Návod k instalaci
+RBOV½VLOæKY
PřeDMlUva – FiloZoFie kvalitY
rozhodli jste se pro krbovou vložku značky Spartherm
- srdečně vám děkujeme za důvěru.
ve světě přebytku a masové výroby spojujeme své jméno
s následujícím krédem:
„vysoká technická kvalita ve spojení s aktuálním designem a službou
zákazníkovi tak, aby byl spokojen a doporučoval nás dalším klientům.“
nabízíme vám společně s našimi prodejci prvotřídní výrobky, které vás
emocionálně osloví a naplní vás pocitem bezpečí, jistoty a pohody. aby
se to skutečně podařilo, doporučujeme přečíst si pozorně tento návod k
provozu, který vám pomůže se rychle a podrobně seznámit s výrobkem.
kromě informací k obsluze zařízení obsahuje návod cenné tipy a rady,
jakož i důležité pokyny k bezpečnosti provozu a údržbě krbové vložky
tak, aby vám dlouho sloužila. navíc vám ukážeme, jak byste měli krbovou
vložku provozovat, aby nezatěžovala životní prostředí.
Pokud byste měli další otázky, obraťte se, prosím, na svého prodejce/
kamnáře.
věříme, že z provozu krbové vložky budete mít vždy radost, a přejeme vám
krásný oheň.
váš tým Spartherm
G.M. rokossa
CZ 2
oBSaH návoDU k inStalaCi // krBovÉ vloŽkY SPartHerM
Předmluva – filozofie kvality
str. 2
1. všeobecné pokyny
1.1. Prověřená kvalita
1.2. Pořadí montáže
str. 4
str. 5
2. Zásadní požadavky pro stavbu otevřeného krbu
str. 6
3. instalační prostory a zásobování
spalovacím vzduchem
3.1. Zásadní požadavky na instalační prostory
pro otevřené krby a nepřípustné prostory
3.2. Provoz otevřených krbů není ohrožen, když...
3.3. otevřené krby nesmějí být instalovány…
3.4. Zásobování spalovacím vzduchem
3.5. Potrubí spalovacího vzduchu
str. 6
4. Uzavírací zařízení ve spalinovém kanálu
4.1. Škrticí klapka
str. 8
5. ochrana v oblasti před otvorem topeniště
5.1. Podlahy
5.1.1. Zvláštní opatření protipožární ochrany
u podlahových krytin v blízkosti topeniště
5.2. nosné konstrukční díly z betonu a železobetonu
5.2.1. Zvláštní opatření protipožární ochrany u
u přilehlých hořlavých konstrukčních částí
str. 8
str. 7
str. 9
5.3. Dřevěné trámy
5.4. izolační vrstvy
5.4.1. tloušťky izolačních materiálů (například
str. 11
minerální vata)
5.4.2. Předezdívka u stěn vyžadujících ochranu
str. 12
5.5. Zvláštní opatření protipožární ochrany
u římsy z tvrdého dřeva
5.6. Dilatační spára mezi obestavbou a krbovou vložkou
5.7. ochranný kryt krbu
5.8. kouřovod
str. 13
5.9. Předávání tepla
5.9.1. konvekční systémy
5.9.2. Uzavřené krbové systémy
str. 14
6. všeobecné instalační pokyny
str. 15
7. Zvláštní opatření protipožární ochrany
str. 15
8. Čištění otevřených krbů
str. 16
9. Zvláštní pokyny pro krbové vložky Spartherm
9.1. Hrdlo kouřovodu
9.2. krbové vložky Spartherm s výsuvnými dvířky
9.3. Manipulační pomůcky
str. 16
10. technické údaje krbových vložek s
str. 17
str. 10
CZ 3
1. vŠeoBeCnÉ PokYnY
dání kamen bez použití odpovídající ochrany (např. žáruvzdorných
rukavic).
tento návoD k inStalaCi Se řÍDÍ norMoU Din en 13229
„toPeniŠtě na Pevná Paliva“.
na topeništi se nesmějí provádět žádné úpravy! Zejména se
nesmějí montovat žádná přídavná zařízení do spalovacího prostoru nebo spalinových cest či potrubí spalovacího vzduchu, pokud
taková zařízení nejsou výslovně schválena firmou Spartherm. Bez
takového souhlasu vede anokákoliv úprava topeniště k zániku
záruky a k zániku povolení k provozu topeniště.
Dále je třeba dodržovat národní a regionální předpisy, normy,
montážní postupy a předepsané materiály. naše krbové
vložky jsou zařízení na časově omezené hoření, nikoli zařízení
stáložárná. to znamená, že déle trvajícího provozu se dosáhne
opakovaným přikládáním dřeva.
všechny krbové vložky podléhají našim vlastním kritériím řízení
kvality od vstupní kontroly zboží až po výstupní kontrolu před
expedicí.
Digestoře, vzduchotechnika apod., které jsou instalovány spolu
s topeništěm v jedné místnosti nebo místnostech propojených
společnou cirkulací vzduchu, mohou funkci krbové vložky
negativně ovlivnit (včetně úniku kouře do místnosti) a bez přijetí
příslušných opatření nesmějí být provozovány současně s krbovými kamny.
Malé děti, starší osoby nebo osoby, které nemohou dostatečně
posoudit důsledky svého jednání:
anoko u všech topných těles je vhodné pro tento okruh osob
nainstalovat odpovídající ochranné zařízení, neboť sklo a krbová
obestavba se mohou ohřát na velmi vysokou teplotu!
Při provozování více topenišť v jedné místnosti nebo místnostech propojených společnou cirkulací vzduchu je třeba zajistit
dostatečný přívod spalovacího vzduchu!
nebezpečí popálení!
U těchto krbových kamen se jedná o topeniště pro dočasné
hoření. trvalého hoření nelze dosáhnout omezením přívodu spalovacího vzduchu, nýbrž pouze opakovaným přikládáním dřeva.
tyto osoby nikdy nenechávejte bez dozoru u kamen, která
hoří nebo právě dohořela! Upozorněte je prosím na tento zdroj
nebezpečí..
ŠkoDY Při DoPravě: Zboží zkontrolujte ihned při jeho dodání
(pohledová kontrola). Případná poškození bezpodmínečně poznamenejte do dodacího listu. vzápětí informujte svého kamnáře.
Při výstavbě obestavby chraňte pohledové plochy krbové vložky
před znečištěním a poškozením.
na volné plochy krbového zařízení se nesmí odkládat žádné
hořlavé předměty. na topné kachle krbové obestavby nepokládejte žádné prádlo za účelem sušení! Stoanony na sušení prádla je
možné umístit pouze mimo oblast sálání!
Spalováním se uvolňuje tepelná energie, která vede k silnému
ohřátí jednotlivých částí krbového zařízení, anoko povrchu kamen,
dvířek, ovládací kličky, skla, atd.. vyhněte se dotyku nebo ovlá-
teCHniCká Data své krbové vložky naleznete na straně 17.
CZ 4
CZ
1.1. Prověřená kvalita
U této krbové vložky je možné připojit více spotřebičů na jeden
komín. Anokákoliv manipulace se zavíracím mechanismem
v provedení A1 je z bezpečnostně technických důvodů zakázaná
a vede k zániku záruky a povolení k provozu spotřebiče.
