ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA
POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ
a
ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI
POLITICKÁ KULTURA
MOCENSKÝCH ELIT
V ÉŘE GLOBALIZACE
Konference, která se koná ve dnech 3. – 4. 5 2012
v budově ARC – VŠPSV v Kolíně, je věnována životnímu
jubileu pana prof. PhDr. Emanuela Pecky, CSc.
-1PROGRAM KONFERENCE:
Čtvrtek, 3. 5. 2012
9.00 – 10.00 hodin
Registrace účastníků (předsálí Auly J. S. Machara)
Dopolední blok (Aula Josefa Svatopluka Machara)
10.00 – 10.15 hodin Slavnostní zahájení
 Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., rektor ARC – VŠPSV
 MUDr. David RATH, hejtman Středočeského kraje
 Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN, starosta města Kolína
10.15 – 10.30 hodin Pozdravná vystoupení
 Doc. Dr. TUSKA Tünde, pověřená vedoucí katedry Institutu národnostních
menšin Univerzity v Segedínu, Segedín, Maďarsko
 Prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomie a
managementu veřejné správy, Bratislava, Slovenská republika
 PhDr. Bc. Marek SEMERÁD, ředitel Zastoupení Středočeského kraje při
Evropských společenstvích v Bruselu
10.30 – 11.00 hodin Hlavní příspěvek konference
POLITICKÁ KULTURA MOCENSKÝCH ELIT V ÉŘE GLOBALIZACE
Prof. PhDr. Emanuel PECKA, CSc., doyen akademického sboru ARC – VŠPSV
11.00 – 12.30 hodin Úvodní blok
11.00 hodin
ELITISMUS A POPULISMUS: DVĚ ÚSKALÍ SOUČASNÉ
POLITIKY
Prof. Dr. Miroslav NOVÁK, CEVRO Institut a Univerzita
Karlova, Praha
11.20 hodin
MODERNIZACE STRANICKÉ POLITIKY – KLÍČ KE
ZKVALITNĚNÍ DEMOKRACIE (SLOVENSKÁ ZKUŠENOST)
Prof. PhDr. Marcela GBÚROVÁ, CSc., Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika, Košice
11.40 hodin
POLITICKÁ KULTURA SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍ
Prof. dr. hab. Joachim OSIŃSKI, Vysoká škola ekonomická,
Varšava
12.00 hodin
DISKUSE
12.30 hodin
Přestávka na oběd
-214.00 – 17.00 hodin
Jednání v sekcích
SEKCE 1
SEKCE 2
Aula Josefa Svatopluka Machara (3. patro)
Posluchárna č. 1 (přízemí)
Sekce 1
14.00 hodin
Politické elity a politická kultura
VLÁDNOUCÍ MONARCHIE V ARABSKÉM SVĚTĚ –
ANACHRONIZMUS 21. STOLETÍ
Doc. PhDr. Karol SORBY, DrSc., Ekonomická univerzita,
Bratislava
14.20 hodin
KONZERVATIVNÍ POLITICKÁ KULTURA A EVROPŠTÍ
POLITIČTÍ LÍDŘI
doc. PhDr. Daniela JEŽOVICOVÁ, PhD., Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica
14.40 hodin
ETICKÉ DETERMINANTY VE VEŘEJNÉ POLITICE
Doc. PhDr. Mária ADAMCOVÁ, PhD., Univerzita Mateja
Bela, Banská Bystrica
15.00 hodin
DISKUSE
15.15 hodin
Přestávka
15.30 hodin
POLITICKÉ ELITY A JEJICH VZTAH K IMIGRANTŮM:
ANALÝZA PROGRAMŮ POLITICKÝCH STRAN VE VELKÉ
BRITÁNII
Mgr. Jiří KOHOUTEK, ARC – VŠPSV, Kolín
15.50 hodin
POLITICKÁ KULTURA VE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACI –
VYBRANÉ ASPEKTY
Doc. PhDr. Adriana MIKULČÍKOVÁ, PhD., Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
16.10 hodin
MOCENSKÉ ELITY – MÝTUS NEBO REALITA?
