Varia A-FDh H2O
a Varia Ah H2O
10,4 kW
Krbová vložka
s teplovodním výměníkem
Návod k montáži
a návod k provozu
Upozornění:
V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži
nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky.
Pokud se údaje uvedené v doplňkovém návodu k instalaci liší od údajů
v tomto dokumentu, je třeba podle nich postupovat pouze v případě, že
stanovují vyšší nároky.
-Technické změny a omyly vyhrazeny(datum poslední aktualizace 08/12)
SPARTHERM
Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38
D - 49324 Melle
-2-
Předmluva / filozofie kvality
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili svým rozhodnutím zakoupit
teplovodní krbovou vložku značky Spartherm.
Ve světě přebytku a masové výroby spojujeme naše jméno s krédem
majitele společnosti pana Gerharda Manfreda Rokossy:
„Vysoká technická kvalita ve spojení s aktuálním designem a službou
zákazníkovi tak, aby byl spokojen a doporučoval nás dalším klientům."
Nabízíme vám společně s našimi prodejními partnery prvotřídní
výrobky, které vás emocionálně osloví a naplní pocitem bezpečí a pohody.
Aby se to skutečně podařilo, doporučujeme vám přečíst si pozorně tento
návod k provozu, který vám pomůže se rychle a podrobně seznámit
s výrobkem.
Kromě informací k obsluze zařízení obsahuje návod cenné tipy a rady,
jakož i důležité pokyny k bezpečnosti provozu a údržbě krbové vložky tak,
aby vám dlouho sloužila. Navíc Vám ukážeme, jak krbovou vložku
provozovat, aby nezatěžovala životní prostředí.
Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se, prosím,
na svého prodejce.
Přejeme vždy krásný oheň.
Váš tým Spartherm
G.M. Rokossa
-3-
-4-
Obsah
strana
Předmluva / filozofie kvality
4
1. Všeobecné pokyny
6
1.1. Rozsah dodávky
1.2. Technické údaje
7
7
2. Montáž
11
2.1. Základní požadavky na místo instalace
2.2. Připojení k elektrické síti
2.3. Připojení krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O
2.4. Minimální průřezy pro konvekční vzduch
2.5. Odvzdušnění
2.6. Pojistný ventil
2.7. Zvýšení teploty vratného okruhu
2.8. Vychlazovací smyčka
2.9. Termostatická regulace čerpadla
2.10. Zapojení do topného systému
2.11. Připojení na komín / kouřovod
11
13
13
16
16
16
17
17
18
20
23
3. První uvedení do provozu
25
4. Provoz
26
5. Čištění a údržba
28
5.1. Čištění výměníku
5.2. Údržba výměníku
28
29
6. Rady a tipy
31
7. Všeobecné záruční podmínky 33
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Obecné informace
Záruční lhůta
Doklad o koupi
Vyloučení záruky
Odstraňování závad - opravy
Náhradní díly
Odpovědnost
Poznámka
33
33
34
34
35
35
35
35
8. Místo pro vaše poznámky
36
9. Protokol o uvedení do provozu
37
-5-
1.
Všeobecné pokyny
Před umístěním a instalací krbového zařízení Varia A- FDh H2O / Ah
H2O je třeba se poradit s kominickým mistrem zodpovědným za váš
objekt. Poradí vám ohledně stavebně-technických předpisů, ohledně
vhodnosti vašeho komínu a provede závěrečnou kontrolu zapojení vaší
krbové vložky. Výpočet komína se provádí podle normy DIN EN 13384 za
pomoci hodnot uvedených v tomto návodu (viz Technické údaje).
Důležité pro malé děti, starší osoby nebo osoby, které nemohou
dostatečně posoudit důsledky svého jednání: Jako u všech topných
těles je vhodné pro tento okruh osob nainstalovat odpovídající ochranné
zařízení, neboť průhledové okénko a obložení krbu se může ohřát na velmi
vysokou teplotu! Nebezpečí popálení! Tyto osoby nikdy nenechávejte
bez dozoru u krbů, které hoří nebo právě dohořely!
POZOR: Přiložená žáruvzdorná rukavice slouží výhradně jako tepelná
ochrana při manipulaci s ovládací pákou a ovládací kličkou. Rukavice
není nehořlavá!
Při montáži, provozu a připojení krbové vložky na komín je třeba dodržovat
národní a evropské normy, předpisy spolkových zemí a místní směrnice
a předpisy, a to zejména příslušnou zemskou vyhlášku o provozu zařízení
na pevná paliva.
K lepšímu využití vysoké teploty spalin je ve sběrači spalin integrován
teplovodní výměník. Vyrobenou teplou vodou je možné ohřívat zásobník
užitkové vody, vyrovnávací zásobník, apod. Pokud tyto nebo podobné
součásti zařízení nejsou k dispozici, je třeba jinými stavebními opatřeními
zajistit, aby bylo teplo bezpečně a neustále odváděno.
Topeniště je třeba provozovat zásadně pouze se samozavíracími dvířky.
Změna zavíracího mechanismu je nepřípustná! V kouřovodu mezi krbovou
vložkou a komínem nesmějí být instalovány žádné další výměníky,
dodatečné topné plochy apod., které by spalinám odebíraly další teplo!
Krbová vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O slouží jako přídavný zdroj
tepla pro teplovodní topná zařízení podle DIN EN 12828, protože
uvedený jmenovitý tepelný výkon je vydáván pouze po takovou dobu,
po kterou se v krbové vložce na jmenovitý výkon topí.
-6-
Topeniště smí být provozováno pouze s vhodnou regulací spalování
a při odpovídajícím nastavení. V případě potřeby tuto otázku konzultujte se
společností Spartherm Feuerungstechnik GmbH.
1.1. Rozsah dodávky
Varia A-FDh H2O / Ah H2O je dodávána s těmito součástmi:
• krbová vložka s integrovaným teplovodním výměníkem
• bezpečnostní výměník se dvěma způsoby odvzdušnění
• vychlazovací smyčka ¾“ s ponornou armaturou ½“ a kapilární trubicí
o délce 2,0 m, např. firma Watts
• ponorná armatura pro termostat čerpadla
• čisticí kartáč 50 mm x 30 mm
• hrdlo kouřovodu
• termostat pro oběžné čerpadlo, včetně kapilární trubice
(délka = 2,0 m), firma Afriso GTK 7/HD s tepluvzdorným přípojným
kabelem 3,0
Dodatečně lze objednat tyto díly:
• okruh pro zvýšení teploty vratné vody (fa. ESBE; typ: LTC 141)
• příslušenství pro topenářskou instalaci, např. pojistný ventil, expanzní
nádoba atd.