Záruka a povolení k provozu spotřebiče zaniká i tehdy, když
zákazník provede anokékoli technické změny krbové vložky v
jiných částech. Požadovaný typ konstrukce byste měli ještě
před objednávkou vyanosnit se svým zákazníkem, popř. s
odpovědným kominickým mistrem v místě jeho bydliště.
NAŠE KRBOVÉ VLOŽKY JSOU ATESTOVÁNY PODLE DIN EN 13229
A SPLŇUJÍ PODMÍNKY PRO OZNAČENÍ SYMBOLEM CE
A = bez samozavíracích dvířek
• otevřený provoz možný jen za určitých podmínek
• více připojených spotřebičů do jednoho komína není dovoleno
Zařízení typu A doporučujeme provozovat rovněž se zavřenými
dvířky. Tím se lépe využije energie dřeva a zvýší se bezpečnost
provozu. Při otevřených dvířkách topeniště může dojít prouděním
vzduchu nebo při slabém a nerovnoměrném tahu komína k úniku
sazí nebo kouře do místnosti. Pro následující spotřebiče platí:
více připojených spotřebičů do jednoho komína a otevřený
provoz v provedení A bez samozavíracích dvířek není přípustný!
1.2. Pořadí montáže
1. Stavěcí nohy jsou k přístroji přiloženy zvlášť z důvodů
dopravy.
2. Před vyšroubováním aretačního šroubu pro závaží
(dopravní pojistka u krbových vložek s výsuvem) položte
spotřebič opatrně na „záda“ za účelem zašroubování
stavěcích nohou.
Speedy MR/MRh/M/Mh
Varia Sh
Varia C-45h
3. Přitom můžete současně namontovat na hrdlo spalovacího
vzduchu i přípojku externího spalovacího vzduchu za
pomoci dodávané stahovací objímky.
A1 = samozavírací dvířka
4.Krbová vložka musí stát absolutně svisle a vodorovně!
• uzavřený provoz
• více připojených spotřebičů do jednoho komína je možné
5. Horizontální připojení ke komínu je možné natočením
spalinové kupole. Za tímto účelem povolte stahovací
objímku, otočte spalinovou kupoli do správné polohy
a objímku opět dotáhněte. wieder fixieren.
U provedení A1 musí být topeniště s výjimkou přikládání vždy
uzavřené, aby se zabránilo anokémukoli úniku spalin.
Tyto krbové vložky mají samozavírací dvířka topeniště, takže
se dvířka otevírají pouze k obsluze topeniště (například čištění
ohniště nebo přikládání paliva).
CZ 5
2. ZáSaDnÍ PoŽaDavkY Pro StavBU
otevřenÉHo krBU
3.2. ProvoZ otevřenÝCH krBŮ nenÍ oHroŽen, kDYŽ
… je zařízení vybaveno takovým bezpečnostním systémem,
který samočinně a spolehlivě zabrání vytvoření podtlaku v místě
instalace nebo
Před instalací krbové vložky je třeba bezpodmínečně překontrolovat
správnou funkci regulace vzduchu a případně ji upravit. Před
instalací je třeba s příslušným kominickým mistrem konzultovat vhodnost komínu a přívodu spalovacího vzduchu. normy Din
18160 a Din 18896 je třeba dodržovat a postupovat podle nich.
Dále je třeba aplikovat příslušné normy Din en 13229. každý
otevřený krb vyžaduje svůj vlastní komín. Připojit více spotřebičů
do jednoho komína je povoleno pouze u zařízení provozovaných
anoko uzavřená (konstrukční typ a1).
výpočet komína se provádí podle ustanovení normy Din 4705
t1, t2, popř. en 13384-1 za pomoci hodnot uvedených v tomto
návodu. k dodání nabízená konvekční komora nemusí být použita
u kachlových krbů. výstavba topeniště se provádí podle odborných
kamnářských norem.
… objemový proud spalovacího vzduchu nezbytný pro otevřené
krby a objemový proud odvětrávacích zařízení ve svém součtu
nezapříčiní v prostorech instalace otevřených krbů a prostorech
se společnou cirkulací vzduchu vyšší podtlak než 0,04 mbar.
3.3. otevřenÉ krBY neSMěJÍ BÝt inStalovánY:
… v prostorech schodišť, kromě obytných budov, které nemají
více než dva byty
… na běžně přístupných chodbách
… v garážích
3. inStalaČnÍ ProStorY a ZáSoBovánÍ
SPalovaCÍM vZDUCHeM
... v prostorech, v nichž jsou zpracovávány, skladovány nebo
vyráběny snadno zápalné látky nebo směsi v takovém
množství, že hrozí riziko vznícení nebo výbuchu
3.1. ZáSaDnÍ PoŽaDavkY na inStalaČnÍ ProStorY Pro
otevřenÉ krBY a nePřÍPUStnÉ ProStorY
otevřené krby nesmí být zřizovány v místnostech nebo bytech,
které jsou odvětrávány klimatizačními nebo horkovzdušnými
zařízeními pomocí ventilátorů, ledaže by byla zajištěna bezriziková funkce otevřeného krbu.
otevřené krby smějí být instalovány pouze v prostorech a na místech, u nichž na základě polohy, stavebních poměrů a způsobu
využití nehrozí žádná rizika. Zejména u provedení závislého na
vzduchu z interiéru musí být zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu do prostoru, kde je krbová vložka instalována.
Základová plocha místa instalace musí být takového provedení
a takové velikosti, aby mohly být otevřené krby řádně provozovány.
CZ 6
CZ
tohoto uzavíracího zařízení viditelná. U tohoto provedení musí
být potrubí izolované, protože hrozí tvorba kondenzátu. kromě
toho by mělo být potrubí vedeno tak, aby se zabránilo pronikání
vody nebo jiných látek a aby případně vytvořený kondenzát mohl
odtékat.
3.4. ZáSoBovánÍ SPalovaCÍM vZDUCHeM
otevřené krby smějí být nainstalovány pouze v místnostech,
které mají nejméně jedny dveře vedoucí ven nebo okno, které
lze otevřít, nebo jsou přímo či nepřímo spojeny s jinými prostory prouděním spalovacího vzduchu; při instalaci v bytech nebo
jiných uživatelských jednotkách smí do systému spalovacího
vzduchu patřit pouze prostory tohoto bytu nebo uživatelské jednotky.
3.5. PotrUBÍ SPalovaCÍHo vZDUCHU
Potrubí spalovacího vzduchu v budovách s více než dvěma poschodími a potrubím spalovacího vzduchu, které přemosťuje
příčky, by mělo být provedeno tak, aby se oheň a kouř nemohly
dostat do dalších poschodí nebo protipožárních úseků.
otevřené krby mohou být zřízeny nebo nainstalovány ve výše
uvedených prostorech jedině tehdy, pokud do nich může proudit
nejméně 360 cm 3 spalovacího vzduchu za hodinu na 1 m 2 otvoru
topeniště. Pokud se v prostorech instalace nebo v místnostech,
které jsou s instalačními prostorami spojeny, nacházejí jiná
topeniště, musí mít otevřené krby podle technických směrnic
k dispozici nejméně 540 m 3 spalovacího vzduchu za hodinu na
1 m 2 topeniště a ostatní topeniště kromě toho nejméně 1,6 m 3
spalovacího vzduchu za hodinu na 1 kW celkového jmenovitého výkonu při vypočítaném rozdílu tlaku ve výši 0,04 mbar vůči
okolnímu prostředí. anoko směrná hodnota pro výpočet potrubí
přívodu vzduchu platí rychlosti proudění kolem 0,15 m/str. U
krbu s dvířky o rozměrech 51 x 60 cm toto odpovídá potrubí
přívodu vzduchu o rozměru 175 cm2, tedy o průměru cca 15 cm.
