2. číslo, šk. rok 2012/2013, február 2013
nový
maskot školy
2
Editoriál ...
str. 3
Čo bolo ...
Vzťahy na EGJAK ...
str. 4
Deň otvorených dverí ...
str. 6
CERN ...
str. 8
Košice 2013 ... str. 10
Marec - mesiac knihy ...
str. 12
Športy - horolozectvo ...
str. 14
Žiacka tvorba ...
str. 16
Na záver ...
str. 20
3
M
áme tu druhý polrok, a ten okrem maturitných skúšok
prináša aj druhé vydanie nášho školského časopisu.
GJAK telegraph vám prináša správy z toho, čo sme tu mali, ako
projekt Vzťahy, Deň otvorených dverí a exkurzia do CERNU, ale
aj o tom, čo nás čaká, a tým nemyslím na škole, ale nás všetkých Košičanov. Je to rok 2013 a s tým spojený tul Európske
hlavné mesto kultúry). Ale viac sa už dozviete, ak budete čítať
ďalej.
Ponúkame aj žiacku tvorbu, ktorá stojí za prečítanie a zamyslenie sa. Tentoraz sú to modlitby a e sú plné úprimnos a hĺbky, čo je pri všetkej povrchnos celkom fajn.
Otvárame nové rubriky ako športová rubrika, kde budeme
predstavovať rôzne športy, no a každého, kto by sa rád zapojil
do tvorby časopisu, nejakou zaujímavou rubrikou alebo tvorbou, vždy radi uvítame.
Verím, že sa vám toto číslo bude páčiť a niečo nové sa v ňom
dozviete.
Juraj Paľa, redakčná rada GJAK telegraph
4
Vzťahy na našej škole ...
a e ckých hodnôt. Hlavne mladého človeka,
ktorý potrebuje stabilitu a istoty, to často
Ktorý ročník projektu to bol?
vedie na šikmú plochu, do par í, kde podlieTohto roku už beží tre ročník tohto projekha zlým, deštruk vnym vplyvom. Sám si ale
tu.
pritom nevie pomôcť a správne sa rozhodoAko vznikol nápad na realizovanie tohto
vať.
projektu?
Nápad vznikol v spolupráci s Jarkou
„Ak je niečo pre ľudskú bytosť prirodzené a
Šimonovou, ktorá prišla s nápadom
nevyhnutné, tak je to život vo vzťahu. Rodízrealizovať sériu prednášok o Holokausme sa do vzťahov a sami ich vytvárame.“
te. Chy li sme sa tejto myšlienky a so
súhlasom a podporou vedenia školy
sme rozbehli prvý projekt. Následne na to
Projektom Vzťahy sa snažíme vstúpiť na
prišla myšlienka posunúť témy bližšie a
široké spektrum vzťahov, ktoré zasahujú a
prak ckejšie k študentom a úplne prirodzeformujú náš život a hodnoty a poukázať na
ne nám prišla na myseľ téma vzťahov, v ktoúskalia, nebezpečenstvá a omyly, ktoré všarých všetci žijeme.
de striehnu.
Čo je hlavnou myšlienkou projektu Vzťahy?
Spolu so študentmi hľadáme formou predAk je niečo pre ľudskú bytosť prirodzené a
nášok, diskusií a seminárov riešenia a výnevyhnutné, tak je to život vo vzťahu. Rodíchodiská zo situácií, v ktorých žijú a učíme
me sa do vzťahov a sami ich vytvárame.
ich správne sa orientovať a rozhodovať.
Žiaľ, práve dnešná moderná doba sa vyznačuje vážnym poškodením rodín, medziľudských vzťahov a posúvaním hraníc morálky
pán farár Stanislav Kocka
5
Kto sa na ňom podieľal a komu bol určený?