• S-Thermatik, automatika spalování s ukazatelem teploty vody
v zásobníku
1.2. Technické údaje
Hmotnost (prázdný, bez příslušenství)
Jmenovitý výkon
Výkon do vody *
Průměrná teplota spalin *
min. přepravní tlak **
Množství proudění spalin
-7-
3,0
105
bar
°C
°C
> 80
> 60
15
32
47
800
900
~
32
mbar
l/h
l/h
l
8,6
230
12
12,2
8
Vychlazovací smyčka integrovaná do topného systému
otevře při teplotě topné vody cca 95 °C přívod studené vody!
* Uvedená čísla představují průměrné hodnoty v průběhu jednoho topného
cyklu. Tyto hodnoty jsou dosahovány za zkušebních podmínek při
jmenovitém tepelném výkonu, kdy se za hodinu spaluje cca 2,9 kg
vyschlých bukových polen.
** Vyšší přepravní tlak je třeba redukovat na max. 30 Pa vhodnými
opatřeními, např. přisáváním vedlejšího vzduchu nebo škrticí klapkou.
Tloušťky izolačních materiálů
(Příklad minerální vaty podle AGI-Q 132 a Silca 250kM)
Varia A-FDh
H2O
AGI-Q 132
Stěna
(po stranách)
86 mm
Podlaha
0 mm
0 mm
65 mm
Přípustný provozní přetlak
Max. přípustná teplota topné vody 1
Minimální teplota vratné vody
Odpor na straně vody
při ~ 600 l/h
při ~ 800 l/h
při ~ 1.000 l/h
Minimální průtok topné vody
Minimální průtok vychlazovací smyčky
Množství vody
7,8
210
kg
kW
kW
°C
Pa
g/s
1
Silca 250kN
Varia A-FDh H2O / Ah H2O
360
10,4
AGI-Q 132
0 mm
Stěna
(po stranách)
75 mm
Silca 250kN
0 mm
56 mm
Varia Ah H2O
Podlaha
Strop
0 mm
0 mm
Strop
0 mm
0 mm
Další informace k tloušťkám izolací a izolačním materiálům jsou uvedeny
v návodu k montáži krbových vložek!
Zadní větrací štěrbina mezi topeništěm a tepelnou izolací:
Rozměr zadní větrací štěrbiny mezi vnější hranou izolace topeniště
a tepelnou izolací topné komory musí činit minimálně 60 mm.
-8-
Varia A-FDh H2O
Varia A-FDh H2O
Obr. 1a
1
2
3
páčka ovládání
otevírací dvířka
výsuvná dvířka
Obr. 1b
1
páčka ovládání vzduchu
-9-
- 10 -
2.
Montáž
Při montáži, připojení a provozu krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah
H2O je třeba dodržovat a aplikovat národní a evropské normy, jakož
i místní předpisy (DIN, DIN EN, zemské stavební vyhlášky, vyhlášky
o provozu zařízení na pevná paliva apod.)!
HeizAnlV:
vyhláška o topných zařízeních
HeizAnlV:
vyhláška o topných zařízeních
Instalaci rozvodů vody, bezpečnostních systémů apod. musí
bezpodmínečně provádět odborná firma. Krbovou vložku Varia A-FDh
H2O / Ah H2O je třeba instalovat tak, aby všechny komponenty, a to
i takové, které se nacházejí uvnitř krbové obestavby, byly kdykoliv
přístupné a bylo je možné kdykoliv zkontrolovat! Po umístění krbové
vložky a připojení veškerých instalací a ještě před stavbou topné
komory je třeba u krbové vložky a příslušných topných rozvodů
provést tlakovou zkoušku. Výrobcem našroubované krytky slouží
jako ochrana při transportu a je nutné je nahradit vhodnými, trvale
těsnícími zátkami.
FeuVo:
FeuVo:
přísl.
1. BlmschV
TROL
DIN 1298 /
kouřovody pro
pro topná
topná zařízení
zařízení
DIN 1298 /EN 1856: kouřovody
EN 1856:
DIN EN 13229
krbové vložky včetně otevřených krbů na pevná
krbové vložky včetně otevřených krbů na pevná
EN 13229
paliva
DIN
paliva
DIN EN 50165
elektrická výbava neelektrických zařízení pro
Elektrická
výbava
neelektrických
domácí
použití
a podobné
účely – bezpečnostní
DIN EN 50165
zařízení pro domácí použití a podobné
požadavky
účely - bezpečnostní
požadavky
DIN EN 13384
odkouření
/ postup výpočtu
Montáž krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O se provádí výhradně
podle návodu k instalaci krbových vložek!
Základní požadavky na místo instalace
Varia A-FDh H2O / Ah H2O smí být instalována pouze do topných
zařízení podle DIN EN 12828. Všeobecné pokyny k provozu. Všechna
připojení k topné síti je třeba zásadně koncipovat tak, aby se kdykoliv dala
odpojit (např. šroubované spoje). Uvnitř obložení krbu se musí používat
pouze tepelně odolná potrubí. Při používání izolačních materiálů je třeba
bezpodmínečně dbát na dostatečnou tepelnou odolnost! Vzhledem
k umístění přípojky topné vody a teplotního čidla na přední straně krbové
vložky je třeba vytvořit otvor na přední straně topné komory.
Mají-li se instalovat bezpečnostní zařízení, je třeba k tomu použít vhodné
tepluvzdorné díly.
Veškeré díly, kterými protéká voda, je třeba chránit proti mrazu!
první prováděcí vyhláška ke spolkovému zákonu
zemipřed emisemi
ospolk.
ochraně
první prováděcí
vyhláška
vyhláška
o úspoře
energií ke spolkovému zákonu o
ochraně
před
emisemi
odborné směrnice kamnářského svazu (ZVSHK)
EnEV
Přitom je bezpodmínečně třeba, aby vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O
byla pomocí nastavitelného podnoží vyrovnána do vodorovné polohy.
