CVRRICVLVM VITAE
Mgr. Bořivoj Marek
E-mail:
[email protected]
Telefon:
+420608315749
http://cuni.academia.edu/BořivojMarek
SPECIALIZACE didaktika latinského jazyka a literatury; živá latina
VZDĚLÁNÍ
•
2002 – 2011: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, magisterské studium
oborů latina – starořečtina
diplomová práce: „Překlad a výklad páté knihy (1.-15. kap.) Orosiových Historiarum
adversum paganos libri VII“ (vedoucí práce: prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.)
•
2012 – Kurs CŽV 1246: Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj
žáků (garant kursu: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Katedra psychologie FF UK)
•
od 2013/2014 doktorské studium oboru Klasická filologie na FF UK
připravovaná disertační práce: „Literární text ve výuce latiny“
(školitelka: doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.)
ZAMĚSTNÁNÍ
•
•
•
•
•
2006-2007: pomvěd v knihovně ÚŘLS FF UK (správa webu)
2007-2008: knihovník v knihovně ÚŘLS FF UK
2009-2010: dohody o provedení práce s FSv ČVUT a se Slovanským ústavem AV ČR
září 2011-dosud: Akademické gymnázium Štěpánská, Praha – výuka latiny a starořečtiny
únor 2012-dosud: Jazyková škola Mgr. Dana Čepková – výuka latiny a starořečtiny
GRANTY
•
2015 Projekt vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky FF_15_TO1_021: Inovace
předmětu Stylistická a překladová cvičení (obor: Latinský jazyk a literatura).
hlavní řešitelka: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
•
2015 Projekt vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky: Inovace seznamu povinné četby
v latinském jazyce pro 1. ročník bakalářského studia Latinského jazyka a literatury.
hlavní řešitel: Bc. Michal Ctibor
POBYTY V ZAHRANIČÍ
•
2004-2005: dvousemestrální pobyt v Accademia Vivarium Novum, Montella, Itálie.
•
červenec 2004: týdenní pobyt na JACT Latin Summer School, Wells, Velká Británie.
ÚČAST NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A KOLOKVIÍCH (s příspěvkem)
•
leden 2015: Colloque international Fabula agitur – Pratiques théâtrales et artistiques,
oralité et apprentissage des langues et cultures de l´Antiquité. Histoire, esthétique,
didactique; Grenoble. Příspěvek na téma: Comenius´ Schola ludus, Then and Now.
•
prosinec 2014: Workshop v rámci projektu OPPA; Arcibiskupské gymnázium, Praha.
Vedení semináře pro vyučující o využití živé latiny v gymnaziálním prostředí. Ukázka
práce s originálním latinským textem.
•
listopad 2014: Den latiny III na FF UK, Praha.
Vedení seminářů: Matrona quaedam Ephesi... (antická novela) a Quid istuc obsecro est? aneb
What the hell is this? (srovnání anglické a latinské hovorové frazeologie)
•
srpen 2014: Seminars on Ancient Greek Literature and Culture; Delfy.
Příspěvek na téma: Teaching Ancient Greek Language and Culture at Grammar Schools in the
Czech Republic.
•
duben 2014: Přednáška v rámci projektu OPPA - workshop čtenářské gramotnosti.
Arcibiskupské gymnázium, Praha.
Příspěvek na téma: Možnosti využití živé latiny pro čtenářskou gramotnost v latině.
•
únor 2014: Beseda JKF; FF UK, Praha.
Příspěvek na téma: Výuka latiny a řečtiny na Akademickém gymnáziu Štěpánská. Užití
dramatických vsuvek ve výuce. (spolu s J. Morávkem)
•
leden/únor 2014: Vivat latina reserata!; FPF SU, Opava.
Příspěvek na téma: „Schola ludus“ neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce
latiny.
•
listopad 2013: Den latiny II na FF UK, Praha.