Fundovanými a dobre spracovanými témami nám slúžia rôzni hos a, lekári, psychológovia, sociológovia, pracovníci z
charita vnych a sociálnych zariadení,
pracovníci s mládežou, naši učitelia, ktorí
sa týmto témam a ež našim študentom
s láskou a obetavosťou venujú, a ež
samotní študen , pre ktorých sú eto
témy obohatením a často posunu m v
živote a formovaní hodnôt správnym
smerom. Projekt je určený a smerovaný
ku študentom prak cky všetkých ročníkov, aj keď mám spätné reakcie, že viaceré témy, na ktorých boli učitelia, či už
ako dozor, alebo ich zaujala téma, boli
veľmi povzbudení a mohli sa dozvedieť
mnoho nových a zaujímavých názorov a
pohľadov.
Juraj
Bude sa v ňom pokračovať, poprípade
budú v ňom nejaké zmeny?
Pokiaľ bude dobrá odozva, dostatok
vhodných námetov, myslím, že určite má
zmysel v tomto projekte pokračovať. Tu
som veľmi vďačný za spätné väzby od
študentov, za konštruk vnu kri ku, ktorá
nám pomáha odstraňovať nedostatky, za
množstvo nápadov a námetov na témy,
ktoré nám ukazujú, ako študen premýšľajú, čo prežívajú a aké témy sú pre nich
zaujímavé, dôležité či relevantné – to je
pre mňa najlepší zdroj inšpirácie.
Tu chcem vyjadriť vďačnosť a podporu
vedeniu školy, že nám týmto projektom
umožňuje vstupovať do vyučovacieho
procesu, ďakujem učiteľom, ktorí nám
poskytujú svoje hodiny a sami sa radi
tém zúčastňujú.
6
Deň otvorených dverí
Dňa 23.11.2012 sa na EGJAK-u konal Deň
otvorených dverí. Na začiatok sa budúcim žiakom predstavil veľkolepý zbor
Chorus Comenianus s úžasnými piesňami, ktorý zožal veľký potlesk. Po príhovore nášho pána riaditeľa sa už všetci záujemcovia rozutekali do tried písať skúšobné testy.
Každou pribúdajúcou minútou sa cez bránu školy hrnulo viac a viac rodičov spolu
s ich deťmi. De si mali možnosť vyskúšať
testy z anglického jazyka, slovenčiny, matema ky a dokonca aj niečo zo psychologických testov.
Na Dni otvorených dverí sa nielen písali
testy, ale bol tam pripravený aj bohatý
program pre rodičov, ktorí čakali na svoje
de . Mohli si skrá ť čakanie pri kávičke
v bufete, pri pozeraní učebníc
a projektov, ktoré vypracovali žiaci školy,
alebo si dokonca mohli prezrieť, ako vyzerá skutočná hodina anglič ny, fyziky, či
biológie na našej škole.
Tak ež si v improvizovanej učebni mohli
zakúpiť testovacie knihy aby sa ich de
mohli kvalitne pripraviť na skúšky. Po
chodbách školy chodili tváre plné očakávania, prezerajúce si priestory našej školy, ale aj e menej spokojné, ktoré si už
vyskúšali testy a neboli spokojné
s výsledkami. Neviem celkom posúdiť či
boli viac vystresované de , alebo rodičia.
Myslím si však, že malý stres k tomuto
všetkému patrí a je to aspoň znakom toho, že to záujemcovia berú vážne. Po
týchto skúšobných testoch aspoň budú
vedieť, v čom sa majú zdokonaliť.
Boli sme šťastní, že ľudia prichádzali do
poslednej chvíle, a že si našli čas prísť sa
pozrieť na našu školu. Veľmi sa tešíme
bohatej účas a budúcim prvákom či primanom želáme veľa šťas a na prijímačkách! Tak ež ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí prišli a podieľali sa na
Dni otvorených dverí.
