AKADEMICKÝ SENÁT
Strojníckej fakulty
Žilinskej univerzity v Žiline
Zápis zo 14. zasadnutia Akademického senátu (AS) SjF ŽU v Žiline
Dátum konania:
Prítomní:
27. 10. 2014
členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny - 22 prítomných
Vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny:
dekan fakulty prof. Dr. Ing. Milan Sága
Predseda AS SjF na úvod privítal senátorov na 14. zasadnutí a požiadal predsedu VMK
o potvrdenie uznášaniaschopnosti senátu. Predseda VMK konštatoval uznášaniaschopnosť
a počet 22 prítomných senátorov pre 14. zasadnutie.
Predseda AS prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici dal hlasovať o schválení programu zasadnutia
v nasledovnom znení:
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie komisie pre doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie doplňovacích
volieb do zamestnaneckej časti AS SjF
3. Schválenie nového člena Vedeckej rady SjF
4. Rôzne
5. Záver
Zasadnutie AS SjF otvoril predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici. Oboznámil členov
akademického senátu s programom zasadnutia.
Potom dal hlasovať o programe.
Výsledky hlasovania: ZA: 22
, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0.
Na úvod zasadnutia Akademický senát aklamačne všetkými hlasmi schválil návrh programu.
Ad 1) Otvorenie
Doplňujúce voľby sa konajú z dôvodu potreby uskutočnenia doplňujúcich volieb do
zamestnaneckej časti AS ŽU za Strojnícku fakultu, pretože prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
bol zvolený do funkcie prorektora a v zmysle § 26 (Akademický senát fakulty) odseku 3
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov funkcia člena
akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou prorektora a z toho dôvodu podľa
odseku 6 písmeno b mu členstvo v AS SjF zaniklo.
1
Ad 2) Schválenie komisie pre doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie
doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS SjF
Návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje zloženie Komisie pre doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS SjF v zložení:
Navrhovaní členovia sú:
1. Ing. Branislav Ftorek, PhD.- predseda
2. doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.
3. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
4. doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Výsledky hlasovania: ZA: 21
, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 1.
. 82
Uznesenie č
AS SjF schvaľuje zloženie Komisie pre doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS SjF v zložení:
Navrhovaní členovia sú:
1. Ing. Branislav Ftorek, PhD.- predseda
2. doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.
3. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
4. doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Návrh harmonogramu doplňujúcich volieb:
Harmonogram volieb:
27.10. 2014
27.10.2014 – 04.11.2014
05.11.2014 – 12.11.2014
13.11.2014 /9:00-13:00/
vyhlásenie volieb do ZČ AS SjF
zber kandidačných lístkov
zverejnenie kandidátov
voľby do ZČAS SjF
Miesto konania volieb v miestnosti NA 205.
Návrh uznesenia: Akademický senát schvaľuje návrh harmonogramu pre voľby do
zamestnaneckej časti AS SjF:
Výsledky hlasovania: ZA: 22
, PROTI: 0
, ZDRŽAL SA:
0
.
. 83 AS SjF návrh harmonogramu doplňujúcich volieb do zamestnaneckej
Uznesenie č
časti AS SjF.
2
Ad 4) Schválenie nového člena Vedeckej rady SjF
Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Milan Sága predniesol dôvody, pre potrebu doplnenia Vedeckej
rady SjF novým členom.
Návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje doc. Ing. Milana Edla, PhD. za člena Vedeckej rady SjF
Výsledky hlasovania: ZA: 22
, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0.
. 84 AS SjF schvaľuje doc. Ing. Milana Edla, PhD. za člena Vedeckej rady
Uznesenie č
SjF.
Ad 4) Rôzne
Dekan SjF vyzval členov študentskej časti AS SjF k dialógu na témy organizovania
spoločensko-záujmových aktivít na SjF.
Ad 5) Záver
Predseda AS prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici poďakoval všetkým senátorom a vedeniu fakulty za
ich účasť na zasadnutí a ukončil 14. zasadnutie senátu.
V Žiline 27.10.2014
Zapísala: doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Overil: predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Prílohy: Prezenčné listiny z 14. zasadnutia AS SjF ŽU v Žiline
3
Download

(AS) SjF