Rozváděče pro laickou obsluhu
Ing. Josef Malý
Eaton Tour 2013
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
Legislativní rámec
• Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
• NV č. 17/2003 Sb. pro zařízení nízkého napětí pro použití v
rozsahu 50 až 1000V AC
• NV č. 616/2006 Sb. pro EMC
Výrobce nebo dovozce do EU zajistí provedení posouzení shody,
vydá ES prohlášení o shodě a výrobek opatří označení CE.
U rozváděčů s předpokládanou laickou obsluhou se shoda posuzuje
podle ČSN EN 61439-3:2012 podle obou nařízení vlády.
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
2
2
Definice rozváděče
• Rozváděč – většinou kombinace spínacích a jistících přístrojů s
dalšími přístroji (regulátory, svodiče přepětí, svorkovnice, vodiče)
ve společné skříni
• Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) – jsou
provozovány laiky (výměna pojistek, spínání) především v
domácnostech, přičemž jmenovitý proud není větší než 250 A (1
výstup 125 A), dále musí být kryté a stabilní.
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
3
3
Základní zkoušky a ověření
• Způsoby ověření návrhu rozváděče:
• ověřovací zkouška provedená na vzorku rozváděče nebo jeho
části
• ověření porovnáním s referenčním uspořádáním již ověřeným
zkouškou
• vyhodnocení ověření pomocí konstrukčních pravidel nebo
výpočtů aplikovaných na vzorek
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
4
4
Příprava na zkoušku
• připravit kompletní dokumentaci (technický popis nebo katalog s
uvedením charakteristik rozhraní, návod na používání a údržbu,
schéma zapojení, soupis komponentů s uvedením wattových
ztrát)
• vyrobit vzorek rozváděče ke zkouškám
• obstarat podklady od použitých skříní a dále zkoušky EMC u
relevantních komponentů
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
5
5
Výběr vhodného zástupce ke zkoušení
• typický zástupce z řady z hlediska konstrukce
• střední velikost skříně, nejlépe zapuštěná verze
• maximální osazení přístroji, hlavně s vyššími tepelnými ztrátami
(např. proudové chrániče)
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
6
6
Dokumentace od výrobce
• Typové značení rozvaděčů:
Jedná se o ucelený systém jednoznačně identifikující a
zařazující jednotlivé představitele do příslušné typové
řady.
Kódy pro jednotlivé parametry (konstrukce, typ skříně, proudové
hodnoty, počty modulů, vybavení ..) by měli pokrýt vyráběné i
plánované varianty.
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
7
7
Dokumentace od výrobce
• U informací na typovém štítku povinné údaje, kterými jsou:
•
•
•
•
•
•
označení nebo ochranná známka výrobce
typové označení nebo jiný prostředek, který umožňuje identifikovat výrobek
prostředky určení data výroby
uvedení normy ve tvaru IEC s určením specifické části; v našem případě IEC
61439-3
jmenovitý proud InA (max 250 A)
stupeň krytí IP, pokud je vyšší než IP 2XC
• Na štítku mohou být i další údaje. Obvykle výrobci přidávají:
•
•
•
•
•
•
adresu výrobce
kontaktní údaje
jmenovité hodnoty Un ….