Peťo a Lenka
7
Na debate v Amsterdame
Študenti Evanjelického bilingválneho
gymnázia J.A. Komenského v Košiciach sa
v dňoch 28.11.2012 až 2.12.2012 zúčastnili
na finálovom podujatí medzinárodnej súťaže [email protected] v Amsterdame. Svoju
školu reprezentovali v debatách vo forme
britského parlamentu, v ktorých diskutovali
o európskych záležitostiach a navrhovali
riešenia problémov alebo nové pohľady na
aktuálne témy. Napríklad registrované
partnerstvá, hospodárska kríza či kultúra
a náboženstvo. Súťažili v zmiešaných tímoch s účastníkmi z Estónska, Macedón-
ska, Holandska, Veľkej Británie a Rumunska. Počínali si nepochybne dobre. Tím
v zložení Anetta Némethová (SK) a Risto
Laanemets (EST) ostali bodovo tesne za
bránami finálovej debaty, no napriek tomu
obhájili celkovo piate miesto na celoeurópskom podujatí. Ďalšími účastníkmi zo Slovenska boli Michal Cieslar, Richar Ľapin,
Ľubomíra Tomášová, Michaela Tomčíková
a Tatiana Žureková. Účasť na podujatí jednoznačne dokazuje excelentnú znalosť anglického jazyka a všeobecný rozhľad študentov našej školy.
8
Cesta za poznávaním VEDY a KULTÚRY
Záver prvého polroka, ktorý sa
niesol v duchu písomiek
a uzatvárania známok, priniesol pre niektorých aj cestu za
kultúrou, vedou a poznávaním
nových krajín. Tá cesta viedla
do Švajčiarska, krajiny, ktorá je
predovšetkým známa luxusnými hodinkami, svetovými bankami, ale aj vedeckým strediskom v CERNE.
s prestávkami
trošku viac.
O pohodu na
cestách sa starajú upravené a pohodlné cesty v Rakúsku, Nemecku
a nakoniec vo Švajčiarsku.
Ubytovali sme sa...
Ubytovanie nás čakalo až vo
štvrtkový večer a všetci sme
ho uvítali. Bol to hotel Formula, ktorý je určite všetkým cesCestovali sme...
tujúcim do Paríža známy pre
Cesta do srdca Švajčiarska vám svoj vhodný pomer kvality
a ceny.
zaberie približne 15 hodín,
9
tených uličkách a popri zachovaNašou prvou poznávacou zastáv- lých pamiatkach bola pre všetkou bolo národné vedecké múze- kých zážitkom.
um vo Winterthure s názvom
Nakoniec nás čakalo už samotné
Technorama. Je to raj pre všetstredisko CERN, čo je na jednej
kých milovníkov fyziky, chémie
strane Európska organizácia pre
a iných prírodných predmetov,
jadrový výskum, ktorej účelom je
no a minimálne skvelý zážitok pre riadiť najväčšie svetové centrum
každého. Možnosť vyskúšať si
pre jadrový výskum a samotný
väčšinu pokusov spojených
LHC, čo je v preklade veľký hads gravitačnou, magne ckou alebo rónový urýchľovač (Large Hadron
elektrickou silou, vodivosťou na- Collider). Nedostali sme sa až
vyše spojená s nádhernou hrou
pod zem, no videli sme centrum
svetla, elektriny, a tak ež očných výpočtovej techniky, miestnu jeklamov, ktoré z toho vznikajú je dáleň a veľa iného.
pre každého fascinujúca.
Konečným cieľom bolo hlavné
Navš vili sme ...
Následne naše kroky putovali do
ulíc známej Ženevy, mesta na jazere, krásneho v noci aj cez deň.
Cez deň sme mali možnosť vidieť
sídla medzinárodných organizácií,
ako napríklad UNICEF a odfo ť sa
pred sídlom OSN. Ženeva sa nachádza sa vo francúzskej čas
a večerná prechádzka po vysvie-
mesto Švajčiarska, Bern, na ktorý
sme mali dosť času, a tak sme si
s hli obzrieť Einsteinove múzeum a celé historické jadro dýchajúce stredovekom, no aj modernou v podobe obchodných cener a reštaurácií.
Juraj
10
Košice 2013
Európske hlavné mesto kultúry!
Tento rok sa mesto Košice oficiálne stalo EHMK (Európske
hlavné mesto kultúry). Možno
sa pýtate, prečo Košice? Nuž,
mesto Košice po úspešnej prezentácii projektu spracovaného
pod názvom „Košice Interface
2013“ projektovým mom
mesta Košice získali tul Európske hlavné mesto kultúry 2013.
