Hotel Ambassador – Zlatá Husa, Václavské náměstí 5–7, Praha 1
X. Mezinárodní
energetické regulační fórum
19. – 20. března 2014
„NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY SVĚTOVÉ a evropské ENERGETIKY‟
Odbornou záštitu převzali:
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
• 250 účastníků
• více jak 30 řečníků
Oficiálními jazyky fóra jsou čeština a angličtina.
Klíčoví řečníci fóra
Jan Mládek,
Ministr průmyslu
a obchodu
České republiky,
Česká republika
Hans-Wilhelm
Schiffer,
Executive Chair
of World Energy
Resources, World
Energy Council,
Německo
Jacques de Jong,
Member of the
Board of Appeal,
ACER, Nizozemsko
Giuseppe Lorubio,
Head of Retail
Customers Unit,
Eurelectric, Belgie
Jessica
Strömbäck,
Executive Director,
Smart Energy
Demand Coalition,
Belgie
Andreea
Strachinescu,
Head of Unit - New
Energy Technologies,
Innovation and Clean
Coal, European
Commission, Belgie
George Yarrow,
Chairman,
Regulatory
Policy Institute,
Velká Británie
Tomislav
Jureković,
Chairman, Croatian
Energy Regulatory
Agency, Chorvatsko
„Evropa se v oblasti energetiky dostala do začarovaného kruhu. Od regulace k liberalizaci, od liberalizace k regulaci
a státním intervencím. Investoři ztratili zájem o investice do odvětví. Chybí transparentnost, cíle a směřování. Tento
vývoj není dlouhodobě udržitelný. Je třeba se zastavit a zamyslet, jak dál. Evropa potřebuje transformaci energetiky.“
Dean Brabec, Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little
Hlavní témata fóra:
• Priority světové energetiky versus disbalance energetiky evropské
• Budoucnost evropské energetické politiky a její implikace pro podporu rozvoje energetických trhů
• Priority a cíle strategických a finančních investorů evropské energetiky pro nestabilní prostředí
• Inovativní a stimulující regulace odvětví versus konzervativní přístup k udržení cen
• Nové obchodní modely utilit a příležitosti pro dosažení návratnosti vložených prostředků
• Budoucnost jednotných energetických a plynárenských trhů v Evropě
• Vývoj cen a spotřeby energií ve vazbě na nové zdroje energie a globalizaci odvětví
• Udržitelnost politického smíru versus cena, kvalita a spolehlivost dodávek
• Budoucnost jaderné energetiky za předpokladu garancí státu
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU A ORGANIZÁTOR
Fórum podporuje
PRODUKCE
Více informací naleznete na www.merf.cz,
tel.: +420 222 310 084, e-mail: [email protected]
Den 1 – středa 19. března 2014
14.00–14.30
Politické intervence a jejich dopady na ceny energií a konkurenceschopnost českého průmyslu
Jaroslav Hanák, Prezident, Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Panel I.
Inovativní způsoby regulace energetických odvětví
14.30–16.00
Hlavní přednášející a moderátor
George Yarrow, Chairman, Regulatory Policy Institute
> Inovativní způsoby regulace aplikované Evropskými regulátory
> Motivace regulovaných společností investovat do vývoje výzkumu a implementace nových technologií
> Vývoj tarifní struktury v reakci na implementaci nových technologií
Darius Biekša, Deputy Chairman of Regulatory Commission, National Control Commission for Prices and Energy of Lithuania
Clara Poletti, Head of Regulation Department, AEEG Italy
Tomislav Jureković, Chairman, Croatian Energy Regulatory Agency
Veli-Pekka Saajo, Head of Economic Regulation, Energy Authority of Finland
Dietmar Preinstorfer, Head of International Department, E-Control
Boyan Kuzmič, Head of Electricity Sector, Energy Agency of the Republic of Slovenia
16.00–16.15
Přestávka na kávu
Panel II.
