizly
zlty
Ocenenie
C, cena
CC
°
Lenarth M. (108) 376,0 ViSllovsky
94,0 (186) 95,0 95,0 IIIOdra
4302.1,0
4303.0,1
94,
90,0
hneda
4304.1,0 K1
4305.1,0 K1
94,
93,0
°
°
Dudzilk 4325.1,0 K2
4326. LO K2
4327.0,lK2
4328.0,1 K2
4329.1,0 Kl 22,­
4330.1,0 Kl 22,­
4331.0,1 K1 22,­
4332.0,lK122,-
Sotak M.
(162
94,0 TuZinsky ,J.
0,0
95,0
93,0
( 176)
91,0
92,0
92,0
92,0
Dobrucky P. 90,0
89,0
Bitnoczky Z.
(10)
biely cervenopasavj' 4333.1,0
4334. 1,
4335.0,1
4336.0,1
°
Sotak M.
(162)
S
95,0 DObLucky P. 92,0 (35) 91,0 96,0 374,0
4337.1,0
4338.1,0
K3
K3
K3
K3
(35) 367,0
[tid..
P.O.hl.
lJ'.osudzovater
Pred.
rena
Ocenenie
C. rena
Vystavovater
SUcet bodov
Pohl.
Posudzovater
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
C. rena Slice! bodov
SLOVENSKY VYSOKOLETUN
RUMUNSKY HOLOKR:KY LETUN
modrY c1ernopasavy
cerveny
4339.1,0 K1
4310.1,OKl
4341. 0,1 Kl
4342.0,1 K1
95,0
95,
94,0
°
°
°
4343.1,0
4344.0,1
Dobrucky P.
(35)
380,0
94,
Revay P..
93,0 (151)
modrY
4345.1,0 K
4346.1,OK
4347.1,0 K
4348. 0,1 K
M.
93,0
93,
95,0
0,0
43'!l.1,OK
4372.1,0 K
4373.1,0 K
4374. 0,1 K
CC
94,0 Bognar A.
95,0 (19)
94,0
9;',
:n8,0
cierny frkany
94,0
93,0
92,0
Tirpak ,T.
(174)
c1erny
4378.1,0
94,
Tirpak ,T.
(174 )
KO~ICKY VYSOKOLETUN
c1erny
4349.1,0 K
4350.1,0 K
4351 . 0,1 K
4352.0,lK
cc
95, a Hraba1 J.
93,0 (63)
94,0
96,0
378,0
cerveny
4353. ,0
4354. 0,
92,0 Kubik P.
90,
(103)
ilty
4355.1,0 K3
43.'>6. 1, 0 K3
4357.0,1 K3
4358.0,1
92,0 Kubik P.
,0 (103)
93,0
93,0 370,0
modry jaraby
4359. 1,0 K1
4360.1,OK1
4361 . 0,1 Kl
4362.0,1 Kl
CESKY LETUN
CC
93,0
Dobak D.
95,0
(33)
94,0
94,0
376,0
biely
S
92,0 Andralik M.
93,0 (3)
simel cervenopasavy
93,0 Andrasik M.
92,
(3)
°
cervenoplavy
4367.1,
93,
°
Firic J.
(43)
cerveny sedlaty
4383.1,0 K4
4384.1,0 K4
4385.1,0 K4
4386.0,1 K4
KO~ICKY KOTRMELIAK
95,0 Martinkovic
91,0 (119)
94,0
94,0 3'17,0
biely
43S·i.l,OK
4388.1,0 K
4389.0,1 K
4390.0,
K
S
4391.1,0 K
4392. ,0 K
4393.0,lK
4394. 0,1 K
94, a Cajkovic J.
93,0 (27)
94,0
95,
376,0
91,0
94,0
93,0
95,0
cierny sedlaty
4
. 1, a
4366.0,1
94,0
94,0
95,0
95,0
Mesko J.
(123)
4395. ,0 Kl
4396.1,
K1
4397.0,lKl
4398.0,1 K1
°
°
CC
Ce1juskaP.
(28)
94,0 Andrasik M.
94,0 (3)
modrll' ciernopasavy
4370. 1,0
CC
95,0
92,
94,0
95,0
DUN
374,0
4439.0,1
4440.0,1
~OVNfcKY KOTRMELIAK
93,0 Martinkovic
94,0 (119)
°
94,
95,0
CC
K
K
K
K
94,
93,
95,0
93,0
Ponicky P.
(148)
375,0
93,0
93,0
Ponicky P.
(148)
ilty sedlaty
4399.0,
4400.0,1
Mesko J.
(J;~
modrY sedlaty
°
4401. 1,
K
4402.1,0 K
4403.0,1
4404. 0,1 K
92,0
94,0
93,0
,0
Juhas M.
(77)
94,0 Martinkovic
94,0 (119)
95,0
93,0 376,0
93,0
94,0
94,0
94,0
4405.1,0 K2
93,0
Poni.ckY P.
371,0
°
95,
Vedr6dy M.
95,0 (185)
4443.1,0 K1
4444.1,OK1
444;'.1,0 K1
4416.0,1 Kl
PiSe P.
(143)
375,0
s
cierna lastov1cka
4448. ,0
4449.0,
4450.0,
94,
13,­
13,­
13,
94,0
91,0
91,0
44.51. 1,0
4452.
1
93,0
93,0
93,0
92,0
4425.1,0
4426. 0,1
93,0 Mrazik L.
93,0 (129)
4427. 1,0
4428.1,0
93,0
95,0
Smondrk J.
(170)
371,
°
°
13,­
L.
modrY sedlaty
Zanat
4421. 1,
K
4422.1,OK
4423.1,0 K
4424. 0,1 K
°°
94,
95,
96,0
95,0
Vedr6dy M.
(185)
380,
°
PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN
l!1erna
ViSnovsky
(186)
94,0 Banoczky ,;.
94,0 (10)
cierny sedlaty
4453.1,0
4454.
0
4455.1,0
4456.0,
94,0 B2lfloczky Z.
95,0 (10)
94,0
93,0
zlty iimel (b?loui)
Smondrk J.
{l70)
4429.1,0
4430.0,1
44:'7. 1,0
94,0 Mesko J.
(123)
misova
l!ervena
4458.0,1
91,0
93,0
94,0
Mrazik L.
(129)
modrll' simel (belus)
QUMBINSKY BIELOHLAVOK
4459.
l!ierny
4460.0,1
4431. 1,
4432 1,0
4433.0,1
4434.0,1
94,
93,0
92,0
92,
Smondrk J.
(170)
0
4461.1,0
4462,1,0
°
aALOVECKY CISTOOKY LETUN
cerveny
4463.1,0
Lenart
4435.1,0
4436.0,
94,0
93,
°
Revay E,
(151)
°
95,
V"drody M.
94,0 (18~)
°
93,
Mesko J.
94,0 (123)
94,0 Bugyik
93,0 (24)
93,
°
Bugylk L.
(24)
modrY
4464. 1,
BUDAl?ESTIJlNSKY KRATKOZOBY LETUN
4437.1,0
4438. 0,
Bugyik L.
(24)
Zlty
b1ely
IIIO<il:Y
3)
94,0 Vedr6dy M.
95,0 (18.5)
IllEMECKA MN:t~KA
°
------'
4441.0,1
4442.0,1
4447.1,0
4417.1,0
4418.1,0
4419.1,0
4420.0,
Ocenenie Vystavovater
C. cena SlIcet bodov
b1ely
376,0
l!erveny sedlaty
°
Pred.
cena
ilty
IIIOdrY sedlaty
4413 1,
K2
4414.1,OK2
4415. 1, 0 K2
4416.0,1 K2
Pohl.
(148)
373,0
modrll' jaraby
4368.1,0
4369.0,1
K2
K2
K2
Vystavovater
Sueetbodov
KRYMKA
cierny bocianik
4363.1,0
4364.0,1
:KOM.ii.RNJlNSKY KOTRMELIAK
4379. 1,0
. 1,0
4381. 0,
4382.
1
Ocenenie
C. cena
4409.1,0 K1
4410.1,0
441l.1,OKl
4412.0,1 Kl
vYCHODOSLOVENSKY KOTRMELIAK
Dobrucky
4375. ,0
4376.0,
43'1'1.0,1
Pred.
cena
]
94,0 Mesko J.
23)
cierny
4465, 0,1
93,0 Bugyik L.
(24)
Pohl.
Posudzovatef
Pred.
cena
Ocenenie
C. cena
Vystavovatef
SuCe! bodov
C.kl. Pohl.
Posudzovafel
Pred.
cena
Ocenenie Vystavovater
C. cena SUCet bodov
VIEDENSKY KRATKOZOSY LE'XUN Uty 4466.0,1
4467.0,
94,0
94,0
Dobrucky P. (35) 93,0
Dobrucky P. (35)
cerveny 4468.
,0
SERLINSKY KRATKOZOSY LE'XUN
mocirY ii_I
4469.1,
.0,
95,
Kubik P.
9~,0
(103)
izabelovj( 94,0 Kubik P. 94,0 (103) 94,0 95,0 377,0 4471. 1,
K2
4472.1,OK2
4473. 0,1 K2
4474. 0,1 K2
modry ciernopasaty
° KlKl
4475.1,
4476.
o
4477.0,1
4478.0,1
Kl
Kl
95,0
95,0
Kubik P. ( 103) 95,0 S
96,0
7.
1,0 pastelova
8.
1,0
9.
1,0
II:~
1,0
1, a
1_3.
1,0
1_4.
1,0
1,
97
97
97
Durcek
96
CC
98
96
S
98
Klima J.
CC
97
Kiss
94
p. Drahovsky
97
97
Durcek I:.
39,39,-
a
p~
96 Klima J.
97
Pilat R.
381,0 ANGLICKY KRATKOZOSY
cerveny shortfaeed
4479.1,0
4480.0,1
4481. 0,1
1,0
1,0
1,0
39,39,39,39,39,39,-
94,0 Vedrody M.
94,0 (185)
94,0
39, -
96 Durcek
39,presticka39,-
CC
97
DUIcek
95
93 p. Drahovsky
96
96
Klima J.
ZOZNAM YYSTAYOYATECOY HYDINY
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zahajenie zabijackovej sezony
10. 11. 2. okt6bra 2013
"Zabijackove spe
12, 13. 14. 15,
16, 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24. 25. 26. 27, Kontakt: 0905 331 906, 0905 331 908, 0905 381 217 www.gazdovskydvorbranovo.sk 28. AbelovskY Marian,. 99102 S.Kfacany 13, tel 0911529128
KUCERAVA HUS biela, SLOVENSKA HUS biela, SUCHOVSKA HUS zfiOOivosfarbena Andelek Milan, Robotnicka c.ll, 90024 Verky Biel, tel: 0245916438
RODAJlENDKA cervena Antony Ivan, Valkovska 35, 08005 Pre~ov, lei: 0903041777. mail: [email protected]
HEMPSiRKA zlatohnedil Ba~a Ondrej, , 95171 Srafany, tel: 0904872958
SASEXKA blelo 61ema kolumbia, ZDROBNELA HOLANDANKA Cierna bielochocholata, ZDROBNELA VYANDOTKA biela Baiza Peter, lng, Trencianska 355171, 01861 Belusa, tel: 0904262553, mail: afl<[email protected]
AMROKSKA krahulcova Barbirlk Michal, Kopanicka 3, 94907 Nitra-Janikovoe, lei: 0911221365
ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabiCia Bartal Cudov!t, 276, 93037 Lehnice, tel: 0905114598, mail: [email protected]
AMROKSKA krahulcova Bencova Eva, Ing., Slracia 27, 94901 Nttra. tel: 0903673311, mail: [email protected]
AMROKSKA krahulcova, AUSTRALORPKA tierna, ORPINGTONKA ilta Baniak Daniel, M. Kuku6ina 790/27, 01861 Belusa, lei: 0948509161
AMROKSKA krahulcova Be~us Radoslav, Revolta79011, 96701 Kremnica, tel: 0911417700, mail: [email protected]
PERLICKA mOOra, SASKA mOOro~til
HY Bergendi Viktor, MRstefllnika, 92700 Sala, lei: 0907266088
ZDROBNELA VYANDOTKA biela
Bognar Alfred, ,90301 Hurbanova Ves, tel: 0903478835, mail: [email protected]
BANTAMKA 6iema, ZDROBNELA INDICKA BOJOVNiCKA modro bazantia
Boros Juraj, Orechova 36, 94110 Tvrdoiiovoe, tel: 0908715984, mail: [email protected]
PIZMovA hneda, ZDROBNELA VELSUMKA striebornosfarbena
Budovic Jozef, Gorazdovil 1389113, 90801 KUty, tel: 0905875952
VYANDOTKA biela
Buzek Cubomir, KukuCinova 49, 90101 Malacky, lei: 0908416574
SUCHOVSKA HUS zllodivosfarbena
Bzdilch Jaroslav, ,91955 Katlovce 91, tel: 0395576174
ORPINGTONKA Zita
Capek Jaroslav, Hlinska 11, 01001 Lilina, tel: 0903796176, mail: [email protected]
PLYMUTKA ciema, ZDROBNELA VYANDOTKA slriebomo sfarbemi vlnit
Capek Pavel, Kudlov 976, 02314 Skalite, tel: 0905248516
PLYMUTKA Ciema
cvtv NITRA , Hlohovecka 2, 95141luiianky, tel 0376546360 I 0376546139, mail: [email protected]
ORAVKA ~tohneda, Prepelica japonska nosiva linia divokil
Celko Jaroslav, Sustkovoe 146, 02336 Radofa, tel: 0949587168, mail: [email protected]
LlVORNO biela, ORAVKA biela, PLYMUTKA biela
HY
Cepela Radoslav, Radola, 02336162, tel 0904130973, mail: [email protected]
PIZMovA biela, ZDROBNELA VElSUMKA hrdzavo jarabiCia
Ciert'askY Stanislav ml., Homa Trnavka64, 96601 Prestavlky, tel: 0903956003, mail: [email protected]
ORAVKA zllohneda, ZDROBNELA ORAVKA zltohneda
Droit!n Roman, MVDr, Sturova1153, 02701 Kysucke N Mesto, tel: 0907326448, mail: [email protected]
ZDROBNELA ORAVKA zllohneda
Drostinova Dominika, Slurova1153, 02701 Kysucke nove Mesto, tel: 0907328448,
mail: [email protected]
ZDROBNELA VElSUMKA striebomosfarbena
HY
Dudas Julius, Nova 359, 92507 Mostovll, tel: 0907732316
ARAUKANA clema, ARAUKANA mOOnl, PILMOvA hneda
Dunk Pavol, Kamenec 4,91441 Nemsova, tel: 0949201869, mail: [email protected]
HEMPSiRKA zlalohneda, ORAVKA zltohneda
Fabiankovic Miroslav, Chorvatska 109, 90081 Senkvioe, tel: 0908257590,
mail: [email protected]
ORAVKA zllohneda, ZDROBNELA VYANDOTKA oraniovojarabiCia vinita
Fabry Milan, Ing., Bodarova {:.74, 3845 Maly Cepein, tel: 0434947282
HY HY HY HY HY HY HY HY HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY MCH
HY
HY
HY
HY
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. SO. 51. 52. 53. 54. 55. PLYMUTKA biela
Fakla Daniel, 173, 04964 Sirk, lei: 0903894206
ZDROBNEuI: BRAHMANKA izabelova vlnila, ZDROBNELA BRAHMANKA jarabicia vinita,
ZDROBNELA BRAHMANKA modrojarabicia vlnila
Farkas Lubomir, Janosiky 516, 98001 Rimavske Janovce, leI: 0904109934, mail: [email protected]
MILEFLERKA oranzovokrka
Ferenczy Marek, A. Zamova 128/2, 94907 Nitra - Janikovca, lei: 0907898877
ZDROBNELA VYANDOTKA oranzovojarabicia vlnila
Ferenczy Matus, A. Zarnova 128/2, 94907 Janikovce, tel: 0907898877
ZDROBNELA VYANDOTKA oranzovojarabicia vlnila
Flimel Miroslav, 213, 97224 Div.Nova Yes, lei: 0915979019, mail: [email protected]
VYANDOTKAjarabicia vinita, ZDROBNELA VYANDOTKAjarabicia vinita
Fogada Jozef, Konopniska 601, 95135 Vefke Zaluzie, lei: 0904343653
SLOVENSKA HUS biela, SUCHOVSKA HUS zltodivosfarbena
Gazdik PeW, Sverepec 25, 1701 Povazska Byslrica, lei: 0903535233, mail: [email protected]
ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabicia
GOdolley Jan, 74, 93556 SlarY Hradok, lei: 0904372565
ZDROBNELA VYANDOTKA strieborno sfarbena vlnil
Guldan Dusan, Skolska 760, 92522 Vefke Ufany, lei: 0908112552