Pokud nesmí být spalovací vzduch odebírán z prostoru instalace
(např. u domů se vzduchotechnikou), musí být na hrdlo spalovacího vzduchu připojeno potrubí přívodu spalovacího vzduchu.
toto potrubí musí být vyvedeno do jiné místnosti. (Dbejte,
prosím, na to, aby tato místnost byla dostatečně větraná – konzultujte vše se svým kominickým mistrem a dbejte na dodržování
protipožárních předpisů, anokož i normy Din 18896.) Pokud by
potrubí spalovacího vzduchu mělo být vyvedeno mimo dům, pak
musí být opatřeno uzavíracím zařízením. Přitom musí být poloha
CZ 7
4. UZavÍraCÍ ZařÍZenÍ ve
SPalinovÉM kanálU
5. oCHrana v oBlaSti PřeD
otvoreM toPeniŠtě
otevřené krby s krbovými vložkami Spartherm smějí mít uzavírací
zařízení ve spalinovém kanálu. Uzavírací zařízení nesmí omezovat kontrolní a čisticí práce ve spojovacích rourách a nesmí se
uzavírat samočinně. Poloha uzavíracího zařízení musí být zvenku
dobře rozpoznatelná, například podle polohy ovládací páčky.
Uzavírací zařízení smějí být zabudována pouze ve sběrači spalin,
hrdle kouřovodu nebo kouřovodu samotném. Místo uzavíracího
zařízení mohou být u krbových vložek s dvířky nařízena škrticí
zařízení.
5.1. PoDlaHY
Před otvory pro přikládání do uzavřených topenišť je třeba
chránit podlahy z hořlavých materiálů obložením z nehořlavých
materiálů. obložení musí dopředu přesahovat minimálně 50 cm
a do strany minimálně 30 cm nad rozměr otvoru pro přikládání.
Před topeništi, která jsou provozována anoko otevřená, je třeba
podlahy z hořlavých materiálů chránit obložením z nehořlavých
materiálů směrem dopředu v závislosti na výšce dna topeniště,
popř. ohniště navíc o 30 cm (avšak nejméně 50 cm), do stran
v závislosti na výšce dna topeniště, popř. ohniště navíc o 20 cm
(avšak nejméně 30 cm) nad podlahou. Pokud je k dispozici pevně
zabudovaný stoanonový rošt o výšce nejméně 10 cm, pak stačí
nainstalovat protipožární ochranu směrem dopředu 50 cm a do
stran 30 cm.
4.1. ŠkrtiCÍ klaPka
Škrticí zařízení smějí být zabudována pouze v hrdle kouřovodu
nebo kouřovodu samotném. Škrticí zařízení musejí být snadno
ovladatelná. Musejí mít otvory ve tvaru kruhové výseče, popř.
kruhové úseče, které v souvislé ploše nejsou menší než 3 % plochy průřezu, nejméně však 20 cm 2; poloha škrticího zařízení musí
být rozpoznatelná podle polohy ovládací páčky.
nehořlavé obložení může být z keramiky (např. kachle,
obkladačky), z přírodního kamene nebo jiných minerálních
materiálů (např. mramoru, žuly), z kovu o min. tloušťce 1 mm
nebo z odolného skla. obložení musí být připevněno a zajištěno
proti posunutí.
CZ 8
CZ
5.1.1. ZvláŠtnÍ oPatřenÍ ProtiPoŽárnÍ
oCHranY U PoDlaHovÝCH krYtin v
BlÍZkoSti toPeniŠtě
v případě podlahové krytiny, anoko
koberec, parkety, apod., je třeba umístit předložku
z nehořlavého a ohnivzdorného materiálu
(např. přírodní kámen).
nejmíň 500
nejmíň 500
popř. výška 300
popř. výška 300
Šířka otvoru
CZ 9
Pokud je pevně zabudován stoanonový rošt (není součástí dodávky) o výšce minimálně 10 cm, pak stačí dodržet výše uvedené
minimální vzdálenosti, avšak měřené od roštu.
5.2.1 ZvláŠtnÍ oPatřenÍ ProtiPoŽárnÍ
oCHranY U PoDlaHovÝCH krYtin
v BlÍZkoSti toPeniŠtě
1
5.2. noSnÉ konStrUkČnÍ DÍlY Z BetonU a ŽeleZoBetonU
2
otevřené krby musí být nainstalovány tak, aby směrem do strany
ve vzdálenosti 50 cm od výstupních otvorů teplého vzduchu
a směrem nahoru až do výšky 50 cm nad výstupními otvory
teplého vzduchu nebyly umístěny žádné nosné konstrukční díly z
betonu nebo železobetonu.
3
4
5.3. DřevěnÉ tráMY
Dřevěné trámy nesmí být umístěny v oblasti sálání krbové vložky.
Dřevěné trámy nad otevřenými krby musí být plně provětrávány
s minimální vzdáleností 1 cm. Přímé ukotvení s tepelným mostem
není dovoleno.
Mezi vestavěným nábytkem a krbovým obložením musí být
dodržena vzdálenost minimálně 5 cm.
U konstrukčních částí, které se dotýkají pouze malými
plochami (obložení stěny, podlahy nebo stropu), se doporučuje
dodržet vzdálenost 1 cm.
od otvoru topeniště musí být směrem dopředu, nahoru a do
stran dodržena vzdálenost minimálně 80 cm ke konstrukčním
dílům z hořlavých materiálů nebo hořlavých součástí a rovněž i
k nábytku; pokud není v montážním návodu nebo návodu
k obsluze krbové vložky uvedeno jinak.
Je-li po obou stranách instalována provětrávaná ochrana proti
sálání, může být vzdálenost snížena na 40 cm. Provětrávaná
mezera u ochrany proti sálání přitom musí činit nejméně 2 cm.
2
1
5.4. iZolaČnÍ vrStvY (viZ oBr. 6 + 7; Strana 15)
na základě údajů zkušebních ústavů a platných norem se veškeré
informace vztahují na minerální vatu anoko referenční izolační
materiál, anok je dále podrobně vysvětleno. alternativně mohou
být použity i jiné vhodné izolační materiály opatřené všeobecně
uznávaným atestem.
4
3
CZ 10
CZ
5.4.1. tloUŠŤkY iZolaČnÍCH MateriálŮ
Údaje k tloušťkám izolačních materiálů týkajících se vaší krbové
vložky naleznete v kapitole „teCHniCkÉ ÚDaJe“ začínající na
straně 17.