Přijatelné ceny energií vs. cíle energetické politiky
16.15–16.35
Vliv energetické politiky na vývoj cen energií v Evropě
Gábor Szörényi, General Secretary, ERRA
16.35–16.55
Nastavení přijatelných cen energií pro zákazníky
Plamen Stefanov, Chairman of the Board of Management, Energo Pro Sales
16.55–17.10
Přestávka na kávu
Panel III.
Odpověď klíčových hráčů na trhu v České a Slovenské republice na současné politické, regulatorní
a technologické výzvy
17.10–18.30
Hlavní přednášející a moderátor
Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
> Současný stav elektroenergetické a plynárenské sítě a předpoklady, které je třeba vytvořit pro zachování bezpečnosti,
spolehlivosti a kvality dodávek
> Očekávaný vliv nových technologií, obchodních modelů a decentralizované výroby na rozvoj a investice do sítí
> Očekávané investice v horizontu 5 – 10 let, jejich dopad na distribuční tarify a požadavky na zachování současné
úrovně spolehlivosti a bezpečnosti sítí
> Nové obchodní příležitosti pro distribuci mimo regulovaný business a předpoklady pro jejich realizaci
> Potenciál současného regulačního rámce pro zvyšování kvality služeb pro konečného odběratele
> Vyhodnocení evropské snahy o vytvoření nezávislých distributorů
Petra Šárová, Místopředsedkyně představenstva, ČEZ Distribuce
Milan Hampl, Předseda představenstva, PREdistribuce Miloslav Zaur, Jednatel, RWE GasNet
Branislav Sušila, Vedoucí úseku Regulační management a rozvoj společnosti, Východoslovenská energetika
19.30–23.00
Společenský večer
Společenský večer se koná od 19.30 hod. v prosklené kopuli Česko-německé obchodní a průmyslové komory.
Těšit se můžete na raut a doprovodný společenský program.
ČNOPK sídlí v budově Landesbank Baden-Württemberg (LB BW), 7. patro, roh Václavského náměstí a Štěpánské ulice.
Vchod je ze Štěpánské ulice č. 65.
Den 2 – čtvrtek 20. března 2014
9.30–9.40
Úvodní slovo
Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Panel I.
Budoucnost evropské energetické politiky a její implikace pro podporu rozvoje energetických trhů
9.40–10.00 Odhalujeme mýty, definujeme budoucnost – dnes nastává čas pro přijetí reálných řešení pro zajištění energetiky zítřka Hans-Wilhelm Schiffer, Executive Chair of World Energy Resources, World Energy Council
Budoucnost evropské energetické politiky a její implikace pro regulaci energetických trhů
10.00–10.20
Andreea Strachinescu, Head of New Energy Technologies, Innovation and Clean Coal, European Commission
10.20–10.40 Přestávka na kávu
10.40–11.00 Zásadní změny v připravované novele energetického zákona
Milan Urban, Předseda podvýboru pro energetiku, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
11.00–11.20 Pohled velkých spotřebitelů na připravovanou energetickou politiku Evropské unie
Karel Šimeček, Předseda, Sdružení velkých spotřebitelů energie
11.20–11.40 Budoucnost energetické politiky České republiky
Jan Mládek, Ministr průmyslu a obchodu České republiky
11.40–12.40 Oběd
Panel II.
Priority a cíle strategických a finančních investorů evropské energetiky pro nestabilní prostředí
12.40–13.00 Strategie EPH v regionu CEE
Jiří Feist, Ředitel pro strategii, EP Energy
13.00–13.20
Strategie Skupiny ČEZ v období měnících se tržních podmínek
Pavel Cyrani, Člen představenstva a ředitel divize strategie, ČEZ
13.20–13.40
Strategie společnosti RWE ve střední a východní Evropě Tomáš Varcop, Člen představenstva, RWE Česká republika
13.40–14.00
Noví investoři vstupující do energetického businessu – pohled společnosti Macquarie
Jiří Zrůst, Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets Europe Limited
14.00–14.20
Noví investoři vstupující do energetického businessu – pohled společnosti Allianz
Jaroslava Korpanec, Managing Director, Allianz Capital Partners
14.20–14.40 Přestávka na kávu
Panel III.
