Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Specializace: latinská literatura
Vzdělání:
- 2006: Ph.D. na základě doktorského studia pod dvojím vedením
(cotutelle) – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Université de
Paris IV-Sorbonne, disertace: Centones Christiani. Métamorphoses d’une forme
intertextuelle dans la poésie latine chrétienne de l’Antiquité tardive, vedoucí: doc. Eva
Kuťáková – prof. Jean-Claude Fredouille
- 1998: Mgr. – Filozofická fakulta UK, obor germanistika – latina (řečtina jako třetí obor),
diplomová práce: Das mittelhochdeutsche Gedicht „Vom heiligen Kreuze“ Heinrichs von
Freiberg und seine lateinische Vorlage im Kontext der stoffverwandten Legendistik,
vedoucí: prof. Václav Bok
Přehled zaměstnání:
- od 2005: Ústav řeckých a latinských studií FF UK – asistent, od r. 2006 odborný asistent
- 2004–2010: Filozofický ústav AV ČR, odd. pro studium a edici díla J. A. Komenského –
postdoktorand
- 1995-1999: Gymnázium Arcus – výuka latiny a němčiny
Pedagogická činnost:
- latinská literatura antiky a středověku, latinský jazyk (morfologie, syntax, četba),
řecký jazyk (morfologie), středověké divadlo pro posluchače oborů divadelní věda a
komparatistika
- přednášky v cizích jazycích (němčina, francouzština) pro zahraniční studenty
- vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací se zaměřením na antickou
literaturu (zejména poezii), křesťanskou kulturu pozdní antiky, středověkou literaturu
a divadlo, drama raného novověku (obhájeny 4 magisterské práce)
- oponentské posudky magisterských prací
Vědeckovýzkumná činnosti:
- římská literatura, zejména poezie
- křesťanská kultura pozdní antiky
- středověká a novolatinská literatura a divadlo
- teorie literárního překladu, především básnického
Granty a mezinárodní projekty:
- řešitel postdoktorského grantu GA ČR 405/08/P246 „Cento – proměny
intertextuálního žánru a básnické techniky v pozdněantické literatuře“
- spolupracovník projektu cíleného výzkumu GA ČR „Výzkum knihovny Ferdinanda
Tyrolského: kulturně-historické a uměleckohistorické aspekty“, id. č. 1QS800330501,
hlavní řešitel Ivo Purš (Ústav pro dějiny umění AV ČR)
- řešitel postdoktorského projektu Nadace Alexandra von Humboldta „Dichtung und
Bibel. Literarhistorische Untersuchungen zum Textbegriff und zu den Strategien der
Textinterpretation in der lateinischen Spätantike“ na Freie Universität Berlin (20112013)
Pobyty v zahraničí:
listopad 1996 – březen 1997 Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität – stipendium Lion Club
Heidelberg-Palatina: studijní pobyt, příprava diplomové práce
listopad 1999 – říjen 2003 Paříž, Université de Paris IV-Sorbonne – stipendium
Francouzské vlády: doktorské studium
říjen 2000 Paříž, Institut d´Histoire et de Recherche de Textes (CNRS) – stáž k práci se
středověkými rukopisy (zaměření: latinské literární texty); 1 týden
duben 2001 Lyon, nakladatelství Sources Chrétiennes – ediční stáž k vydávání patristických a
středověkých textů (zaměření: latinská patristika); 1 týden
březen 2002 Řím, Český historický ústav v Římě – stipendijní pobyt, studium rukopisů
ve vatikánské knihovně; 1 měsíc
leden 2008 Freiburg im Breisgau, Albert-Ludwings-Universität, Seminář pro
středolatinskou filologii: pobyt v rámci programu ERASMUS – výuka seminářů
ke středověkému divadlu; 1 týden
červen 2008 tamtéž: inderdisciplinární workshop ke středověkému divadlu Von der Liturgie
zur Literatur: Lateinisches und volkssprachliches Drama des Mittelalters zwischen
Text, Musik und Ritual – spolu s dr. Lenkou Jirouškovou, prof. Felixem Heinzerem
(Freiburg) a prof. Andreasem Haugem (Erlangen)
červen 2010 Paříž, badatelský pobyt v IRHT
od října 2011 Berlín, Freie Universität – badatelský pobyt díky stipendiu Humboldtovy
nadace
Přednášky ve vědeckých a odborných společnostech, institucích apod. (typ invited
speaker):
2006


,,Jak číst ostudu literatury? Nový pohled na pozdně římské centones" - přednáška
pro Jednotu klasických filologů
,,Verš jesuitských školských dramat" - přednáška pro Teatrologickou společnost
(spolu
s Alenou Bočkovou: ,,Jesuitské školské hry o Janu Nepomuckém - projekt edice")
2007





