FAMT Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov
ZÁPISNICA
z členskej schôdze FAMT Prešov
Dátum konania: 09.10.2012
Miesto konania: Obchodná akadémia Prešov, Volgogradská 3
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
Otvorenie
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa návrhovej a mandátovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej členskej schôdze.
Vylúčenie členov na návrh výboru
Správa o činnosti od 1.9.2011 do 31.8.2012
Správa o hospodárení od 1.9.2011 do 31.8.2012
Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti od 1.9.2011 do 31.8.2012
Prijatie nových členov na návrh výboru
Plán činnosti na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013
Rozpočet na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013
Voľba nových orgánov
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver
Bod 1 :
Schôdzu otvoril František Bednár, ktorý bol výborom poverený vedením členskej schôdze (v ďalšom
texte ČS) a navrhnutý za zapisovateľa ČS. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý kontrolór
združenia. S týmito návrhmi predsedajúci oboznámil všetkých prítomných – nikto z prítomných nemal
námietky.
Bod 2 :
Predsedajúci navrhol za členov návrhovej a mandátovej komisie zvoliť týchto členov: Radoslav
Chovanec a František Bednár.
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu predsedu prípravného výboru.
Za prijatie návrhu:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Návrhová a mandátová komisia bola zvolená v zložení: Radoslav Chovanec a František Bednár.
Bod 3:
Radoslav Chovanec predniesol správu návrhovej a mandátovej komisie, v ktorej konštatoval:
a) podľa prezenčných listín je na schôdzi prítomných 36 z celkového počtu 69 členov FAMT
Prešov, čo predstavuje 52,17%. Zároveň skonštatoval, že podľa ustanovenia čl.3 bod 4
platných Stanov je členská schôdza uznášaniaschopná. Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1.
b) pred začiatkom ČS podalo písomnú prihlášku za člena FAMT Prešov 7 osôb, ktoré spĺňajú
formálne podmienky podľa čl.II bod 1. stanov na prijatie za člena, ak to ČS navrhne výbor.
Prihláška tvorí prílohu č.2.
c) do začiatku ČS neuhradilo členské za rok 2011 13 členov - Bačová Vladimíra, Čačko Daniel,
Čičatková Renáta, Duda Peter, Džurná Zita, Kertysová Marcela, Lenart Karol, Mižik Pavol,
Mražik Ľubomír, Pavlik Miroslav, Pavliková Helena, Smolková Judita, Vantrubová Daša.
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí Správy návrhovej a mandátovej komisie.
Za prijatie správy:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Správa návrhovej a mandátovej komisie bola hlasovaním prijatá.
FAMT Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Register obč.združení MV SR,
č. VVS/1-900/90-36300
Tel. 0905776947, 0905404472
E.mail: [email protected]
www.famt.sk
IČO: 42228450
DIČ: 2023125346
č.ú: 2816250853/0200
FAMT Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov
Bod 4 :
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu členskej schôdze tak, ako bol uvedený v pozvánke + na
návrh predsedajúceho doplnený o kontrolu uznesení z predchádzajúcej členskej schôdze.
Za prijatie návrhu:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Hlasovaním bol program schôdze prijatý.
Bod 5 :
Predsedajúci prečítal uznesenia z predchádzajúcej členskej schôdze 7.9.2011 a ČS schôdza prijala
jednomyseľne, že všetky uznesenia sa plnia.
Bod 6 :
Predsedajúci predniesol návrh výboru podľa čl.II bod 4. Stanov: vylúčiť z FAMT Prešov 13 členov Bačová Vladimíra, Čačko Daniel, Čičatková Renáta, Duda Peter, Džurná Zita, Kertysová Marcela,
Lenart Karol, Mižik Pavol, Mražik Ľubomír, Pavlik Miroslav, Pavliková Helena, Smolková Judita,
Vantrubová Daša, ktorí do začiatku ČS neuhradili členské za rok 2011, pre porušovanie základnej
členskej povinnosti, ktorou je podľa čl.II bod 3 Stanov platiť členské príspevky.
