AKADEMICKÝ SENÁT
Strojníckej fakulty
Žilinskej univerzity v Žiline
Zápis z 10. zasadnutia Akademického senátu (AS) SjF ŽU v Žiline
Dátum konania:
Prítomní:
28. 10. 2013
členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny,
Vedenie Strojníckej fakulty a hostia podľa prezenčnej listiny
Predseda AS SjF na úvod privítal senátorov na 10. zasadnutí a požiadal predsedu VMK
o potvrdenie uznášaniaschopnosti senátu. Predseda VMK konštatoval uznášaniaschopnosť
a počet 21 prítomných senátorov pre 10. zasadnutie.
Predseda AS SjF ďalej pokračoval podľa plánovaného programu zasadnutia:
PROGRAM
1. Otvorenie
Voľba členov Volebnej a mandátovej komisie.
2. Schválenie komisie pre doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie doplňovacích volieb
do študentskej časti AS SjF
3. Informácia ku komplexnej akreditácii v roku 2014
4. Rôzne
Informácia o hlasovaní per-rollam vyhlásenom dňa 25.06.2013.
5. Záver
Ad 1) Otvorenie
Predseda otvoril zasadnutie AS SjF a konštatoval, že na zasadnutí je prítomných viac ako 2/3
všetkých členov senátu. AS SjF je uznášaniaschopný a bude sa riadiť programom 10.
zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline.
Predseda AS SjF oboznámil senátorov s nasledovnými skutočnosťami:
Podľa § 1 Všeobecné ustanovenia ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO
SENÁTU STROJNÍCKEJ FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
(1)
(2)
(3)
VMK má predsedu a najmenej päť členov, pričom najmenej dvaja členovia VMK sú zo
študentskej časti AS SjF.
Pri zabezpečovaní volieb a hlasovaní na rokovaniach AS SjF musí byť prítomná aspoň
polovica členov VMK. V opačnom prípade AS SjF zvolí pre konkrétne zasadnutie AS
SjF ďalších členov, tak aby ich počet bol najmenej 3.
Ak niektorému členovi VMK zanikne členstvo v AS SjF (§2 ods. 11 Štatútu AS SjF), AS
SjF na najbližšom zasadnutí voľbou doplní VMK na plný počet z členov príslušnej časti
AS SjF.
1
Vzhľadom na fakt, že dvom členom študentskej časti AS SjF vo VMK Ivane Sulírovej a Bc.
Miroslave Uhrinovej zaniklo členstvo, je potrebné previesť doplnenie VMK o dvoch členov
zo študentskej časti AS SjF. Zo strany študentskej časti AS SjF boli navrhnutí dvaja
kandidáti. Voľbu previedli tajným hlasovaním členovia VMK.
Návrh uznesenia: členmi Volebnej a mandátovej komisie AS SjF za študentskú časť sa
stávajú Ing. Alena Vajdová a Ing. Lenka Valčáková:
TAJNÉ HLASOVANIE
Voľba členov Volebnej a mandátovej komisie AS SjF za študentskú časť
Výsledky hlasovania senátorov
č. Kandidáti
za
proti
neplatný
hlasovali
1.
2.
Ing. Alena Vajdová
Ing. Lenka Valčáková
20
20
1
1
0
0
21
21
výsledok
zvolená
zvolená
. 62
Uznesenie č
Akademický senát schvaľuje za členov Volebnej a mandátovej
komisie za študentskú časť AS: Ing. Alenu Vajdovú a Ing. Lenku Valčákovú.
Ad 2) Schválenie komisie pre doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie
doplňovacích volieb do študentskej časti AS SjF.
Predseda AS SjF na základe skutočnosti, že siedmym členom študentskej časti AS SjF zaniklo
členstvo v senáte, oboznámil senátorov s potrebou organizácie doplňovacích volieb
a vytvorenia príslušnej komisie.
Návrh uznesenia: Akademický senát schvaľuje komisiu pre doplňovacie voľby do študentskej
časti AS SjF:
Mgr. Branislav Ftorek, PhD. (predseda)
doc. Štefan Papučík, PhD.
Ing. Alena Vajdová
Mária Štauderová
Ing. Lenka Valčáková
Výsledky hlasovania: ZA: 21
, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0 .
. 63
Uznesenie č
Akademický senát schvaľuje komisiu pre doplňovacie voľby do
študentskej časti AS SjF.
Návrh harmonogramu volieb:
Harmonogram volieb:
28.10. 2013
28.10.2013 – 04.11.2013
vyhlásenie volieb do ŠČAS SjF
zber kandidačných lístkov
2
05.11.2013 – 12.11.2013
13.11.2013 /9:00-13:00/
zverejnenie kandidátov
voľby do ŠČAS SjF
Na základe pripomienky prof. Jandačku bol predkladaný harmonogram modifikovaný
nasledovne so stanovením miesta konania volieb v miestnosti NA 205.
Harmonogram volieb:
28.10. 2013
29.10.2013 – 05.11.2013
06.11.2013 – 12.11.2013
13.11.2013 /9:00-13:00/
vyhlásenie volieb do ŠČAS SjF
zber kandidačných lístkov
zverejnenie kandidátov
voľby do ŠČAS SjF
Návrh uznesenia: Akademický senát schvaľuje návrh harmonogramu pre voľby do
študentskej časti AS SjF:
Výsledky hlasovania: ZA:
21 , PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0 .
. 64
Uznesenie č
Akademický senát schvaľuje návrh harmonogramu pre voľby do
študentskej časti AS SjF.
Ad 3) Informácia ku komplexnej akreditácii v roku 2014.
Dekan SjF prof. Dr. Ing. Milan Sága oboznámil senátorov s prípravami podkladov na
komplexnú akreditáciu. Termín odovzdania bol stanovený na máj 2014 a strategickým cieľom
fakulty je hodnotenie B+, ktoré je potrebné na inauguračné a habilitačné konanie. Poukázal na
niektoré problémy a nejasnosti zo strany AK. Zhodnotil plnenia kritérií v dvoch oblastiach:
Veda a výskum
- tri oblasti výskumu: 5 Aplikovaná mechanika (cca 20% pracovníkov fakulty, 2 katedry,
KAME, KAM), 11 Materiály (cca 10%, 1 katedra, KMI) a 14 Strojárstvo (cca 70%, 7
katedier, KAVS, KDMT, KET, KKČS, KOVT, KPI, KTI)
- atribút výstupov, atribút prostredia, atribút ocenenia
- index kvality pracovníkov: znížiť počet pracovníkov bez PhD. (pracovník bez PhD. má
koeficient 0)
Akreditácia študijných programov
- charakteristika garanta (počet A výstupov, počet Scopus a WoS citácií)
- inovácia študijných programov:
- optimalizácia študijných plánov
- vychádzať z opisov študijných programov pre garantov
- inovácia názvov študijných programov
- 6 bakalárskych, 10 inžinierskych a 8 doktorandských študijných programov
3
Diskusia:
Prof. Palček: Rozdelenie váh v atribúte prostredia?
Prof. Sága: 0,5 váhy citácie a 0,5 váhy ocenenia.
Prof. Kučera: Zvláštne číslo Komunikácií venované SjF?
Prof. Sága: Mimoriadne číslo bude v r. 2014. Problém časopisu je príliš veľký tematický záber
a z toho prameniaci malý citačný index, ktorý znemožňuje evidovanie v CC.
Ad 4) Rôzne
Informácia o hlasovaní per-rollam vyhlásenom dňa 25.06.2013.
Predseda AS SjF informoval prítomných senátorov o hlasovaní per-rollam a jeho výsledkoch.