2.1.
vyhláška
vyhláška oo provozu
provozu zařízení
zařízení na
na pevná
pevná paliva
paliva pro
pro
příslušnou spolkovou zemi
DIN 18160-1/2
odkouření/domovní komíny
DIN EN 13384 odkouření postup výpočtu
DIN EN 12828 /
topná zařízení v budovách
DIN 18160-1/2
odkouření / domovní komíny
DIN
projektování
teplovodních
zařízení
DIN4751
EN 12828
Topná zařízení
v budovách
LBO
/
4751
VDIDIN
2035
příslušný
zemský
stavební zařízení
zákon
Projektování
teplovodních
příprava vody pro topná zařízení
LBO
příslušný zemský stavební zákon
VDI 2035
příprava vody pro topná zařízení
Tento seznam právních norem není vyčerpávajícím výčtem!
Topeniště smějí být instalována pouze v prostorech a na místech,
u nichž na základě polohy, stavebních poměrů a způsobu využití nehrozí
žádná rizika. Základová plocha místa instalace musí být takového
provedení a takové velikosti, aby topeniště mohla být provozována řádně
a v souladu s jejich určením.
Při montáži je třeba bezpodmínečně dodržovat návody k instalaci
a provozu všech zabudovávaných přídavných komponent!
- 11 -
- 12 -
2.2. Připojení k elektrické síti
Varia A-FDh H2O / Ah H2O
Veškerou elektrickou instalaci jednotlivých součástí topného zařízení smí
provádět pouze autorizovaná odborná firma. Přitom je třeba provádět
veškeré práce podle předpisů VDE (např. VDE 0105, VDE 0116, VDE
0100 atd.) a technických podmínek připojení místního dodavatele
elektrické energie.
2.3. Připojení krbové vložky
Varia A-FDh H2O / Ah H2O
Přípojky bezpečnostního výměníku se nacházejí na pravé straně dole.
Přípojky náběhu a zpátečky, odvzdušnění a teplotního čidla se nacházejí
vždy na obou stranách nahoře a dole (viz obr. 2a a 2b).
Pro zpřístupnění přípojek a ponorných armatur je třeba v obložení krbu
vytvořit otvor! Pro účely transportu jsou přípojky opatřeny plastovými
krytkami. Tyto krytky je třeba během montáže odstranit a nahradit je
vhodnými, trvale těsnícími zátkami. Přípojky jsou popsány a nesmějí se
používat jiným způsobem! Stejně tak se nesmí používat bezpečnostní
zařízení (bezpečnostní výměník) k ohřívání vody! Pro připojení potrubí
doporučujeme použít rovné nebo zahnuté radiátorové šroubení.
Zapojení do topného systému lze provést podle obr. 4 (viz 2.10).
Mějte prosím na paměti: Obr. 4 znázorňuje možnost zapojení krbové
vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O do stávajícího topného zařízení.
Obrázek však nenahrazuje podrobný projekt instalace vypracovaný
odbornou firmou.
Doporučujeme následující minimální průřezy trubek pro rozvody topné
vody: měděná trubka; 28 x1,0 mm nebo ocelová trubka; min. 1“ (DN25,
33,7 x 3,25mm). Uvnitř topné komory se nesmějí používat plastové trubky
nebo trubky ze směsových materiálů. Jsou-li používána „tepluvzdorná“
těsnění (>140°C) u kovových rozvodů (lisované systémy), nesmějí se tyto
rozvody pokládat do oblasti vyzařování tepla (vzdálenost 200 mm)
z komponent, kterými jsou vedeny spaliny.
Zapojení do topného systému by se mělo provádět výhradně podle návrhu
odborné firmy.
Pohled zleva
- 13 -
obr. 2a
- 14 -
2.4. Minimální průřezy pro konvekční vzduch
Minimální průřezy pro konvekční vzduch (přívodní vzduch a cirkulační
vzduch) je třeba v obložení, popř. topné komoře koncipovat podle níže
uvedených hodnot:
Varia A-FDh H2O:
Horký vzduch (topný): 220 cm² v horní části obestavby
Studený vzduch (cirkulační): 200 cm² ve spodní části obestavby
Varia Ah H2O:
Horký vzduch (topný): 440 cm² v horní části obestavby
Studený vzduch (cirkulační): 400 cm² ve spodní části obestavby
Minimální průřez je možné rozdělit na několik otvorů.
Zásadně je třeba dodržovat odborné směrnice kamnářského svazu (TROL
2006).
2.5. Odvzdušnění
Pro odvzdušnění teplovodního výměníku jsou k dispozici dvě možnosti. Ty
se nacházejí nahoře vlevo a vpravo (viz obr. 2a a 2b). Za tímto účelem je
třeba v bezprostřední blízkosti počítat s dostatečným otvorem v obložení!
Po uvedení krbové vložky do provozu je třeba zařízení několikrát
odvzdušnit, protože se díky vysoké teplotě topná voda odpařuje. Pokud
bude použit automatický odvzdušňovací ventil, pak je třeba jej chránit
vhodnou žáruvzdornou clonou před teplem vyzařovaným ze sběrače
spalin.
2.6. Pojistný ventil
Pohled zprava
1
2
3
4
5
6
7
Náběh
Zpátečka
Teplotní čidlo pro vychlazovací smyčku
Teplotní čidlo pro termostatický spínač
Odtok bezpečnostního výměníku
Přítok bezpečnostního výměníku
Odvzdušnění
- 15 -
Obr. 2b
3/4"
3/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/8"
V bezprostřední blízkosti krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O je
třeba do náběhového okruhu zamontovat atestovaný pojistný ventil
(např. značka Syr, typ 1915) s nastaveným maximálním přetlakem ve výši
3,0 bar. Při montáži je třeba postupovat podle údajů výrobce pro nastavení
pojistného ventilu (např. okolní teplota). Mezi pojistný ventil a krbovou
vložku Varia A-FDh H2O / Ah H2O nesmí být do systému zabudována
žádná možnost uzávěru. Bezpečnostní zařízení by se tak mohlo vyřadit
z provozu. Dále je nutné do celého systému zabudovat veškerá nezbytná
bezpečnostní zařízení, která zajistí bezpečný provoz. Pojistný ventil je
třeba zabudovat i tehdy, pokud je v celém systému zabudován jiný takový
ventil, avšak na jiném místě (postupujte podle TRD 721!)
