Krbové vložky DIN EN 13229
Návod k montáži a obsluze
montážimontáži
Návod k montáži
Návod k obsluze
Kvalita, která byla několikrát oceněna!
Nástavbový teplovodní
výměník pro krbové vložky
Made in Germany
www.schmid-cz.cz
Předmluva
Rozhodli jste se pro výrobek značky Schmid- srdečně vám
děkujeme za důvěru.
2
Naše topné vložky jsou kvalitními německými výrobky. S našimi
topnými vložkami dostáváte nejmodernější technické řešení
včetně komfortní výbavy, kterou při každodenním používání
jistě využijete.
Naše vysoké požadavky na kvalitu použité techniky a designu
zaručují dlouhou užitnou hodnotu a spokojenost našich
zákazníků.
Tento návod k montáži a obsluze obsahuje důležité pokyny k
provozu a péči o Vaši topnou vložku tak, aby Vám dlouho
sloužila, jakož i celou řadu tipů a rad.
Waldemar Rokossa
Pokud byste měli jakékoli dotazy k výrobku, obraťte se, prosím,
na svého prodejce výrobků Schmid.
Přejeme Vám, aby topná vložka dobře sloužila a přinášela
Vám radost. Váš tým Schmid
Kvalita, která byla několikrát oceněna!
Obsah
1…
Předpisy a normy
2…
Důležité informace k
9...
10...
Připojení na komín
10.1 Přímé připojení na komín
otázkám záruky a
s T-kusem
odpovědnosti
3…
Připojení k elektrické síti
11...
Oblast použití
První uvedení do provozu/předání
zákazníkovi
4…
Rozsah dodávky
12...
5…
Technické údaje
5.1
Specifikace
5.2
Připojení a rozměry
5.3
Atesty a označení
6...
Montáž
7...
Připojení vody a příslušenství
8...
Obsluha a údržba
7.1
Všeobecné pokyny
7.2
Zvýšení teploty vratného okruhu
7.3
Vychlazovací smyčka
Zapojení nástavbového teplovodního
výměníku do topného systému
SMS® Schmid-Multi-Steuerung
Náš tip:
Pomocí pokročilé auto SMS® Schmid-Multi-Steuerung
můžete prostřednictvím displeje ovládat všechny
komponenty, které souvisejí s bezpečnou funkcí
vašeho krbu.
Všechno z jedné ruky!
Za pomoci automatiky SMS® Schmid-MultiSteuerung můžete ovládat několik komponent vaší
domácí techniky najednou.Celou řadu těchto
komponent nabízíme v rámci našeho programu
příslušenství.Získáváte tak jistotu garantované
kompatibility.Pokročilá automatika SMS® SchmidMulti- Steuerung pro vás tedy znamená:řízení
spalování a optimální komfort ovládání a funkce
vaší domácí techniky,a to pouze s jedním
přístrojem!
www.schmid-cz.cz
3
1. Předpisy a normy
Ohřívače pitné a užitkové vody.
Přehled nejdůležitějších předpisů a norem platných
v Německu pro topná zařízení.
DIN
1988
část 2
Technická pravidla pro instalaci pitné vody
4
(DVGW).
HeizAnlV
Vyhláška o požadavcích na úsporu energie u
topných zařízení a zařízení na ohřev užitkové vody.
1.BImSchV
První prováděcí vyhláška ke spolkovému zákonu o
ochraně před emisemi v platném znění.
FeuVo
Vyhláška o provozu zařízení na pevná paliva
vydávaná na základě stavebního řádu příslušné
spolkové země.
DampfkV
Vyhláška o provozu parních kotlů ze dne 27. 2. 1980
(aplikuje se pouze v případě bezpečnostní teploty
nad 100 °C).
TRD 702
Parní kolte s výrobníky topné vody skupiny II.
TRD 721
Pojistné ventily pro parní kotle skupiny II (platí pro
zdroje tepla s bezpečnostní teplotou pod 100 °C).
DIN EN 12828
Otevřená
a
uzavřená
fyzikálně
zabezpečená
teplovodní topná zařízení s teplotami náběhu do
120 °C - vydání říjen 94.
DIN EN 12828
Uzavřená, termostaticky zabezpečená teplovodní
topná zařízení s teplotami náběhu do 120 °C vydání říjen 94.
DIN 4807 část 1 +
2
Expanzní nádoby.