PLYMUTKA pasikava
Halas Bohumir, Do Kralin 38/9, 95301 Ziale Moravce, tel: 0903271580, mail: [email protected]
ARAUKANA divosfarbena, AUSTRALORPKA Cierna, BANTAMKA oranzovokrka, HOLOKRCKA ciema,
HOLOKRCKA krahulcova, PAVLOVSKA ciema
Henzel Stefan, Nevofne 127,36701 Kremnica, lei: 0908934072, mail: [email protected]
PIZMovA modra divosfarbena, ZDROBNELA INDICKA BOJOVNICKA modro baZantia,
ZDROBNELA ORAVKA zllohneda
Herzeg Jaroslav, Holleho 1925/3, Sal'a, lei: 0911904458, mail: [email protected]
BANTAMKA biela
56. HY
HY
58. HY
59. HY MCH
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. HY
Hesek Lukas, SNP 44,90885 Brodske, lei: 0903722748, mail: [email protected]
HY MCH
ZDROBNELA LEGHORNKA biela, ZDROBNELA VLASKA cierna
Hornik Matu.s, Krakovska 90, 951121vanka pri .Nilre, lei: 0944329979, mail: [email protected]
HY MCH
ZDROBNELA VYANDOTKA biela, ZDROBNELA VYANDOTKA brezova, ZDROBNELA VYANDOTKA Ciema,
ZDROBNELA VYANDOTKAjarabiCia vlnila, ZDROBNELA VYANDOTKA lososova,
ZDROBNELA VYANDOTKA rodofarM
Hrvol Pavol, Zliechov 48, 01832 , lei: 0904887621, mail: [email protected]
HY
SASEXKA bielo cierna kolumbia
Hulkova Marta, Pezinska 20, 90101 Malacky, lei: 0905904098
HY
INDICKY BEZEC pslruhoyY, ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabicia
Hulkova ml Marta, Pezinska 20, 90101 Malacky, tel: 0910194855, mail: [email protected]
HY
ZDROBNELA VYANDOTKA slrieborno sfarbena vinil
Husarik Peter, ,01812 Brvnisle 462, lei: 0903658629
HY
HEMPSiRKA zlalohneda
Cholevova Iveta, Rosuchov, 91905 Trstin, lei: 0905246641
HY
TRSTiNSKA HUS - novoslachlenie modrodivosfarbena
Chren Peter, Hlavna 319, 95193 Machulince, lei: 0908468108, mail: [email protected]
HY
ORAVKA biela
Chudina Silvester, 319, 02333 Povina, lei: 0903175074
HY MCH
AUSTRALORPKA cierna
Chyla Jozef, Brodno 94, 01014 , tel: 0903923853
HY
HEMPSiRKA zlalohneda, ZDROBNELA VYANDOTKA strieborna cierno lemovan
Ivanec Michal, Trubin 68, 96623 Lovcica-Trubin, lei: 0456790247
ZDROBNELA VYANDOTKA slrieborno sfarbena vinil
Izrael Daniel, Boleraz 412, 91908 Boleraz, tel: 0917334917
PLYMUTKA modra, SASKA modrozlta, SUCHOVSKA HUS zltodivosfarbena
Jakubicka Jozef, Biskupova 3, 95607 Velke Ripriany, lei: 0385387302/0901701820
PLYMUTKA biela, ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabicia, ZDROBNELA VYANDOTKA biela
Janciga Eduard, Slov.raja3/5, 05313 Lelanovce, leI: 0903409723, mail: [email protected]
ZDROBNELA VYANDOTKA slrieborna cierno lemovan
Jankovic t:udovit, Hurbanova 594172, 90101 Malacky, tel: 0904323771
AMROKSKA krahulcova, ZDROBNELA VYANDOTKA slrieborno sfarbena vinil
57. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. HY
79. HY
80. HY
HY
HY
81. 82. 83. Janoska Viliam. 233. 01318 Lielava. lei: 0908527341
PLYMUTKA pasikava
Josko Martin,lng, Tatranska 18,05991 Velky Slavkov, lei: 0903994504, mail: [email protected]
BRAHMANKA biela- ciema kolumbia, BRAHMANKA jarabicia vlnila, BRAHMANKA zlta cierna kolumbia
Jureo Emil, Dr.K.Kmet1<.u96/62, 0.1301 Teplicka nad Vahom, lei: 0903196059, mail: [email protected]
ORAVKAzllohneda, ZDROBNELA VYANDOTKA biela cierna kolumbia, ZDROBNELA VYANDOTKA
jarabicia vinita
Jurik t:ubos, Cinlorinska38, 93541 Tekovske Luzany, lei: 0905723158
BANTAMKA ciema, BANTAMKA oranzovokrka, BANTAMKA slriebrokrka, HOLANDSKA MALA zlalokrka,
SEBRITKA citronova cierno lemovana, SEBRITKA slrieborna berno lemovan, SEBRITKA zlala ciemo
lemovana, SEBRITKA zlloplava bielo lemovana
Kadik Jan,lng, Brezany 7,01004 Zilina, lei: 0911138153, mail: [email protected]
AUSTRALORPKA cierna, VYANDOTKA slrieborna cierno lemovan
HY
Karamann Ivan, Bodorova 20, 03845 Maly Cepcin, lei: 0434947112/0904888541
PLYMUTKA pasikava
Kasak Marian, Kfacany 80,92064, lei: 0905868418
ZDROBNELA VYANDOTKA biela, ZDROBNELA VYANDOTKA lososova
Kluka Andrej, Dlha 98, 94907 Nilra-Janikovce, lei: 0904378212
ZDROBNELA VYANDOTKA oranzovojarabiCia vinita
Kluka Juraj, Dlha 98, 94907 Nilra - Janikovce, lei: 0904378212
ZDROBNELA VYANDOTKA slrieboma cierno lemovan
Kmef Stefan, Bzenica 127, 96601 Hlinik nad Hronom, lei: 0908806716
ORAVKA zllohneda
Knezo Emil, Ing., 38, 07211 lriaeovce, lei: 0903485030, mail: [email protected]
AMROKSKA krahulcova
Knotek Frantisek, Obrancov Mieru 314, 90845 Gbely, tel: 0908469184
RODAJLENDKA cervena
Koczman Jozef, Krizna 1048, 92522 Vefke Ufany, tel: 0903247548
MILEFLERKA zlato porcelanova
Kolaja Jaroslav, 12, 90876 Laksarska Nova Yes, tel: 0905910933,
mail: [email protected], ZDROBNELA VYANDOTKA
oranzovojarabicia vlnila
Komzik Tomas, Brezova 12, 95301 Ziate Moravce, lei: 0907442497, mail: [email protected]
VYANDOTKA strieboma cierno lemovan
HY
Korman Juraj, 225, 02341 Neslusa, lei: 0910290943
AUSTRALORPKA ciema
Kovac Alojz, Kovacova 344172, 97242 Lehota p Vlacnikom, tel: 0917328529
AUSTRALORPKA ciema
Kovac Roman, Palarikova 8, 95301 Ziate Moravce, tel: 0904140681
AMROKSKA krahulcova, MILEFLERKA zlalo porcelanova, PAVLOVSKA zlata cierno bodkovana
Kozoii David, Partizanska LupCa 144, 03215 Liplovsky Mikulas, tel: 0905660112
HRBOWvA HUS sivohneda, ZDROBNELA VYANDOTKA oranzovojarabicia vinita
Krajcir Peter, Naftflrska 992, 90845 Gbely, lei: 0904530231, mail: [email protected]
ZDROBNELA VLASKA oranzovo sfarbena
Krajlik Jozef, Hlavna 227, 04945 Jovice, lei: 0587327350 10905656249, mail: [email protected]
POMORANSKA HUS sivo slrakala, RuANSKA divosfarbena
Kramar Stefan, Hviezdoslavova 73/B, 95301 Ziale Moravce, lei: 0907154644,
mail: [email protected] AUSTRALORPKA ciema, CEMANI ciema, ORLOVKA peslra
PAVLOVSKA biela, PAVLOVSKA slrieborna cierno bodkovana
Kresa~ Jan, LSlura 14/19, 01861 Belusa, tel: 0948148984
AMROKSKA krahulcova, TULUZSKA HUS siva
Kubalo~ Rastislav, 73, 91311 Velke Bierovce, tel: 0905444303, mail: [email protected]
HEMPSIRKA zlalohneda
Kubis Klem~nt, Sverepec 94, 01701 Povazska Bystrica, tel: 907906403, mail: [email protected]
ZDROBNELA VYANDOTKA jarabicia vlnila
HY
Lacko T,omas, Tuchyria, 0185596, lei: 0915879034, mail: [email protected]
HEMPSIRKA zlalohneda
Lencesova Anna, Velke KrSteriany 164, 95803 Partizanske, lei: 0907890735,
mail: [email protected] SASEXKA bielo cierna kolumbia
Lihofan Jozef, Hodrusa Hamra 818, 96681 Zamovica, lei: 0915819049, mail: [email protected]
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY MCH
HY
HY
HY
HY
HY MCH
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
84,
85,
86,
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 9S. 99. 100. 101, 102. 103. 104. 105. 108. 107,
lOS.
109.
110.
ZDROBNELA VYANDOTKA zlala modro lemovana
Uirinc ~tefan, lng" Bezovce 226, 07252 , tel: 0905234253, mail: [email protected],com
ORAVKA iltohneda
Marcisovska Petra, Dukelska 428,90885 Brodske, tel: 0907754213
ORAVKA iUohneda
MarCisovskj' Peter, Dukelska 428,90885 Brodske, tel: 0907754213, mail: [email protected],sk
ZDROBNELA VYANDOTKA biela, ZDROBNELA VYANDOTKA ilia bielo krahulcova
Maruska Vladimir, 134, 07234Zaluiice, !eI: 0915940106
ORAVKA zltohnedi!!, PIZMovA biela s Ciernou kresbou, PLYMUTKA biela, RuANSKA divosfarbena, ,
SASKA modroZlta ,ZDROBNELA RODAJLENDKA Cervana
Meszaros Igor, 88, 93039 ordza, !el: 0911681893
HEMPSIRKA zlatohneda
Mil:ko Milan, Niina Kamenica 58, 04445 Bidovee, tel: 0556965345/0910407411
ORAVKA biela
Mikula Peter, Vysny Kla!ov 149, 04412 N,K1atov, tel: 0915902192, mail: mikula,[email protected],sk
HEMPSiRKA zlatohneda
HY
HY MCH
HY
HY
lll.
112,
113,
114,
115,
HY
HY
HY
116.
117.
l1S.
Mikulasek Jaroslav, Robotnlcka 75,90066 Vysoka pM Homade, tel: 0265967388/0904940896
HY
ZDROBNELA VYANDOTKA striebomo sfaroena vlnll
MoSko Miroslav, Ing., 190, 08201 Dnenovska N, Vas, lei: 0905545703, mail: [email protected],s
HY
SASEXKA bielo Clerna kolumbia
Nagy Frantiiek,lng., Agatova 1605/5, 92901 Dunajska Slrada, lei: 0917880692, mail: [email protected]
HY
BRAHMANKA biela- aerna kolumbia, ORPINGTONKA zlta, ORPINGTONKA ilta ~iemo lemovaml,
ZDROBNELA KOCINKA biela, ZDROBNELA ORPINGTONKA ilta
Nagy Peter, 135,91311 Verke Bierovce, tel: 326497786 HY
ZDROBNELA VYANDOTKA fila ciema kolumbia Nechala Martin, Rovina 147, 02333 Kysucke NMeslo, tel: 0902850009 HY MCH
ZDROBNELA PLYMUTKA pasikava, ZDROBNELA PLYMUTKA ilta Nitray JOIef, Siurova 22, 07301 Sobrance, tel: 0566523686 HY
VYANDOTKA biela Oblozlnsky Roman,lng, Na stanicu 22, 951121vanka pri Nitre, tel: 0905136936,
mail: [email protected],sk PLYMUTKA zua, VELSUMKA hrdzavo jarabiCia, VYANDOTKA jarabicia vinita HY
ZDROBNELA BIELEFELDKA radofaroa, ZDROBNELA PLYMUTKA zlta, ZDROBNELA VELSUMKA
hrdzavo jarabicia, ZDROBNELA VLASKA zlalo slaroena, ZDROBNELA VYANDOTKA jarabiCia vinita
Ochodnickj' Jan, Ponadie 286,90622 , lei: 0346216043/0944940246, mail: [email protected],sk
HEMPSiRKA zlatohneda
Oravec Radim, V.B,Nedozerskeho 27, 97212 Nedozery Brezany, lei: 0902148956 , mail: Radim,[email protected] ZDROBNELA VYANDOTKA biela Clema kolumbia Pagac Miroslav, 245, 01832 Zliechov, lei: 0904535786, mail: [email protected]
BRAHMANKA cierna, BRAHMANKA modra, BRAHMANKA modro jarabicia vinila
HY
Pach Ivan,lng, Piesfanska 827126, 92041 LEOPOLDOV, lei: 0905675552, mail: [email protected],sk
ZDROBNELA PADUANKA slneboma Clemo lemovan
Papanek Rudoll, Rasov249, 1351 Predmier, tel: 0903522535, mail: [email protected],sk
HEMPSiRKA zlatohneda
Pastierik Jozef, Osloboditelov 423/1, 97242 Lehota p VtaCnikom, tel: 0911290757,
mail: [email protected] ORPINGTONKA zlla
PatkaAnton,lng., Frana Madvu 6, 91441 Nemsovll, tel: 0915535531, mail: anlon,[email protected]
BOJOVNICKA SAMO psenicna, VLASKA jarabicia
Pavka David, CSLArmady 1039, 90845 Gbely, tel: 0918694618
AUSTRALORPKA Clema, PIZMovA hneda, POMORANSKA HUS sivo slrakala
Petrasko Milan, Rakovo 112 p,Pribovce, 03842 Martin, tel: 0905299694
VYANDOTKA biela
pfeffer Lubomir, Siurova 85218, 90845 Gbely, tel: 0908739975
SASEXKA bielo Clema kolumbia, ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabicia
Polak ~tetan, Partizanov 4,93401 Levice, tel: 0905928168
AUSTRALORPKA Ciema, HAMBURCANKA slrieboma clemo bodkova, ZDROBNELA VYAN DOTKA biela
Porubskj'Vojtech, Nezabudkova 28, 94905 Nilra D, Kriikany, tel: 0376550385/0904214478
HEMPSIRKA zlatohneda
Puci Frantisek, Mgr., Holieho 4, 7101 Michalovce, lei: 0908998003, mail: [email protected]
ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabicia
HY
HY
HY
119.
120.
12l.
122.
123.
124,
125.
126.
127.
12S.
129.
130,
HY
HY
HY
HY
HY
HY
131.
132.
133,
134.
135,
HY
136.
HY
137.
HY
13S.
139.