„Funkce komična v Mastičkáři“ – přednáška pro Teatrologickou společnost,
Praha
„Pozdněantické centones: citace jako prostředek křesťanského boje o klasiky“ –
přednáška pro Centrum teoretických studií, AV ČR, Praha
„Jak a proč se hraje středověké divadlo?“ – přednáška v rámci Letní školy
medievistických studií, pořádané Centrem medievistických studií AV ČR ve
Svratouchu u Svitav
„Perspektivy zkoumání středověkého divadla“ – příspěvek na kulatém stole
„Mezery v české teatrologii“, FF MU, Brno
„Pomýlený žánr I, II: Latinská biblická epika IV.-VI. století“ – vystoupení v rámci
kursu „Bible a literatura“, hlavní vyučující dr. Lucie Doležalová, ÚČLLV, FF
UK, Praha
2008


„Pozdněantické centones: citace jako prostředek křesťanského boje o klasiky" přednáška pro Pražský lingvistický kroužek
„Le bilinguisme dans la tradition dramatique pascale dans le théâtre médiéval de
l´Europe centrale" - přednáška pro „Skupinu pro studium středověkého divadla při
LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, CNRS), Paříž

„Vergiliovské centones pozdní antiky aneb Co všechno lze říci Vergiliem“ –
přednáška v rámci zasedání ALFA-Sdružení učitelů klasických jazyků

„Julie Nováková a její básnické překlady“ – přednáška pro Jednotu klasických
filologů, Praha
„Vergiliovské centones pozdní antiky aneb Klasik jako vyjadřovací prostředek“ –
Ústav klasických studií FF MU Brno
„Básnický překlad, to bylo moje heuréka“ (Ke 100. výročí narození Julie
Novákové) – přednáška v rámci zasedání Sdružení učitelů klasických jazyků
ALFA
2009