Doc. PhDr. Miroslav SAPÍK, Ph.D., ARC – VŠPSV, Kolín
16.30 hodin
DISKUSE
17.00 hodin
Ukončení jednání prvního dne konference
-3Sekce 2
14.00 hodin
Elity a globalizační procesy
VÝZNAM PODPORY OBYVATELSTVA V ÚČASTI SR
NA AKCÍCH KRIZOVÉHO MANAGEMENTU
Doc. Ing. Stanislav FILIP, Ph.D., Vysoká škola ekonomie a
managementu veřejné správy, Bratislava
14.20 hodin
EROZE
ÉTOSU
POLITICKÝCH
ELIT
V POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍCH
Th.Lic. Cezary Andrzej MIZIA, Dr., Slezská univerzita,
Opava
14.40 hodin
POLITIKA
REPREZENTACE:
GLOBALIZACE
A SUBALTERNITA
Mgr. Erik LEŠKO, Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra
15.00 hodin
DISKUSE
15.15 hodin
Přestávka
15.30 hodin
SVĚTOVÁ
EKONOMIKA
V ÉŘE
GLOBALIZAČNÍCH
PROCESŮ
Ing. Marcel KORDOŠ, Ph.D., Trenčianská univerzita
Alexandra Dubčeka, Trenčín
15.50 hodin
ZÁSTUPNÉ
MOCENSKÉ
ČESKOSLOVENSKÉ
ELITY
V LETECH 1945 – 1989
Doc. Dr. Mgr. Lubomír PÁNA, Ph.D., Vysoká škola
evropských a regionálních studií, České Budějovice
16.10 hodin
FENOMÉN GLOBALIZACE A JEHO VLIV NA BEZPEČNOST
ÚZEMÍ
Ing. Aleš HORČIČKA, Univerzita Pardubice
16.30 hodin
Diskuse
17.00 hodin
Ukončení jednání prvního dne konference
19.00 hodin
Raut pro účastníky konference
Restaurace HARMONIE
-4Pátek, 4. 5. 2012
9.00 – 11.00 hodin
Jednání v sekcích
SEKCE 3
SEKCE 4
Aula J. S. Machara (3. patro)
Posluchárna č. 1 (přízemí)
Sekce 3
9.00 hodin
Elity, etika a společnost
ELITY, ČEST A POLITICKÁ KOMUNIKACE
Prof. PhDr. Rastislav TÓTH, CSc., ARC – VŠPSV, Kolín
9.20 hodin
JE OSOBNOST V POLITICE FATAMORGÁNA NEBO
SKUTEČNOST?
