®
Strana: 1/ 3
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Název a místo stavby:
……………..……………………………………..
Předmět plnění: …………………………………………………………….
Zhotovitel:
Evidenční číslo zakázky: …………
SOD/OBJ*
…………………….
ze dne:
…………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….. IČ: …………………. DIČ:………………………..
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………
Tel: ………………………………………..
Email: ………………………………………………
Objednatel: SW-TECH s.r.o.
Podpěrova 2, 621 00 Brno
Korespondenční adresa: Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno
IČO: 253 19 990, DIČ: CZ 25319990
Zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 25414
Tel: 549 213 527
Fax: 549 213 528
Email: [email protected]
www.swtech.cz
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008
Datum zahájení prací dle SOD/OBJ*: ………………………..dle skutečnosti: ……………………….. prodlení: ................ dny
Datum ukončení prací dle SOD/OBJ*: .………………………..dle skutečnosti: ……………………….. prodlení: ................. dny
Datum zahájení předávání:
….…………………….
Datum ukončení předávání:
….…………………….
Dnešního dne zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo dle výše uvedené SOD/OBJ* a ve smyslu dohodnutých
změn rozsahu prací, cen a lhůt prováděného díla.
Soupis zjištěných vad a nedodělků:
Popis závady:
Termín odstranění:
IF 70.03
®
Strana: 2/ 3
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Odsouhlasené dodatečné požadované vícepráce a dodávky (popis):
Cena díla dle SOD (objednávky) bez DPH:
Vícepráce bez DPH
Méněpráce bez DPH
…………………………… Kč
…………………………… Kč
…………………………… Kč
Celkem bez DPH
…………………………… Kč
Zálohováno:
Fakturováno:
Pozastávka:
ano/ne*
ano/ne*
ano/ne*
ve výši ………………………………………………………………………………………..
Vyjádření účastníků řízení, poznámky:
Soupis výsledků kontrol:
Soupis předaných dokladů:
Ujednání o vyklizení staveniště:
IF 70.03
®
Strana: 3/ 3
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Záruční doba činí:
………………… měsíců na ……………………………………………………………………………………………..
………………… měsíců na ……………………………………………………………………………………………..
Počíná běžet dnem:
Končí dnem (včetně):
………………………………
………………………………
V……………., dne: ………………
…………………………………………..
jméno, příjmení zástupce zhotovitele
…………………………………………..
jméno, příjmení zástupce objednatele
…………………………………………..
podpis, razítko
………………………………………………
podpis, razítko
*Nehodící se škrkněte
IF 70.03
Download

Předávací protokol díla