Mimouniverzitní aktivity:
- 1999: 2. cena v kategorii poezie v Soutěži Jiřího Levého pro mladé překladatele (za
překlad středohornoněmeckých Vídeňských pašijí)
- 1999–dodnes: člen Jednoty klasických filologů, 2005-2009 hospodář, od 2009
tajemník
- 2007–dodnes: člen Société internationale des études sur le théâtre médiéval
- 2007–dodnes: člen redakční rady časopisu Listy filologické
- 2008–dodnes: člen Pražského lingvistického kroužku
- 2008–dodnes: člen Společnosti pro starou hudbu
- 2009–dodnes: člen SEMEN-L – Société française des Etudes Medio- et Neo-latines
Účast na vědeckých setkáních:
mezinárodních
 2010 Auctor et auctoritas – 6. světový kongres Mezinárodní komise pro středověkou
latinu, Neapol a Benevento, referát: Les quatre sens de l’écriture centonisée
 2009 Conceptualising Medieval Literary Appropriation: Rewriting, Imitation,
Allusion, and Intertextuality Revisited – mezinárodní workshop o intertextualitě ve
středověké literatuře, referát: Cento – A la recherche du contenu d’une notion
ancienne
 2009 Creation and The Six Days in Prima Pars of Summa Theologiae, klášter
Snagov u Bukurešti – příspěvek: Les six jour de la Création dans le Cento Probae
 2008 mezinárodní konference Retelling the Bible, Centrum pro teoretická studia AV
ČR, Praha referát: Juvencus et Proba – deux types différentes de l’épopée biblique au
IVe siècle
 2007 XII. kongres SITM (Société internationale des études du théâtre médiéval),
Lille; referát: Strophes chantées et strophes parlées dans les jeux de Pâques bilingues
d’Europe centrale
 2007 konference „Klasický filológ v úlohe prekladateľa“, Trnava; referát: Možnosti
překladu centonové poezie aneb jak překládat nevyslovené?
 2002 Poesía Latina Medieval (siglos V-XV) – 4. světový kongres Mezinárodní
komise pro středověkou latinu, Santiago de Compostela, referát: Remarques sur la
technique du centon dans la poésie latine hexamétrique du Haut Moyen Age (VIe-IXe
siècles)
 1999 Deutsche Literatur in Böhmen und über Böhmen im 13.-15. Jahrhundert –
mezinárodní germanistická konference pořádaná Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích; referát: Zu der Heinrich von Freiberg zugeschriebenen
Kreuzholzlegende
tuzemských
 2010 Poetický Cikháj v Brně – referát: Poetické rozumění přes hranice. (Ne)možnost
překladu z básnictví starších kultur
 2009 symposium 100 let generace prvních žáků, Pražský lingvistický kroužek –
referát: Julie Nováková a české překlady antického básnictví
 2009 Julie Nováková – seminář ke 100. výročí narození, pořádal Filosofický ústav
AV ČR – referát: Básnické překlady Julie Novákové
 2007 seminář „Starší divadlo – výzkum, projekty, výhledy“, Divadelní ústav, Praha;
referát: Der alttschechische Mastičkář – Stand und Perspektiven der komparativen
Forschung
 2004 symposium Expérience 2004. Francouzská zkušenost a inspirace v českém
bádání o literatuře a divadle – setkání doktorandů a mladých badatelů, Litomyšl
(spoluorganizátor – s dr. Jitkou Bednářovou, MU FF); referát: Teorie intertextuality a
latinské cento jako intertextuální žánr
 1999 doktorandský seminář k práci s latinskými texty pořádaný MU FF v Brně,
Šlapanice u Brna – referát: Legendy o dřevě sv. Kříže v latině a středověkých
národních jazycích
Bibliografie:
monografie:
 Centones Christiani. Métamorphoses d´une forme intertextuelle dans la poésie
latine chrétienne de l´Antiquité tardive, Paris, Études augustiniennes, 2009,
(Collection des Études augustiniennes – Série Moyen Âge et Temps Modernes,
47).
odborné studie:
 In theutonico eadem sunt. Zur Variabilität der Beziehung zwischen Latein und
Volkssprache in den zweisprachigen geistlichen Spielen bis zum Anfang des 14.
Jahrhunderts. Zeitschrift für deutsches Altertum 2011 (v tisku).
 Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma. II. Roviny intertextuálního
čtení. ZJKF – Auriga 53, 2011, str. 5-18 (v tisku).
 České překlady latinského básnictví (Půdorys kapitoly z historické poetiky
překladu), in: Poetický Cikháj. Vyd. Adam Kovář et al. Brno, Masarykova
Universita 2011 (v tisku).
 (společně s Magdalénou Jackovou) Mezi rekonstrukcí a šokem. Historicky poučená
interpretace barokního a klasicistního divadla na současné francouzské scéně.
Divadelní revue 2011 (v tisku).
e
 Les débuts de l’épopée biblique au IV siècle : les « Quatre livres des Evangiles »
de Juvencus et le « Centon virgilien » de Proba. In: Retelling the Bible: Literary,
Historical, and Social Contexts, vyd. L. Doležalová – T. Visi, Bern, P. Lang 2011,
str. 293-302.
 Básnické citáty v Augustinově spise De civitate Dei: první setkání překladatelky
Julie Novákové s veršem. In: Sborník pro Evu Stehlíkovou. Vyd. Pavlína Šípová,
Jan Jiřík, Marcela Spívalová. Praha, Academia 2011.
 Funkční náhrady řeckého a latinského hexametru v raném překladatelském díle
Julie Novákové. Časopis pro moderní filologii 2010, str. 64-80.
 Zpěv a mluvené slovo, latina a lidový jazyk ve středověkých velikonočních hrách ze
střední Evropy. Theatralia – Yorick 2010, 1, str. 4-17.
 Nesúce hlavy jako lanie … Staročeský Mastičkář jako literární dílo (předběžná
úvaha metodologická). Divadelní revue 2010, 21, 3, str. 7-14.