Jednotlivé náhradní izolační materiály vykazují rozdílné hodnoty tepelné vodivosti, z čehož vyplývají různé tloušťky izolačního
materiálu. Potřebnou tloušťku izolačního materiálu je možné zjistit z diagramu poskytnutého výrobcem izolačního materiálu.
k výrobě izolačních vrstev musí být použity rohože, desky
nebo obklady ze silikátových izolačních materiálů (kámen,
struska nebo keramická vlákna) klasifikační třídy stavebních
materiálů a1 podle Din 4102 části 1 s horním teplotním limitem
použitelnosti, který dosahuje alespoň 700 °C při atestu podle
Din 5227 a jmenovité hustotě 80 kg/m 3. ty musejí mít příslušný
ukazatel pro izolační materiály podle aGi-Q 132.
některé izolační materiály mohou být použity současně anoko předezdívka i anoko tepelná izolace. tím se podstatně sníží
montážní hloubka. tepelné izolace z kamenných a struskových
vláken musejí být položeny tak, aby byly odolné vůči oděru, jinak
by cirkulací vzduchu mohly do místnosti unikat drobné částice
z izolačních materiálů. Jiné tepelně izolační desky musí být provedeny případně již z výroby anoko odolné vůči oděru. izolační
materiály smějí být instalovány pouze s překrytými a utěsněnými
spárami. U instalace ve více vrstvách se jednotlivé spoje musejí
překrývat.
Ukazatel pro izolační materiály nesmí na žádném místě obsahovat pořadí číslic „99“! Pokud tato izolační vrstva není přidržována
stěnami, obložením nebo sousedícími deskami ze všech stran,
musí být ukotvena ve vzdálenostech maximálně 33 cm od sebe.
Jiné izolační materiály, např. z keramzitu nebo minerálních stavebních materiálů, musí splňovat platné normy. takové materiály
musejí být instalovány podle pokynů výrobce.
CZ 11
5.4.2. PřeDeZDÍvka U Stěn vYŽaDUJÍCÍCH oCHranU
-
-
-
5.5
Při instalaci otevřeného krbu ke stěně, která vyžaduje ochranu
před teplem, je třeba postavit předezdívku. Předezdívka musí
přesahovat minimálně 20 cm nad kouřovod.
Předezdívka není nutná, pokud stěna domu:
- je silná nejméně 11,5 cm
- není postavena z hořlavých materiálů
- není nosná stěna z betonu nebo železobetonu
DilataČnÍ SPára MeZi oBeStavBoU
a krBovoU vloŽkoU
1
Parapet musí být umístěn mimo dosah sálání.
2
Musí zde být provětrávaná mezera o šířce 1 cm nebo je nutné
umístit pod parapetem tvarově stálou izolační desku o tloušťce
cca 2 cm.
3
vzdálenost mezi vnitřní hranou spalinového sběrače a římsou
musí činit nejméně 16,5 cm.
.
Předezdívka může být provedena tradičně, např. z cihel, ale
může být postavena i z výše uvedených tepelně izolačních
desek, takže se značně sníží celková konstrukční hloubka
oproti tradiční předezdívce s tepelnou izolací.
5.6. DilataČnÍ SPára MeZi oBeStavBoU a krBovoU
vloŽkoU
1
Mezi krbovou vložkou a obložením nesmí být žádné přímé spojení. Proto musí být počítáno s dilatační spárou, která by měla být
uzavřena například těsnící páskou. Mějte prosím na paměti, že
mezi rámem dvířek a ochranným krytem krbu, popř. montážním
rámečkem, musí zůstat vzdálenost min. 6 mm, aby v případě
potřeby bylo možné demontovat dvířka krbu (např. výměna skla).
2
3
5.7. oCHrannÝ krYt krBU
ochranný kryt nesmí mít žádné přímé spojení s krbovou vložkou.
Musí být koncipován anoko samonosný. Další požadavky viz kapitola „obložení“. Mějte prosím na paměti, že mezi rámem dvířek
CZ 12
CZ
5.9. PřeDávánÍ tePla
a ochranným krytem krbu, popř. montážním rámečkem, musí
zůstat vzdálenost min. 6 mm, aby v případě potřeby bylo možné
demontovat dvířka krbu (např. výměna skla).
S našimi krbovými vložkami je možné postavit různé typy krbů,
a je proto nutné, aby přesnou konstrukci krbu navrhla odborná firma. Je nutné zajistit, aby docházelo k dostatečnému
předávání tepla. to je možné docílit horkovzdušnými rozvody v
obložení nebo konstrukčními prvky obložení, které jsou schopné
předávat teplo sáláním.
5.8. koUřovoD
Hrdlo pro připojení kouřovodu se nachází na spalinovém nástavci
krbové vložky. Připojení ke komínu se provádí pokud možno přímo
a může být vytvořeno anok svisle, tak i vodorovně. Připojení ke
komínu by mělo být provedeno prostřednictvím zazděné komínové zděře, popř. podle pokynů výrobce komínu. kouřovod musí být
vytvořen ze šamotových tvarovek pro domácí komíny nebo
z
ocelových rour o minimální tloušťce plechu 2 mm podle normy
Din 1623, Din 1298, Din en 1856.
5.9.1. konvekČnÍ SYStÉMY
U krbů, které jsou určeny k předávání tepla konvekcí
(horkovzdušná kamna, otevřené krby, apod.), je třeba dbát na
následující body (viz návod, bod 5.8):
roury kouřovodu uvnitř obložení otevřeného krbu musejí být
obloženy nejméně 3 cm silnými tvarově stálými, nehořlavými
rohožemi z minerální vaty třídy a1 podle Din 4102 části 1, s mezní pracovní teplotou nejméně 750 °C na základě zkoušky podle
normy Din 52271 a pojivem o objemu ne více než 1,2 %; místo
rozměru 3 cm musí být dodržen rozměr 6 cm, pokud je obložení
spalinového sběrače vyrobeno z kovu.
toto ustanovení neplatí, pokud je kouřovod určen ke konvekčnímu
vyhřívání vzduchu v místnosti.
PoZnáMka:
Požadavky na kouřovod podle normy Din 18160 části 2.
CZ 13
-
Průřez vstupního i výstupního otvoru vzduchu musí činit vždy
nejméně 800 cm2.
-
nejméně 200 cm2 otvoru pro vstup vzduchu a 200 cm2 otvoru
pro výstup vzduchu nesmí být uzavíratelných.
-
Při použití konvekčního pláště musí být osazena všechna čtyři
připojovací hrdla.
-
vzduchová potrubí musejí být z nehořlavých tvarově stálých
stavebních materiálů.
-
v oblasti 30 cm po stranách a 30 cm nad mřížkami výstupu
teplého vzduchu nesmí být umístěny žádné hořlavé
stavební materiály a předměty, například dřevěný strop nebo
vestavný nábytek.
5.9.2. UZavřenÉ krBovÉ SYStÉMY
•
U uzavřených krbů, které jsou určené k předávání tepla
prostřednictvím vnějšího obložení krbu (akumulační pece, systém Hypokaust, systémy s uzavíratelnými konvekčními výstupy
apod.), tedy sáláním obestavby, je třeba bezpodmínečně dodržet
následující body:
to platí pro následující modely (linear a Prestige):
•
Mini:
•
•
•
•
•
•
•
krb je třeba navrhnout a postavit podle příslušných odborných
pravidel kamnářského řemesla.
Zásadně doporučujeme použít dostatečné množství
akumulačního materiálu (např. Magnetherm), aby docházelo
k optimálnímu využití tepla a nehrozilo nebezpečí přehřátí
v teplotních špičkách.
velikost kamen, tedy velikost sálavé plochy, je třeba stanovit
podle tepelného výkonu a celkové potřeby tepla!
Materiál na obložení je třeba vybrat s přihlédnutím k jeho
vyššímu namáhání.
Stavitel musí provozovatele písemně upozornit na speciální
konstrukci/způsob provozu. Množství přikládaného dřeva musí
odpovídat schopnosti povrchu obložení předávat teplo, popř.
akumulační kapacitě přenosového média (obecně max. 2-3
přikládky za den).
Doporučujeme chránit dotykové plochy z hořlavých materiálů
navíc k předepsané tepelné izolaci ještě aktivním provětráváním.
Tloušťkyizolacíuváděnénastraně11platípouzeprokonvekční
systémy. U uzavřených krbových systémů musejí být tloušťky
izolací vypočítány dle platných norem.
U výsuvných dvířek nesmí teplota u závěsů nebo vodicích
koleček a ložisek přesáhnout 270 °C. Případně je třeba oblasti krbové vložky s pohyblivými mechanickými součástmi
speciálně izolovat.
Při montáži příslušenství je třeba postupovat podle příslušných
montážních pokynů, zejména dodržovat přípustné provozní teploty
nebo teplotu okolí, popř. požadavky na snadný přístup.
r1v/r1vh, Z1, Z1 mit nSHF, 2l/2r/2lrh,
Z1 H 2o/Z1h H 2o, Z1 H 2o Xl/Z1h H 2o Xl, S/Sh, S-FDh
Speedy: 1v/1vh, 1v/1vh mit nSHF, M/Mh, k/kh, k/kh mit nSHF,
eh, eh mit nSHF, Mr/Mrh, Mr/Mrh mit nSHF, r/rh,
r/rh mit nSHF, Ph, MDrh, rDrh
CZ 14
varia:
1v/1vh, 1v H 2o/1vh H 2o, 1v H 2o Xl/1vh H 2o Xl, 1v
H 2o XXl/1vh H 2o XXl, 2l/2r/2lh/2rh, 2lh H 2o/2rh
H 2o, 2l-100h/2r-100h, 2lrh/2rrh, Ch, FD/FDh, ah,
a-FDh, Sh/Srh (Gt), eh, Beh, Bh, B-FDh, B-120h, M-60h,
M-80h, M-100h
arte:
1vh, Bh, Brh, Xh, X-FDh, 3rl-60h, 3rl-80h, 3rl-100h,
U-50h, U-70h, U-90h, Wh
CZ
6. Všeobecné instalační pokyny
7. Zvláštní opatření protipožární ochrany
U podlah, stropů a přilehlých stěn z nehořlavých stavebních materiál.
U hořlavých stavebních materiálů, podlah (stropy z dřevěných trámů), stropů
Důležité upozornění: Krbová vložka musí být instalována na pevném podkladu.
Krbová vložka Spartherm s
horizontálním kouřovodem
Krbová vložka Spartherm s
vertikálním kouřovodem
a přilehlých stěn
1
2
21
6
4
7
2
3
5
20
7
6
6
9
19
8
17
1Konstrukční díl z hořlavých materiálů
19
(nebo nosná stěna z železobetonu)
2Výplň z tvarově stálé minerální vaty,
10
10
5
9
18
8
8
9
14
4
7
5
3
2
8
9
13
16
5
20
5
15
6
4
1
1
9
3
min. 8 cm silné
3 Minerální stavební materiály (např. desky
12
12
11
10
11
11
12
(viz str. 11 Tloušťky izolačního materiálu)
7Konvekční komora z ocelového plechu
studeného vzduchu)
13 Prodloužení kouřovodu
3Komínová zděř nebo objímka
14Izolace kouřovodu uvnitř obestavby
4Roura kouřovodu (spojovací kus)
min. 3 cm silnou tvarově stálou
5 Mřížka přívodu vzduchu (výstup teplého vzduchu)
minerální vatou
6Vzduchová komora
15Izolace flexi potrubí
7Obkladové zdivo (z nehořlavých
16Koleno kouřovodu
stavebních materiálů)
6Kompletní izolace konvekční komory
12 Mřížka cirkulačního vzduchu (vstup
2Těsnicí šňůra
stálou minerální vatou
5Obkladové zdivo z nehořlavých stavebních materiálů
1
1Kompletní izolace vzduchové komory, min. 8 cm silná
z pórobetonu), 10 cm silné
4Izolace kouřovodu min. 3 cm silnou tvarově
8Izolace z tvarově stálé minerální vaty, cca 8 cm
silná (viz str. 11 Tloušťky izolačních materiálů)
9 Stěna z minerálního materiálu, 10 cm silná
10Izolace z tvarově stálé minerální vaty, cca 8 cm silná
11 Maloplošný tepelný most
12 Betonová deska, min. 6 cm silná
17Konvekční komora
8 Montážní rám (neukládat přímo na vložku)
18Izolace konvekční komory
9Izolační pásek
19 Stěna, kterou není třeba chránit, o síle do 10 cm
10Krbová vložka Spartherm
20Komín
11Klapka přívodu čerstvého vzduchu
21 Čisticí otvor
CZ
CZ 15
15
8. ČiŠtěnÍ otevřenÝCH krBŮ
DOPRAVNÍ POJISTKA
otevřené krby musí být koncipovány a instalovány tak, aby se
horkovzdušná vzduchová potrubí dala snadno čistit, mezery
mezi stropem, stěnami a vestavným nábytkem bylo možné
snadno prohlédnout a vyklidit a aby nic nebránilo čištění
kouřovodu a komína.
9. ZvláŠtnÍ PokYnY Pro krBovÉ
vloŽkY SPartHerM
9.1. HrDlo koUřovoDU
Pozor!
TRANSPORTSICHERUNG
Dopravní pojistka!
Hrdlo kouřovodu lze natáčet. lze jej napojit na komín anok
vodorovně, tak svisle. Pro boční připojení lze objednat spalinovou
kupoli s vývodem 90° a pro vhodnější, přímé připojení spalinovou
kupoli s vývodem 0°.
9.2. krBovÉ vloŽkY SPartHerM S vÝSUvnÝMi DvÍřkY
9.3. ManiPUlaČnÍ
PoMŮCkY
Před montáží je třeba zcela odstranit dopravní pojistku. výsuvná dvířka bezpodmínečně překontrolujte předtím, než krbovou
vložku obestavíte.
9.3. ManiPUlaČnÍ PoMŮCkY
některé modely jsou vybaveny pro použití pomůcek k nošení
těžkých břemen.