- 16 -
2.7. Zvýšení teploty vratného okruhu
Krbová vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O smí být zásadně provozována
pouze se systémem zvýšení teploty vratného okruhu. Za provozu musí
činit teplota vratné vody alespoň 60°C. Aby bylo možné dosáhnout této
teploty, je třeba oběžné čerpadlo namontovat tak, aby spustilo teprve
tehdy, až voda ve výměníku dosáhne teploty min. 62°C. K tomu je určen
termostat (součástí dodávky, např. značky Afriso, typ: GTK) (viz dále bod
3.9). Aby nebyl podkročen rosný bod se všemi negativními důsledky na
výměník, je bezpodmínečně nutné zabudovat do topného zařízení systém
na zvýšení teploty vratného okruhu. Čím je potrubí mezi systémem
zvýšení teploty vratného okruhu a krbovou vložkou delší, tím déle trvá
podkročení rosného bodu v krbové vložce, protože tato topná voda se při
zatápění musí teprve ohřát. Proto se doporučuje umístit systém zvýšení
teploty vratného okruhu bezprostředně v blízkosti krbové vložky, avšak na
dostupném místě.
Mějte prosím na paměti: Pokud nebude zabudován systém na zvýšení
teploty vratného okruhu nebo nebude správně
fungovat, nebudeme moci uznat nároky ze záruky při
poruchách provozu nebo škodách způsobených
korozí na teplovodním výměníku nebo komínu
(zanesení systému, usazeniny, apod.).
2.8. Vychlazovací smyčka
Jelikož ohřívání krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O nelze
samočinně a rychle zastavit, musí být výměník podle normy DIN 4751 –
části 2, popř. DIN EN 12828 vybaven pojistkou proti přehřátí, aby se
zabránilo nebezpečným situacím v případě poruchy, např. výpadku
elektrického proudu. Za tímto účelem je do krbové vložky Varia A-FDh
H2O / Ah H2O zabudováno bezpečnostní zařízení proti přehřátí
(bezpečnostní výměník). Toto bezpečnostní zařízení nesmí být používáno
pro ohřev teplé vody.
Systém zabezpečení proti přehřátí (např. značka SYR, typ 3065)
dodávaný společně s krbovou vložkou je atestován a schválen pro
minimální průtok 900 kg vody za hodinu. Připojení je možné provést podle
obr. 4. Čidlo kapilární trubice je třeba zasunout do příslušně vyznačeného
připojovacího otvoru krbové vložky Varia A- FDh H2O / Ah H2O (do
utěsněné ponorné armatury) a trvale upevnit.
- 17 -
Následující body je bezpodmínečně nutné při montáži dodržet, aby
bezpečnostní zařízení mohlo správně fungovat:
• Při montáži je třeba bezpodmínečně postupovat podle
přiloženého návodu k montáži a provozu vychlazovací smyčky!
• Armatura vychlazovací smyčky smí být zabudována pouze do
dopouštěcího potrubí. V případě správného provozu se tak
v bezpečnostním výměníku nenachází žádná voda.
• Armatura vychlazovací smyčky se nesmí nacházet v horké
oblasti topné komory (konvekčního prostoru) krbového zařízení
(max. teplota okolí 80 °C). Umístění zvolte podle délky kapilární
trubice v dobře dostupné oblasti pro případnou výměnu
armatury!
• Přívod studené vody musí mít na vstupu min. tlak 2,0 bar.
Tento tlak musí být trvale zajištěn. Výkyvy tlaku přiváděné
studené vody je třeba vyloučit. To znamená, že např. není
přípustný přívod vody, který je závislý na elektrickém proudu!
• Musí být zaručen minimální průtok cca 900 kg vody za hodinu.
Toto přívodní potrubí nesmí být uzavíratelné!
• Topnou vložku je třeba umístit tak, aby průduchy na čelní straně
odvádějící vzduch byly na nejvýše položeném místě.
Všechny bezpečnostní prvky je třeba do systému integrovat tak, aby bylo
kdykoliv možné zkontrolovat jejich funkci a těsnost! Odtok systému
zabezpečení proti přehřátí je třeba koncipovat tak, aby bylo možné
kdykoliv zkontrolovat jeho funkci (např. odtok se sifonem).
2.9. Termická regulace čerpadla
Krbovou vložku je třeba povinně provozovat se systémem pro zvyšování
teploty vratného okruhu. Za tímto účelem je k vložce připojen termostatický
spínač s předem zapojenými kabely. Kapilární trubici, která je na
termostatu navinuta, je třeba odvinout a zasunout do označené ponorné
armatury vpředu nahoře vpravo/vlevo a zajistit ji přiloženou svorkou.
Pozor, kapilární trubice se nesmí zalomit!! Termostatický spínač je
třeba elektricky zapojit do napájení a do okruhu pro zvýšení teploty vratné
vody (oběžné čerpadlo). Ten zajistí, aby oběžné čerpadlo sepnulo pouze
- 18 -
při dostatečně vysoké teplotě vody a po jejím poklesu se opět vypnulo.
Připojení je možné provést podle obr. 3a a 3b.
Nulový vodič a ochranný vodič přívodního vedení se připojí na oběžné
čerpadlo, popř. okruh pro zvýšení teploty vratné vody.
Oběžné čerpadlo smí být ovládáno prostřednictvím regulace kotle nebo
podobného zařízení pouze za předpokladu, že je taková regulace vhodná.
Při montáži je třeba postupovat podle přiloženého návodu k montáži
a provozu termostatu čerpadla! Maximální zatížení termostatického
ovládání čerpadla činí u střídavého proudu AC 230 přibližně 500 W.
Obr. 3a
Termostat je od výrobce nastaven na cca 62°C. Tímto se nastavuje teplota
zapnutí, popř. vypnutí oběžného čerpadla okruhu pro zvýšení teploty
vratné vody při dosažení, popř. nedosažení nezbytné teploty vody
v teplovodním výměníku vložky Varia A-FDh. Pokud to vyžadují okolnosti,
může nastavenou teplotu změnit instalační firma. Za tímto účelem je třeba
odšroubovat šedou krytku. Po odstranění krytky je možné změnit teplotní
rozsah.