Nové obchodní modely utilit a příležitosti pro dosažení návratnosti vložených prostředků
14.40–15.40
Hlavní přednášející a moderátor
Andreea Strachinescu, Head of New Energy Technologies, Innovation and Clean Coal, European Commission
> Implementace nových technologií a jejich dopad na model podnikání v distribuci
> Role účastníků trhu po rozšíření chytrých sítí
> Očekávaný dopad energetické efektivity na úspory energie
> Asset management nové generace
Jessica Strömbäck, Executive Director, Smart Energy Demand Coalition
Giuseppe Lorubio, Head of Retail Customers Unit, Eurelectric
Richard Wakelen, Head of Asset Strategy and Performance, UK Power Networks (kontaktován)
15.40–16.00
Přestávka na kávu
Panel IV.
Budoucnost jednotných energetických a plynárenských trhů v Evropě
16.00–17.45
Hlavní přednášející a moderátor
Jacques de Jong, Member of the Board of Appeal, ACER
> Dokončení jednotného trhu trhů s energiemi a jejich dopad na ceny
> Současné přístupy regulátorů a ACER k regulaci velkoobchodních trhů
> Náklady a přínosy regulace velkoobchodních trhů
Hans Randen, Director European Integration, Nordpool Spot
Peter Styles, Chairman of the Electricity Committee, EFET, Velká Británie
Igor Chemišinec, Člen představenstva, OTE
Miroslav Vrba, Člen představenstva, ČEPS
17.45–18.00
Závěry fóra
Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
Klíčová témata fóra:
Arthur D. Little, první poradenská společnost na světě, byla
založena v roce 1886 profesorem
Arthurem Dehonem Littlem v americkém státě Massachusetts.
V současné době společnost
disponuje globální sítí o více než
1000 konzultantech a působí
ve více než 20 zemích po celém
světě. Globální praxe pro
Energetiku a Utilty se sídlem
v Londýně pracuje pro největší
světové energetické hráče. Jsme
přední poradenskou společností
specializující se na oblast strategie,
regulace, zvyšování výnosnosti
energetických aktiv, řízení rizik,
zvyšování hodnoty zákaznického
portfolia a nových business modelů. Spojujeme strategie, inovace
a technologie tak, abychom dokázali porozumět businessu
klienta v celé jeho šíři a přinést tak
výsledky s trvalou hodnotou.
Pobočka Arthur D. Little v Praze
byla založena v roce 1991 a koordinuje aktivity Arthur D. Little
ve střední a jihovýchodní Evropě.
Budoucnost evropské energetické politiky a její
implikace pro podporu rozvoje energetických trhů
● Vazba mezi rozdílnými národními energetickými
politikami
● Energetická politika EU a její implikace pro země střední
a východní Evropy
● Předpokládaný energetický mix v roce 2030 a budouc nost konvenčních, jaderných a obnovitelných zdrojů
energie
● Budoucnost jaderné energetiky za předpokladu garancí
státu
● Priority světové energetiky versus disbalance energetiky
evropské
Priority a cíle strategických a finančních investorů
evropské energetiky pro nestabilní prostředí
● Strategie hlavních účastníků trhu
● Očekávané fúze, akvizice a prodeje v energetickém
sektoru
● Současný a budoucí význam PPA kontraktů
Nové obchodní modely utilit a příležitosti pro dosažení
návratnosti vložených prostředků
● Implementace nových technologií a jejich dopad na model
podnikání v distribuci
● Role účastníků trhu po rozšíření chytrých sítí
● Očekávaný dopad energetické efektivity na úspory energie
● Asset management nové generace
Budoucnost jednotných energetických a plynárenských
trhů v Evropě
● Dokončení jednotného trhu s energiemi a jejich dopad
na ceny
● Současné přístupy regulátorů a ACER k regulaci
velkoobchodních trhů
● Náklady a přínosy regulace velkoobchodních trhů
Účastnické poplatky – X. Mezinárodní energetické
regulační fórum, 19. – 20. března 2014
• Veřejná správa 12.000 Kč / 445 EUR
• Komerční sféra 24.000 Kč / 890 EUR
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Platební podmínky
Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení a zálohovou fakturu. Fakturovanou
částku poukážete na uvedené bankovní konto. Na doklad uvedete jméno
účastníka a jako variabilní symbol číslo dokladu. Účast na fóru Vám bude
umožněna pouze v případě, že uvedená částka byla převedena na naše
konto. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na akci, podklady, občerstvení
po celou dobu konání, konferenční set.