Purgina JOIet, Tomanovli 112, 83107 Bratislava, tel: 0437111681 0910322866
RODAJLENDKA Cervena
Rabara Michal, Trstin 309, 1905 Trstin, tel: 0908578884, mail: [email protected],sk
TRSTiNSKA HUS - novoslachtenie modrodivoslarbenli
Rohac Marek, Kollarova 1498/68, 95201 Vrable, tel: 0905626793
ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabiaa
Rybar Frantmek, Obrancov mieru 361, 01501 Rajee, tel: 0903528798, mail: [email protected],sk
RODAJLENDKAcervena
Sahulcik Milan, Ludivi!ova 11, 95144 Vycapy -Opatovce, tel: 0915881873
ORAVKA iltohnedi!!, VYANDOTKA slneboma Clemo lemovan, ZDROBNELA VYANDOTKA
slriebormi Clemo lemovana
Sladek Maros, Zali!lzne 456/58, 91904 Smotenice, tel: 0905927301, mail: [email protected]
AUSTRALORPKA ciema
Sluka ~telan, Mlynska 136.95193 Machulince, tel: 0910832680
HEMPSiRKA zlatohneda
Sobolik JOIef, Marianska 43, 90031 Siupava, lei: 0911450047
HEMPSiRKA zlatohneda
Sokol JOIef, 257, 90844 Pelrova Ves, lei: 0949255414
PLYMUTKA biela, VYANDOTKA strieboma Clerno lemovan
Sokol Miroslav, Kosfany nad Turcom 352, 03841 ,tel: 0902237497
AMROKSKA krahulcova
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
Spuchlak Pavol, Hamuliakova 13417, 02901 Namestovo, tel: 0905120424, mail: [email protected]
HY
ZDROBNELA VYANDOTKA biela, ZDROBNELA VYANDOTKA striebomo sfarbena vlnll
HY
Studeny Vladimir, Novomestskehol241, 2401 Kysueke Nove Meslo, tel: 0904549924
ANTVERPSKY BRADAc strieborno prepellci, BANTAMKA ciema, ZDROBNELA AUSTRALORPKA ciema,
ZDROBNELA VELSUMKA hrdzavo jarabiCla, ZDROBNELA VELSUMKA striebomosfarbena
Silkenlk L:uboslav, Radobica 37, 97248 Hornil Ves, tel: 0904479632, mail: [email protected]
ZDROBNELA VELSUMKA striebornosfarbena
Sysel Michal, Svatoplukovo 112, 95116, lei: 0904491100, mail: [email protected]
ZDROBNELA VYANDOTKA jarabicia vinita, ZDROBNELA VYANDOTKA ilta
Szabo Julius, RNOr, Luky 1131, 95201 Vrable, tel: 0903644408, mall: [email protected]
RuANSKA divosfarbena, VYANDOTKA jarabicia vinita, ZDROBNELA RODAJLENDKA Cervena
Szabo Lukai, Ltiky 113/, 95201 Vrable, tel: 0902491964
ZDROBNELA RODAJLENDKA cervenil
~ajben Orahoslav, Na dolnom,konei 122, 93556 Myme Ludany, lei 0917275780
VELSUMKA hrdzavo jarabicia
&!dik Andrej. lng, L.StUra 16/25,01861 Belusa, lei: 0908833559. mail: [email protected]
ZDROBNELA VYANDOTKA biela
&!dik Ondrej, Sllldkovieova 643/119, 01861 BeluSa, tel: 0944377319
ZDROBNELA VYANDOTKA biela
~matrala Jan, Mladeinicka 1521, 92552 Soporna, tel: 0317874139
RODAJLENDKA Cervena
~mondrk Jan, LovCicka 24, 91927 Brestovany, tel: 0908857939
POMORANSKA HUS sivo slrakata, ZDROBNELA KACICA biela
~oska Roman, lng, 136,01004 Brezany, lei: 0903264008, mail: roman,[email protected]
BIElEFELDKA rodofaroi!!
~panur Jozet, 383, 95175 Beladice, lei: 0905572664
BIElEFELDKA rodofarM, MALAJKA psenicna
Tirpak Jozel, MVOr., 17,Novembra 70, 8001 PreSov, lei: 0915906091, maillirpak,[email protected]
BRAHMANKA zlta cierna kolumbia
TomCik Mallis, 37, 03211 SviiiY Krii, tel: 0903279718
.
BRAHMANKA jarabicia vinita, LANDESKA HUS siva, ZDROBNELA AUSTRALORPKA Cierna,
ZDROBNELA VYANDOTKA ilta ciema kolumbia
Valica Milan, Nad Meslom 1156,96301 Krupina, lei: 0918311035
SEBRITKA zlata cierno lemovana
Varga Pavol, 129, 04458 Kechnec, tel: 0918248801, mail: [email protected]
BARNAVELDKA dvojlemovana
Vozar Jozel, Liplovske Kfacany 58, 03214 tubera, tel: 0908492740, mail: [email protected]
SLOVENSKA HUS biela
Vyboch JOIef, Mgr, Soltesovej 27, 96301 Krupina, tel: 0949394999, mail: [email protected]
HY
HY
HY
HY MCH
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY
HY MCH
HY
HY
HY
HY
l
HOLANDANKA biela bielochocholata. HOLANDANKA krahulcova bielochocho. HUDANKA biela,
HUDANKA Cierna-bielo skvrnitil. KOCINKA zlta, NARAGANSET MORKA , SULTANKA biela
140. 141. 142. 143. Zafko Vladislav. 156. 91311 Verke Bierovce. tel: 03264977711 0904996143
ZDROBNELA BIELEFELDKA rodofarbil
Zelenka Branlslav, 461. 90605 Sobotiste, tel: 0908119809, mail: [email protected]
ARAUKANA cierna
Zelenka Eduard. Sobotiste 133. 90605. tel: 0908434970, mail: [email protected]
SEBRITKA zlata Cierno lemovana, SEBRITKA iltoplava bielo lemovana
teleznlk Peter, Dr.GreSa 19, 08231 Velky Saris, tel: 0905156628, mail: [email protected]
MILEFLERKA zlata porcelimava, VLASKA zlala sfarbena
ZOZNAM VYSTAVOVATEI:OV KRALIKOV
HY
HY
HY
HY
I
1,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Adamik Radoslav, Sturova 271794. 96801 Nova Balia, lei: 0907630601 CINCILA VE[KA Agh Otakar, Slanl Hula 213, 96225 Slatinske Lazy. tel: 0905460973 NEMECKY OBROVITY STRAKAC modri' Ambrui L:ubomir, Zithradnicka 291,92003 Sulekovo. tel: 0907170645
BURGUNDSKY
Andflliik Marian, Zilpotoeie 384, 90632 Jablonica, lei: 0903976073 BELGICKY OBOR zelezitj Andraslk Milan, LUkov dver 7, 94901 Nitra, lei: 0904306461, mail: [email protected]
CESKY STRAKAC ciemy, CESKY STRAKAC havanovitj
Anettova Monlka, Mgr., Zalilzne 456158, 91904 Smoleniee, lei: 0908435827, mail: [email protected]
ALJASKA
AszOdi Jozef, Neviidzova 16, 94071 Nove Zamky, tel: 0903231327 JAPONSKY , TROJFAREBNY STRAKAC cierno - iltj Baoovil Maria, 143. 95171 Sraiany, tel: 6302342 NOVOZELANDSKY CERVENY Balaike Patrik, JUDr., Hlavna 96. 94655 Pribeta, tel: 0910123318, mail: [email protected]
VE[KY SVETLY STRIEBORNY
Balint Juraj, l.maja 14.04442 Rozhanovce, tel: 0904907307 BELGICKY OBOR ALBIN Banovic Jozef, M.Benku 7, 90031 Siupava, lei: 0905447649, mail: [email protected]
NEMEcKY OBROVITY STRAKAC ciemy
Baranyai Peter, J6zsef Attila ut.l, 9167 Bosarllany, lei: +36306027488, mail: [email protected]
BElGICKY OBOR divoko sfarbeny
Bani! Frantiselk, Krusovskii 1631, 95501 Toporcany, tel: 0902633125 NOVOZElANDSKY BIELYbiely Barborik Frantisek, Koneemi 1067132. 97242 Lehala p VtaCnikom, lei: 0908552993 FRANCOZSKY BARAN divo sfarbeny Bartal tudovlt, 276, 93037 t.ehnice, tel: 0905114598, rnail: [email protected] CESKY STRAKAC Ciemy, CESKY STRAKAC modri' Bencova Veron/ta, Slaskii 133, 96622 Slaskil, tel: 0905863501, mail: [email protected]
KUNi VE[KY hnooy
Bentek Michal, c.d.76, 95194 Hostie, tel; 0902115268 KALiFORNSKY cierny Benedikovic Marian, Pivovarska 420/9, 91904 Smolenice, lei: 0907897955. mail: [email protected]
BElGICKY OBOR ciemy, BElGICKY OBOR zelezitj
Benlak Peler, Martina Kukucina 790127, 01861 Belusa, tel: 0948509161 VEtKY SVETlY STRIEBORNY Bernat Mireslav, DUliee 55, 03811 Bela, tel: 0908934192, mail: [email protected]
KAUFORNSKY cierny, NOVOZELANDSKY CERVENY
Betak Peter, 644, 91321 TrenCianska Turna, tel: 0907164936 REX dalmatinsky strakac ciemy, SlOVENSKY SIVOMODRY REX Bidlen Michal, Kamennil Poruba 204, 9303 Vranov nad Topfou, tel: 0918371235 NOVOZELANDSKY BIElY biely BlaZek Peter, Vr;idisle 202, 90849 Vrildiste, tel: 0903195034 FRANCOZSKY BARAN divo sfarbeny Bognar Alfred, Hlavna 51, 90301 Hwbanova Ves, tel: 0903478835, mail: [email protected]
KALiFORNSKY cierny, REX dalrnatinsky straka/; ciemoi:!tj
Bognar Livia, Hlavna 51, 90301 Hurbanova Ves, tel: 0903478835, mail: [email protected]
STRIEBORNY MALY Cierny, ZDROBNENY BARAN Cierny
Brltai'lIlk Michal, Slov, Raja 7614, 052 01 Spisske Tornasovce, tel: 0948124088, mail: [email protected]
CINCILA VE[KA , KASTOREX, REX dalmatinsky strakiic Ciernozltj. SATENOVY cerveny
Budovlc Jozef, Gerazdova 1389113, 90801 Kuly, lei: 0905875952 ALJASKA , VIEDENSKY DIVOKO SFARBENY Bury Ferdinand, Kukucinova 488, 2401 Kysucke Nove Meslo, tel: 0918174475 MALY BARAN divoko sfarbeny Buzek L:ubemlr, Kukucinova 49, 90101 Malacky, tel: 0908416574 BE~GICKY OBOR ALBIN Bzduch Jaroslav, c.d.91, 91955 Katiovce, tel: 03315576174
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
NOVOZELANDSKY BIElY biely
Cellary Patrik, SNP 66, 90879 Barsky SvalY Jur, tel: 0905648730, mail: patrik,[email protected]
SlOVENSKY SIVOMODRY REX
Condlk Jozef, Maly Cepein 111, 3845 Maly Cepein, tel: 0908812402, mail: [email protected]
FRANCUZSKY BARAN lilY
Cslba Jozef, NovY £ivai 461,93038 Tonkovce, tel: 0908685657, mail: [email protected]
STRIEBORNY MAlY lilY, ZEMPliNSKY
CW Nitra, Hlohovecka 2, 95141 luiianky, lei: 03765461391 0376546139, mail: [email protected]
NITRIANSKY
CzafikVidor, Chotama 17, 85110 Bratislava, lei: 0948490029
BElGICKY OBOR divoko sfarbeny
Camara Jim, Bednarovil 11118, 90701 Myjava, tel: 0902231578
NOVOZELANDSKY BIElYbiely
¢apkovll': Jan, DruZslevna, 92207 Velke Koslofany, lei: 0905696817, mail: [email protected]
MEKlENBURSKY STRAKAC eierny, MEKlENBURSKY STRAKAC moori'
Cennak Michal, e.d.315, 94162 Kmefovo, lei 0908139132
CESKY ALBIN, STRIEBORNY MALY fllY
Cernak Pavol, c.d,193, 94162 Kmefovo, lei: 0907109797
VIEDENSKY DIVOKO SFARBENY
Di~a Mlroslav, Hlavna 22144, 6541 tubolin, tel: 0911670713, mail [email protected]
BELGICKY OBOR ALBIN
Dlnka Jozef, Borekova 59, 82106 Bratislava, lei: 0907222250
BElGICKY OBOR dlvoko sfarbeny
Dolnlk Pavol, 217, 013 13 Kunerad, tel: 0903567743, mail: [email protected]
BELGICKY OBOR divako sfarbeny, BElGICKY OBOR zelezilY
Drahos Peter. c.d, 48, 9412 Michal nad £ilavou, lei: 0907148393, mail: [email protected]
61.
62.
63,
64.
65.
66.
67.
68,
69.
70,
71.
72.
73.
74.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
SO.
51.
52.
Drengublak Miroslav, Vysne Kamence 928, 01306 Terchova, lei: 0905182319, mail: [email protected]
NEMECKY OBROViTY STRAKAC Ciemy
Drienik Imrich, t, Siura 16127, 1861 Belusa, tel: 0902477716
CINCILA VEtKA
Drlenovskj Milan, Hlavna 202, 95185 Skycov, lei: 0910345782
HERMELfN modrooky, KASTOREX , REX eierny
Dudas Julius, Nova 359, 92507 Moslova, tel: 0907732388
HAVANA, NEMECKYOBROVITY STRAKAC havanovilY, NEMECKYOBROVITY STRAKAC madagaskarovy
Ouraclkova Katarina, c,d. 346, 01332 Dlhe Pole, tel: 0910914089
BELGICKY OBOR ALBIN
Fabian Karol, c,d.376, 93529 Hronske Kraeany, tel: 0903061063, mail: [email protected]
CINCILA VEtKA
Ferenc ltefan, c,d, 28, 95197 litavany, tel: 0915852092
CESKY ALBiN
Ferenczy Marek, A. Zarnova 12812, 94907 Nitra-Janikovce, tel: 0907898877
CINCILA MALA
Ferenczv Mawl. A. Zamova 12812, 94907 Nitra-Janlkovce. tel: 0907898877
75.
76.
77.
78.
MITCfAtJ~
79,
0903923853
SIVOMODRY REX
Imrichova Helena, Mgr., Stara cesta 675127, 94652 Imer, lei: 0907626110, mail: [email protected]
REX havanovilY, ZDROBNENY SlOVENSKY SIVOMODRY REX
Iskra Marek, SNP 144, 90611 Prielri:, tel: 0905852692, mall: Iskra,[email protected],sk
VIEDENSKY MODRY
Ivanec Michal, Trubln 68, 96823 lovcica-Trubin, tel: 0456790247
KALIFORNSKY Cierny
Jakab David, Pecenany 28, 95636 Rybany, tei: 0910797393, mail: davidko,[email protected]
BElGICKY OBOR moori', BElGICKY OBOR ALBIN, VIEDENSKY MODRY
Janclqa Eduard, Slov, Raja 315,05313 letanovce, tel 0903409723, mail: edo22@post.sk
VEl:KY SVETLY STRIEBORNY
JaneCka Peter, 1. Milia 515,90879 Borsky SviilY Jur, tel: 0907456570
REX oraniovy
Jankovic L:udovlt, HUrbanova 594172, 90101 Malacky, tel: 0904323771
NITRIANSKY
lSLUVtNlSKY
80,
81.
62.
83.
53.
Flimel Miroslav, c.d, 213, 97224 Diviacka Nova Ves, lei 0915979019, mail: mirosiavfJimel@gmail.com
FRANCUZSKY BARAN bielyeervenookj, ZDROBNENY BARAN biely eervenooky, ZDROBNENY BARAN cierny
54,
Floris Peter, Farska 9. 919 Hrneiarovce n, Par, tel: 0335548101, mail: fiorispeter1maiLt-com,sk
FRANCUZSKY BARAN strakac havanovilj, FRANCUZSKY BARAN strakae modry
Forberger !lefan, Sarna Chalupku 15, 5201 Sp, Nova Ves, tel: 0903738952, mail: forberger@zoznam,sk
55.
NOVOZELANDSKY BIElY biely, REX rnOOri'
56,
Gajdoi Roman, c,d, 153,93041 Kvetoslavov, tel: 0907753212, mail: rgagi@azet.sk
BURGUNDSKY , STRIEBORNY MALYillY
Gazdik Peter, Sverepec 25, 1701 Povazskil Byslrica, lei: 0903535233, mail: peler.gazdik@playmax.sk
57.
KALiFORNSKY Cierny, NOVOZELANDSKY BIElY biely, TROJFAREBNY STRAKAC ciemo - zlty, ZDROBNENY
FAREBNY rusky
cierny
Gergel Igor, Sturova 43, 919 04 Smolenice, tel: 0907284053
58.
BElGICKY OBOR moori'
59.