Mějte prosím na paměti: Při teplotě vody pod 60°C roste riziko tvorby
kondenzátu! Může tak docházet k tvorbě smolných sazí. Dále se zkracuje
interval čištění. Proto doporučujeme nenastavovat spínací teploty pod
60°C a nad 70°C.
Termostat čerpadla nesmí být umístěn v horké oblasti topné komory
(konvekční komora) krbové vložky (max. teplota okolí 80°C). Umístění
zvolte podle délky kapilární trubice v chladné oblasti!
U některých topných zařízení může být vhodné instalovat kromě
termostatu čerpadla i spalinový termostat. Ten zabrání vychladnutí
zásobníku, pokud by nevypnul systém na zvýšení teploty vratného okruhu.
Poraďte se za tímto účelem s montážní firmou.
Obr. 3a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Modrý kabel je spínaná fáze (L´) a je zapojen jako fáze na
oběžné čerpadlo, popř. okruh pro zvýšení teploty vratné vody.
Žlutozelený kabel se propojí s ochranným vodičem (zem) (PE)
přívodu proudu.
Hnědý kabel se propojí s fází (L) přívodu proudu.
Elektrické připojení termostatu čerpadla
Termostat pro ovládání čerpadla (např. zn. Afriso),
s připojovacím kabelem o délce cca 3,0 m 2x0,75mm²
Okruh pro zvýšení teploty vratného okruhu (oběžné čerpadlo)
Svorka 1 není nutná!
Fáze (L) hnědý vodič
Spínaná fáze (L´) modrý vodič
- 19 -
2.10. Zapojení do topného systému
Mějte prosím na paměti: Krbová vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O smí
být začleněna do systému vytápění pouze na základě řádného projektu při
dodržení příslušných technických postupů a bezpečnostně technických
norem. Za správný výběr použitých čerpadel, armatur, potrubí, zásobníku
a bezpečnostně technických komponent jako bezpečnostních ventilů
a expanzní nádoby nese odpovědnost projekční kancelář, popř. firma
provádějící instalaci zařízení. Je třeba mít na paměti, že během fáze
- 20 -
hoření může být krátkodobě dosažen velmi vysoký výkon do vody
cca 25 kW. Tomu by měla tudíž odpovídat i instalace topení.
Při dimenzování zásobníku může pomoci následující příklad výpočtu:
takže by nemělo dojít k přehřívání zásobníku (> 90 °C).
Další možná varianta pro připojení vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O
do topného zařízení
Vycházeli jsme z následujících předpokladů:
• velikost zásobníku: 500 l (cca 500 kg vody)
• teplota vody v zásobníku na začátku: 30 °C
• teplota vody v zásobníku na konci: 60 °C
• teplotní rozdíl 30 °C (odpovídá 30 K)
• během zahřívání krbovou vložkou Varia A-FDh H2O / Ah H2O
nedošlo k odběru tepla ze zásobníku, popř. nejsou žádné tepelné
ztráty systému
Q
cp
Q
4,187
Q
m
∆t
kJ
kg K
500 kg
30 K
62805 kJ
To znamená, že: k ohřevu 500 litrů vody v zásobníku např. z 30°C na
60°C je zapotřebí teoretické množství tepla 62805 kJ (= 62805 kWs) (bez
započtení tepelných ztrát systému a odběrů tepla). Toto množství tepla
odpovídá cca 17,4 kWh.
Při vhodném projektu topného zařízení, např. při začlenění stratifikačního
zásobníku, je možné využívat teplo již krátce po zahájení cirkulace
v krbové vložce Varia A-FDh H2O / Ah H2O. V zásobníku se pak ukládá
jen přebytečná energie, která není zapotřebí k vytápění.
Při předpokládaném průměrném výkonu krbové vložky Varia A-FDh H2O /
Ah H2O ve výši cca 7,3 kW trvá ohřátí celého zásobníku cca 2,5 hodiny.
Za velmi chladných zimních dnů se může stát, že krb bude v provozu cca
12 hodin. Tepelná energie, která se přitom teoreticky vyrobí, odpovídá
cca 85 kWh. Tato tepelná energie by stačila na ohřátí takřka 2.400 l vody
(z 30 °C na 60°C). V takové situaci se ale zpravidla neustále odebírá teplo,
obr. 4
- 21 -
- 22 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Náběh
3/4"
Zpátečka
3/4"
Teplotní čidlo pro vychlazovací smyčku
1/2"
Teplotní čidlo pro termostatický spínač
1/2"
Odtok bezpečnostního výměníku
1/2"
Přítok bezpečnostního výměníku
1/2"
Odvzdušnění
3/8"
Pojistný ventil
3 bar
Odvzdušnění
Termostatický spínač čerpadla (např. zn. JUMBO, heat THERM)
Připojení k topnému systému
Zásobník
Okruh pro zvýšení teploty vratné vody
Okruh pro zvýšení teploty vratné vody (např. zn. Thermoventiler
AB; typ Laddomat 21)
Oběžné čerpadlo
Plnicí a vypouštěcí armatura
Expanzní nádoba
Odtok
Teplotní čidlo pro vychlazovací smyčku (např. zn.
SYR, 3065)
Zpětný ventil
K tomu slouží čisticí otvory, které je nutné instalovat v dostatečném počtu.
Navíc je třeba do kouřové roury dostupně namontovat měřicí armaturu pro
stanovení podtlaku v komíně.
2.11. Připojení na komín / kouřovod
Krbová vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O se do komína napojuje
kouřovodem z ocelového plechu silného min. 2 mm. Tyto kouřovody
musejí splňovat normu DIN 1298, popř. DIN EN 1856-2 a musejí být
připojeny na komín / odkouření podle DIN 18160, popř. předpisů příslušné
země. Je třeba dbát na to, aby roura kouřovodu vedla nejkratší,
stoupavou cestou ke komínu. Pokud je to možné, je lepší se vyhnout
zakřivení kouřovodu. Kouřovod je třeba napojit do komína za pomoci
zazděné komínové zděře a utěsnit jej. Pro lepší upevnění kouřovodu je
možné spoj ještě zajistit stahovací objímkou. V některých případech je
nutné kouřové roury i utěsnit! Pokud kouřové roury povedou skrz stavební
konstrukci, kde se nacházejí hořlavé látky, je třeba je tepelně izolovat
podle příslušných předpisů. Kouřovod musí být zásadně koncipován tak,
aby bylo možné roury kdykoliv vyčistit.
