Elektrizace železnic Praha a.s.
Skříňový rozvaděč řady EZB 3 kV DC
Skříňový rozvaděč řady EZB 3 kV DC, jehož výrobcem a dodavatelem je Elektrizace železnic Praha a.s. podle vlastního návrhu,
je určen pro trakční napájecí a spínací stanice stejnosměrné
proudové soustavy. Rozvaděč je koncipován podle EN 50123-1
ed.2 a slouží pro rozvod stejnosměrného proudu. Skříňový rozvaděč se skládá z jednotlivých polí a pole mohou být složena ze
čtyř základních modulů. Moduly obsahují skříně s přístrojovým
vybavením a jejich složením je možné měnit konfiguraci rozvaděče při dodržení elektrických parametrů, jejichž hodnoty jsou
uvedeny v samostatném přehledu.
Aretace zasunuté polohy rychlovypínače je zajištěna pomocí
mechanizmu ovládaného elektrickým pohonem. Elektrický
pohon zajišťuje z části pohyb vozíku do zasunuté a vysunuté
polohy. Řízení chodu motoru se uskutečňuje prostřednictvím
ovládačů umístěných na čelním panelu pojezdové části. V nouzovém režimu, např. při ztrátě ovládacího napětí, lze rychlovypínač vysunout pomocí ručního pohonu (klikou) po otevření
dvířek v čelním panelu pojezdu. Těmito dvířky je možné provádět seřízení pohonu pojezdu a nastavení koncových spínačů
v pracovní poloze.
Jednotlivé moduly obsahují:
modul EZB - N
– skříň s rychlovypínačem ve výsuvném
provedení
modul EZB - S
– skříň s odpojovačem pro podélné dělení
přípojnice
modul EZB - SB – skříň s propojkami přípojnice (vývody
směrem dolů)
modul EZB - P
– skříň s přívodním odpojovačem
modul EZB - V
– skříň s propojkami přípojnice (vývody
směrem nahoru)
Modul EZB – N
Modul EZB - N je základem rozvaděče a plní funkci napáječe
trakčního vedení. Skříň modulu je tvořena svařovanou samonosnou konstrukcí z kovových profilů o celkových rozměrech šířka
800 × délka 1 200 × výška 2 000 mm. V čelní stěně skříně je
otvor pro zasunutí, resp. vysunutí, pojezdové části rychlovypínače. Uvnitř skříně je pojezd veden pomocí postranních vodítek.
Výsuvná část se tedy může nacházet v těchto stavech:
1. pracovní poloha,
2. zkušební (revizní) poloha
3. vyjmutá poloha
Na výsuvné části jsou, kromě rychlovypínače s jeho rozpojovacími kontakty, umístěny snímače pro měření napětí a proudu
a rozpojovací kontakty pro záporný pól a ústrojí pro spojení
s ochranným uzemněním.
Vnitřek skříně je obložen samozhášivými plastovými deskami,
které bezpečně zajišťují odolnost před elektrickými a tepelnými účinky oblouku vznikajícího při vypínání rychlovypínače.
V zadní stěně skříně jsou otvory pro průchod rozpojovacích
kontaktů - hlavic hlavního obvodu rychlovypínače a kontaktu
(záporný pól) pro systém měření napětí. Rozpojovací hlavice
v pracovní poloze rychlovypínače jsou zasunuty do nožových
kontaktů přípojnice hlavní a vývodové. Rovněž tak kontakt pro
systém měření napětí. V poloze „zkušební“ a „vyjmuté“ jsou
otvory uzavřeny krytem ovládaným mechanickým pohybem výsuvné části. V „pracovní“ a ve „zkušební“ poloze je pojezdová
neživá část trvale spojena s ochranným uzemněním. Vnitřní
rozměry skříně včetně pojezdové části vyhovují osazení rychlovypínači typu N-Rapid firmy MEP Postřelmov nebo typu UR 26
(UR 36) firmy Sécheron.
