Seznam změn v programu KROS plus
verze 17.50 (2014/II)
ABSTRAKT
Materiály online – ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW
POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné a pozastávky, zjednodušení práce s
výkazem výměr
OBSAH
1 CENÍKY OD PRODEJCŮ – MATERIÁLY ONLINE ....................................................... 2
2 SLEDOVÁNÍ STAVBY S PROPOJENÍM NA EKON. PROGRAM POHODA .................... 2
3 ZVĚTŠOVÁNÍ ÚDAJŮ V OKNECH ........................................................................... 4
4 ZÁDRŽNÉ A POZASTÁVKY ..................................................................................... 5
5 ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE S VÝKAZEM VÝMĚR .......................................................... 7
6 DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY ............................................................................ 7
Strana 1
1 CENÍKY OD PRODEJCŮ – MATERIÁLY ONLINE
Přinášíme Vám jedinečnou novinku – do programu KROS plus si můžete stáhnout nové ceníky přímo od
prodejců stavebních materiálů. Výhodou těchto ceníků je, že zjistíte reálnou cenu materiálu od konkrétního
prodejce a to bez toho, abyste mu telefonovali. V případě, že potřebujete cenovou nabídku upřesnit, můžete si
ceny materiálů ověřit ve stažených cenících od různých prodejců přímo v programu.
Prodejci ceníky pravidelně aktualizují, a tak také vy v programu budete mít informace o jejich nejnovějším
sortimentu. Na nové ceníky prodejců nebo na jejich aktualizaci Vás vždy upozorníme. S platným balíkem podpory
si ceníky prodejců, nebo také výrobců můžete stáhnout do programu (do záložky Materiály Online) a použít je
při tvorbě rozpočtů, ocenění zadání nebo přípravě objednávky na materiál ...
Ceníky prodejců navíc obsahují doplňkové informace, např. o způsobu použití materiálu. Tyto informace
se zobrazují v samostatném panelu (vpravo). Další informace o položce nebo dostupnosti materiálu u prodejce se
dozvíte na jeho e-shopu, kam se dostanete přímo z programu pomocí ikony
. Název prodejce materiálu se po
zápisu položky přenáší také do rozpočtu. Podle tohoto údaje si materiály v rozpočtu můžete seskupit nebo
vyfiltrovat, čímž dostanete přehledný seznam materiálů na objednávku u konkrétního prodejce.
Prémiový modul Materiály online zahrnující i ceníky výrobců je dostupný pouze v rámci platného balíku
služeb zákaznické podpory.
2 SLEDOVÁNÍ STAVBY S PROPOJENÍM NA EKON. PROGRAM
POHODA
Od verze 17.00 je v programu KROS plus k dispozici funkce Sledování stavby
, pomocí které
získáváte pravidelný přehled nad všemi důležitými údaji stavby. V nové verzi programu jsme zajistili, abyste tuto
funkci mohli využít také s ekonomickým programem Pohoda.
Když pomocí průvodce propojíte stavební program KROS plus s databází systému Pohoda, v přehledných
tabulkách Sledování stavby získáte přehledy o dokladech za nákup materiálu, přijatých fakturách od
subdodavatelů, vystavených fakturách pro investora. V každém časovém okamžiku budete vědět, kolik
z plánovaných nákladů jste už vynaložili a jaké procento z plánovaných výnosů jste již dosáhli.
Strana 2
Strana 3
POZNÁMKA: Aby propojení mezi KROS plus a ekon. systémem POHODA fungovalo, je potřeba:



zpřístupnit databázi ekonomického systému pro program KROS plus (sdílet databázi v síti),
výnosy a náklady v ekon. systému účtovat na jednoznačný kód Zakázky,
tento kód Zakázky zadat do kódu EIS ke stavbě v KROS plus při jejím založením nebo opravě.
Databázové soubory z programu Pohoda mají formát IČO_ROK.mdb (např. "36255789_2014.mdb"). Standardně
jsou umístěny v adresáři C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA\Data.
3 ZVĚTŠOVÁNÍ ÚDAJŮ V OKNECH
Aby údaje v programu byly čitelnější, připravili jsme pro Vás jednoduchý nástroj na jejich zvětšování. Ve
většině tabulek (např. v otevřeném rozpočtu, kalkulaci, rozboru položky nebo v databázi) přibyl ovladač, kterým si
najednou změníte velikost všech zobrazených údajů. Kliknutím na znaménko „plus“ údaje zvětšíte (přiblížíte),
kliknutím na znaménko „mínus“ údaje zmenšíte (vzdálíte). Údaje můžete přibližovat nebo vzdalovat také
současným stisknutím kláves Ctrl, Shift a plus (na přiblížení) nebo Ctrl, Shift a mínus (na vzdálení).
Strana 4
4 ZÁDRŢNÉ A POZASTÁVKY
Součástí smlouvy mezi investorem a dodavatelem bývá zádržné. Zádržné, ale také pozastávky (náklady,
které investor dočasně neproplatí), můžete evidovat už také v KROS plus.
Zádržné a pozastávky můžete zadávat buď pro jednotlivé splátky čerpání na jejich krycích listech nebo
hromadně pomocí funkce Splátky čerpání a výrobní faktury.
V novém pohledu Korekce faktur uvidíte přehled zádržného, pozastávek a údaj K úhradě (tj. cenu
s DPH sníženou o zádržné a pozastávku) pro všechny splátky stavby. Přehled těchto nezaplacených částí ceny
Strana 5
stavby za zvolené období a objekty získáte také pomocí nové tiskové sestavy Rekapitulace čerpání – korekce
faktur. Zádržné, pozastávky a suma k úhradě byly doplněny také do tiskových sestav Zjišťovacích protokolů.
Zádržné a pozastávky se exportují také do zjišťovacích protokolů ASPE (formáty NDS a XC4).
Strana 6
5 ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE S VÝKAZEM VÝMĚR
Na základě připomínek od uživatelů programu jsme práci s výkazem výměr zjednodušili a některé funkce
sjednotili.