druh napájecí sítě
stupeň krytí IP
značku CE osvědčující, že bylo vydáno prohlášení o shodě
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
8
8
Charakteristiky rozhraní
• Základní funkcí charakteristik rozhraní je, aby byla zajištěna
kompatibilita rozváděče se jmenovitými hodnotami obvodů, ke
kterým bude připojen. Jedná se zde o tyto údaje:
•
jmenovité napětí (Un) – musí být přinejmenším rovné jmenovitému napětí
soustavy
•
jmenovité pracovní napětí (Ue) – jednotlivé obvody mohou mít odlišná
napětí a ta musí korespondovat s napětím sítě, ke které jsou připojeny
•
jmenovité izolační napětí (Ui) – dle něj se posuzují povrchové cesty a dle
něj se určuje dielektrické zkušební napětí, nesmí být menší než Un nebo Ue
•
jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) – musí být větší než přechodná
přepětí vyskytující se v soustavě. Příslušnou zkouškou se ověří vzdušné
vzdálenosti uvnitř rozváděče a z hodnoty Uimp se určuje impulsní výdržné
zkušební napětí
•
jmenovitý proud rozváděče (InA) – celkový proud rozváděče, který může
hlavní přípojnice rozvádět
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
9
9
Charakteristiky rozhraní
• jmenovitý proud obvodu (Inc) – hodnota proudu, který může daný
obvod vést bez nadměrného oteplení
• jmenovitý dynamický proud (Ipk) – musí být větší než vrcholové
hodnoty předpokládaného zkratového proudu napájecí soustavy
• jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) – musí být větší než
efektivní hodnota předpokládaného zkratového proudu (Icn) v místě
připojení k napájení, obvykle je k proudu přiřazena doba trvání
• jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc) – musí být větší než
efektivní hodnota předpokládaného zkratového proudu po dobu
trvání omezenou provozem zařízení chránícího rozváděč před
zkratem
• součinitel soudobosti (RDF) – poměrná hodnota jmenovitého
proudu, kterou mohou být vývodní obvody trvale a současně
zatěžovány
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
10
10
Charakteristiky rozhraní
• jmenovitý kmitočet (fn)
• stupeň znečištění – číslo založené na množství vodivého nebo
hygroskopického prachu, plynů nebo soli a na relativní vlhkosti v
rozváděči, kdy tyto podmínky vedou ke snížení elektrické pevnosti
nebo povrchového odporu. - typ uzemňovací soustavy
• určení, zda vnitřní nebo venkovní instalace
• stabilní nebo mobilní
• stupeň ochrany
• určen pro používání znalými osobami nebo laiky
• zatřídění dle elektromagnetické kompatibility
• zvláštní provozní podmínky
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
11
11
Charakteristiky rozhraní
• určení vnější konstrukce (nekrytý, krytý, skříňový, skříňový
stavebnicový, pultový, rozvodnice, sestava rozvodnic, nástěnný pro
montáž na povrch, nástěnný zapuštěný)
• ochrana proti mechanickým rázům
(IK min 05 pro vnitřní, min 07 pro vnější)
• typ konstrukce – zda jsou jen pevné části nebo i odnímatelné
• druh zařízení jistícího před zkratem
• opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem
• celkové rozměry
• hmotnost (především u těžších verzí)
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
12
12
Položky ověření návrhu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
značení a dokumentace
pevnost materiálů a částí
stupeň ochrany skříní
vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty
ochrana před úrazem elektrickým proudem
vestavění spínacích přístrojů a součástí
vnitřní elektrické obvody a spoje
svorky pro vnější vodiče
dielektrické vlastnosti
ověření oteplení
zkratová odolnost
elektromagnetická kompatibilita
mechanická činnost
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
13
13
Kusové ověření
• Stupeň ochrany skříní (vizuální prohlídka neporušenosti krytů)
• Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (při zřejmém dodržení
vzdušných vzdáleností nemusí být zkouška impulzním napětím)
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vizuální prohlídka,
náhodná kontrola pevnosti spojů ochranného obvodu)
• Vestavění spínacích přístrojů a součástí (kontrola instalace)
• Vnitřní elektrické obvody a spoje (namátková kontrola spojů)
• Svorky pro vnější vodiče (kontrola počtu a identifikace svorek)
• Mechanická činnost (kontrola ovládacích prvků, zámků)
• Dielektrické vlastnosti (kontrola průmyslovým kmitočtem po 1 s;
při ochraně přívodu do 250 A, může být jen měření iz. odporu)
• Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce (kontrola zapojení
podle dokumentace, u složitějších kontrola funkce)
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
14
14
© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved.
15
15
Download

Otevřít soubor