VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ
M A RK E TI N G
S YL A BU S P RO AK A DE MI C K Ý RO K 2 0 1 2 - 2 0 1 3
ZI M N Í S E M E S T R
Vyučující: Mgr. David Dohnal
d a v i d . d o h n a l @ s e z n a m. c z
Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková
ha na . hu rt i ko v a @ u po l. cz
Společný email kurzu: v kp2 01 [email protected] ezna m. cz
heslo: kampane
I. CÍL KURZU
Cílem kurzu je uvedení posluchačů do problematiky volebních kampaní, představení
základních fází kampaně od prvotní analýzy volebního obvodu, přes vytyčení strategie
kampaně, její uplatnění v médiích různého typu až po práci s kandidátem samotným. Důraz
bude kladen zejména na přístupy a koncepty aplikovatelné v českém prostředí. Součástí kurzu
je i využití získaných znalostí při realizaci vlastní kampaně ve volbách fiktivního orgánu
katedry, které proběhnou v závěru kurzu. Za tímto účelem budou studenti na úvodní hodině
rozděleni do pracovních skupin (politických stran). V rámci nich si posléze vyzkouší základy
plánování a realizaci jednotlivých fází volební kampaně. Součástí kurzu bude také představení
problematiky komunikace stran s médii, tvorba tiskových zpráv, oslovování novinářů apod.
V závěru kurzu proběhne simulace předvolebního televizní debaty za účasti dalších členů a
studentů KPES, kteří budou zároveň voliči.
II. METODA VÝUKY
Výuka probíhá formou nepovinných přednášek a seminářů, které jsou povinné. Akceptována
je jedna omluvená absence. V případě delší nemoci je nutno domluvit s vyučujícími
individuální doplnění látky. Vzhledem k charakteru kurzu je kladen zvláštní důraz na aktivitu
v seminářích a samostatnou přípravu i mimo jednotlivá setkání. Účast na závěrečné
předvolební debatě je povinná.
III. POŽADAVKY NA UKONČENÍ KURZU
Podmínkou pro ukončení kurzu je aktivní participace všech členů pracovních skupin na
tvorbě a realizaci volební kampaně a účast na závěrečné předvolební debatě. Kurz bude
ukončen Zprávou o kampani, kterou vypracují týmy (strany) dle zadaných kritérií a zašlou ji
na maily vyučujících nejpozději do 20. 1. 2013 včetně.
1
Výsledná známka z kurzu se skládá z:
70 % aktivní účast na tvorbě volební kampaně
30 % závěrečná Zpráva o kampani
Pro úspěšné ukončení kurzu je nutno získat alespoň 75 % z celkového hodnocení:
100 % - 96 % = A
95 % - 91 % = B
90 % - 86 % = C
85 % - 81 % = D
80 % - 75 % = E
74 % a méně = F - neprospěl(a)
V. OBSAH KURZU
1. TÝDEN (19. 9.)
Seznámení se strukturou a hodnocením kurzu, rozdělení do pracovních týmů
Přednáška (P):
ÚVOD DO PROBLEMATIKY VOLEBNÍCH KAMPANÍ A POL. MARKETINGU:
základní pojmy, definice, typologie
Povinná četba (PČ):
Lees-Marshment, Jennifer. 2001. „The product, sales and market-oriented party: How Labour
learnt to market the product, not just the presentation.“ European Journal of Marketing 9/10
(35), s. 1074-1084.
Doporučená četba (DČ):
Bradová, Eva. 2005. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: Teorie a vývoj politické
komunikace a volebních kampaní. Brno, Masarykova Univerzita, 16-26, 49-79.
2. TÝDEN (26. 9.)
P:
PŘÍPRAVA VOLEBNÍ STRATEGIE I.: Kontext voleb, Analýza obvodu, Analýza
opozice, Segmentace
PČ: Bruce I. Newman. 2010. „Obama the Brand: A Paradigm shift in Marketing and
Polling.“ Transfer Werbeforschung & Praxis 1, 46-53. Dostupné z:
http://www.transferzeitschrift.net/cms/upload/PDFs_Artikel/2010/01_2010/2010_01_05.pdf (2. 9. 2012)
NDI. 2009. Political campaign planning manual. www.ndi.org. Dostupné z:
http://www.ndi.org/files/Political_Campaign_Planning_Manual_Malaysia.pdf (1. 9.
2012)
DČ:
Burton, Michael J., Daniel M., Shea. 2010. 2006 (2010). Campaign Craft. Westport,
Praeger.