Hlavní obvod modulu tvoří rychlovypínač, který je pomocí dvojice
kontaktních hlavic (vstup a výstup) a nožových kontaktů připojen
k hlavní a vývodové přípojnici. Na vývodu je měřeno pomocí snímačů napětí a proud.
V horní přední části skříně je umístěn rozvaděč pomocných obvodů s odděleným prostorem pro řídící a pomocné obvody mimo
hlavní vysokonapěťový obvod rozvaděče. V rozvaděči pomocných obvodů je umístěn řídící programovatelný automat PLC
pro celé jedno pole složené z jednotlivých modulů. Dále jsou
zde umístěny ochranné, propojovací a spojovací součástky pomocných obvodů. Programovatelné automaty ve standardním
režimu zajišťují veškeré funkce pole, tj. přenos dat (komunikace
s nadřazeným PLC) pro řízení celého objektu dálkově i ústředně,
včetně nastavení ochran, funkce ochranné (nadproudová, zkratová), řídící (zapínaní a vypínání rychlovypínače, odpojovače,
vazby napáječů) a vizualizační (zobrazení měřených veličin
a stavů přístrojů). Ve dveřích rozvaděče pomocných obvodů je
umístěn zobrazovací (ovládací) panel. Panel komunikuje s PLC
a vybrané veličiny a stavy zobrazují na displeji. Napájení pomocných obvodů je realizováno soustavou 2-110 V DC.
Zadní a boční stěny skříně jsou připraveny pro připojování dalších modulů.
Modul EZB – S
Tento modul je určen pro podélné rozdělení hlavní přípojnice
kladného pólu, tj. k podélnému rozdělení přívodů od usměrňovacích soustrojí a napáječových vývodů. Skříň modulu je opět
tvořena samonosnou svařovanou kovovou konstrukcí. Rozměry
modulu jsou šířka 800 × délka 400 × výška 2 000 mm. Uvnitř
skříně v její horní části je umístěn odpojovač s motorovým
pohonem. Ovládání odpojovače se provádí prostřednictvím
programovatelného automatu PLC, který je umístěn v modulu
EZB – N. Odpojovač je rovněž vybaven mechanismem pro nouzové ovládání ručním pohonem. Modul může být vybaven zkratovači pro zazkratování přípojnice levé resp. pravé části rozvaděče.
Dále jsou zde umístěny snímače pro měření napětí. V dolní části
skříně jsou instalovány přípojnice z pásoviny. Ve spodní části
skříně je instalována uzemňovací pásovina, která je propojena
napříč všemi poli a jsou k ní také připojeny neživé části modulu
EZB-N včetně části výsuvné.
Skříň modulu je z vnějšku kryta plechy, přičemž čelní horní kryt
je proveden jako otevíratelné dveře s průzorem pro vizuální kontrolu polohy odpojovače. V dolní části dveří jsou umístěna malá
dvířka pro přístup k ručnímu (nouzovému) pohonu odpojovače.
Dvířka jsou opatřena koncovým spínačem, který zajišťuje vypnutí rychlovypínačů a tedy bezvýkonové spínání odpojovače
i při nouzovém vypínání. Stěny skříně jsou připraveny pro připojování dalších modulů.
Modul EZB – SB
Jde o nejmenší skříň z celé modulové řady, která je určena k propojení přípojnic mezi jednotlivými poli rozvaděče, čímž se vytváří
hlavní přípojnice rozvaděče i přípojnice ochranného uzemnění.
Hlavní přípojnice kladného pólu a vývodové napáječové přípojnice jsou opatřeny nožovými kontakty pro připojení rychlovypínače. Skříň o rozměrech šířka 800 × délka 400 × výška 800 mm
je tvořena svařovanou konstrukcí. Hlavní elektrický obvod tohoto
modulu tvoří horní hlavní a spodní vývodová přípojnice. Z vnější
strany je skříň kryta odnímatelnými plechovými kryty a stěny
jsou uzpůsobeny pro připojování dalších modulů.
Modul EZB – P
Tento modul slouží k připojení hlavní přípojnice k přívodnímu vedení kladného pólu usměrňovače prostřednictvím odpojovače.