CZ 16
CZ
10. teCHniCkÉ ÚDaJe krBovÝCH
vloŽek
Jmenovitý tepelný výkon kW (uzavřený provoz)
rozsah tepelného výkonu kW
všeobecné údaje
Provoz při
otevřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je nepřípustné)
Provoz při
zavřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je možné)
Mini
S/Sh
Speedy
1v
Speedy
1v nSHF/
1vh nSHF
Speedy
1vh
varia
1v
6,0
7,0
10,0
7,0
9,0
10,0
9,0
11,0
4,5–7,8
4,9–9,1
7,0–13,0
4,9–9,1
6,3–11,7
7,0–13,0
6,3–11,7
7,7–14,3
78,3
84,1
78,1
87,3
78,1
78,0
82,0
78,0
160
180
180
180
200
200
200
200
Průměr spalinové kupole (mm)
160
180
180
180
200
200
200
200
Hmotnost kg (cca)
150
160
160
205
200
200/270
270
245
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (s motorem pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
700
700
–
700
700
–
700
700
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (bez motoru pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
750/890
920/1100
1360/1640
810/970
Množství proudění spalin g/s
13,1
20,9
–
17,8
26,4
–
26,4
43,1
teplota spalin °C
210
240
–
230
257
–
257
236
teplota spalin za přídavnou topnou plochou °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Požadovaný přepravní tlak v Pa
10
12
–
12
12
–
12
8
Doporuč. průměr pro vyrovnání prostorového objemu (cm)
40
40
–
45
50
–
50
47
Množství proudění spalin g/s
5,4
7,6
240
9,2
290
336
10,7
233
9,2
270
7,5
330
8,8
teplota spalin °C
336
10
355
Požadovaný přepravní tlak v Pa
Co 2 (%)
Požadovaný průměr podle předpisů v cm
(470 u hrdla)
1150/1390 1280/1540 1150/1390 1420/1710
(430 u hrdla)
14
14
14
14
12
12
12
11
10,6
8,6
11,1
7,9
9,2
7,5
9,2
9,5
15
15
15
15
15
15
15
15
16,4
25,5
25,2
27,6
30,6
34
30,6
36,1
konvekce %
62
68
74
58
64
72
64
65
Sklo %
38
32
26
42
36
28
36
35
0
0
0
0
0
0
0
0
10,7
10,0
10,0
9,3
9,8
9,8
9,8
10,1
od podlahy v cm
6
6
6
6
6
6
6
6
Zadní stěna v cm
8
8
8
8,5
5,5
5,5
5,5
13
5,2
0
0
5,2
4,2
4,2
4,2
0
8
8
8
8,5
5,5
5,5
5,5
13
od stěny v cm
tepelná izolace
(příklad minerální Podlaha v cm
vata podle
Boční stěna v cm
aGi-Q 132)
atesty a hodnoty
Mini
Z1 nSHF
Účinnost (%)
H2o %
vzdálenosti
topné komory
Mini
Z1
Doporuč. průměr komína
Spotřeba spalovacího vzduchu m3/h
rozložení tepla
Mini
r1v/r1vh
Předezdívka před chráněnou stěnou v cm
10
10
10
10
10
10
10
10
konstrukce typu a
ano
ano
–
ano
ano
–
ano
ano
konstrukce typu a1
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 1. stupeň
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 2. stupeň
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
15a BvG
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Změny a omyly vyhrazeny
CZ 17
varia
1vh
Jmenovitý tepelný výkon kW (uzavřený provoz)
rozsah tepelného výkonu kW
všeobecné údaje
Provoz při
zavřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je možné)
vzdálenosti
topné komory
varia
Bh
varia
B-120h
varia
M-60h
varia
M-80h
varia
M-100h
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
15,0
7,0
9,0
11,0
7,7–14,3
7,7–14,3
7,7–14,3
7,7–14,3
7,7–14,3
10,5–19,5
4,9–9,1
6,3–11,7
7,7–14,3
78,4
78,3
80,0
78,6
80,4
78,4
78,0
78,4
78,1
200
200
200
200
250
250
200
200
200
Průměr spalinové kupole (mm)
200
200
200
200
250
250
200
200
200
Hmotnost kg (cca)
260
270
280
300
350
370
205
300
350
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (s motorem pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
700
700
700
700
700
700
–
–
–
1420/1720 1550/1860 1270/1530 1410/1690 1270/1520 1600/1910 870/1050 1090/1310 1300/1560
Množství proudění spalin g/s
43,1
–
22,1
48,1
45,8
–
22,8
21,7
45,8
teplota spalin °C
236
–
270
168
230
–
250
230
320
teplota spalin za přídavnou topnou plochou °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Požadovaný přepravní tlak v Pa
8
–
10
10
10
–
10
10
10
Doporuč. průměr pro vyrovnání prostorového objemu (cm)
47
–
55
49
59
–
45
52
59
Množství proudění spalin g/s
10
9,45
10
9,3
11,9
15,4
6,8
11,9
teplota spalin °C
355
300
330
330
340
296
330
9,1
310
Požadovaný přepravní tlak v Pa
11
11
12
12
14
12
12
12
14
Co 2 (%)
9,5
10,1
9,6
10,2
8,5
8,9
9,9
8,9
8,5
15
Požadovaný průměr podle předpisů v cm
340
15
15
15
15
2x15
2x15
15
15
36,1
33,1
35,6
32,8
40
52,5
22,1
31,6
40
konvekce %
65
70
58
64
58
53
62
60
59
Sklo %
35
30
42
36
42
47
38
40
41
H2o %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,1
14,9
11,0
9,0
8,4
9,7
7,4
8,1
8,6
od stěny v cm
od podlahy v cm
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Zadní stěna v cm
13
11,1
8
8
8
15,5
10,3
10,3
8,5
tepelná izolace
(příklad minerální Podlaha v cm
vata podle
Boční stěna v cm
aGi-Q 132)
atesty a hodnoty
varia
ah
Účinnost (%)
Spotřeba spalovacího vzduchu m3/h
rozložení tepla
varia
Srh
Doporuč. průměr komína
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (bez motoru pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
Provoz při
otevřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je nepřípustné)
varia
Sh
0
0
0
0
0
12
0
0
0
13
8,6
8
8
8
15,5
10,3
10,3
8,5
Předezdívka před chráněnou stěnou v cm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
konstrukce typu a
ano
–
ano
ano
ano
–
ano
ano
ano
konstrukce typu a1
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 1. stupeň
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 2. stupeň
ano
ano
–
–
–
ano
ano
ano
–
15a BvG
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
CZ 18
CZ
varia
M-60h
Get
varia
M-60h
Get + DH
arte
1vh
arte
Bh
arte
Xh
Bravo/
Bravo h
Bravo
nSHF
Bravo h
nSHF
Mini
S-FDh
varia
FD
varia
FDh
varia
a-FDh
varia
B-FDh
arte
X-FDh
Mini
2l/2r
Mini
2lrh
8,0
8,0
8,0
11,0
11,0
8,0
9,0
9,0
6,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
7,0
7,0
5,6–10,4
5,6–10,4
5,6–10,4
7,7–14,3
7,7–14,3
5,6–10,4
6,3–11,7
6,3–11,7
4,5–7,8
7,7–14,3
7,7–14,3
7,7–14,3
7,7–14,3
7,7–14,3