DIN 4753 část
1
DIN 3440
DIN 3440
Omezovací a termoregulační prvky pro zařízení na výrobu tepla.
DIN 2035
Prevence proti korozi a tvorbě
teplovodních topných zařízeních.
vodního
kamene
v
DINVDE 0116
Elektrická výbava topných zařízení.
DIN EN 13384
Výpočet rozměrů komína.
DIN 18160 část 1
Domovní komíny.
DIN 18160 část 2
Kouřovody.
DIN 4795
Zařízení pro přivádění vedlejšího vzduchu u domovních komínů.
ZVH-Richtlinie 30.03.
Upravený komín a jeho doplňkové prvky.
2. Důležité informace k otázkám
záruky a odpovědnosti
Tento
návod
se
obrací
jak
na
instalatéra,
tak
na
provozovatele topného zařízení s teplovodním výměníkem
a
představuje
důležitou
součást
tohoto
spotřebiče.
Obsahuje důležité pokyny k řádné instalaci a správné
obsluze a údržbě. Přechovávejte jej nejlépe v průhledné fólii
v blízkosti instalovaného spotřebiče, aby byl kdykoliv po
ruce.
Při umístění, instalaci a provozu topných zařízení je třeba
dodržovat celou řadu nařízení, technických norem a jiných
předpisů,
z
nichž
ty
nejdůležitější
jsou
uvedeny
v předcházejícím přehledu. Aby bylo zaručeno dodržení
těchto předpisů, smí být krbová vložka instalována pouze
autorizovanou kamnářskou firmou podle tohoto návodu.
Chyby při instalaci vedou dříve nebo později k poruchám
provozu nebo dokonce ke škodám na majetku nebo zdraví
osob, za které výrobce nepřebírá odpovědnost.
Provozovatel by si měl uvědomit, že i kvalitní a
cházející se na poslední straně tohoto návodu.
atestovaný spotřebič vyžaduje alespoň minimální
Nároky ze záruky zanikají, pokud na spotřebiči
míru správné obsluhy, aby mohl svou funkci plnit
budou provedeny změny (dostavby a přestavby),
bezpečně, hospodárně a ekologicky. Žádáme vás
opravy
proto, abyste si pokyny k obsluze a údržbě pečlivě
písemného svolení.
přečetli.
nebo
pokusy
o
opravy
bez
našeho
Brzy zjistíte, že se takto vynaložené úsilí
vyplatí.
5
3. Oblast použití
Zejména dodržujte bezpečnostní předpisy!
Nástavbový teplovodní výměník se připojuje na
V případě škod, závad nebo poruch
kouřové hrdlo krbové vložky za účelem využití
provozu,
vysokých teplot spalin pro výrobu topné vody
které
vzniknou
na
základě
popř.
přiváděné do zásobníku užitkové vody nebo do
příslušných pravidel techniky, tedy na
jednotlivých radiátorů. Jedná se tedy o výměník
nedodržování
základě
tohoto
nesprávné
návodu,
instalace
nebo
obsluhy a údržby, je vyloučena jakákoliv
ohřívaný spalinami, který je především určen jako
přídavný zdroj tepla pro teplovodní topné systémy
podle normy DIN EN 12828.
smluvní nebo zákonná odpovědnost a
záruka výrobce.
Jako jediný zdroj tepla je vhodný pouze pro malá
zařízení s nízkou a časově omezenou potřebou
tepla, protože uváděný jmenovitý tepelný výkon je
dosahován pouze v případě, kdy topeniště pracuje
na plný výkon. (Porovnej také příslušné pokyny v
návodu k provozu.)
V
ideálním
případě
by
měl
být
nástavbový
teplovodní výměník používán k dobíjení zásobníku s
užitkovou vodou nebo ve spojení se zásobníkem
topné vody.
nástavbový
teplovodní
výměník
4. Rozsah dodávky
Nástavbový teplovodní výměník je z výroby
dodáván v následující základní sestavě:
?
řipojení kouřovodu
• připojení kouřovodu
krbová
vložka
BAI
pevně zabudovaný bezpečnostní výměník z
• pevně zabudovaný bezpečnostní výměník z
měděných trubek pro použití v uzavřených topných
měděných trubek pro použití v uzavřených
zařízeních
podle
DIN ENpodle
12828DIN EN 12828
topných
zařízeních
• čisticí
štětka
?čisticíštětka
•
upevňovací šrouby s upínkami
upevňovací
šrouby s příložkami
?
• návod k montáži a obsluze
materiálové a výrobní vady. Tato záruka je však platná
Bod 2 obr. 1
pouze v případě, že nám bude zasláno kompletně
Na druhou stranu poskytujeme na své výrobky
záruku
v
délce
2
let,
a
to
na
vyplněné a podepsané "Potvrzení o předání" na-
konstrukční,
www.schmid-cz.cz
? návod k montáži a obsluze
Na
přání
je
možné
dodat
přídavný
bezpečnostní balíček s dalšími díly, které jsou
speciálně upravené pro tento nástavbový
teplovodní výměník. V takovém případě je
třeba postupovat podle přiloženého návodu
k instalaci dodatečné výbavy.
www.schmid-cz.cz
122,5
5. Technické údaje
3
5.1
6
6,92
2,0
kW
bar
Přípustná teplota náběhu
97°
C
Max. provozní teplota
Minimální teplota náběhu
90°
65°
C
C
Minimální teplota zpátečky
55°
C
Množství vody
15
l
Hmotnost (prázdný)
Teplota spalin *)
30
260°
kg
C
Požadovaný přepravní tlak *)
12
Pa
Účinnost
80
%
5
4
292
Bod 5.2 obr. 1
*) Uvedené hodnoty představují průměrné hodnoty
během jednoho topného cyklu krbové vložky, tzn.,
že jsou dosaženy, pokud je v jednom topném cyklu
spáleno 6 kg dřeva.
5.2
rozměry
Připojení
a
Umístění a velikost přípojek, jakož i hlavní rozměry
jsou uvedeny na obrázcích.
Bod 5.2 obr. 2
297,5
1
505
6
Specifikace
Jmenovitý tepelný výkon*)
Přípustný provozní přetlak
2
4 = odtok
1 = náběh 3/4” přípojka (odvzdušnění
se studené vody 1/2" přípojka
provádí přes náběh)
2 = zpátečka 3/4" přípojka
5 = čidlo 1/2" přípojka
vychlazovací smyčky
3 = přívod studené vody 1/2" přípojka
6 = čidlo 1/2" pro
regulaci čerpadla
Bod 5.2 obr. 3
5.3
Atesty a označení
Nástavbový teplovodní výměník je atestován jako
výrobník teplé vody skupiny II podle § 14 vyhlášky o
parních kotlech.
Označení schváleného typu: Na vnějším plášti
každého spotřebiče je umístěn štítek, který obsahuje
veškeré požadované údaje.
7. Připojení vody a příslušenství
7.1
pokyny
Všeobecné
Nástavbový teplovodní výměník je jako zdroje tepla
vhodný a schválený pro teplovodní topné systémy s
přípustnou náběhovou teplotou do 97 °C. Na
základě jmenovitého průměru přípojek náběhu a
zpátečky (3/4”) smí však být instalován pouze do
termostaticky zajištěných zařízení podle
6. Montáž
DIN EN 12828.
Montáž nástavbového teplovodního výměníku na
krbovou vložku.
V obestavbě krbové vložky provedené z kachlů
nebo zdiva musejí být bezpodmínečně umístěny
otvory pro údržbu a čištění.
Všechna připojení k topné síti je třeba zásadně
koncipovat tak, aby se kdykoliv dala odpojit (např.
jako šroubované spoje).
Výška
statického
tlaku
topného
systému
nad
krbovou vložkou nesmí překročit 20 m vodního
Nástavbový teplovodní výměník s vloženým těsnícím
páskem se nasadí na krbovou vložku a upevní se 4
upínkami.
Pokud nástavbový teplovodní výměník nepasuje na
otvor kupole, je třeba na litinové kupoli provést
odpovídající úpravy.
Přitom nesmějí být narušeny sváry nástavbového
teplovodního výměníku.
sloupce, protože jinak by byl tlakový rozdíl mezi
počátečním
potřebný
a
pro
koncovým
tlakem
(=
2,5
bar)
správnou
funkci
membránové
expanzní nádoby příliš malý (porovnej DIN 4807 část
2).
V bezprostřední blízkosti nástavbového teplovodního
výměníku je v nejvyšším bodě náběhu nutné
nainstalovat atestovaný pojistný ventil (označení "II")
s aktivačním tlakem 2,5 bar, a to i tehdy, když na
jiném místě systému je nainstalován podobný ventil.
Boční pohled na krbovou vložku
s nástavbovým teplovodním výměníkem:
čidlo pro
regulaci čerpadla
Náběh
přívod studené
vody
čidlo
vychlazovací
smyčky
odtok
dosedací
manžeta
upínka se
šroubem
Bod 6 obr. 1
těsnicí
šňůra
mezi
kupolí
Pohled zleva
Pohled zprava
www.schmid-cz.cz
7
Odvzdušňování se provádí přes náběhový okruh, do
kterého
je
třeba
nainstalovat
plovákový
odvzdušňovací ventil v celokovovém provedení.
7.2
8
Zvýšení teploty vratného okruhu
Nízké provozní teploty negativně ovlivňují životnost
výrobníků tepla na pevná paliva,
protože na
topných plochách kondenzuje
vodní pára
obsažená ve spalinách. Kondenzát obsahuje různé
agresivní složky a při častém výskytu způsobuje
korozi a tvorbu smolných sazí.
Aby se tomuto jevu zabránilo, měla by teplota
náběhu při trvalém provozu přesahovat 65 °C a
teplota zpátečky by nikdy neměla klesnout pod 55
°C.
až teplota topné vody dosáhne 65 °C.
Aby se vyloučilo riziko podkročení rosného bodu na
straně zpátečky je třeba zabudovat regulovatelný
okruh pro zvýšení teploty vratné vody. Tento systém
neustále zjišťuje teplotu vody vratného okruhu při
vstupu do krbové vložky a reguluje ji na
požadovanou hodnotu.
Všechna ostatní řešení jsou v podstatě neúčinná,
jako např. čtyřcestný směšovací ventil, a proto je
nelze doporučit.
Na základě našeho doporučení zabudovat oběžné
čerpadlo do náběhového okruhu za krbovou vložku
znázorňuje bod 7.2 obr. 1 smysluplné řešení pro
účinný systém zvýšení teploty vratného okruhu.
Aby teplota topné vody při zatápění co možná
nejdříve opustila kritické pásmo, je třeba
nainstalovat termostat minimální teploty, který
sepne oběžné čerpadlo teprve tehdy,
Bod 7.2 obr. 1 Schéma připojení nástavbového
teplovodního výměníku s krbovou
vložkou
rychloodvzdušňovací ventil
přívod studené vody
okruh pro zvýšení teploty vratné vody
gravitační brzda
(zpětný ventil)
oběžné čerpadlo
zásobník
(bezpodmínečně nutný)
čidlo okruhu pro zvýšení teploty vratné vody
vychlazovací smyčka
pojistný ventil
termostat pro
cirkulační
čerpadlo s
čidlem, 1/2"
víčko pro
čištění
náběh, 3/4"
armatura čidla
vychlazovací
smyčky
expanzní nádoba
s manometrem
zpátečka,
3/4"
odtok, 1/2"
Za škody vzniklé korozí nebo jiné poruchy
provozu, jejichž příčinou je chybějící nebo
nefunkční okruh pro zvýšení teploty vratné
vody, nepřebíráme odpovědnost ani
záruku!
7.3
Vychlazovací smyčka
Podle DIN EN 12828 musí být zařízení vybaveno
vychlazovací smyčkou, protože topení v systému
nelze samočinně a rychle ukončit. Za tímto účelem
je v nástavbovém teplovodním výměníku napevno
zabudována smyčka z měděných trubek jako
zabezpečení proti přehřátí, která se však nesmí
používat pro běžný ohřev vody.
Již před montáží je třeba zkontrolovat, zda výše
uvedené předpoklady jsou naplněny, popř. je
možné je splnit. V některých případech může být
nutné instalovat zařízení na přisávání vedlejšího
vzduchu
pro
omezení
tahu
komína.
Odtok
vychlazovací smyčky je třeba koncipovat tak, aby
bylo možné snadno zkontrolovat jeho funkci a
těsnost.
9
Při montáži smí být pouze vychlazovací smyčka s
typovou zkouškou, která je atestována a schválena
pro minimální průtok vody 900 kg/h.
Toto bezpečnostní zařízení však může fungovat
8. Zapojení nástavbového
teplovodního výměníku do
topného systému
pouze tehdy, když:
Jak již bylo uvedeno v bodě 2, je nástavbový
•
přívod studené vody bezpečně vykazuje tlak ve
teplovodní výměník v prvé řadě určen jako přídavný
výši min. 2 bar (a to stále, vlastní přívod vody
zdroj
závislý na elektřině není dostačující!),
kontinuálně jako u kotlů na topný olej/plyn, nýbrž v
je každoročně prováděna kontrola vychlazovací
závislosti na intervalech topení v krbu.
•
tepla,
protože
výroba
tepla
neprobíhá
smyčky a nástavbového teplovodního výměníku
•
odborníkem,
Aby bylo možné toto dočasně získávané teplo co
přepravní tlak u hrdla kouřovodu významně
nejhospodárněji využít, doporučujeme připojovat
nepřekračuje hodnotu uváděnu u topeniště pro
krbovou vložku do topné sítě přes zásobník. Návrh
použití v souladu se stanoveným účelem.
takového zapojení je znázorněn v bodě 9 obr. 9.1.
K tomu je třeba poznamenat následující:
Teplo vyrobené v krbové vložce se shromažďuje v
zásobníku a v případě potřeby je dodáváno pomocí
přívodního čerpadla.
www.schmid-cz.cz
M5 do zpátečky kotle na olej/plyn. Toto řešení je
třeba takto provést, aby při čerpání tepla ze
zásobníku byla zachována regulace spotřebičů
9. Připojení k elektrické
síti
(např. pro teplotu topné vody, směšovače a
čerpadla), která je řízena z ovládacího panelu kotle.
Jeho teplotní čidla jsou tak omývána vodou ze
10
N
zásobníku a podle momentální potřeby a stavu
nabití zásobníku, který je kontrolován termostatem
PE
B3, musí příslušná regulace rozhodnout, zda sepne
čerpadlo M5 nebo bude zažehnut hořák kotle na
oběžné
čerpadlo
L
olej/plyn.
termostat minimální
teploty
Bod 9 obr. 1
Pozor:
Veškerou elektrickou instalaci topného zařízení smí
Výše uvedený stručný popis v žádném
případě nenahrazuje podrobný projekt
topného zařízení podle příslušných
pravidel
techniky
a bezpečnostně
technických norem, nýbrž má pouze
navrhnout jeden ze způsobů řešení. Za
správné dimenzování čerpadel, armatur
a rozvodů, jakož i za návrh a provedení
funkčního elektrického zapojení nese
odpovědnost projekční kancelář, popř.
instalační firma.
provádět pouze autorizovaná odborná firma ve
smyslu předpisu VDE 0105 a instalace musí splňovat
příslušná ustanovení VDE, zejména VDE 0116, jakož i
technické podmínky místního dodavatele elektrické
energie pro připojení k síti.
Elektrické zapojení bezprostředně u nástavbového
teplovodního
výměníku
se omezuje pouze na
instalaci a připojení elektronické regulace čerpadla,
kterou
je
třeba
připojit
podle
schématu:
solární panely
podlahové topení
rychloodvzdušňovací ventil
přívod studené
vody
gravitační brzda
(zpětný ventil)
oběžné
čerpadlo
zásobník*
(bezpodmínečně
nutný)
solární
bypass
komponenty: řídicí
čidlo okruhu pro zvýšení
teploty vratné vody
vychlazovací
smyčka
termostat
pro oběžné
čerpadlo
s čidlem,
1/2"
armatura čidla
vychlazovací
smyčky
topné
těleso
zvýšení
teploty vratné
vody
náběh, 3/4"
zpátečka,
3/4"
jednotka,
expanzní nádoba,
čerpadlo atd.
pojistný ventil
uzavírací kohout
expanzní nádoba
s manometrem
expanzní nádoba
s manometrem
zásobník užitkové vody
kotel
centrálního
vytápění
pojistný ventil
vypouštění
čerpadlo užitkové vody
odtok, 1/2"
následujícího
Potrubí studené
vody Cirkulační
potrubí Potrubí
teplé vody
Bod 9 obr. 2 Uzavřený okruh topné vody s nástavbovým teplovodním
výměníkem pro krbové vložky Schmid a kotlem na olej/plyn
(centrální vytápění)
* Doporučení pro zásobníky: 50 l / kW
(kW-tepelná ztráta domu)
Příklad připojení, v závislosti
na typu topného zařízení v
místě instalace
odpor teplovodního výměníku a
eventuálních přídavných topných ploch.
10. Připojení na komín
Pro vedení spalinové cesty a výpočet
komína jsou v první řadě rozhodující údaje
výrobce krbové vložky. Při výpočtu komína je
třeba zohlednit nejen potřebný přepravní tlak
komínové vložky podle DIN EN 13384,
Zejména je třeba mít na paměti, že teplota
spalin při použití nástavbového teplovodního
výměníku
znatelně
klesne
(porovnej
technické údaje).
11
Ø 176a
10.1 Přímé připojení na komín s T-kusem
přepínací klapka
Ø 180
270-450
570
T-kus
1745 - 1925
teplovodní výměník
Bod 10.1 obr. 1
Bod 10.2 obr. 2 Ronda 5557s nástavbovým teplovodním
výměníkem
s T-kusem pro přímé připojení do komína
www.schmid-cz.cz.
11. První uvedení do
provozu a předání
provozovateli
12
Zařízení na výrobu tepla smějí být instalována pouze
odbornou firmou a první uvedení do provozu
provádí pracovník montážní firmy. Přitom je třeba
zkontrolovat řádnou instalaci všech komponent a
správné nastavení a funkci všech regulačních
a bezpečnostních zařízení.
•
•
Doporučujeme vystavit provozovateli potvrzení
o provedené kontrole podle nové normy DIN EN
12828 je takový postup beztak předepsaný.
Kromě toho má osoba provádějící montáž
zařízení povinnost pro toto zařízení vyhotovit
návod k provozu a údržbě a předat jej
provozovateli.
V průběhu předávky zařízení je třeba konečnému
zákazníkovi podrobně vysvětlit obsluhu a údržbu
zařízení včetně všech přídavných zařízení, zejména
funkci bezpečnostních prvků a opatření nezbytných
k zajištění bezpečného provozu (např. každoroční
kontrola vychlazovací smyčky).
Důležité upozornění pro všechny montážní firmy:
Na poslední straně tohoto návodu naleznete
formulář, který prosím vyplňte, opatřete razítkem a
nechejte podepsat provozovatelem zařízení. Jednu
kopii formuláře předejte provozovateli, jednu kopii si
ponechejte a originál nám laskavě zašlete zpět.
Originál kompletně vyplněného potvrzení o předání
zařízení nacházející se u výrobce je předpokladem
pro poskytování plnění ze záruky! V opačném
případě nelze reklamace jakéhokoliv druhu přijmout.
Žádáme vás proto ve vašem vlastním zájmu, abyste
tento malý administrativní úkon provedli.
Naším společným cílem musí být snaha, abychom
zákazníkovi předali zařízení, které bude řádně
zhotoveno podle příslušných technických pravidel a
bude správně fungovat v souladu se stanoveným
účelem.
Naším přínosem k tomuto společnému dílu je vyspělý
a kvalitní produkt atestovaný nezávislým subjektem.
Váš přínos spočívá v řádné instalaci a dostatečném
informování zákazníka, k čemuž vám přejeme
hodně úspěchů.
Záruční list
12.1
Topení - zatápění
•
Ohřev teplovodního výměníku zajišťují spaliny z
předřazené krbové vložky, jejíž návod k obsluze je
proto třeba dodržovat v první řadě, a to zejména
ohledně přípustnosti určitých paliv. Před zatápěním
je třeba vždy zkontrolovat, zda
•
je zařízení naplněné vodou a není zamrzlé
(zatápění v zařízení, které je i pouze zčásti
zamrzlé, má ničivé účinky!),
•
je instalovaný termostat minimální teploty a je
nastavený na min. 65 °C.
12.2
Průduchy vyčistěte přiloženou štětkou ze strany
spalovacího prostoru.
13
13
Regulace teploty náběhu
"Přípustná"
teplota
náběhového
okruhu
nástavbového teplovodního výměníku sice činí
97°C, při běžném provozu však tato bezpečnostní
hranice nesmí být dosažena, protože již při 95°C
spíná vychlazovací smyčka.
Topení v krbové vložce by tedy mělo být regulováno
tak, aby teplota topné vody nepřekročila 90 °C.
Toho je možné dosáhnout ovlivňováním průběhu
spalování v předřazené krbové vložce, popř.
přizpůsobením množství paliva na předpokládanou
potřebu tepla.