Vedení seminářů: At ego tibi sermone isto Milesio varias fabulas conseram… (tvorba latinsky
psaného příběhu) a At ut scias nunc dehinc Latine iam loquar (frazeologie římské komedie).
•
květen 2013: Kolokvium Jiří z Poděbrad - pragmatik a/či vizionář; Senát PČR, Praha.
Příspěvek na téma: Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad (rozbor překladu kompaktátních
listin).
•
listopad 2012: Den latiny I na FF UK, Praha.
Vedení semináře: „Loquerisne Latine?“ aneb i to je možné a snad i žádoucí – stručný úvod do
mluvené latiny.
•
duben 2012: Setkání Asociace učitelů klasických jazyků – ALFA; Praha.
Příspěvek na téma: „Schola ludus“ neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce
latiny.
•
březen 2012: Konference Škola jako místo setkávání 2012 aneb jak školní prostředí podporuje
rozvoj žáků. Praha.
Příspěvek na téma: „Schola ludus“ neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při výuce
latiny.
•
červenec 2010: Monumenta viaeque - In honorem et memoriam Iohannis Ørberg, Řím.
Vedení dvou seminářů v latině: Matrona quaedam Ephesi... (analýza a dramatizace příběhu
z díla Petronia Arbitra) a De fabulis Lupinis (o autorském latinském divadle a filmu).
•
listopad 2008: Setkání Asociace učitelů klasických jazyků – ALFA; Praha.
Příspěvek o živé latině a autorském latinském divadle.
•
červenec 2008: Litterarum vis; Szeged a Budapešť.
Vedení dvou seminářů v latině: Evangelium secundum Lucam (loci electi) a Latinitas viva et vita
eius (rétorická cvičení).
•
listopad 2007: Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků; Olomouc.
Příspěvek na téma: Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK.
•
srpen 2006: Seminarium Latinum Pragense IV; Praha.
Referát v latině o letohrádku Hvězda.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
zprávy
• MAREK, B., 2014b. ‘Historiam scribere (et legere) – zpráva o symposiu k jubileu
prof. Bohumily Mouchové‘. Auriga (ZJKF) LVI/2, 66-68.
•
MAREK, B., 2012c. ‘Schola ludus neboli zpráva o využití (autorského) latinského divadla při
výuce latiny‘. In: KREJČOVÁ, L. – MERTIN, V. (edd.), Škola jako místo setkávání – sborník
příspěvků z konference. Praha: UK FF, CD-ROM.
•
MAREK, B., 2009a. ‘Litterarum vis‘. Auriga (ZJKF) LI, 103-105.
•
MAREK, B., 2008. ‘Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK‘. In: Pokorná,
B. (ed.), Netradiční přístupy k výuce cizích jazyků. Olomouc: Univerzita Palackého, 33-34.
•
MAREK, B., 2006b. ‘De Seminario Pragensi‘. Vox Latina 42/166, 592-594.
•
MAREK, B., 2006a. ‘Academia Vivarium novum‘. Auriga (ZJKF) XLVIII, 61-64.
recenze
• rf. ØRBERG, H. H. – ČEPELÁK, J. A., 2012. Latinsko-český kapesní slovník. Dobřichovice:
Kava-Pech. – pro nakladatelství Kava-Pech. (http://www.kava-pech.cz/book-latslovnikczech.html)
články
• MAREK, B., 2015. ‘Schola ludus de Comenius, avant et maintenant‘. Éditions littéraires et
linguistiques de l’université de Grenoble 2015 (v přípravě)
•
MAREK, B., 2014c. ‘Kateřina z Poděbrad a Janus Pannonius‘. In: Jiří z Poděbrad a jeho rodina
(kolektiv autorů). Praha: ČVUT, 23-37.
•
MAREK, B., 2014a. ‘Využití latinského divadla při výuce latiny‘. In: VYMĚTALOVÁ, K.
(ed.), Vivat Latina reserata!. Opava: Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 6670.