Ďalej predsedajúci predniesol návrh výboru podľa čl.II bod 4. Stanov: vylúčiť z FAMT Prešov ďalšich 4
členov - Kačmár Ondrej, Janičko Peter, Petro Marek, Duleba Peter, ktorí nepomáhajú pri plnení
cieľov združenia a aktívne sa nepodieľajú na jeho práci, čo je porušením základnej členskej povinnosti
podľa čl.II bod 3 Stanov.
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu Výboru.
Za prijatie návrhu:
35
Proti prijatiu návrhu:
1
Zdržali sa:
0
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Výboru a ČS rozhodla o vylúčení týchto členov:
Bačová Vladimíra, Čačko Daniel, Čičatková Renáta, Duda Peter, Džurná Zita, Kertysová Marcela,
Lenart Karol, Mižik Pavol, Mražik Ľubomír, Pavlik Miroslav, Pavliková Helena, Smolková Judita,
Vantrubová Daša, Kačmár Ondrej, Janičko Peter, Petro Marek, Duleba Peter.
Po tomto hlasovaní má FAMT 52 riadnych členov.
Bod 7 :
Predseda FAMT Prešov Richard Scholtés predniesol Správu o činnosti od 1.9.2011 do 31.8.2012 ako
Výročnú správu FAMT Prešov za sezónu 2011/2012 (Príloha č.3) a Martin Vasiľ ju doplnil o Výročnú
hodnotiacu správu o športovej činnosti za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012 (Príloha č.4).
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí Správy o činnosti za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012.
Za prijatie správy:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Správa o činnosti za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012 bola hlasovaním prijatá.
Bod 8 :
Podpredseda FAMT Prešov František Bednár predniesol Správu o hospodárení od 1.9.2011 do
31.8.2012 (Príloha č.5).
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí Správy o hospodárení za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012.
Za prijatie správy:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Správa o hospodárení za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012 bola hlasovaním prijatá.
FAMT Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Register obč.združení MV SR,
č. VVS/1-900/90-36300
Tel. 0905776947, 0905404472
E.mail: [email protected]
www.famt.sk
IČO: 42228450
DIČ: 2023125346
č.ú: 2816250853/0200
FAMT Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov
Bod 9 :
Kontrolór FAMT Prešov Marko Hajduk predniesol Správu kontrolóra o kontrolnej činnosti od 1.9.2011
do 31.8.2012 (Príloha č.6).
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí Správy kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2011 do
31.8.2012.
Za prijatie správy:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012 bola hlasovaním prijatá.
Bod 10 :
Predsedajúci predniesol rozhodnutie výboru podľa čl.II bod 1. Stanov: prijať za riadneho člena FAMT
Prešov na základe písomnej prihlášky nasledujúcich 7 osôb:
Priezvisko
Meno
Adresa trvalého bydliska
Vojtko
Javorský
Juraško
Porochnavý
Kovaľ
Daňo
Aštary
Jaroslav
Jozef
Miroslav
Matúš
Jozef
Vladimír
Daniel
Záborské 73
Švábska 32
Dúbravská 87
Záborské 59
Prostejovská 21
M.Nešpora 63
Sibírska 5
082 53
080 01
080 01
082 53
080 01
080 01
080 01
Záborské
Prešov
Prešov
Záborské
Prešov
Prešov
Prešov
a navrhol ČS potvrdiť toto rozhodnutie.
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu Výboru.
Za prijatie návrhu:
36
Proti prijatiu návrhu:
0
Zdržali sa:
0
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Výboru a ČS potvrdila prijatie týchto 7 nových riadnych členov.
Po tomto hlasovaní má FAMT 59 riadnych členov.
Bod 11 :
Martin Vasiľ predniesol Plán činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013, ktorý tvorí
prílohu č.7 tejto zápisnice.
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Plánu činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013
v prednesenom znení.