Geroc Vladimir, Orechova 24, 06601 Humenne, tel: 0903481737. mail: vladimir.geroc@gmail,com
ANGLICKY STRAKAC Cierny
60.
GOdOllev Jan, c.d. 74, 93556 Stari' Hradok, lei: 0904372565
VEtKY SVETLYSTRIEBORNY . ZOBORSKY elemy
Gombik Belo, Dvorl:anska 20, 94905 Nitra-Dolne Krnkan, tel: 0376514674
KALiFORNSKY elerny
Gulls Martin, Hlota 1337,01861 Belusa, lei: 0944539990
FRANCUZSKY BARAN diva sfarbeny
Hajnik Slavko, M 10,09423 Memik, lei 0918516827
BELGICKY OBOR ALBIN, KASTOREX
Hanko Jan, In~•• Havrania 39,.2705 Zilzriva, t~l: 09189~1357, mail: ha~ko.jano@zoznam.sk
KALiFORNSKY elerny, OHNIVAK cierny, VElKY SVETlY STRIEBORNY
Hitka Peter, Mgr., Safilrikova 74, 95197 titavany, lei: 0905939297, mail: p,hltka@gmaiLcom
ZDROBNENY BARAN dlvoko sfarbeny, ZDROBNENY BARAN strakac divoko sfarbeny
Hlinka Milan, 227, 97227 Uesfany, tel: 0908405368
MALY BARAN strakae divako sfartJenj, MALY BARAN zelelilY
Hodill Peter, M 212, 95614 Oponice, tel: 0915336843
NOVOZELANDSKY BIElY biely
Hornik Matus, Krakovska 90, 951121vanka pri Nitre, tel: 0944329979, mail: homik.matus1@gmail.com
ZDROBNENY FAREBNY Cerveny
Horvath Ladislav, Opatovska 188141, 962 70 Hontianske Moravce. lei: 0905883918, mail: laci.hl88@gmail.com
NEMECKY OBROVITY STRAKAC clerny, NEMECKY OBROVITY STRAKAC moori'
HrdliCka Milan. Ina.. Duklianskych Hrdinov 2039, 2601 Doiny Kubin, tel: 0907066310
KALiFORNSKY havanovilY, OHNIVAK clemy
HrdliCka Peter, c,d, 99, 91909 Bohdanovce n. n, lei: 0915757178
VIEDENSKY MODRY
Hrdy Erik, Ing., c,d. 220, 97224 Diviacka Nova Ves, tel: 0915396795, mail hrdy,erik@cenlrum,sk
OHNIVAK eiemy
Hric Milos, Banska 23, 97632 Badin, tel: 0905212139, mall: milos,hric@minv,sk
FRANCUZSKY BARAN divo sfarbeny
Hriclson Pavol, Urbarska 43, 4414 Cana, lei: 0907925226, mail: sablpali@centrum.sk
ZEMPLINSKY
Hrncik Lukas, c,d, 226, 01817 Jasenica, tel: 0907595417
KASTOREX
Hudak Jozef, Kamennil 3, 6001 Presov, tel: 0904209124
NEMECKY OBROVITY STRAKAC Cierny
Hudak Marcel, Frana Kl1Ira 32, 5801 Poprad, tel: 0904307226, mail: marcelhdk@Centrum.sk
VIEDENSKY MODRY
c.d.13, 95621 Tasare, tel: 0906156283, mail: Ichr1<aVY@Centrum.sk
84.
85.
86.
87.
88.
69.
90.
91.
92,
lei: 0903679014
Jombik Ondrej, Pri vleku 24411,96223 OCQV8, tel: 09158058291 0455349187, mail: jombik,o@zoznam,sk
MEKLENBURSKY STRAKAC divoko sfarbeny
JurCisin Richard, Mer" Severna 28,08001 PreSov, lei: 0908319092, mail: richard04@centrum.sk
ANGLICKY STRAKAC elemy
Jurlga Antonin, c,d. 54, 95614 Oponlce, tel: 0915207455, mail: info@grac,sk
BURGUNDSKY
Kadlecik Samuel, c,d, 334, 90605 Soboliste, tel: 0908430904
123.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
101.
108.
109,
110.
111.
112.
113.
114,
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122,
Laciak Milan, c.d.126, 04803 Kobeliarovo, tel: 0911243620
NITRIANSKY
LeSkovs,?Vladimir, t.Svobodu 1,08501 Bardejov, lei: 0907623866
BELGICKY OBOR ALBIN
125.
Lipka Andrej, c.d. 406, 95122 Aleksince, tel: 0908129929, mail: andrejlipka@gmail.com
HAVANA
126.
Lisclik Ladislav, Halusky 1271, 2351 Rakova, tel: 0908910494
BELGICKY OBOR divoko starbeny, BELGICKY OBOR
127.
LiSka Ivan, Nekrasova 6, 03601 Martin, lei: 0903116792, mail: chovalel-liska@azei.sk
FRANCUZSKY BARAN divo sfameny, FRANCUZSKY BARAN strakac divoko slameny
128.
Loci Jan, c.d, 160,90050 Krarova pri SenGi, tel: 0904972502
VIEDENSKY DIVOKO SFARBENY
129.
Loclova Jana, c.d. 160, 900 50 Kriirova pri SenGi, lei 0910792172
VIEDENSKY BIELY
130.
226, 7253 Bazovce, lei: 0905234253, mail: lorincsl@gmail.com
STRAKAC Ciemy
131.
luberda Peter, Rovna 16, 9101 Stropkov, tel: 0904675532
NEMECKY OBROVITY STRAKAC Ciemy, NEMECKY OBROVITY STRAKAC modrY
132.
lukliC Dusan, Pod Vf~kami 443, 95185 Skycov, lei: 0917660738
HERMELiN cervenooky, ZDROBNENY KASTOREX, ZDROBNENY REX japonsky, ZDROBNENY REX rusky cierny
133.
Majersky Miroslav, c.d. 136,95614 Oponice, tel: 0904919791
BURGUNDSKY
134.
MahirPavol, Gorkeho 15, 92001 Hlohovec, lei: 0905833652, mail: kunivelky.m@azel.sk
KUN( VE[KY modrY, NITRIANSKY
135.
MalarTomas, Gorkeho 15, 92001 Hlohovec
SLOVENSKY SIVOMODRY REX
136.
Mandriik &efan, e.d. 421, 93523 Rybnlk, lei: 0366324336
VEtKY SVETLYSTRIEBORNY
137.
Mano Jozef, Banikov 77/6, 97271 Novaky
JAPONSKY ,ZDROBNENY FAREBNY japanovitY
138.
Marik Ladislav, Ing., DoInostredska 175/2,92601 Sered', tel: 0905701541
FRANCUZSKY BARAN Ciemy, FRANCUZSKY BARAN divoko modrY, FRANCUZSKY BARAN havanovilY,
FRANCUZSKY BARAN
124.
Kasala Martin. Dvorec
REX biely cervenooky,
Katak Marian, c.d. 80, 92064 Kracany, lei: 0905868418, mail: kasak.marian01@mail.t-eom.sk
NITRIANSKY
Kiss DUSan, Sineena 43, 4471 Cecejovee, tel: 0908497629, mail: kissd@atlas.sk
CESKY CERVENY, KALiFORNSKY cierny, NOVOZELANDSKY CERVENY
Kluka Andrej, Dlhil98, 94907 Nilra-Janlkovee, tel: 0904378212
NOVOZELANDSKY CERVENY
Kneio Emil, Ing., Mgr., liiacovce 38. 7211 Ceeehov, tel: 0903485030, mail: eknezo@gmaii.com
NEMECKY OBROVITY STRAKAC Ciemy
Kocurik Michal, Hviezdoslavova 14, 91501 Nove Mesto n. Vaho, lei: 0907781629, mail: miehalkocurik430@gmaii.com
KASTOREX , MALY BARAN divoko sfarbeny
Kolaja Jaroslav, c.d. 12, 90876 LakS!l!ska Nova Ves, tel: 0905910933, mail: kolaja.jaroslav@gmail.com
REX Cierny, REX modrY
Kolartik Viliam, Tomasikova 24,08001 Presov, tel: 0905681308, mail: vilokolarGik@cenlrum.sk
NOVOZELANDSKY CERVENY
Kollar Jan, Siurova 6, 90301 Senee, tel: 0908144858, mail: szenGiki@gmail.com
KALiFORNSKY ciemy
585, 92584 Vlllany, tel: 0908526328, mail: milan.komrhel@azel.sk
KopeckY Milan, c.d. 105,95632 Nadlice, tel: 0385423115
KASTOREX
Kordiak Tomas, Lipskeho 17, 84101 Bratislava, tel 0917981617, mail: tomas.kordiak@gmail.eom
CINCILA MALA
Korduliak Miroslav, Klokoeov 589, 02322 Cadca, tel: 091891 0017
BELGtCKY OBOR divoko sfameny
Kotora Juraj, c.d. 66, 935 21 Vel1<e Kozmalovee, tel: 0907345971
VE[KY SVETLYSTRIEBORNY
Kovac Karol, Sportova 18, 90301 Senee, tel: 0904838689
MALYBARAN divoko sfarbany, ZOBORSKY ciemy, ZOBORSKY modrY
Kovacik Jozef, c.d. 190, 94162 Kmefovo, tel: 0915404655
CINCILA MALA, ZDROBNENY FAREBNY divoko stameny, ZDROBNENY FAREBNY ohnivak Ciemy
KrajCir Pete~, Nattarska 992, 90845 Gbaly, tel: 0904530231, mail: chovkrajcirp@azel.sk .
ZDROBNENY KASTOREX , ZDROBNENY REX dalmalinsky strakac eierny, ZDROBNENY REX oraniovY
KraJllk Jozef, Hlavna 227, 04945 Jovice, lei: 0905656249, mail: krajlikj@zoznam.sk
BELGICKY OBOR divoko starbeny, CINCILA VE[KA
Kral DuSan, Dvorska 7, 94907 Nilra, lei: 0908725305
CINCILA MALA , VerKY SVETLYSTRIEBORNY
Kralik Norbert,lng., Ziarska 60315, 3104 Liptovsky Mikulas, lei: 0903192562, mail: nomert.kralik@gma
CC,. ..,....'7C"'V CAOH' divo stameny, ZDROBNENY BARAN divoko modrY, ZDROBNENY BARAN strakac divoko
BARAN strakac divoko stameny
Kramar §tefan, Hviezdoslavova 731B, 95301 Zime Moravce, tel: 0907154644, mail: slefankramar44@gmaH.com
HOLANDSKY cienny, REX rys, ZAJAC! divoko sfartleny ohnivY
Kri!iko Jan, Druislevna 459162, 91601 Slara Tura, lei: 0918954536
REX biely eervenooky, ZDROBNENY FAREBNY rusky eierny
Kriian I~or, Mgr., c.d. 400, 91638 Beckov, lei: 0903648187, mail: ikrizan54@gmail.oom
FRANCUZSKY BARAN dive sfarbeny
Kubalos Rastislav, c.d. 73, 91311 Velke Bierovce, tel: 0905444303, mail: raslekubalos@gmail.com
DURiNSKY
Kucej Pavol,lng., Jilemnickeho 419113,02001 Puchov, lei: 0914371100, mail: pavol.kucej@contLsk
NEMECKY OBROVITY STRAKAC eiemy
Kusej Vladimir, Brezova 214,07222 Straiske, tel: 0907997819
ZEMPL!NSKY
Kuiik Peter, Mgr., Pavlovska 1, 83104 Bratislava, leI: 0905608033, mail: peto.kusik@gmail.com
VE[KY SVETLYSTRIEBORNY
Jan, Bratislavska 5, 1001 ttina, lei: 0902237891
II>
139,
140.
141.
142.
143.
144,
145.
146.
147.
148.
149.
92601 Sered', tel:
KY BARAN modrY, FRANCOZSKY BARAN strakac Ciemy
Marko Jozef, Beloveza 90, 8614 Hailin, tel: 0905551384, mail: markojozef99@gmail.com
BELGICKY OBOR divoko sfarbanj, BELGICKY OBOR ielezi\Y, BURGUNDSKY
Marton Jozef, Niine Zahumnie 611, 034 81 Liskova, tel: 0905681243
FRANCUZSKY BARAN divo sfarbenj
Ma1ula Ivan, Ruzova 1081, 90845 Gbely, lei: 0904287526
VIEDENSKY MODRY
Maxin J~n, c.d. 119, 8611 Hrabovec, lei: 0904375928
NEMECKY OBROVITY STRAKAC ciemy
Melenec Roman, e.d.257, 95196 Jedrove Koslorany, lei: 0905846551
ZDROBNENY BARAN slrakac ~IIY, ZDROBNENY BARAN zlIY
MiCa Milan, Zeleznicna 373, 90501 Saniea, tel: 0902817309
HOLlCSKY MODRY
Mihalko Jozef,lng., Matuskova 1642118, 02601 Doiny Kubin, tel: 0918888840
KALiFORNSKY cienny, REX dalmatinsky strakilc eiemoillY
Michalec Ivan, Paprad 1597,91601 Slam Tura, tel: 0915925297
VEtKY SVETLY STRIEBORNY
Mikolaj Milan, Okruzna 478, 7222 Straiske, lei: 0915651478
rs, ZEMPLiNSKY
35415, 1501 Rajec, lei: 0904968348, mail: lacomikolka@gmail.c
150.
4412 Niimi Klalov, lei: 0915902192, mail: mikula.peter@cenlrum.sk
NIJILJI VI:LKA
151.
152,
153.
Miluch Rudolf, Potravinarska 19, 94912 Nitra, tel: 0904990167
FRANCUZSKY BARAN divo sfamany
Molnar Julius, Kasarenska 6, 93101 Samorin, lei: 0902127376
VE[KY SVETLYSTRIEBORNY
Molnar Nandor, Robolnicka 18,94657 SvaIY Peter, tel: 0918195692, mail: nandor.molnar85@gmail.com
154.
155.
VEt:KY SVETlY STRIEBORNY
Moravsky Ondrel, c.d. 88, 94151 Pozba, tel: 0908326308
Mosko Miroslav,lng., c.d. 190, 8201 Drienovska Nova Ve, lei: 0905545703, mail: mlroslav@mm-mosko.s
CINCILA VELKA
156.
Mraz Mlchla, Cinlorinska 10, 95193 Topofclanky, tel: 0907346928
KALiFORNSKYeiemy, RHONSKY
157.
Mrazik Peter, Hlavna 590/42, 922 41 Drahovce, tel: 0905616012, mail: skuropeter@gmail.com
BElGICKY OBOR clemy, BElGICKY OBOR ALBIN
158.
Musak Martin, Herlianska 475151, 9303 Vranov nad Toprou, tel: 0905725646, mail: martln.musak@centrum.sk
KASTOREX , SlOVENSKY SIVOMODRY REX
159,
Novak tubomir, c.d. 34, 93564 Kurarany, tel: 0905518627, mail: pelynovak@gmall.com
NOVOZELANDSKY BIElY biely
160.
Nyitray Martin, liiaCovce 76, 7211 CeCehov, lei: 0905967924
FRANCOZSKY BARAN Ciemy, OHNIVAK Cierny
161.
ObloilnskY Roman, Ing., Na stanicu 22, 951121vanka pri Nitre, tel: 0905136936, mail: oblozinsky@zoznam.sk
VEtKY SVETlY STRIEBORNY , ZDROBNENY BARAN aerny, ZDROBNENY FAREBNY CervenY, ZDROBNENY
FAREBNY strleborny
sveUy, ZDROBNENY STRAKAC
.
162.
OCenas Milos, S. Kollara 93/11, 97901 Cereneany, lei: 0911964287, mall: ocmllos@gmall.com
VEI:KY SVETlY STRIEBORNY
163.
OchodnickY Jan, c.d288, 90622 Poriadie, lei: 0944940246, mail: ochodnickyj@zoznam.sk
NOVOZELANDSKY BIElY biely
164.
Onderisin Frantisek, c.d. 127,08213 Tulelk, tel: 0915924826
NEMECKY VEEKY STRIEBORNY elemy
165.
Ondov Marian, Zeleznik 140, 06701 GiraltoVQS, tel: 0907570026, mail: ondov.m@aUas.sk
FRANCOZSKY BARAN biely cervenooky
166.