4,9–9,1
4,9–9,1
80,0
80,0
81,5
78,6
78,2
80,3
86,2
86,2
78,3
78,3
78,3
80,4
79,0
78,2
78,4
78,4
180
180
180
200
250
200
200
200
200
250
250
250
250
250
180
180
180
180
180
200
250
200
200
200
200
250
250
250
250
250
180
180
225
255
220
260
430
230
230
230
261
240
260
325
350
430
160
160
–
–
700
700
700
–
–
–
700
700
700
700
–
700
700
700
930/1250
750/900
750/900
–
930/1250 1030/1240 1230/1480 1320/1580 1000/1200 1130/1350 1130/1350
–
18,9
22,4
28,5
24,7
–
–
640/770
23,8
1110/1340 1110/1340 1030/1240 1030/1230 1060/1270
43,1
43,1
48,1
23,8
28,5
20,1
20,1
–
–
230
260
250
230
–
–
280
236
236
168
240
250
220
220
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
10
10
12
–
–
9
8
8
10
10
10
10
10
–
–
47
60
68
56
–
–
68
71
71
69
82
96
57
57
7,3
7,3
7,1
10,7
11,6
8
10
10
11,6
6,7
6,7
300
350
300
320
(320 u hrdla)
(320 u hrdla)
360
355
355
9,3
330
11,5
311
8,3
233
5,4
311
8,3
233
300
300
330
330
12
12
12
12
12
14
12
12
12
11
11
12
12
12
12
12
9,3
9,5
9,9
9,7
8,6
10,5
10,6
10,6
10
9,5
9,5
10,2
8,4
8,6
9,2
9,2
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2x15
15
15
15
26,2
26,2
24,3
35,2
39,8
23,1
26
26
18,7
36,1
36,1
32,8
40,3
39,8
23,7
23,7
57
57
65
56
60
63
66
66
53
51
51
47
47
48
54
54
43
43
35
44
40
37
34
34
47
49
49
53
53
52
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,0
6,0
9,3
10,9
6,1
7,5
8,5
8,5
7,3
12,6
12,6
12,9
11,2
9,6
10,2
10,2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
11,1
–
8
10,5
10,3
10,5
10,5
15
0
13
13
8
10,5
10,3
8
8
0
0
0
0
0
5,5
5,5
5,5
4,2
0
0
0
4,2
5,2
0
0
6,2
–
8
10,5
10,3
10,5
10,5
13
10,5
13
13
8
10,5
10,3
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
–
–
ano
ano
ano
ano
–
–
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
–
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Změny a omyly vyhrazeny
CZ 19
varia
2l/2r
Jmenovitý tepelný výkon kW (uzavřený provoz)
rozsah tepelného výkonu kW
všeobecné údaje
Provoz při
zavřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je možné)
varia
2lrh/
2rrh
varia
2r-55h
Get
varia
2r-55h
Get + DH
varia
C-45h
11,7
11,7
7,0
7,0
11,0
11,7
7,0
7,0
8,0
8,2–15,2
8,2–15,2
4,9–9,1
4,9–9,1
7,7–14,3
8,2–15,2
4,9–9,1
4,9–9,1
5,6–10,4
82,1
80,0
80,6
80,6
79,3
80,0
80,6
80,6
200
200
180
180
250
200
180
180
180
Průměr spalinové kupole (mm)
200
200
180
180
250
200
180
180
180
Hmotnost kg (cca)
270
275
245
270
280
240
245
270
230
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (s motorem pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
700
700
–
–
700
700
–
–
700
810/970
810/970
810/970
810/970
890/1070
1170/1410 1170/1410
1080/1290 1170/1410
Množství proudění spalin g/s
21,2
21,2
–
–
20,2
21,2
–
–
–
teplota spalin °C
270
270
–
–
210
270
–
–
–
teplota spalin za přídavnou topnou plochou °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Požadovaný přepravní tlak v Pa
14
14
–
–
10
14
–
–
–
Doporuč. průměr pro vyrovnání prostorového objemu (cm)
64
64
–
–
70
64
–
–
–
Množství proudění spalin g/s
9,6
9,6
6,5
12
9,6
6,5
6,5
7,53
255
teplota spalin °C
330
330
6,5
276
276
280
330
276
276
Požadovaný přepravní tlak v Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Co 2 (%)
10
10
9,7
9,7
8,2
10
9,7
9,7
9,2
Požadovaný průměr podle předpisů v cm
15
15
15
15
15
15
15
15
15
33,5
33,5
22,6
22,6
41,1
33,5
22,6
22,6
25,8
konvekce %
53
53
50
95
49
53
50
95
56
Sklo %
47
47
50
5
51
47
50
5
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,3
12,3
7,4
7,4
9,6
12,3
7,4
7,4
11,9
od podlahy v cm
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Zadní stěna v cm
7
7
15,5
–
10,3
7
15,5
–
11,1
od stěny v cm
tepelná izolace
(příklad minerální Podlaha v cm
vata podle
Boční stěna v cm
aGi-Q 132)
atesty a hodnoty
varia
2l/2r100h
80,0
H2o %
vzdálenosti
topné komory
varia
2l-55h
Get + DH
Účinnost (%)
Spotřeba spalovacího vzduchu m3/h
rozložení tepla
varia
2l-55h
Get
Doporuč. průměr komína
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (bez motoru pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
Provoz při
otevřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je nepřípustné)
varia
2lh/ 2rh
0
0
0
0
5,2
0
0
0
0
7
7
6,2
–
10,3
7
6,2
–
8,6
10
Předezdívka před chráněnou stěnou v cm
10
10
10
–
10
10
10
0
konstrukce typu a
ano
ano
–
–
ano
ano
–
–
–
konstrukce typu a1
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 1. stupeň
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 2. stupeň
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
15a BvG
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
CZ 20
CZ
varia
Ch
arte
U-50h
arte
U-70h
arte
U-90h
arte
3rl-60h
arte
3rl-80h
arte
3rl-100h
Speedy
Mr
Speedy
Mrh
Speedy
r
Speedy
r/rh nSHF
Speedy
rh
Speedy
Ph
Speedy
MDrh
Speedy
rDrh
varia
eh
9,0
9,0
11,0
13,0
7,5
9,0
11,0
9,0
9,0
9,0
10,0
9,0
7,0
9,0
11,0
11,0
6,3–11,7
6,3–11,7
7,7–14,3
9,1–16,9
5,3–9,8
6,3–11,7
7,7–14,3
6,3–11,7
6,3–11,7
6,3–11,7
7,0–13,0
6,3–11,7
4,9–9,1
6,3–11,7
7,7–14,3
7,7–14,3
79,6
79,5
78,5
78,1
83,9
81,4
78,2
81,1
81,1
78,0
82,0
78,0
79,8
78,3
78,0
78,6
250
200
200
200
250
250
250
180
180
200
200
200
160
200
200
200
250
200/250
200/250
200/250
200/250
200/250
250
180
180
200
200
200
160
200
200
200
250
240
375
464
250
280
300
200
235
210
210/220
220
160
220
270
240
700
–
–
–
–
–
–
700
700
700
–
700
530
700
700
700
930/1120
630/760
810/970
940/1130
630/760
690/820
930/1110
830/990
830/990
630/750
810/980
18,4
–
–
–
23,7
26,5
40
–
–
26,4
–
26,4
16,4
28,4
26,2
22,1
240
–
–
–
140
155
180
–
–
257
–
257
150
210
240
270
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
–
–
–
7
7
12
–
–
12
–
12
10
10
10
10
940/1120 1040/1250 940/1120
860/1030 1330/1600
69
–
–
–
65
76
86
–
–
53
–
53
55
62
64
50
8,8
8,6
11,3
13,4
7,3
10,3
7,1
7,1
9,2
7,9
9,4
12,7
10
310
310
310
335
360
360
360
336