Za schválenie:
43
Proti schváleniu:
0
Zdržali sa hlasovania: 0
Hlasovaním bol Plán činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013 schválený
v prednesenom znení.
Bod 12 :
Predsedajúci predniesol návrh Rozpočtu FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013, ktorý je
súčasťou Správy o hospodárení od 1.10.2012 do 31.8.2013 (Príloha č.5).
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Rozpočtu FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013
v prednesenom znení.
Za schválenie:
43
Proti schváleniu:
0
Zdržali sa hlasovania: 0
Hlasovaním bol Rozpočet FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013 schválený v prednesenom
znení.
FAMT Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Register obč.združení MV SR,
č. VVS/1-900/90-36300
Tel. 0905776947, 0905404472
E.mail: [email protected]
www.famt.sk
IČO: 42228450
DIČ: 2023125346
č.ú: 2816250853/0200
FAMT Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov
Bod 13 :
Za kandidáta na predsedu FAMT Prešov bol predsedajúcim navrhnutý Richard Scholtés. Iný kandidát
nebol navrhnutý.
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení Richarda Scholtésa za predsedu FAMT Prešov.
Za zvolenie:
42
Proti zvoleniu:
0
Zdržali sa hlasovania: 1
Hlasovaním bol Richard Scholtés zvolený za predsedu FAMT Prešov.
Za kandidáta na kontrolóra FAMT Prešov bol predsedajúcim navrhnutý Marko Hajduk. Iný kandidát
nebol navrhnutý.
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení Marka Hajduka za kontrolóra FAMT Prešov.
Za zvolenie:
43
Proti zvoleniu:
0
Zdržali sa hlasovania: 0
Hlasovaním bol Marko Hajduk zvolený za kontrolóra FAMT Prešov.
Za kandidátov na členov výboru FAMT Prešov boli predsedajúcim navrhnutí:
Martin Vasiľ
Prešov, Bajkalská 11
Marián Bubanec
Prešov, Sibírska 33
Vladimír Daňo
Prešov, M.Nešpora 63
Radoslav Chovanec
Prešov, Jurkovičova 1
Ľuboš Gera
Kapušany, Cintorínska 350/8
Jaroslav Kočiš
Fintice, č.d. 92
Jaromír Žemlička
Prešov, Levočská 134
František Bednár
Kapušany, Slánska 45/27
Iný návrh nebol prednesený.
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení menovaných za členov výboru FAMT Prešov.
Za zvolenie:
35
Proti zvoleniu:
0
Zdržali sa hlasovania: 8
Hlasovaním boli menovaní zvolení za členov výboru FAMT Prešov.
Bod 14 : diskusia
V diskusii boli rozdiskutované a predložené ďalšie návrhy do uznesenia schôdze týkajúce sa:
- výška členského príspevku na rok 2012,
- motivácia všetkých členov k snahe získať ďalšie financie formou sponzoringu pre skvalitnenie
športovej prípravy,
- riešenie výstroje brankárov.
Bod 14 :
Predsedajúci prezentoval návrh na uznesenie z členskej schôdze v tomto znení:
1. Členská schôdza prijala Správu návrhovej a mandátovej komisie o počtoch prítomných členov
a o uznášaniaschopnosti schôdze.
2. Členská schôdza rozhodla o vylúčení týchto členov z FAMT Prešov: Bačová Vladimíra, Čačko
Daniel, Čičatková Renáta, Duda Peter, Džurná Zita, Kertysová Marcela, Lenart Karol, Mižik
Pavol, Mražik Ľubomír, Pavlik Miroslav, Pavliková Helena, Smolková Judita, Vantrubová
Daša, Kačmár Ondrej, Janičko Peter, Petro Marek, Duleba Peter.
3. Členská schôdza prijala Správu o činnosti za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012.
4. Členská schôdza prijala Správu o hospodárení za obdobie od 1.9.2011 do 31.8.2012.
