SoilBoring spol. s r.o.
- geotechnická kancelář, projekty, poradenství
U silnice 14
U silnice 14
tel.: 607857214
www.soilboring.cz
Posouzení skupiny pilot
Vstupní data
Projekt
Datum : 6.12.2012
Název : Skupina pilot - Vzorový příklad 3
Popis : Statické schéma skupiny pilot - Pružinová metoda
Fáze : 1
2,00
1,00
5,00
+z
7,00
HPV
5,00
12,00
Nastavení
(zadané pro aktuální úlohu)
Materiály a normy
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Součinitele EC2 :
standardní
Skupina pilot
Součinitele redukce parametrů zemin
Trvalá návrhová situace
Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
gmj =
1,25 [–]
Součinitel redukce soudržnosti :
gmc =
1,40 [–]
Součinitel redukce objemové tíhy zeminy :
gmg =
1,00 [–]
Součinitele redukce únosnosti
Trvalá návrhová situace
Součinitel redukce odporu na plášti :
gs =
1,00 [–]
Součinitel redukce odporu na patě :
gb =
1,00 [–]
Součinitel redukce celkové svislé únosnosti :
gt =
1,50 [–]
Parametry zemin
Třída S4, středně ulehlá
Objemová tíha :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Modul přetvárnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
=
g
jef =
cef =
Edef =
gsat =
18,00 kN/m 3
29,00 °
5,00 kPa
10,00 MPa
20,00 kN/m 3
1
[GEO5 - Skupina pilot | verze 5.15.0.0 | hardwarový klíč 4001 / 1 | Fine spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
SoilBoring spol. s r.o.
- geotechnická kancelář, projekty, poradenství
U silnice 14
Třída S3, středně ulehlá
Objemová tíha :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Modul přetvárnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
=
g
jef =
cef =
Edef =
gsat =
17,50 kN/m 3
29,50 °
0,00 kPa
15,50 MPa
19,50 kN/m 3
Třída F5, konzistence tuhá
Objemová tíha :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Modul přetvárnosti :
Obj.tíha sat.zeminy :
=
g
jef =
cef =
Edef =
gsat =
20,00 kN/m 3
21,00 °
12,00 kPa
4,00 MPa
22,00 kN/m 3
U silnice 14
tel.: 607857214
www.soilboring.cz
Konstrukce
Šířka základové desky bx
by
Průměr piloty
d
Počet pilot
nx
ny
Osová vzdálenost
sx
sy
= 15,00 m
= 15,00 m
= 1,00 m
=
5
=
4
= 3,00 m
= 4,00 m
Geometrie
Hloubka založení
Vysazení piloty
Tloušťka základové desky
Délka pilot
hz
h
t
l
= 2,00
= 0,00
= 1,00
= 12,00
m
m
m
m
Materiál konstrukce
Objemová tíha g = 25,00 kN/m 3
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 20/25
Válcová pevnost v tlaku
Pevnost v tahu
fck = 20,00 MPa
fctm = 2,20 MPa
Ocel podélná : B500
Mez kluzu
fyk = 500,00 MPa
Horizontální modul reakce podloží
Hloubka
[m]
0.00
10.00
12.00
kh
[MN/m3]
0.00
10.00
10.00
2
[GEO5 - Skupina pilot | verze 5.15.0.0 | hardwarový klíč 4001 / 1 | Fine spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
SoilBoring spol. s r.o.
- geotechnická kancelář, projekty, poradenství
U silnice 14
U silnice 14
tel.: 607857214
www.soilboring.cz
Název : Skupina pilot - Vzorový příklad 3
Popis : Vodorovný modul - Pružinová metoda
Fáze : 1
0,00
12,00
10,00
0,00
10,00
0
25,00
[MN/m³]
Stanovení svislých pružin
Typické zatížení (pro výpočet tuhosti svislých pružin) : 4_Q3:G1+G2+W4 (4)
Geologický profil a přiřazení zemin
Vrstva
[m]
Číslo
Přiřazená zemina
Vzorek
1
5,00 Třída F5, konzistence tuhá
2
5,00 Třída S3, středně ulehlá
3
-
Třída S4, středně ulehlá
Zatížení
Vlastní tíha piloty je započítána do zatížení.