Ondrusek Mlroslav, Rakova 839, 2351 Cadca, tel: 0908599835
BElGICKY OBOR zelezity
167.
Pahuli tudovit, Opatovski! cesta 28, 4001 Ko~ice, tel: 0556784903
CINCILA VEEKA
168.
Palisko Jan, UI. Oslobodilefov 652115A, 08204 Drieiiov, tel: 0903586783
ZOBORSKY clerny
169.
Pecha L:ubomir, c.d. 117,90879 Barsky Svaty Jur, lei: 0907799034
VIEDENSKY CIERNY
170.
Petrik Jan, Dlha 88, 9413 Dlhe Kleovo, tel: 0907102395, mail: peI2010@azet.sk
SlOVENSKY PASTELOvY - NOVINKA , ZEMPLINSKY
171.
Petriska Roman, Be., 1. milja 39411, 97242 lehota pod Vtaenik, tel: 0905300933, mail: kalifomsky.kralik@gmall.com
KALiFORNSKY elerny
172.
Pieser Emil, SNP 17, 5601 Gelnica, tel: 0904170261, mail: piegeremil@gmail.com
RHONSKY
173.
PodolskY Jozef, B. BartOka 27, 90301 Senae, tel: 0245924396
VIEDENSKY DIVOKO MODRY
174.
POoClk Ladislav, Prejtska 121/138, 01841 Dubnica n. Vahom, tel: 0905919753
SLOVENSKY SIVOMODRY REX
175.
PonCik Miroslav, Prejtska 121/138, 01641 Dubnica n. Vahom, te!: 0911880806
KASTOREX
176.
PorubskY Miroslav, c.d.31214, 01841 Prejta Lieskovska, tel: 0902435806
MAlY BARAN ciemy, MAlY BARAN divoko sfartleny, MAlY BARAN strakae clemy
177.
PotuCek Milan, c.d. 87, 90615 Priepasne, tel: 0908535673
CESKY STRAKAC havanovlty
178.
Puci Frantisek, Mgr., Holleho 4, 7101 Michalovce, tel: 0908998003, mail: puclml@lnforni.sk
CINCILA VEtKA ,ZDROBNENY FAREBNY divoko sfarbeny
179.
Racz Gabriel, MUDr., Okt6brova 31, 92901 Dunajska Streda, tel: 0910954648, mail: garacz@mail.real-n
HOLANDSKY Ciemy, HOLANDSKY divoko sfarbeny, HOLANDSKY peMovy
180.
Rada DUSan, Zavadka 23, 6601 Humenne, tel: 0907993575
HERMEliN I;ervenooky, HERMELIN modrooky, SATENOv)' durinsky
181.
Rais Martin, c.d.47, 06512 Jakubany, tel 0918718861, mail: bedo9498@azel.sk
BElGICKY OBOR ancllovy, BElGICKY OBOR ALBiN
182.
Reto Pavel, Mladeznicka 12, 04015 KoSice - Saca, tel: 0907900099, mail: albinobor@Centrum.sk
BElGICKY OBOR ALBiN
183.
Reeova Oominika, Mladeznicka 12, 04015 Ko~ice - Saca, lei 0907700099, mail: albinobor@centrum.sk
71'\0/,\0.,,,.,,, KASTOREX
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
Reiona Jozef, c.d. 375, 95171 Sraiany, tel: 0908735046, mail: jozefJezona@gmail.com
VEtKY SVETlY STRIEBORNY
ROhae Jura), Kollarova 1498/68, 95201 Vrable, tel: 0905626793
VIEDENSKY CIERNY
Rosik Radomir, c.d. 282, 91305 Adam. Kochanovce, te!: 0326490576
KALiFORNSKY elerny, KUNI VEEKY hnedy
Roile Branislav, Komenskeho 12,91904 Smolenice, tel: 0917646299
VIEDENSKY DIVOKO MODRY
Ruttkayova Zuzana, Dolny Kalnik 50, 03802 Drazkovce, tel: 0918539333, mail: zuzik007@zoznam.sk
ZDROBNENY KASTOREX
Rybar Franliiek, Obrancov mieru 361, 1501 Rajec, tel: 0903528798, mail: rybarfrantisek@Zoznam.sk
VEtKY SVETlY STRIEBORNY
Siobody 77, 03482 lucky p.RuZomberku, tel: 0907427090
ctTI:)ICQ("\l:)ft.rv
191.
192.
193.
194.
195,
196.
197.
198.
199.
200.
madagaskarovy
201.
202.
203.
204.
205.
206.
90301 Senec, tel: 0245924285
NITRIANSKY
Sklenka Gabriel, Lipova 7, 93521 Tlmace-Lipnik, tel: 0908326760
VEtKY SVETlY STRIEBORNY
Sladek Maroll, Zalilzne 456/58. 91904 Smolenice, tel: 0905927301, mail: info@vledenskykrallk.sk
VIEDENSKY CIERNY, VIEDENSKY DIVO MODRY
Sliacky Milan, K. Satru 8125, 3401 Ruzomberok, tel: 0915813806
VIEDENSKY DIVOKO SFARBENY
Sluka Samuel, Mlynska 136, 95193 Machulince, tel: 0910632680
NOVOZELANDSKY CERVENY, VIEDENSKY MODRY
Sobolik Jozef, Marianska 43,90031 Stupava, lei: 0911450047, mall: jozef.sobollk@mao.slovnaft.sk
NEMECKY OBROVITY STRAKAC modi)'
Sokol Miroslav, c.d. 352, 03841 Kosfany nad Turcorn, lei: 0902237497
NOVOZ':LANDSKY BIElY bie!y
Stach Imrich, Mgr., c.d.l46, 06701 lliCka, tel: 0907128550 10547365455
NOVOZELANDSKY BIElY
Stanl:lk ~tefan, c.d 181. !
FRANCOZSKY BARAN blely cervenooky, FRANCOZSKY BARAN madagaskarovy, FRANCOZSKY BARAN strakac
Stanko Peter, Koneena 7, 7101 Michalovce, tel: 0907462897
FRANCOZSKY STRIEBORNY , VEEKY SVETlYSTRIEBORNY
Stano Daniel, c.d. 94, 4455 Velka Ida, lei: 0907236533
VIEDENSKY MODRY
Staplnsky Peter, Brezov 112, 8701 Giraltovee, tel: 0918870612
VEEKY SVETlY STRIEBORNY
Stoklasa Jaroslav, Velerna 394, 02942 Bobrov, tel: 0904693142, mail: jaro.sloklasa@gmaILcom
CINCILA VE[KA , HERMELiN modrooky, VEEKY SVETlY STRIEBORNY
Sulo Jaroslav, c.d. 411, 91304 Choeholna Velclce, tel: 0903760509
HERMELIN cervenooky, ZDROBNENY FAREBNY blelopeslkaty 6iemy, ZDROBNENY FAREBNY kunl modi)'
Supuka Peter,lng., e. d, 72, 9433 Vysny Zipov, tel: 0915986733, mail: supuka.peler@gmaiLcorn
HOllCSKY MODRY, ZDROBNElY lEVicEK - NOVINKA kunl modrY, ZDROBNENY SATENOVY slovensky pastelovy,
ZDROBNENY
207.
208,
209.
210.
211.
212.
213.
SlOVENSKY SIVOMODRY REX
Surmik Vincent, c.d. 165, 8614 Beloveza, tel: 0906377407
NOVOZELANDSKY BIElY
Sysel Michal, c.d. 112,
ZDROBNENY BARAN
Szabo
0944428503, mail: ekogloball@gmaiLcom
biely eervenooky
Szabo ml. Julius, luky 1131, 95201 Vrable, tel: 0944428130
BIElOPESIKATY clemy
Szabolcs Laszlo, Nam, Prlaterstva 2171136,92901 Dunajska Streda, tel: 0903394506, mail: l.anI23@azet.sk
BElGICKY OBOR divoko sfarbeny, BElGICKY OBOR ALBiN
~aJben Drahoslav, Na Dolnorn kone! 122, 93556 MYtne ludany, tel: 0917275780
FRANCOZSKY STRIEBORNY , VEtKY SVETlY STRIEBORNY
~riisky Martin, Mukacevska 19,08001 Presov, tel: 0907971442 KALiFORNSKY Ciemy 215. ~cev[k Milan, Parkova 3, 93537 Dolny Pial, tel: 0905379881, mail: kbieli@zoznam.sk ANGLICKY STRAKAC ciemy 216. ~ebesta Vladimir, locna 2, 7101 Michalovce, tel: 090449291810566421998 VIEDENSKY BIElY 217. ~Imek Peter, Zalazne 20, 91904 Smolenice, tel: 0918728427, mail: al12.slmekova@gmall.com BElGICKY OBOR dlvoko sfarbeny 218. ~ipka Marek, Kraskova 27613, 95301 Ziale Moravce, tel: 0918872628 VIEDENSKY MODRY 219. ~ipoi Peter, Chrabrany 148, 95501 Toporeany, tel: 0904028963 NITRIANSKY 220. ~kriab Jozef, Dublnne 99, Kurima 08913, tel: 0905748376 NOVOZtLANDSKY BIElY biely 221. ~matrala Jan, Mladeinicka 1521, 92552 Sopoma, tel: 0317874139
FRANCUZSKY BARAN eiemy, FRANCUZSKY BARAN divo sfarbeny, FRANCUZSKY BARAN strakaC Ciemy,
FRANCUZSKY BARAN
straka/: madagaskarovY, FRANCUZSKY BARAN strakaC ~elezity
222, ~uhajda Vladimir, Sukenicka 305013, 93405levlce, tel: 0915636478, mail: v.suhajda@upc.maiJ.sk MEKlENBURSKY STRAKAC elerny 223. ~vancara Vladimir, c.d. 224, 91614 Hrasne, tel: 0905799851 NEMECKY OBROVITV STRAKAC havanovlty 224. Takac Tomai,l:.StUra 7111118, 92207 Vel'ke Kostorany, tel: 0915713618, mail: ttakac@zoznam.sk VIEDENSKY DIVOKO MODRY 225. TatarCiak Igor, Be., Hamuliakova 175126, 02901 NamesiovQ, tel: 0944045887, mail: tatarciak.i@gmail.com
NITRIANSKY
226. tavoda Jan, Gagarinova 637,96223 Oeova, tel: 0908146681, mail: jan.lavoda@centrum.sk FRANCUZSKY BARAN modrY, FRANCUZSKY BARAN strakac rnodrY 227. TeslIk Pavel, c.d.90, 96621 Dolna Tmavka, tel: 0908912956 BURGUNDSKY 228. Tomala Rastislav, Siefanikova 3, 05901 SpiSska Bela, lei: 0908884872, mail: tomalarastislav@gmail.com
NOVOZELANDSKY CERVENY
229. Tomasov Miroslav, Novomeskeho 39, 94911 Nitra, tel: 0904208330 SlOVENSKY SIVOMODRY REX 230. Tomek Peter, ~.d. 23, 90611 Prie~, tel: 0911157943 BElGICKY OBOR modrY, HAVANA, NOVOZELANDSKY BIElY biely 231. Treskonovli Barbara, Namestie L Fullu 1666117, 01008 Zilina, lei: 0908863531, mail: barborelka23@gmaiLcom
REXmodrY
232. Trojan Marek, Jahodnicka 20, 91904 Smolenice, tel: 0915799153, mail: lucia.trojanova@gmail.com VIEDENSKY DIVOKO MODRY 233. Turanovic Peter, Sportova 18,94905 NR Home KrSkany, tel: 0909087501 CINCILA VE[KA 234. Uvlra Pavel, Tehelna 29, 95652 2:abokreky n.Nitrou, tel: 0385421281 HOLANDSKY illY 235. Valovic TIbor, ~.d., 91637 Killnica, tel: 0944054372, mail: tiborvaiovic@gmaiLcom MALY BARAN biely eervenooky, MALYBARAN havanovity 236. Varga mi. Anton, c.d. 88, 95614 Oponice, tel: 0908157421 VEtKY SVETlYSTRIEBORNY 237. Veneer Bartolomej, Hencovce 1894, 9302 Vranov nad Toplou, tel: 0908998015 NOVOZELANDSKY BIElY biely 238, Vintr Jan, Skolska 513149, 1324 StreCno, tel: 0904292710, mail: vintr@hotrnaiLcz ANGORA biela cervenooka, RUSKY eierny 239. Vojtek Jann, c.d. 51, 08212 Chmerovec, tel: 0905543840, mail: janvajtek51@gmail.com CESKY STRAKAC modrY, HOLANDSKY Ciemy 240. Vozik Jan, lehotska 443, 97271 Novaky, tet 0915286050, mail: jojmi@azet.sk MALYBARAN biely cervenooky, MALY BARAN cinCilovY, MAlYBARAN divoko sfarbeny 241. Wagner Gabriella, Pasztorenek utca 18, H·1171 Budapest, tel: 36706144643, mail: duddi1811@gmaiLcom
ZDROBNENY BARAN kuni hnedy, ZDROBNENY BARAN siamskY zlty
242. Weber Erik, UL CsL Partizanov 8, 9722q Nitrianske Rudno, tel: 0905291754 SlOVENSKY SIVOMODRY REX, VErKY SVETlYSTRIEBORNY 243. Zat'ko Anton, Podhradska 84157, 97242lehota p VtaCnikom, tel: 0903955730 FRANCUZSKY BARAN strakac ilty 244. Zavacky Vladimir, Chaiupkova 2574137, 05801 Poprad, lei: 0903920279, mail: vzavacky@gmaiLcom
214. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. FRANCUZSKY BARAN divo sfarbeny
Zelenka Branislav, c.d. 461, 90605 Sobotiste, tel: 0908119809, mail: zelenka.brano@gmail.com
NEMECKY OBROVITY STRAKAC ciemy
Zelenka Eduard, c.d., 90605 SoboMte, tel: 0908434970, mail: eduardzelenka@centrum.sk
HOLANDSKY ~inCilovY, HOLANDSKY japanovity, HOLANDSKY madagaskarovy
ZoriCak Jaromir, c.d. 116,05976 Mlyneeky, tel: 0917805166, mail: jaromirzoricak@gmail.com
NITRIANSKY , NOVOZELANDSKY CERVENY, VIEDENSKY MODRY
Zeliar Jan, Sladkovieova 6571147, 01861 Belusa, tel: 0904984381
KAliFORNSKY Cierny, NOVOZELANDSKY CERVENY
Zellar Michal, SI:idkovicova 6571147, 01861 Belusa, tei: 0904984381, mail: michal.zeiiar@centrum.sk
FRANCUZSKY BARAN diva sfarbeny, VErKY SVETlYSTRIEBORNY
~abikova Viera, Ing., SNP 1, 951 93ToporCianky, tel: 0910 815455
RUSKYMODRY
Pikos Jan, Be., tel: 0904 383 978
NOVOZ~LANDSKY CERVENY
V~KO~ICE
ZDROBNENY BIElOPESlKATV CIERNY
Antal Zoltln., Tataoonya
ZDROBNENY KUNI HNEDY, ZDROBNENY KUNi MODRY, ZDROBNENY SAT~NOvY CERVENY
Por. C,
22.
23.
IZOZNAM VYSTAVOVATEtOV HOLUB6V]
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19,
20.
21.