- 23 -
- 24 -
3. První uvedení do provozu
Krbová vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O smí být instalována pouze
odbornou firmou. První uvedení zařízení do provozu smí provádět pouze
odborný pracovník montážní firmy. Vlastníkovi / provozovateli zařízení
musí být předáno potvrzení o tom, že zařízení bylo řádně nainstalováno
a bylo provedeno správné nastavení / zkontrolována funkce všech
regulačních a bezpečnostních komponent. (viz vzor v kapitole 9)
Zařízení smí být poprvé uvedeno do provozu až poté, co byly
připojeny všechny nezbytné komponenty, byla zabudována všechna
nezbytná bezpečnostní zařízení a přezkoušena jejich funkce, byl
naplněn teplovodní výměník a celý systém byl odvzdušněn.
Provozování zařízení bez vody, pouze v částečně naplněném stavu,
nebo bez fungujících bezpečnostních prvků je nepřípustný!
První čtyři topné cykly je třeba přikládat pouze 2 kg suchého
a tenkého (obvod max. 25 cm) dřeva za hodinu. Krbová vložka, šamoty
a vermiculit se tak pomalu zahřejí a dojde k postupnému odpaření vlhkosti
získané např. skladováním, při dopravě apod. V případě, že nebude
dodržen tento postup, je možné, že dojde k zakouření prostoru mezi skly,
popř. popraskání šamotových tvarovek.
Pozor: Pod krbovou vložkou se může objevit kondenzát! V takovém
případě se jedná o netěsnost.
Kromě toho je nutné, aby byl provozovatel zařízení podrobně poučen
o obsluze, fungování a údržbě celého systému včetně všech přídavných
komponent. Dále je třeba provozovatele seznámit s opatřeními
k zachování bezpečného provozu zařízení. Provedené poučení je třeba
zadokumentovat v protokolu o prvním uvedení zařízení do provozu.
Návod k montáži a provozu by měl být bezpodmínečně umístěn v blízkosti
krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O na snadno přístupném místě.
Další pokyny k obsluze krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O jsou
uvedeny v přiloženém návodu k provozu krbových vložek Spartherm.
4.
Provoz
V otázkách provozu postupujte také podle pokynů uvedených v obecném
návodu k provozu krbových vložek. Pokyny uvedené v tomto návodu
k montáži a provozu se vztahují na speciální provoz krbové vložky
s integrovaným teplovodním výměníkem, jako např. Varia A-FDh H2O / Ah
H2O.
• Dvířka krbové vložky musejí mít zásadně mechanismus
samočinného zavírání. To znamená, že dvířka topeniště jsou
zásadně vždy zavřená. Dvířka je možné používat pouze pro
přikládání dřeva nebo ve studeném stavu k čištění topeniště.
Změny nebo úpravy uzavíracího mechanismu jsou
nepřípustné.
POZOR: Přiložená žáruvzdorná rukavice slouží
výhradně jako tepelná ochrana při manipulaci
s ovládací pákou a ovládací kličkou. Rukavice
není nehořlavá!
•
•
•
•
•
Vzdálenost skla topeniště od hořlavých materiálů/nábytku
musí činit minimálně 80 cm!
Krbová vložka je určena ke spalování suchého přírodního
polenového dřeva s kůrou a dřevěných briket.
Provoz vložky na nižší než jmenovitý výkon vede k nižším
teplotám spalin. To může vést při trvalém provozování
vložky Varia A- FDh H2O / Ah H2O k poškození komínu. Z
tohoto důvodu doporučujeme dodržovat během topného dne
množství spalovaného dřeva 2,9 kg za hodinu.
Dvojité zasklení (odraz infračerveného světla): Povrch skla je
potažen oxidickou vrstvou, která odráží větší část
infračervených paprsků z topeniště.
K provozování krbové vložky při jmenovitém výkonu jsou
nutné tyto předpoklady.
Krbová vložka je zahřátá (bylo již 2-3krát přiloženo).
Topný cyklus musí probíhat při zavřených dvířkách.
Tah komína: 14 Pa
Dřevo: suchá buková polena; (vlhkost
< 18%)
Přikládka dřeva: 2,9 kg; rozděleno na tři stejně velká
polena.
- 25 -
- 26 -
Nastavení přívodu vzduchu: mírně před střední polohou,
podle místních podmínek je
možné mírně upravit (viz
příklad). Během fáze
zatápění je možné páčku
přívodu vzduchu ponechat
několik minut otevřenou.
Při délce hoření cca. 60 minut činí celkový výkon krbové
vložky přibližně 10,4 kW.
5.
Čištění a údržba
V otázkách čištění postupujte také podle pokynů uvedených v obecném
návodu k provozu krbových vložek. Pokyny uvedené v tomto návodu
k montáži a provozu se vztahují pouze na čištění teplovodního výměníku
krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O.
Mějte prosím na paměti, že při čištění může dojít k zašpinění
prostoru, ve kterém je krbová vložka umístěna, a ke znečištění oděvu,
který máte na sobě. Doporučujeme chránit před zašpiněním oblast
kolem otvoru krbové vložky např. rozprostřením fólie nebo hadru.
5.1. Čištění výměníku
Příklad rozložení dřeva a nastavení přívodu vzduchu
- 27 -
Čištění výměníku je nezbytné. Pouze za předpokladu, že je výměník
pravidelně a řádně čištěn a udržován, může si zachovat svou účinnost.
Čištění se zásadně provádí ve studeném stavu!
