NABÍDKA
BEZPLATNÉHO ZÍSKÁNÍ STARTOVNÍHO BALÍČKU RWE MOBIL S TARIFEM RWE NABITO
A POČÁTEČNÍM KREDITEM 300 KČ
(dále jen „Balíček“)
Tato nabídka bezplatného získání Balíčku je tzv. příslibem
odměny ve smyslu § 2884 a násl. občanského zákoníku, který
činí a veřejně prohlašuje společnost RWE Energie, s.r.o., se sídlem
Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 220583 (dále jen „RWE“). Tato nabídka nemá charakter
poskytnutí slevy z ceny zboží, komodity ani služby.
Tato nabídka bezplatného získání Balíčku platí od 24. 9. 2014
do 31. 12. 2014 nebo do vyčerpání zásob Balíčků určených
pro tuto akci (jejichž množství činí min. 10 000 ks), podle toho
která ze skutečností nastane dříve.
Nabídka bezplatného získání Balíčku je určena všem fyzickým
osobám starším 18 let a právnickým osobám, jejichž roční
spotřeba plynu nepřesahuje 630 MWh a/nebo které odebírají
elektřinu ze sítí nízkého napětí, přičemž jsou v souladu s Pravidly
trhu s elektřinou zařazeny do kategorie odběru C nebo D,
a kteréžto osoby splní alespoň jednu z následujících podmínek
pod písmeny a) až c) a zároveň splní níže uvedenou obecnou
podmínku (dále jen „Zákazníci“):
a) sjednají si novou platnou smlouvu o sdružených službách
dodávky plynu na produktovou řadu RWE plyn Optimal,
RWE plyn Extra+, RWE plyn Tip 12, RWE plyn Termo 50,
RWE plyn Termo 33, RWE plyn Benefit+ či RWE plyn Profit
nebo si sjednají ke své stávající smlouvě o sdružených
službách dodávky plynu dodatek na produktovou řadu
RWE plyn Optimal, RWE plyn Extra+, RWE plyn Termo 50,
RWE plyn Termo 33, RWE plyn Relax+ či RWE plyn Tip 23+,
přičemž Zákazník musí být ve všech výše uvedených případech
zařazen do pásma spotřeby vyššího než 7,56 MWh/rok;
zařazení do pásma spotřeby je závislé na výši spotřeby (resp.
předpokládané výši spotřeby) Zákazníka v odběrném místě
(dále jen „OM“), na které se předmětná smlouva/dodatek
ke smlouvě uzavírá – u stávajících Zákazníků RWE se výše
spotřeby stanoví na základě odběru ve fakturačním období
bezprostředně předcházejícím podpisu smlouvy/dodatku
ke smlouvě postupem dle vyhlášky č. 365/2009 Sb., příloha 10,
pro nové Zákazníky je určující předpokládaná spotřeba
sjednaná ve smlouvě; za sjednání nové smlouvy/dodatku
ke smlouvě se pro účely této nabídky nepovažuje její/jeho
uzavření při znovupřipojení Zákazníka po zaplacení dluhu;
produktové řady RWE plyn Extra+, RWE plyn Benefit+
a RWE plyn Profit lze sjednat jen na základě přímého návrhu
na uzavření smlouvy/dodatku ke smlouvě učiněného výhradně
ze strany RWE, resp. jí pověřené osoby,
b) sjednají si novou platnou smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny na produktovou řadu RWE elektřina Optimal,
RWE elektřina Garance 26 či Blue Energy nebo si sjednají
ke své stávající smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny dodatek na produktovou řadu RWE elektřina Relax+
či RWE elektřina Garance 26; za sjednání nové smlouvy/
dodatku ke smlouvě se pro účely této nabídky nepovažuje její/
jeho uzavření při znovupřipojení Zákazníka po zaplacení dluhu;
produktové řady RWE elektřina Garance 26 a Blue Energy lze
sjednat jen na základě přímého návrhu na uzavření smlouvy/
dodatku ke smlouvě učiněného výhradně ze strany RWE,
resp. jí pověřené osoby,
c) neodebírají v jimi využívaném OM plyn, resp. elektřinu
od RWE, ani s ní nemají uzavřenu platnou smlouvu o sdružených
službách dodávky plynu, resp. elektřiny pro dané OM, ale
poskytnou RWE kopii aktuálně platné smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu, resp. elektřiny do takového OM
(vč. všech sjednaných dodatků), u níž prokazatelně figurují
jako smluvní strana, a s ní související kopii kompletního
posledního vyúčtování dodávky plynu, resp. elektřiny
vystaveného 1. 8. 2013 či později a zároveň udělí RWE
v jí definovaném rozsahu a formě souhlas se zpracováním
osobních údajů a informací uvedených v obou dokumentech
i na formuláři takového souhlasu a s jejich využitím k nabízení
komodit, produktů, zboží, služeb (vč. účasti na akcích)
a zákaznických programů RWE, jejího smluvního partnera
nebo jiného člena skupiny RWE, a to formou všech
obchodních praktik včetně obchodních sdělení šířených
elektronickými prostředky.