V případě přehřívání nástavbového teplovodního
výměníku je třeba hledat příčinu; v žádném případě
nesmí být přikládáno další palivo do krbové vložky,
nýbrž je nutné ji co nejdříve odstavit z provozu!
12.3
Čištění a údržba
V závislosti na četnosti použití je třeba nástavbový
teplovodní výměník ve studeném stavu pravidelně
čistit vhodnou štětkou. Dále je nutné odstranit čisticí
víčko, které je připevněno na čelní straně dvěma
šrouby, a odsát zbytky popela. Dále je třeba vyčistit
průduchy o průměru 7 cm pomocí přiložené štětky,
a to ze spodní strany skrze přikládací otvor krbové
vložky.
•
Sejměte čisticí víčko, odsajte zbytky popela.
•
Výměník důkladně vyčistěte, veškeré
konstrukční a přídavné prvky zkontrolujte, zda
jsou v bezvadném stavu, a v případě potřeby
opravte.
•
Při delší odstávce zařízení by se měl výměník v
každém případě vyčistit.
Pravidelná kontrola a údržba zařízení na výrobu
tepla je zárukou bezpečného, bezporuchového a
ekologického
provozu.
Doporučujeme
proto
každoročně nechat provést údržbu zařízení
odbornou topenářskou firmou. Přitom je třeba
nástavbový teplovodní výměník důkladně vyčistit,
veškeré konstrukční a přídavné díly zkontrolovat, zda
jsou v bezvadném stavu, a v případě potřeby je
opravit a zejména zkontrolovat funkci vychlazovací
smyčky.
V případě delší odstávky v provozu by měl být
nástavbový teplovodní výměník v každém případě
vyčištěn, topná voda by se neměla vypouštět,
kromě situace, kdy hrozí nebezpečí zamrznutí.
www.schmid-cz.cz
12. Obsluha a údržba
•
Jednou za rok by měla být zkontrolována
zejména vychlazovací smyčka.
Reg. č.
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli k nákupu
originální topenářské techniky značky Schmid. Na
tento výrobek od nás získáváte záruční lhůtu v
délce 2 let a příslib dodávky náhradních dílů v
délce 10 let. To je náš slib, který by měl posílit vaši
důvěru v naše výrobky.
Záruční lhůta v délce 2 let platí od data prodeje
a vztahuje se zásadně na všechny díly tohoto
výrobku Schmid s výjimkou dílů podléhajících
opotřebení (všechny díly topeniště, jako např.
šamoty, těsnění, rošty, skleněné tabulky, atd.).
Záruka je poskytována pouze po předložení
tohoto záručního listu.
Zkontrolujte prosím, aby byl záruční list opatřen
registračním číslem a razítkem prodejce.
Přejeme Vám spoustu příjemných chvil s vaším
výrobkem Schmid.
Typ zařízení
Zboží
zkontroloval
Datum prodeje
Používejte pouze originální díly značky
Schmid
Feuerungstechnik (obdržíte u svého prodejce)
www.
-cz.cz
Prodejce
Razítko/podpis
Potvrzení o předání
Originál prosím zašlete zpět na tuto
adresu: Schmid Feuerungstechnik GmbH
& Co. KG Gewerbepark 18
49143 Bissendorf
Provozovatel a instalatér obdrží po jedné kopii.
Provozovatel (vlastník) topného zařízení s nástavbovým teplovodním výměníkem pro topnou
vložku
Typ zařízení
Výr. číslo
Rok výroby
Instalováno v
potvrzuje tímto, že:
• byl řádně poučen o obsluze a údržbě zařízení,
• obdržel návod k obsluze nástavbového teplovodního výměníku a vzal jej na vědomí, a
• disponuje tudíž všemi nezbytnými informacemi a je dostatečně seznámen se zařízením.
Příjmení
/jméno
Zhotovitel zařízení
Ulice /
č. dom
u
PSČ /
Obe
c
Podpis
provozo.
Razítko/podpis
78/4666-9280
Schmid 12 / 2010 / 1000
Náš sortiment
Přírodní kámen
Akumulační kámen
Biolíh / elektro
Plynové
krby
www.schmid-cz.cz
Teplovodní
vložky
Sporáky
Vložky s akumulací tepla
pece
Technika pro akumulační
www.schmid-cz.cz
Krbové vložky
Krbové vložky s akumulací
Krbové kazety
Teplovodní systémy
www.schmid-cz.cz
Download

Návod teplovodní spalinový výměník krby cs