Storno přihlášky
Tato přihláška je závazná. V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit,
zastoupení je možné bez dalšího poplatku. Změnu účastníka nahlaste prosím
předem na e-mail: [email protected]
Stornovací podmínky
• 50 % při stornování do 14 dnů před začátkem fóra
• 70 % při stornování méně jak 14 dnů před začátkem fóra
• 100 % při stornování 3 a méně pracovních dnů před začátkem fóra
či při neúčasti bez odhlášení
Odhlášení z akce musí být provedeno písemně na e-mail [email protected] nebo
zasláno faxem na číslo +420 222 311 676. Pořadatel si v případě vážných
důvodů vyhrazuje právo na změnu programu.
Dokumentace
V případě, že se nemůžete fóra zúčastnit, máte možnost objednat
si podkladové materiály a CD. Cena podkladů je 2.000 Kč + DPH. Materiály
Vám budou zaslány do 15ti dnů po ukončení fóra dobírkou.
Ubytování
Ubytování v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa, Praha 1, není zahrnuto v ceně
Inovativní způsoby regulace energetických odvětví
● Inovativní způsoby regulace aplikované evropskými
regulátory
● Motivace regulovaných společností investovat
do vývoje výzkumu a implementace nových technologií
● Vývoj tarifní struktury v reakci na implementaci nových
technologií
Přijatelné ceny energií vs. cíle energetické politiky
● Cena a vývoj energetické spotřeby ve vztahu
k novým zdrojům energie a globalizace odvětví
● Udržitelnost politického konsenzu ve vztahu k cenám,
kvalitě a bezpečnosti dodávek
● Dopad podpory RES na konkurenceschopnost EU
● Preference zákazníků mezi cenou a kvalitou
poskytovaných služeb
● Očekávání zákazníků a jejich potřeby na energetických
trzích
Odpověď klíčových hráčů na trhu v České
a Slovenské republice na současné politické,
regulatorní a technologické výzvy
● Současný stav elektroenergetické a plynárenské sítě
a předpoklady, které je třeba vytvořit pro zachování
bezpečnosti, spolehlivosti a kvality dodávek
● Očekávaný vliv nových technologií, obchodních modelů
a decentralizované výroby na rozvoj a investice do sítí
● Očekávané investice v horizontu 5 – 10 let, jejich dopad
na distribuční tarify a požadavky na zachování současné
úrovně spolehlivosti a bezpečnosti sítí
● Nové obchodní příležitosti pro distribuci mimo regulovaný
business a předpoklady pro jejich realizaci
● Potenciál současného regulačního rámce pro zvyšování
kvality služeb pro konečného odběratele
● Vyhodnocení evropské snahy o vytvoření nezávislých
distributorů
fóra. Jako účastník fóra můžete využít speciální cenu: Dvoulůžkový pokoj
pro 1 osobu 87 EUR, dvoulůžkový pokoj 93 EUR, apartmá 108 EUR. Cena
je za pokoj a noc vč. snídaně formou bufetu a veškerých tax. Ubytování
si rezervujte přímo v hotelu s uvedením názvu společnosti ConPro, s.r.o.
a odvoláním na Vaši účast na fóru.
• E-mail: [email protected] • Tel.: +420 224 193 876
Přihláška
společnost
IČ
DIČ
ULICE
MĚSTO
PSČ
STÁT
JMÉNO
PŘÍJMENÍ
POZICE
TELEFON
e-mail
DATUM
PODPIS
Využijte speciální nabídku 2 + 1, při zakoupení dvou vstupů získáte třetí vstup zdarma!
Download

X. Mezinárodní energetické regulační fórum