10,7
233
9,2
340
7
310
(430 u hrdla)
336
376
310
266
330
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
12
12
12
9,7
9,3
9,2
9,2
9,3
10,1
9,8
11,7
11,7
9,2
7,5
9,2
8,3
9,2
7,4
9,6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
28,4
29,6
37,1
44
23,4
23,8
35
29,3
29,3
30,6
34
30,6
25,7
30,4
46,2
35,6
52
35
37
36
42
43
42
46
46
52
63
52
45
45
39
61
48
65
63
64
58
57
58
54
54
48
37
48
55
55
61
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,8
14,9
18,0
19,0
4,8
4,4
10,1
11,6
11,6
11,0
11,0
11,0
10,0
11,7
15,5
11,6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
6
8,5
8,5
8,6
8,6
10,5
8,6
8,6
5,5
5,5
5,5
10,5
10,3
130
8
0
0
5,2
5,2
0
0
4,2
0
0
4,2
4,2
4,2
0
10,3
0
0
8
6
6
6
8,6
8,6
10,5
8,6
8
5,5
5,5
5,5
10,5
10,3
13
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ano
–
–
–
ano
ano
ano
ano
ano
ano
–
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
–
ano
–
–
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
–
ano
Změny a omyly vyhrazeny
CZ 21
varia
Beh
Jmenovitý tepelný výkon kW (uzavřený provoz)
rozsah tepelného výkonu kW
všeobecné údaje
Provoz při
zavřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je možné)
Speedy
k
Speedy
k/kh nSHF
Speedy
kh
Speedy
eh
11,0
11,0
8,0
9,0
8,0
9,0
10,0
9,0
8,0
7,7–14,3
7,7–14,3
5,6–10,4
6,3–11,7
5,6–10,4
6,3–11,7
7,0–13,0
6,3–11,7
5,6–10,4
78,1
78,6
78,0
82,8
78,0
78,0
82,0
78,0
250
200
180
180
180
200
200
200
200
Průměr spalinové kupole (mm)
250
200
180
180
180
200
200
200
200
Hmotnost kg (cca)
350
260
190
190/200
200
210
210/220
220
230
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (s motorem pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
700
700
700
–
700
700
–
700
830/990
930/1110
830/990
1270/1520 1110/1330
1080/1290 1200/1400 1080/1290
700
810/970
Množství proudění spalin g/s
45,8
22,4
23,3
–
23,3
26,4
–
26,4
21,7
teplota spalin °C
230
260
230
–
230
257
–
257
240
teplota spalin za přídavnou topnou plochou °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Požadovaný přepravní tlak v Pa
10
10
10
–
10
12
–
12
10
Doporuč. průměr pro vyrovnání prostorového objemu (cm)
60
65
49
–
49
54
–
54
57
Množství proudění spalin g/s
11,9
10,7
7,7
7,7
9,2
340
350
330
(330 u hrdla)
330
336
10,7
233
9,2
teplota spalin °C
8,8
240
(430 u hrdla)
7,6
320
Požadovaný přepravní tlak v Pa
14
12
12
12
12
12
12
12
12
Co 2 (%)
8,5
9,7
9,6
9,1
9,6
9,2
7,5
9,2
9,3
2x15
15
15
15
15
15
15
15
15
40
35,2
26
29,3
26
30,6
34
30,6
26,9
Požadovaný průměr podle předpisů v cm
336
konvekce %
58
51
54
60
54
60
69
60
50
Sklo %
42
49
46
40
46
40
31
40
50
od stěny v cm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,7
6,8
12,2
12,2
12,2
12,7
12,7
12,7
13,3
6
od podlahy v cm
6
6
6
6
6
6
6
6
Zadní stěna v cm
8
10,5
8
8
8
5,5
5,5
5,5
8
0
0
0
0
0
4,2
4,2
4,2
0
tepelná izolace
(příklad minerální Podlaha v cm
vata podle
Boční stěna v cm
aGi-Q 132)
atesty a hodnoty
Speedy
Mh
78,4
H2o %
vzdálenosti
topné komory
Speedy
M/Mh
nSHF
Účinnost (%)
Spotřeba spalovacího vzduchu m3/h
rozložení tepla
Speedy
M
Doporuč. průměr komína
Min. průřez přívodního a cirkulačního potrubí (bez motoru pro cirkulaci horkého vzduchu) cm2
Provoz při
otevřeném ohništi
(vícenásobné
připojení na komín
je nepřípustné)
arte
Brh
8
10,5
8
8
8
5,5
5,5
5,5
8
Předezdívka před chráněnou stěnou v cm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
konstrukce typu a
ano
ano
ano
–
ano
ano
–
ano
ano
konstrukce typu a1
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 1. stupeň
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
BimSCHv. 2. stupeň
–
ano
–
ano
–
ano
ano
ano
–
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
15a BvG
CZ 22
CZ
Speedy
Eh NSHF
Mini
Z1 H 2O
7,0 /
Mini
Z1 H 2O XL
10,0 /
Mini
Z1h H 2O
XL
10,0 /
Varia
1V H 2O
11,0 /
Varia
1Vh H 2O
11,0 /
Varia
1V H 2O XL
14,4 /
Varia
1Vh H 2O
XL
14,4 /
Varia
1V H 2O
XXL
21,2 /
Varia
1Vh H 2O
XXL
21,2 /
Renova
A H 2O
Renova
B - Air
14,0 /
10,1
do vody 6,9
13,4 /
8,8
7,1–13,1
9,4–17,4
6,2–11,4
81,9
89,6
89,0
89,3
88,0
200
180
180
180
180
200
200
180
180
180
180
300
330
380
290
190
200
140
–
–
–
–
–
–
–
350/410
350/410
150/170
370/450
1580/1900
690/830
1420/1700
do vody 8,0
do vody 8,0
do vody 5,5
do vody 5,5
7,0–13,0
7,0–13,0
7,7–14,3
7,7–14,3
84,8
85,9
86,0
86,0
82,2
82,2
81,3
81,3
85,9
85,9
200
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
180
180
180
180
180
200
200
200
230
250
250
250
230
260
300
330
–
–
–
–
–
–
–
–
1110/1330
80/100
80/100
80/100
320/390
320/390
350/420
350/420
do vody 15,6
do vody 15,6
14,7 /
Nova
F - Air
do vody 9,0
do vody 5,5
4,9–9,1
do vody 10,0
Nova E
H 2O
9,8–18,2
11,0
7,7–14,3
do vody 10,0
Varia
2Lh/2Rh
H 2O
do vody 8,4
10,1–18,7 10,1–18,7 14,8–22,0 14,8–22,0 10,3–19,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8,7
234
6
7,5
7,5
9,6
9,6
15,2
15,2
18,9
12,2
12,7
9,2
12,8
9,4
(430 u hrdla)
235
245
245
280
280
207
207
171
18,9
171
265
340
355
396
357
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10,2
9,6
11,1
11,1
9,6
9,6
7,8
7,8
8,6
8,6
8,2
8,2
8,1
7,7
7
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
34,7
30
20,8
25,6
25,6
34,2
34,2
55,2
55,2
69,6
69,6
45
46,3
34,1
47,3
55
6
4
4
15
15
11
11
8
8
6
14
78
24
81
45
16
16
16
35
35
18
18
18
18
37
22
22
23
19
0
78
80
80
50
50
71
71
74
74
57
64
0
53
0
13,3
2,0
2,0
2,0
2,4
2,4
2,6
2,6
2,5
2,5
2,0
6,0
10,0
6,0
10,0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
2
0
2
8
5,2
5,2
5,2
8
8
10
10
10
10
5,2
8
16
8
16
0
5,2
5,2
5,2
5,5
5,5
8
8
8
8
0
8
10
8
10
8
5,2
5,2
5,2
8
8
10
10
10
10
5,2
8
16
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
–
–
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
–
–
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Změny a omyly vyhrazeny
CZ 23
Download

Návod k instalaci