V druhom kole porazili Prešov,
Mar n a Nitru. Rozhodla o tom
medzinárodná 13-členná komisia na Ministerstve kultúry SR
v Bra slave 9.septembra 2008.
Mali by sme byť patrične hrdý
na to ako sa vďaka tomu Košice
ešte viac zviditeľnili. Vďaka príspevkom, ktoré nám ponúkne
Európska únia, získajú Košice
nové možnos pre rozvoj
a údržbu kultúrnych pamiatok.
11
Tento rok bude usporiadaných mnoho podujatí, ktoré
Košice pripravili, a to napríklad Koncert Quasars Ensemble: Portrét Ivana Paríka, taktiež Patchwork, ktorá bude
zameraná na detskú fantáziu,
keďže patchwork aj textilná
technika zameraná na zošívanie látok. Cieľom toho, že sa
Košice stali EHMK je podporiť
kreativitu a vniesť tak nové
nápady a projekty na zveľaPeťo a Lenka
denie mesta. ale aj podporiť
záujem verejnosti o kultúru
a umenie. Organizátori dúfajú, že vďaka projektu
a prestížnemu titulu sa Košice stanú centrom kreativity
a novej budúcnosti mladých
tvorivých ľudí, ktorí chcú ostať žiť a pracovať v meste,
ktoré je ich domovom. Tešíme sa, že môžeme žiť
v takom úchvatnom meste,
ako sú Košice!
12
Rubrika - O všetkom
Marec - mesiac knihy... alebo?
Trúfnem si tvrdiť, že každý z nás už počul aký
prívlastok sa dáva mesiacu marec, ale je v ňom
venovaný aspoň jeden deň knihám? Nie, práve
naopak, marec je ako každý iný mesiac plný bizarných dní a sviatkov venovaným všetkému
inému len nie knihám. No prekáža to niekomu?
Myslím, že nie a asi ani nikdy nebude. A čo nám
z toho vyplynulo? Knihy síce čítať treba, ale poradia si aj bez svojho dňa v mesiaci a s radosťou
vám touto cestou predstavujem e najzaujímavejšie a najbizarnejšie dni mesiaca marec.
1.marec – Svetový deň modli eb žien ... za čo sa
ženy modlia? Možno aby ich partneri nezabudli
na Deň žien, ktorý je presne o týždeň, alebo aby
mali dosť sily zvládať všetko, čo im ich de
a muži vyvedú.
9.marec - Deň paniky ... áno, čítate správne. Aj
panika už má svoj deň. Neviem si síce predstaviť,
ako ho oslavuje, ale každopádne jej prajem príjemnú zábavu a dobrú spoločnosť.
14.marec - Svetový deň obličiek ... je dobré spomenúť si aj na svoje vnútorné orgány a to nielen
na ich „sviatky“, ale v tento deň by sme sa im
mali určite úprimne poďakovať a pochváliť ich za
dobre odvádzanú prácu .
13
17.marec - Medzinárodný deň planetárií ... Boli
ste už v planetáriu? Ak nie, tak tento deň je zaručene ako stvorený na jeho návštevu, aj keď, dá sa
povedať, že existuje množstvo lepších spôsobov,
ako využiť voľný čas, ktorého väčšinou nemáme
na rozdávanie.
21.marec – Svetový deň zdravého spánku ... Neviem, ako vyzerá zdravý spánok, ale ja preferujem
dlhý spánok a myslím si, že práve tak si najlepšie
pripomeniem a užijem tento deň, ktorý je venovaný zdravému a kvalitnému spánku.
22.marec - Svetový deň tuleňov ... „Tak usmej sa
na mňa, tancuj blízko ,vieš, jak minule, presne tak
isto..“ Myslíte, že tulene oslavujú svoj deň trsaním do rytmu, napríklad aj na hit tohto leta? Neviem si to síce predstaviť, ale snáď sa dobre zabávajú a neopíjajú sa príliš veľmi, aby nemali po bujarej oslave okno.
28.marec - Medzinárodný deň boja pro hluku ...
