Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
konzultace: středa 12:00 - 13:00, č. 313
e-mail: [email protected]
tel.: +420-221 619 741, sekretariát: +420-221 619 739
specializace
Římská literatura, didaktika
Vzdělání, akademické tituly, vědecké hodnosti:
1957-1962 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: latina - čeština
1968 vykonání rigorózních zkoušek a udělení PhDr.
1984 udělení hodnosti CSc. (věd o umění, a to v oboru teorie literatury a dějiny konkrétních
národních literatur - teorie a dějiny literatury starořecké a římské)
1987 jmenována docentkou pro obor dějiny antické literatury
Zaměstnání:
1962-1965 ČSAV, Kabinet pro studia řecká, římská a latinská, Praha
1965-1967 asistenka UK FF, Katedra věd o antickém starověku
1967-1987 odborná asistentka, tamtéž
1987 – dosud docentka ÚŘLS
1987-1989 vedoucí Katedry věd o antické starověku UK FF
2000-2003 zástupce ředitele ÚŘLS
Pedagogická činnost:
Povinné a výběrové přednášky a semináře v oblasti římské literatury a příbuzných
disciplín, kurzy latinského jazyka na oboru latina, řečtina, didaktika latiny - literární výchova,
vedení pedagogických praxí. Vedení seminárních a diplomových prací; vedení doktorandů.
Spoluautorka skript a dalších učebních pomůcek. Spolupráce na pedagogických programech a
koncepci gymnaziální výuky latiny.
Doktorské studium:
Členka oborové komise pro doktorské studium klasické filologie, od r. 2010 předsedkyně
oborové rady klasické filologie, členka oborové komise pro doktorské studium latinské
medievistiky a novolatinských studií; školitelka v doktorském studiu od r. 1995.
Vedení doktorandů:
Mgr. Sylva Fischerová, klasická filologie - řecká literatura; práce obhájena 2003
Mgr. Martin Bažil, klasická filologie - římská literatura; práce obhájena 2006
prom. fil. Štěpánka Brožová, klasická filologie - římská literatura – nedokončeno, 2006
Mgr. Klára Havlásková, klasická filologie - římská literatura
Mgr. Julie Černá, klasická filologie - římská literatura
Vědecká a odborná činnost:
Dějiny římské literatury, zejména poezie klasického a raně poklasického období, teorie
uměleckého překladu (v oblasti ant. lit.), versologie. K této oblasti se vztahuje publikační i
vědecko-popularizační činnost (spolupráce s nakladatelstvími - redakční i autorská).
V posledních letech garant a přednášející v kurzech Římské kultury pro Univerzitu
třetího věku.
Granty:
Do r. 2001 spoluřešitelka grantového úkolu GA ČR č. 405/98/0381 - příprava nového
univerzálního latinsko-českého slovníku (na základě Latinsko-českého slovníku Fr. Novotného,
J. M. Pražáka, J. Sedláčka).
Rozvojový projekt MŠMT č. 152 Profesionalizace přípravy učitelů na UK (hlavní řešitelka doc.
PaedDr. Radka Wildová, CSc.) podprojekt Vypracování koncepce navazujícího magisterského
učitelského studia oboru latina a příprava materiálu k akreditaci (řešitelka) - 2007
Rozvojový projekt FRVŠ č. 266 Inovace studijního předmětu Úvod do studia latiny
(spoluřešitelka) – 2008
Publikační činnost (výběr):










Články v časopisech a sbornících, kapitoly v monografiích:
Slovník latinských spisovatelů, 2. přepracované a rozšířené vydání: vedoucí
redaktorka antické části; autorka úvodní studie (s. 7-29), většího počtu hesel (cca
70), příloh a chronologické tabulky, Leda, Praha 2004, 672 s.
KUŤÁKOVÁ, E.: Možnosti uplatnění latiny a antické kultury v průřezových tématech
RVP G. -. In: Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků (ed. B. Pokorná), UP FF
Katedra klasické filologie, 2007, ISBN 978-80-244-1918-3, s. 6-10. (v rámci
rozvojového projektu MŠMT č. 152)
KUŤÁKOVÁ, E.: Horace´s puer gracilis and Hilliard´s Young Man amongst Roses. AUC
Philologica – Graecolatina Pragensia XXII, 2008, s. 73-84.
KUŤÁKOVÁ, E.: Nad novou polskou učebnicí latiny: Stanisław Wilczyński – Ewa
Pobiedzińska – Anna Jaworska, Porta Latina. Warszawa, Wydawnicztwo szkolne PWN
2005, 176 + 152s. Auriga, ZJKF XLIX (2007), s. 120-124. Zpracováno v rámci
projektu MŠMT č. 152.
KUŤÁKOVÁ, E.: Karel Simeon Macháček a jeho překlad Horatiovy Poetiky. In:
Sambucus III, FF Trnavskej univerzity, Trnava,2008. ISBN 80- 8082-045-7, s. 86-98.
Zpracováno v rámci projektu MŠMT č. 152.
KUŤÁKOVÁ, E.: Latinský hexametr a jeho české ekvivalenty. In: Český překlad II
(1945-2004), Sborník příspěvků z kolokvia Ústavu translatologie, poř. M. Hrala, UK FF
2005, s. 9-25.
KUŤÁKOVÁ, E.: Sentence jako ortel a poselství. In: Ad honorem Eva Stehlíková,
Filosofický ústav AV ČR, Praha 2011, s. 162-175.
Učební texty:
KUŤÁKOVÁ, E. – SLABOCHOVÁ, D.: Ad fontes – Cursus Latinus, Karolinum, 3.
rozšířené (v 1.části přepracované) vydání, Karolinum, Praha 2009, ISBN 978-80-2460928-7. 344 s. , 3.vyd. (s. 3-159, 291-321).
KUŤÁKOVÁ, E.: Životopisné medailonky (Caesar; Nepos; Sallustius; Ovidius; Livius;
Vergilius; Cicero; Catullus; Tibullus; Propertius; Horatius; Martialis; Tacitus; Stabat
Mater), celkový rozsah 22 stran – podíl cca 15% in JIŘÍ PECH, Latinská čítanka nejen
pro gymnázia, LEDA 2006, 160s. (ISBN 80-7335-067-X).
V. MAREK, E. KUŤÁKOVÁ, B. KRYLOVÁ, J. KALIVODA,Úvod do studia latiny. UK FF 2007,
zpracováno v rámci FRVŠ 266; Římská literatura podíl cca 20% :
http://urls.ff.cuni.cz/studium/acquirere.htm
V tisku:
Julie Nováková a klasická studia , 14 NS, 2009, pro sborník FÚ AV ČR
Rf. Martin Bažil, Centones Christiani, Métamorphoses d´une forme intertextuelle dans la poésie
latine chrétienne de l´Antiquité tardive. Collection des Études Augustiniennes, série Moyen Âge et
Temps Modernes – 47. Institut d´Études Augustiniennes, Paris 2009. ISBN 13: 978-2-85121-2276. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXIV 2011
Download

životopis - Ústav řeckých a latinských studií