Modul je tvořen identickou skříní jako modul EZB-S o rozměrech
šířka 800 × délka 400 × výška 2 000 mm. Rozdíl proti modulu
EZB-S je v přístrojovém vybavení (není instalováno zařízení pro
měření napětí a způsobu jeho řízení). V horní části skříně je umístěn „strojový“ odpojovač s motorovým pohonem, který je řízen
z rozvaděče 22 kV a blokován v závislosti na vypnuté poloze primárního vypínače usměrňovací jednotky. V dolní časti je dvojice
přípojnic, horní a dolní. Propojením horní části mezi sousedními
moduly vznikne hlavní přípojnice rozvaděče. Dolní přípojnice při
připojení modulu EZB-N je určena pro napáječový vývod TV. Na
dně skříně je upevněný ochranný vodič, který se podobně jako
hlavní přípojnice propojuje napříč všemi poli.
Skříň modulu je z vnějšku kryta plechy, přičemž čelní horní kryt
je proveden jako otevíratelné dveře s průzorem pro vizuální kontrolu polohy odpojovače. V dolní části dveří jsou umístěna malá
dvířka pro přístup k ručnímu (nouzovému) pohonu odpojovače.
Dvířka jsou opatřena koncovým spínačem, který zajišťuje vypnutí primárního vypínače usměrňovací jednotky a tedy bezvýkonové spínání odpojovače i při nouzovém spínání. Zadní a boční
stěny skříně jsou připraveny pro připojování dalších modulů.
Modul EZB – V
Modul V je z hlediska rozměrů stejný jako modul EZB-P. Jiné je
jeho vystrojení technologií, které odpovídá modulu SB. Jde
o skříň, která je určena k propojení přípojnic mezi jednotlivými
poli rozvaděče, čímž se vytváří hlavní přípojnice rozvaděče
i přípojnice ochranného uzemnění. Hlavní přípojnice kladného
pólu a vývodové napáječové přípojnice jsou opatřeny nožovými
kontakty pro připojení rychlovypínače. Skříň o rozměrech šířka
800 × délka 400 × výška 2 000 mm je tvořena svařovanou konstrukcí.
Hlavní elektrický obvod tohoto modulu tvoří spodní hlavní
a horní vývodová přípojnice. Skříň je tedy připravena pro vývod
ze skříně směrem nahoru, což je využitelné při použití rozvaděče
ve spínacích stanicích kde jsou vývody z rozvaděče k trakčnímu
vedení provedeny jako venkovní nebo při instalaci v objektech
bez kabelových kanálů.
Z vnější strany je skříň kryta odnímatelnými plechovými kryty
a stěny jsou uzpůsobeny pro připojování dalších modulů.
Parametry
EZB - N
EZB – S
EZB – SB
EZB - V
EZB - P
jmenovité napětí [V]
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
110 (48)
110 (48)
-
-
110 (48)
jmenovité izolační napětí [V]
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
jmenovitý proud přípojnic
a hlavních obvodů [A]
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
jmenovitý proud vypínače [A]
Dle typu vypínače
-
-
-
-
jmenovitý proud odpojovače [A]
-
4 000
-
-
4 000
jmenovitý dynamický zkratový
proud [A]
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
jmenovitý krátkodobý výdržný
proud [A] (1s)
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
jmenovitý zemní poruchový
proud [A] (1s)
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
krytí
IP20/00
IP40/00
IP40
IP40
IP40/00
400
150
80
80
150
-5 to +40
-5 to +40
-5 to +40
-5 to +40
-5 to +40
jmenovité napětí pomocné [V]
hmotnost [kg]
provozní teplota [°C]
rozměry š x d x v [mm]
800 × 1 200 × 2 000 800 × 400 × 2 000
Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 PRAHA 4 – Nusle
800 × 400 × 800
800 × 400 × 2 000 800 × 400 × 2 000
Tel.: 296 500 111
Fax: 296 500 700
E–mail: [email protected]
www.elzel.cz
Download

Skříňový rozvaděč řady EZB 3 kV DC