Schválenie Študijného poriadku fakulty v zmysle poslednej novely Zákona o VŠ účinnej
od 1.1.2013 a štandardizácie hodnotenia študentov v rámci celej ŽU (§10 ods. 4)Uznesenie č. 59
Výsledky hlasovania: ZA: 23

, PROTI: 1 , ZDRŽAL SA: 0 .
Schválenie Štipendijného poriadku fakulty v zmysle novely VŠ zákona (§96a odsek 4)Uznesenie č. 60.
Výsledky hlasovania: ZA: 24
, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0 .
Študijný poriadok SjF bol spolu s inou relevantnou dokumentáciou Schválený AS ŽU
hlasovaním per rollam v auguste 2013 väčšinou hlasov.
Ad 5) Záver
Predseda AS poďakoval senátorom za aktívnu účasť a vzhľadom na potrebu doplniť
komisie AS SjF o členov zo študentskej časti senátu navrhol termín ďalšieho zasadnutia na
18.11.2013. Prof. Jandačka: Nie je možné hlasovať spôsobom per-rollam? Zástupca
študentskej časti AS Ing. L. Valčáková upozornila, že personálne otázky obsadzovania
komisií sa riešia tajným hlasovaním. Predseda AS SjF prof. Gerlici teda konštatoval
nevyhnutnosť organizovať zasadnutie AS SjF v čo možno najkratšom časovom odstupe po
doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS SjF. Za študentskú časť senátu Ing. L.
Valčáková pozvala prítomných senátorov na Noc strojárov, ktorá sa uskutoční 21.11.2013 od
19.00 na Novej menze. Dekan SjF prof. Sága poďakoval členom AS SjF za ústretovosť pri
schvaľovaní nevyhnutnej legislatívy. Ďalej poďakoval študentom za organizáciu Dňa
strojárov a katedrám KKČS, KAVS a KET, ktoré sa aktívne podieľali na tomto podujatí
a taktiež pozval pracovníkov SjF na slávnostný večer Noc strojárov pri príležitosti 60. výročia
Žilinskej univerzity.
Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici ukončil 10. zasadnutie senátu.
4
V Žiline 30. 10. 2013
Zapísal: Mgr. Branislav Ftorek, PhD.
Overil: predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Prílohy: Prezenčné listiny z 10. zasadnutia AS SjF ŽU v Žiline
5
Download

(AS) SjF