2
3. TÝDEN (3. 10.)
P:
PŘÍPRAVA VOLEBNÍ STRATEGIE II.: Výzkumy, Targeting, Positioning
PČ:
Cwalina, Wojciech , Andrzej Falkowski, Bruce I. Newman. 2011. Political Marketing:
Theoretical and Strategic Foundations. New York: M. E. Sharpe, 114-120.
DČ:
Savigny, Heather. 2007. „Focus Groups and Political Marketing: Science and
Democracy as Axiomatic?” British Journal of Politics & International Relations, 9(1),
122-137. Dostupné z:
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=993fa552-4ee1-4bbc-8b3449db6a7d919a%40sessionmgr14&vid=1&hid=9 (2. 9. 2012)
2004. „PR and marketing are less important than policy development and political
leadership. (Přepis debaty konané v House of Commons 19. 9. 2003). Journal of
Public Affairs 3 (4), 299-313.
4. TÝDEN (10. 10.)
P:
PŘÍPRAVA VOLEBNÍ STRATEGIE III.: Message, Issues, Slogan, Finance
PČ:
NDI. 2009. Political campaign planning manual. www.ndi.org. Dostupné z:
http://www.ndi.org/files/Political_Campaign_Planning_Manual_Malaysia.pdf (1. 9.
2012)
DČ:
Yound, Sally. 2006. „Australian election slogans, 1949-2004: where political
marketing meets political rhetoric.“ Australian Journal of Communication, 33(1), 120.
Dostupné
z:
http://dtl.unimelb.edu.au/R/P74XG385KHHH23T7JYJHYL21LCCN1ARFHQV8N9T
LM7G1NQ76EG-02875?func=dbin-jumpfull&object_id=67272&local_base=GEN01&pds_handle=GUEST (2. 9. 2012)
5. TÝDEN (17. 10.)
P:
PŘÍPRAVA VOLEBNÍ STRATEGIE IV: Kontaktní kampaň, Dobrovolníci,
Negativní kampaň
PČ:
Lebedová, Eva. 2011. Role negativních kampaní v systému politické komunikace
České republiky. (Disertační práce). Olomouc, 120-124.
DČ:
Lebedová, Eva. 2011. Role negativních kampaní v systému politické komunikace
České republiky. (Disertační práce). Olomouc, 125-146.
6. TÝDEN (24. 10.)
P + Seminář (S): KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE I. (hesla, barvy, logo, tištěné materiály)
+ konzultace studentských kampaní
PČ:
Vysekalová, Jitka a kol. 2012. Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing, 162175.
Airey, David. 2010. LOGO: Nápad, návrh, realizace. Brno: Computer Press, 190-203.
3
DČ:
Van den Putt, Bas. 2009. „What matters most in advertising campaigns?“
International Journal of Advertising, 28(4), 669-690.
Killough, Ashley. „Political logos define campaigns.“ CNN, 29. 6. 2011 (online).
Dostupné z: http://edition.cnn.com/2011/POLITICS/06/29/campaign.logos/index.html
(2. 9. 2012)
Heyley, Matthew. 2011. Design Loga: Analýza úspěchů 300+ mezinárodních značek.
Brno: Computer Press, 204-225.
7. TÝDEN (31. 10.)
P + S: KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE II: (internet, spoty, televize) + konzultace
studentských kampaní
DČ:
Delany, Colin. 2012. “How Campaigns Can Use the Internet to Win in 2012.”
Epolitics.com. Dostupné z: http://www.epolitics.com/wp-content/plugins/winning-in2012.pdf (2. 9. 2012)
Kaid, Lynda. 2004. Handbook of Political Communication Research. New Jersey,
Lawrence Erlbaum. 155-189.
Delany, Colin. 2009. „Learning from Obama: Lessons for online communicatiors in
2009 and Beyond.“ Epolitics.com. Dostupné z: http://www.epolitics.com/learningfrom-obama.pdf (2. 9. 2012)
8. TÝDEN (7. 11.)
P:
ROLE A VYUŽITÍ MÉDIÍ V KAMPANI: základní pojmy a teoretické
přístupy, zásady komunikace s novináři a přípravy tiskové konference, tvorba tiskové
zprávy
PČ:
Tomandl, Jan. 2011. „Tisková zpráva,“ s. 74-118. In: Tomandl, Jan. Jak účinně
oslovit média. Brno, Computer Press.
Richards, Paul. „Dealing with Journalists,“ s. 45 – 73. In: Richards, Paul. Be Your
Own Spin Doctor: A Practical Guide to Using the Media. London, Politocoʾs
Publishing.
DČ:
Theaker, Alison. „Media relations,“ s. 147-155. In: Theaker, Alison. 2004. The Public
Relations Handbook. London, Routledge.