•
MAREK, B., 2013e. ‘George of Poděbrady and the Compacts of Basle – a Contribution to
the Colloquium „George of Poděbrady – a Pragmatist and/or a Seer“‘. Journal on Legal and
Economic Issues of Central Europe Vol. 4/2013, No. 2, 155-158.
•
MAREK, B., 2013d. ‘Didaktické využití překladu basilejských kompaktát‘. Andragogika
2/2013.
•
MAREK, B., 2013b. ‘Prooemium – Vita et opera Bohumilae Mouchová‘. In: MAREK, B. –
HONČ, P. (edd.). Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Sborník k 80.
narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, 9-12.
•
MAREK, B., 2013a. ‘Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad‘. In: LIŠKA, V. (ed.), Jiří z
Poděbrad - pragmatik a/či vizionář. Praha: ČVUT, 27-46.
•
MAREK, B., 2009b. ‘Stella – villa aestiva a Ferdinando Tirolensi constructa‘. Vox Latina
45/175, 10-15.
překlady
• překlad do češtiny: Paulus OROSIUS Dějiny proti pohanům, Praha: Argo.
– spolu s prof. B. Mouchovou – (v přípravě).
•
překlad do češtiny: Basilejská kompaktáta (soubor listin publikovaný Fr. Palackým v Archivu
českém). 2013a. V rámci příspěvku: ‘Basilejská kompaktáta a Jiří z Poděbrad‘. In: LIŠKA, V.
(ed.), Jiří z Poděbrad - pragmatik a/či vizionář. Praha: ČVUT, 27-46.
týž překlad vyšel i jako separát v: LIŠKA, V. (ed.), 2013. Kompaktáta. Zlín: Academia
Economia s. r. o., 44 s.
•
překlad do latiny předmluvy v publikaci: Dodatky k prvnímu dílu Slovníku jazyka
staroslověnského (2008-2010, GA0/GA) - Projekt GA405/08/1582.
•
překlad do latiny úvodu, předmluvy a popisu edice v publikaci: KONZAL, V. (ed.), 2007.
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Praha: Slovanský
ústav AV ČR – Euroslavica.
publikace
• HONČ, P. – MAREK, B. (edd.), 2015?. Senofonte: Ciropedia - per il liceo classico. Roma:
Accademia Vivarium Novum, ISBN: 8895611160, 63 s. (v tisku).
•
MAREK, B. – HONČ, P. (edd.), 2013c. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat.
Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, ISBN:
978-80-904945-2-7, 263 s.
•
MAREK, B. - VANÍKOVÁ, M. ET ALII, 2012b. Rosaciola/Liber discipvli. Praha: Scriptorium,
ISBN 978-80-87271-63-6, 65 s.
•
MAREK, B. - VANÍKOVÁ, M. ET ALII, 2012a. Rosaciola/Liber magistri. Praha: Scriptorium,
ISBN 978-80-87271-64-3, 62 s. + Rosaciola – latinský didaktický film na DVD.
divadlo a film
• tvorba scénářů k latinským divadelním představením: Parva Rubra Cuculla; De casula ex
crustulis exstructa; Rosaciola; Aureola; Romula a Rasnal phersur zal. Na základě div. představení
Parva Rubra Cuculla, Casula ex crustulis exstructa a Rosaciola vznikly stejnojmenné filmy na
DVD (www.lvpanostra.net).
• odborný poradce pro latinu při natáčení německého filmu se středověkou tématikou Die
Pilgerin
ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
•
•
•
Jednota klasických filologů http://jkf.ff.cuni.cz
ALFA – Asociace učitelů klasických jazyků https://www.facebook.com/ALFA.asociace
LVPA (Ludi variantur, plausus augetur), spolek pro tvorbu latinského divadla a filmu
www.lvpanostra.net (místopředseda)
Download

CVRRICVLVM VITAE Mgr. Bořivoj Marek