Jelikož teplovodní výměník bezprostředně ochlazuje spaliny vycházející
z krbové vložky Varia A-FDh H2O / Ah H2O, což vede zákonitě
k usazování nečistot na stěnách výměníku, je třeba výměník pravidelně
čistit přiloženým kartáčem. Četnost čištění je závislá na mnoha faktorech
(intenzita používání, délka hoření, palivo, tah komína, apod.) a nelze ji
paušálně stanovit. Doporučujeme čištění jedenkrát za 4 týdny. Intervaly
čištění je třeba přizpůsobit místním podmínkám. V případě, že nečistot
bude málo, je možné interval čištění prodloužit. Při použití suchého
palivového dřeva a dodržování našich doporučení se mohou intervaly
čištění výrazně prodloužit. Po ukončení topné sezóny je třeba všechny
komponenty důkladně vyčistit.
Čištění výměníku se provádí zásadně skrz spalovací prostor krbové
vložky. Za tímto účelem je třeba otevřít dvířka topeniště a ze spalovací
komory vyjmout deflektor. Poté je třeba přiloženým kartáčem nebo
smetáčkem vyčistit potrubí výměníku a středový kanál, jakož i vnější
plochy výměníku a sběrač kouře. Nánosy nečistot pak automaticky
spadnou do spalovacího prostoru, ze kterého se odstraní za pomoci
běžných prostředků (lopatkou, smetáčkem nebo vysavačem na popel).
Po ukončení čištění se montáž provede v obráceném pořadí. Nejprve
zavěste termostatickou kouřovou klapku (zaveďte šikmo zespodu a polož- 28 -
te na podložky). Potom vložte deflektor tak, aby mezera pro průchod spalin
byla na straně u skla.
Varia A-FDh H2O / Ah H2O
V případě reklamace je třeba servisním pracovníkům předložit záznamy
o provedených revizích.
Pro přístup k přípojkám vody na krbové vložce A-FDh H2O / Ah H2O je
třeba vytvořit v krbové obestavbě vhodný otvor.
Deflektor musí dosedat na boční stěnu spalovací komory (viz obr. 6).
Obr. 6
trubky výměníku
1
Obr. 5a
2
Deflektor
volitelný
Deflektor
5.2. Údržba výměníku
Během topné sezóny je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat tlak
vody v topném systému. Krbová vložka Varia A-FDh H2O / Ah H2O smí
být zásadně provozována pouze v naplněném a odvzdušněném stavu.
Každý rok před topnou sezónou je třeba provést technickou kontrolu
bezpečnostních zařízení (vychlazovací smyčky, pojistných ventilů, apod.)
a dalších komponent. Dále je třeba se řídit i pokyny uvedenými
v návodech k montáži a obsluze od výrobců jednotlivých komponent. Tuto
revizi smí provádět pouze odborná firma, která může zajistit funkčnost
jednotlivých součástí systému. Doporučujeme, abyste se svou
dodavatelskou firmou uzavřeli servisní smlouvu. Každoroční
bezpečnostní kontrola (např. kontrola funkce vychlazovací smyčky,
termostatu čerpadla, pojistného ventilu, expanzní nádoby apod.) by
se měla provádět před topnou sezónou. Každoroční bezpečnostní revize
musí vaše servisní firma zaznamenat do protokolu o uvedení zařízení do
provozu!
- 29 -
- 30 -
6.
Rady a tipy
Upozornění: Topeniště se nesmí používat na spalování odpadu! Navíc se
jedná pouze o topeniště pro krátkodobé hoření. Dlouhodobého hoření
nelze docílit ani tím, že se uzavře přívod spalovacího vzduchu, což je
ostatně nepřípustné!
Radiátory se nezahřívají.
Následující problémy můžete odstranit sami:
Popis problému
Systém zabezpečení proti
přehřátí se neustále spíná
(neustálé vytékání vody do
odtoku). Teplovodní
výměník nemůže předávat
teplo do topného systému.
Z vychlazovací smyčky kape voda.
Klokotavé zvuky, syčení v rozvodech vody krbové vložky Varia A-FDh H2O /
Ah H2O.
(vzduch v systému)
Řešení
• Zásobník je „plný“. Odeberte teplo ze
zásobníku.
• Překontrolujte funkci a nastavení
termostatu čerpadla a okruh pro
zvýšení teploty vratné vody.
• Nastavte čerpadlo o jeden stupeň výše
(větší průtok).
• Oběžné čerpadlo nefunguje. Čerpadlo
nebo elektrické připojení je vadné.
• Teplota vratné vody je příliš vysoká
< 70°C
• Zkontrolujte, zda jsou uzavřené ventily
• Je v systému dostatek topné vody?
• Systém je zanesen nečistotami.
• Propláchněte vychlazovací smyčku
tím, že stisknete červené tlačítko na
armatuře.
• Zkontrolujte těsnění všech spojů
a píst (viz návod výrobce).
• Případně zabudujte filtr před
vychlazovací smyčku (dejte pozor
na minimální průtok!)
Narůstající rozsah a rychlost
zašpinění obkladu
spalovacího prostoru a
sklokeramiky.
Oheň ve spalovacím
prostoru špatně hoří.
Oheň lze jen velmi těžko
rozdělat
• Termoventily na topných tělesech se
uzavřou, když je v místnosti
dosažena nastavená teplota.
Konvekční teplo z topeniště se
rozptýlí v propojených prostorech.
• Topný systém je v závislosti na
konfiguraci pomalý. Trvá určitou
dobu, než topný systém začne
vydávat teplo.
• Nechejte topný systém hydraulicky
seřídit.
• Zkontrolujte funkci oběžného
čerpadla.
• Systém odvzdušněte
• Odstraňte usazené nečistoty ve
výměníku a v kouřovodech
vedoucích do komína.
• Správné přikládání, dbejte na
množství přikládaného dřeva,
vlhkost dřeva < 20 %.
• Zkontrolujte tah komína.
• Zkontrolujte systém zvýšení teploty
vratného okruhu.
V případě jiných problémů se, prosím, obraťte na svého kamnáře /
instalatéra topení! Používejte pouze náhradní díly nabízené výrobcem!
• Překontrolujte tlak v systému.
• Odvzdušněte systém. U systémů,
které byly nově naplněny nebo
dopuštěny vodou, trvá určitou dobu,
než veškerý vzduch dostane
k odvzdušňovacímu ventilu.
Jednorázové odvzdušnění často
není dostačující.
- 31 -
- 32 -
7.