Weaver, David, Maxwell McCombs, Donald L. Shaw. „Agenda-Setting Research:
Issues, Attributes, and Influences,“ s. 257-282. In: Kaid, Lynda. Handbook of
Political Communication Research. 2004. New Jersey, Lawrence Erlbaum.
!ÚKOL!: Vyplnění zaslaného dotazníku do 11. 11.
4
9. TÝDEN (14. 11.)
P:
PŘEDNÁŠKA HOSTUJÍCÍHO NOVINÁŘE
!ÚKOL!: Tvorba tiskové zprávy o konání tiskové konference strany do 18.11.
10. TÝDEN (21. 11.)
S:
SIMULACE TISKOVÉ KONFERENCE A ROZHOVORU DO MÉDIÍ:
představení kandidátů (politických stran)
PČ:
Pondělíček, Jiří. 2006. „Tisková konference: Příležitosti a rizika.“, s. 76-98. In:
Kontakty s médii ve veřejné správě. Praha, Institut pro místní správu.
Ftorek, Josef. 2009. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha, Grada
Publishing, s. 171 – 181.
DČ:
Shaw, Catherine. 2004. „Media,“ s. 203-230. In: Shaw, Catherine. 2004. The
Campaign Manager: Running and winning Local Elections. Colorado, Westview
Press.
11. TÝDEN (28. 11.)
REALIZACE KAMPANĚ
12. TÝDEN (5. 12.)
S:
NÁCVIK A ANALÝZA TELEVIZNÍ DEBATY
PČ:
McKinney, Mitchell, Carlin, Diana. „Political Campaign Debates.“ p. 203-219. In:
Kaid, Lynda. Handbook of Political Communication Research. 2004. New Jersey,
Lawrence Erlbaum.
Shaw, Catherine. 2004. „Candidate,” s. 265-279. In: Shaw, Catherine. 2004. The
Campaign Manager: Running and winning Local Elections. Colorado, Westview
Press.
DČ:
McKinney, Mitchell, Carlin, Diana. „Political Campaign Debates.“ p. 219-226. In:
Kaid, Lynda. Handbook of Political Communication Research. 2004. New Jersey,
Lawrence Erlbaum.
13. TÝDEN (12. 12.)
PŘEDVOLEBNÍ DEBATA
12. a 13. 12. VOLBY!!!
5
DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA
Bradová, Eva. 2005. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: Teorie a vývoj politické
komunikace a volebních kampaní. Brno, Masarykova Univerzita.
Burton, Michael J., Daniel M., Shea. 2010. 2006 (2010). Campaign Craft. Westport, Praeger.
Ftorek, Josef. Public relations jako ovlivňování mínění. 2009. Praha, Grada Publishing.
Jablonski, Andrzej W. 2006. Politický marketing. Úvod do teorie a praxe. Brno, Barrister &
Principal.
Kaid, Lynda. Handbook of Political Communication Research. 2004. New Jersey, Lawrence
Erlbaum.
Lees-Marshment, Jennifer. 2009. Political Marketing. Principles and Applications. Oxon,
Routledge.
Lees-Marshment, Jesper Strömbäck, Chris Rudd. 2010. Global Political Marketing. Oxon,
Routledge.
Matušková, Anna. 2010. Politický marketing a české politické strany. Brno, MPÚ.
McCombs, Maxwell E., Donald L., Shaw. „ The Agenda-Setting Function of Mass Media.“
The Public Opinion Quarterly, 1972, 36(2), s. 176-187.
Newman, Bruce (ed.). 1999. Handbook of Political Marketing. London, Thousand Oaks, New
Dehli, Sage Publications.
Noelle-Neumann, Elizabeth. 1984. The spiral of silence : public opinion, our social skin.
Chicago, London, University of Chicago Press.
Norris, Pippa a kol. 2003. On Message: Communicating the Campaign. London, Thousand
Oaks, New Dehli, Sage Publications.
Panagopoulos, Costas (ed.). Politicking Online. 2009. New Jersey, Rutgers University Press.
Richards, Paul. Be Your Own Spin Doctor: A Practical Guide to Using the Media. London,
Politocoʾs.
Shaw, Catherine. 2004. The Campaign Manager: Running and winning Local Elections.
Colorado, Westview Press.
Stanyer, James. 2007. Modern Political Communication. Cambridge, Polity Press.
Šaradín, Pavel a kol. 2007. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc,
Univerzita Palackého.
Šaradín Pavel, Bradová, Eva (eds.). 2007. Visegrades Votes. Parliamentary Elections 20052006. Olomouc, Univerzita Palackého.
6
Download

VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING