TEXTOVÝ SEMINÁR Z ANTICKEJ ETIKY I.
1IFE/TSE01/08
Syllabus pre študentky/študentov odboru 2.1.1 Filozofia
Zimný semester: 0/2 (zápočet)
Počet kreditov: 3 kredity
Vyučujúci: Igor Deraj, Vladislav Suvák
e-mail: [email protected]
[email protected]
XENOFÓN – Spomienky na Sokrata
Plán práce: Na seminároch budeme čítať a rozoberať jednotlivé pasáže/problémy
z Xenofóntových Memorabilií, ktoré budeme interpretovať pomocou základných
interpretačných prác uvedených v Zozname literatúry. Zároveň budeme prihliadať ku
gréckemu originálu (terminológia, argumentácia atď.) a porovnávať preklady pôvodného
textu do rôznych moderných jazykov.
Podmienky pre udelenie kreditov:
-
aktívna účasť na seminároch
- úspešná prezentácia seminárnej témy (hodnotenie pre zápočet: 1-10 bodov):
prezentácia sa viaže k pramennému textu, ktorý je potrebné interpretovať v kontexte
sókratovskej literatúry 4. st. pr. Kr. na základe aspoň 3 interpretačných prác
k dielu alebo dobe, pričom jedna z nich má byť cudzojazyčná (literatúru odporúčam
konzultovať). Úlohou prezentácie je predstaviť vybraný text (t. j. uviesť spis v širších
súvislostiach autora a jeho doby), vybrať a analyzovať dôležité pasáže, pokúsiť
sa o ich interpretáciu a porovnať aspoň dva interpretačné prístupy na základe
preštudovanej literatúry - viď manuál k prezentáciám).
- prípravu na prezentáciu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe
- na udelenie zápočtu potrebuje študent/ka získať za prezentáciu aspoň 6 z 10 bodov
HODNOTENIE:
10 bodov: hodnotenie A
9 bodov: hodnotenie B
8 bodov: hodnotenie C
7 bodov: hodnotenie D
6 bodov: hodnotenie E
1-5 bodov: hodnotenie FX
1
Plán seminárov z predmetu 1IFE/TSE01/08 – Textový seminár z antickej etiky I. pre ZS 2012/
2013
Seminár I. (4. 10. 2012) - Dôkaz Xenofontovej obrany Sokrata pred obžalobou z bezbožnosti
(Memorabilia I.I):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 9-13..
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 21-25.
Interpretačná literatúra:
Canfora: „Xenofón.“ In: Canfora, L.: Dějiny řecké literatury. Praha, Koniasch Latin Press 2001,
s.296 – 317 (hlavne kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9 a 11) (O Xenofontovom pôsobení).
Morrison: „Xenophon´s Socrates as Teacher.“ In: Gray, W. J. (ed.): Xenophon. Oxford University
Press, New York, 2010, s. 195 – 206 (The stages of Socratic education + The testing of Euthydemus).
Seminár II. (11. 10. 2012) - Xenofontovo vyvrátenie obžaloby Sokrata z kazenia mládeže
(Memorabilia I.II):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 13-26.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 25-39.
Interpretačná literatúra:
Canfora: „Xenofón.“ In: Canfora, L.: Dějiny řecké literatury. Praha, Koniasch Latin Press 2001,
s.296 – 317 (hlavne kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9 a 11) (O Xenofontovom pôsobení).
Ersbe, H.: Die Architektonik im Aufbau von Xenophons Memorabilien. In: Hermes, 89 Bd., H. 3,
1961, pp. 257-287.
Morrison: „Xenophon´s Socrates as Teacher.“ In: Gray, W. J. (ed.): Xenophon. Oxford University
Press, New York, 2010, s. 206 – 215 (The stages of Socratic education + The testing of Euthydemus).
Seminár III. (18.10. 2012) - Porovnanie Xenofontovej a Platónovej obhajoby Sokrata (Memorabilia
I.I-II; Apológia):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 9-26.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 21-39.
Platón: Obrana Sókrata. In: Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Prel. F. Novotný. Praha,
OIKOYMENH 2000.
Platón: Sokratova Obrana. In: Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová.
Bratislava : Tatran, 1970, str. 151 - 182.
Interpretačná literatúra:
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000, s.
13-18.
Nussbaum, Martha: Křehkost dobra. Prel. D. Korte, M. Ritter. Praha, OIKOYMENH 2003, s. 269292..
Patočka, J.: Platón., Praha, SPN, 1991, 32 – 69.
2
Baker, W. W.: An Apologetic for Xenophon’s Memorabilia. In: The Classical Journal, Vol. 12, No.
5, 1917, pp. 293-309.
Mitscherling, J.: Xenophon and Plato. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 32, No. 2,
1982, pp. 468-469.
Pangle, T. L.: The Political Defense of Socratic Philosophy: A Study of Xenophon’s „Apology of
Socrates to the Jury“. In: Polity, Vol. 18, No. 1,1985, pp. 98-114.
Seminár IV. (25. 10. 2012) - „Eudaimonia” u Xenofonta a sokratovské životné zásady
(Memorabilia, I. VI):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 35-38.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 49-53.
Interpretačná literatúra:
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000, s. 88
– 93 + 103-109.
Patočka, J.: Sókratés. Praha, SPN 1990.
Morrison, J. S.: Xenophon, Memorabilia I. 6: The Encounters of Socrates and Antiphon. In: The
Classical Review, New Series, Vol. 3, No. 1, 1953, pp. 3-6, Cambridge University Press.
Richards, H.: On Xenophon, Memorabilia 1. 6. 13. In: The Classical Review, Vol. 18, No. 6, 1904,
p. 288.
Seminár V. (8. 11. 2012) - „Héraklés na rázcestí” – ctnosť a sebaovládanie u Xenofontovho
Sokrata (Memorabilia, I.V; II.I):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 34-35 + 4150.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 48-49 + 55-65.
Interpretačná literatúra:
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000, s.
120-129.
Patočka, J.: Sókratés. Praha, SPN 1990.
Blanchard, Jr., K. C.: The Middle Road of Classical Political Philosophy: Socrates‘ Dialogues with
Aristippus in Xenophon’s „Memorabilia“. In: The Review of Politics, Vol. 56, No. 4, 1994, pp. 671696.
Diggle, J.: Xenophon, Memorabilia II. 1. 24. In: The Classical Review, New Series, Vol. 17, No. 3,
1967, p. 262.
von Fritz, K.: Das Erste Kapitel des Zweiten Buches von Xenophons Memorabilien und die
Philosophie des Aristipp von Kyrene. In: Hermes, 93 Bd., H. 3, 1965, pp. 257-279.
Seminár VI. (15. 11. 2012) - „Dobro“ a „krása“ Xenofontovho Sokrata (Memorabilia, III.VIII):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 94-96.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 118-120.
Interpretačná literatúra:
Dodds, E. R.: Řekové a iracionálno. Prel. Ondřej Prokop. Praha, OIKOYMENH 2000.
3
Nussbaum, Martha: Křehkost dobra. Prel. D. Korte, M. Ritter. Praha, OIKOYMENH 2003, s. 269292..
Hindley, C.: Eros and Military Command in Xenophon. In: The Classical Quarterly, New Series,
Vol. 44., No. 2, 1994, pp. 347-366.
Morrison: „Xenophon´s Socrates as Teacher.“ In: Gray, W. J. (ed.): Xenophon. Oxford University
Press, New York, 2010, s. 215-227.
Strauss, L.: Xenophon’s Socrates. Cornell University Press, Ithaca, 1972., s. 55-72.
Seminár VII. (22. 11. 2012) - Xenofontov výklad všeobecne uznávaných ctností (Memorabilia,
III.IX):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 96-99.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 121-124.
.
Interpretačná literatúra:
Bleicken, J.: Athénska demokracie, Praha, OIKOYMENH 2002.
Vernant, J. P.: Hestia a Hermés. Prel. Martin Pokorný. Praha, OIKOYMENH 2004.
Veyne, P.: Věřili Řekové svým mýtům? Prel. M. Šubrtová & J. Šubrt. Praha, OIKOYMENH 1999.
Vidman, L.: Od Olympu k Panteonu. 2. vyd. Praha, Vyšehrad 1997.
Seager, R.: Xenophon and Athenian Ideology. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 51,
No. 2, 2001, pp. 385-397.
Seminár VIII. (29. 11. 2012) - Sebapoznanie u Xenofonta - Sókratés v rozhovore s Euthydémom
(Memorabilia, IV.II-V):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 114 - 137.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 141-170.
Interpretačná literatúra:
Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Prel. Olga Spěváková. Praha, OIKOYMENH,
2000.
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000, s.
118-142.
Patočka, J.: Sókratés. Praha, SPN 1990.
Dorion, L.-A.: L’exégèse strausienne de Xénophon: le cas paradigmatique de Mémorables IV 4. In:
Gray, W. J. (ed.): Xenophon. Oxford University Press, New York, 2010, s. 283-326.
Oldfather, W. A.: Xenophon’s Memorabilia IV. 2. 10. In: Classical Philology, Vol. 6, No. 1911, pp.
87-88.
Phillips, J.: Xenophon’s ‚Memorabilia‘ 4.2. In: Hermes, 117 Bd., H 3, 1989, pp. 360-370, Franz
Steiner Verlag.
Rossetti, L.: L’ Eutidemo di Senofonte: Memorabili IV 2. In: Mazzara, G. - Narcy, L - Rossetti,
L.: Il Socrate del dialoghi (Seminario palermitano del gennaio 2006), Le rane, Nr. 47, Bari, Levante,
2007.
Strauss, L.: Xenophon’s Socrates. Cornell University Press, Ithaca, 1972, s. 91 – 126.
Seminár IX. (6. 12. 2012) - Porovnanie sokratovského elenchu u Xenofonta a Platóna
(Memorabilia II.V, II.IX, III.XI, ukážky z Platónových dialógov Euthydémos, Gorgias a
Prótagoras):
Pramenná literatúra:
4
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 59-60 + 7273 + 103-106.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 76-77 + 91-93 + 128-132.
Platon: Dialógy. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran, 1990.
Interpretačná literatúra:
Dialóg, vědění, orientace. Zost. P. Rezková (alias P. Rezek). Praha, OIKOYMENH 1992.
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000, s.
110-130.
Idea, hypotéza a otázka. Pomfil 1. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991.
Baker, W. W.: Some of the Less Known Mss. of Xenophon’s Memorabilia. In: Transactions and
Proceedings of the American Philosophical Association, Vol. 43, 1912, pp. 143-172.
Classen, C. J.: Xenophons Darstellung der Sophistik und der Sophisten. In: Hermes, 112. Bd., H. 2,
1984, pp. 154- 167.
Goodhill, S.: The Seductions of the Gaze: Socrates and His Girlfriends., In: Gray, W. J. (ed.):
Xenophon. Oxford University Press, New York, 2010, s. 167-194.
Mitscherling, J.: Xenophon and Plato. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 32, No. 2,
1982, pp. 468-469.
Neitzel, H.: Die Logische Form der sokratischen Argumentation in Xenophons Memorabilien 3, 9,
4-5. In: Hermes, 112 Bd., H. 4, 1984, pp. 493-500.
Seminár X. (6. 12. 2012) - Xenofontov obraz sokratovskej dialektiky (IV.VI):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 137-141.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 170-177.
Interpretačná literatúra:
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000, s.
144-146.
Neitzel, H.: Die Logische Form der sokratischen Argumentation in Xenophons Memorabilien 3, 9,
4-5. In: Hermes, 112 Bd., H. 4, 1984, pp. 493-500.
Patzer, A.: Der Xenophontische Sokrates als Dialektiker, In: Gray, W. J. (ed.): Xenophon. Oxford
University Press, New York, 2010, s. 228-256.
Wellman, R. R.: Socratic Method in Xenophon. In: Journal of the History of Ideas, Vol. 37, No. 2,
1976, pp. 307-318.
Seminár XI. (13. 12. 2012) Výchova podľa Xenofonta (teoretické a praktické vzdelanie)
(Memorabilia I.VII, IV.I, IV.V, IV. VII):
Pramenná literatúra:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970, str. 38-39 +
113-114 + 135-136 + 142-144.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15), str. 53-54 + 139-140 + 167-170 +177-179.
Interpretačná literatúra:
Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Prel. Olga Spěváková. Praha, OIKOYMENH,
2000.
Vernant, J. P.: Hestia a Hermés. Prel. Martin Pokorný. Praha, OIKOYMENH 2004.
Johnstone, S.: Virtuous Toil, Vicious Work: Xenophon on Aristocratic Style. In: Classical
Philology, Vol. 89, No. 3, 1994, pp. 219-240, The University of Chicago Press.
5
Weathers, W.: Xenophon’s Political Idealism. In: The Classical Journal, Vol. 49, No. 7, 1954, pp.
317-321+330.
Zápočtový týždeň (20. 12. 2012)
Pramenná literatúra
Zoznam literatúry:
Hlavné texty v slovenskom a českom preklade:
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA 15).
Hlavné texty v pôvodnom jazyku a prekladoch do moderných jazykov:
Xenophon: Opera omnia. I.-IV. Marchant, E. C. (ed.). Oxford: Clarendon Press 1921.
Xenophon: Memorabilia. Prel. E. C. Marchant. Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard
University Press & London: Heinemann 1923.
Xenophon: Memorabilia. Ed. J. R. Smith na základe vydania Breitenbach-Mücke (Greek texts and
Commentaries). New York: Arno Press 1979.
Xénophon: Mémorables. Tome I: Introduction générale. Livre I. Texte établi par M. Bandini et traduit
par L.-A. Dorion. Paris : Les Belles Lettres, «CUF» 2000
Xenophon: Memorabilia. Transl. and Ann. Bonnette A. M., Cornell University Press, Ithaca, 1994.
Xenophon: Xenophons Memorabilien. Erklärt von L. Breitenbach. Berlin, Weidmann, 1889.
Ďalšia pramenná literatúra:
Platon: Dialógy. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran, 1990.
Platón: Obrana Sókrata. In: Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Prel. F. Novotný. Praha,
OIKOYMENH 2000.
Platón: Sokratova Obrana. In: Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran,
1970, str. 151 - 182.
Xenofon: Anabáza. Prel. J. Špaňár, Bratislava, Tatran 1987.
Xenofón: O prosperujúcej domácnosti. Prel. A. Kalaš, Bratislava, Kalligram 2007.
Xenophon: Anabasis. Stutgart, Teubner, 1969.
Práce objasňujúce širšie súvislosti autora a jeho doby (dobová literatúra, inšpiračné zdroje
autora, historické súvislosti atď.):
Homéros: Ílias. Prel. M. Okál. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1986.
Homéros: Odysseia. Prel. M. Okál. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1986.
Hésiodos: Zpěvy železného věku. Prel. J. Nováková. Praha, Svoboda 1990.
Thukydides: Dejiny peloponézskej vojny. Prel. P. Kuklica. Bratislava, Tatran 1985.
Výber z interpretačnej literatúry
Interpretačná literatúra objasňujúca širšie súvislosti autora a jeho doby:
Bleicken, J.: Athénska demokracie, Praha, OIKOYMENH 2002.
Canfora, L.: Dějiny řecké literatury. Preložili Bartoněk, A., Bartoňková, D., Kyloušek, P., Marečková, E.,
Němečková, O., Peňáz, P., Psíková, P., Vilasová-Freddo, Š. Praha, Koniasch Latin Press 2001 (dejinný prehľad
gréckej literatúry od Homéra po neskorú antiku & chronológia & podrobná bibliografia & súpis prekladov
klasických textov do češtiny a slovenčiny).
Dodds, E. R.: Řekové a iracionálno. Prel. Ondřej Prokop. Praha, OIKOYMENH 2000.
Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Prel. Olga Spěváková. Praha, OIKOYMENH, 2000.
6
Dialóg, vědění, orientace. Zost. P. Rezková (alias P. Rezek). Praha, OIKOYMENH 1992.
Fischer, J. L.: Případ Sokrates. Praha, Lidové noviny 1994 (1. vyd.: Sokrates nelegendární. Praha, SPN
1965).
Floss, K. – Navrátil, M.: Úvod do řecké filosofické terminologie. Olomouc, Univerzita Palackého 2000.
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000.
Graves, R.: Řecké mýty. 2 zv. Prel. J. Hanuš. Praha, Odeon 1982.
Idea, hypotéza a otázka. Pomfil 1. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991.
Machovec, D.: Technika psaní ročníkových prací z dějin antické filozofie. Praha, SPN 1977 (dobrá pomôcka
pre začiatočníkov pri písaní ročníkových prác – podobne ako kniha Umberta Eca, Ako písať diplomovú prácu).
Meier, Ch.: Athen (Ein Neubeginn der Weltgeschichte). München, Wilhelm Goldmann Verlag, 1995.
Nussbaum, Martha: Křehkost dobra. Prel. D. Korte, M. Ritter. Praha, OIKOYMENH 2003.
Patočka, J.: Platón. Praha, SPN, .
Patočka, J.: Sókratés. Praha, SPN 1990.
Ricken, F.: Antická filosofie. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 1999.
SLOVNÍK ANTICKÉ KULTURY. Kolektív autorov. Praha, Svoboda, 1974.
Svoboda, L (ed.): Encyklopedie antiky. 2. vyd. Praha, Academia 1974.
Tugendhat E., Wolf, U.: Logicko-sémantická propedeutika. Praha, Rezek 1997.
Vernant, J. P.: Hestia a Hermés. Prel. Martin Pokorný. Praha, OIKOYMENH 2004.
Veyne, P.: Ako písať o dejinách. Prel. M. Kanovský. Bratislava, Chronos 1998.
Veyne, P.: Věřili Řekové svým mýtům? Prel. M. Šubrtová & J. Šubrt. Praha, OIKOYMENH 1999.
Vidman, L.: Od Olympu k Panteonu. 2. vyd. Praha, Vyšehrad 1997.
Interpretačná literatúra v moderných jazykoch zaoberajúca sa konkrétnymi problémami
a pasážami hlavného textu (komentáre, výklady a iná sekundárna literatúra):
Baker, W. W.: An Apologetic for Xenophon’s Memorabilia. In: The Classical Journal, Vol. 12, No. 5, 1917,
pp. 293-309.
Baker, W. W.: Some of the Less Known Mss. of Xenophon’s Memorabilia. In: Transactions and Proceedings
of the American Philosophical Association, Vol. 43, 1912, pp. 143-172.
Berns, L.: Socratic and Non-Socratic Philosophy: A Note on Xenophon’s „Memorabilia“, 1.1.13 and 14. In:
The Review of Metaphysics, Vol. 28, No. 1, 1974, pp. 85-88.
Blanchard, Jr., K. C.: The Middle Road of Classical Political Philosophy: Socrates‘ Dialogues with
Aristippus in Xenophon’s „Memorabilia“. In: The Review of Politics, Vol. 56, No. 4, 1994, pp. 671-696.
Classen, C. J.: Xenophons Darstellung der Sophistik und der Sophisten. In: Hermes, 112. Bd., H. 2, 1984, pp.
154- 167.
Diggle, J.: Xenophon, Memorabilia II. 1. 24. In: The Classical Review, New Series, Vol. 17, No. 3, 1967, p.
262.
Ersbe, H.: Die Architektonik im Aufbau von Xenophons Memorabilien. In: Hermes, 89 Bd., H. 3, 1961, pp.
257-287.
Gray, W. J. ed.: Xenophon (Oxford Readings in Classical Studies). Oxford University Press, New York,
2010.*
Hegel, G. W. F.: Dějiny filosofie. zv. I. – II. Prel. J. Cibulka & M. Sobotka. Praha 1961.
Higgins, W. E.: Xenophon the Athenian: The Problem of the Individual and the Society of Polis. State
University of New York Press, New York, 1997.*
Hindley, C.: Eros and Military Command in Xenophon. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 44.,
No. 2, 1994, pp. 347-366.
Hindley, C.: Xenophon on Male Love. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 49, No. 1, 1999, pp. 7479.
Johnstone, S.: Virtuous Toil, Vicious Work: Xenophon on Aristocratic Style. In: Classical Philology, Vol. 89,
No. 3, 1994, pp. 219-240, The University of Chicago Press.
Klimek, P.: Kritische Studien zu Xenophons Memorabilien. Breslau, R. Nischowsky, 1907.
Mitscherling, J.: Xenophon and Plato. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 32, No. 2, 1982, pp.
468-469.
Morrison, J. S.: Xenophon, Memorabilia I. 6: The Encounters of Socrates and Antiphon. In: The Classical
Review, New Series, Vol. 3, No. 1, 1953, pp. 3-6, Cambridge University Press.
Neitzel, H.: Die Logische Form der sokratischen Argumentation in Xenophons Memorabilien 3, 9, 4-5. In:
Hermes, 112 Bd., H. 4, 1984, pp. 493-500.
Oldfather, W. A.: Xenophon’s Memorabilia IV. 2. 10. In: Classical Philology, Vol. 6, No. 1911, pp. 87-88.
Oost, S. I.: Xenophon’s Attitude Toward Women. In: The Classical World, Vol. 71, No. 4 (Dec. 1977 – Jan.
1978), pp.225-236, Classical Association of the Atlantic States.
7
Pangle, T. L.: The Political Defense of Socratic Philosophy: A Study of Xenophon’s „Apology of Socrates to
the Jury“. In: Polity, Vol. 18, No. 1,1985, pp. 98-114.
Phillips, J.: Xenophon’s ‚Memorabilia‘ 4.2. In: Hermes, 117 Bd., H 3, 1989, pp. 360-370, Franz Steiner
Verlag.
Reichel, M.: Xenophon als Biograph. In: Erler, M.; Schorn, S.: Die griechische Biographie in hellenistischer
Zeit (Akten des internationalen Kongresses vom 26.-29. Juli 2006 in Würzburg). Walter de Gruyter GmbH &
Co., Berlin, 2007.
Richards, H.: On Xenophon, Memorabilia 1. 6. 13. In: The Classical Review, Vol. 18, No. 6, 1904, p. 288.
Rossetti, L.: L’ Eutidemo di Senofonte: Memorabili IV 2. In: Mazzara, G. - Narcy, L - Rossetti, L.: Il Socrate
del dialoghi (Seminario palermitano del gennaio 2006), Le rane, Nr. 47, Bari, Levante, 2007.
Seager, R.: Xenophon and Athenian Ideology. In: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 51, No. 2, 2001,
pp. 385-397.
Strauss, L.: Xenophon’s Socrates. Cornell University Press, Ithaca, 1972.*
Thelheim, Th.: Zu Xenophons Kleineren Schriften. In: Hermes, 43. Bd., H. 3, 1908, pp. 427-440.
van Rossum-Steenbeek: Notes on Xenophon. In: Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 47, Fasc. 4, 1994, pp. 454465.
von Fritz, K.: Das Erste Kapitel des Zweiten Buches von Xenophons Memorabilien und die Philosophie des
Aristipp von Kyrene. In: Hermes, 93 Bd., H. 3, 1965, pp. 257-279.
Weathers, W.: Xenophon’s Political Idealism. In: The Classical Journal, Vol. 49, No. 7, 1954, pp. 317321+330.
Wellman, R. R.: Socratic Method in Xenophon. In: Journal of the History of Ideas, Vol. 37, No. 2, 1976, pp.
307-318.
* Monografie v cudzom jazyku venované Xenofontovi sú zvýraznené tučným písmom.
8
Download

Sylabus - Textový seminár z antickej etiky I. (Suvák).pdf