PRVÉ OZNÁMENIE
Vážení kolegovia,
konferencia s témou Súčasné trendy v riešení
konštrukčných prvkov v kontakte sa bude konať
10. októbra 2013 na Žilinskej univerzite v Žiline,
Katedra aplikovanej mechaniky.
www.kame.uniza.sk
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE
prof. Jerzy Bajkowski
PhD Eng. Maciej Bodnicki
PhD Eng. Grzegorz Domek
doc., Ing. Robert Grega, PhD
PhD Eng. Andrzej Kołodziej
doc., Ing. Milan Naď, PhD
prof., Ing. Darina Ondrušová, PhD
doc., Ing. Iva Petríková, PhD
doc., Ing. Alžbeta Sapietová, PhD
doc. PhD. Eng. Stefan Tomaszek
prof., Ing. Ján Vavro, PhD
prof., Ing. Milan Žmindák, CSc
prof., Ing. Jozef Bocko, CSc
doc., Ing. Vladimír Dekýš, CSc
prof. Marian Dudziak
prof. Ardeshir Guran
prof. Janusz Mielniczuk
prof. Waldemar Oleksiuk
prof. Jerzy Osiński
prof., Dr., Ing. Milan Sága
prof., Ing. Ján Sládek, DrSc
doc., Ing. Milan Vaško, PhD
PhD Eng. Robert Zalewski
ORGANIZAČNÁ KOMISIA
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Ing. Peter Kopas, PhD.
Ing. Eva Carmen Poláčková, PhD.
Ing. Zoran Pelagić
doc., Ing. Milan Vaško, PhD
Ing. Marián Handrik, PhD.
Ing. Martin Dudinský
TÉMY KONFERENCIE SÚ ZAMERANÉ
NA HLAVNÉ AKTIVITY
• Numerické postupy pre predikciu porušovania
(1.1).
• Implementácia optimalizačných metód do
numerického riešenia kontaktu (1.2).
• Identifikácia dynamických javov v procese
kontaktu (2.1).
• Generovanie reziduálnych napätí pre
zvyšovanie životnosti kovových materiálov (2.2).
PRÍSPEVKY PREZENTUJÚ ČINNOSTI
VYKONANÉ V JEDNOTLIVÝCH
AKTIVITÁCH
• Cieľom aktivity 1.1 je vývoj vhodných modelov
pre detailnú napäťovú analýzu telies v kontakte
s hlavným zameraním na valivý kontakt a
kontaktnú únavu. Modely budú vychádzať z
mechaniky kontinua, cyklického kontaktného
zaťaženia a únavových materiálových charakteristík. Diskrétny model bude formulovaný použitím klasickej metódy konečných prvkov (MKP),
spektrálnej MKP, bezprvkových (element-free
Galerkin) a bezsieťových (meshless) metód.
• Cieľom aktivity 1.2 je implementovať moderné
optimalizačné algoritmy ako napr. genetické, do
procesu návrhu geometrického tvaru telies
v kontakte za účelom zvyšovania únosnosti,
resp. lepšej distribúcie kontaktných napätí.
Významným faktorom bude aj využitie teórie
pravdepodobnosti a resp. novovznikajúcej teórie
možností na predikciu miery poškodenia
súčiastok v kontakte. Uvedené ciele majú
jednoznačné smerovanie k modernému koncepčnému a konštrukčnému riešeniu tzv. kontaktných úloh rôzneho určenia a úzko nadväzujú
na predošlú aktivitu.
• Cieľom aktivity 2.1 je experimentálna podpora
matematických modelov, optimalizačných postupov, hodnotenia degradačných procesov
a hypotéz medzných stavov. Riešitelia na
pravidelných stretnutiach predkladajú operatívne
požiadavky (vyplývajúce z interaktívneho vzťahu
výpočtový model – experiment), hodnotia návrhy, postupy a výsledky, predkladajú varianty
riešenia, interpretujú získané výsledky, navrhujú
ďalší postup.
• Cieľom aktivity 2.2 je kreovanie univerzálnych
deformačných systémov, ktoré v špecificky
definovaných napäťovo – deformačných a termodynamických podmienkách umožnia vytváranie kovových, kompozitných a gradientných
mikro a nanoštruktúr s logickou disemináciou
rozdelenia zvyškových napätí v objeme kovového telesa.
KONTAKT
Projektový manažér
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Katedra aplikovanej mechaniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Veľký diel, Univerzitná 1
010 26 Žilina, Slovenská republika
Tel: 00421-41-5132962
Fax: 00421-41-5652940
e-mail: [email protected]
Žilinská univerzita v Žiline
ako verejná vysoká škola
univerzitného typu poskytuje
vzdelanie vo všetkých troch
stupňoch štúdia v dennej a
externej forme. Svojou viac
ako polstoročnou históriou
zaujíma popredné miesto v
slovenskom vzdelávacom
priestore výraznou výskumnou i zahraničnou
aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s
domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami.
Vedecká konferencia na tému
PUBLIKÁCIE PRÍSPEVKOV
Všetky príspevky budú publikované v zborníku.
JEDNACÍ JAZYK KONFERENCIE
Jednacím jazykom konferencie je Slovenčina
a Angličtina.
DÁTUMY KONFERENCIE
• 05. Júl 2013 - Termín pre podanie abstraktu
• 26. Júl 2013 - Potvrdenie o prijatí
• 05. Októbra 2013 - Program
Október 10, 2013
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
MIESTO KONANIA
Hlavným organizátorom je Strojnícka fakulta,
Katedra aplikovanej mechaniky, Žilinská univerzita
v Žiline, Slovensko. http.www.uniza.sk
Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO
ITMS kód Projektu: 26220220118
Realizácia: 01/2011 - 12/2013
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU
VÝVOJ OPTIMÁLNEJ TECHNOLÓGIE PRE ANALÝZU
MEDZNÝCH STAVOV KONŠTRUKČNÝCH
PRVKOV V KONTAKTE
GPS súradnice:
49°12'8.26"N
18°45'23.6"E
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU
Download

Vedecká konferencia - Katedra aplikovanej mechaniky