Sulo Jaroslav, 411, 913 04 Chocholml-Velcice, leI: 00421 90376050 I 0903760509
H
ANGLICKY HRVOLIAK Cerveny, ANGLI CKY HRVOLIAK zllY, ANGLICKY HRVOLIAK MALY Cerveny
dominant, ANGLICKY HRVOLIAK MALY zltoplayY, ANGLICKY HRVOLIAK MALY ziti'
Agoes Jozef, Ruzova 46, 986 01 Fifakovo, tel: 0908 929480, mail: agocs.filakovo@gmail.com
H
PAROCHNIAK biely. PAROCHNIAK cerveny, PAROCHNIAK Cerveny fff<.any, PAROCHNIAK (;iemy,
PAROCHNIAK zltY
Andrailik Marian, zapolocie 384, 906 32 Jablonica, tel: 0903 976 073. mail: endrasikmarian@zoznam.sk
NEMECKY vYSTAVNY HOLUB modlY fff<.any, PIEsfANSKY OBOR eiemy fikany
Andrasik Milan, Lukov Dvor ep. 7, 949 01 Nilra, tel: 0904 306461, mail: andrasikovahana774@azetsk
H
CESKY LETUN eierny bocianik, CESKY LETUN modlY jaraby, GESKY LETUN ~imel Cervenopasavy
Antony Ivan, Varkovska 35, 080 05 Presov, tel: 0903041777, mail: IVANANTONY@Zoznam.sk
H
RYS modrY bieiosupinatY bielohrotY
Bachar Jozef, Sus e. 2600, 91601 Stara Tura, lei: 0905 627 238, mail: bacharjozef@gmail.com
H
pAVIK almond, pAVIK biely, pAVIK eiemy, pAVIK modrYciemopasayY
Baikal Ondrej, TyrSova 6, 94131 Ovary nad Zitavou, tel: 0940843183, mail: obajkai@postsk
H
TEXAN recesivny Cerveny, TEXAN recesivny Ziti', TEXAN rodolarby svetly, TEXAN rodofarby Imavy,
TEXAN rodofarby tmavy eierny, TEXAN rodofarby tmayY modrY
Bala! Peter, Semerovo 578, 941 32 Semerovo, lei: 035/647430110915739265,
H
mail: balazpeler29@azet.sk RIMAN hnedoplavy pasavy
Balogh ladislav, Bezrueova 25, 900 31 Stupava, tel: 0904 689154, mail: I.balogh@post.sk
H
CESKY STAVAKzltY. CESKY STAVAK ziti' Iysy
Banas Gabriel, Mgr., Hviezdoslavova 164, 925 45 Abraham, tel: 0908845224,
H
mail: rasti,banasova@gmail.com NEMECKY vYSTAVNY HOLUB modrY pasayY
BanoczkY Zoltfm, Perecka 29, 934 05 Levice, lei: 0905 169932
H
BRATISLAVSKY VYSOKOLETUN biely eervenopasavy, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN Ciemy
sedlatY, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN madrY sedlatY
BeilaCka Robert, Komenskeho 202111, 95801 Partizanske
H
RYS modrY bielosupinatY bielohrotY
Benc ~uboil, Verke Chyndice 113, 951 54 Verke Chyndice, tel: 0915 271 573, mail: lubos.benc@cenlrum.skH
NEMECKYVYSTAVNY HOLUB modra slraka
Benc Peter, PhDr., Slracia 27.94901 Nilra, lei 0903223372
H
TEXAN rodofarby svetly eervenoplavj, TEXAN rodofarby tmavj, TEXAN rodofarby ImayY ciemy, TEXAN
nodofarby Imavy modrj
Bielik Rastislav,lng•. Juina 37, 922 02 Krakovany, lei: 0908 064 452
H
SLOVENSKY HRVOLIAK modrY ciemopasavy
Blanar Joze1, Pecnianska 21,851 01 Bratislava, tel: 0911 740226
H
PIEStANSKY OBOR biely, PIEstANSKY OBOR eieroy, PIESfANSKY OBOR eieroy tiger
Blecha Bohuslav, FilOdlyho 15, 900 31 Stupava, tel 0903943666, mail: holubZ@blecha,sk
H
GESKY HRVOLIAK SlvY ciernopasavy, CESKY HRVOLIAK SlvY jaraby
Boeko Alfonz, Mgr., Andrejova 4, 086 37 Sarisske Cieme, lei: 0908 506 971
H
RIMAN bie!y
Bocko Boris, Povrazova 32, 040 16 Kosice-Myslava, lei: 0905433563, mail: borisbocko@azel.sk
H
ANGLICKY HRVOLIAK biely, ANGLICKY HRVOLIAK cerveny, ANGLICKY HRVOLIAK MALYbiely.
ANGLICKY HRVOLIAK MALY zlly
Bognar Alfred. Hlavna 51, 903 01 Hurbanova Ves. tel: 0903478835, mail: fredyb@cenlrum,sk
H
RUMUNSKY HOLOKRKY LETUN cerveny
Boldis Martin, MUDr., I. Milja 1033/10, 95201 Vrable, tel: 0915 881264, mail: martinboldis@gmail.com
H
RYS modrj bieloSupinatY bielohrotY
Bolla Jan. Podjavorinskej 89, 953 01 Ziale Moravce, lei: 0907 192 901
H
KING biely, KING Cierny fikany, KING hnedy fikany, NEMECKY vYSTAVNY HOLUB cierny liger
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Priezvisko, Bydlisko ,Telelon Email, vystavene plemeno
Sekcia MCH
B6rik Dullan, Kapustnicka 229/38, 95501 Nemeice, lei: 0903 562 578
H
MORAVSKY PSTROS ciarny supinatY
Brysuda Antonin, Verky Grob 334, 92527 Vefkj Grob, lei: 0903 859 935
H
SLOVENSKY HRVOLIAK iltY
Bug~ikladiSlav, Zahred~ickil 8••94110 Tvrdosovce,.lel: 0904 872 723
,_
H
PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN Cerveny, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN Ciemy,
PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN misova, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN iltY
Cedula Peter, Sfromova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, lei: 0905 286 657, mail: pater.cedula@gmaiLcom
MONDEN biely, MONDEN modrY bezpasayY, MONDEN iltY
Cintuia Juraj, Sajdikove Humence 118, 90607 Sajdikove Humence, lei: 0905 367 148,
H
mail: j.cinlula@gmaiLcom BRNENSKY HRVOLIAK cierny, BRNENSKY HRVOLIAK madrY Ciernopasavy
tajkovic Jozef, Hronskeho 1199, 093 01 Vranov nad Topfou, tel: 057/4423949
H
KOSICKY KOTRMELIAK biely
teljuska Peter, Ing., Ortvanova 35, 040 14 Kosice, lei: 055/6712202, mail: celjuska@lukoslre!ba.sk
H
KOSICKY KOTRMELIAK biely
tlerfaskY Stanislav st" Homa Trnavka 64. 96601 Preslavlky, lei: 0904 489 472, mail: ciertasky@aze,sk H
HANACKY HRVOllAK Cierny, HANACKY HRVOLIAK eierny supinatY
Dedik Emil, Moravske Lieskove 208. 916 42 Moravske Lieskove, leI: 0907 041729
H
CESKY STAVAK biely, CESKY STAVAK cerveny plamienok
Demeter Jozef, lng" J. Matusku 337, 958 52 Zabokreky nad Nitr. Ie!: 03815421401,
H
mail: jozefdemeter@cenlrum.skSLlEZSKYHRVOLlAKcervenysime!.SLlEZSKY HRVOLIAK modrY simel
Dinka Jozef, Borekova 59, 821 06 Bratislava, lei: 0907 222 250
H
POMORANSKY HRVOLIAK modrY jarabY s anglickou kresbou,
POMORANSKY HRVOLIAK modrY s anglickou kresbou
DoMk DUlan, Partizanska Lupea 619, 03215 Partizanska LUpee, lei: 0904 199248
H
CEPELSKY SNEHOBIELYLETUN biely, KOSICKY VYSOKOLETUN modI
STARVICSKY STAVAK cerveny bielohrotY, STARVICSKY STAVAK Cierny
STARVICSKY STAVAK modrY ciernopasavj, STARVIGSKY STAVAK modrY simel
DobiS Miroslav, Pavlice 95, 919 42 Voderady, tel: 0905 505115. mail: lexan.sk@gmail.com
H
KOSOA cerveny, KOSOA madrY bielopasavj, KOSOA madrY bielosupinaly, KOSOA modrj branzovopasavy
KOSOA modrj bronzovosupinatY, KOSOA modrY sirovoSupinatY, MONDEN cervenoplavj, MONDEN
eervenoplayY jaraby, MONDEN modrY eiemopasavy, SOLNOCKA BAGDETA cervena, SOlNOCKA
BAGDETA zlla, TEXAN eervenoplavy, TEXAN eiemy, TEXAN levandulovy, TEXAN modrY, TEXAN
nodofarby svetly, TEXAN nodofarby tmavy
Dobrucky Peter, O_keho 22, 851 03 Bratislava, tel: 0903 391 247
H
BRATISLAVSKY VYSOKOLETUN bielyeervenopasavy, BRATISLAVSKY VYSOKOLETUN ~"rv"nt)nI~w
SLOVENSKY VYSOKOLETUN modrY CiernopasavY. VIEDENSKY KRATKOZOBY
VIEDENSKY KRATKOZOBY LETUN ziti'
DOczy Drahomir, Pila 138, 900 89 Caslil. tel: 0908728081
H
PIEStANSKY OBOR cerveny, PIESTANSKY OBOR Cierny frkany, PIEStANSKY OBOR cierny tiger
[)urZa Ivan, Hlavna 607,92523 Jelka, tel: 0903 438 079, mail: ivandurza1@gmail.com
H
POMORANSKY HRVOLIAK modroplayY jaraby s anglickou kresbou, POMORANSKY HRVOLIAK
modroplayY s anglickou kresbou
Fabiankovic Mirosiav, Chorvalska 169, 90081 Senkvice, lei: 0908 257 590,
H
mail: miroJabiankovic@gmail.com TEXAN Ciemy. TEXAN modrY pasayY
Fabry Miroslav, Vysoka 25, 81106 Bralislava, tel: 0905403277, mail: fabs@cenlrum,sk
H
MORAVSKY PSTROS Ciarny, MORAVSKY PSTROS modrY bezpasayY
Farkas Pavet, Jesenskeho 26, 960 01 Zvolen, tel: 0902 093 294
H
KING biely, KING eervenoplayY pasavy, KING cerveny dominant, KING cerveny grizly,
KING Cerveny recesivny, KING eierny, KING modrY bezpasavy, KING modrj jaraby, KING strieborny,
KINGl:ltY
Fill" Vincent, Jana Holiriho 165, 92207 VelM Kostorany
H
SLOVENSKY HRVOLIAK eierny, SLOVENSKY HRVOLIAK modrY bielopasavy
Filipovic ~uboslav, Skolska 33, 900 25 Chorvatsky Grab, tel: 0903 369 317, maillubos,filipovic@gmail.com
H
pAVIK biely, pAVIK grizly, pAVIKjaraby, pAVIK modrY ciemopasayY, pAVIK strieborny
Fine Jozef, Pazilnil 62, 917 01 Tmava, tel: 0907 123 383
H
AFRICKA SOVKA biela, ANGLICKY HRVOUAK biely, ANGLICKY HRVOLIAK modrY, ANGLICKY
HRVOLIAK MALYbiely, KoMARNANSKY KOTRMELIAK biely
Filmel Miroslav, Div.Nova Ves 213, 972 24 Div.Nova Ves, lei: 0915 979 019, mail: MiroslavFlimel@gmail.com H
MORAVSKY PSTROS Cerveny supinati', MORAVSKY PSTROS Cierny supinatY, TALIANSKA SOVKA fadova
Flite Peter, AmulSkil34, 821 06 Brafislava, tel: 0903969270
H
XVI. Celostatna vJstava zvicrat, NITRA 2013 - Zoznam vystavovatcl'ov
Por. C,
46,
47,
46,
49.
50,
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61,
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Pliezvisko, Bydlisko ,Teleton Email, vystavene plemeno
POMORANSKY HRVOLIAK cervenoplavy s angliekou kresbou, POMORANSKY HRVOLIAK CervenY
angliekou kresbou, POMORANSK'i' HRVOLIAK i1foplayY s anglickou kresbou
Gahyr Frantisek, Hosfovee 90, 951 91 Host'ovee, lei: 0905308373, mail: frantisek,gahyr@gmail.com
CESKY STAVAK jarabysedlalY, CESKY STAVAK mod,y sedlalY
Glonek Vladimir, 423, 91922 Majciehov, tel: 0907520301
MORAVSKY PSTROS cerveny
Glonek Vladimir, Majciehov 423, 919 22 Majciehov, lei: 0907520301
MORAVSKY PSTROS cerveny
Goga Pavel, Nitlianska 245180, 955 01 Chrabrany, tel: 0910255800
MORAVSKY PSTROS mod,y bezpasayY
Gondor Stefan, Mgr., Lekarovce 482,072 54 Lekarovee, tel: 0908 102 228, mail: s,gondol@zoznam,sk
ANGLICKY HRVOLIAK mod,y, ANGLlCK'i' HRVOLIAK illY
Gubovic Karol, Ing., Mikusovce 18, 984 01 Lucenee, tel: 0917 361 279, mail: karol.gubovie@gmail.com
KING Cerveny dominant, KING modlY ciernopasavy, KING modIY jaraby
Gunii i.:ubomir, Raeianska 98, 831 54 Bralislava, lei: 0905 858 535
pAVIKCerveny, pAVIK illY
Hajdin Michal, Na drahach 596, 908 71 morvsky Sv, Jan, tel 0903647006
SLOVENSK'i' VYSOKOLETUN mod,y
Hajnal Jan, Dvomiky 64, 96268 Hontianske Tesara, tel: 0948 470 008
BRCKAN biely, BRCKAN CervenoplayY slilnik, BRCKAN Ciemy, BRCKAN modlY Simel
Halmo Albert. MVDr.. CSA 39719,95618 BoSanv, leI: 0904 943 312
",mmm
Sakeia MCH
]
Por.c.
s
5
H
74.
H
H
H
H
75.
H
76.
H
77,
H
78.
H
79,
H
80.
H
81.
Halmo Eduard, CS[A 572127, 95618 BoSany, tel: 0903 401 370
H
SLOVENSK'i' HRVOLIAK Cierny bielopasayY
Hanuiay Juraj, Rovinka 430, 90041 Rovinka, tel: 0948 358 515
H
KING CervenY, KING Cerveny dominant,
Haraba Peter, Uhliska 86, 93505 Pukanec, tel: 0902 335176
H
ANGLlCK'i' HRVOLIAK illY
Herceg Jaroslav, Hoileho 3, 92715 Sara-Veta, tel: 0911 904 458, mail: herceg@pOS1.sk
H
INDIAN biely
Homoly Vojtech, Ing., Fabryho Z 195717,929 01 Dunajska Streda, tel: 0949 766 045, mail: homoly@posl.sk
H
RYS modIY bieloSupinaIY bielohrolY
Horvath Alexander, Kraeanska eesta 1220116, 929 01 Dunajska Streda, tel: 0902743064
H
GIGANT mod,y ciernopilsayY
Hostiik Jozel, Radava 425, 941 47 Radava, tel: 0948 870 370
H
POMORANSKY HRVOLIAK biely
Hrabal Jozef, Alej Siobod¥ 1880126, 02601 Dolny Kubin, lei: 0908409 932, mail: hrabaljoyaf@gmail.com H
KOSICKY VYSOKOLETUN Gierny
Hric Joyel, Slildkovieava 60419, 952 01 Vrable, tel: 0918 667 312
H
KING biely
Husfava Dusan, KoSt'any nfTurcom, 03941 Kosfany nrrurcom, tel: 0905 505 843, mail: duhustava@gmail.eom H
TEXAN levanduloyY
HybskY Jan, Siobody 430192, 962 61 Dobra Niva
H
SLOVENSK'i' HRVOLIAK cerveny bielopiisayY
Chren Peter: Hlavna 319, 951 93 Machulince. tel: 0908 468108, mail: pelerchren@azet.sk
H
SLOVENSKY HRVOLIAK modIY bieiopilsayY, SLOVENSKY HRVOLIAK slrieborny bielopiisavy
Imrichova Helena, Mgr., PhD., Cesla Stan!l6751'l7, 946 52lmef, tel: 0907626 110, mail: ronylady@azet.skH
LAHORE striebomY, LAHORE illY
Ivanieka Jozef, Klasov 67, 95153 Klasov, tel: 0915 207 591, mail: buld0g462@gmail.com
H
KING mod,y CiemopilsayY, KING madlY jaraby
Jakubicka Jozef, Biskupova 3, 95607 Vel1<e Ripfiany, tel 0381538730210901 701 820
H
KING biely, KING eervenoplayY piisayY, KING Cerveny dominant, KING Cerveny grizly, KING modIY
CiemopilsayY
Jankeje Rudolf, Navojovce 98, 956 04 Navojovce, tel: 03817409048
H
CESK'i' STAVAK illY sedlalY
Jankovic Lukas, Dojc 445, 908 02 Dole, tel: 0903 726 723, mail: viadimir.lankovic@azet.sk
H MCH
BRNENSK'i' HR,VOLIAK biely, BRNH
bi~ly, NEMECKY VYSTAVNY HOLUB
VYSTAVNY HOLUB madlY ciemopasayY,
Jankovic Vladimir, Dojc 445,90602 Dojc, lei: 0903 726723, mail: vidimirjankovicl!i'!azel.sk
H
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99,
XVI. Celostatna rystava zvierat, NITRA 2013 - Zoznam vystavovatel'ov
Sakeia MCH
angliekou kresbou, SEDLAT'i'
cierny, SEDLATY PAPuCATY
bielosupinalY,
Jonas Peter, Bohdanovce 3,044 16 Kosice okolie, tel: 0907 263 643
H
POMORANSK'i' HRVOLIAK ciemy, POMORANSKY
Jozefi Stefan, Budovaterskii 1637116,07501 TrebiSov, tel: 0915 893451
H
NEMECKY vYSTAVNY HOLUB eervenoplayY, NEMECKY vYSTAVNY HOLUB trnayY jarabY
Juhas Mikuliis, Cintorinska 4, 044 12 Nizny Klatov, tel: 0556967285/0917 837 611
H
KOSICKY KOTRMELIAK modIY sedlalY
Jurko Jozef, Petrovany 280, 08253 Petrovany, lei: 051rr7976241 0948188 540
H
ANGLICKY HRVOLIAK ~erveny, ANGLlCK'i' HRVOLIAK ciemy
Jurkovlt Peter, Ing., PhD., J. Krara 653, 95618 Boilany, tel: 0905825607
H
KiNG cerveny, KING ciemy, KING eierny ffkany, KING modIY ciernopasayY, KING modlY tmavojarabY, KING illY
Kiss Ernest, RUZova 7, 93701 teliezovce, tel: 036 7711956, mail: kiss.erno@fraemail.hu
H
KING bielY, KING hnedoplayY hnedopasayY, KING modlY eiernopasayY
Klampiirik Jozef, Druislevna 64216, 95801 Partizanske, tel: 0907 361 784
H
KING cerveny dominant, KING modIY ciernopasayY, KING modIY jaraby
Klement Stefan, telezni~iarska 1433168, 92400 Galanta, lei: 0903478737, mail: aklement@stonline.sk
H
KOBURSK'i' SKovRANOK striebriIY pilsavy, MADARSKA SLiEPOCKA Cervena, PIEStANSKY OBOR
Gierny flkany, PIESfANSKY OBOR hnedy tiger, RYS eierny bielopiisayY, TEXAN rodofarby tmayY eiemy.