Při tvorbě a úpravě výkazu výměr se hodnota množství pro položku automaticky přebírá
z posledního řádku výkazu výměr (většinou jde o součtový řádek). Výměra tohoto řádku je
podbarvená zeleně, aby bylo zřejmé, jaké číslo se přenese do množství položky v rozpočtu.
Pokud chcete převzít do množství položky výměru z jiného než posledního řádku, dvojklikněte na
požadovanou výměru.
Pokud při jakémkoliv zápisu nebo editaci položky vyplníte výkaz výměr, množství položky se
automaticky bude počítat „Z výkazu výměr“.
6 DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OPRAVY
 Po vyhledání materiálu Vás program nastaví na správnou pozici v panelu s obsahem ceníků, abyste věděli,
odkud nalezená položka pochází. Při vyhledávání materiálů podle kódu jsme přidali možnost vyhledávat
v aktuálním oboru/ceníku.
 Okno Oprava poloţky v rozpočtu můžete vyvolat už také klávesou Enter.
 V otevřené zakázce máte možnost zobrazit nový sloupec Typ poloţky (HSV, PSV, M...). Podle tohoto
nového sloupce můžete údaje v rozpočtu vyfiltrovat nebo seskupit.
 Do importu Excel Univerzál byla doplněna šablona pro importování formátu RTS. Pomocí této šablony je
možné jednodušeji importovat některé formáty RTS - soupisy prací/rozpočty, vytvořené v MS Excel.
Upozornění:
- Po aplikaci šablony je nutné zkontrolovat správné přiřazení jednotlivých údajů a v náhledu před
importem ověřit, zda se importují všechny řádky (zda některé nejsou vynechány).
Strana 7
- Dlouhé popisy položek v zadání, které se po importu do KROS plus zobrazí na úrovni dílů (tučné
písmo), nemusí být kompletní. Pro získání plné informace o těchto popisech je nutné pracovat též
s původním zadáním.
 Pro usnadnění práce s veřejnými zakázkami jsme do rozpočtu přidali nový pohled Veřejná zakázka, ve
kterém je navíc zobrazen sloupec Cenová soustava.
 Zmenšili jsme velikost databází Materiály online na internetu tak, aby jejich stahování do programu
rychlejší a bez dopadů do běhu programu.
 „Práce navíc“, které v Excelu Komplet 2012 neměly uveden kód položky, se do KROS plus
nenaimportovaly. Takové položky se už v nové verzi naimportují a automaticky se jim nastaví kód položky
na PN, PN.1, ...
 HSV položky se zapisovaly do nesprávných (podřízených) stavebních dílů. Zápis byl opraven.
 Byla opravena chyba, která nastávala při vkládání zkopírovaných údajů ze schránky do řádků výkazu
výměr.
 Z okna Sledování stavby bylo možné vyexportovat jen 500 řádků zaevidovaných nákladů. Toto omezení
bylo zrušeno.
 Bylo opraveno přenášení zhotovitele do tiskové sestavy Krycí list – 2 měny.
 Byl opraven export rozborů těch položek, které mají v kódu položky lomítko (/).
 Při importu rozpočtu s dlouhým popisem objektu Import Excel Univerzál přestal fungovat. Objekt se už
naimportuje správně s názvem zkráceným na 120 znaků.
 Při exportu aktuální zakázky do Excelu Komplet 2012 se do Krycího listu nevyexportoval Kód zakázky.
Chyba byla opravena.
 Po spuštění funkce Dočerpej podle rozpočtu se cena z rozpočtu s DPH neshodovala se sumou všech
splátek čerpání s DPH. Chyba byla opravena.
 Po uložení výkazu výměr u položky, která je ve vazbě s jinou položkou, se množství sice převzalo
z vypočítané výměry, ale u položky bylo nastaveno, že hodnota množství byla přímo zadaná. Chyba byla
opravena, po zadání výkazu výměr je už nastaveno, že se množství položky počítá z výkazu výměr.
 Z kopie stavby se neexportovaly Poznámky k souboru cen a při exportu do eSoupis XML nastala chyba.
Oba exporty byly opraveny.
Strana 8
Download

Seznam změn kros plus