Bojujete pro hluku, alebo ste skôr jeho producentmi? Neviem si predstaviť vhodný dôvod na
boj pro hluku, iba ak pro tomu, ktorý robia milí
susedia o pol noci, keď sa vy už vyše hodiny snažíte zaspať, ale isté je , že všetkého veľa škodí, takže
niekedy by nebolo na škodu pus ť si hudbu trochu chšie, než sme zvyknu .
Čoča
14
Rubrika - Športy
Horolezectvo
Ľudia by si mohli myslieť, že ak ste priviazaný na lane a snažíte
sa vyšplhať na nejakú skalu, je z vás horolezec.
No je viac druhov lezenia- horolezectvo, skalolezectvo,
bouldering, alebo len obyčajné lezenie na umelej stene.
Horolezectvo, nazývané aj alpinizmus, sa zaoberá nielen lezením po skalách. Je to profesionálna vysokohorská turis ka,
pri ktorej sú isté úseky hôr natoľko nebezpečné, že lezci musia využiť lezecké sedačky, alebo ferratové sety a laná na to,
aby cez ne dokázali bezpečne prejsť. Ferratové sety sa využívajú na takzvané „traverzovanie“- lezec prechádza z jednej
strany skaly na druhú, nelezie smerom hore.
Skalolezectvo je odvetvie lezenia, ktoré je zamerané len na samotné lezenie, čo znamená, že milovníci tohto športu nemusia
zdolávať vysoké hory, stačí iba, ak sa dopravia do tesnej blízkos
skaly, na ahnu si na ňu lano a môžu si s chuťou vychutnávať adrenalín na skalách.
15
Lezenie na umelej stene spočíva v tom istom ako skalolezectvo, no je
to na uzavretej, umelo vytvorenej stene, obvykle v telocvični, ktorú
lezci využívajú cez zimné mesiace skôr ako prípravu a tréning na lezenie. Pri každom z týchto odvetví je ale potrebné lano a sedák (alebo
sedačka) kvôli bezpečnos .
Bouldering je druh lezenia, pri ktorom vám ani jednu z týchto vecí netreba. Spočíva v traverzovaní na umelej stene, no eto steny siahajú
do výšky zhruba troch až štyroch metrov a pod stenou je umiestnený
mäkký, molitanom naplnený matrac, ktorý utlmí každý jeden prípadný
pád. Určujú sa tam povinné chyty ( miesta, na ktorých sa môžete chyť) a pre väčších „borcov“ aj povinné stupy ( čo znamená, že môžete
šľapnúť len presne na e miesta, ktoré môžete chytať).
Myslím, že o tomto športe by sa toho dalo povedať omnoho viac, no
toto sú základné informácie.
Pepa
16
Žiacka tvorba
Modlitby
Moja Modlitba
Neprosím o zázrak, ale o silu. O silu pre každý deň. Nauč ma umeniu lásky. Milovať i tých, čo nám toľkokrát zabodnú nôž do chrbta a opus a nás.
Pane, nauč ma odpúšťať, aby som dokázala zabudnúť na zlé, to, čo ubližuje
a zraňuje.
Prosím ťa o štedrosť a skromnosť, aby som dokázala rozdať všetko, čo nepotrebujem a pomôcť, ako sa najviac bude dať.
Bože, obdar ma vnímavosťou a chápavosťou, príve vosťou a múdrosťou, aby som
dokázala byť svetlom pre iných ľudí, ktorí majú srdcia zaslepené temnotou.
Žiadam Ťa, aspoň o náznak toho, že som užitočná, o šancu dokázať Ti, čo je vo
mne, aby som zvládla to, čo mi život kladie do cesty. Obdar ma, Pane, svetlom,
aby som na všetkom videla len to dobré, milé a vľúdne. Pane, ty vieš, ako veľmi
potrebujeme priateľov. Daj mi prosím do života priateľa, ktorý mi pomôže
a s ktorým budem šťastná. Chráň ma pred strachom, že by som mohla premárniť
čas, alebo, že niečo nedokážem. Pane, daj mi každodenný chlieb a ochraňuj prosím ľudí, na ktorých mi najviac záleží. Chráň ma, Pane, a nedaj mi to, čo si želám,
ale to, čo potrebujem do života.