Pozdněantické cento jako intertextuální literární forma. I. Teorie a možnosti její
aplikace. ZJKF – Auriga 52, 2010, str. 18-32.
La fonction de la rime dans le Cento Probae. In: Parva pro magnis munera –
Études de littérature tardoantique et médiévale offertes à François Dolbeau, vyd.
Monique Goullet, Turnhout, Brepols, 2009, str. 789-802.
Strophes chantées et strophes parlées dans les Jeux de Pâques bilingues de
l´Europe centrale. European Medieval Drama 12, 2008, str. 149-162.
Možnosti překladu centonové poezie aneb jak překládat nevyslovené?, Sambucus
III, 2008, str. 15-27.
Principio caelum ac terras … La Création de l´univers dans le Cento Probae. Acta
Universitatis Carolinae – Graecolatina Pragensia 22, 2007 (2009), str. 49-59.
More centonario. Remarques sur la technique du centon dans la poésie latine
hexamétrique du Haut Moyen Age (VIe-IXe siecles). In: Poesía Latina Medieval
(siglos V-XV). Actas del IV Congreso del Internationales Mittellateinerkomitee
(Santiago de Compostela, 12-15 septiembre 2002), edición al cuidado de José
Manuel Díaz de Bustamente, Firenze, Edizioni del Galluzzo 2005, str. 275-285.
Rem nulli obscuram repetens. Les stratégies intertextuelles dans l'exorde du Cento
Probae. In: Signum gratiae (ad honorem Bohumilae Mouchová), Acta
Universitatis Carolinae – Graecolatina Pragensia 20, 2004, str. 15-25.
Myne fuze weschs du mir nicht eweclicht. Bemerkungen zum "Prager
Abendmahlspiel" (Ludus de cena Domini). In: Deutsch-böhmische
Literaturbeziehungen – Germano-Bohemica. Fs. für Václav Bok zum 65.
Geburtstag, hg. von Hans-Joachim Behr, Igor Lisový und Walter Williams-Krapp,
Hamburg, Verlag Dr. Kovač 2004, str. 1-13.
Qui sunt hi, qui ut nubes? Das Wolkenmotiv im Ordo Virtutum Hildegards von
Bingen. In: Magister et amicus. Fs. für Kurt Gärtner zum 65. Geburtstag, hg. von
Václav Bok und Frank Shaw, Wien, Editions Praesens 2003, str. 535-548.
De alieno nostrum. Les centons de l'Antiquité tardive et la théorie de
l'intertextualité. Listy filologické 1-2/125, 2002, str. 1-32.
Zu der Heinrich von Freiberg zugeschriebenen Kreuzholzlegende. In: Deutsche
Literatur in Böhmen und über Böhmen im 13. bis 15. Jahrhundert, hg. von
Dominique Fliegler und Václav Bok, Wien, Editions Praesens 2001, str. 47-61.
Maro Christianus. Vergilius očima pozdněřímských křesťanů. Souvislosti 3-4/4546, 2000, str. 201-221.
Legendy o dřevě sv. Kříže v latině a středověkých národních jazycích. In: Flores
scholarium. Vyd. Jana Nechutová – Drahomíra Baránková. Brno, Masarykova
universita 1999, str. 29-39.
(společně se Soňou Římkovou), Bibliografie k německé literatuře na území
českého státu ve 13. století. Ianua 2, 1996, str. 135-148.
recenze:




rf. Jeroným, Výbor z dopisů, úvod, překlad a poznámky Jiří Šubrt (Praha,
OIKOYMENH 2006), Auriga 2008, 50, str. 134-136.
rf. L. Jiroušková, Die Visio Pauli – Wege und Wandlungen einer orientalischen
Apokryphe im lateinischen Mittelalter, unter Einschluss der alttschechischen und
deutschsprachigen Textzeugen (Leiden – Boston, Brill, 2007), Mittellateinisches
Jahrbuch 2007, 1/43, str. 131-136 (spolu s Václavem Bokem).
rf. J. Šubrt, Římská literatura (Praha, OIKOYMENH 2005), Auriga 2007, 49, str.
147-151.
rf. Vergilius, Zpěvy pastýřské, přel. Helena Kurzová (Praha, Paseka 2004), Auriga
2006, str. 113-117.




rf. P. Dronke, Imagination in the Late Pagan and Early Christian World. The First
Nine Centuries A.D. (Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2003),
Graecolatina Pragensia 2006, 21, str. 239-241.
rf. Tertullianus, De spectaculis - O hrách, přel. Petr Kitzler (Praha,
OIKOYMENH 2004), Revue d´Etudes Augustiniennes 2006.
rf. W. Braune, F. Heidermanns, Gotische Grammatik (Tübingen, Niemeyer 2004),
Listy filologické 3-4/128, 2005, str. 412-414.
rf. Ch. Cusset, La Muse dans la Bibliotheque. Réécriture et intertextualité dans la
poésie alexandrine (Paris, CNRS Editions 1999), Graecolatina Pragensia 18,
2002, str. 149-152.
překlady:



Jarmila Veltruská, Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle, Praha,
Divadelní ústav 2006.
- překlad šesti studií (z franc.)
- doslov ,,Návraty Jarmily Veltruské" (str. 165-169)
J.A.Komenský, Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi, překlad Markéta Klosová –
Martin Bažil, úvod a komentář Marie Kyralová, in: Mezi Baltem a Uhrami –
Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník pro
Martu Bečkovou, vyd. Vladimír Urbánek – Lenka Řezníková, Praha, Filosofia
2006, str. 254-280.
překlady krásné literatury, zejména dramatu (např. Vídeňské pašije a Trevírská
hra o třech Mariích pro divadlo Lauriger, Pražská hra o Večeři Páně pro cyklus
"Eliadova knihovna" Divadla Na Zábradlí, barokní Procesí ke sv. Peregrinovi pro
Týnskou školu)
Download

Mgr. Martin Bažil, Ph.D. - Ústav řeckých a latinských studií