Číslo
Zatížení
nové změna
1
ANO
2
ANO
3
ANO
4
ANO
5
ANO
Název
Typ
1_G1+G2
Návrhové
(1)
2_W4:G1+G2
Návrhové
(2)
3_Q3:G1+G2
Návrhové
(3)
4_Q3:G1+G2+W4
Návrhové
(4)
5_W4:G1+G2+Q3
Návrhové
(5)
N
[kN]
Mx
My
Hx
Hy
Mz
[kNm]
[kNm]
[kN]
[kN]
[kNm]
17355,00
0,00
1879,25
-0,05
0,08
0,00
18600,00
-162,00
1879,25
728,95
0,08
0,00
19250,00
0,00
3499,25
1079,95
0,08
0,00
22500,00
-97,20
3499,25
1517,35
0,08
0,00
23700,00
-162,00
3013,25
1484,95
0,08
0,00
3
[GEO5 - Skupina pilot | verze 5.15.0.0 | hardwarový klíč 4001 / 1 | Fine spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
SoilBoring spol. s r.o.
- geotechnická kancelář, projekty, poradenství
U silnice 14
Číslo
Zatížení
nové změna
6
ANO
7
ANO
8
ANO
9
ANO
10
ANO
Název
Typ
1_G1+G2
Užitné
(6)
2_W4:G1+G2
Užitné
(7)
3_Q3:G1+G2
Užitné
(8)
4_Q3:G1+G2+W4
Užitné
(9)
5_W4:G1+G2+Q3
Užitné
(10)
N
[kN]
U silnice 14
tel.: 607857214
www.soilboring.cz
Mx
My
Hx
Hy
Mz
[kNm]
[kNm]
[kN]
[kN]
[kNm]
15165,00
0,00
1392,04
-0,04
0,06
0,00
16430,00
-108,00
1392,04
485,96
0,06
0,00
17865,00
0,00
2472,04
719,96
0,06
0,00
21125,00
-64,80
2472,04
1011,56
0,06
0,00
22075,00
-108,00
2148,04
989,96
0,06
0,00
Hladina podzemní vody
Hladina podzemní vody je v hloubce 7,00 m od původního terénu.
Celkové nastavení výpočtu
Typ výpočtu : pružinová metoda
Uložení pilot v patě : plovoucí piloty - tuhosti pružin dopočítat z parametrů zemin
Připojení pilot k desce : tuhé
Modul reakce podloží : zadat průběhem
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
Výsledky výpočtu
Maximální vnitřní síly (všechna zatížení)
Maximální tlaková síla
Minimální tlaková síla
Maximální moment
Maximální posouvající síla
= -2600,51 kN
= -528,93 kN
= 485,47 kNm
= 119,58 kN
Maximální deformace (jen užitná zatížení)
Maximální sednutí
=
38,6 mm
Maximální vodorovný posun desky =
4,8 mm
Maximální natočení desky
= 6,0E-03 °
4
[GEO5 - Skupina pilot | verze 5.15.0.0 | hardwarový klíč 4001 / 1 | Fine spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
SoilBoring spol. s r.o.
- geotechnická kancelář, projekty, poradenství
U silnice 14
U silnice 14
tel.: 607857214
www.soilboring.cz
Název : Výpočet
Fáze : 1
Název : Výpočet
Fáze : 1
Posouzení čís. 1
Vstupní data pro dimenzaci piloty
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivější kombinace.
Výztuž navržena pro všechny piloty ve skupině.
Dimenzace výztuže:
Vyztužení - 20 ks profil 26,0 mm; krytí 60,0 mm
Typ konstrukce (stupně vyztužení) : pilota
5
[GEO5 - Skupina pilot | verze 5.15.0.0 | hardwarový klíč 4001 / 1 | Fine spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
SoilBoring spol. s r.o.
- geotechnická kancelář, projekty, poradenství
U silnice 14
U silnice 14
tel.: 607857214
www.soilboring.cz
Stupeň vyztužení r = 1,352 % > 0,357 % = rmin
Zatížení : NEd = -2600,51 kN (tlak) ; MEd = 485,47 kNm
Únosnost : NRd = -8471,81 kN; MRd = 1581,55 kNm
Navržená výztuž piloty VYHOVUJE
Název : Dimenzace
Konstrukce
Fáze : 1; Posouzení : 1
Normálová síla
Max.tlak = -2600,51 kN
Min.tlak = -528,93 kN
Posouvající síla
Max. = 119,58 kN
-2600,51-528,93
Ohybový moment
Max. = 485,47 kNm
119,58
485,47
-570,31
-549,66
8,77
15,74
-928,98
-567,86
-3000,00 0
3000,00 0
[kN]
150,00 0
[kN]
500,00
[kNm]
6
[GEO5 - Skupina pilot | verze 5.15.0.0 | hardwarový klíč 4001 / 1 | Fine spol. s r.o. | Copyright © 2012 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
Download

Posouzení skupiny pilot Vstupní data