TEXAN rodoiarbY trnayY madlY, TEXAN rodofarby illY
Knotek Frantiselk. Obrancov Mieru 314, 90845 Gbely, tel: 0908 469184
H
BENESOVSK'i' HOLUB biely
Knotek Jan, Profesora Carskeho 251, 90845 Gbely, tel: 0902 267 353
H
CESKY STAVAK striebomy sedlalY
Kocian Jozef. Ku Bralke 24, 93405 Levice, tel: 0903431656, mail: kocianzchv@centrum.sk
H
bieloiuoinalil. SUEZSKY HRVOLIAK Cerveny simel
93534 Vefkj Our, tel: 0903 488 549
H
biely,
Koczman Jozef, Krllna, 92522 Velke urany, leI: 00421 90324754
H MCH
BRNENSK'i' HRVOLIAK biely, NEMECKY BUBLAK VIDLICOVOCHVOSTY biely
Koka Denis, ul. F. HeCku 7, 934 01 Levice, tel: 0944225197, mail: koka,denis@gmail,com
H
MORAVSK'i' PSTROS modIY bezpasayY
Koka Pavol, J. Kolliira 22, 93405 Levice, tel: 00421910 11667
H
ANGLICKY HRVOLIAK cerveny, ANGLlCK'i' HRVOLIAK Cierny
Kolena Anton, Nilrianska 5, 92001 Hlohovec, tel: 0908763999, mail: TomasKolena@gmail.com
H
PIEStANSK'i' OBOR biely
Kolena Tomas, Ing., Nibianska 5, 92001 Hlohovec, tel: 0915163514, mail: TomasKoIena@gmail.com
H
PIESfANSKY OBOR Cerveny flkany, PIESfANSK'i' OBOR Cerveny tiger, PIESfANSKY OBOR ciemy
ffkany, PIESfANSKY OBOR ciemy tiger
Kolenl~ Peter,lng., Petrovany 555,08253 Petrovany, tel: 05117797760, mail: pe.kol@centrum.sk
H
ANGLICKY HRVOLIAK cervenoplayY, ANGLICKY HRVOLIAK modIY ciemopasayY, ANGLICKY HRVOLIAK
zlloplayY, ANGLICKY HRVOLIAK MALY biely
Koller Rudolf, Ciliiskii 24, 82107 Bratislava, tel: 0903 414 717, mail: rudoff,koller5@gmail.com
H
pAVIK biely, pAVIK cerveny, pAVIK 'lIlY
Koller Stefan, Amurska 58, 821 06 Bratislava, lei: 0903424446, mail: koller,vahy@gmail.com
H
pAVIK biely, pAVIK ciemy, pAVIK Cierny stltnik, pAVIK modlY ciernopasavy
Komilk Tomas, Breyova 12, 953 01 Ziate Moravce, lei: 0907 442 497, mail: toms.komzik@gmail.eom
H
KOOOA bronzovosupinalY
Kone Peter, Mgr" Siefanikova 479, 90845 ~bely, tel: 0905 626 730
H
MORAVSKY P$TROS cerveny, MORAVSKY PSTROS mod,y jaraby
Kovac Roman, Palankova 8, 95301 Zlale Moravce, tel: 0904140681
H
MORAVSK'i' PSTROS ZiIY
Krajlik ~ozel, Hlavnii 227, 0;1945 Jovice, tel: 0567327350 10905656249, mail: krajli~@zoznam,sk
H
BRCKAN Cerveny, BRCKAN 'lIlY, LAHORE Cerveny, LAHORE eieroy, MAOARSKY OBOR ciemy ffkany,
pAVIK biely, pAViK miieCny
971 01 Prievidza, tel: 0903 781 426
H
XVI. Celostatna rystava zvierat, NITRA 2013 - Zoznam vystavovatel'ov
Par. c.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113,
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Priezvlsko, Bydllsko ,Telelon Email, vyslavene plemeno
SekCla MCH
KING AOC, KING Cerveny dominant
Kras~anskY Robert, Obere Hauptstrasse 47, 2423 Deutsch Jahrdorf, mail: krasnansky.robert@gmail.com H
PIEStANSKY OBOR AOC, PIEStANSKY OBOR ciemy, PIEStANSKY OBOR elerny Ifkany, PIEStANSKY
OBOR eierny tiger, PIESTANSKY OBOR rnodr)' ciemopasav}'
H
KrivosudskY Duian, Bc" Senkvicka 20A, 900 82 Blatne pri Senci, tel: 09150833105
SLOVENSKY HRVOLIAK modr)' bielopasav}'
H
KrivosudskY Ivan, Ing., 596, 90050 Knirov8 pri Senci, tel: 0915 833105
SLOVENSKY HRVOLIAK zlly
H
Kubik Peter, Na llvrati 48, 82104 Bratislava, tel: 0903 436751
modIY eiernopasatY,
BERLiNSKY KRATKOZOBY LETUrll Izabelav}', BERLiNSKY KRATKOZOBY
Cerveny, KOSICKY
BERLiNSKY KRATKOZOBY LETUrll rnodr)' simel, KOSICKY
VYSOKOLETUrll iltY
Kullac Rudolf, Kolla 257, 94133 Kolla, tel: 0908 761 346
H
MADARSKY OBOR biely, MADARSKY OBOR Cerveny, MADARSKY OBOR clerny, MADARSKY OBOR
hnedy Ifkany, RYS iltY supinatY
H
Labuda Jan, Bratislavskil 5, 01001 Zilina, tel: 0902237891
PIEStANSKY OBOR elemy ffkany, PIESTANSKY OBOR elerny tiger
H
Laciak Milan, 126,04943 Kobeliarovo, lei: 0911243620
GIGANT jaraby, GIGANT modra straka
H
Lang Jan, Vazovova 17, 81107 Bratislava, tel: 0908134 008
MORAVSKY MORIAK -, TALIANSKA SOYKA jarabii, TALIANSKA SOYKA radova
H
Lenarth Martin, M. R Stefanika 74, 036 01 Martin, tel: 0908099834, mail: boyskyleny@centrum.sk
SOYKA TURBIT cervena
H
Levai 010, Vrbenskeho 13, 90301 Senae, tel: 0903 323499
SLOVENSKY HRVOLIAK eleroy
H
Liptak Marian, MalySaris 301, 08001 PreSov, tel: 051774515610915368 490
ANGLICKY HRVOLIAK biely
H
Ludvik Jill, Unkovice 196, 66463 ZabCice, lei: 00420 608 46735
BRNENSKY HRVOLIAK biely, BRNENSKY HRVOLIAK modr)' simel
Macko Marian, Dr. Gresa 39. 08221 Vel'ky Saris, tel: 0905 893 419, maii: agromacko@gmail.com
H
pAVIK almond, pAVIK andahizsky, pAVIK biely. pAViK Cerveny, pAViK eiemy, pAVIK eleroy tiger, pAVIK
DUN, pAVIK mliecny, pAVIK iltY
H
Madaj Jan, Terany 34, 962 68 Terany, tel: 0911 682234
PIESTANSKYOBOR elerny fikanY. PIEStANSKY OBOR elerny tiger
H
Magula Jozef, Trnavska cesta 381, 92207 Yerke Kostorany, tel: 00421 908 58552
SLOVENSKY HRVOLIAK modr)' ciemopasav}'
H
Malik Marcel, Martina Culena 222, 90885 Brodske, tel: 0904 346 206, maii: m.malik44@gmaiLcom
TEXAN recesivny Cerveny, TEXAN recasivny zltY, TEXAN rodofarbj' sveUy, TEXAN rodofarby tmav}'
H
Malik mi. Marcel. Komenskeho 1021, 908 85 Brodske, tel: 0903 408 824, mail: m.malik@centrurn.sk
TEXAN rodofarby svetly. TEXAN rodofarby tmav}'
H
Malina Mlroslav, Blatnica 66, 03815, tel: 0905 181 387, mail: miro.malina@gmaiLcom
CESKY STAVAK ~tY sedlatY
H
Mano Jozef, Banikov 7716, 97271 Novaky
MORAVSKY PSTROS modr)' bieloSupinat)'
Martlnkovic Michai, Sturova 366, 90880 Sekule, tel: 0907 983 029, mail: snopy4@eentrum.sk
H
BUDAPESTIANSKY VYSOKOLETUrll Cerveny vencov}', KOMARrIIANSKY KOTRMELIAK cerveny sedlat)',
RAKOVNiCKY KOTRMELIAK Cerveny sedlat)', RAKOVNiCKY KOTRMELIAK modr)' sedlat)'
H
MatejoviCl Ladislav, Janka Matusku 2220138. 95501 Toporcany, tel: 0915 055511
STAROHOLANDSKY KAPUCIN biely jednofarebny
H
Melenec Krlstian, Jedfove Kostofany 257, 951 96 Jedrove Kostofany, tel: 0915 181152
HYL bronzov}' elemokridly, HYL zlatY ciernokridly, HYL zlat)' modrokridly bielohrotY
Meszaros Karot, Panrova 179, 92521 Mala MaCa, tel: 0901 911 987
H
HANACKY HRVOLIAK elerny, HANACKY HRVOLiAK eiemy supinatY, HANACKY HRVOLIAK modr)' jaraby,
HANACKY HRVOLIAK modr)' supinatY
Maiko Jan, Ponicka Leholka 43, 976 33 Poniky, tel: 0915 953168
CESKY LETUrll cervenoplav}', CESKY LETUrll modr)' ciemopasavy, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUrll
modrY, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUrll modr}' simel (bel uS), PRAZSKY KRATKOZOBY LETUrll ~tY simel
MiCa Milan, Zeleznicna 373, 90501 Seniea, lei: 0902 817309
H
NEMECKY BUBLAK DVDJVRKOCATY biely
Michalik Stefan, Ing., 380, 90054 Jablonove, tel: 03417787122
PO[SKY DLHOZOBY LETUrll STRAKA elerny
XVI. Celo~tatna vystava zvierat, NITRA 2013 - Zoznam vystavovatel'ov
Por. c.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
H
154.
Priezvisko, Bydlisko ,Telefon Email, vystavene plemeno
Sekeia MCH
Mocar DuAan, MRSteflmika 37, 96301 Krupina. tel: 0905225759
H
HESENSKY HRVOLIAK biely, SLOVENSKY HRVOLIAK tltY, VOORBURSKY HRVOLIAK eierny,
VOORBURSKY HRVOLIAK illoplavy
MoSko Juraj, Mgr.. 190,08201 Drienovska Nov. Ve, leI: 00421 90554570, mail: miroslav@mm-mosko.sH
RYS rnodr)' bielosupinat)' biel(
Mraz Roman, M. Culena 169,
Brodske, tel: 0907 220 036
H
KING biely
Mrazik Ladislav, 191,03215 Partizlmska [upca, tel: 0908 229 878
H
KRYMKA cervemi, NEMECKA MNiSKA cierna, POMORANSKY HRVOLIAK Cervenoplavy
Nagy Alexander. Sedliaeka 9, 979 01 Rimavska Sobota, lei: 0903966865, mail: narschov@gmail.com
H
SASKY HRVOLIAK Cierny bielopasav}'
Nemec Mlroslav, Vinohradskil 108, 90081 Senkvice, tel: 0902 330 617
H
CESKY STAVAK biely
Nemeth Attlla, Horne Saliby 462, 925 03 Horne Saliby, tei: 0903 159 961
H
MORAVSKY PSTROS modr)' bezpasav}'
Nemeth Ludovit, Podzahradna 400, 92503 Horne Saliby, tel: 0915 145332
H
MORAVSKY PSTROS modIY bezpasavy
Novoszad Julius, Mlynska 66111,93531 Horna saC, tel: 03616396516
H
VIEDENSKA SLiEPOCKA plava
Nyullvan, Povrazova 32, 040 16 KoSice - Barca
H
ANGLICKY HRVOLIAK cerveny
OIiihalova Yanesa, Hurbanova 3154166, 91601 Stara Tura, tel: 0905627238, mail: bocha~ozef@gmail.com H
INDICKY pAVIK AOC, INDICKY pAVIK biely, INDICKY pAViK elerny, INDICKY pAVIK kite
Paiil Filip, VerkiJ Ves 30, 98501 , tei: 047 4390962
H
PAROCHNIAK biely, PAROCHNIAK cerveny fikany, pAVIK biely, pAVIK modr)' jaraby
Paal Cuboslav, 19. 98501 VefkiJ Yes, tel: 0474390153
H MCH
SASKY HRVOLIAK izabela, SASKY HRVOLIAK striebomy
Pavlenda Michal, Tekovska 42, 953 01 Ziate Moravce, lei: 0910 178 165
H
KING cerveny dominant, KING modr)' Ciemop<isav}'
Petniiko Milan, Rakovo 112 p.Pribovce, 3842 Martin, tel: 0905299694
H
SEDLATY PAPUCATY HRVOLIAK cerveny, SEDLATY PAPUCATY HRVOLIAK cierny, SEDLATY
PAPUCATY HRVOLIAK modr)', SEDLATY PAPUCATY HRVOLIAK ~tY
Petrik Michal" 95144 Vyeapy-Dpalovce 80, tel: 0904227783, maii: A8AUDll@AZET.SK
H
SLOVENSKY HRVOLIAK eierny
Pelrikovil': Jozef, CSA619, 95618 Bosany, lei: 0910 341571
H
SLOVENSKY HRVOLIAK cierny
Plie Pavel, Vaiany nad Zitevou 13. 684 01 Vaiany nad Zitavou, tel: +420608313488
H
RAKOVNiCKY KOTRMELIAK cerveny sedlatY
Pleva Koloman, Dernandice 93, 935 85 Demandice, tel: 0905 571 852
H
POMORANSKY HRVOLIAK modr)', POMORANSKY HRVOLIAK
Podbersky Iva, Ku krizu 34, 95115 Mojmfrovce, tel: 0908 833091,
podbersky@transpetrol.sk
H
SLOVENSKY HRVOLIAK Cerveny, SLOVENSKY HRVOLIAK elemy
Polak Justin, Bernolakova 18, 97201 Bojnice, lei: 0351540457
H
DRAGUrll modlY ciernopasav}', DRAGUrll i:ltoplav}', INDiAN Cerveny, INDIAN Cierny, KARIER biely, KARIER
eierny, KARIER i:ltoplav}', SLOVENSKY HRVOLIAK elerny, SLOVENSKY HRVOLIAK cferny ffkany
Polakovic Juraj, 53, 91922 Majcichov, tel: 00421 91538793
H
TEXAN recesivny Cerveny
PonickY Peter, J.Gagarina 2427195, 96001 Zvolen.MOfova, tel: 0903477142
H
KoSlCKY KOTRMELIAK eiemy sedlatY, KOSICKY KOTRMELIAK rnodr)' sedlatY, KOSICKY KOTRMELIAK
~tY sedlatY
Porubsky Yojtech, Nezabudkova 28, 94905 Nitra ­ D. Krskany, tel: 03765503851 0904 214 478
H
MORAVSKY PSTROS cerveny, MORAVSKY PSTROS modr)' bezpasav}'
Raninec Milan, ul. Nivka 551, 91321 Trencianska Turna, tel: 0905 844 094
H
SLOVENSKY HRVOLIAK eieroy
Revay Elemlr, Ruiova 7, 93537 Doiny Pial, tel: 0902036266
H
KRALOVECKY CISTOOKY LETUrll biely. SLOVENSKY VYSOKOLETUrll modr)' ciernopasav}'
Romer Josef, Popovice 24, 68461 Rajhrad, tel: 00420607252512
H
ARABSKY BUBLAK ~tY allasov}', KOBURSKY SKovRANOK bezpasav}', RYS modr)' bielopasav}', RYS
rnodr)' bieioSupinatY bielohrotY
H
Rybnikar Ladislav, Tesare C. 222, 95621 Tesare, tel: 038 5378132
DRAGUrll cierny, DRAGUrll modr)', DRAGUrll modr)' simel
Schmidt Jan, Ing., PhD•• Marka Culena 54, 91943 Cifer. tel: 0905471415, mail: schmlat08@gmail.eorn H
XVI. Celostatna vystava zvierat, NITRA 2013 - Zoznam vystavovatel'ov
I
155,
151.