Obecná podmínka: RWE neeviduje u Zákazníka jakoukoli
pohledávku po lhůtě splatnosti a Zákazník v průběhu platnosti
nabídky bezplatného získání Balíčku doručí do RWE správně
vyplněnou a podepsanou závaznou objednávku Balíčku
(formulář RWE), resp. při osobním jednání na zákaznickém centru
místo podání objednávky podepíše Protokol k evidenci služeb
elektronické komunikace RWE Mobil.
Každý Zákazník má v průběhu platnosti nabídky nárok ve vztahu
k jím užívanému OM pouze na jeden Balíček zdarma, a to
i v případě, že splní výše uvedené podmínky pro bezplatné získání
Balíčku ve vztahu k danému OM vícekrát, nebo splní podmínky
pro bezplatné získání Balíčku v rámci jiné marketingové kampaně.
Celkem může Zákazník v průběhu platnosti nabídky získat
nejvýše tři Balíčky zdarma, a to i v případě, že splní výše uvedené
podmínky pro bezplatné získání Balíčku ve vztahu k více než třem
jím užívaným OM, nebo mu vznikne nárok na bezplatné získání
Balíčku v rámci jiné marketingové kampaně.
Balíček bude Zákazníkovi doručen prostřednictvím poskytovatele
poštovních či kurýrních služeb nebo fyzicky předán při osobním
jednání na některém ze zákaznických center RWE, a to po splnění
podmínek nabídky vč. doručení závazné objednávky Balíčku
do RWE, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců.
RWE nenese odpovědnost za případné nedoručení zásilky
poskytovatelem poštovních či kurýrních služeb, ani za její
poškození při doručování. V případě, že si Zákazník zásilku
obsahující Balíček ve lhůtě stanovené poskytovatelem poštovních
či kurýrních služeb nepřevezme, vrací se zásilka RWE a nárok
Zákazníka na Balíček zdarma zaniká (pokud se Zákazník výslovně
nedohodne s RWE jinak).
RWE si vyhrazuje právo při důvodném podezření na podvodné
chování Zákazníka, které směřuje k neoprávněnému bezplatnému
získání Balíčku (zejména, nikoli však pouze v případech poskytnutí
zkreslených, nesprávných či smyšlených informací, opakovaných
neoprávněných žádostí o Balíčky apod.), pozastavit bezplatné
vydání Balíčku až do doby dostatečného prokázání nároku
ze strany Zákazníka. Rovněž si RWE vyhrazuje právo odmítnout
předat/zaslat Zákazníkovi Balíček zdarma v případě zastupování
Zákazníka na základě plné moci bez jeho úředně ověřeného podpisu.
RWE si vyhrazuje právo poskytnout nabídku Balíčku za stejných
či odlišných podmínek i v rámci jiných souběžně organizovaných
marketingových kampaní s odlišnými podmínkami.
RWE si též vyhrazuje právo na předčasné ukončení nabídky,
o čemž budou Zákazníci informováni prostřednictvím oznámení
na www.rwezlevnuje.cz.
V Praze dne 23. 9. 2014
RWE Energie, s.r.o.
Mgr. Zbyněk Solecký
Ing. Tomáš Varcop
jednatel společnosti
jednatel společnosti
Download

NABÍDKA - RWEzlevnuje.cz