PhDr. Zuzana KULAŠIKOVÁ, PhD., Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
9.40 hodin
SOUČASNÁ ETIKA POLITIKŮ A MOCENSKÝCH ELIT
V PŘEDVOLEBNÍM SOUBOJI
PhDr. Marcel LINCÉNYI, PhD., Trenčianská univerzita
Alexandra Dubčeka, Trenčín
10.00 hodin
POLITICKÁ KULTURA, MOCENSKÉ ELITY A ÉRA
GLOBALIZACE VE SPOLEČENSKOVĚDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Antonín STANĚK, PhD., Univerzita Palackého,
Olomouc
10.20 hodin
DISKUSE
10.45 hodin
Přestávka
Sekce 4
9.00 hodin
Mocenské elity v globálních souvislostech
SPECIFICKÉ RYSY POLITICKÉ KULTURY MOCENSKÝCH
ELIT V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Bc. Václav ČIHÁK, Metropolitní univerzita, Praha
9.20 hodin
DRUŽSTEVNICTVÍ
A
JEHO
RAISON
V SOUČASNÉM GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ
Mgr. Jan SLAVÍČEK, ARC – VŠPSV, Kolín
9.40 hodin
WIKILEAKS A DIPLOMACIE
Ing. Laura Meričková, Ekonomická univerzita, Bratislava
10.00 hodin
MOCENSKÁ ELITA A SÍLA SUPERTŘÍDY
PhDr. Ondrej LYSINA, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Košice
D´ETRE
-510.20 hodin
DISKUSE
10.45 hodin
Přestávka
11.00 – 14.00 hodin Závěrečné plenární jednání (Aula J. S. Machara)
11.00 hodin
MOCENSKÉ ELITY A PROBLÉMY PŘISTĚHOVALECTVÍ
V EVROPĚ
Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc., ARC – VŠPSV, Kolín
11.20 hodin
SOCIÁLNÍ KAPITÁL NA SLOVENSKU PO KAUZE GORILA
Mgr. Ján RUMAN, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
11.40 hodin
VYBRANÉ ASPEKTY RUSKO – ČÍNSKÝCH VZTAHŮ
PO SKONČENÍ STUDENÉ VÁLKY
Ing. Lukáš HOLAS, Ekonomická univerzita, Bratislava
12.00 hodin
TYP REŽIMU A LIBERALIZACE OBCHODU V KONTEXTU
ARABSKÝCH ZEMÍ
Mgr. Ing. Monika SATKOVÁ, Ekonomická univerzita,
Bratislava
12.20 hodin
ZAVEDENÍ
PŘÍMÉ
VOLBY
PREZIDENTA
REPUBLIKY
Mgr. Monika POHŮNKOVÁ, ARC – VŠPSV, Kolín
12.40 hodin
DISKUSE
13.00 hodin
Ukončení konference
13.15 hodin
Oběd pro účastníky konference
ČESKÉ
-6VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:
 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy Bratislava (rektorka)
 doc. PhDr. Ivan Dubnička, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
(vedoucí katedry politologie a evropských studií)
 prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Košice (vedoucí katedry politologie)
 doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC – VŠPSV Kolín (rektor, předseda výboru)
 prof. dr. hab. Joachim Osiński, Szkoła Główna Handlova Varšava (děkan
fakulty společenských věd)
 PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV Bratislava,
(ředitel)
 prof. dr. Maruzsné Sebó Katalin, Szegedi Tudományegyetem Segedín
 doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., ARC – VŠPSV (prorektor pro vědu a
výzkum)
 PhDr. Bc. Marek Semerád, Zastoupení Středočeského kraje při
Evropských společenstvích v Bruselu (ředitel)
 Dr. Tuska Tünde, Szegedi Tudományegyetem Segedín (pověřená ředitelka
institutu národnostních menšin)
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:
 Mgr. Petr Balšánek, odborný pracovník ARC – VŠPSV
 Ing. Ivana Gecíková, PhD., VŠEMvs Bratislava
 Mgr. Petra Hirtlová, PhD., vedoucí Akademie třetího věku a volného času
ARC – VŠPSV
 Bc. Jana Jindřichová, administrativní pracovnice ARC – VŠPSV
 Pavel Horák, student ARC – VŠPSV
 Bc. Magdaléna Hovancová, vedoucí zahraničního oddělení ARC – VŠPSV
 Mgr. Jiří Kohoutek, prorektor ARC – VŠPSV
 Mgr. Miroslav Lepil, MBA, kvestor ARC – VŠPSV
 Ing. Katarína Stachová, PhD., VŠEMvs Bratislava
 PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC – VŠPSV (předseda výboru)
 Ivana Tvrdíková, vedoucí sekretariátu rektora ARC – VŠPSV Kolín
MÍSTO KONÁNÍ:
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd
Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V
Tel.: 321 734 711, fax: 321 734 725, e-mail: [email protected]
MHD: linky č. 1, 6, 10, 11 (všechny zastavují i na nádraží)
Download

politická kultura mocenských elit v éře globalizace