158.
159.
160.
161.
162.
163,
164.
165.
166,
167,
168,
169.
170,
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182,
Priezvisko, Bydlisko ,T elefon Email, vystavene plemeno
Sakcia MCH
PIE ANSKY OBOR eieroy ffkany, PIE ANSKY OBOR illY
Sigetova L:udmila, Tmavskli 40, 92207 Yerke Kostorany, tel: 0910 793 521
H
NORVICSKY HRVOLIAK andalilzsky, NORVICSKY HRVOLIAK eierny, NORVICSKY HRVOLIAK kaki plavy,
NORVICSKY HRVOLIAK ZlIY
Sioviik Jozef, Malianska 78, 900 31 Stupava, tel: 0903 906 553
H
LAHORE strieborny, RYS strieborny
H
Smrtil: Miroslav, Male Namestie 32, 90101 Malacky, tel: 0908600349, mail: rybarfrantisak@zozn
MORAVSKY PSTROS cerveny
H
Smrtil: Patrik, Male namestie 32, 90101 Malacky, tel: 00421 91872967
MORAVSKY PSTROS 61emy, SLlEZSKY FAREBNOHLAVOK 61emy
Sokol Miroslav, KoSfany nad Turcom 352,03841 ,tel: 0902237497
H
KING modI'\' jaraby
Sombath Alexander, Horne Saliby 915, 925 03 Horne Saliby, tel: 0918 439 522, mail: zoszchsalibz@gmail.com H
TEXAN rodofarby tmavy, TEXAN rodofamy tmavy 61emy, TEXAN rodofamy tmavy modropilsavy
Sotak Marian, SNP 286, 7603 Hraii, lei: 0905 256 405
H
BRNENSKY HRVOLIAK biely, BRNENSKY HRVOLIAK modI'\' bielopilsavy, ORIENTALNA SOYKA
SATINETA hneda, ORIENTALNA SOYKA SATINETA modra
Strhiik L:ubomir, 27, 1801 Udiea, tel: 00421 911 32031
H
KARIER biela straka, KARIER biely, KARIER clerna slraka, KARIER elerny
H MCH
SUPUkOV3 Anna, Dobekovil14, 968 01 Nova Bana
DAMASCEN radovy
SzabO Karol, Smetanov hlij 291129, 929 01 Dunajskli Slreda, tel: 0905 629 809
H
RYS modI'\' bieloSupinatY bieiohrolY
H
Szarka ~tefan, 562, 92502 Dolne Saliby, tal: 0908 761203, mail: szarka,stefan@gmail.com
GIGANT modI'\' ciernopasavy, TEXAN rodofamy tmavy, TEXAN rodofarby tmavy eierny, TEXAN rodefarby
tmavy levandulovy, TEXAN rodofarby tmavy modropasavy
~abo Jozef, Mlynska 36, 95193 Topolcianky, tel: 03716301938
H
CESKY STAVAK biely
~afranko Michal, Krilsnohorska 44, 4011 Kosice· PereS, tel: 0904 169 270
H
KARIER modI'\'
~eveCka Milan, 352, 92208 Vesele, tel: 0904941899
H
CESKY STAVAK eiemy sedlalY, CESKY STAVAK modry sedlatY
~ndrk Jan, Loveicka 24, 919 27 Bres1ovany, tel: 0908 857 909
H
GUMBINSKY BIELOHLAVOK Ciemy, NEMECKA MNiSKA 61erna
~tibranyi rel~r, Sviitoplukova 2052136, Sered, tel: 0907119 735
H
NEMECKY VYSTAVNY HOLUB biely
~ulovskY Dusan, Vajanskeho 3,95301 Zla!e Moravce, tel: 0903 645 0371 037 6323289
H
BRNENSKY HRVOLIAK modry Ciernopilsavy, VOORBURSKY HRVOLIAK Cerveny, VOORBURSKY
HRVOLIAK piavy cervenopasavy, VOORBURSKY HRVOLIAK ZlIY
~usta Rudolf, Podhajsklt 111234, 90082 Blatne, \el: 0905222040
H
SLOVENSKY HRVOLIAK modry 61emopilsavy, SlOVENSKY HRVOLIAK illY
Tirpak Jozef, MVDr., 17,Novembra 70, 8001 Presov, tel: 0915906091, mail: tirpak,mvdr@gmail.com
H
vYCHODOSLOVENSKY KOTRMELIAK ciemy, vYCHODOSLOVENSKY KOTRMELIAK elemy !!kany
H
T6th Martin, Petrovovil5, 07501 Trebisov, tel: 0915 357201
PAROCHNIAK biely, PAROCHNIAK Cerveny, PAROCHNIAK cerveny ITkany, PAROCHNIAK 61erny,
PAROCHNIAK modry bezpasavy
Tulinsky Jozef, Malinovskeho 9, 98403 LUCenec, tel: 0907 395 850, mail: dodorapid@gmail.com
H
BRATISLAVSKY VYSOKOLETUN Cervenoplavy, SUBOTICKY LETUN bielopasavy
Uvira Pavel, Tehelna 29, 95852 Zabokreky nlNltrou, tel: 0385421281
H
biely, INDIAN eiemy, pAVIK biely ciernochvostY, pAVIK eieroy, pAVIK modry jaraby
Valach Tlmotej, Trnavska 40, 92207 Yerke Kostofany, tel: 0910793521
H
BRNENSKY HRVOLIAK ZlIY s anglickou kresbcu, NORVICSKY HRVOLIAK eiemy, NORVICSKY
HRVOLIAK tttopiavy
ValiCek ~Imon, Steflinikova 68, 94901 Nilra, tel: 0915 83309
H MCH
SLOVENSKY HRVOLIAK illY
H
Vaiio Jozef, Kapusnicka 358, 95501 NemCice, tel: 0904 820 997
MORAVSKY PSTROS eiemy
H
Varga Attila, ~turova 8, 98801 Firakovo, tel: 0907 657959
ANGLICKY HRVOLIAK Ciemy
Varga libor, 915, 92582 Tesedikovo, tel: 0903 057 767, mail: zoszchsaliby@gmail,
H
MONDEN Cervenoplavy, MONDEN modry ciernopilsavy, TEXAN rodolamy tmavy, TEXAN rodofarby tmavy
Ciemy, TEXAN rodofamy tmavy levandulovy
XVI. Celostatna v:rstava zvierat, NlTRA 2013
Zoznam vystavovatel'ov
~,
I
183,
184. 185.
186. 187.
188.
189,
190. Priezvisko, Bydlisko ,Telelon Email, vystavene plemeno
Vas Gabriel, Hviazdoslavova 16, 94603 Kolarovo, tel: 0905862748, mail: vasgabriel68@gmail.com
MONDEN biely, MONDEN Cerveny simal
VaslrFranlisek, Zlthradnill81202, 4417 Sianec
ANGLiCKY HRVOLIAK Cerveny, ANGLICKY HRVOLIAK elemy
Vedr6dy Marian, MUDr., Tmavska 62, 82102 Bratislava, lei: 0903459010
ANGLICKY KRATKOZOBY cerveny shortfaced, BUDAPE~TIANSKY KRATKOZOBY LETUN
BUDAPE~TIANSKY KRATKOZOBY LETUN DUN, BUDAPESTIANSKY KRATKOZOBY LETUN
BUDAPESTIANSKY KRATKOZOBY LETUN illy
VisiiovskY ladislav, N,Teslu 13, 92101 Piesfany, tel: 0915 304 754
ORIENTALNA SOYKA SATINETA modra supinala, PRAZSKY KRATKOZOBY LETUN Cierna lastovieka
Vlcko ml. t:ubomfr, Kornenskeho 302, 95853 SkaCany, tel 0907119484 RYS modry bieloSupinatj' bielohroiY Vraiba Marek, lng" Carmany 41, 95608 Horne Obdokovce, lei: 0902 624 099 SLOVENSKY HRVOLIAK modI'\' bielopasavy
Wolf Karol, iilavska 31, 95197 Zilavany, tel: 0911206194 BRNENSKY HRVOLIAK biely, CESKY STAVAK illY sedlatY Zigmond Ivan, 136, 93521 Yerke Kozmalovce, tel: 0903703976
MORAVSKY PSTROS modry bezpasavy, SLlEZSKY HRVOLIAK Cerveny simel
XVI. Celostatna v:rstava zvierat, NITRA 2013
Zoznam vystavovatel'ov
Sekcia MCH
H
H
H
H
H
H
H
H
O'
~~~
?5
.=;'
~ a2 P-z~ :;ti ~
<
0­
~
~
o
<:
61
~
<r.
OJ
'"3
N
C
N
I
W
......
o
N
~
Z
~
;;;
<:
N
~
g
In
PREDAJNE MIESTA:
;; ~~ S~
o
:;;0
""o
~
"".
N
'i>
:;;0
S
.Z
0
"" ""
z .....
~;o
~~g~
t35>g~:::j
~c~ > ~
....... ;tiO'l(f)-o wz.t:..;ocn
Cakame Vas s kvalitnyml v y robkami slovenskeho povodu, ktore urcite spin aju naroc ne kriteria chovatel·ov.
KONTAKT: 0918 864 163,0905644470,0905644469
neskorsie odbery alebo odbery v sobotu treba dohodnuf indiv.dualne telefonioky, rn @'
it~~z~
Cena za 100 kg krmnej zmesl ZIMNEJ
- v baleni 2 x 50 kg
je 33 ,00 EUR
- v baleni 4 x 25 kg
je 33,50 EUR
MIESANIE KOMPONENTOV PODt:A POZIADAVIEK zAKAZNiKA. Otvaracle hodlny marne kazdy d en od 7:00 do 1530 hodlny. ~ ~
> f-~;;oI:'"
~ ~~~~
]: gs C; ~ ~
KRMNA ZMES ZIMNA
Z loienle: kukurica ilta . . ... .. .... . 25 % hrach .... . . .. ... . ... . . .. 10 % jacmeii . . ... .. . . ... .... . 25 % psenica .... ... . . .. .... . . 30 % slnecnica . .. . '" .... .. . . . . . 1 % repka ... . . . . ... .. ... . . . .. 1 % I'anove semeno . . ... .... . . 1 % cirok .. . .. .. .... . .. . .. . . . 2 % pro so . .... . • . . •.. . ... .... 2 % peluska . . .. . ... .... . ... . . 2 % kard l . .. ... ...... . ..•. ... 1 % AGROLENS sp o!. s r.o . Cenkovce - 930 39 teokovce 114, Konlakt. 031 5692792. 0918 864 163. 0905644 470. 0905 644 469
Pre d ajtie AGRODAN· 91701 Pllevldza BoJnic~~ ceSla " Konlakt. 046 54 1 9940
Ch abada Joze f - 013 05 Belii, Pu~kinuva 16, Komakt· 041 569 3446. 0907 839 140
Edlta Kupkovil - Z ELOS - CJ47 03 Hurbano\lO, Novolamockii 33. Kontakl. 035 761 0138,0908 178981
LK Chovaterske p otreby s.r.o. - 962 12 DalVa. Z~hradn~ 22, Konlakt: 045 381 0302, 0907812 620
Ziihradkarske a c hovatel'ske polreby · g,g 01 Suchil naif Pamou 434, Kontakt: 0904205070
RYVA B.r.o. - Trhovl5ko Rata. Bralislava, Kontakl 0905405436 • Ing. Jaroslav Seliga - Ko~ice. Dubov<i 10, lel 0918871 047
Cena za 100 kg krmnej zmesi SPECIAL
- v baleni 2 x 50 kg je 41 ,00 EUR
- v baleni 4 x 25 kg je 41 ,50 EUR
KRMNA ZMES SPECIAL
Ziozenie:
kukurica ilta ... . . . . . . . .. 20 %
kukurica cervena .. .. . .. . . 10 %
hrach . .. .. •... .. . . .. ... . . 6 %
sosovica . . . ... . .. .... ... . 2 %
jacmeii . . . . .. . .. .... .. . .. 9 %
psenica .•. .. . .. .. .. . . . . . 25 %
slnecnica ... .. ...... . . . .. 8 %
repka . .. . . .... .... .• •• . . . 4 %
i'anove semeno . . . ..... ... 1 %
cirok ... . . .. ... . .. .. ... . . 2 %
proso . .. . ...... .... ... .. . 2 %
peluska . . ... .. . . . •.... ... 6 % vika . . . . . .... . .. . .. .• . ... 2 %
ovos nahy . .. .. . .. . . . .. . . . 1 %
kardi . ..... . .... ... . . ... . 2 %
Nasa spoloenos! vyraba pre holuby KRMNU ZMES SPECIAL a KRMNU ZMES ZIMNU.
.;:..
R5
~
R3
~
~
s;:
g-1~
~ :P- C>
(f"l):;>gj~;U:t=CD
S N .°;o.9l··cn~
o·
to
~ --i (f)
~So< l="· <.DC:~
~.
~ ~~5-5 .~~g:
gs 9- ~
~ -~ ~~ ~~ m. ~
~ i1 ~~ ?ri .~ !;g, ~
J>o J> s > : l>:K"
;t! ;v ::u Al ;o tu;o ro
»- -<.DZ~~~Z ~
Agrolens, SpO!. s r.o.
Cenkovce, 930 39 Ziate Klasy
Tel.: 00421(0)31 5692792,5692598,5603552, Fax: 00421(0)31 5603551
E-mail: agrolens@agrolens.sk, http://www.agrolens.sk
:;lI;: Z
!'oJ'
S
01
OJ.
""A
n
~
o
~
"'O Z "'O Z
~
~~~C~~S ~
Z
~
~
2
<
o
~r.
o<
<
;..
-l
U'l
<
-<
~
).
~
I
("l
;::
QJ
'"6.
(f>
0
~
~
12.
i6.
~
~
.::!
.=
[~
.c;t
i;"
in'
OJ
fa
o '"
~
~
co
,.,.
Download

tnR/14114