Amen
Zuzka Gáľová, tercia
17
Modlitba
Aj keď hriešny, ale s vďačným srdcom
snažím sa Ti ďakovať,
že si mojím poradcom,
keď sa musím rozhodovať.
Za to, že si milos vý,
aj keď sme neúc ví
k sebe, či k Tebe,
a prosíme Ťa v modlitbe
o spasenie, či odpustenie.
Ďakujem za Tvoje dary,
za chlieb, či purpury,
iba Tvoje sú zlaté koruny,
o ktorých sú naše sny.
Ďakujem za každý deň, ktorý môžem prežiť,
ktorý si môžem do pamä uložiť.
Prosím Ťa o to, aby sme mohli stále túžiť,
Tebe s láskou slúžiť.
Braňo Olejár, tercia
18
Milý Bože,
ďakujem, že sa smiem modliť
k Tebe sa klaňať a prosiť,
že môžem na sebe svoje bremeno nosiť,
znovu prijímať porážky a pritom slzy roniť.
Slzy, ktoré sa na diamanty zmenia,
do mojej duše vstúpia,
oklieš a ju bariérou.
Hravo sa s ňou budem preplietať životom
s nezničiteľnou pohorou a vierou.
Bože, ja Ťa vzývam,
aby si so mnou vykonal svoje plány,
i keď o svojom živote snívam
žila práve ten, tebou daný.
Ale i moje srdce o niečo prosí,
aby si mi daroval chvíle,
kedy budeme behať bosí
po lúke rozkvitnutých šťas a kvetov,
obklopení všetkým, čo nám je milé,
prepletení pavučinou našich snov.
Bože, prosím,
aby ma nezvábil lesk pozlátky,
nezničili života kruté hrátky,
aby som si nezalepovala rany náplasťami,
miesto vyliečenia tvojimi slovami.
19
Nakoniec, Ťa, Bože, prosím o odpustenie. Odpustenie za to, že som človekom, ktorý koná zlo ako ostatní. Za to, že sa už nedokážem tešiť ako malé dieťa. Že nedávam každému dňu šancu, aby bol najlepším v živote. Že radím ostatným, za aľ čo
sebe poradiť nedokážem. Že ma niekedy zvábi zlý chodníček, z ktorého sa vrá m
doráňaná a bežím za Tebou vyliečiť si rany, hoci si ich sama s trápením jatrím. Za
to, že tápem v kolotoči všednos a kĺžem sa životom. Zároveň Ti však ďakujem, že
som človekom naivným a zraniteľným. Pretože takto okúsim zlé i dobré. Pretože
takto môžem po sebe zanechať tomuto svetu ché posolstvo. Pretože sa z mojich
pádov učím nielen ja, ale aj iní. Pretože odlíšim lesk pozlátky od žiary šťastných
chvíľ. A pretože môžem kráčať za Tebou, Pane, a učiť sa od Teba. Amen.
Edita Rezešová, tercia
Veríme, že sa vám toto číslo páčilo a zaujalo vás. Nie je možné
osloviť každým príspevkom každého, pretože spektrum čitateľov
je rôzne, a tak by sme boli radi, ak by ste nám s tvorbou ďalších
čísel pomohli. Svoje nápady na rubriky a vlastnú písomnú alebo
obrazovú tvorbu nám môžete posielať na eto adresy.
KONTAKT:
[email protected]
GJAK telegraph
Juraj Paľa, II.B
Viktor Kniš, IV.C
Peťa Parnaiová, sexta
Dorota Čičatková, sekunda
Čoča Štofaníková, sexta
Gabriela Maťašová, sekunda
Lenka Levická, I.A
Adam Goga, príma
Peter Ar movič, I.A
Anabela Fenková, sexta
jazyková korektúra: Mgr. Mar na Kavaschová, Mgr. Jana Švecová
Download

2. číslo (.pdf)