ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRŮBĚŽNÝ
O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH
Sledované období :
Protokol číslo :
OBJEDNATEL :
K faktuře č.:
ZHOTOVITEL :
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54
Znojmo, PSČ 669 02
OR: KS v Brně pod spis. zn. C 8057
IČ: 46980318
DIČ: CZ46980318
OR:
IČO:
DIČ:
NÁZEV A MÍSTO STAVBY:
PŘEDMĚT DÍLA :
ZJIŠŤOVANÉ A SCHVALOVANÉ ÚDAJE :
číslo smlouvy / objednávky
cena díla bez DPH
neprovedené práce a dodávky - odpočty
poznámky
viz příloha
celkem
průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla
od zahájení do konce
popis položky
předchozího období
ve sledovaném měsíci
od zahájení do konce
sledovaného měsíce
zbývá k fakturaci
fakturováno bez DPH
PROHLÁŠENÍ
Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací a dodávek"
schválený oběma stranami.
za objednatele převzal :
jméno,
funkce:
datum:
podpis :
jméno,
funkce:
datum:
podpis :
jméno,
funkce:
datum:
podpis :
jméno,
funkce:
datum:
podpis :
za zhotovitele předal :
strana 1/1
Zjišťovací protokol
Download

Zjišťovací protokol