5. Členská schôdza prijala Správu kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2011 do
31.8.2012.
6. Členská schôdza potvrdila na návrh Výboru prijatie nových riadnych členov FAMT Prešov:
Priezvisko Meno
Adresa trvalého bydliska
Vojtko
Javorský
Juraško
FAMT Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Jaroslav Záborské 73
Jozef
Švábska 32
Miroslav Dúbravská 87
Register obč.združení MV SR,
č. VVS/1-900/90-36300
082 53
080 01
080 01
Záborské
Prešov
Prešov
Tel. 0905776947, 0905404472
E.mail: [email protected]
www.famt.sk
IČO: 42228450
DIČ: 2023125346
č.ú: 2816250853/0200
FAMT Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov
Porochnavý
Kovaľ
Daňo
Aštary
Matúš
Jozef
Vladimír
Daniel
Záborské 59
Prostejovská 21
M.Nešpora 63
Sibírska 5
082 53
080 01
080 01
080 01
Záborské
Prešov
Prešov
Prešov
7. Členská schôdza schválila Plán činnosti FAMT na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013.
8. Členská schôdza schválila Rozpočet FAMT na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013.
9. Členská schôdza zvolila orgány FAMT Prešov:
Výbor FAMT Prešov
Meno a priezvisko
Trvalý pobyt
Predseda
Richard Scholtés
Prešov, Bernolákova 13
Člen výboru
Martin Vasiľ
Prešov, Bajkalská 11
Člen výboru
Marián Bubanec
Prešov, Sibírska 33
Člen výboru
Vladimír Daňo
Prešov, M.Nešpora 63
Člen výboru
Radoslav Chovanec
Prešov, Jurkovičova 1
Člen výboru
Ľuboš Gera
Kapušany, Cintorínska 350/8
Člen výboru
Jaroslav Kočiš
Fintice, č.d. 92
Člen výboru
Jaromír Žemlička
Prešov, Levočská 134
Člen výboru
František Bednár
Kapušany, Slánska 45/27
Kontrolór FAMT
Marko Hajduk
Prešov, K Surdoku 45B
Prešov
10. Členská schôdza schválila členský príspevok na rok 2012 vo výške 1,- EUR.
11. Členská schôdza uložila výboru FAMT Prešov riešenie doplnenie výstroja pre brankárov.
12. Členská schôdza zaviazala všetkých členov FAMT Prešov k snahe na získanie ďalšich
financií, resp. iných príspevkov formou sponzoringu pre skvalitnenie športovej prípravy.
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí prezentovaného uznesenia z ČS.
Za prijatie:
43
Proti prijatiu:
0
Zdržali sa hlasovania:
0
Hlasovaním bolo prijaté prezentované uznesenie.
Bod 16 :
Predseda Richard Scholtés poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil členskú schôdzu.
Prílohy:
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
Prezenčná listina z Členskej schôdze.
Zoznam prihlásených za členov FAMT Prešov k 9.10.2012.
Výročná správa FAMT Prešov za sezónu 2011/2012.
Výročná hodnotiaca správa o športovej činnosti za obdobie 1.9.2011 – 31.8.2012.
Správa o hospodárení za obdobie 1.9.2011 – 31.8.2012 a rozpočet na obdobie
1.9.2011-31.8.2012
Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie 1.9.2011 – 31.8.2012.
Plán činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013.
Uznesenie z členskej schôdze.
V Prešove 9.10.2012
Zapisovateľ a člen návrhovej a mandátovej komisie: František Bednár
...................................
Člen návrhovej a mandátovej komisie:
Radoslav Chovanec
...................................
Kontrolór:
Marko Hajduk
...................................
FAMT Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Register obč.združení MV SR,
č. VVS/1-900/90-36300
Tel. 0905776947, 0905404472
E.mail: [email protected]
www.famt.sk
IČO: 42228450
DIČ: 2023125346
č.ú: 2816250853/0200
Download

ČESTNÉ PREHLÁSENIE