Všeobecné záruční podmínky
7.1
Obecné informace
Tento produkt je vysoce kvalitním výrobkem vyrobeným podle posledního
stavu
techniky.
Použité
materiály
byly
pečlivě
vybrány
a jsou, stejně jako celý náš výrobní proces, pod neustálou kontrolou. Pro
instalaci nebo zabudování tohoto produktu jsou zapotřebí speciální
odborné znalosti. Proto by naše výrobky měly být instalovány a uváděny
do provozu pouze specializovanými firmami při zohlednění platných
zákonných ustanovení.
7.2
Záruční lhůta
Všeobecné záruční podmínky platí pouze na území Spolkové republiky
Německo. Výjimkou jsou smluvně sjednané odlišné podmínky. Za naše
výrobky přebíráme následující záruky:
Krbové vložky
Krbová kamna
Krbové kazety
Krbová dvířka
5 let
5 let
5 let
5 let
Záruční lhůta platí od data expedice výrobku prvnímu zákazníkovi
a vztahuje se na následující oblasti:
•
•
•
•
•
Bezvadná funkce podle parametrů příslušného atestu EN
Odborná montáž všech námi dodávaných dílů
Bezvadná kvalita materiálů
Území Spolkové republiky Německo (může však být smluvně
rozšířeno).
Na opotřebitelné díly v topeništi jako šamoty, rošty, těsnění
a skleněné tabule, jakož i mechaniku výsuvu, ovládací prvky jako
úchytky, regulační páčku, tlumiče, elektronické a elektrické díly
(např. ventilátor, regulátor otáček), náhradní díly DRU (např.
plynové armatury), veškeré dokupované instalatérské komponenty,
bezpečnostně technická zařízení a lakované i galvanizované
povrchy poskytujeme záruku v délce 6 měsíců.
- 33 -
7.3
Doklad o koupi
Okamžik koupě musí být doložen fakturou nebo účtenkou a záručním
listem. Bez tohoto dokladu nejsme povinni poskytnout záruku.
7.4
Vyloučení záruky
Po uplynutí záruční lhůty se záruka nevztahuje na:
• Opotřebení
Šamot: Šamot je přírodním produktem, který při každém zatopení
podléhá roztahování a smršťování. Přitom mohou vznikat trhliny.
Dokud si šamot zachovává svou polohu v topeništi a nerozlomí
se, je obložení spalovacího prostoru plně funkční.
Povrchy: Zabarvení laku nebo galvanických
povrchů, které bylo způsobeno běžným nebo nadměrným
tepelným namáháním.
Mechanika výsuvu: Při nedodržení instalačních předpisů a s tím
spojeným přehřátím vratných kladek a ložisek.
Těsnění: Snížení těsnosti vlivem tepelného namáhání a
ztvrdnutí.
Skla: Znečištění sazemi nebo zatavenými zbytky spálených
materiálů, jakož i barevné nebo jiné optické změny
na základě tepelného namáhání.
• Nevhodná doprava nebo špatné skladování.
• Nevhodná manipulace s křehkými díly, jako sklem a keramikou.
• Neodborná manipulace nebo obsluha.
• Nedostatečná údržba.
• Chybná instalace nebo nesprávné připojení zařízení.
• Nedodržení pokynů uvedených v návodu k montáži nebo návodu
k provozu.
• Technické změny provedené na našem zařízení cizími osobami.
- 34 -
7.5
Odstraňování závad - údržba
8.
Místo pro vaše poznámky
V rámci záruční doby zdarma odstraníme všechny závady, jejichž příčinou
byla vada materiálu nebo zpracování, pokud byla reklamace nahlášena
odborné firmě bez zbytečného odkladu a tato firma předložila písemné
posouzení reklamace. Náhrada škody nad tento rámec je vyloučena.
Za návštěvu servisního technika, při které se jedná o výměnu
opotřebovaných dílů po uplynutí 6 měsíců záruční lhůty, účtujeme
objednateli všechny vedlejší náklady, které nám tímto vznikly. To se
vztahuje i na návštěvy servisního technika, které jsou nutné z důvodu, za
který neneseme odpovědnost my, ale jiné osoby.
Opravou zařízení nebo výměnou jednotlivých komponent se záruční lhůta
neprodlužuje, ani nezačíná běžet znovu od začátku. Pro vyměněné díly
platí záruční lhůta uvedená v bodě 7.2.
7.6
Náhradní díly
Smějí se používat pouze náhradní díly, které jsou doporučené výrobcem.
7.7
Odpovědnost
Škody vzniklé nad rámec námi dodaných zařízení se neuznávají, pokud to
nevyžadují zákonné předpisy.
7.8
Poznámka
Vaše servisní firma je vám kdykoliv k dispozici i pro případy, na které se
nevztahuje záruka.
Nechejte své krbové zařízení / krbová kamna pravidelně kontrolovat
kamnářem.
- 35 -
- 36 -
9. Protokol o uvedení do provozu
Protokol o uvedení do provozu pro: provozovatele, kamnáře, montážní firmu
Č. spotřebiče:
(viz typový štítek)
Datum: Jméno a adresa provozovatele krbové vložky
Jméno a adresa
Instalační firma topného systému:
Jméno a adresa
Kamnář:
Topný systém odvzdušněn:
□ ano
Provozní tlak zkontrolován:
ano □ ne
ne
Těsnost zařízení zkontrolována:
ano ne
Všechna bezpečnostní zařízení (vychlaz. smyčka, ano pojistný ventil, expanzní nádoba) zkontrolována:
Zapište prosím teploty mezi krbovou vložkou a
okruhem pro zvýšení teploty vratné vody: teplota vratné vody v °C
teplota topné vody v °C
ne
Optická kontrola topného zařízení:
ano ne
Kontrola funkce provedena:
ano ne
Provozovatel krbových kamen byl
poučen o provozu a byl mu předán
návod k montáži a provozu:
Podpisy:
Instalatér
Kamnář
Provozovatel
Záznam o provedení každoroční údržby:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Druh práce
POZOR: Pečlivě uschovejte! Zachovejte prosím tento návod společně
s platným a datovaným dokladem o koupi a mějte je připraveny pro naše
montéry v případě provádění eventuálních servisních zásahů.
- 37 -
Download

Návod na instalaci a k provozu A-FDh H2O, Ah H2O